Бібліографічний покажчикСторінка18/41
Дата конвертації18.04.2017
Розмір5,72 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   41

Ситник О. В. Основи програмування (HTML): метод. рекомендації, зміст лекцій /О. В.Ситник. – К.: Альфа—М, 2007. – 64 с.
 1. Ситник О.В. Проблеми сучасного підручникотворення /О. В. Ситник //Проблеми сучасного підручника: зб. наук. пр. / Ін—т педагогіки АПН України. – К.: Педагогічна думка, 2007. – Вип. 7. – С. 110.
 1. Харитоненко Е. И. Лермонтовский предтекст нарративной структуре «Записок из подполья» Ф.М. Достоевского /Е. И. Харитоненко // Русская литература. Исследования: сб. науч. тр. – К.: Логос, 2000. – Вып. ІІ. [Достоевский и ХХ век]. — С. 60—65.
 1. Харитоненко О. І. «Слово» як змістовна категорія в драматургії М. Лермонтова /Е. І. Харитоненко // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика. – К.: Видавничо—поліграфічний центр «Київський університет», 2001. – Вип. 10. — С. 28—31.
 1. Харитоненко Е. И. Эмблематика образа и эмблематика смысла в лирике М. Ю. Лермонтова /Е. И. Харитоненко // Русская литература. Исследования [Русская литература накануне третьего тысячелетия: Итоги развития и проблемы изучения]. – К.: Логос.– 2002. – Вып. 3. — С. 245—257.
 1. Харитоненко Е. И. Экфрастические модели повествования: поэтика М. Ю. Лермонтова /Е. И. Харитоненко // Русская литература. Исследования: сб. науч. тр. – К.: Логос, 2006. – 2006. – Вип. 9. — С. 45—79.
 1. Харитоненко Е. И. Пластический образ как структурный компонент романа М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» /Е. И. Харитоненко //Русская литература. Исследования: сб. науч. тр. – К.: Логос, 2006. — Вып. 8. – С. 100—120.
 1. Харитоненко Е. И. «Пластика мысли» в стиле и образной системе М. Ю. Лермонтова /Е. И. Харитоненко // Наукові записки Харківського педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. Сер. Літературознавство.– Х.: ППВ «Нове слово», 2006. – Вип. 2 (46), ч. 1. — С. 17—30.
 1. Харитоненко Е. И. Традиция эмблематического мышления в поэме М. Ю. Лермонтова «Мцыри» (Эмблематическая формула «старик—юноша») /Е. И. Харитоненко //Наукові записки Луганського педагогічного університету. Сер. «Філологічні науки»: зб. наук. пр. [Норми та парадокси свідомості й мислення, їх відображення в мовній картині світу] / Луган. нац. пед. ун—т ім. Т. Шевченка. – Луганськ: «Альма—матер», 2006. – Вип. 7. — С. 208—217.
 1. Чепуренко Я. О. Правове забезпечення організації документного фонду, зберігання та використання інформаційних ресурсів (на прикладі бібліотечно—архівної колекції «Фонд президентів України») /Я. О. Чепуренко // Наукові праці Національної бібліотеки України ім.В.І. Вернадського / НАН України. Нац. б—ка України ім. В.І. Вернадського, АБУ; редкол.: О.С. Онищенко (гол.) [та ін.] – К.: НБУВ, 2002. – Вип. 9. — С. 477—483.
 1. Чепуренко Я. О. Система видань правових актів (указів та розпоряджень) Президента України /Я. О. Чепуренко // Вісник книжкової палати. – 2002. – № 9. – С. 9—11.
 1. Чепуренко Я. О. Структура, формування та збереження документ них фондів президентських бібліотек США /Я. О. Чепуренко //Бібліотечний вісник. – 2002. – № 4. – С. 2—11.
 1. Чепуренко Я. О. Фонд президентів України як бібліотечно—архівна колекція /Я. О. Чепуренко // Бібліотечний вісник. – 2002. – № 4. – С. 2—11.
 1. Чепуренко Я. О. Інтернет—ресурси органів державної влади: формування, структура, наповнення /Я. О. Чепуренко // Студії з архівної справи та документознавства. – 2003. – № 9. – С. 193—194.
 1. Чепуренко Я. О. Колекція сучасних документів /Я. О. Чепуренко //Пам’ятки. Археографічний щорічник. – 2003. – Т.4. – С. 110—117.
 1. Чепуренко Я. О. Краєзнавчі документи в бібліотечно—архівній колекції «Фонд президентів України» /Я. О. Чепуренко // Студії з архівної справи та документознавства. – 2003. – Т.10. – С. 91—95.
 1. Чепуренко Я.О. Перші видання збірників указів та розпоряджень Президента України /Я. О. Чепуренко //Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В.Вернадського . – 2003. – Вип. 10. – С. 267—269.
 1. Чепуренко Я.О. Правове забезпечення формування фондів та використання інформаційних ресурсів президентських бібліотек США /Я. О. Чепуренко // Архіви України. – 2003. – № 4—5. – С. 136—149.
 1. Чепуренко Я.О. Система документопостачання бібліотечно—архівної колекції «Фонд президентів України» /Я.О.Чепуренко //Бібліотечний вісник. – 2003. – № 3. – С.2—7.
 1. Чепуренко Я. О. Сучасна система офіційних видань України /Я. О. Чепуренко //Україна: події, факти, коментарі. – 2003. – № 4. – С. 56—63.
 1. Чепуренко Я. О. Формування президентських архівів в країнах СНД /Я. О. Чепуренко // Архіви України. – 2003. – № 1—3. – С. 230—247.
 1. Чепуренко Я. О. Документні ресурси державних органів та органів місцевого самоврядування як об’єкт наукового дослідження /Я. О. Чепуренко // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики: матеріали Міжнар. наук.—практ. конф. ( Київ, 25—26 травня 2004 р. ).– К., 2004. – С. 19—21.
 1. Чепуренко Я. О. Офіційні видання в системі інформаційних ресурсів органів державної влади (зарубіжний досвід) /Я. О. Чепуренко //Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2004. – № 4. – С. 13—23.
 1. Чепуренко Я. О. Система електронних інформаційних ресурсів органів державної влади: становлення і розвиток /Я. О. Чепуренко //Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2004. – № 2. – С. 58—65.
 1. Чепуренко Я. О. Документні ресурси Єдиного державного реєстру нормативно—правових актів України /Я. О. Чепуренко //Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2005. – № 3. – С. 15—25.
 1. Чепуренко Я. О. Документні ресурси інституту президентства: становлення і розвиток в Україні /Я. О. Чепуренко //Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2005. – № 1. – С. 6—10.
 1. Чепуренко Я. О. Навчальна дисципліна «Інформаційні ресурси органів державної влади» в системі підготовки документознавців /Я. О. Чепуренко //Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність : проблеми науки, освіти, практики: матеріали ІІ Міжнар. наук.—практ. конф., (Київ, 17—18 квітня, 2005 р.). – К., 2005. – С. 188—190.
 1. Чепуренко Я. О. Навчально—практичний комплекс з дисципліни «Інформаційна культура» для спеціальності 7.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» /Я. О. Чепуренко; Європейський університет. – К., 2005. – 23 с.
 1. Слободяник М.С. Науково—дослідна діяльність. Робоча програма для студентів спеціальності 7.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» / Слободяник М.С., Чепуренко Я.О. ; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – К., 2005. – 18 с.
 1. Чепуренко Я. О. Організація доступу до інформаційних ресурсів органів державної влади: законодавчі аспекти /Я. О. Чепуренко //Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики: матеріали ІІ Міжнародної науково—практичної конференції, (Київ, 17—18 квітня 2005 р) – К., 2005. – С. 12—14.
 1. Правове регулювання інформаційної діяльності в Україні. Електронні документи: зб. нормативно—правових актів / Укл. Тимошенко З. І., Чепуренко Я. О. / Європейський університет. – К.: Видавництво Європейського університету, 2005. – 76 с.
 1. Чепуренко Я.О. Використання нормативно—правових актів в науковому дослідженні /Я. О. Чепуренко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2006. – № 2. – С. 79—88.
 1. Чепуренко Я.О. Вступ до фаху: робоча програма для студентів спеціальності 7.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» /Я.О.Чепуренко; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – К., 2006. – 43 с.
 1. Чепуренко Я. О. Інформатизація Верховної Ради України як фундамент формування системи електронних інформаційних ресурсів //Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми науки, освіти, практики : зб. матеріалів Міжнар. наук.—практ. конф. – К., 2006. – С. 19—21.
 1. Чепуренко Я. О. Концепція курсу «Організація референтської та офісної діяльності» для спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність» /Я.О.Чепуренко // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми науки, освіти, практики: зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.—практ. конф. – К., 2006. – С. 186—188.
 1. Чепуренко Я.О. Інформаційно—аналітичні та аналітико—прогностичні дисципліни у системі підготовки спеціалістів з документознавства та інформаційної діяльності /Я.О. Чепуренко //Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми науки, освіти, практики : зб. матеріалів ІV Міжнар. наук.—практ. конф. – К., 2007. – С. 267—269.

Інститут розвитку дитини

Кафедра теорії та історії дошкільної педагогіки


 1. Артемова Л. Щоб дитина хотіла і вміла вчитися / Артемова Л. //Дошкільне виховання. — 2000.— N5. — С.6—7.

 2. Артемова Л. Вихователь — активний співучасник діяльності дитини/ Артемова Л.: [з доповіді на II Всеукраїнському з'їзді працівників освіти] //Дошкільне виховання. — 2001. — N11. — С.14.

 3. Артемова Л.В. Концепція фахового курсу "Історія педагогіки України" / Л.В. Артемова //Наукові записки / НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2001. — Вип.40. — C. 18—21.

 4. Магістерська робота : методичні рекомендації та вимоги до написання та оформлення /М—во освіти і науки України. НПУ ім. М. П. Драгоманова; укл. : Л. В. Артемова, Г. В. Бєлєнька. — Київ, 2001. — 25 с.

 5. Артемова Л. Розвиток теорії та практики дитячої гри / Артемова Л. //Дошкільне виховання. — 2001. — N7. — С.18—19.

 6. Артемова Л.В. Контроль та оцінка у співпраці викладача з магістрами спеціальності "Дошкільна педагогіка" / Л.В. Артемова //Проблеми вищої педагогічної освіти у світлі рішень II Всеукраїнського з'їзду працівників освіти. — К.: НПУ. — 2002. — Ч.1. — C. 53—55.

 7. Артемова Л. Пріоритети в підготовці педагогів дошкільного профілю/ Артемова Л. //Дошкільне виховання. — 2002. —N2. — С.7—9.

 8. Артемова Л. Профиль обучения диктует региональный рынок труда/ Л. Артемова //Народное образование. — 2003. — N4. — C. 84—88

 9. Артемова Л. Профильное обучение: опыт, проблемы, пути решения / Л.К. Артемова //Педагогическое образование и наука. — 2003. — N1. — C. 46—51

 10. Артемова Л.В. Структурно—логічні моделі як засіб вивчення педагогічних дисциплін учнями, студентами /Л.В.Артемова //Вісник Київського міжнародного університету. Сер. Педагогічні науки. Психологічні науки. – К., 2003. – Вип. 3.– С.3—11. – Літ.: 7 н.

 11. Артемова Л. Соціалізація дитини в родині / Л.Артемова //Дошкільне виховання. — 2004. — N3. — C. 3—5

 12. Артемова Л. Моделі структур дидактичної гри та ігрових стосунків / Л. Артемова // Дошкільне виховання. — 2005. — N4. — C. 6—7.

 13. Біленька Г. "Переклади мурчання кицьки"/ Біленька Г.: Про запитання, відповіді та пізнання світу природи //Дошкільне виховання. — 2000. — N9. — С.12—13.

 14. Біленька Г. Сонце та його сім'я / Біленька Г. : (орієнтовний конспект заняття зі сфери "Природа", змістовна лінія — "Природа Космосу") //Дошкільне виховання. — 2000. — N2. — С.23—24.

 15. Бєлєнька Г. В. Інтерактивні прийоми викладання навчальної дисципліни у вищій школі / М—во освіти і науки України. НПУ ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2001. – 118 с.

 16. Бєлєнька Г.В. Історичні витоки сучасних форм організації і методів навчання в системі освіти / Г.В. Бєлєнька //Наукові записки / НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К., 2001. — Вип.40. — C. 50—53.

 17. Бєлєнька Г.В. Особливості формування професійної компетентності у студентів дошкільного фаху в умовах ступеневої освіти / Г.В. Бєлєнька //Наука і сучасність: зб. наук. пр. — К., 2001. — Т.29: Педагогіка. Філологія / НПУ ім. М.П.Драгоманова. — C. 26—33.

 18. Бєлєнька Г.В. Загальні підходи до формування професійної компетентності у студентів дошкільного фаху в умовах ступеневої системи освіти / Г.В. Бєлєнька // Проблеми вищої педагогічної освіти у світлі рішень II Всеукраїнського з'їзду працівників освіти / НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2002. — Ч.1. — C. 67—70.

 19. Бєлєнька Г.В. Особливості формування професійної компетентності у студентів дошкільного фаху в умовах ступеневої освіти / Г.В. Бєлєнька //Наука і сучасність: зб. наук. пр. / НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К.: Логос. — 2002. — Т. 29. — C. 26—33.

 20. Бєлєнька Г.В. Психологічні закономірності становлення студентів як майбутніх фахівців / Г.В. Бєлєнька // Наука і сучасність: зб. наук. пр. / НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К.: Логос, 2002. — Т. 35. — C. 3—16.

 21. Бєлєнька Г.В. Фахова компетентність: сутність та структура / Г.В. Бєлєнька // Наука і сучасність: зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П.Драгоманова — К.:НПУ, 2002. — Т.30: Педагогіка. Філологія. — C. 3—13.

 22. Бєлєнька Г.В. Оцінка рівня фахової підготовки бакалаврів спеціальності "дошкільне виховання" / Г.В. Бєлєнька // Наука і сучасність. Сер.: Педагогіка. Філологія : зб. наук. пр. / НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: Логос, 2003. — Т. 42. — C. 3—12.

 23. Бєлєнька Г.В. Підготовка фахівця дошкільного профілю — формування особистості / Г.В. Бєлєнька // Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики : зб. наук. пр. / М—во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К.: НПУ, 2003. — Вип. 9. — C. 101—112 .

 24. Бєлєнька Г.В. Авторські казки про природу як засіб формування основ екологічного світогляду у дітей дошкільного віку/ Г.В. Бєлєнька, Т.С. Конюхова // Наука і сучасність. Сер. Педагогіка. Філологія : зб. наук. пр. / НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2004. — Т. 43. — C. 20—29 .

 25. Бєлєнька Г. Змалку ближче до природи : вплив природного середовища на розвиток малюка / Г. Бєлєнька // Дошкільне виховання — 2004. — N6. — C. 7—9.

 26. Бєлєнька Г. Навчання через казку: Інтегрована освіта: природа / Г. Бєлєнька // Палітра педагога: Ефективні технології освіти дошкільнят і молодших школярів. — К.: "Світич”, 2004 .— N1. — C. 14—17.

 27. Бєлєнька Г.В. Формування елементарних прогностичних умінь у майбутніх вихователів у процесі навчання методиці проведення занять з дітьми / Г.В. Бєлєнька, Л.Е. Литвинова // Наука і сучасність. Сер.: Педагогіка. Філологія : зб. наук. пр. / НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: Логос, 2004. — Т. 44. — C. 13—20 . — Библиогр. в конце ст.

 28. Бєлєнька Г.В. Нові часи й нові діти: сподівання людства / Г. В. Бєлєнька // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Сер. 17: Теорія і практика навчання та виховання : зб. наук. пр. – К. : НПУ , 2005. — Вип. 2. — С. 25—30. — Бібліогр. в кінці ст.

 29. Бєлєнька Г. Стратифікація суспільства та діти в ньому / Г. Бєлєнька //Дошкільне виховання. — 2005. — N6. — C. 10—12.

 30. Бєлєнька Г. Сучасна дитина і соціум / Г. Бєлєнька // Дошкільне виховання. 2005. — N10. — C. 3—6.

 31. Бєлєнька Г.В. Нові часи й нові діти: сподівання людства / Г. Бєлєнька //Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Сер. 17 : Теорія і практика навчання та виховання : зб. наук. пр. — К.: НПУ, 2005. — Вип.2. — C. 25—30.

 32. Бєлєнька Г.В. Здоров’я дитини –від родини : як виховувати в сім’ї здорову дитину від народження до повноліття / Бєлєнька Г.В., Богініч О.Л., Машовець М.А. / НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2006. — 220 с. 1. Бєлєнька Г.В. Підготовка студентів до використання педагогічної спадщини Фрідріха Фребеля в практиці роботи сучасного дитячого садка / Г. Бєлєнька // Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер.5: Педагогічні науки: реалії та перспективи. – К.: НПУ, 2007. – Вип. 8. – С.188—191. — Бібліогр.: 4 н.
 1. Богініч О. Космічні розваги/ Богініч О.: (Орієнтовний конспект фізкультурного заняття для дітей підготов. групи зі сфери "Я сам", змістовна лінія — "Фізичне Я") //Дошкільне виховання. — 2000. — N2. — С.24—25.
 1. Програма : теорія і технологія валеологічної освіти дітей дошкільного віку : для магістрів спец. “Дошкільна педагогіка”, що навчаються за освітньо—кваліфікаційним рівнем /МОН України. НПУ ім. М.П.Драгоманова; укл. О.Л.Богініч. – К.,2001. – 20 с.
 1. Програма: Теорія і технологія валеологічної освіти дітей дошкільного віку: для магістрів спец. „Дошкільна педагогіка”, що навч. за освітньо—кваліфікаційним рівнем 8.010.101—магістр педагогічної освіти (стац. форма навч.) / М—во освіти і науки України, НПУ ім.М.П.Драгоманова; укл. О.Л.Богініч. — К., 2001. — 20 с.

 2. Богініч О. Хочу бути стрункою, як Попелюшка! : рекомендації щодо формування правильної постави / Богініч О., Богданова Н. //Дошкільне виховання. – 2001. — N10. — С.25—26.

 3. Богініч О. Л. Фізичне виховання дітей дошкільного віку засобами гри / Богініч О.; М—во освіти і науки України. НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2001. – 140 с.

 4. Богініч О. Народна скарбниця: Малі фольклорні жанри в методиці проведення українських народних ігор / Богініч О //Дошкільне виховання. — 2002.— N8. — С.16—17.

 5. Богініч О. Оздоровча педагогіка: Вдосконалення малих форм активного відпочинку/ Богініч О. //Дошкільне виховання. — 2002. — N7. — С.18—19.

 6. Богініч О.Л. Природа і рух : посібник для батьків дошкільнят та соціальних педагогів /О.Л.Богініч, Г.В.Бєлєнька ; під заг. ред. С.Чередниченко. – К. : Кобза, 2003. – 192 с.

 7. Богініч О.Л. Самостійна робота студенті в як професійно—формуюча складова процесу навчання у вищій школі / О.Л. Богініч //Наука і сучасність. Сер.: Педагогіка. Філологія: зб. наук. пр. / НПУ ім. М. П. Драгоманова. — К.: Логос, 2003. — Т. 42. — C. 12—21.

 8. Методичні рекомендації до програми розвитку та виховання дитини раннього віку “Зернятко” /О.Л.Богініч, О.Л.Кононко, В.А.Карпішина [та ін.]; МОН України. – К.: Кобза, 2004. – 188 с.

 9. Програма розвитку та виховання дитини раннього віку „Зернятко” /авт. кол.: О.Л.Богініч, А.М.Гончаренко, В.А.Карпішина [та ін.]; М—во освіти і науки України, НПУ ім.М.П.Драгоманова. — К., 2004. — 192 с.

 10. Програми фахових дисциплін з підготовки бакалаврів спеціальності „Дошкільне виховання”. Ч.2. Методики дошкільного виховання /М—во освіти і науки України, НПУ ім.М.П.Драгоманова, Ін—т педагогіки і психології; укл. О.Л.Богініч, Г.В.Бєлєнька, Г.В.Сухорукова [та ін.] — К.: НПУ, 2004. — 198 с.

 11. Богініч О. На старті фізичного розвитку: Ранній вік / О. Богініч //Дошкільне виховання. — 2005. — N3. — C. 7—9.

 12. Богініч О. Сучасні пріоритети фізичного розвитку дітей / О. Богініч //Дошкільне виховання. 2005. — N7. — C. 12—14.

 13. Богініч О. Впровадження ідей Фребелівського педагогічного інституту щодо професійно—практичного спрямування фахової підготовки майбутнього вихователя ДНЗ /О.Богініч // Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер.5: Педагогічні науки: реалії та перспективи. – К.: НПУ, 2007. – Вип. 8. – С. 132—139. — Бібліогр.: 11 н.

 14. Борисова З. А починалося так: Сторінки історії / Борисова З. //Дошкільне виховання. — 2001. — №2. — С.6—7.

 15. Борисова З.Н. Виховання дошкільника в праці /З.Н.Борисова, Г.В.Бєлєнька, М.А.Машовець [та ін. ] ; заг. ред. З.Н.Борисової. — 2—ге вид. — К., 2002. — 112 с.

 16. Борисова З.Н. Питання теорії дошкільного виховання в Україні на початку ХХ—го ст. (за матеріалами журналу "Дошкольное воспитание") / З.Н. Борисова // Проблеми вищої педагогічної освіти у світлі рішень II Всеукраїнського з'їзду працівників освіти. — К.: НПУ, 2002. — Ч.1. — C. 107—111.

 17. Борисова З. В.И.Логинова: наследие ученого и педагога /Борисова З. //Проблема трудового воспитания детей дошкольного возраста: становление и развитие в России и в Украине на протяжении ХХ—го ст. — С.—Пб., 2002. — С.116—119.

 18. Борисова З. Фрідріх Фребель – засновник ідей дитячого садка : 220 років від дня народження та 150 років від дня смерті / Борисова З. //Дошкільне виховання. — 2002. — № 12 . — С.5—7.

 19. Борисова З. Антон Макаренко — засновник новаторської педагогіки / Борисова З. //Палітра педагога. — 2003. — С.6—7.

 20. Борисова З. Ідеї національного дитячого садка в педагогічній спадщині Софії Федоровни Русової //Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2003. — Вип.2. — С.19—24

 21. Борисова З. Виховання цінності у формуванні особистості дитини в педагогічній системі А.С.Макаренка / Борисова З. //Оновлення змісту, форм і методів навчання та виховання в закладах освіти: зб. наук. пр. — Рівне, 2004. — С.11—13.

 22. Історія дошкільної педагогіки: програми фахових дисциплін з підготовки бакалаврів спеціальності „Дошкільне виховання” /З.Н.Борисова[ та ін.] — К., 2004. — С. 52—65.

 23. Хрестоматія з історії дошкільної педагогіки: навч. посібник для студ. пед. навч. закладів спец. “Дошкільне виховання” /авт.: З.Н.Борисова, В.У.Кузьменко; за заг ред. З.Н.Борисової. — К.: Вища шк., 2004. — 511 с.

 24. Борисова З. Проблема гри в педагогічній теорії: до 100—річчя від дня народження Рози Жуковської / З. Борисова // Дошкільне виховання. — 2005. — N12. — C. 6—7

 25. Борисова З. Подвижниця національного дошкільного виховання: до 150—річчя від дня народження С.Ф.Русової / З.Борисова, М.Машовець //Дошкільне виховання. — 2006. — №3. — С.3—4.

 26. Борисова З. Проблема гри в педагогічній теорії: до 100—річчя від дня народження Рози Жуковської / З. Борисова //Дошкільне виховання. — 2005. — N12. — С. 6—7.

 27. Борисова З. Вища дошкільна освіта – складова освітньої системи суспільства (історико—педагогічний аспект)/ З.Борисова //Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер.5: Педагогічні науки: реалії та перспективи. – К.: НПУ, 2007. – Вип. 8. – С. 61—65. — Бібліогр.: 3 н.
 1. Каталог: bibliograf
  bibliograf -> Юрію Оліферовичу Збанацькому
  bibliograf -> Професор Марія Яківна Плющ
  bibliograf -> Управління культури І туризму, національностей та релігій облдержадміністрації
  bibliograf -> Література: Твори Олеся Гончара
  bibliograf -> До 100-річчя з дня народження Бібліографічний нарис Одеса – 2014 Вершини Олександра Блещунова
  bibliograf -> Академік апн україни Любов Іванівна Мацько
  bibliograf -> Професор Людмила Петрівна Вовк Біобібліографічний покажчик
  bibliograf -> Біобібліографічний покажчик серії „Вчені нпу імені М. П


  Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   41

Схожі:

Бібліографічний покажчик iconІноземних мов бібліографічний покажчик
Методика викладання іноземних мов: Бібліографічний покажчик.: За матеріалами періодичних видань. Випуск / Упорядники: О. А. Захарова,...
Бібліографічний покажчик icon2010 року Бібліографічний покажчик
Поточний бібліографічний покажчик «Сумщина за IV квартал 2010 року» вміщує статті з періодичних видань (крім місцевої преси), книги...
Бібліографічний покажчик icon2009 року Бібліографічний покажчик
Поточний бібліографічний покажчик «Сумщина за IIІ квартал 2009 року» вміщує статті з періодичних видань (крім місцевої преси), книги...
Бібліографічний покажчик iconНові публікації про подільський район бібліографічний покажчик
Бібліографічний покажчик інформує про книги, публікації у збірниках, періодичних виданнях, що надійшли до центральної районної бібліотеки...
Бібліографічний покажчик icon1932–1933 років на Дніпропетровщині Бібліографічний покажчик Дніпропетровськ 2008 Від упорядника
Даний бібліографічний покажчик присвячено болючій І актуальній, І не лише сьогодні, темі Голодомору 1932–1933 років в Україні, зокрема...
Бібліографічний покажчик iconIssn 0130-0914 книжкова палата україни літопис нот Державний бібліографічний покажчик України
Літопис нот –– державний бібліографічний покажчик, що виходить один раз на рік та інформує про нотні видання, зареєстровані Книжковою...
Бібліографічний покажчик iconБібліографічний анотований покажчик видань Надвірнянської цбс у 2015 р
Бібліографічний анотований покажчик видань Надвірнянської цбс у 2015 р. [Текст]: / Надвірнянська црб; метод бібліогр відділ; уклад....
Бібліографічний покажчик iconБібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Сумського Д76 державного університету за 2008 рік: Бібліографічний покажчик. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка