Бібліографічний покажчикСторінка2/41
Дата конвертації18.04.2017
Розмір5,72 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41

Андрущенко В.П. Філософія освіти 21 століття: пошук пріоритетів / В.П. Андрущенко //Філософія освіти. — 2005. — №1. — C. 5—17.

 • Андрущенко В.П. Філософія освіти: поняття і предметне поле /В. П. Андрущенком //Наукові школи Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова /ред.: В.П.Андрущенко; укл. В.П.Бех, Г.І.Волинка. – К.: Четверта хвиля, 2005. – С.45–56.
  1. Андрущенко В.П. Флагман педагогічної освіти України: (до 170—річчя НПУ ім. М.П.Драгоманова) /В.П.Андрущенко // Вища освіта України. — 2005 — № 2. – С.—5—12
  1. Андрущенко В.П. Формування особистості вчителя в сучасних умовах /Андрущенко В., Табачек І. //Політичний менеджмент. — 2005. — № 1 (10). — С.58—71.
  1. Андрущенко В.П. Формувати економічну і правову культуру вчителя / В.П. Андрущенко //Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова : до 170—річного ювілею. Сер. 18. Економіка і право. — К.: НПУ, 2005. — Вип. 2. — C. 3—5.
  1. Андрущенко В.П. Актуальні питання управління школою: точка зору вченого, педагога—філософа, майстра—управлінця : [Інтерв'ю з ректором НПУ ім. М.П. Драгоманова, академіком АПН України В. Андрущенком] / В. Андрущенко ; розмовляла О. Виговська //Директор школи, ліцею, гімназії. — 2006. — N6. — C. 73—74.
  1. Андрущенко В.П. Бондарівські школи і висоти: до ювілею В.Бондаря / В. Андрущенко // Освіта. — 2006. — №4(18—25 січня). — C. 8—9.
  1. Вдячне слово ректора (В.Бондарю—70) /В.П.Андрущенко //Роздуми про наукову школу академіка Володимира Бондаря: матеріали „круглого столу”, присвячені 50—річчю науково—педагогічної діяльності ювіляра, (26 січня 2006 р.). – К., 2006. — С. 3—5.
  1. Андрущенко В.П. Велич Михайла Драгоманова: життєвий і творчий шлях видатного українського мислителя /В.П.Андрущенко, В.Ф. Погребенник //День. — 2006. — 30 червня, № 104. — С. 8.
  1. Андрущенко В.П. Высшее образование в пост—болонском пространстве : попытка прогностического анализа /AFES 2006/ DAVOS Forum. Edukation – Investments – Reesearch & Development / Davos Congress Centre, Switzerlend. Juiy 4—10, 2006. – С.52—60.
  1. Андрущенко В.П. Вступне слова /В.П.Андрущенко //Нова парадигма. Спецвипуск. „Трансформація політичних систем на постсоціалістичному просторі : матеріали міжнар. наук.—теоретич. конф., (8—9 лютого 2006 р.) /укл. Г.О.Нестеренко; за ред. В.П.Беха / НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2006. — С. 3—7.
  1. Економіка вищої освіти України : Тенденції та механізми розвитку : монографія /АПН України. Ін—т вищої освіти АПН України ; заг. ред. та вступ В.П.Андрущенка, с. 4—9. – К.: Педагогічна преса, 2006. – 208 с.
  1. Звіт про роботу Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова за 2005/2006 навчальний рік : доповідь ректора університету акад. АПН України, проф. В.П.Андрущенка на розширеному засіданні Вченої ради університету 31 серпня 2006 року /Міністерство освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова; редкол. : В.П.Андрущенко (голова) [та ін.]; заг. ред. В.П.Андрущенка [та ін.] — К.: НПУ, 2006. – 226 с.
  1. І воїни, і педагоги: слово про ветеранів. – 2—е вид., допов. /за ред. В.П.Андрущенка. – К.: НПУ, 2006. – 235 с.
  1. Андрущенко В.П. Інтелігентна моральність невизначеності: спогади про майбутнє / В. Андрущенко //Новий колегіум. — 2006. — № 2. — C. 9—11.
  1. Андрущенко В.П. Критичне осмислення освітнього досвіду як чинник трансформації педагогічного мислення / В. Андрущенко //Науковий вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди. Сер. Філософія. – Харків : ХНПУ, 2006. – Вип. 21, ч.1. – С.10—14.
  1. Андрущенко В. Михайло Драгоманов: велич мислителя в контексті епохи / В.Андрущенко, В.Погребенник // Другі Міжнародні драгоманівські читання: матеріали (27—28 жовт. 2006 р.) /укл. Г.І.Волинка, Л.Л.Макаренко, О.П.Симоненко. НПУ імені М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2006. — С.3—8. — Літ.: 5 н.
  1. Андрущенко В. Михайло Драгоманов: велич мислителя в контексті епохи / В.Андрущенко, В.Погребенник // Безпека життєдіяльності. — К.: Видаництво "Основа", 2006. — № 11,12. — C. 26—28, 26—27.
  1. Андрущенко В.П. Науково—дослідна робота викладачів університету у 2004 році: підсумки, проблеми, перспективи / В.П.Андрущенко //Вісник : зб. наук. ст. НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К. : НПУ, 2006. – Вип. 8. — С.3—8
  1. Андрущенко В.П. Організоване суспільство. Проблема організації та суспільної самоорганізації в період радікальних трансформацій в Україні на рубежі століть: досвід соціально—філософського аналізу /В.П.Андрущенко. — К.: ТОВ „Атлант ЮЕмСі”, 2006. — 498 с.
  1. Андрущенко В.П. Організоване суспільство: перспективи для України /В.П.Андрущенко //Генеза. – К., 2006. — №1(11). – С.6—12.
  1. Андрущенко В.П. Організоване суспільство: потреба для України /В.П.Андрущенко //Нова парадигма. Філософія. Соціологія. Політологія. — К.: НПУ, 2006. — Вип. 50. — С. 3—21.
  1. Андрущенко В.П. Світоглядна культура вчителя : проблеми формування та розвитку / В.Андрущенко, С.Дорогань // Вища освіта України. – 2006. – № 1. – С.8—15.
  1. Андрущенко В.П. Світоч національної педагогічної думки : М.П. Драгоманову — 165 років) / В. Андрущенко // Освіта України. — 2006. — №73(29 вересня). — C. 8.
  1. Андрущенко В.П. Соціальна філософія: історія. ТЕОРІЯ. Методологія : підручник для вищ. навч. закладів / В.П.Андрущенко, Л.В.Губерський, М.І.Михальченко. — 3—тє вид., виправ. та доп. — К.: Генеза, 2006. — 656 с.
  1. Андрущенко В.П. Стратегія для освіти: (за матеріалами звіту відділу філософії та прогнозування розвитку освіти Інституту вищої освіти АПН України, червень, 2006) / В.П. Андрущенко // Вища освіта України. — 2006. — №3. — C. 5—9.
  1. Андрущенко В.П. Філософія освіти XXI століття: у пошуках перспективи / В. Андрущенко //Філософія освіти. — К.: Майстер—клас, 2006. — C. 6—12 .
  1. Філософія освіти в постболонському просторі /В.П.Андрущенко //Вища освіта України. — 2006. — № 1. — С.5—6.
  1. Андрущенко В.П. Ціннісний дискурс в освіті /В.П.Андрущенко //Вісник Житомирського державного технологічного університету.Сер. Філософські науки. — Житомир, 2006. — №.1. — С. 3—10. — Літ.: 3 н.
  1. Андрущенко В.П. Цінності вищої педагогічної освіти в контексті соціокультурного поступу / В. Андрущенко, Л. Вовк //Пам'ять століть. Україна. — 2006. — N3/4. — C. 9—24. — Бібліогр. в кінці ст.
  1. Андрущенко В.П. Болонські обрії вищої освіти //Світогляд. – 2007. – №1(3). – С.50—54. – Рец. на кн..: Дмитриченко М.Ф. Вища освіта і Болонський процес. – К.: Знання України, 2006. – 440 с.
  1. Андрущенко В.П. Високі педагогічні технології /В.Андрущенко, В.Олексенко //Вища освіта України. – 2007. – №2. – С.70—76. – Літ.: 6 н.
  1. Андрущенко В.П. Вища освіта в пост—болонському просторі (спроба прогностичного аналізу) /В.Андрущенко //Науковий вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди. Сер. Філософія. – Х., 2007. – Вип. 23. – 5—21.
  1. Андрущенко В.П. Вища освіта в пост—болонському просторі (спроба прогностичного аналізу) /В.П.Андрущенко //Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер. №11. Соціологія Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Управління: зб. наук. пр. — К.: НПУ, 2007. — Вип. 5,ч.1. — С.3—13.
  1. Андрущенко В. Вступне слово /В.П.Андрущенко //Нова парадигма. Філософія. Соціологія. Політологія / гол. ред. В.П.Бех. — К.: НПУ, 2007.— Вип. 85, ч.1. — С.3—6.

  2. Андрущенко В.П. Вступне слово /В.П.Андрущенко //Нова парадигма. Філософія. Соціологія. Політологія. — К.: НПУ, 2007. — Вип. 65, ч.1. — С.3—6.

  3. Андрущенко В.П. Духовна сутність освіти /В.П.Андрущенко //Вища освіта України. — 2007. — №1. — С.5—10.
  1. Андрущенко В.П. Електронна педагогіка / Андрущенко В.П //Освіта. – 2007. – 17—24 жовтня, № 43. – С.2.
  1. Андрущенко В.П. Інтелектуальний потенціал держави: філософія зрощення /В.П.Андрущенко //Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер.7. Релігієзнавство. Культурологія.Філософія: зб. наук. пр. — К.: НПУ, 2007. — №14(27). — С.3—10.
  1. Андрущенко В.П.: „Ми своє не нав’язуємо, просто радимо — бути собою…” [розмова з ректором НПУ імені М.П.Драгоманова В.П.Андрущенком; записав І.Рябчий //Хроніка’2000: український культурологічний альманах. — К.: Фонд сприяння розвитку мистецтв, 2007. — Вип.71: Україна освітня: історія, персоналії, поступ. — С.17—23.
  1. Андрущенко В.П.: „Мы бы хотели, чтобы в наш вуз пришли дети с открытым сердцем…» : [розмова з ректором НПУ імені М.П.Драгоманова В.П.Андрущенком; записала Світлана Бартошко] //Сучасна освіта. – 2007. – № 10(42). – С. 10—11.
  1. Михайло Драгоманов: вибрані праці. [у 3–х т., 4 кн.] /редкол.: В.П.Андрущенко (гол.), Б.І.Андрусишин, В.П.Бех, Г.І.Волинка, Л.І.Мацько, В.Ф.Погребенник (відп. секретар); упоряд. та примітки В.Ф.Погребенник. – К.: Знання України, 2007.– Т. 1, кн. 2: Історія. Публіцистика. Політологія. – 272 с.; Т. 2: Фольклористика. Літературознавство. – 439 с. ; Т. 3: Літературознавство. – 299 с.
  1. Модернізація системи вищої освіти: соціальна цінність і вартість для України: монографія /Авт.: М. Михальченко (кер.), В. Андрущенко, О. Бульвінська, М. Лукашевич, Т. Нельма, В. Рябченко, З. Самчук. АПН України. Ін—т вищої освіти. – К.: Педагогічна думка, 2007. — 257 с.
  1. Андрущенко В.П. Освіта має плекати духовність / Андрущенко В.П. //Науковий часопис НПУ ім.М.П.Драгоманова. Сер. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія. – К.: НПУ, 2007.– № 11(21). – С. 3—7.
  1. Андрущенко В.П. Основні методологічні принципи філософської рефлексії освіти / Андрущенко В.П. //Вища освіта України. – 2007. – №3. – С.5—8.
  1. Андрущенко В.П. Особистість учителя як предмет філософсько—педагогічної рефлексії / Андрущенко В.П. //Вища освіта України. – 2007. – №2. – С. 5—12.
  1. Андрущенко В.П. Педагогічна освіта і наука в інформаційному суспільстві / Андрущенко В.П. // Вища освіта України. — 2007. – №4. – С.5—10.
  1. Андрущенко В.П. У болонський процес – без втрати гідності і пам’яті : [розмова з ректором НПУ ім. М.П.Драгоманова В.П.Андрущенком; записала О.Коваленко] //Освіта України. – 2007. – № 81, 2 листопада. – С. 4.
  1. Андрущенко В.П. Українська культура в європейському контексті / В.Андрущенко, Ю.Богуцький [та ін.]. – К., 2007. – 680 с.
  1. Андрущенко В.П. Українська педагогічна освіта у європейському просторі / Андрущенко В.П. //Педагогічна і психологічна наука в Україні. Т. 4. Педагогіка і психологія вищої школи. – К., 2007. – С. 36—37.
  1. Філософія освіти : поняття і предметне поле //Філософські засади трансформації вищої освіти в Україні на початку ХХІ століття /авт. кол.: В.Андрущенко (керівник), Л.Горбунова, Л.Зязюн [та ін.]; ред. кол.: В.Кремень, В.Андрущенко та ін.; АПН України, Інститут вищої освіти. – К.: Педагогічна думка, 2007. – С.81–98. – Літ.: 7 н.
  1. Філософія та методологія гуманітарної освіти на початку ХХІ століття /М.П.Лукашевич, В.П.Андрущенко, М.І.Бойченко, Г.В.Онкович //Гуманітарна педагогічна парадигма вищої освіти: монографія. – К.: Педагогічна думка, 2007. – С. 11–72.
  1. Філософські засади трансформації вищої освіти в Україні на початку ХХІ століття /авт. кол.: В.Андрущенко (керівник), Л.Горбунова, Л.Зязюн [та ін.]; ред. кол.: В.Кремень, В.Андрущенко [та ін.]; АПН України, Інститут вищої освіти. – К.; Педагогічна думка, 2007. — 350 с. – ( Розділ „Філософія освіти : поняття і предметне поле”, с. 81—98. — Літ.: 7 н.).
  1. Андрущенко В.П. Цивілізаційна місія освіти / В.П.Андрущенко //Вища освіта України. – 2007. – № 2, додаток 1. Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технологія. – С. 4—5.
  1. Андрущенко В.П.Цивілізаційна місія освіти /В.П.Андрущенко //Збірка матеріалів ІІ Міжнародного Гуманітарного Форуму „Відродження, оновлення і розвиток людини” в „Артеку”, (23–28 квітня 2007 р.) /МБФ „Україна 3000”. МДЦ „Артек”. НПУ імені М.П.Драгоманова. – Ялта, 2007. – С.23–25.
  1. Андрущенко В.П. Шановний читачу! //Михайло Драгоманов в контексті європейського просвітницького руху: матеріали першої міжвузівської наук.—практ. конф. студ., аспірантів і молодих науковців, ( Київ, 27 лютого 2007 р.) /НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К., 2007. – С.3–4.
  1. Жадько В. У пам’яті Києва : науковий фотоілюстрований довідник—посібник /Автор проекту, текстів, світлин та упорядник – письменник професор В.О.Жадько; за ред. В.П.Андрущенка. — К.: ПП „Вид—во „Фенікс”, 2007. – 480 с.
  1. Предборська І. М. Постнекласичні ін(тер)венції в освітньому дискурсі /Предборська І. М. //Вища освіта України. – 2001. — № 2. – С.37—40.

  2. Предборська І. М. Теоретико—методологічні проблеми трансформації української освіти /Предборська І. М. //Неперервна професійна освіта: теорія і практика. – К., 2001. – Ч.1. – С.116—120.

  3. Предборська І. М. Про „людське в людині” з позицій психосинергетики або про філософсько—освітній потенціал монографії І.Єршової—Бабенко /Предборська І. М. //Філософія освіти. – 2006. — № 1. – С.251—254.

  4. Гайдаєнко В. Українські підручники початкової школи6 прихований навчальний план і гендерні стереотипи / Гайдаєнко В. , Предборська І. М. //Гендерна педагогіка: хрестоматія: навч. посібник. – Суми: Університетська книга, 2006. – С.223—239.

  5. Предборська І. М. Проблема соціокультурної ідентичності в контексті інтеграції українського суспільства / Предборська І. М. //Нова парадигма. Філософія. Соціологія. Політологія. — К.: НПУ, 2007. — Вип. 65, ч.2. — С.246—253. — Літ.: 8 назв.
  1. Уваркіна О. В. Міжнародні аспекти в системі вищої освіти / О. В. Уваркіна //Філософія освіти ХХІ століття: проблеми і перспективи: методологічний семінар (22 листопада 2000 р.). — К., 2000. – Вип. 3. – С.396—398.
  1. Уваркіна О. В. Проблеми формування основ психолого—педагогічного спілкування в майбутніх лікарів /О. В. Уваркіна //Вища освіта України. – 2002. – № 4. — С. 95—98.
  1. Уваркіна О. В. Проблеми формування педагогічної культури студентів – майбутніх лекарів / О. В. Уваркіна //Сучасні проблеми науки та освіти : матеріали 3—ї міжнар. міждисципл. наук.—практ. конф. (1—9 травня 2002 р.) /Харківський національний університет ім. В.Каразіна. Ужгородський національний університет. – Х., 2002. – С.232.

  2. Уваркіна О. В. Освітньо—виховні системи країн Західної Європи : (компаративний аналіз) / О. В. Уваркіна //Педагогіка духовності: Поступ у третє тисячоліття : матеріали міжнар. наук. конф. (19 квітня 2005 р.) / НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К. : НПУ, 2005. — Т. 1. — С. 177—180. — Бібліогр. в кінці ст.

  3. Уваркіна О. В. Стан і тенденції розвитку психолого—педагогічної підготовки в системі вищої педагогічної освіти/ О. В. Уваркіна //Вища освіта України. – 2005. — № 1. – С. 100—103.

  Кафедра психології

  1. Методичні рекомендації з організації і проведення пропедевтичної практики з психології (для студентів третіх курсів) /упоряд.: Н. Д. Абрамян, Н. В. Андріяшина, Т. М. Лисянська. МОН України. НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2003. – 40 с.

  2. Програма і методичні рекомендації з психології з організації і проведення пропедевтичної практики (для студентів третіх курсів загально—педагогічних спеціальностей) /упоряд.: Н. Д. Абрамян, Н. В. Андріяшина, Т. М. Лисянська, Н. В. Співак, Д. М. Співак; НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2005. – 60 с.

  3. Андріяшина Н. В. Внутрішньофункціональні структурні властивості уваги як фактори, що впливвають на навчальну успішність учнів четвертих класів з української мови / Андріяшина Н.В. // Психолого—педагогічні проблеми підготовки вчительських кадрів в умовах трансформації суспільства: матеріали Міжнародної наук.—теор. конф. НПУ ім. М.П. Драгоманова (18—19 жовтня 2000 р.) /укл. П.В. Дмитренко, О.Л. Макаренко. – К.: НПУ, 2000. – Ч. 1. – С.67—71.

  4. Андріяшина Н. В. Внутрішньофункціональні структурні властивості уваги як фактори, що впливвають на успішність п’ятикласників з української мови / Андріяшина Н.В. // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Сер.: Педагогіка.– 2001. –№ 3. — С. 104—107.

  5. Андріяшина Н. В. Властивості уваги як складові компоненти диференційованого навчання / Андріяшина Н.В. //Матеріали Всеукраїнської науково—практичної конференції “Проблеми вищої педагогічної освіти у світлі рішень і Всеукраїнського з’їзду працівників освіти” /НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2002. — Ч.1. — С.36—39.

  6. Андріяшина Н. В. Теоретичні підходи до засвоєння студентами психологічних понять з використанням у них наявних уявлень про психічні явища / Андріяшина Н.В. //Вісник: зб. наук. пр. НПУ ім.М.П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2002. — Вип. 1. — С. 17—24.

  7. Андріяшина Н. Підготовка майбутнього вчителя до розвитку уваги учнів / Андріяшина Н.В. //Проблеми загальної та педагогічної психології: зб. наук. пр. Інституту психології ім. Г.С.Костюка, АПН України, за ред. С.Максименка. – К., 2003. — Т.5, ч.4 – С.4—12.

  8. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з курсу вікової та педагогічної психології / упоряд. Андріяшина Н. В., Гоголь О. В.; НПУ ім. М.П.Драгоманова. К.: НПУ, 2004. – 33 с.

  9. Андріяшина Н. Розвиток уваги в процесі підготовки практичного психолога / Андріяшина Н.В. //Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер. 12: Психологічні науки. — К.: НПУ, 2005.— Вип. 8 (32). — С.129—132.

  10. Андріяшина Н.В. Увага – важлива детермінанта навчального процесу / Андріяшина Н.В. //Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість: зб. матеріалів ІХ Всеукр. наук.—практ. конф.( 25—27 квітня 2006 р.), у 5—ти тт. —К.: Видавництво Європейського університету, 2006. — Т.3. — С.8—11.

  11. Артемчук О.Г. Основи психотерапії: навч.—тематичний план, робоча програма курсу для подвійних спеціальностей з практичної психологією /М—во освіти і науки України. НПУ ім. М.П. Драгоманова — К.: НПУ, 2003. — 36 с.

  12. Волошина В. В. Підготовка вчителя початкових класів щодо застосування комплексного підходу в процесі розвитку розумових здібностей молодших школярів /В.В.Волошина //Психолого—педагогічні проблеми підготовки вчительських кадрів в умовах трансформації суспільства: матеріали Міжнар. наук.—практ. конф. НПУ ім.М.П.Драгоманова, (18—19 жовтня 2000 р.) / НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2000. — Ч.1 – С.179—182.

  13. Волошина В. В. Мотиви як психологічні детермінанти навчальної успішності молодших школярів /В. В. Волошина //Психологія: зб. наук. пр. / НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2001. — Вип.13. – С.266—273.

  14. Волошина В. В. Практичні заняття з психології як складові процесу навчання у педагогічних вузах /В. В. Волошина //Психологія: зб. наук. пр. НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2001. — Вип.14. — С.286—289.

  15. Волошина В. В. Взаємозв'язок розвитку мислительних операцій з успішністю учнів молодших класів /В. В. Волошина //Психологія: зб. наук. пр. НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2002.— Вип.18.— С.130—133.

  16. Волошина В. В. Рідна мова як засіб виховання у педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського /В.В.Волошина //Наука і сучасність. Сер.: Педагогіка. Філологія: зб. наук. пр. НПУ ім. М.П.Драгоманова – К. : НПУ, 2002. — Т.30 : Педагогіка. Філологія. — C. 167—172 .

  17. Волошина В.В.Готуємо до школи змалку /Волошина В. В., Лохвицька Л. В. // Рідна школа. — 2003. — № 6. — С.49—53.

  18. Волошина В.В. До школи зі стійкими пізнавальними інтересами /Волошина В.В., Лохвицька Л.В. // Початкова школа. — 2003. — № 4. — С.5—7.

  19. Волошина В.В. Елементи українського фольклору у педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського / В.В. Волошина //Наука і сучасність. Сер.: Педагогіка. Філологія: зб. наук. пр. НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: Логос. — 2003. — Т. 39. — C. 163—169 .

  20. Волошина В. В. Особливості навчальної успішності молодших школярів на сучасному етапі /В.В. Волошина //Вісник Київського міжнародного університету. Сер. Педагогічні науки. Психологічні науки. – К., 2003. – Вип. 3.– С.11—16. – Літ.: 3 н.

  21. Волошина В. В. Тропи у казках і оповіданнях В.О. Сухомлинського /В. В. Волошина //Наука і сучасність. Сер.: Педагогіка. Філологія: зб. наук. пр. НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2003. — Т. 38. — C. 197—200.

  22. Говорун Т. В. Стать та сексуальність у розвитку психологічних знань /Т. В. Говорун // Психологія: зб. наук. пр. НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К.: НПУ, 2000. — Вип. 3(10). — C. 77—82 .

  23. Говорун Т. Гендерні відмінності в психологічних дослідженнях /Говорун Т. // Теоретико—методологічні проблеми генетичної психології: матеріали міжнар. наук. конф., присвяченої 35—річчю наукової та педагогічної діяльності С.Д.Максименка. — К., 2002. – Т.1. – С.292—294. – Літ.: 3 н.

  24. Говорун Т.В. Соціалізація статі як психологічна проблема/ Говорун Т. В. //Педагогіка і психологія. — 2001. — N2. — С. 5—13.

  25. Каталог: bibliograf
   bibliograf -> Юрію Оліферовичу Збанацькому
   bibliograf -> Професор Марія Яківна Плющ
   bibliograf -> Управління культури І туризму, національностей та релігій облдержадміністрації
   bibliograf -> Література: Твори Олеся Гончара
   bibliograf -> До 100-річчя з дня народження Бібліографічний нарис Одеса – 2014 Вершини Олександра Блещунова
   bibliograf -> Академік апн україни Любов Іванівна Мацько
   bibliograf -> Професор Людмила Петрівна Вовк Біобібліографічний покажчик
   bibliograf -> Біобібліографічний покажчик серії „Вчені нпу імені М. П


   Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41

  Схожі:

  Бібліографічний покажчик iconІноземних мов бібліографічний покажчик
  Методика викладання іноземних мов: Бібліографічний покажчик.: За матеріалами періодичних видань. Випуск / Упорядники: О. А. Захарова,...
  Бібліографічний покажчик icon2010 року Бібліографічний покажчик
  Поточний бібліографічний покажчик «Сумщина за IV квартал 2010 року» вміщує статті з періодичних видань (крім місцевої преси), книги...
  Бібліографічний покажчик icon2009 року Бібліографічний покажчик
  Поточний бібліографічний покажчик «Сумщина за IIІ квартал 2009 року» вміщує статті з періодичних видань (крім місцевої преси), книги...
  Бібліографічний покажчик iconНові публікації про подільський район бібліографічний покажчик
  Бібліографічний покажчик інформує про книги, публікації у збірниках, періодичних виданнях, що надійшли до центральної районної бібліотеки...
  Бібліографічний покажчик icon1932–1933 років на Дніпропетровщині Бібліографічний покажчик Дніпропетровськ 2008 Від упорядника
  Даний бібліографічний покажчик присвячено болючій І актуальній, І не лише сьогодні, темі Голодомору 1932–1933 років в Україні, зокрема...
  Бібліографічний покажчик iconIssn 0130-0914 книжкова палата україни літопис нот Державний бібліографічний покажчик України
  Літопис нот –– державний бібліографічний покажчик, що виходить один раз на рік та інформує про нотні видання, зареєстровані Книжковою...
  Бібліографічний покажчик iconБібліографічний анотований покажчик видань Надвірнянської цбс у 2015 р
  Бібліографічний анотований покажчик видань Надвірнянської цбс у 2015 р. [Текст]: / Надвірнянська црб; метод бібліогр відділ; уклад....
  Бібліографічний покажчик iconБібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
  Сумського Д76 державного університету за 2008 рік: Бібліографічний покажчик. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...


  База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка