А. В. Решетніченко Методи творчого пошукуСторінка1/10
Дата конвертації12.03.2018
Розмір2,05 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯА.В.Решетніченко

Методи творчого пошуку

Дніпропетровськ

ДРІДУ НАДУ2005

ББК


Р47

Рецензенти: д-р держ. упр., проф. С.М.Серьогін,

д-р філос. наук, проф. О.С. Токовенко
Схвалено до друку Вченою радою Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, протокол № від 2005р.

Решетніченко А.В. Методи творчого пошуку: Навч. посіб. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2005. – 183с.


ISBN
Модуль є невід’ємною складовою частиною програми підготовки наукової, управлінської, політичної, інженерної та мистецької еліти, й спрямований на формування креативних, аналітичних, конструктивних, дослідницьких стилів мислення, основу яких і складають як класичні, так і нові та нетрадиційні методи творчого пошуку. Мета модуля полягає в підвищенні якості та ефективності процесів пізнавальної і перетворюючої діяльності на шляху формування особистості, держави й суспільства якісно нового гуманістичного типу.

Для докторантів, аспірантів, магістрів та бакалаврів управлінського, гуманітарного, природничого і технічного напрямків пізнавальної діяльності, слухачів спеціальності „Управління проектами” та студентів спеціальності „Менеджмент організацій”, а також може використовуватись для слухачів системи перепідготовки і підвищення кваліфікації державних службовців, та підготовки наукових та науково-педагогічних працівників.Зміст


Передмова...........................................................................................................

8Тема1.Природа творчості в історії пізнання...............................................

11

1.1.Античні та середньовічні уявлення про механізми творчої
діяльності.............................................................................................................

11

1.2.Пізнання природи творчості за Нових часів та сучасності.......................

14

1.3.Структура процесу творчої діяльності.......................................................

17

1.4.Диференціація напрямків пізнання творчих процесів..............................

20

Контрольні запитання.........................................................................................

20

Тематика індивідуальних завдань.....................................................................

.21

Список рекомендованої літератури..................................................................

21Тема 2. Сутність, види та функції методів творчої діяльності................

22

2.1.Сутність та генеза методів творчої діяльності...........................................

22

2.2.Види методів творчої діяльності.................................................................

28

2.3.Функції методів творчої діяльності............................................................

31

Контрольні запитання.........................................................................................

37

Тематика індивідуальних завдань.....................................................................

38

Список рекомендованої літератури..................................................................

38Тема 3. Методи в системі засобів творчого пошуку...................................

39

3.1.Методи в системі раціональних засобів творчого пошуку.......................

39

3.2.Методи в системі позасвідомих засобів творчої діяльності.....................

47

3.3. Модель системи засобів творчого пошуку................................................

54

Контрольні запитання.........................................................................................

56

Тематика індивідуальних завдань.....................................................................

57

Список рекомендованої літератури..................................................................

57

Тема 4. Класичні методи творчого пошуку.................................................

58

4.1.Програма реалізації методів творчого пошуку..........................................

58

4.2. Характеристика класичних методів творчого пошуку.............................

64

4.2.1.Метод наукових досліджень.....................................................................

64

4.2.2.Метод спостереження................................................................................

67

4.2.3.Методи опитування ..................................................................................

72

4.2.4.Методи аналізу документів.......................................................................

71

4.2.5.Історичний метод.......................................................................................

74

4.2.6.Діалектичний метод...................................................................................

76

4.2.7.Метод моделювання..................................................................................

78

4.2.8.Метод експерименту..................................................................................

81

Контрольні запитання.........................................................................................

83

Тематика індивідуальних завдань.....................................................................

83

Список рекомендованої літератури..................................................................

84Тема 5 Евристичні методи.............................................................................

84

5.1.Поняття евристичних методів.....................................................................

85

5.2.Організовані евристичні методи..................................................................

86

5.2.1.Ретроспективний метод.............................................................................

86

5.2.2.Групова дискусія........................................................................................

87

5.2.3.Синектична сесія........................................................................................

87

5.2.4.Метод „мозкової атаки” (брейнштормінг)..............................................

87

5.2.5.Метод „635”................................................................................................

89

5.2.6.Метод „метаплан”......................................................................................

92

5.3.Стохастичні евристичні методи..................................................................

93

5.3.1.Метод „вхідного білету”...........................................................................

94

5.3.2.Номотетичний та ідеографічний методи................................................

94

5.3.3.Метод соціодрами.....................................................................................

95

5.3.4.Метод асоціацій........................................................................................

96

5.3.5.Метод епатії..............................................................................................

96

Контрольні запитання.......................................................................................

97

Тематика індивідуальних завдань...................................................................

97

Список рекомендованої літератури.................................................................

98Тема 6. Ігрові методи творчого пошуку....................................................

98

6.1. Поняття та функції ігрових методів творчої діяльності..........................

98

6.2. Види ігрових методів творчого пошуку...................................................

104

6.2 – І. Ігри закритого типу...............................................................................

105

І – 1. Імітаційні (ділові ігри)..............................................................................

105

І – 2. Метод аналізу конкретних ситуацій........................................................

107

І – 3. Рольові ігри................................................................................................

107

6.2. – ІІ. Ігри відкритого типу............................................................................

108

ІІ – 1. Організаційно – діяльністні ігри (ОДІ)..................................................

108

ІІ – 2. Інноваційні ігри (ІНІ)...............................................................................

111

ІІ – 3. Організаційно-розумові ігри (ОРІ).

114

ІІ – 4. Метод продуктивно орієнтованих ігор..................................................

114

ІІ – 5. Практично – ділові ігри...........................................................................

115

ІІ – 6. Проектні ігри............................................................................................

115

ІІ – 7. Рекреаційні ігри........................................................................................

115

Контрольні запитання........................................................................................

117

Тематика індивідуальних завдань.....................................................................

117

Список рекомендованої літератури..................................................................

117Тема 7. Нові та нетрадиційні методи творчого пошуку............................

119

7.1.Герменевтичний метод.................................................................................

119

7.2.Аналітичні методи........................................................................................

123

7.2.1.Комунікативний аналіз..............................................................................

127

7.2.2.Аналіз контролю дій..................................................................................

129

7.2.3.Інтерпретаційний аналіз............................................................................

129

7.2.4.Кореляційний аналіз..................................................................................

130

7.2.5.Конструктивний аналіз..............................................................................

130

7.2.6. Аналіз результатів діяльності..................................................................

131

7.2.7.Аналіз засобів.............................................................................................

131

7.2.8.Аналіз планів..............................................................................................

133

7.2.9.Випереджувальний аналіз.........................................................................

133

7.2.10.Аналіз гіпотез..........................................................................................

134

7.2.11.Аналіз моделей........................................................................................

134

7.2.12.Категоріальний аналіз.............................................................................

135

7.2.13.Парадигмальний аналіз...........................................................................

136

7.2.14.Аналіз завдань..........................................................................................

136

7.2.15.Проблемний аналіз...................................................................................

136

7.2.16.Цільовий аналіз........................................................................................

137

7.2.17.Системно – структурний аналіз..............................................................

138

7.2.18.Івент – аналіз............................................................................................

149

7.2.19.Лонгітюдний аналіз.................................................................................

149

7.2.20.Аналіз категоріальний.............................................................................

150

7.3. Євпраксографічні методи............................................................................

151

7.4.Синергетичні методи....................................................................................

152

7.4.1.Метод упорядкування організацій...........................................................

152

7.4.2.Методи біфуркацій....................................................................................

153

7.4.3.Метод атракторів.......................................................................................

153

7.4.4.Метод фракталей........................................................................................

154

7.5.Компаративістськи методи..........................................................................

154

7.6.Акмеологічні методи....................................................................................

155

Контрольні запитання.........................................................................................

159

Тематика індивідуальних завдань.....................................................................

159

Список рекомендованої літератури..................................................................

159Тема 8. Інтерактивні методи творчого пошуку.........................................

160

8.1.Поняття інтерактивних методів ................................................................

161

8.2.Предметна область ІМ................................................................................

162

8.3.Принципи успішної реалізації ІМ.............................................................

162

8.4.Особливості та види усного спілкування.................................................

163

8.5.Використання секретів ораторського мистецтва при застосуванні ІМ...

165

8.6.Специфіка засобів реалізації ІМ..................................................................

166

8.7.Методи переключення уваги....................................................................

167

8.8.Технології підготовки, організації та реалізації ІМ.................................

168

8.9.Використання можливостей ЗМІ при застосуванні ІМ...........................

169

8.10.Методи розробки прес – релізів...............................................................

170

8.11. Методи прес-конференцій.......................................................................

171

8.12. Методи відвідування об’єктів..................................................................

172

8.13. Методи участі у заходах...........................................................................

173

8.14. Методи звернень до владних та громадських організацій.....................

173

8.15. Методи телеконференцій, відеоконференцій та супутникових мостів. ...

174

8.16. Організаційні вимоги до застосування ІМ..............................................

174

Контрольні запитання........................................................................................

175

Тематика індивідуальних завдань.....................................................................

175

Список рекомендованої літератури..................................................................

176

Післямова.............................................................................................................

177

Бібліографія до курсу.........................................................................................

179

Передмова
Структура навчального посібника з курсу „Методи творчого пошуку” спрямована на розкриття природи творчості в історії пізнання, висвітлення сутності, видів та функцій методів творчої діяльності, визначення місця та ролі методів у системі засобів пошукової діяльності. Головна ж увага матеріалів курсу зосереджена на досить детальній характеристиці як класичних, так і нових та нетрадиційних методів творчого пошуку.

В історії пізнання відомі спроби розкрити природу, механізми та сутність процесів творчої діяльності. Крім того що ці спроби були відносно нечисленними, абсолютній більшості з них властива тенденція редукувати уявлення про природу творчого пошуку до механіцистських, біологізаторських, технократичних, психологізаторських та їм подібних поглядів. Певна річ, що деформовані уявлення про сутність, завдання й можливості окремих, спеціальних та загальних методів творчого пошуку дуже негативно впливали як на систему пізнавальної діяльності, так і на процеси розвитку інтелектуального потенціалу особистості, держави й суспільства.

Модуль є невід’ємною складовою частиною програми підготовки наукової, управлінської, політичної, інженерної та мистецької еліти й спрямований на формування креативних, аналітичних, конструктивних, дослідницьких стилів мислення, основу яких і складають нові та нетрадиційні методи творчого пошуку. Мета модуля полягає в підвищенні якості та ефективності процесів пізнавальної і перетворюючої діяльності на шляху формування особистості, держави й суспільства якісно нового гуманістичного типу.

Призначений для підготовки докторантів, аспірантів, магістрів та бакалаврів гуманітарного, природничого і технічного напрямків пізнавальної діяльності, а також для перепідготовки й підвищення кваліфікації державних службовців, наукової, технічної, сільськогосподарської та художньої інтелігенції.

Вивчення курсу дозволяє вирішувати такі завдання:

1) розкривати природу та механізми творчості як базової умови формування дійових та ефективних стилів і методів державного управління, місцевого самоврядування й особистісного самоуправління;

2) систематизувати уявлення про класичні, сучасні та найновітніші методи творчої діяльності керівників вищої, середньої та лінійної ланок управління;

3) аналізувати можливості застосування окремих, спеціальних та загальних методів творчого пошуку для вирішення конкретних завдань розвитку особистості, держави й суспільства;

4) формувати навички практичного застосування методів творчого пошуку відповідно до вимог, які ставляться стосовно діяльності керівників нового типу;

5) самостійно застосовувати методи творчого пошуку для вирішення поточних проблем і завдань стратегічного розвитку особистості, держави й суспільства.

Значна увага приділена в курсі методичному забезпеченню практичних занять, індивідуальної та самостійної роботи слухачів і студентів. Відповіді на контрольні запитання допомагають слухачу зосередити увагу на головних аспектах розділу. Завдяки цьому викладач має змогу більш раціонально організувати проведення практичних, індивідуальних занять, групових та колективних форм роботи з матеріалом. Запропоновані напрямки самостійної роботи містять у собі значні, суттєві, а нерідко й абсолютні елементи новизни. При бажанні студенти та слухачі можуть розвити запропонований напрямок до інформаційного повідомлення, аналітичного огляду літератури, доповіді, виступу, реферату, дипломної чи навіть дисертаційної роботи. Тематично підібраний список рекомендованої літератури значно розширює горизонти пізнання процесів і механізмів творчого пошуку, акцентуючи увагу на суміжних та міждисциплінарних поглядах і підходах.

Розкриваючи дуже широкі можливості класичних, нових і нетрадиційних методів, запропонований курс сприятиме гармонізації розвитку як раціональних, так і чуттєвих складників підвищення загального рівня інтелектуального розвитку та формування якісно більш досконалих стилів розумової діяльності й духовної культури.
Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> Методичні вказівки для студентів всіх спеціальностей денної форми навчання Донецьк 2014 (477)
123456789 -> Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів / [Укл. І. В. Ткаченко]; Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи нбу»
123456789 -> А. О. Ткаченко, І. В. Ткаченко створення І діяльність банківських установ на території україни: економіко–правовий аспект
123456789 -> Олег туляков


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

А. В. Решетніченко Методи творчого пошуку iconВолодар дум століття
...
А. В. Решетніченко Методи творчого пошуку iconПриродознавство Міні-проекти
Впровадження проектної технології спрямоване на стимулювання інтересу учнів до пошуку інформації, розвиток дитини через розв'язання...
А. В. Решетніченко Методи творчого пошуку iconБойко Ю. О. наук співроб. Нбув, канд. іст наук
Формування, систематизація, реконструкція, наукове використання та популяризація архівних матеріалів вченого дають змогу здійснити...
А. В. Решетніченко Методи творчого пошуку iconТі люди, що живим поета знали, не відали, яким єдиним він зі світом був: його лицем ставали
Двадцяте століття принесло людству не лише зло й найбільші земні трагедії, але й спонукало до пошуку шляхів до втраченої гармонії,...
А. В. Решетніченко Методи творчого пошуку iconЗагальноосвітній навчально – виховний комплекс І – ІІІ ступенів «Школа – інтернат – гімназія»
Розробка представлена в ході проведення естафети методичних розробок «Від творчого прийому до творчого уроку та заходу» І рекомендується...
А. В. Решетніченко Методи творчого пошуку iconВпровадження методів активізації
У цій ситуації на допомогу вчителям прийдуть активні та інтерактивні методи ( або методи активізації пізнавальної діяльності ), що...
А. В. Решетніченко Методи творчого пошуку icon«Краса чистих людських стосунків та пошуку щастя у новелах Б. Лепкого та О. Генрі»
Тема уроку: «Краса чистих людських стосунків та пошуку щастя у новелах Б. Лепкого та О. Генрі»
А. В. Решетніченко Методи творчого пошуку icon1. Поняття, завдання, об’єкт, предмет і система криміналістика. Методи криміналістики
Зі злочинністю. Саме криміналістика на основі своїх наукових досліджень та розробок пропонує оперативно-розшуковим працівникам, слідчим,...
А. В. Решетніченко Методи творчого пошуку icon«Світова література» Синельниківський район Головіна Неля Григорівна, вчитель світової літератури «Вивчення життєвого і творчого шляху М. Булгакова засобами інноваційних технологій»
«Вивчення життєвого і творчого шляху М. Булгакова засобами інноваційних технологій»
А. В. Решетніченко Методи творчого пошуку icon«Вічне буяння молодості, енергії, духу, пошуку, тривання гри і наснаги…».База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка