Бібліографічний покажчикСторінка1/41
Дата конвертації18.04.2017
Розмір5,72 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41


Міністерство освіти і науки України
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. М.П. Драгоманова

Наукова бібліотека


До 175—річчя НПУ імені М.П.Драгоманова


БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК

ДРУКОВАНИХ ПРАЦЬ СПІВРОБІТНИКІВ

Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова за 2000—2007 роки

Випуск 6
Частина 1


Київ—2010

УДК 016 : 37

ББК 91.9 : 74

Б59


Редакційна колегія : к.п.н. Л.В.Савенкова (відп.ред.),

засл. працівник культури України Е.В.Татарчук,

к.п.н. Л.Л.Макаренко, О.П.Симоненко, О.К.Сусол

Рецензент : С.М.Яшанов, кандидат педагогічних наук, професор

Науковий редактор : Савенкова Л. В., кандидат педагогічних наук

Бібліографічний редактор: Шаленко Г. І.


Укладач : Тарасова Н. І.
Б59 Бібліографічний покажчик друкованих праць співробітників

Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова

за 2000—2007 рр.; у 2—х ч. / укл.: Н.І.Тарасова; бібліогр. ред.

Г.І.Шаленко. – К.: НПУ, 2010. – Вип. 6. – Ч.1. – 460 с. — (До 175—

річчя НПУ ім. М.П.Драгоманова).


Рекомендовано до друку Вченою Радою НПУ ім. М.П.Драгоманова

від 30 жовтня 2008 року, протокол № 2

с Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, 2010.Передмова
Бібліографічний покажчик друкованих праць співробітників НПУ імені М.П.Драгоманова за 1944—1999 роки був виданий п’ятьма випусками (1958, 1976, 1981, 1991, 2009 рр).

Дане видання – 6—й випуск, у 2—х частинах — подає перелік друкованих праць співробітників (за час їх перебування в інституті) з 2000 по 2007 рік. Перша частина 6—го випуску містить інформацію про Інститут філософської освіти та науки, Інститут розвитку дитини, Інститут української філології, Фізико—математичний інститут, Інститут інформатики, Інститут гуманітарно—технічної освіти, Інститут дистанційної освіти.

У покажчик ввійшли книги, брошури, статті, тези доповідей наукових конференцій, автореферати дисертацій, авторські свідоцтва, депоновані рукописи, видання, віддруковані за кордоном тощо.

Матеріал систематизовано у відповідності з приналежністю авторів певним кафедрам, інститутам.

При складанні покажчика праці були звірені з виданнями державної реєстраційної бібліографії або перевірено de visu.

Бібліографічний опис здійснюється мовою видання. Нумерація бібліографічних записів суцільна. Іменний покажчик вміщує тільки імена авторів НПУ ім. М.П.Драгоманова.

Інститут філософської освіти та науки

Кафедра соціальної філософії та філософії освіти

 1. Андрущенко В. П. Виховай собі зміну: Нова спільна акція НПУ ім. М.П. Драгоманова та Всеукраїнського громадсько—політичного тижневика "Освіта" / В. П. Андрущенко //Освіта. — 2003. — № 50 (5 — 12 листопада). — С.1

 2. Андрущенко В. П.: Він прагнув піднести простих людей до вершин цивілізації…, або Чому Національному педагогічному університету повернено ім’я Михайла Драгоманова? /В. П. Андрущенко //Молодь України. – 2003. – 25 верес., №121. – С.3.

 3. Андрущенко В. П. Вчителю – навики дослідника: виступ ректора НПУ ім. М.Драгоманова В.П. Андрущенка на підсумковій колегії МОН України //Освіта. — 2003. — 27 серп. — 3 верес., № 39. — С. 7.

 4. Андрущенко В. П. Демократична освіта молоді та студентів: проблеми теорії і практики /В. П. Андрущенко //Розвиток демократії та демократична освіта в Україні: матеріали ІІ міжнар. наук. конф. (Одеса, 24—26 трав. 2002 р.) /МОН України. Ін—т вищої освіти АПН України. Одеська нац. юридич. Академія, Канадсько—Український Проект „Демократична освіта”. — К.: Ай—Би, 2003. — С.11—12.

 5. Андрущенко В. П. Духовний потенціал освіти (філософські роздуми /В. П. Андрущенко //Виховання в контексті соціальної адаптації студентства: матеріали Міжнародної наук.—практ. конф.—семінару керівників ВНЗ та вчених—дослідників із проблем виховання студентства в сучасних умовах. — Х.: Нар. укр. академія, 2003. — Ч. 1. — С. 21—29.

 6. Андрущенко В. П. «Епохальна педагогіка» Михайла Драгоманова /В. П. Андрущенко //Перші Міжнародні драгоманівські читання: матеріали ( 30 верес.—2 жовт. 2003 р.). — К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2003. – Вип. 1. — С. 3—22. — Літ.: 4 н.

 7. Андрущенко В. П. Епохальна педагогіка Михайла Драгоманова : Перші Міжнародні драгоманівські читання /В. П. Андрущенко //Освіта. — 2003. — 24 верес.—1 жовт., № 44 (Спецвипуск). — С.2—3.

 8. Андрущенко В. П. Збережемо і примножимо славні традиції драгоманівського університету /В. П. Андрущенко //Вища освіта України. — 2003. — № 3. — С. 5—10.

 9. Андрущенко В.: «Ми маємо виплекати нового вчителя…»: Яким мають бути сьогодні педагогічна освіта і навчальний заклад, що готує вчителів: Розмова з ректором НПУ ім.М.П.Драгоманова; Записала О.Коваленко //Освіта України. — 2003. — 17 червня, № 44—45. — С. 6.

 10. Андрущенко В. Михайло Драгоманов і Національний педагогічний університе /В. Андрущенко, Г. Волинка, Н. Мозгова //Освіта України. — 2003. — 23 верес., № 72. — С.6.

 11. Науково—освітній потенціал нації: Погляд у ХХІ століття /В. Литвин (кер.), В. Андрущенко, С. Довгий, В. Зайчук, В. Кремень /За заг. ред. В. Литвина. — К.: Навчальна книга, 2003. — Кн. 1: Пріоритет інтелекту. — 640 с.; Кн. 2: Освіта і наука: творчий потенціал державо— і культуротворення. — 672 с. ; Кн. 3: Модернізація освіти. — 944 с.

 12. Андрущенко В. П. Наших випускників запрошують //Студентська газета. – 2003. — № 33(34).

 13. Андрущенко В. П.: Наших освітян чекають на Заході й на Сході: (Про НПУ ім. М. П. Драгоманова: бесіда з ректором ун—ту; Записала Я. Музиченко …» //Україна молода. — 2003. — 3 лип., № 117. — С. 10.

 14. Андрущенко В. П. Освіта в пошуку нових стратегій мислення /В.П.Андрущенко //Вища освіта України. — 2003. — № 2. — C. 5—6.

 15. Андрущенко В. П. Освіта на рубежі століть: філософія, методологія, практика /В. П. Андрущенко //Неперервна професійна освіта: філософія, педагогічні парадигми, прогноз /АПН України. Ін—т педагогіки і психології проф.. освіти АПН України /І. А. Зязюн, В. Г. Кремень, В. П. Андрущенко та ін. — К.: Наук. думка, 2003. — С.99—166.

 16. Політична історія України ХХ сторіччя /В. Г. Кремень, В. П. Андрущенко та ін. – К., 2003. — Кн. 5. — 390 с.; Кн.6. — 694 с.

 17. Програма навчальної дисципліни «Громадянське виховання студентів» / АПН України,Центр. Інститут післядипломної педагогічної освіти; Укл. В.П. Андрущенко, О. С. Снісаренко, Л. П. Сніцар. – К.: Міленіум, 2003. — 53 с.

 18. Програма навчальної дисципліни «Соціально—гуманітарна підготовка педагогічних кадрів» / АПН України,Центр. Інститут післядипломної педагогічної освіти; Авт.—упоряд. В. П. Андрущенко, О. С. Снісаренко, Л.П.Сніцар. – К., 2003. — 45 с.

 19. Андрущенко В. П. Професія – «вічний двигун»: розмова з ректором НПУ ім. М. П. Драгоманова В. П. Андрущенком / Записала Л. Рябоконь //День. – 2003. – 4 жовт., № 177 (1677). — С. 1.

 20. Андрущенко В. П. Реалізація системи безперервної освіти у НПУ імені М.П.Драгоманова через дистанційну форму навчання /В. П. Андрущенко, А. П. Кудін //Вісник академії дистанційної освіти. – 2003. – № 1. – С. 3—12.

 21. Андрущенко В. П. Регіональний університет як осередок підготовки науково—педагогічних кадрів /В.П. Андрущенко //Перша Всеукраїнська науково—практична конференція „Наукові засади розвитку університетської освіти в малих містах України”. – Київ—Умань, 2003. – С.6—9.

 22. Андрущенко В. П. Роздуми про вчителя: Підготовка педагогічних кадрів: школа і молодий вчитель (Інтерв”ю з головн. редактором журналу О. Виговською) //Директор школи, ліцею, гімназії. – 2003. – № 4. — С. 86—91.

 23. Соціальна робота /В. П. Андрущенко, В. І. Астахова, В. П. Бех та ін.; Ін—т вищої освіти АПН України. – К., 2003. — Кн.7: Менеджмент соціальної роботи. — 276 с.

 24. Андрущенко В. П. Соціокультурна динаміка ХХІ століття: пошук пріоритетів /В. П.Андрущенко //Память століть. — 2003. — № 4. — С. 4—22.

 25. Стратегія реформування освіти в Україні: Рекомендації з освітньої політики (Розроблено за підтримки Програми розвитку ООН, Міжнародного фонду “Відродження”, Інституту відкритого суспільства (Будапешт) /Національний координатор проекту Віктор Андрущенко та робоча група проекту. – К.: “К.І.С.”, 2003. – 296 с.

 26. Андрущенко В. П. Студент – це партнер /Андрущенко В. П. //Студентська газета. – 2003. — №24. – С.3.

 27. Андрущенко В. П. У нашого студента душа звучить золотом /Андрущенко В. П.//Сьоме небо /НПУ імені М.П.Драгоманова. – 2003. — № 2.

 28. Управління середньою освітою. Предмет турботи освітянських керівників /круглий стіл в Колегії МОН України 21.08.2003 р./В. Андрущенко та ін.; Підготувала О.Виговська //Директор школи, ліцею, гімназії. — 2003. — №5—6. — С.6—7.

 29. Андрущенко В. П. : Учитель не повинен вирощувати свиней: розмову з ректором НПУ ім. М.П.Драгоманова ведуть: О. Пясківська, О. Дубовик //Столиця. — 2003. — 19—25 верес., № 38 (489). — С.6—7.

 30. Андрущенко В. П. Учительська Альма—матер: Інтерв’ю з ректором НПУ ім. М.П.Драгоманова до Дня працівників освіти /В. П. Андрущенко //Урядовий кур’єр. — 2003. — 4 жовт., № 186. — С. 10

 31. Філософія політики: Хрестоматія: У 4—х т. /В. П. Андрущенко (авт.—упоряд.), Л. В. Губерський та ін. — К: Знання України, 2003. — Т. 1. — 363 с.; Т. 2. — 369 с. ;Т. 3. — 406 с.; Т. 4.— 428 с.

 32. Біографія навчального закладу має бути повною /В.Андрущенко, М.Михальченко, Л.Мацько //Освіта. – 2004. – 4—11 лютого. – С.6.

 33. Андрущенко В. П. Болонський вектор української педагогічної освіти / В. П. Андрущенко // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова: до 170—річного ювілею. Сер. 17. Теорія і практика навчання та виховання. — К.: НПУ, 2004. — Вип. 1. — C. 3—11.

 34. Андрущенко В. П. Болонські горизонти освіти /Андрущенко В. П.//Болонський процес: тенденції, проблеми, перспективи. – К., 2004. – С.6—10.

 35. Андрущенко В. П. Виклики ХХІ століття: погляд з середини на світову динаміку у сфері глобальної політики /Андрущенко В. П. //Україна дипломатична. – К., 2004. – Вип. ІУ. – С. 117—142.

 36. Андрущенко В. П. Вступ до філософії. Великі філософи: книга для читання для загальноосвітніх навчальних закладів /Андрущенко В.П. – К.—Х.:Тов. „Р.И.Ф.”,2004.— 512 с.

 37. Андрущенко В. П. Гуманітарна політика України: методологія, теорія, практика. Ст.1 / В. П. Андрущенко, В. О. Дзоз // Нова парадигма: Філософія. Соціологія. Політологія. — К.: НПУ, 2004. — Вип. 39. — C. 6—18.

 38. Андрущенко В. П. Засоби дистанційного електронного навчання і педагогічні технології /Андрущенко В.П. //Вісник академії дистанційної освіти. – 2004. — №2. – С.2—5.

 39. Андрущенко В. П. Ідеологія та культура діяльності правоохоронних органів у громадянському суспільстві /Андрущенко В. П., Банчук М.В. //Нова парадигма. Філософія. Соціологія. Політологія. – К.: НПУ, 2004. – Вип. 39. – С.166—175.

 40. Андрущенко В. Ідея вчителя / В. Андрущенко // Рідна школа. — 2004. — N2. — C. 3—5.

 41. Андрущенко В. П. Ідея вчителя: Національні традиції в підготовці вчителя /В. П. Андрущенко //Освіта. — 2004. — 1—7 січ., № 1. — С. 2—3.

 42. Андрущенко В. П. Мистецька освіта в системі формування педагога 21 століття / В. П. Андрущенко // Науковий часопис НПУ М.П. Драгоманова: До 170—річного ювілею. Сер. 14. Теорія і методика мистецької освіти. — К.: НПУ, 2004. — Вип. 1(6). — C. 3—5.

 43. Андрущенко В. П. Модернізація педагогічної освіти: проблеми теорії, методології, практики /В. П. Андрущенко //Науковий вісник Миколаївського державного університету. Педагогічні науки: зб. наук. пр. — Миколаїв, 2004. — Вип.8: Василь Сухомлинський і сучасність: особистість у навколишньому середовищі. — С. 9—18.

 44. Андрущенко В. П. Модернізація педагогічної освіти: проблеми теорії, методології, практики /В. П. Андрущенко //Вища освіта України. – 2004. — №1. — С.5—9.

 45. Андрущенко В. П. Модернізація педагогічної освіти: проблеми теорії, методології, практики /В. П. Андрущенко //Таврійський вісник освіти. – Херсон, 2004. — №1. – С.5—12.

 46. Андрущенко В. П. Модернізація педагогічної освіти: проблеми теорії, методології, практики /В. П. Андрущенко //Актуальні проблеми гуманітарної освіти: зб. наук. пр. – К.,Кременець, 2004. – Вип. 1. – С.4—7.

 47. Андрущенко В. П. Наука, освіта, і культура в постболонському просторі / Андрущенко В. П. //Вища освіта України. – 2004. — № 4. – Дод. – С.11—13.

 48. Андрущенко В. П. Науковий пошук триває / Андрущенко В. П. //Вища освіта України. – 2004. – №3. – Дод. – С. 5.

 49. Науково—освітній потенціал нації: Погляд у ХХІ століття /В. Литвин (кер.), В. Андрущенко, С. Довгий, В. Зайчук, В. Кремень /За заг. ред. В. Литвина. — К.: Навчальна книга, 2004. — Кн. 1: Пріоритет інтелекту. — 638 с.; Кн. 2: Освіта і наука: творчий потенціал державо— і культуротворення. — 672 с. ; Кн. 3: Модернізація освіти. — 944 с.

 50. Андрущенко В. П. Національний педагогічний університет /Андрущенко В. П. //Історичний календар.2004. – К., 2004. – С.483—492.

 51. Андрущенко В. П. Педагогіка для всіх: засіб державотворення і виховання особистості / В. Андрущенко // Вища освіта України.— 2004. — N4. — C. 41—45.

 52. Андрущенко В. П. Педагогічна поезія внутрішнього духу інженера: проблема відкриття, виховання, реалізація /Андрущенко В. П. //Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно—технічної еліти. – Х., 2004. – Вип. 5(9). – С.29—40.

 53. Політологічний енциклопедичний словник. – 2 –ге вид.,перероб. і допов. /За ред. Ю.С.Шемшученка та ін.; авт. :…В.П.Андрущенко та ін. –К.:Генеза, 2004. – 736 с.

 54. Андрущенко В. П. Про концептуальні засади філософії освіти України / В. П. Андрущенко, В. С. Лутай // Нова парадигма. Філософія. Соціологія. Політологія. — К.: НПУ, 2004. — Вип. 36: — C. 8—20.

 55. Андрущенко В.П. Просвітницько—виховна робота розгортається: Товариство "Знання" України: теорія і практика роботи / В.П. Андрущенко //Трибуна. — 2004. — N11/12. — C. 10—11.

 56. Андрущенко В. П. Рік Благовіщення / Андрущенко В. П. //Освіта. – 2004. – 7—14 квітня.

 57. Андрущенко В.П. Роздуми про освіту: Статті. Нариси. Інтерв’ю /В.П.Андрущенко. — К.: Знання України, 2004. — 738 с. — Бібліогр.: с. 613—630 (303 назви).

 58. Андрущенко В. П. Св. Владимира, КИНО, Национальний педагогический: (НПУ им. М.П.Драгоманова) /В. П.Андрущенко //Зеркало недели. — 2004.— №12(487), 27 марта—2 апреля. – Рос. –Укр.

 59. Андрущенко В. Соціокультурні суперечності та конфлікти: виникнення та усунення шляхом діалогу культур /Андрущенко В., Скубашевська Т. //Вища освіта України. – 2004. – Дод. №4. – С. 48—50.

 60. Андрущенко В. Текст неоголошеного виступу /Андрущенко В.//Про стан і перспективи розвитку вищої освіти в Україні. – К., 2004. – С. 89—92.

 61. Андрущенко В. Українська педагогіка – це педагогіка серця /Андрущенко В. //Meinstream. – 2004. – 25 листоп.

 62. Філософія: навч. посібник /Л. В. Губерський, І. Ф. Надольний, В. П. Андрущенко та ін.; Ред. І. Ф. Надольний. — 4—е вид., виправл. — К.: Вікар, 2004. — 457 с.: табл. — (Серія „Вища освіта ХХІ століття”).

 63. Андрущенко В. Філософія освіти в сучасній Україні: стан та перспективи розвитку / В. Андрущенко, В. Лутай // Вища освіта України. — 2004. — N4. — C. 5—12.

 64. Андрущенко В. П. Як по—справжньому плекати еліту: дієві рішення, реальні кроки назустріч дітям / В. П. Андрущенко // Директор школи, ліцею, гімназії. — 2004. — N1. — C. 61—65.

 65. Австрія й Україна у контексті європейської інтеграції й співробітництва.—Osterreich und die Ukraine im Kontext der europaischen Verstandigung und Kooperation: матеріали міжнародної наук.—практ. конф. /Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова; Відп. ред.: В.Андрущенко (Післямова, с.158—159), М.Мозер. — Відень—Київ: НПУ, 2005. — 160 с.

 66. Андрущенко В. П. Академічна чесність: ідеал і реальність / В. Андрущенко //Освіта. — 2005. — №21—22(25 травня—1 червня). — C. 10—11

 67. Андрущенко В. П. Болонський вектор української педагогічної освіти /В.П.Андрущенко //Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Сер. 17: Теорія і практика навчання та виховання. –К., 2005. — Вип. 1.— С. 3 – 10.

 68. Андрущенко В. П. Вища освіта в пост—Болонському просторі: спроба прогностичного аналізу /В. П. Андрущенко //Філософія освіти. — 2005. —№2. — С.6—19.

 69. Андрущенко В. П. Вступ до філософії. Великі філософи: навч. посібник /В. П. Андрущенко. — К.; Харків, 2005. — 512 с.

 70. Андрущенко В. П. Головне – це модернізація змісту педагогічної освіти (До 170—річчя НПУ ім. М.П.Драгоманова) /В. П. Андрущенко //Вища школа. — 2005. — № 1. — С.32—40

 71. Андрущенко В. П. Гуманізм і гуманітаризм: спільне і специфічне /В. Андрущенко, М. Михальченко // Вища освіта України. — 2005. — №4.— С.5 — 12.

 72. Андрущенко В. П. До читача (З нагоди випуску Наукового часопису. Фізика і математика у вищій і середній школі) /В. П. Андрущенко // Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова. Сер. 3: Фізика і математика у вищій і середній школі. – К.: НПУ, 2005. — Вип.1. — С.3.

 73. Андрущенко В. П. Звернення до витоків як запорука майбутнього. Перспективи університету /В. П. Андрущенко //Національний педагогічний університет ім.М.П.Драгоманова. Історія. Сьогодення. Перспективи. 1934—2004 /Авт.: В. Андрущенко, Г. Волинка, Н. Мозгова, П. Дмитренко, І. Дробот. — К.: Навчальна книга, 2005. — С. 10—11, 239—241.

 74. Андрущенко В. П. Зостаньмося собою в нових формах європейського життя /Участь В. П. Андрущенка в круглому столі; підгот. І. Подоляк //Освіта України. — 2005. — № 47—48 ,24 черв. — С.7.

 75. Андрущенко В. П. Інтелектуальний потенціал нації. Здобутки і втрати науки й освіти / В. П.Андрущенко //Національний інтерес. – 2005. – Грудень. – С. 54–59.

 76. Андрущенко В. П. Історична освіта: шляхи вдосконалення / В. Андрущенко, В. Вашкевич, Д. Кравченко // Вища освіта України. — 2005. — N4 (додаток). — C. 7—15.

 77. Андрущенко В. П. „Ми закликаємо Вас, вірити в себе…”/В.П.Андрущенко //Проблеми змісту педагогічної підготовки вчителя у контексті аксіологічної освіти (історичний, теоретико—практичний аспекти): матеріали міжнар. наук. конф., присвяч. 170—річному ювілею ун—ту /За заг. ред. Л.Вовк, О.Падалка / НПУ імені М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2005. — С.3.

 78. Андрущенко В. П. Модернізація вищої освіти України в контексті Болонського процесу /В. П. Андрущенко // Болонський процес у дії: матеріали круглого столу. — К., 2005. — С. 5 —11.

 79. Наукові школи Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова /Ред. Андрущенко В. П.; укл. Бех В. П., Волинка Г. І.— К.: Четверта хвиля, 2005. — 328 с.

 80. Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. Історія. Сьогодення. Перспективи. 1934—2004. /Авт.: В.П.Андрущенко, Г.І.Волинка, Н.Г.Мозгова, П.В.Дмитренко, І.І.Дробот. — К.: Навчальна книга, 2005. — 255 с.— Бібліогр.: с. 242—253.

 81. Андрущенко В. П. Національному педагогічному університету імені М.П.Драгоманова – 170 /В. П. Андрущенко //газ. Управління освітою.—2005. — № 10(106). — С.3; газ. Історія України. — 2005. —№18(418), травень. — С.1—2.

 82. Андрущенко В.П. Національному педагогічному університету ім.М.П.Драгоманова — 170 років. /В. Андрущенко // газ. Історія України. — 2005. — №18. — C. 1—2.

 83. Андрущенко В. П. Не все почалося з КІНО: (інтерв’ю Галини Коваленко) // Соціальне партнерство. — 2005. — № 4, квітень. – С.22—24.

 84. Андрущенко В. П. Освіта в діалозі цивілізацій: зростання комунікативної функції / В. Андрущенко //Освіта і управління. — 2005. – Т. 8, N1. — C. 18—19.

 85. Андрущенко В. П. Організоване суспільство: потреба для України / В. П. Андрущенко //Нова парадигма. Філософія. Соціологія. Політологія. — К.: НПУ, 2005. — Вип. 50. — C. 3—21.

 86. Андрущенко В. П. Освіта в діалозі цивілізацій: зростання комунікативної функції /В. П. Андрущенко //Освіта і управління. — 2005. — Т.8, № 1. — С.18—19.

 87. Андрущенко В. П. Педагогіка для всіх: засіб державотворення і виховання особистості /В. П.Андрущенко // Вища освіта України. — 2005 — № 3. — Додаток. — С. 11— 14.

 88. Педагогіка духовності: Поступ у третє тисячоліття: матеріали міжнар. наук. конф. (19 квітня 2005 р.) /Редкол.: В. П. Андрущенко (Педагогіка духовності: погляд за горизонти сучасного, с.3—6) та ін./ НПУ імені М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2005. —199 с.

 89. Андрущенко В.П. Педагогічна творчість — ідеал і сучасне обличчя університету /В.П.Андрущенко //Педагогічна творчість: Методологія, теорія, технології /Авт.: В.П.Андрущенко, С.О.Сисоєва, Н.В.Гузій та ін. ; За ред.С.О.Сисоєвої, Н.В.Гузій ; НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2005. — С. 3 —6.

 90. Педагогічна творчість, майстерність, професіоналізм: Проблеми теорії і практики підготовки вчителя—вихователя—викладача: матеріали Всеукр. наук.—практ. конф., (29 березня—1квітня 2005 р.) /Редкол.: В. П. Андрущенко, І. А. Зязюн, Н. В. Гузій та ін. — К.: НПУ, 2005. — 183 с.

 91. Андрущенко В. П. Під знаком віри, надії й любові відбулися Треті шинкаруківські читання /Виступ В. П. Андрущенка; підгот. В.Бойко //Трибуна. — 2005. — № 3—4. — С.10—14.

 92. Андрущенко В. П. Підтримати науковий пошук молодих : переднє слово головного редактора / Андрущенко В. П. //Вища освіта України. — 2005. – № 4, додаток. – С.6.

 93. Андрущенко В. П. Погляд за горизонти сучасної педагогіки /В. П. Андрущенко // Пам’ять століть. — 2005. — № 2. –С.112—115.

 94. Приватна вища школа України на шляху інновацій ( За ред. Андрущенка В. П. та ін.). — Х., 2005. – 320 с.

 95. Андрущенко В. П. Провідний освітянський вуз України /В.П.Андрущенко // Пам’ять століть. — 2005. — № 2. — С.4—14.

 96. Андрущенко В. П. Привітальне слово /В. П. Андрущенко //Другі юридичні читання: зб. матеріалів Всеукр. наук. конф. — К., 2005. — С. 3—4.

 97. Професори Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова: біографічний довідник 1997—2005 рр. /упоряд. В. П. Бех, Г. І. Волинка, за ред. В. П. Андрущенка. — К.: НПУ, 2005. — 227 с.

 98. Андрущенко В. П. 170—річчя лідера педагогічної освіти: як університет став удвічі старшим: Інтерв’ю голов. редактора журн. О.Виговської з ректором НПУ ім. М.П.Драгоманова В. П. Андрущенком //Директор школи, ліцею, гімназії. — 2005. — №2. — С.4—6.

 99. Студентство у дзеркалі соціології: за результатами соціологічного дослідження підготовки студентів НПУ ім. М.П.Драгоманова у 2004 році /В.Андрущенко, В. Бех, А.Ярошенко, Н. Крохмаль. — К., 2005. —265 с.

 100. Філософський словник соціальних термінів /за ред. В.П.Андрущенка. – К., Харків: Р.И.Ф., 2005. — 672 с.

 101. Каталог: bibliograf
  bibliograf -> Юрію Оліферовичу Збанацькому
  bibliograf -> Професор Марія Яківна Плющ
  bibliograf -> Управління культури І туризму, національностей та релігій облдержадміністрації
  bibliograf -> Література: Твори Олеся Гончара
  bibliograf -> До 100-річчя з дня народження Бібліографічний нарис Одеса – 2014 Вершини Олександра Блещунова
  bibliograf -> Академік апн україни Любов Іванівна Мацько
  bibliograf -> Професор Людмила Петрівна Вовк Біобібліографічний покажчик
  bibliograf -> Біобібліографічний покажчик серії „Вчені нпу імені М. П


  Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41

Схожі:

Бібліографічний покажчик iconІноземних мов бібліографічний покажчик
Методика викладання іноземних мов: Бібліографічний покажчик.: За матеріалами періодичних видань. Випуск / Упорядники: О. А. Захарова,...
Бібліографічний покажчик icon2010 року Бібліографічний покажчик
Поточний бібліографічний покажчик «Сумщина за IV квартал 2010 року» вміщує статті з періодичних видань (крім місцевої преси), книги...
Бібліографічний покажчик icon2009 року Бібліографічний покажчик
Поточний бібліографічний покажчик «Сумщина за IIІ квартал 2009 року» вміщує статті з періодичних видань (крім місцевої преси), книги...
Бібліографічний покажчик iconНові публікації про подільський район бібліографічний покажчик
Бібліографічний покажчик інформує про книги, публікації у збірниках, періодичних виданнях, що надійшли до центральної районної бібліотеки...
Бібліографічний покажчик icon1932–1933 років на Дніпропетровщині Бібліографічний покажчик Дніпропетровськ 2008 Від упорядника
Даний бібліографічний покажчик присвячено болючій І актуальній, І не лише сьогодні, темі Голодомору 1932–1933 років в Україні, зокрема...
Бібліографічний покажчик iconIssn 0130-0914 книжкова палата україни літопис нот Державний бібліографічний покажчик України
Літопис нот –– державний бібліографічний покажчик, що виходить один раз на рік та інформує про нотні видання, зареєстровані Книжковою...
Бібліографічний покажчик iconБібліографічний анотований покажчик видань Надвірнянської цбс у 2015 р
Бібліографічний анотований покажчик видань Надвірнянської цбс у 2015 р. [Текст]: / Надвірнянська црб; метод бібліогр відділ; уклад....
Бібліографічний покажчик iconБібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Сумського Д76 державного університету за 2008 рік: Бібліографічний покажчик. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка