Актуальні проблеми новітньої зарубіжної літератури навчальнапрограм аСкачати 268,24 Kb.
Дата конвертації15.04.2017
Розмір268,24 Kb.
ТипПрограма


Міністерство освіти і науки України

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Затверджую:

Проректор з науково-педагогічної роботи ___________ В.В. Кобильник

“_____”______________20___ року

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НОВІТНЬОЇ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Н А В Ч А Л Ь Н А П р о г р а м а

підготовки бакалавра


галузі знань 0203 Гуманітарні науки
напрямів 6.020303 Філологія.* Мова і література (англійська)

6.020303 Філологія.* Мова і література (німецька)
Шифр дисципліни за навчальним планом ПП 15

2016 рік
Розроблено та внесено Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка


Розробники програми: Кеба О.В., доктор філологічних наук, професор, професор кафедри германських мов і зарубіжної літератури.
Обговорено та схвалено на засіданні кафедри германських мов і зарубіжної літератури

«29» серпня 2016 року, протокол № 1

Обговорено та схвалено науково-методичною радою факультету іноземної філології
«29» серпня 2016 року, протокол № 1

Обговорено та схвалено вченою радою факультету іноземної філології


«29» серпня 2016 року, протокол № 1
Вступ
Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни "Актуальні проблеми новітньої зарубіжної літератури" складена відповідно до освітньо-професійних програм підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 0203 Гуманітарні науки напрямів підготовки 6.020303 Філологія.* Мова і література (англійська); 6.020303 Філологія.* Мова і література (німецька).

Тип дисципліни. Навчальна дисципліна вибіркова, належить до циклу професійної і практичної підготовки.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є історія зарубіжної літератури новітньої доби (ХХ – початок ХХІ ст.).

Міждисциплінарні зв’язки: з курсами психології, педагогіки, історії педагогіки, дидактики, історії літературознавства, теорії літератури.

Програма навчальної дисципліни складається з двох змістових модулів:Змістовий модуль 1. Зарубіжна література першої половини XХ ст.

Змістовий модуль 2. Зарубіжна література другої половини ХХ – початку ХХІ ст.

 1. Мета та завдання навчальної дисципліни


Мета: Головною метою вивчення дисципліни "Актуальні проблеми новітньої зарубіжної літератури" є: сформувати у студентів професійне сприйняття літературних явищ новітньої доби, розглянути особливості розвитку національних літератур країн Західної Європи, США, Латинської Америки, Японії, слов'янських народів; проаналізувати творчість митців взятого до вивчення періоду, більш детально зупиняючись на творах тих письменників, які вплинули на розвиток прози, поезії та драматургії у своїй країні; охарактеризувати дискурс модернізму і постмодернізму; дослідити своєрідність модерністської і постмодерністської прози.
Завдання:

 • ознайомлення студента з основним корпусом відповідних художніх і наукових текстів;

 • введення студента до кола проблем літературної творчості даного періоду, ознайомлення його з основними соціокультурними та естетичними характеристиками літературного процесу ХХ ст.;

 • створення системної візії історико-літературного процесу;

 • презентація провідних стилів доби – модернізму та постмодернізму;

 • формування навичок літературознавчого аналізу текстів, що є репрезентантами історико-літературної доби, прищеплення навичок самостійної роботи з літературно-критичними джерелами: статтями, монографіями, підручниками, енциклопедіями тощо;

 • розвиток навичок самостійного осмислення і аналізу художніх творів; стимулювання інтересу до літературознавчого дослідження.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:

 • особливості літературного процесу у повоєнний період;

 • шляхи розвитку літератури у ХХ ст..

 • основні напрямки та течії у літературі зазначеного періоду (модернізм, екзистенціалізм, магічний реалізм, “театр абсурду”, “новий роман”, постмодернізм тощо);

 • художні твори, що репрезентують той чи інший літературний напрямок або течію;

 • найвидатніші твори світової літератури даного періоду; основну науково-критичну літературу, біографії визначних письменників.


вміти:

 • окреслити в основних рисах вузлові моменти історії і характер досліджуваної епохи, її ідейно-естетичного пошуку;

 • визначити типологічні зв’язки та національну специфіку літератури у конкретний історичний період;

 • орієнтуватися у основних історико-літературних та теоретичних проблемах курсу; аналізувати літературні феномени у співвіднесенні з основними культурно-історичними подіями доби та естетичними установками автора;

 • знати біографії письменників, творчість яких вивчається в даному курсі, мати уявлення про їх духовний пошук і морально-громадянську позицію;

 • виділяти ментальний план літературно-художнього твору, аналізувати його образну систему, жанрово-стилістичну своєрідність, визначати ознаки художнього методу, напряму, стилю;

 • виокремлювати необхідні для наукового аналізу фрагменти художнього тексту і практично використовувати їх;

 • користуватися науковою, навчально-методичною та довідковою літературою з актуальних питань курсу; цитувати її в належному обсязі;

користуватися фондами бібліотеки, кабінету, інтернетом і грамотно оформити довідково-бібліографічний апарат в ході як письмової, так і усної відповіді; сформувати і відстояти в дискусії власну думку.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 216 годин / 6 кредитів ECTS.
 1. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни


Змістовий модуль 1. Зарубіжна література першої половини XХ ст.

Літературний процес першої половини XX ст. та його основні тенденції.

XX ст. як літературна епоха і новий етап художнього розвитку.

Іманентність літературного процесу і його пов'язаність із суспільним життям і станом духовної культури. Періодизація літератури XX ст.

Cтруктурний переворот в естетичній свідомості й художній творчості у XX ст. Формування нових засад і структур художнього мислення і нової системи літературних напрямів, стилів і жанрів. Складність і неоднозначність художнього процесу першої половини XX ст., поєднання в ньому "традиційних" і "новаторських" течій і стилів.

Модернізм як найбільш послідовне вираження естетико-художнього перевороту XX ст.

Становлення і розвиток "концептуальних форм" модернізму в західних літературах. Естетика і творча практика М. Пруста, Р. Музіля, Ф. Кафки, Дж. Джойса, Т.С. Еліота та інших митців.Реалізм у літературах XX ст., його еволюція і модифікації.

Продовження традиційного (класичного) реалізму в літературі першої половини XX ст. (Дж. Голсуорсі, Шолом-Алейхем, Т. Драйзер, І. Бунін та ін.). Проблема реалізму XX ст. як якісно нової художньої системи, що складалася на основі інших ментальних і естетичних структур, її взаємозв'язок і взаємодія з модернізмом (Т. Манн, Г. Гессе, К. Гамсун,: В. Фолкнер та ін.).Література Франції.

Літературний процес у Франції першої половини XX ст., його провідні закономірності й тенденції.

Пізній символізм і еволюція творчості П. Клоделя і П. Валері. Унанімізм у літературі 10-х рр. (Ж. Ромен, Ж. Дюамель). Французька література і перша світова війна, антивоєнний роман Р. Доржелеса, А. Барбюса та ін. Активність авангардистських течій у французькій літературі 10-20-х рр. (кубо-футуризм, дадаїзм, сюрреалізм).Марсель Пруст і психологічна проза першої половини XX ст.

Роман "Жан Сантейль" як підступ до основного твору Пруста. Роман "У пошуках утраченого часу" й література "потоку свідомості". Своєрідність психологізму Пруста. Художній час і простір у романі. Проблеми мистецтва і митця. Художня система й стиль роману.Письменники-католики: Ж. Бернанос, Ж. Грін, Франсуа Моріак.

Роман Ж. Бернаноса "Щоденник сільського кюре". Проблема віри і Божественної благодаті в романі. Образ кюре як символ випробування духовної міцності людини.

Творчий шлях Ф. Моріака. Превалювання моральної й психологічної проблематики, їх специфічна взаємопов'язаність. Зображення суспільства й особистості крізь призму цієї проблематики. Концепція людини й особливості її трактування, своєрідність поетики й стилю.

Французька інтелектуальна проза першої половини XX ст.

Гомоцентрична проза Антуана де Сент Екзюпері: "Планета людей", "Цитадель". Філософський зміст казки "Маленький принц". Специфіка поетики й стилю.

Типологія французького екзистенціалізму. Творчість А. Діда, А. Мальро, А. Камю, Ж.-П. Сартра.
Література Німеччини.

Німецька історія і німецька література першої половини XX ст.

Модернізм і авангардизм у німецькій літературі, їх активізація в 10-20-х рр. "Експресіоністичне десятиліття" (1912-1922). Світоглядні й естетичні засади експресіонізму, особливості поетики й стилю. Експресіонізм в німецькій поезії (Г. Гайм, Й. Бехер та ін.), драматургії (Г. Кайзер, Е. Толлер), прозі (К. Едшмід, Л. Франк). Німецький експресіонізм і українська література.Реалізм у німецькій літературі першої половини XX ст.

Подальший творчий шлях Генріха Манна. Роман "Вірнопідданий" як концентроване вираження сатири письменника. Творчість у часи Веймарської республіки та еміграції. Історична дилогія про Генріха IV, особливості історизму.Творчість Германа Гессе.

Рання творчість, її традиційність і неоромантичний характер ("Гертруда" та ін.). Роман "Деміан" як початок нового стану творчості письменника. Інтерес до глибинної психології, багатозначність образів, ускладнення структури. Мистецтво і митець в романі "Степовий вовк". Звернення до Сходу й східних культур ("Паломництво в країну Сходу"). Роман "Гра в бісер" як підсумок духовної й творчої еволюції Гессе. Місія письменника в духовному й художньому житті ХХ ст.Творчість Томаса Манна, його світоглядна й творча еволюція.

Роман "Чарівна гора", його ідейно-тематичні мотиви й особливості структури. Т. Манн як майстер інтелектуальної прози. Міфологічні романи тетралогії "Иосиф та його брати". Роман про Гете "Лотта у Веймарі". Роман "Доктор Фаустус" як підсумковий твір письменника. Проблеми нового мистецтва в його пов'язаності з духовною кризою XX ст. Місце новелістики в творчій долі письменника ("Маріо і чарівник").Німецька література й фашистська диктатура.

Література антифашистської еміграції. Розквіт у ній жанру історичного роману, його своєрідність. Ствердження ідеалів гуманізму й демократії на історичному матеріалі. Л. Фейхтвагнер, його концепція історичного роману та її художнє втілення в романі "Гойя".Бертольд Брехт, його світоглядна й творча еволюція.

Рання поезія й драматургія Брехта, її співвідношення з експресіонізмом. Світоглядний перелом другої половини 20-х рр.; "епічний театр", його теорія й художня практика ("Трикопійчана опера"). Злет драматургії Брехта в другій половині 20-х — на початку 30-х рр. Драма-притча "Добра людина із Сичуані" як завершення втілення принципів епічного театру. Антивоєнна драма "Матінка Кураж та її діти". Проблема моральної відповідальності ученого в драмі "Життя Галілея". Новаторство Брехта-драматурга і його вплив на світову драматургію й театр. Брехт і соціалістичний реалізм.


Література Великої Британії

Глибокі зрушення й зміни в художньому житті Англії 10-20-х рр. Етапи й основні напрямки розвитку англійської літератури першої половини XX ст,. Традиції й новаторські пошуки в реалістичній літературі (Дж. Голсуорсі, Дж. Б. Шоу та ін.), Д. Орвелл і жанр антиутопії („1984", „Скотоферма"). Модернізм і авангардизм.

Розвиток модерністських течій. Творчість Джеймса Джойса як «енциклопедія модернізму»; найбільш повне втілення нового розуміння завдань літератури, новаторських форм психологічного аналізу, оповідної техніки, що вплинула на подальший розвиток всієї л-ри XX ст. Збірка оповідань "Дублінці" – перший етап становлення модернізму. Роман "Портрет митця замолоду": поєднання традицій реалізму і новаторських художніх пошуків. "Улісс" як новітній роман-міф.

Вірджинія Вулф. Теорія й практика „психологічної школи" в англійській прозі першої половини XX ст. Літературна естетика В. Вулф. Психологічний імпресіонізм прози ("Місіс Деллоуей", "Кімната Джейкоба"). Проблема часу в романах В. Вулф. Мистецтво й митець у творах письменниці ("До маяка"). Пізні романи В. Вулф ("Хвилі"). Художнє новаторство прози В.Вулф.

Девід Герберт Лоуренс. Традиція англійського соціально-психологічного роману другої половини XIX ст. в ранній творчості. Роман „Сини й коханці" як завершення й становлення письменника. Світогляд і естетика Лоуренса, експериментальний елемент у його творчості. Міфологізм Лоуренса. Діалогія „Райдуга" й „Закохані жінки": історія сім'ї в контексті авторської філософії життя й моралі. Роман „Коханець леді Чатерлей". Місце й роль Лоуренса в англійській літературі XX ст.

Іміджізм і його місце в літературі 10-30-х рр.

Роман-антиутопія і творчий доробок Олдоса Хакслі. Світоглядна й моральна криза англійської інтелігенції в романах 20-х рр.. („Контрапункт" та ін.) Сатиричні тенденції у творчості Хакслі. „Прекрасний новий світ" О.Хакслі й романи-антиутопії XX ст. Філософська есеїстика. Інтелектуальний характер прози О. Хакслі.

Нові тенденції в англійській прозі міжвоєнного періоду. Війна і повоєнний світ у тетралогії Ф.М. Форда „Кінець парадам". Творчість І.Во. Сімейно-історичний роман "Повернення у Брайдсхед". Роман-гротеск "Незабутня". Психологічна проза С. Моема. Романи "Місяць і мідяки", "Театр", "Розмальована вуаль". Духовні пошуки англійських інтелектуалів у романах Р. Олдінгтона. Е.М. Форстер і нові духовні цінності.


Література Сша.

Особливості літературного процесу в США першої половини XX ст., його основні течії й тенденції: натуралізм, реалізм, модернізм, авангардизм. Лабораторна література й творчість Г. Стайн. Естетична програма і поезія Е. Паунда.

Томас Стернз Еліот — поет і теоретик модернізму. Еволюція Еліота від тотального заперечення до „ортодоксальності". Вираження кризи свідомості й культури в поезії Еліота 10-20-х рр. („Любовна пісня Альфреда Пруфрока", „Безплідна земля", „Порожні люди"). Теоретичні праці Еліота та їхня роль у формуванні модерністських концепцій творчості. Перелом у світогляді й творчості Еліота на рубежі 30-х рр.: „Класицист у літературі, рояліст у політиці й англокатолик у релігії". Пізня поезія Еліста („Чотири квартети"). Драматургія Еліота, її своєрідність („Убивство в соборі").

Юджин О'Ніл і становлення американської драматургії. Національна своєрідність творчості. Реалістичні психологічні драми кінця 10-20-х рр. („За горизонтом", „Анна Крісті", „Любов під в'язами" та ін.). Експресіоністські п'єси („Волохата мавпа" та ін.). Еволюція драматургії О'Ніла; його художні шукання. Пізня драматургія („Траур личить Електрі", „Місяць для пасинків долі").

Ернест Міллер Хемінгуей і проза XX ст. Хемінгуей як письменник „втраченого покоління" („Фієста", „Прощавай, зброє"). Творча криза першої половини 30-х рр., нове піднесення в другій половині десятиліття. Хемінгуей і громадянська війна в Іспанії. „По кому подзвін" - роман про трагізм історії, що втілився в іспанській громадянській війні. Новелістичний доробок письменника („В наш час", „Переможець не одержує нічого", „Сніги Кіліманджаро"). Поетика і стиль Хемінгуея.

Вільям Фолкнер — письменник американського Півдня. Універсалізм змісту, що проступає за локальністю Півдня. Тема розпаду людських зв'язків — магістральна для літератури XX ст. Цикл про Йокнапатофу, провідні теми й мотиви („Галас і шаленство", „Святилище", „Авессаломе, Авессаломе" та ін.). Конфлікт особистості і суспільства в романі „Світло в серпні", своєрідність його інтерпретації. Феномен „сноупсизму" в трилогії про Сноупсів („Сільце", „Місто", „Особняк"). Особливості стилю. Фолкнер і „південна школа" американської літератури.

Розквіт американського роману в міжвоєнні десятиліття, його тематично-змістове багатство і жанрово-стильова розмаїтість. Соціально-психологічні романи Ф. Скотта Фіцджеральда й „епоха джазу" („Великий Гетсбі"). Ліричні епопеї Т. Вулфа („Озирнись на дім свій, янголе", „Додому вороття немає"). Художні шукання Дж. Дос Пассоса, симультанність і „техніка монтажу" в його романах („Манхеттен", трилогія „США"). Творчість Дж.Стейнбека, його соціальний роман „Грона гніву".
Література слов'янських народів.

Загальна характеристика літературного процесу першої половини XX ст.

Доля модерністських течій і зародження авангардистських. Реалізм у літературі цього періоду: продовження традицій, пошуки нових засобів і форм художнього вираження. Взаємодія з модернізмом. Взаємини літератури з ідеологією (соцреалізм). Тема Росії, революції і громадянської війни та її потрактування з різних ідейно-художніх позицій у поезії (М. Волошин, В. Ходасевич, С. Єсенін, Б. Пастернак, А. Ахматова, О. Мандельштам, О. Блок) і прозі (М. Булгаков, О. Фадеев, Д. Фурманов, М. Шолохов).Розвиток жанру антиутопії

Є. Замятін „Ми", А. Платонов „Чевенгур", В. Набоков „Запрошення до страти". Велика Вітчизняна війна і духовне життя суспільства. Розвиток лірики і розмаїття творчих індивідуальностей (К. Симонов, О. Твардовський, А. Ахматова та ін.). Людина на війні, правда про неї. Реалії і романтика в змалюванні героїв (Ю. Бондарев, В. Некрасов, В. Гроссман та ін.)Борис Пастернак.

Еволюція творчого шляху митця від футуристських формальних пошуків до філософсько-поетичного осягнення „вічних тем". Особливості пейзажної лірики: одухотвореність образів природи, передача настроїв потрясіння, захвату буттям: лейтмотивні образи. Ствердження ідеї спорідненості життя й творчості, „побуту й екстатичності". Усвідомлення поетичної творчості як засобу проникнення у сутність речей і буття. Музичність і яскрава мальовничість пастернаківських поезій („Цей лютий! Час для сліз і віршів..,"; „Визначення поезії-"; „Зимова ніч", „У всьому хочу я дійти самої суті..." та ін.).

"Доктор Живаго" як ліричний роман. Проблема автобіографічного в романі. Концепція історії, ставлення до революції. Літературні традиції в романі.

Микола Заболоцький. Особливості пейзажної і філософської лірики, поетичних перекладів художніх творів різних народів. Одухотворення природи, проблеми гармонії людини з навколишнім світом. Своєрідність художніх засобів виразності у ліриці М. Заболоцького („Обличчя коня", „Прогулянка"; „Я не шукаю гармонії в природі"; „Метаморфози"; „Заповіт"; „Можевеловий кущ" та ін.). Переклади М. Заболоцького.

Сергій Єсенін. Народнопісенні джерела образності єсенінської лірики, метафорична яскравість поетичної мови, єдність внутрішнього світу ліричного героя з природою. Глибока любов до батьківщини, природи рідного краю („Відгомоніла золота діброва", „Пісня про собаку", „Гей ти, Русь моя рідна...", „Не бродити, не м'яти в кущах багряних" та ін.). Відображення трагедії села та несумісності поетичного самовираження з духом „залізної" епохи в творчості поета („Про червоний вечір замислилася дорога...", „Русь безпритульна" та ін.). Єсенін і українська поезія (переклад вірша Т. Шевченка „Село").

Анна Ахматова. Тема революції та громадянської війни в ліриці А. Ахматової (зб. „Подорожник"; „Anno Domini"). Мужність в протистоянні тоталітаризму („Реквієм"). Друга світова війна та її відлуння в творчості А. Ахматової (зб. „Вітер війни"). Філософське звучання, багатство образного змісту, відшліфованість слова, ритміки „Поеми без героя".

Осип Мандельштам. Трагічна доля поета. Пошуки ним духовних опор в культурі та природі. Теорія поетичного слова, своєрідність художньої системи О. Мандельштама („Безсоння. Гомер. Тугі вітрила...", „Куди як страшно нам з тобою", „Я повернувся в моє місто, знайоме до сльоз...", „Концерт на вокзалі" та ін.).

Марина Цвєтаєва. Росія, кохання, творчість - найважливіші теми Марини Цвєтаєвої. Романтична позиція в житті і поезії. Напружений монолог-сповідь, драматизовано ліричні сюжети, пісенний початок, „фольклорні ритми" в ліриці Цвєтаєвої („Поет", „Вірші до Пушкіна", „Мій Пушкін", „Знаю, що помру на зорі,..", „Як би нас з тобою - та доля звела...", „Батьківщина", „Спроба ревнощів" та ін.).

Михайло Булгаков. Еволюція життєвого й творчого шляху. Роман „Майстер і Маргарита". Поєднання в ньому фантастики і філософсько-біблійних мотивів. Сатира і глибокий психологізм. Композиція роману. Проблема творчості і долі митця. Тема совісті. Доля романа Булгакова. Традиції Данте, Й.-В. Гете, Е. Гофмана, М. Гоголя.

Булгаков-драматург. „Дні Турбіних"- п'єса про долі людей в роки революції. Складне сценічне життя твору. Вираження авторської позиції в повісті-фантазії „Собаче серце". Майстерність Булгакова-сатирика. Булгаков і Київ.Андрій Платонов. Короткий огляд життя і творчості. Незвичайність зображення подій і героїв, стильова специфіка повістей і оповідань письменника. Іронія, сарказм, гротеск -основні засоби художньої виразності у прозі А. Платонова. Антиутопічний характер його творів-пересторог, їх значення („Котлован"; „Чевенгур"; „Ювенільне море" тощо).

Михайло Шолохов. Короткі відомості про письменника. Роман-епопея „Тихий Дон". Широка панорама картин з життя народу та трагічних історичних подій.'. Система образів роману. Доля головного героя Григорія Мелехова, психологічна глибина розкриття його характеру. Народна основа мови твору. Суворе випробування людського характеру в умовах війни в оповіданні „Доля людини". Особливості образу оповідача та композиція твору.

Змістовий модуль 2. Зарубіжна література другої половини ХХ – початку ХХІ ст.

Світова література другої половини ХХ століття.

Розвиток існуючих і виникнення нових літературних напрямів, течій і тенденцій. Двополюсність світу після Другої світової війни і її вплив на літературний процес. Поява «країн соціалістичної співдружності» і їхніх літератур; запровадження в них соцреалізму і опір йому в польській, угорській, чеській та інших літературах. Активізація літератур «третього світу», вихід на авансцену світової літератури 1950-60-х рр. роману й поезії Латинської Америки. Латиноамериканський «магічний реалізм» (Г. Гарсіа Маркес, Х.Кортасар та ін.).

Література Західної Європи і США. Тема Другої світової війни й руху опору в повоєнні десятиліття.

Модерністські й неоавангардистські тенденції в драматургії другої половини ХХ ст.

Драма-причта як форма відгуку на сучасні історичні події та актуальні питання духовного буття (М.Фріш, Ф.Дюрренматт). Вплив екзистенціалістських ідей на драму другої половини ХХ століття. «Театр абсурду» як явище неоавангардизму, історико-культурні передумови його розвитку у 50-60 роках. Абсурд – центральна категорія нової драматургічної естетики, його морально філософський сенс. Характерні ознаки абсурдистської драми, її найяскравіші представники у французькій літературі (Е.Йонеско, С.Беккет та ін.).Нові явища і тенденції в літературі 1960-70-х років.

Активізація провідних жанрів інтелектуальної прози (роману-параболи, роману-міфу, роману-есе, роману-діалогу та ін.), а також поезії і драматургії; розквіт різних жанрів (роману-біографії, роману-репортажу, роману-щоденника, роману-розслідування та ін.) «літератури-факту» (non-fiction) і її вплив на белетристику; розвиток наукової фантастики і антиутопії. Переростання модернізму в постмодернізм у західній літературі останньої третини ХХ століття. Постмодернізм як літературне явище. Філософсько-естетичні засади постмодернізму та їх вияв у художній літературі. Найвідоміші представники літератури постмодернізму (У.Еко, К.Рансмайр, Дж. Фаулз, Дж.Барнс, Д.Хеллер, П.Зюскінд, І.Кальвіно, М.Кундера та ін.). Мультикультуралізм. Фемінізм.


Література Франції.

Друга світова війна і рух Опору у Франції.

Ж.Ануй «Антігона», «Жайворонок»). Літературний екзистенціалізм в французькій літературі другої половини ХХ століття (Ж.П.Сартр, С. де Бовуар).«Новий роман». (Н.Саррот, А.Роб-Грійє), детективний (Ж.Сіменон) і історичний (М.Дрюон) роман та художня біографія (А.Моруа) в літературі 1950-60-х рр.

«Драма абсурду». Е.Йонеско, С.Беккет та ін. Ежен Йонеско. Найважливіші ознаки театру Ежена Йонеско: руйнація звичайної логіки дії, ексцентричність сюжету, перетворення його в «какофонію абсурду», абсурдність діалогів, гра слів, широке використання гротеску. Зображення духовної та інтелектуальної спустошеності сучасного суспільства – провідна тема Йонескових п’єс («Носороги», «Голомоза співачка», «Урок», «Амадей, або є як його позбутися», «Макбет», «Ігри у вбивство»). Їх скетчовий характер. Абсурд – центральна категорія драматургічної естетики С.Беккета. Характерні ознаки його абсурдистської драми («Чекаючи на Годо», «Ендшпіль», «Прийшли і пішли», «Гра», «Нея», «Звуки кроків» тощо).

Пошуки у царині поезії (Сен-Жон Перс та ін.).

Постмодернізм у французькій літературі останньої третини ХХ ст. (П.Модіано, Ф.Соллерс, П.Корнель, М. Уельбек).

Література Італії та Іспанії

Італійська література.

Творчість Італо Кальвіно. Збірка оповідань „Останнім прилітає ворон" про партизанський рух. Проблема інтелігента в сучасному світі. Повісті «Будівельна спекуляція» і «Хмара смога». Цикл гумористичних оповідань-притч "Марковальдо". Філософсько-алегоричні романи „Розрублений віконт", „Барон на дереві", „Неіснуючий лицар". Філософський роман-притча „Коли однієї зимової ночі подорожній...". І. Кальвіно й італійський постмодернізм.

Альберто Моравіа — майстер психологічного аналізу.

Новелістика А.Моравіа. Будні простої людини. Роман „Чочара" - про жінку, яка перенесла жахи війни й окупації. Новели збірки „Автомат".Умберто Еко.

Життєвий і творчий шлях письменника. Місце роману „Ім'я троянди" в ньому. Постмодерністська забарвленість сюжету пошуків зниклої книги, іронічний сенс центрального конфлікту в романі „Ім'я троянди". Елементи жанру історичного, пригодницького і детективного роману. Пафос реабілітації сміхового начала, гра з «чужим» текстом і читачем, засоби стилізації у творі. Смисл назви роману.Література німецькомовних країн.

Друга світова війна і німецька література.

Творчість представників старшого покоління (Т.Манн, Г.Фаллада, Б.Келлерман, А.Зегерс та ін.). Література «покоління тих, що повернулись» (В.Борхерт). Реалістичні тенденції в німецькій літературі другої половини ХХ століття (Г.Белль, В.Кеппен, Г.Ріхтер). Особливості розвитку драматургії (Б.Брехт, Кр.Вольф, Е.Штрітматтер, П.Хакс та ін.) і поезії (Г.Маурер, Й.Бобровський та ін.). Неоавангардистський рух в німецькій літературі. Постмодернізм (П.Зюскінд).Генріх Белль.

Життєвий і творчий шлях письменника. Рання антивоєнна проза («Де ти був, Адаме?», «Подорожній, коли ти прийдеш у спа…»). Герой «Подорожнього…» та Іван Терешка (В.Биков «Альпійська балада») як жертви однієї війни. Принципова різниця між їхніми ідеалами. Засудження війни й фашизму в романах 50-х рр. («І не сказав жодного слова», «Дім без господаря»). Сучасність і недавнє минуле в романах «Очима клоуна», «Більярд о пів на десяту», «Груповий портрет з дамою». Тонкий психологізм письменника, іронія і сарказм, трагедія і фарс у його творах.Гюнтер Грасс.

Еволюція філософсько-естетичних поглядів митця. Велика і середня форма епосу в його творчому доробку («Бляшаний барабан», «Кіт і миша», «Собаче життя», «Під місцевим наркозом», «Камбала», «Зустріч у Тельгті»). Історія Німеччини ХХ ст. – наскрізна тема творчості Грасса. Особливості його стилю.Патрік Зюскінд.

Світоглядна й естетична концепція Зюскінда («Контрабас», «Голубка», «Повість про пана Зоммера» та ін.). Схрещення елементів класичної та масової літератури в романі «Запахи». Парфуми як гротескно-іронічна метафора мистецтв. Образ митця Гренуя. Символічний сенс детективної інтриги. Проблеми співвідношення краси і зла, влада митця та мистецтва над натовпом, пошуки досконалості в романі. Багатство художніх описів. Роль Зюскінда у розвитку німецького постмодернізму.Розвиток німецькомовної літератури у Швейцарії.

Макс Фріш. Проблема ідентичності людини самій собі в романах «Homo Faber», «Нехай мене звуть Гантенбайн». Політична тематика театру Фріша: критичне осягнення позиції Швейцарії в історичних потрясіннях XX ст.; трагічне протистояння «чужого я» стереотипам загалу («Андорра»). Екзистенціалістська забарвленість драм про пошук сенсу буття («Санта Крус»).

Фрідріх Дюрренматт. Художнє дослідження феномена влади - філософсько-етичне підґрунтя драматургії Дюрренматта. Викриття «законів» конформістського мислення, розриву між науково-технічним процесом та моральним станом людства («Гостина старої дами»). Алегорично-моральний сенс сюжету драми. Художня своєрідність твору (гротеск, умовність, символіка). «Фізики» – тема відповідальності вченого за долі світу.
Література Великої Британії.

Жанрово-стильове розмаїття британської літератури другої половини ХХ століття.

Продовження реалістичної традиції англійського роману (Ч.Сноу, Д.Кері, Г.Грін). Екзистенціалізм у англійській інтелектуальній прозі (А.Мердок, В.Голдінг). Наукова фантастика й антиутопія (К.Віасон, Дж.Орвелл). Піднесення англійської драматургії в повоєнні десятиліття (Д.Осборн, А.Вескер, Г.Пінтер). Здобутки англійської поезії (В.Оден, Д.Томас). Переростання модернізму в постмодернізм (Дж. Фаулз, Дж. Барнс, Г.Свіфт, П.Акройд).Вільям Джеральд Голдінг.

Життя і творчість письменника, вплив досвіду Другої світової війни на його мистецьке становлення. Роман-притча «Володар мух». Традиції англійської класики та екзистенціалістської літератури у творі. «Володар мух» як «антиробінзонада», що узагальнює трагічний досвід людства першої половини ХХ ст. Елементи антиутопії, міфологічний підтекст. «Спадкоємці» – притча про безглуздя людського буття. Філософські аспекти роману «Піраміда».Айріс Мердок.

Своєрідність філософського роману А.Мердок. Еволюція її філософських поглядів, захоплення філософією Платона. Роман «Червоне і зелене» – про пасхальне повстання в Ірландії. Образи ірландських патріотів (Пет Дюмей). Ідеали добра і краси, тема творчості в «Чорному принці».Специфіка англійського постмодернізму.

Творчість Дж. Фаулза, Дж. Барнса, Г.Свіфта, П.Акройда).Література США.

Розвиток літератури США і друга половина ХХ ст., основні течії і тенденції.

Реалізм в американській прозі (Е.Хемінгуей, Дж. Стейнбек, Р.П. Воррен, Дж. Селінджер, Дж. Гарднер). Книги про Другу світову війну (Н. Мейлер, І. Шоу, Д.Джонс). Особливості наукової фантастики (Р.Бредбері, А.Азімов).Модерністські традиції і американська література другої половини ХХ ст.

Дж. Апдайк, Дж. Болдуін, Дж. Барт. «Бітники» в американській літературі (Дж. Керуак, А.Гінзберг). Нові обрії американської драматургії (А.Міллер, Е.Олбі, Т.Вільямс) й поезії (Ч.Олсон, Д.Левертов). Постмодернізм.Джером Дейвід Селінджер.

Психологічні новели письменника у збірці «Дев’ять оповідань». Тематика, проблематика та стильові особливості новел. Віддзеркалення нонконформістського світовідчуття в повісті «Над прірвою у житі».Ернест Міллер Хемінгуей.

Повоєнна творчість письменника. Повість-притча «Старий і море»: «життєподібний» сюжет і філософсько-символічний зміст. Новаторство прози Хемінгуея.Джеймс Артур Болдуїн.

Творчість Болдуїна: «Блюз для містера Чарлі», «Якщо б Бійл-стріт могла говорити». Ненависть до расизму, протест проти нього. Психологізм творів Болдуїна. Роль музики в них.Рей Бредбері.

Філософський характер фантастики Рея Бредбері: «Посмішка», «Марсіанські хроніки», «451 за Фаренгейтом», «Вино з кульбабок» та ін. Гуманізм письменника. Попередження автора про загрозу наукового прогресу майбутньому людської цивілізації при втраті духовності.Джон Апдайк.

Романи про Кролика, «Кентавр». Тема відчуження людини в сучасному цивілізованому суспільстві. Позитивний ідеал письменника. Особливості художньої манери.Томас Пінчон .

Лідер американського постмодернізму. Складність художньої структури і авторської позиції в романах «Райдуга тяжіння», «V», «Лот 49».Література країн Латинської Америки. Література Японії.

Інтенсивний розвиток латиноамериканської літератури в другій половині ХХ ст.

Новий латиноамериканський роман і його світовий резонанс (М.Астуріас, А.Карпент’єр, М.Варгас Льоса, Г.Гарсіа Маркес та ін.). «Магічний реалізм» цього роману – синтез міфомислення народів континенту і європейсько-північноамериканського модернізму. Здобутки поезії (Пабло Неруда та ін.).Габріель Гарсіа Маркес.

Життєвий і творчий шлях письменника. Роман «Сто років самотності» як твір «магічного реалізму». Міфопоетика твору. Поєднання предметної реальності з реальністю, свідомості з міфом. Тотальна метафоричність і символіка тексту, барокова щедрість барв. Роман «Осінь патріарха» – гостра сатира, спрямована проти тоталітарного режиму і насильства над людиною. Схрещення західноєвропейської модерністської традиції з національним міфопоетичним баченням в оповіданні «Стариган із крилами». Своєрідність образу янгола. Зрощення фантастичних елементів з побутовими деталями – характерна ознака художнього світу твору.Хорхе Луїс Борхес.

Творчий доробок письменника. Фантастичне й реальне в ньому («Дзеркало і маска», «Диск», «Ульріка», «Кинджал» та ін.). Традиції і новаторство.Хуліо Кортасар.

Напівфантастичний, гротескний характер його прози. Її філософсько-етична проблематика («Виграші», «Гра в класики»). Кортасар – майстер малої форми епосу («Менади», «Друге небо» тощо).


Література Японії.

Своєрідність японської літератури другої половини XX ст. Засвоєння здобутків європейського письменства і збереження національної культури і літературної традиції. Плекання глибоких національних традицій у творчості Ясунарі Кавабата. Пошук усталених цінностей, що не підвладні плину часу („Снігова країна"). Відтворення самобутнього духу японської культури у творі „Тисяча журавлів". Взаємини людини і природи у творі, національні класичні уявлення про красу. Глибокий ліризм твору. Збагачення традицій японської літератури досягненнями західної культури у творчості Кобо Абе. «Жінка в пісках», «Чуже обличчя», «Людина-коробка» як романи-притчі про відчуження людини і можливості його подолання. Відлуння екзистенціалістських ідей та естетики західного модернізму в романах письменника. Національні традиції і модерністські тенденції у творчості Юкіо Місіма. «Золотий храм» як роман-притча про магнетичну і згубну силу мистецтва.Література скандинавських і слов’янських народів

Література Опору в Данії і її традиції в післявоєнній літературі.

Творчий шлях Ханса Кірка, Ханса Шерфіга.Норвезька література. Традиції Рух Опору в післявоєнній літературі. Творчий шлях Юхана Бергена. Книги про мандри Тура Хейердала.

Вплив екзистенціалізму і модерністської естетики на шведську літературу.

Творчість П. Лаґерквіста, І. Лу-Юхансона, А. Лундквіста. Книги для дітей Астрід Ліндгрен: «Пеппі Довга панчоха», «Расмус-бродяга», «Малюк і Карлсон, який живе на даху».Загальна характеристика літературного процесу в Росії другої половини XX ст.

Нове осмислення воєнної теми у художній літературі (В. Некрасов, К. Воробйов, Ю. Бондарєв, Г. Бакланов, В. Гроссман та ін.). Морально-етичні проблеми у творах російських письменників (Ф. Абрамов, В. Астаф'єв, В.Маканін, В. Распутін, Ю. Трифонов, В. Тендряков, В. Шукшин та ін.) Творчість письменників «повернутої» («затриманої») літератури (Ю.Домбровський, А. Приставкін, Б. Чичибабін та ін.). «Табірна проза» у російській літературі (В. Шаламов, О. Солженіцин та ін.). Література російського зарубіжжя (Й. Бродський, С. Довлатов, Б. Зайцев, В. Набоков). «Інша проза», або проза «нової хвилі» – кінця 80-х - початку 90-х років (А.Бітов, В.Єрофєєв, Б.Єрофєєв, Л.Петрушевська, Т. Толстая та ін.). Еволюція російського постмодернізму. Творчість В.Пєлєвіна, В.Сорокіна,Лірика поетів: Є. Євтушенка, А.Вознесенського, В. Соколова, О.Кушнера, Д. Самойлова, М. Рубцова, Б. Окуджави, В. Висоцького, Ю.Візбора та ін. . .._ ... м

Олександр Твардовський.

Життєвий і творчий шлях поета. Змалювання трагічної правди війни у вірші «Я загинув під Ржевом» та в поемі «Василь Тьоркін». Війна як тяжке випробування, що вимагає «загальнонародної роботи». Втілення в образі Тьоркіна непоказного героїзму, життєвої мудрості, щирості, народного гумору. Фольклорні традиції у творі. Вплив поеми на сучасників. Проблема історичної пам'яті, співчуття до загиблих на війні («На карб не ставте дотепер мені...»). Поема «По праву памяті» як художнє осмислення трагічної історії російського народу у ХХ ст.Олександр Солженіцин.

Життєвий і творчий шлях письменника, його роль в руйнуванні теологічних і літературних табу, введення до російської літератури «концтабірної теми» («Один день Івана Денисовича»). Роман «Раковий корпус». Книга документальної прози «Архіпелаг Гулаг», її великий резонанс. Оповідання «Матрьонин двір», автобіографічні мотиви й широта узагальнень у ньому. Образ головної героїні і проповідницький пафос твору. Роман «У колі першому»: проблематика і поетика.Йосип Бродський.

Життя і творчість поета. Лірика Й. Бродського - зразок інтелігентсько-філософської поезії другої половини XX ст., її зв'язок із традиціями поезії «срібного віку». Постмодерністська мозаїчність художнього світу; настанова на одночасне відтворення буття космосу, людського духу, історії, природи, дрібних речей тощо. Особливості сприйняття «світу як тексту» в поезіях Бродського. Утвердження високої місії поетичного слова («В пору зимну, в місцевості, звиклій...»; «Стрітення»; «Дідона та Еней» та ін.).
 1. Рекомендована література


Базова

 1. Давиденко Г.Й., Стрельчук Г.М., Гричаник Н.І. Історія зарубежної літератури XX століття: Навч. посібник. — К. : Центр учбової літератури, 2007. — 504 с.

 2. Давиденко Г.Й., Стрельчук Г.М., Гричаник Н.І., Кушнерьова М.О. Історія новітньої зарубіжної літератури: Навч. посібник. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 274 с.

 3. Історія зарубіжної літератури ХХ ст. : навч. посіб. / В. І. Кузьменко, О. О. Гарачковська, М. В. Кузьменко та ін. – К. : ВЦ «Академія», 2010. – 496 с. ( Серія «Альма-матер»).

 4. Зарубежная литература ХХ века : учебник для вузов / Л. Г. Андреев, А. В. Карельский, Н. С. Павлова и др. ; под ред. Л. Г. Андреева. – [2-е изд., испр. и доп.]. – М. : Высшая школа ; Изд. центр «Академия», 2000. – 559 с.

 5. Зайцев В. А., Герасименко А. П. История русской литературы второй половины ХХ века / В. А. Зайцев, А. П. Герасименко. – М. : Высшая школа, 2004. – 445 с.

 6. Зарубежная литература конца XIX — начала XX века: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / В. М. Толмачёв, Г. К. Косиков, А. Ю. Зиновьева и др.; Под ред. В. М. Толмачёва. — М. : Издательский центр «Академия», 2003. — 496 с.


Допоміжна

 1. Вікно в світ : Зарубіжна література: наукові дослідження, історія, методика викладання. Література Швейцарії. – К. : Незалежний центр наукових досліджень зарубіжної літератури в Україні, 2001. Вип.2. – 148 с.

 2. Вікно в світ : Зарубіжна література: наукові дослідження, історія, методика викладання. Література Австрії. – К. : Незалежний центр наукових досліджень зарубіжної літератури в Україні, 2000. Вип.2. – 180 с.

 3. Вікно в світ : Зарубіжна література: наукові дослідження, історія, методика викладання. Література США. – К. : Незалежний центр наукових досліджень зарубіжної літератури в Україні, 1999. Вип.5. – 192 с.

 4. Вікно в світ : Зарубіжна література: наукові дослідження, історія, методика викладання. Німецькомовні літератури. ХХ століття у дзеркалі німецькомовних літератур. – К. : Незалежний центр наукових досліджень зарубіжної літератури в Україні, 2006. Вип.1. – 152 с.

 5. Григорьева Т.П. Японская литература ХХ века. Размышления о традиции и современности. – М. : Художественная литература, 1983. – 302 с.

 6. Денисова Т. Н. Історія американської літератури XX століття. — К. : Довіра, 2002. – 320 с.

 7. Днепров В. Идеи времени и формы времени. – Л. : Советский писатель, 1980. – 598 с.

 8. Еремеев Л.А. Французский «новый роман». – К. : Наукова думка, 1974. – 224 с.

 9. Зарубежная литература XX века: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / В.М.Толмачёв, В.Д.Седельник, Д. А. Иванов и др.; Под ред. В. М. Толмачёва. — М. : Издательский центр «Академия», 2003. — 640 с.

 10. Затонский Д. Модернизм и постмодернизм: Мысли об извечном коловращении изящных и неизящных искусств. – Харьков: Фолио, 2000.

 11. Затонский Д.В. Искусство романа и ХХ век. – М. : Художественная литература, 1973. – 536 с.

 12. Зверев А.М. Дворец на острие иглы: из художественного опыта XX века. – М. : Советский писатель, 1989. – 416 с.

 13. Ивашева В.В. Литература Великобритании ХХ века. – М. : Высш. шк., 1984. – 488 с.

 14. Карельский A.B. Метаморфозы Орфея: Беседы по истории западных литератур. Вып. 2 : Хрупкая лира. Лекции и статьи по австрийской литературе XX века / Сост. Э.В. Венгерова. – М. : Российск. гос. гуманит. ун-т, 1999. – 303 с.

 15. Мамонтов С.П. Испаноязычная литература стран Латинской Америки ХХ в. – М. : Высш. шк., 1983. – 328 с.

 16. Называть вещи своими именами. Программные выступления мастеров западноевропейской литературы XX века. — М. : Прогресс, 1986. – 638 с.

 17. Покальчук Ю. Сучасна латиноамериканська проза. — К. : Наукова думка,1978. – 277 с.

 18. Художественные ориентиры зарубежной литературы XX века. – М. : ИМЛИ РАН, 2002. — 568 с.

 19. Шахова К. Література Англії ХХ століття. – К. : Либідь, 1993. – 400 с.

Шахова К.О. П’ять німецьких лауреатів Нобелівської премії з літератури. — К. : Юніверс, 2001. – 208 с.

 1. Форма підсумкового контролю успішності навчання

Формою підсумкового контролю успішності навчання є екзамен

 1. Засоби діагностики успішності навчання

Засобами діагностики успішності навчання з дисципліни є: завдання поточного контролю, модульної контрольної роботи, підсумкового контролю, пакет комплексної контрольної роботи.
Каталог: wp-content -> uploads -> sites
sites -> Плани практичних занять
sites -> Історія зарубіжної літератури навчальнапрограм а
sites -> Філософська І соціально-історична проблематика роману г. Мелвілла
sites -> Тема. Література розвинутого феодалізму. Героїчний епос ХІ-ХІІІ століть
sites -> Робоча програма навчальної дисципліни історія зарубіжної літератури (від античності до нового часу) Шифр за опп пп02
sites -> Робоча програма навчальної дисципліни соціологія праці ( назва навчальної дисципліни) рівень вищої освіти
sites -> Філологія*. Мова та література (англійська)
sites -> Львівського національного університету імені Івана Франка; Програма дослідження модерної історії та суспільства України імені Петра Яцика. Львів: Манускрипт-Львів, 2013. 400 с., іл
sites -> Методика вивчення монографічної теми на уроках зарубіжної літератури старших класах
sites -> Зарубіжна література


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Актуальні проблеми новітньої зарубіжної літератури навчальнапрограм а iconМетодика викладання світової літератури навчальнапрограм а
Шулик П. Л., кандидат філологічних наук, доцент, професор кафедри германських мов І зарубіжної літератури
Актуальні проблеми новітньої зарубіжної літератури навчальнапрограм а iconІсторія зарубіжної літератури навчальнапрограм а
Середня освіта (Мова література (англійська) за освітньої програмою Мова література (англійська)
Актуальні проблеми новітньої зарубіжної літератури навчальнапрограм а iconКолективна монографія Актуальні проблеми інновацій в наукових технологіях сьогодення м. Кіровоград 2014
Актуальні проблеми інновацій в наукових технологіях сьогодення: Монографія / Мельник Я. Я., Мигаль С. М., Смірнов О. О., Єасюков...
Актуальні проблеми новітньої зарубіжної літератури навчальнапрограм а iconНаукове товариство студентів та аспірантів фіпмв актуальні проблеми зовнішньої політики україни
Актуальні проблеми зовнішньої політики України: Матеріали Дру-\437 тої Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та...
Актуальні проблеми новітньої зарубіжної літератури навчальнапрограм а iconАктуальні проблеми сучасного підручникознавства Матеріали Міжнародної науково-методичної інтернет-конференції
Актуальні проблеми сучасного підручникознавства : збірник матеріалів Міжнародної науково-методичної інтернет-конференції, 12–14....
Актуальні проблеми новітньої зарубіжної літератури навчальнапрограм а iconЮ.І. Ковбасенко. Актуальні проблеми профільного викладання літератури
«кейсовим методом», елективною складовою тощо. Але чи так це є насправді? Чи не спрощена така схема?
Актуальні проблеми новітньої зарубіжної літератури навчальнапрограм а iconМова змі як один із виявів культурної свідомості містян (на матеріалі міської періодики) / Т. С. Гарлицька // Актуальні проблеми філології та перекладознавства: зб наук праць. – Вип. 0 / гол ред. М. Є
Т. С. Гарлицька // Актуальні проблеми філології та перекладознавства: зб наук праць. – Вип. 0 / гол ред. М. Є. Скиба; відп за випуск...
Актуальні проблеми новітньої зарубіжної літератури навчальнапрограм а iconОсвіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми гуманітарної

Актуальні проблеми новітньої зарубіжної літератури навчальнапрограм а iconАктуальні проблеми філології І методики викладання мов

Актуальні проблеми новітньої зарубіжної літератури навчальнапрограм а iconАктуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовахБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка