Барна м м, Волощенко О. В., Козак О. П. Таблиця 2 Витяги з експертних висновків на електронну версію оригінал макету підручника «Літературне читання. Українська мова»Скачати 163,61 Kb.
Дата конвертації18.08.2017
Розмір163,61 Kb.

Барна М М , Волощенко О.В., Козак О.П.
Таблиця 2

Витяги з експертних висновків на електронну версію оригінал - макету підручника «Літературне читання. Українська мова» для учнів 4 класу (зауваження збережені в редакції експертів) з коментарем авторів


Експерти

Зауваження і пропозиції експертів

Відповіді авторів на зауваження та пропозиції експертів

В.О. Мартиненко,

провідний науковий співробітник Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наукВарто зазначити, що не всі твори дібрані з урахуванням вікових особливостей учнів, рівня сформованості актуальних фонових знань і готовності емоційно-чуттєвої сфери дітей до їх сприймання. Йдеться про такі: «Мова» М.Рильського, «До мого фортепіано» Леся Українки, «Злий кінь» Є.Гребінки, «Бевка» М.Магери, легенда «Про запорожців», «Олеся» Б.Грінченка, уривок з повісті «Роксолана» С.Плачинди. В останніх трьох містяться криваві епізоди насильства, знущання над людьми і дітьми з боку турецьких і татарських поневолювачів, що неоднозначно впливатиме, а також травмуватиме психічну сферу дітей цього віку.

Патріотичне виховання, на думку психологів, варто розпочинати у середньому дошкільному віці, коли особливо активізується інтерес дитини до соціального світу, суспільних явищ. Сьогодні, коли молодші школярі є активними учасниками суспільних подій, які відбуваються в Україні, вважаємо доречним на найкращих зразках української літератури формувати національну свідомість, усвідомлення значення державної мови, розкрити деякі сторінки історичного минулого України, відомі в цілому світі, показати роль українців, яких уславила історія через їхні вчинки.

Вірш М.Рильського «Мова» розкриває величезну роль мови в житті українського народу. Автор підкреслює , що рідна мова у найтяжчі часи була не лише засобом культурного й політичного розвитку, а й зброєю в боротьбі за соціальне й національне визволення. На нашу думку, молодший школяр здатний оцінити свій внесок у збереження рідної мови.Елегію Лесі Українки «До мого фортепіано» подано в контексті монографічного вивчення творчості поетеси, де серед інших фактів наводиться й такий, у якому розказується про те, що з п’яти років Леся робила спроби писати музику, але через важку хворобу втратила можливість грати на інструменті. Вірш сповнений болю і туги. Не вважаємо дану поезію складною для цієї вікової групи учнів, оскільки четвертокласники здатні відчувати такі та подібні емоції, переосмислювати прочитане, робити відповідні висновки.

На наше переконання не можна оминати трагічні історичні події, які пережив український народ. В оповіданні «Бевка» описується Голодомор очима третьокласника. Переконані, що кожен учитель володіє такими методами і прийомами роботи з молодшими школярами, які дозволять провести цей урок на відповідному науковому, методичному та психоемоційному рівнях. . Аналогічно й щодо оповідання «Олеся» Б. Грінченка та уривку із повісті С.Плачинди «Роксолана».

Не всі інші базові компоненти змісту навчального предмета реалізовано в повному обсязі, в обґрунтованій системі і логічній послідовності. Це стосується, зокрема, таких змістових ліній навчальної програми, як «Формування й розвиток навички читання», «Досвід читацької діяльності»

Зауваження не обґрунтоване, носить загальний характер.
В оригінал - макеті зовсім відсутні завдання на розвиток загально навчальної навички читання мовчки. Формування більшості вправ і завдань з розвитку навички читання вголос мають настановчий, а не навчальний характер. Напр., «Прочитай виразно в голос з дотриманням основних вимог літературної вимог», «Прочитай ці рядки виразно» і т.ін.

Вважаємо, що експерт безпідставно робить такі висновки, оскільки у пояснювальній записці до програми з літературного читання (2011 рік) вказано, що починаючи «… Із другого півріччя 2 класу застосовується методика навчання читати мовчки. У 3 – 4 класах змінюється співвідношення видів читання. Провідне місце у сприйманні й засвоєнні навчального матеріалу належить мовчазному читанню…» (С. 74) Отже, напевно, недоцільно у підручнику для учнів 4 класу вказувати види читання, оскільки очевидно, що школярі цієї вікової групи повинні вміти читати самостійно і мовчки. Читання вголос застосовуємо для виразного прочитування уривків оповідань, віршів тощо.
- немає завдань на практичне розрізнення народної соціально-побутової казки; відмінність соціально-побутових казок від казок про тварин та героїко-фантастичних; розрізнення оповідання й повісті; обґрунтування свого вибору (на конкретному прикладі)

Погоджуємося, працюємо над усуненням цього зауваження
відсутні також завдання на структурний аналіз тексту, який тісно пов'язаний з розвитком уміння самостійно складати план твору

Жаль, що експерт не змогла знайти такого роду завдання, а вони є у підручнику, наприклад, С. 11, … 131, … 263, 316..…
незрозумілими для учнів є формулювання завдань, що стосуються смислового аналізу текстів, розвитку мовлення учнів: «Знайди у тексті рядки, що розкривають причинові-наслідкові зв’язки у поведінці…» (с. 119), «Поясни смисловий зв'язок між частинами поезії…» (с. 251). Або: «Виконай словесне малювання поезії…»(с. 35). Ці формулювання автори взяли з навчальної програми, яка адресована вчителям, методистам, а не учням.

Переконані, що завдання у повній мірі відповідають розділу Програми «Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учня», який стосується саме УЧНЯ (УЧЕНИЦІ) , а не лише УЧИТЕЛЯ, МЕТОДИСТА, як пише експерт
Завдання до окремих літературних текстів не відповідають ні їх змісту, ні жанру, ні авторському замислу. Напр., до уривка з поеми Т. Шевченка «Причинна («Реве та стогне Дніпр широкий…»: «Охарактеризуй Дніпро, Вітер, Місяць як героя поезії. Який він герой: позитивний чи негативний? Чому? Відповідь обґрунтуй.» «Який мотив вчинку кожного героя?» «»Як Шевченко ставився до своїх героїв?»; до уривка з казки - повісті В. Нестайка»Незвичайні пригоди в лісовій школі»: «Про які права дітей розповідає В. Нестайко у прочитаному уривку?» Відповідь обґрунтуй». «Склади звернення до Косі та Кольки про важливість реалізації права на освіту».

До оповідання І. Сенченка «Сім господинь» та української народної казки «Батьківський заповіт» автори пропонують учням знайти рядки, які розкривають основну тему творів, хоча насправді ці рядки розкривають їх основну думку.Вважаємо, що зауваження, наведені експертом, можуть бути дискусійні. Тому щиро запрошуємо шановну п. Мартиненко В.О. до очної /заочної дискусії з цього питання.

Рукопис підручника проілюстровано, проте ця важлива його функція не задіяна і методично не вмотивована. До змісту ілюстрацій немає жодного завдання.

Погоджуємося, працюємо над усуненням цього зауваження.
Загальний висновок: «Підручник не відповідає психолого-педагогічним вимогам до шкільних підручників»

Інструктивно-методичні матеріали для проведення психолого-педагогічної експертизи електронних версій оригінал-макети підручників, які подаватимуться на конкурсний відбір оригінал-макетів підручників для учнів 4 та 7 класів

загальноосвітніх навчальних закладів
Л. В. Любчак, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної та початкової освіти Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського

… епізодично й недостатньо в макеті підручника забезпечені програмні завдання на формування й розвиток навички читання («Удосконалення навичок свідомого, правильного, виразного читання вголос із дотриманням основних норм літературної вимови. Удосконалення навички усвідомленого, у відповідному темпі читання мовчки різних за обсягом та жанровою специфікою текстів» (с.92)

Це зауваження, на нашу думку, стосується більше вчителя, його методики роботи на уроці, а не авторів підручника.


У макеті підручника вибірково представлено й завдання літературознавчої пропедевтики, зокрема щодо сюжету і композиції, мови художнього твору.

Напевно, експерт була не цілком уважною, оскільки в оригінал-макеті є завдання, що працюють на відповідні вимоги Програми, наприклад, державна вимога «пояснює, хто герої твору, що і як про це сказано в тексті; які події, пригоди трапилися, місце і час подій, як вони пов’язані між собою» представлено на С.7, 9, 11, 14, 16, ..58, 71, 91,.. 102, 140, 165, 171, 177…

«Пояснює, які яскраві, влучні слова, словосполучення, вислови допомагають глибше, краще уявити картини природи, місце події, зовнішність персонажів, їхні характери, вчинки, стосунки з іншими героями» - С25, …109, ..181, 193, …266, 281…
Недостатньо реалізований авторами і такий компонент формування досвіду читацької діяльності, як особливості опрацювання гумористичних творів (лише на матеріалі творчості П. Глазового)

Хочемо наголосити, що чинна Програма визначає перелік авторів гумористичних творів лише у 2 класі (С. 77); у 3 класі зазначено, що мають бути вірші …гумористичні (С. 84); у 4 класі гумористичні твори окремо не виділяються, тому , напевно, автори підручника можуть пропонувати учням для читання твори на свій розсуд. У нашому оригінал – макеті підручника , крім поезій П.Глазового, представлено твори ще й таких авторів, як О.Вишня (С. 95), А.Костецький (С. 115), Г.Бойко (С.297), народні усмішки (С. 297) тощо.
Не простежується вправи і завдання на формування і розвитку навичок роботи з науково - художніми творами з дитячою книжкою та інформацією (вимоги чинної програми с.96)

Вимоги щодо реалізації розділу програми «Робота з дитячою книжкою» має реалізовувати вчитель на уроках позакласного читання, а тому автори підручника не планували добирати відповідні вправи і завдання .

Поза увагою авторів макету підручника залишилась і така вимога щодо розвитку діяльності учнів на основі прочитаного: «В організації цієї діяльності використовується комплексний вплив мистецтв: художнє слово, живопис, музика» (с.97)

Експерт, на жаль, переписала як зауваження не вимогу, а зміст навчального матеріалу (програма, С. 97), що має вивчатися на уроці.

Державна ж вимога до даної теми сформульована так: «бере участь в інсценізації прочитаних творів», і вона представлена в оригінал – макеті підручника на С. …289, 298, 300, 323
Використання лише двох умовних позначок для видів тренувальних завдань значно обмежує формування навичок роботи з навчальною книгою.


Погоджуємося, умовні позначення можна доповнити
Самостійне користування термінологією, за вимогами програми навчальної дисципліни, не передбачається.

Зауваження не конкретне. Незрозуміло, якими термінами мають користуватися учні?
…запитання та завдання до текстів передбачають найчастіше лише відтворення прочитаних творів, формулювання власної позиції до прочитаного. Можливість використання здобутих знань у життєвих ситуаціях стосується лише традицій святкування; щодо розвитку навичок колективного обговорення прочитаного, аргументування позиції співрозмовника, дотримання норм культури спілкування під час дискусії, участі у виконанні творчих завдань на основі прочитаного не проглядається.

На жаль, мусимо констатувати, що експерт, напевно, не цілком уважно читала рукопис, тому що

запитань, які стосуються первинного аналізу твору, авторами передбачено дуже мало, оскільки наш досвід роботи з учителями у системі підвищення кваліфікації засвідчує, що саме первинний аналіз учителі здійснюють у найбільшій мірі. А так як в українській школі має реалізовуватися компетентнісний підхід, то ми і зробили спробу відійти від традиційного підходу і запропонували для роботи на уроці запитання(завдання), які б спонукали учнів до роботи не лише на початковому, але й на середньому, достатньому та високому рівнях.

Наприклад, можливість використання здобутих знань у життєвих ситуаціях - С.7, 11, 16, 65, 86, ..115, 128, 163 і т.д..;

Участі у виконанні творчих завдань на основі прочитаного – С.5, 9, 14, 53, 61, 62, 75, ..117, 129, ..150, 156 та ін..
У тексті оригінал - макеті підручника зустрічаються формулювання і завдання, зміст яких не зрозумілий дітям 9 - 10 років. Наприклад: «Визнач тему і основну думку прочитаного твору», «З якою інтонацією потрібно читати висновок онука? Чому? Відповідь обґрунтуй», «Із чим асоціює Л. Забашта добро?» , «Притча - це повчальна розповідь з історії чи навколишнього життя, мета якої - викласти духовні або моральні істини».

Знову, на жаль, мусимо зауважити, що експерт забула звернутися до вимог Програми за 2 і 3 класи, адже , що таке «тема і основна думка твору», учні повинні знати і вміти визначати за допомогою вчителя ще з другого класу ( чинна програма, С. 78), а у третьому класі – самостійно(С. 85). То чому дане трактування має бути незрозумілим для учнів 4 класу? Аналогічно термін «інтонація», він має бути зрозумілим учням ще з уроків навчання грамоти (1 клас) – С. 22 чинної програми
Авторами необґрунтовано використовується особовий займенник «ти» та його форми з великої літери. Крім того, слід уніфікувати форму звертання у завданнях до тексту: обрати або форму однини, або множини.

Форму однини вжито, коли автори ставлять завдання перед одним учнем, а множини – коли пропонується завдання для роботи в парі або групі. В такий спосіб заявлено диференціацію за способом організації роботи на уроці.

Щодо вживання особового займенника «ти» та його написання ми дотрималися основних правил вживання великої та малої літер ( розділ «Велика та мала літери при вигуках, звертаннях, прямій мові, цитатах», де зазначено, що при пошанному звертанні до людини особові займенники Ти, Ви та їх форми пишуться з великої букви).
Слід зауважити на одноманітності пропонованих питань і завдань, перевазі завдань на просте запам’ятовування інформації (Хто? Що? Коли? Як?). Наприклад, запитання і завдання до української народної казки «Названий батько»: -Чому даний твір є казкою? Відповідь обґрунтуй. Згадай головних героїв казки. Яку роль відіграв дідусь у житті братів - сиріт? Відшукай у тексті слова, які сказав наостанок дід - батько своїм синам. Прочитай їх. Чи дотримався кожен із синів батькового прохання? Підтвердь свою відповідь цитатами з тексту. Склади власну казку про Добро.

Не погоджуємося із зауваженням експерта, оскільки навіть наведені нею приклади засвідчують, що авторські завдання/ запитання орієнтовані на середній, достатній і високий когнітивні рівні і лише одне з них «Згадай головних героїв казки» - завдання на початковий рівень (просте відтворення інформації)
Детальної інформації про особливості роботи з підручником, порад до орієнтування у його змісті, до виконання мовленнєво - творчих завдань, на жаль, немає.

Просимо експерта «звернутися» до чинної програми (Вступ. Загальнонавчальні уміння і навички, 3 клас, С. 8), де йдеться про те, що дитина повинна вміти працювати з навчальною книгою, «орієнтуватися у методичному апараті підручника (у змістовому навантаженні основних позначень)». Очевидно, для четвертокласників ця інформація уже відома, і тому автори не ставили собі завданням ще раз детально інформувати учнів про особливості роботи з підручником.
… ілюстрації (с.82, 105, 119, 143) або не відповідають змісту (Незнайко малював у майстерні, а не на галявині) твору, або описаному історичному періоду (події початку ХХ ст., а діти зображені в сучасному одязі).

Не погоджуємося із даним зауваженням, адже всі ілюстрації на с. 82, 105, 119, 143 відповідають змісту твору або описаному історичному періоду!

Медвідь Є.В., вчитель Крупецької загальноосвітньої школи І - ІІІ ст.. Радивилівської районної ради, старший вчитель
На жаль, незрозуміло на основі яких зауважень експерт робить висновок про те, що даний підручник може використовуватись як посібник для позакласного читання, оскільки експертний висновок містить лише перелік чотирнадцяти пунктів методичних рекомендацій і не більше!!!

В.І. Абеліт, вчитель Дмитрівської ЗОШ І-ІІІ ст.. № 2 ім. Т. Шевченка Знамянської районної ради Кіровоградської області, вчитель - методист

Матеріал підручника розміщено нераціонально, по пів сторінки пустує.

Погоджуємося, робота над усуненням даного зауваження ведеться
«Перевір себе» - мало завдань, невдало.

Не цілком погоджуємося з даним зауваженням, оскільки вважаємо, що завдання для самоперевірки учнів укладені у контексті виконання рекомендацій МОН України

(«Інструктивно - методичні матеріали щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів ЗНЗ (розділ «Літературне читання, 2-4-ті класи. Самостійні та підсумкові контрольні роботи»)»)
Мало завдань на усвідомлення тексту

Не цілком погоджуємося з даним зауваженням, оскільки вважаємо, що після кожного тексту є достатня кількість запитань /завдань на усвідомлення тексту всіх когнітивних рівнів (початковий, середній, достатній, високий).
? день народження Дмитра Павличка і ряд віршів ??? Остап Вишня

ЖОВТЕНЬ Софія Крушельницької????Вибачте, але незрозуміло, що експерт мала на увазі, коли у своєму висновку писала уривки фраз, окремі слова, а поряд велику кількість знаків питання
Щедрівки, колядки запізно

Не погоджуємося з даним зауваженням, оскільки зміст творів для читання укладено у відповідності до календарних дат. В Україні, до речі, колядують і щедрують впродовж січня - лютого ( аж до Стрітення Господнього - 15 лютого!)
Українські і зарубіжні письменники великий розділ чи можна опрацювати у лютому?

Можна, це апробовано
Твори класиків Леся Українка. Шевченко, М. Рильський (великі біографічні дані)

Не цілком погоджуємося з даним зауваженням, оскільки чинною програмою передбачено монографічне вивчення творчості перерахованих авторів,а, отже, їх біографії учням варто вивчати більш детально.

І.В. Мірошниченко, вчитель Тростянецької ЗОШ І-ІІІст. Ічнянського району Чернігівської області, вчитель - методист

У підручнику недостатньо матеріалів для завдань творчого та проблемно - пошукового змісту.

Не цілком погоджуємося із зауваженням експерта, оскільки переважна більшість завдань для аналізу творів - завдання творчого та проблемно-пошукового змісту і дуже мало - репродуктивного (такий задум авторів, адже до відтворення прочитаного звикли в традиційній школі, а ми намагаємося привчити учителя до реалізації ним на уроках основних засад компетентнісно - орієнтованого навчання).

В.О. Мартиненко,

С.М. Єндрущук,

С.А.Гаряча,

І.В. Мірошниченко,

Н.М.Медведь,

Л. В. Любчак,

Л.Л.Красуцька


Обсяг навчального матеріалу, який налічує 372 сторінки, навряд чи може відповідати санітарно-технічним вимогам щодо ваги підручника для учнів цієї вікової групи - не більше 350 гр.

Інструктивно-методичні матеріали МОН України

для проведення методичної експертизи електронних версій

оригінал-макети підручників, які подаватимуться на конкурсний відбір оригінал-макетів підручників для учнів 4 та 7 класів загальноосвітніх навчальних закладів не містили вимоги щодо обмеження обсягу оригінал - макетів.

Принагідно зазначаємо, що, знаючи санітарно-гігієнічні вимоги, з самого початку планувалося друкувати підручник у двох частинах (посеместрово)

В.О. Мартиненко,

І.В. Мірошниченко Л. В. Любчак,


… школярам буде важко орієнтуватися у такому підручнику, оскільки у нього відсутній повноцінний зміст (перелік творів) - наведено лише 9 назв розділів

Погоджуємося. Зміст уже доопрацьований. Містить назви творів та їх авторів


Л. В. Любчак,

Л.П. Ходанич

Мірошниченко І.В.

… структурування матеріалу підручника не є типовим для підручників початкової освіти, не передбачає наступних зв’язків із структуруванням підручника для 5 - го класу.
Зміст викладено за місяцями навчання, а не за тематично-жанровим принципом, що не сприяє повному засвоєнню інформації про жанри творів та їх особливості.

Оригінал - макет підручника не повністю відповідає вимогам навчальної програми для початкової школи.Не цілком погоджуємося із зауваженнями шановних експертів, оскільки вважається, що структурування матеріалу - це прерогатива авторів , тим паче, що саме такий підхід до структурування змісту підтримали учителі початкових класів Львівщини . Принагідно зазначимо, що рецензований експертами оригінал-макет підручника єдиний з поданих на Конкурс, у якому змістова лінія «Коло читання» реалізована у ПОВНІЙ МІРІ !!! Тому виникає справедливе зустрічне запитання : Чому треба дотримуватись стереотипів? А де творчість, новизна, нестандартність та інші критерії, що повинні бути властиві українській освіті ХХІ століття?

Л. В. Любчак,

С.А. Гаряча,

І.В.Мірошниченко,

Н.М.Медведь


Авторами не визначено диференційованих завдань для учнів з різними здібностями і навчальними можливостями.

Не погоджуємося із зауваженням шановних експертів, оскільки вважаємо, що всі завдання диференційовані, тому що сформульовані з врахуванням вимог кожного когнітивного рівня: початкового, середнього, достатнього й високого


С.А. Гаряча

Л. В. Любчак,

В.І.Абеліт

І.В. Мірошниченко

Складними для сприймання видаються автобіографічні відомості про письменників та поетів.

У підручнику окремі твори, на нашу думку, занадто великі за об’ємом для роботи на уроці.М. Коцюбинський «Нюренберзьке яйце» складний, недоступний, великий твір, незрозумілі терміни: дзиґарі, каліф, опріч, кохався в механіці, горішня, долішня… «Зачарована Десна» теж шість сторінок. «Олеся» - 9 сторінок

Не цілком погоджуємося із зауваженнями шановних експертів, оскільки вважаємо, що структурування змісту за принципом « Читаємо у вересні, жовтні … і т.д.» створює можливості для учителя такого поурочного планування, у якому можна у повній мірі врахувати потреби і можливості учнів класу.

Оповідання М. Коцюбинського «Нюренберзьке яйце» учні четвертих класів Львівщини читали впродовж 2011 - 2015 років і від учителів жодних застережень щодо складності та великого обсягу не було.Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Барна м м, Волощенко О. В., Козак О. П. Таблиця 2 Витяги з експертних висновків на електронну версію оригінал макету підручника «Літературне читання. Українська мова» iconМетодична експертиза Експертний висновок на електронну версію оригінал-макета підручника «Музичне мистецтво»
Змістове наповнення підручника відповідає вимогам програми. Тобто учні мали б знати І розуміти
Барна м м, Волощенко О. В., Козак О. П. Таблиця 2 Витяги з експертних висновків на електронну версію оригінал макету підручника «Літературне читання. Українська мова» iconБарна М. М., Волощенко О. В., Козак О. П. Орієнтовне календарно – тематичне планування з українського читання
Л. Забашта «Людина починається з добра»; «Чарівні окуляри» (притча) виділяє в тексті суттєву інформацію
Барна м м, Волощенко О. В., Козак О. П. Таблиця 2 Витяги з експертних висновків на електронну версію оригінал макету підручника «Літературне читання. Українська мова» iconЛітературне читання
Календарне планування здійснено на основі підручника "Літературне читання" О. Я. Савченко. Крім підручника, використано навчальні...
Барна м м, Волощенко О. В., Козак О. П. Таблиця 2 Витяги з експертних висновків на електронну версію оригінал макету підручника «Літературне читання. Українська мова» iconа клас Природознавство – ст. 90-91 (читати й відповідати на запитання) Українська мова – ст. 85, впр. Математика – ст Завд. 583, в. 584. Російська мова – ст. 100. Упр. 16. – Б клас
Літературне читання – на аркуші а-4 підготувати ілюстрацію до творів Шевченка Т. Г.; с. 93 (читати)
Барна м м, Волощенко О. В., Козак О. П. Таблиця 2 Витяги з експертних висновків на електронну версію оригінал макету підручника «Літературне читання. Українська мова» iconДручником В. Науменко
За підручником В. Науменко «Перлинка» (книга з літературного читання). Додаток до підручника «Літературне читання» для 3 класу, Київ,...
Барна м м, Волощенко О. В., Козак О. П. Таблиця 2 Витяги з експертних висновків на електронну версію оригінал макету підручника «Літературне читання. Українська мова» iconЧитання і розвиток мовлення Підручник О. П. Хорошковська, Г.І. Охота клас
Тести складено відповідно до чинної «Программы для средней общеобразобразовательной школы с русским языком обучения 1-4 классы» 2006...
Барна м м, Волощенко О. В., Козак О. П. Таблиця 2 Витяги з експертних висновків на електронну версію оригінал макету підручника «Літературне читання. Українська мова» icon3 класу ( додаток до підручника О. Я. Савченко) 2014р. Мних Марія Миколаївна
Вона доповнює підручник О. Я. Савченко «Літературне читання» для класу. При підготовці до уроків літературного читання у класі з...
Барна м м, Волощенко О. В., Козак О. П. Таблиця 2 Витяги з експертних висновків на електронну версію оригінал макету підручника «Літературне читання. Українська мова» iconПрограма фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень „ спеціаліст
Українська мова – державна мова України. Українська мова серед інших мов світу. Українська мова як національна мова українського...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка