Аналіз сучасних ризиків суб’єктів енергетичного ринку та шляхи їх мінімізації в системі забезпечення сталого розвитку державиСкачати 141,85 Kb.
Дата конвертації31.03.2018
Розмір141,85 Kb.
#18249
ТипАнализ

Аналіз сучасних ризиків суб’єктів енергетичного ринку та шляхи їх мінімізації в системі забезпечення сталого розвитку держави

Анализ современных рисков субъектов энергетического рынка и пути их минимизации в системе обеспечения устойчивого развития государства
Analysis of modern risks in business energy market and ways to minimize them in the sustainable development of the state

 1. Номер державної реєстрації теми - 0111U000698, НТУУ «КПІ» - 2464-п.

 2. Науковий керівник - канд. екон. наук, доцент Караєва Н.В., Караева Н.В., Karaieva N.V.

 3. Суть розробки, основні результати.

(укр.)

Розроблено методологію управління ризиками суб’єктів енергетичного ринку в системі забезпечення сталого розвитку держави на основі удосконалення методичних основ аналізу ризику та вибору критеріїв оптимальності стабілізаційних рішень. Удосконалено механізм обґрунтування інвестиційно-інноваційних рішень в енергетиці із врахуванням оціночних еколого-енергетичних критеріїв ефективності. Запропоновано загальну класифікацію ризиків суб’єктів електроенергетичного ринку згідно з сучасними міжнародними стандартами, які прийнято Базельською угодою. Розроблено систему методів оцінки стану виробничих систем електроенергетики за рівнем ризику, зокрема: методи оцінки вартості ризику від порушення надійності електропостачання; визначення ступеня фінансової небезпеки виробничих суб’єктів енергетичного ринку на основі інтегрального методу; методику прогнозування ризику коливання цін на електроенергію на основі статистичних методів прогнозування, які найчастіше застосовуються у світовій практиці: методу експоненційного згладжування, методу ковзкого середнього, методу Хольта-Вінтерса та методу ARIMA. Також розроблено програмний комплекс (компютерні програми) діагностики стану підприємств енергетики за рівнем ризику, складовими якого є інформаційна система індикативного аналізу рівня фінансової безпеки підприємства та концепція програмної реалізації діагностики стану підприємств енергетики за рівнем фінансово-економічного ризику на основі нечітко-множинного підходу. Одержані результати дозволяють потенційним інвесторам мінімізувати сучасні ризикі суб’єктів енергетичного ринку.(рос.)

Разработана методология управления рисками субъектов энергетического рынка в системе обеспечения устойчивого развития государства на основе совершенствования методических основ анализа риска и выбора критериев оптимальности стабилизационных решений. Усовершенствован механизм обоснования инвестиционно-инновационных решений в энергетике с учетом оценочных эколого-энергетических критериев эффективности. Предложена общая классификация рисков субъектов электроэнергетического рынка согласно современным международным стандартам, принятым Базельским соглашением. Разработана система методов оценки состояния производственных систем электроэнергетики по уровню финансово-экономического риска, в частности: методы оценки стоимости риска от нарушения надежности электроснабжения, определения степени финансовой опасности производственных субъектов энергетического рынка на основе интегрального метода; методика прогнозирования риска колебания цен на электроэнергию на основе статистических методов прогнозирования, которые чаще всего применяются в мировой практике: метода экспоненциального сглаживания, метода скользящего среднего, метода Хольта-Винтерса и метода ARIMA. Также разработан программный комплекс (компьютерные программы) диагностики состояния предприятий энергетики по уровню риска, составляющими которого является информационная система индикативного анализа уровня финансовой безопасности предприятия и концепция программной реализации диагностики состояния предприятий энергетики по уровню финансово-экономического риска на основе нечетко-множественного подхода. Полученные результаты позволяют потенциальным инвесторам минимизировать современных рисков субъектов энергетического рынка.(анл.)

The methodology of risk management for energy market in the sustainable development of the state through improvement methodology based on risk analysis and selection criteria of optimal stabilization solutions was developed. The mechanism of substantiation of investment-innovative decisions in power industry with taking into account the estimated environmental and energy efficiency criteria was improved. The general classification of the risks of subjects of electroenergy market in accordance with accepted by Basel agreements modern international standards was proposed. The system of estimation methods of states of electric power systems in terms of financial and economic risks, including: estimation methods of cost of risk from violation reliability of electricity supply; determination of the degree of financial risk for production subjects of power market based on the integral method; , method of forecasting the risk of fluctuations in electricity prices based on statistical forecasting techniques that are often used in international practice: the method of exponential smoothing, the moving average method, Holt-Winters method and ARIMA method. Software package (computer program) for diagnostics of energy enterprise states by financial and economic risk level, which consists information system of indicative analysis by financial security level and the concept of software implementation of diagnostics of power enterprises in terms of financial and economic risk based on fuzzy-set approach also developed. The obtained results allow potential investors to minimize the current risk of the energy market subjects.
 1. Наявність охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності.

Подано наступні заявки про реєстрацію авторського права на твір:

1. № 47397 від 09. 11. 2012 р. – Комп’ютерна програма «Система оцінювання фінансово-економічного стану підприємства на базі індикативного аналізу та методу групової експертної оцінки» – автори Караєва Н. В., Кілянчук О.П

2. № 47398 від 09. 11. 2012 р. – Комп’ютерна програма «Система діагностики стану підприємства за рівнем фінансово-економічного ризику на базу нечітко-множинного підходу» – автори Караєва Н. В., Кілянчук О.П

3. № 47399 від 09. 11. 2012 р. – Комп’ютерна програма «Оцінювання макроекономічного ефекту впровадження енергоефективних технологій на основі міжгалузевих моделей» – автори Караєва Н.В., Левченко Л. О.4. № 47400 від 09. 11. 2012 р. – Комп’ютерна програма «Інструментальні засоби аналізу стану територіально-виробничих систем України за рівнем сталого розвитку» – автори Левченко Л. О., Карпенко С. Г.

 1. Порівняння зі світовими аналогами.

До теперішнього часу в економічній і фінансовій теорії ще не розроблено загальноприйнятої і одночасно вичерпної класифікації ризиків, а також методичного підходу щодо кількісного оцінювання якісно нових ризиків в умовах реформування електроенергетичного ринку України. Результати НДІ спрямовані на адаптацію методичного підходу щодо побудови класифікації та аналізу ризиків фінансово-економічної діяльності суб’єктів енергетичного ринку до визнаної нині міжнародної стандартної методології ризик-менеджменту. Аналоги розроблених комп’ютерних програм діагностики стану підприємств енергетики за рівнем ризику відсутні.


 1. Економічна привабливість для просування на ринок.

У разі практичного використання результатів роботи та наступного прийняття й реалізації відповідних управлінських рішень можливе, зокрема, зменшення розміру макроекономічних витрат на 10-12% за рахунок підвищення використання енергетичних ресурсів та підвищення ефективності діяльності енергетичних компаній.

 1. Потенційні користувачі (галузі, міністерства, підприємства, організації).

Користувачами розробки можуть бути органи виконавчої та представницької влади, включаючи державні адміністрації усіх рівнів, промислові підприємства, що перебувають у сфері управління Міністерства палива та енергетики, Міністерства екології та природних ресурсів, Міністерства надзвичайних ситуацій, а також установи та організації економічного, енергетичного і природоохоронного напрямку, підприємства, установи та організації, що належать до екологічно небезпечних галузей виробництва, науково-дослідні установи та навчальні заклади, громадські організації яким може бути надана інформація про можливості та умови використання отриманих результатів.

 1. Стан готовності розробки.

Експериментальні комп’ютерні програми.


 1. Існуючі результати впровадження.

Результати НДР впроваджені у підготовленому до видання навчальному посібнику «Ризик-менеджмент сталого розвитку енергетики: інформаційна підтримка прийняття рішень» та навчальних курсах "Основи сталого розвитку" (нові теми: "Методи оцінки еколого-економічної ефективності господарської діяльності", "Основи ризик-менеджменту сталого розвитку енергетики"), "Еколого-економічна оптимізація виробництва" (новий розділ «Методи діагностики та класифікації енергетичних та економічних систем за рівнем ризику»", а також при виконанні магістерських дисертацій та дипломних робіт студентів спеціальності “Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг” та "Програмне забезпечення автоматизованих систем".

Результати НДР впроваджено на Курахівський тепловій станції (Донецька обл.) при удосконаленні фінансово-економічного аналізу діяльності відділу капітального будівництва. Також результати роботи впроваджено у ВГО «Академія енергетики України» шляхом застосовування основних теоретико-методологічних та науково-методичних положень наукового дослідження, а саме: методичних рекомендацій щодо комплексного оцінювання ефективності інноваційно-інвестиційних проектів в енергетиці з урахуванням соціального, екологічного, макроекономічного ефектів, а також фактору ризику; методології оцінювання внеску екологічного та енергетичного чинників в кризовий стан економіки. Крім того результати роботи впроваджено у ТОВ «Фонд цільових екологічних (зелених) інвестицій». Наукові розробки за темою були використані при експертизі найбільш ефективних заходів із зменшення викидів парникових газів у енергетичному секторі України, а саме: методичні положення щодо формування системи критеріїв вибору найбільш оптимальних енерготехнологій; методичні рекомендації щодо виміру потенціалу фінансово-економічних показників при оцінці переходу до низько вуглецевої економіки.

Також результати роботи були використані при виданні 3 колективних монографій («Ризик-менеджмент суб’єктів енергетичного ринку як складова механізму забезпечення енергетичної безпеки», «Інформаційне забезпечення вирішення еколого-енергетичних проблем сталого розвитку суспільства», «Sustainable Development and Energy Security of the World and Ukrainian regions: Conflicts, Policy, Green Technologies») та захисту 2 кандидатських дисертацій за темами: «Удосконалення організаційно-економічного механізму екологізаціїї електроенергетики в системі забезпечення сталого розвитку України»; «Організаційно-економічний механізм забезпечення енергетичної безпеки держави». Крім того, враховуючи актуальність проблематики даної роботи і необхідність подальшого продовження і поглиблення системного дослідження концептуальних і методичних основ, пов’язаних з аналізом факторів (у тому числі енергетичних та науково-технологічних) забезпечення ЕКБ держави в умовах інтеграції як передумови сталого розвитку, було започатковано проведення з 2009 р. щорічного науково-практичного семінару з міжнародною участю «Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її забезпечення». За результати проведення третього семінару були видано збірник праць.
10. Назва підрозділу, телефон, e-mail. НТУУ”КПІ”, Теплоенергетичний факультет, кафедра автоматизації проектування енергетичних процесів та систем, тел. 406-81-00


 1. Перелік публікацій за матеріалами досліджень за період виконання: (монографії, підручники, посібники, наукові статті, дисертації, інші публікації).


Монографії та збірники, які видані за ініціативою НТУУ «КПІ»

1. Ризик-менеджмент суб’єктів енергетичного ринку як складова механізму забезпечення енергетичної безпеки : монографія / Н.В. Караєва, І.І. Гусєва, В.О. Бараннік, А.О. Савицька. – К.: Софія-А, 2012. – 256 c.

2. Інформаційне забезпечення вирішення еколого-енергетичних проблем сталого розвитку суспільства : монографія ; за заг. ред. Лук’яненко С.О, Караєвої Н.В. – К.: Тамподек ХХІ, 2012. – Вип. 1. – 283 с.

3. Sustainable Development and Energy Security of the World and Ukrainian regions: Conflicts, Policy, Green Technologies: monograph / Edited by N. Karaieva. – K.: Tampodek XXI, 2012. – 279 p.4. Збірник праць ІІІ-го науково-практичного семінару з міжнародною участю «Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її забезпечення», м.Київ, 20-21 жовтня 2011 р. /відпов. ред. Письменний Є.М., Караєва Н.В. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2011. – 570 с.

Участь у колективних монографіях інших організацій

5. Караєва Н.В. Методологія управління сучасними ризиками екологічно безпечного сталого розвитку енергетики України /Н.В.Караєва, І.В.Сегеда /Сталий розвиток та екологічна безпека суспільства: теорія, методологія, практика /[Андерсен В.М., Андрєєва О.М., Климов О.М. та ін.] ; За науковою редакцією д.е.н. Хлобистова Є.В. / ДУ «ІЕПСР НАН України», ІПРЕЕД НАН України, СумДУ, НДІ СРП. – Сімферополь: ВД «АРІАЛ», 2011. – С.75-88.

6. Караєва Н.В. Організаційно-економічний механізм забезпечення сталого розвитку енергетичних систем України / Н.В.Караєва, І.І.Гусева, І.В.Сегеда/Управлінські технології у рішенні сучасних проблем розвитку соціально-економічних систем: моногр. / за заг. Ред.. О.В.Мартякової – Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ», 2011. – С.383-391.

7. Караева Н.В. Сущность социальной рефлексии в генезисе современной экологической парадигмы развития мировой экономики /Н.В.Караева / Рефлексивные процессы в экономике: концепции, модели, прикладные аспекты: монография; под ред. Р.Н. Лепы: НАН Украины, Ин-т экономики пром-сти. – Донецк: АПЕКС, 2011. – С.59-70. – (Сер.: Жизнеспособные системы в экономике = Життєздатні системи в економіці).

8. Караєва Н.В. Оцінювання впливу впровадження технологій зменшення викидів парникових газів на рівень економічної безпеки держави / Караєва Н.В., Березницька М.В./ Управление производством: модели, механизмы, инструиенты: моногр. /под. общ. ред. проф. Е. В. Мартяковой. – Донецк ГВУЗ «ДонНТУ», 2012. – С.172-180.

Посібники

9. Підготовлено до видання навчальний посібник «Ризик-менеджмент сталого розвитку енергетики: інформаційна підтримка прийняття рішень» (Автори: Караєва Н. В., Войтко С. В., Сорокіна Л. В.Наукові статті у “фахових” журналах та збірниках

10. Караєва Н.В. Застосування методу нечітких множин для визначення рівня економічної безпеки України / Н.В.Караєва, Л.О.Левченко, О.Д.Верченов //Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – № 2. – 2011. – С.101-106.

11. Караєва Н.В. Методологія розробки системи моніторингу рівня сталого розвитку та економічної безпеки України / Н.В. Караєва, Л.О. Левченко, Я.М. Трохименко // Збірник наук. праць «Управління розвитком складних систем», випуск №5, 2011. - С.111-116.

12. Левченко Л.О. Концептуальні основи моделювання ризиків фінансово-економічної діяльності на основі нечіткої логіки / Л.О.Левченко, О.П.Кілянчук, С.А.Теренчук // Управління розвитком складних систем. – 2011. - Випуск № 6. - С.140-143.

13. Левченко Л.О. Огляд програмних продуктів фінансово-економічного аналізу діяльності енергопідприємства / Л.О.Левченко, О.П.Кілянчук, О.Ю.Повханич // Управління розвитком складних систем. – 2012. – Випуск № 8. – С.130-140.

14. Ліфанова Я.В. Інтелектуальна геоінформаційна система оцінювання ризиків / Я.В.Ліфанова, О.Д.Верченов //Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – № 2. – 2011. – С.114-118.

15. Караєва Н.В. Теоретико-методична основа формування сучасної парадигми енергетичної безпеки України /Н.В.Караєва, І.І.Гусєва, А.О.Савицька / [Електронний ресурс] // Ефективна економіка.   2011.   №11.   Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua.

16. Гусєва І.І. Структура організаційно-економічного механізму забезпечення енергетичної безпеки України / І.І.Гусєва, Н.В.Караєва // Наука Молода. – 2011   № 15-16. - С. 284-288.Статті в міжнародних виданнях

17. Караева Н.В. Эколого-социальные критерии экономической эффективности решений, направленных на обеспечение надежности функционирования энергетики Украины /Н.В.Караева, И.В. Сегеда //Методические вопросы исследования надежности больших систем энергетики: Вып. 61. Проблемы исследования и обеспечения надежности либерализованных систем энергетики /Отв. ред. Н.И. Воропай, А.Д. Тевяшев. – Иркутск: ИСЭМ СО РАН, 2011. – С.433-438.

18. Husyeva І. Organizationally ecological mechanism of providing the power security of Ukraine / Iryna Husyeva, Iryna Segeda // Konferencja naukowa “Bezpeiczeństwo energetyczne – rynki surowcόw i energii” / pod redakcją Piotra Kwiatkiewicza – Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpeiczeństwa z siedzibą w Poznaniu. – 2011. – 281 s. – s.203-206.

19. Гусева И.И. Методический подход к оцениванию рисков в контексте обеспечения энергетической безопасности Украины / И.И. Гусева, А.Д. Верчёнов// Труды 13-й Международной научно-практической конференции “Экономика, экология и общество России в 21-м столетии”, 22-23 мая 2011 г, Санкт-Петербург. ¾ СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2011. – с.8-12.

20. Гусева И.И. Оценивание уровня энергетической безопасности государства в условиях либерализации и интеграции энергетических рынков / И.И. Гусева // Труды 14-й Международной научно-практической конференции “Экономика, экология и общество России в 21-м столетии”, 22-23 мая 2012 г, Санкт-Петербург. ¾ СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2012. – С.86-88.

21. Karaieva N. Traditional energy and sustainable development risks caused by the climate changes / N. Karaieva, A.Verlan// International Journal of Sustainable Development. – Варна, Изд-во Евро-Експерт ЕООД – vol. 3 – april 2012 – Р. 59-63.Тези доповідей на конференціях

всеукраїнських

22. Караева Н.В. Актуальность социально-экологической рефлексии при решении глобальных проблем устойчивого развития экономики //Тезисы докладов и материалы II Всеукраинской научно-практической конференции «Рефлексивные процессы и управление в экономике», Херсон, 10-12 июня 2011 г. / НАН Украины, Ин-т экономики промышленности; ред. кол.: Р.Н. Лепа (отв. ред.) и др. – Донецк, 2011. – С.48-49.

23. Караєва Н.В. Методи аналізу ризиків функціонування енергетики в системі забезпечення екологічної безпеки// Тези доповідей ХI Всеукраїнській науково-практичній конференції «Екологічний менеджмент в загальній системі управління», м. Суми, 20-21 квітня 2011 р. ) С.110-113.

24. Верченов А.Д., Караева Н.В., Верлань А.А. Разработка интеллектуальной геоинформационной системы в задачах диагностики территориально-производственных систем // 15-я Конференция пользователей программніх продуктов Esri в Украине "Геоинформационные технологии в управлении территориальным развитием", Ялта, 10 червня 2011. – C.78.

25. Караєва Н.В. Екологізація енергетичного комплексу – передумова сталого розвитку України / Н.В.Караєва// Матеріали Третьої Всеукраїнської наук.-практ. конф. «Сталий розвиток та екологічна безпека суспільства в економічних трансформаціях», 15-16 вересня 2011 р, м. Бахчисарай. – Сімферополь: ПП «Підприємство Фєнікс», 2011. – С. 242-244.

26. Гусєва І.І. Прогнозування ринкової ціни електроенергії як інструмент мінімізації ризиків суб’єктів енергетики України // Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій в науці, освіті та економіці». 7-9 квітня 2011 р., м.Луганськ. – Луганськ: Phoenix, 2011. – Том 1.- 196 с. – с.125-127.

міжнародних

27. Караєва Н.В. Ризик-менеджмент в задачах стратегічного планування розвитком паливно-енергетичного комплексу//Матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка та менеджмент: перспективи розвитку», Суми, 18-20 травня 2011 р. : в 2 т. /За заг. ред.: О.В.Прокопенко, М.Ю. Троян – С. 36-37.

28. Караева Н.В., Сегеда И.В. Риски инновационного развития энергетики Украины // Збірник тез доповідей П’ятої міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу», 29 вересня – 1 жовтня 2011 р. – Суми: ТОВ «ТД «Папірус», 2011. – С.248-250

29. Кілянчук О.П., Левченко Л.О. Методи та засоби аналізу фінансової безпеки енергокомпаній України / О.П.Кілянчук, Л.О.Левченко // Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики. Матеріали IХ Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів, магістрів і студентів (Київ, НТУУ «КПІ», ТЕФ, 18-22 квітня 2011 р.),. – С. 323.

30. Караєва Н.В., Гусєва І.І. Методичні аспекти впровадження організаційно-економічного механізму забезпечення енергетичної безпеки суб’єктів енергоринку /Матеріали І-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Ділове та державне адміністрування», Луганськ–Слав’янськ, 27-29 квітня 2011 р. – Луганськ–Слав’янськ, 2011. – С.78-82.

31. Ukrainets I., Karaeva N. Information tools of modeling and forecasting the state of the territory of Ukraine according to the level of environmental protection // Матеріали ХVІІ Міжнародної наукової конференції «Економіка для екології», м. Суми, 6-9 травня 2011 р. / редкол.: Д.О.Смоленніков, П.А. Денисенко. – Суми: Сумський державний університет, 2011. – С.155-157.

32. Верченов А.Д., Караева Н.В., Верлань А.А. Разработка интеллектуальной геоинформационной системы в задачах диагностики территориально-производственных систем // Конференція "Нові можливості ГІС від ESRI", Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління спільно з ПрАТ "ЕСОММ Со" в рамках Міжнародного екологічного форуму "Довкілля для України" за сприяння Всеукраїнської екологічної ліги, Київ, 10 червня 2011. – C.47.

33. Верченов А.Д., Караєва Н.В. Диагностика и классификация энергокомпаний по уровню финансово-экономических рисков с применением нейросетей // Труди IX Мiжнародної науково-практичної конференцiї аспiрантiв, магiстрантiв i студентiв "Сучаснi проблеми наукового забеспечення енергетики", Київ, 18-22 квітня 2011р. – С.402.

34. Дерипаско Т.О., Караєва Н.В. Джерела формування ризиків фінансово-економічної діяльності суб’єктів енергетичного ринку // Труди IX Мiжнародної науково-практичної конференцiї аспiрантiв, магiстрантiв i студентiв "Сучаснi проблеми наукового забеспечення енергетики", Київ, 18-22 квітня 2011р. – С.407.

35. Кухарчук Ю.П., Караєва Н.В. Аналіз особливостей функціонування енергокомплексу України в умовах глобалізації // Труди IX Мiжнародної науково-практичної конференцiї аспiрантiв, магiстрантiв i студентiв "Сучаснi проблеми наукового забеспечення енергетики", Київ, 18-22 квітня 2011р. – С.415.

36. Кучерявий Б.О., Караєва Н.В. Моделі підтримки прийняття рішень в енергетиці в умовах ризику // Труди IX Мiжнародної науково-практичної конференцiї аспiрантiв, магiстрантiв i студентiв "Сучаснi проблеми наукового забеспечення енергетики", Київ, 18-22 квітня 2011р. – С.416.

37. Повханич О.Ю., Караєва Н.В. Діагностування економічного стану енергокомпаній на основі індикативного аналізу фінансових ризиків // Труди IX Мiжнародної науково-практичної конференцiї аспiрантiв, магiстрантiв i студентiв "Сучаснi проблеми наукового забеспечення енергетики", Київ, 18-22 квітня 2011р. – С.424.

38. Українець Є.Е., Караєва Н.В. Екологічно безпечна енергетика – передумова сталого розвітку України // Труди IX Мiжнародної науково-практичної конференцiї аспiрантiв, магiстрантiв i студентiв "Сучаснi проблеми наукового забеспечення енергетики", Київ, 18-22 квітня 2011р. – С.427.

39. Караєва Н.В., Мацагор К.О. Основні загрози сталого розвитку енергетики України // Труди IX Мiжнародної науково-практичної конференцiї аспiрантiв, магiстрантiв i студентiв "Сучаснi проблеми наукового забеспечення енергетики", Київ, 17-20 квітня 2012р. – С.132.

40. Караєва Н.В., Повханич О.Ю. Проблеми комплексного оцінювання фінансово-економічних ризиків енергопідприємств // Труди IX Мiжнародної науково-практичної конференцiї аспiрантiв, магiстрантiв i студентiв "Сучаснi проблеми наукового забеспечення енергетики", Київ, 17-20 квітня 2012р. – С.136.

За матеріалами роботи захищено 2 кандидатські дисертації:

1. Сегеди І.В. на тему: „Удосконалення організаційно-економічного механізму екологізації електроенергетики в системі забезпечення сталого розвитку” (Керівник – к.е.н., доц. Караєва Н.В.);2. Гусєва І.І. на тему: „Організаційно-економічний механізм забезпечення енергетичної безпеки держави” (Керівник – к.е.н., доц. Караєва Н.В.).

 1. Фото / схема, слайди презентації розробки в електронному вигляді (рекламного характеру). – презентація є.

Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> Урок позакласного читання у 8 класі Презентація проекту
123456789 -> Творчість А. Міцкевича апогея польського романтизму
123456789 -> Ключове запитання: Справжній Митець… Який він? Для реалізації проекту було створено групи „Біографи”
123456789 -> В. Стефаник. Новаторство письменника. Експресіонізм у його творчості
123456789 -> Урок 1 Тема. Як не любить той край Матеріал уроку. Володимир Сосюра "Як не любить той край "
123456789 -> Конспект уроку із світової літератури для 7 класу Тема. Поетизація давньоруської минувшини в баладі О. С. Пушкіна «Пісня про віщого Олега»
123456789 -> 5 клас Тема уроку. Шлях Мауглі від вихованця джунглів до їх володаря. Мета уроку

Скачати 141,85 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Аналіз сучасних ризиків суб’єктів енергетичного ринку та шляхи їх мінімізації в системі забезпечення сталого розвитку держави iconФундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально економічного, суспільно-політичного
Людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України та сталого розвитку суспільства І держави
Аналіз сучасних ризиків суб’єктів енергетичного ринку та шляхи їх мінімізації в системі забезпечення сталого розвитку держави iconІіі всеукраїнська конференція керівників ліцензованих навчальних закладів з підготовки персоналу охорони та суб’єктів охоронної діяльності
«Особливості провадження Ліцензійних умов освітньої діяльності закладів з підготовки персоналу охорони та розвитку ринку охоронних...
Аналіз сучасних ризиків суб’єктів енергетичного ринку та шляхи їх мінімізації в системі забезпечення сталого розвитку держави iconНа правах рукопису
Правове забезпечення захисту економічної безпеки суб’єктів господарювання в зарубіжній практиці І законодавстві
Аналіз сучасних ризиків суб’єктів енергетичного ринку та шляхи їх мінімізації в системі забезпечення сталого розвитку держави iconПравова робота із самозабезпечення економічної безпеки суб’єктами господарювання україни
Сті. Розглянуто основних суб’єктів забезпечення економічної безпеки у недержавному секторі економіки. Зроблено висновок про необхідність...
Аналіз сучасних ризиків суб’єктів енергетичного ринку та шляхи їх мінімізації в системі забезпечення сталого розвитку держави iconНаціонального авіаційного університету, Н. І. Федоренко
В статті проводиться аналіз стану молоді на ринку праці. Спираючись на законодавчу базу, а також на результати досліджень трудової...
Аналіз сучасних ризиків суб’єктів енергетичного ринку та шляхи їх мінімізації в системі забезпечення сталого розвитку держави iconЗахист прав суб’єктів сімейних правовідносин нотаріусом
Метою нашого дослідження є правовий аналіз здійснення захисту прав членів сім’ї, зокрема, впровадження та розширення сфери дії однієї...
Аналіз сучасних ризиків суб’єктів енергетичного ринку та шляхи їх мінімізації в системі забезпечення сталого розвитку держави iconРеалізація сучасних інноваційних технологій навчання на засадах компетентнісного підходу у контексті випереджаючої освіти для сталого розвитку
Комунальна установа «Криворізький районний науково-методичний кабінет» Криворізької районної ради Дніпропетровської області
Аналіз сучасних ризиків суб’єктів енергетичного ринку та шляхи їх мінімізації в системі забезпечення сталого розвитку держави iconКомерційнІ пропозиціЇ суб’єктів підприємництва Чернівецької області

Аналіз сучасних ризиків суб’єктів енергетичного ринку та шляхи їх мінімізації в системі забезпечення сталого розвитку держави iconЗбалансованого розвитку
Для прискорення поступу в перед та врахуванні при цьому максимальної кількості даних факторів й формуванні цілісного бачення розвитку...
Аналіз сучасних ризиків суб’єктів енергетичного ринку та шляхи їх мінімізації в системі забезпечення сталого розвитку держави icon3 Виникнення І розвиток держави І права США
Значення історії держави І права як науки та її місце її в системі юридичних дисциплін
База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка