Анотація Папка призначена для вивчення теоретичного матеріалу за темою: “ Атомне ядро. Ядерна енергетика в 9 кл за програмою “ФізикаДата конвертації17.04.2017
Розмір445 b.

Анотація

 • Папка призначена для вивчення теоретичного матеріалу за темою: “ Атомне ядро. Ядерна енергетика в 9 кл. за програмою “Фізика. Астрономія, 7-12кл” для учнів які отримують базову загальну середню освіту в Харківському професійному ліцеї машинобудування на базі неповної базової загальної середньої освіти.

 • Мета:

 • навчальна:

  • ввести поняття атомне ядро,
  • роз'яснити види радіоактивного випромінювання; рівні радіоактивного фону, допустимі для життєдіяльності людського організму.
  • сформулювати поняття радіоактивності, активності радіонукліда.
 • розвивальна

 • розвивати ставлення в учнів цілісного наукового світогляду,загальнонаукової, загальнокультурної, технологічної, комунікативної і соціальної компетентності на основі засвоєння системи знань.

 • виховна

 • сформувати в учнів бажання і вміння вчитися, виховати потреби і здатності до навчання упродовж всього життя, вироблення умінь практичного і творчого застосування здобутих знань.

 • Учні повинні знати:

 • поняття: радіоактивності, ядерної моделі атома, протонно – нейтронну будову ядра атома

 • закони: радіоактивних перетворень атомних ядер

 • будову і дію дозиметра

 • Учні повинні вміти:

 • користуватися дозиметром;

 • пояснити іонізуючу дію радіоактивного випромінювання

 • класифікувати види радіоактивного випромінювання;

 • характеризувати природний радіоактивний фон, його вплив на живі організми;

 • оцінити активність радіонукліда за табличними даними;

 • розв'язувати задачі застосовуючи формули активності радіонукліда, поглиненої дози випромінювання, потужності радіоактивного випромінювання.

 • Підручник: Шут М.І., Мартинюк М.Т., Благодаренко Л.Ю. Фізика для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Київ; Ірпінь: Перун, 2009.-224с.Зміст програмного матеріалу за темою Атомне ядро. Ядерна енергетика.

Про що ми дізналися на уроці

 • Дослід Резерфорда показав, що в центрі атома перебуває позитивно заряджене атомне ядро, у якому зосереджена майже вся маса атома.

 • Атомне ядро в десятки тисяч разів менше від атома.

 • Резерфорд запропонував планетарну модель атома, відповідно до якої навколо малого й масивного позитивно зарядженого ядра рухаються по орбітах легкі електрони.

 • Атомне ядро складається з позитивного заряджених протонів (заряд протона дорівнює за модулем заряду електрона) і нейтральних нейтронів . Маси цих часток приблизно однакові . Спільна назва цих часток – нуклони.

 • Кількість протонів у ядрі називають зарядовим числом і позначаються Z. Зарядовим числом визначаються хімічні властивості елемента.

 • Суму кількості протонів Z і кількість нейтронів N у ядрі називають масовим числом І позначаються літерою А:

 • A = Z + N.

 • Між нуклонами в ядрі діють сили, які називають ядерними. Ці сили дуже великі, але є короткодіючими. Ядерні сили не залежать від електричних зарядів частинок.

 • При позначенні ядра атома будь якого елемента перед символом елемента вказують зазначення нуклонного числа А та протонного числа Z. • А ще, можливо, кожен атом –

 • То Всесвіт, що в собі трима

 • Усе,чого тут забагато,

 • А також те, чого нема

 • Валерій Брюсов

 • Початковий рівень

 • 1) У чому полягало гіпотеза про атомну будову речовини? Які елементарні факти підтвердили цю гіпотезу? - (0,25 б)

 • 2) Які частинки використовував Резерфорд для дослідження будови атома? Які їхні властивості? - (0,25 б)

 • 3) Який висновок було зроблено Резерфордом на підставі того , що деякі α- частинки під час взаємодії з фольгою

 • розсіювалися на великі кути? - (0,25 б)

 • 4) У скільки разів (приблизно )розміри атома перевищують розміри ядра? - (0,25 б)

 • 5) Що являє собою протонну – нейтронна модель ядра? - (0,25 б)

 • 6) Яким числом – зарядовим чи масовим – визначаються хімічні властивості елемента? - (0,25 б)

 • 7) Які основні властивості ядерних сил? - (0,25 б)

 • 8) Металеву кульку зарядили позитивно. Що можна сказати про співвідношення між кількістю протонів і кількістю електронів у цій кульці? - (0,25 б)

 • 9) Навколо ядра атома Оксигену рухаються вісім електронів. Скільки протонів містить ядро атома Оксигену ? - (0,25 б)

 • 10) У ядрі атому Натрію 11 протонів. Скільки електронів обертається навколо ядра? На що перетвориться атом

 • Натрію, якщо він втратить один електрон? - (0,25 б)

 • 11) У атомі якого хімічного елемента міститься 26 електронів? - (0,25 б)

 • 12) Опишіть будову атомів Гідрогену, Гелію та Літію. - (0,25 б)У ХХІ ст. навряд чи знайдеться людина, яка хоча б б раз у житті не робила рентгенівський знімок. Наприкінці ж ХІХ ст. зображення кисті людини з видимою структурою кісток обійшло шпальти газет усього світу й стало справжньою сенсацією для фізиків. Учені розпочали дослідження рентгенівських променів та пошук їхніх джерел. Одним із цих учених був французький фізик А. Бекерель. Якими несподіваними висновками закінчилися його дослідження, ви дізнаєтесь із цього уроку.

 • У ХХІ ст. навряд чи знайдеться людина, яка хоча б б раз у житті не робила рентгенівський знімок. Наприкінці ж ХІХ ст. зображення кисті людини з видимою структурою кісток обійшло шпальти газет усього світу й стало справжньою сенсацією для фізиків. Учені розпочали дослідження рентгенівських променів та пошук їхніх джерел. Одним із цих учених був французький фізик А. Бекерель. Якими несподіваними висновками закінчилися його дослідження, ви дізнаєтесь із цього уроку.

Радіоактивність (від лат. radio- випромінюю та activus - діяльність)

 • Радіоактивність (від лат. radio- випромінюю та activus - діяльність)

 • Протон (від грец.pr>tos-перший )- елементарна частинка, що є ядром атома Гідрогену; що має позитивний заряд, що чисельно дорівнює заряду електрона.

 • Ізотопи (від грец. isos – однаковий і topos – місце ) – різновиди одного й того самого хімічного елемента, що відрізняються за атомними масами.

 • Нейтрон (від лат. neutrum – ні те, ні інші) – нестабільна електрично нейтральна, тобто така, що не має ні позитивного, ні негативного заряду, елементарна частинка.

 • У сучасній фізиці протони і нейтрони в ядрі називають нуклонами (від лат. nukleus - ядро)Вимірювання потужності еквівалентної дози - випромінювання.

 • Вимірювання потужності еквівалентної дози - випромінювання.

 • Дозиметр слід розташувати так, щоб позначка “+” на зворотному боці була над об'єктом, що обстежується. Про рівень радіації свідчить частота звукових сигналів (кожний звуковий сигнал – це зафіксований квант - випромінювання). Числові результати вимірювання з'явилися на цифровому дисплеї. Якщо раптово радіаційний рівень різко зміниться , цифри на дисплеї деякий час мигають. Це означає, що дозиметр визначає середнє значення дози випромінювання.

 • Оцінка поверхневого забруднення - радіонуклідами.

 • Дозиметр має перебувати в режимі випромінювання. Для оцінки забруднення – радіонуклідами слід зробити два вимірювання: перше – із закритим вікном на нижній кришці дозиметра; друге – з відкритим вікном. Різниця результатів і є показником забруднення - радіонуклідами. Якщо різниця дорівнює нулю, то це означає, що поверхня не незабруднена - радіонуклідами.

 • Вимірювання еквівалентної дози - випромінювання.

 • Щоб дізнатися про загальну дозу – випромінювання, накопичену дослідником з моменту ввімкнення дозиметра, необхідно натиснути клавішу РЕЖИМ. Щоб покази були точними, дозиметр слід тримати при собі ввесь час. Щоб обнулити покази, дозиметр необхідно вимкнути.

 • Вимкнення дозиметра . Для вимкнення дозиметра слід натиснути і протягом 4 с утримати клавішу РЕЖИМ.І рівень. 1.Виберіть і обведіть правильну відповідь. Позначення: варіант 1а) числа нейтронів в атомі; варіант 1б) енергії а)N; б)Е; в)Р; г)А; 2.Выбирыть ы обведіть правильну відповідь. Одиниця вимірювання варіант 1а)частоти варіант 1б)довжини хвилі а)м; б) в)Гц; г)с; 3.Вибирить і обведіть правильну відповідь. За якою формулою обчислюється: варіант 1а) енергія зв'язку атомних ядер; варіант 1б) дефект маси; а)Zm р + Nm n – m я , б) N02 в)hv; г) 4.Допишить ядерну реакцію: варіант 1а) варіант 1б)

Самостійна робота№1 “Атом і атомне ядро” Група_____Курс_____П.І.Б________________________________Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Бібліотека вищашко ла анотований огляд періодичних видань за 011 рік Випуск київ 2012
2013 -> Вісник київського національного лінгвістичного університету серія Філологія
2013 -> $RR00001,4,1,2,0,2 Поняття "політика" найчастіше вважається похідним від
2013 -> Карпатська Україна: документи І матеріали, хроніка подій”
2013 -> 95 років тому (1918) Українська Центральна Рада прийняла закони про Державний гарб Української Народної Республіки (тризуб), грошову систему, громадянство. 01. 03
2013 -> Бібліотека панорама життя бібліотек збірник методичних матеріалів
2013 -> Йозеф Гайдн (ім'ям Франц сам композитор не називав себе ніколи) народився


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Анотація Папка призначена для вивчення теоретичного матеріалу за темою: “ Атомне ядро. Ядерна енергетика в 9 кл за програмою “Фізика iconАтом І атомне ядро. Дослід Резерфорда. Ядерна модель атома
Мета: Навчальна: ознайомити учнів із основними етапами розвитку вчення про будову атома, сформувати первинні поняття про будову атома,...
Анотація Папка призначена для вивчення теоретичного матеріалу за темою: “ Атомне ядро. Ядерна енергетика в 9 кл за програмою “Фізика iconПрограма курсу Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з курсу «Психологія»
Методичний посібник побудовано за програмою «Психологія». 11 клас. Посібник крім теоретичного, вміщує великий обсяг практичного матеріалу,...
Анотація Папка призначена для вивчення теоретичного матеріалу за темою: “ Атомне ядро. Ядерна енергетика в 9 кл за програмою “Фізика iconІсторія науки І техніки”
Якщо при вивченні теоретичного матеріалу студент зустрічає перешкоди, які він не може ліквідувати самостійно, повторно вивчаючи основну...
Анотація Папка призначена для вивчення теоретичного матеріалу за темою: “ Атомне ядро. Ядерна енергетика в 9 кл за програмою “Фізика iconОписом або вкладено сценарій роліку
Відеоролик, тривалістю 2 хвилини, про систему роботи навчального закладу у напрямі інформатизації. На диску подаються дві папки,...
Анотація Папка призначена для вивчення теоретичного матеріалу за темою: “ Атомне ядро. Ядерна енергетика в 9 кл за програмою “Фізика iconІнструктивно-методичні матеріали до самостійної роботи студентів з курсу “Історія фізики”
Якщо при вивченні теоретичного матеріалу студент зустрічає перешкоди, які він не може ліквідувати самостійно, повторно вивчаючи основну...
Анотація Папка призначена для вивчення теоретичного матеріалу за темою: “ Атомне ядро. Ядерна енергетика в 9 кл за програмою “Фізика iconКонспект уроку історії України у 9 класі на тему: «Узагальнення вивченого матеріалу за темою «Українські землі у складі Російської та Австрійської імперій наприкінці XVIII у I третині XIX ст.»
«Узагальнення вивченого матеріалу за темою «Українські землі у складі Російської та Австрійської імперій наприкінці XVIII у I третині...
Анотація Папка призначена для вивчення теоретичного матеріалу за темою: “ Атомне ядро. Ядерна енергетика в 9 кл за програмою “Фізика iconЄвропейське мовне портфоліо що таке портфоліо?
Портфоліо (від англ portfolio портфель, папка) це папка документів з навчального предмета як компонента навчальної діяльності учнів,...
Анотація Папка призначена для вивчення теоретичного матеріалу за темою: “ Атомне ядро. Ядерна енергетика в 9 кл за програмою “Фізика iconПрограма курсу "Інформатика" для основної школи
Програма курсу розрахована на вивчення інформатики за умов постійного доступу учнів до комп’ютерів з відповідним програмним забезпеченням....
Анотація Папка призначена для вивчення теоретичного матеріалу за темою: “ Атомне ядро. Ядерна енергетика в 9 кл за програмою “Фізика iconПояснювальна записка Щоб підготувати людину духовно до самостійного життя, треба ввести її у світ книг. В. Сухомлинський
Пропонована програма з української літератури призначена для вивчення української літератури в 10-11 класах загальноосвітніх навчальних...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка