Бібліографічний покажчикСторінка20/41
Дата конвертації18.04.2017
Розмір5,72 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   41

Жалдак М.І. Основи теорії і методів оптимізації : посібник для студ. математичних спец. / Жалдак М.І., Триус Ю.В. — Черкаси: Брама—Україна, 2005. – 608 с.
 1. Програмний комплекс „GRAN” Версія 1.0. Міністерство освіти і науки України / Жалдак М.І., Горошко Ю.В., Вітюк О.В.; Державний департамент інтелектуальної власності. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 7937.
 1. Проектування гіпертекстових навчальних систем: посібник для вчителів / Жалдак М.І., Машбиць Ю.І., Гокунь О.О., Депутат В.В., Комісарова О.Ю., Оленєва В.А., Смульсон М.Л., Таборов Б.В., Цап В. Й.; НДІ психології АПН України. – К., 2005.— 100 с.
 1. Жалдак М.І. Ріманові комплексні числа та їх застосування до уточнення понять степеня, експоненти, логарифма / Жалдак М.І., Михалін Г.О. // Математика в школі. — 2005. — № 7 – С. 43—50.
 1. Stereometria z GRAN 3D / Жалдак М.І., Смірнова – Трибульська Є.М. Вітюк О.В. — Sosnoviec: Wyzcza Szkola Zarzadzania i Marketingu, 2005. – 106 c.
 1. Становлення і розвиток методичної системи навчання інформатики в школі та педагогічному університеті (до 20—річчя шкільного курсу інформатики) /Жалдак М., Морзе Н., Рамський Ю. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер.: Педагогіка. – Тернопіль, 2005. – № 6. – С.3—17.
 1. Елементи стохастики з комп”ютерною підтримкою : посібник для вчителів /М.І.Жалдак, Г.О.Михалін; НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: Шкільний світ, 2006. – 119 с. (Інформатика. — 2006. — №29—30, серпень).
 1. Жалдак М.І. Компьютер и элементы стохастики в школе /М.І.Жалдак //Информатизация обучения математике и информатике. Педагогические аспекты : материалы междунар. науч. конф., посвящённой 85—летию Белорусского государственного университета. — Минск: БГУ, 2006. — С. 117—120.
 1. Жалдак М. Комп’ютерно—орієнтовані засоби навчання математики, фізики, інформатики (гриф МОН України, лист №1/11 –101 від 14.01.2004) : навч.—метод. посіб. / Жалдак М., Лапінський В. , Шут М.— К.: Шкільний світ, 2006. — 96 с. ; Інформатика. — 2006. — №3—4
 1. Жалдак М.І. О некоторых методических аспектах обучения информатике в школе и педагогическом университете /М.І.Жалдак //Методология и технология образования в XXI веке: математика, информатика, фізика : материалы междунар. науч.—практ. конф. — Минск, БГПУ им. М.Танка. 2006. — С. 260—268.
 1. Жалдак М.І. Педагогический потенциал компьютерно—ориентированных систем обучения математике /М.І.Жалдак //Материалы международной научно—практической конференции "Методология и технология образования в XXI веке: математика, информатика, физика". — Минск, БГПУ им. М. Танка, 2006. — С. 53—62.
 1. Математичний аналіз. Функції багатьох змінних : навч. посібник /М.І.Жалдак, Г.О.Михалін, С.Я.Деканов; МОН України, НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2007. – 430 с.
 1. Жалдак М.І. Математичні дослідження і навчання математики майбутніх учителів / М. І. Жалдак, Г. О. Михалін // Проблеми фізико—математичної і технічної освіти і науки України в контексті євроінтеграції / М—во освіти і науки України, Акад. наук вищ. школи України, АПН України, НПУ ім. М.П. Драгоманова, Нац. техн. ун—т України "Київський політехнічний інститут", Київський нац. ун—т ім. Т. Шевченка, Київський нац. ун—т будівництва і архітектури. — Київ : НПУ, 2007. — С. 268—276. — Бібліогр. в кінці ст. 1. Жалдак М. Методика навчання елементів стохастики учнів старшої школи : (матеріали до проведення уроків) / М. Жалдак, Г. Михалін, І. Соколовська // Математика в школі — 2007. — N 6. — С. 26—31; N 7. — С. 17—22; N 8. — С. 3—7; N 9/10. — С. 9—14
 1. Одне узагальнення поняття границі та деякі його застосування /Жалдак М.І., Михалін Г.О., Деканов С.Я. // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Дра­гоманова. Сер. 2: Комп’ютерно—орієнтовані системи навчання. – К.: НПУ, 2007. – № 5 (12). – С. 3 – 9.
 1. Іваськів І.С. Фактографія розвитку вітчизняної науки і техніки на уроках інформатикию /І.С. Іваськів // Комп’ютерно—орієнтовані системи навчання: зб. наук. пр. НПУ ім. М.П.Драгоманова – К.: НПУ, 2000. – Вып. 2. — С. 77—81.
 1. Кравченко С.М. Використання комп'ютера при розв’язуванні задач з параметрами в курсі алгебри і початків аналізу /С.М. Кравченко //Комп'ютерно—орієнтовані системи навчання: зб. наук. пр. НПУ ім.М.П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2001. –Вип.3. — С. 155—160.
 1. Кравченко С.М. Інформаційне моделювання на прикладі використання Турбо—Прологу в начальному процесі /С.М. Кравченко //Комп’ютерно—орієнтовані системи навчання : зб. наук. пр. НПУ ім.М.П. Драгоманова. — К.: НПУ, 2002. – Вип. 5. — С.211—223
 1. Кравченко С.М. Використання НТМL та JavaScript для створення Web—документів: навч. посібник / Кравченко С.М., Ніколаєнко О.Ю., Вернигоренко С.А. / НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2004. – 110 с.
 1. Операційна система Windows : лабораторний практикум : навч. посібник / Кравченко С.М, Онищенко С.М., Єфименко В.В. – К.: Логос, 2004. – 68 с.
 1. Кузьміна Н.М. Вивчення методів сучасних фінансових обчислень в курсі використання ІТ в економіці //Н.М.Кузьміна // Комп’ютерно—орієнтовані системи навчання : зб. наук. пр. НПУ ім.М.П. Драгоманова . – К.: НПУ, 2002. — Вип.5. — С. 118—123.
 1. Кузьміна Н.М. Про зміст і методику викладання курсу „Використання інформаційних технологій в економіці” /Н.М. Кузьміна // Сучасні проблеми гуманізації та гармонізації управління : тези доп. 4—ї Міжнар. міждисциплінарної наук.—практ. конф. / Укр. Асоц. „Жінка в науці та освіті”, (Харків, 3—9 листопада 2003 р.). –Х., 2003. — С. 73—74.*
 1. Кузьміна Н.М. Вивчення курсу „Використання нових інформаційних технологій в економіці” в педагогічному вузі /Н.М.Кузьміна // Вісник: зб. наук. ст. НПУ ім.М.П. Драгоманова. — К. : НПУ, 2003. — Вип.5. — С. 192—195.
 1. Кузьміна Н.М. Використання електронних таблиць і пакета символьних обчислень MAPLE в курсі “Методи обчислень /Н.М.Кузьміна //Сучасні проблеми науки та освіти: матеріали 5—ї Міжнар. міждисциплінарної наук.—практ. конф. ( 30 квітня—10 травня 2004 р., м. Алушта). — Харків Українська Асоціація "Жінки в науці та освіті", Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, 2004. – С. 128—129.
 1. Кузьміна Н.М. Досвід викладання курсу "Використання нових інформаційних технологій в економіці в педагогічному вузі" /Н.М.Кузьміна //Сучасні проблеми науки та освіти: матеріали 5—ї Міжнар. міждисциплінарної наук.—практ. конф. ( 30 квітня—10 травня 2004 р., м. Алушта). — Х.: Українська Асоціація "Жінки в науці та освіті", Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, 2004. — С. 129 – 130.
 1. Кузьміна Н.М. Зміст і методика навчання курсу “Використання нових інформаційних технологій у економіці в педагогічному вузі” /Н.М.Кузьміна // Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер. 2 Комп’ютерно орієнтовані системи навчання : зб. наук. пр. — К.: НПУ, 2004. — №1(8). – С. 98 – 105.
 1. Кузьміна Н.М. Символьні обчислення в системі MAPLE : метод. рекомендації /Н.М.Кузьміна.— К.: МАУП, 2006. – Ч.1. — 106 с.
 1. Михалін Г.О. Статистична ймовірність і закон великих чисел /Михалін Г.О., Слука О.В. //Комп’ютерно—орієнтовані системи навчання : зб. наук. пр. НПУ ім.М.П. Драгоманова – К.: НПУ, 2002. – Вип. 5. — С.143—153.
 1. Морзе Н.В. Вивчення основ комп”ютерних мереж /Морзе Н.В., Козачук О.В., Жалдак М.І. //Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2000. — №2. – С.14—18.
 1. Морзе Н.В. Дистанційна технологія як основа сучасних інформаційних технологій у навчанні / Морзе Н.В. //Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : наук. —пр. зб. – К.: Курс, 2001. — №3(12). – С.131—138.
 1. Морзе Н.В. Методи пошуку інформації в глобальній мережі Інтернет /Морзе Н.В., Козачук О.В. //Комп'ютерно—орієнтовані системи навчання : зб. наук. пр. НПУ ім.М.П. Драгоманова – К.: НПУ, 2001. – Вип. 3. — С. 22—43.
 1. Морзе Н.В. Методика вивчення принципів функціонування мережі Інтернет / Морзе Н.В., Козачук О.В. //Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2001. — №5. – С.14—16.
 1. Морзе Н.В. Методика навчання учнів пошуку інформації при вивченні операційної системи та текстового редактора / Морзе Н.В., Морзе І.Ю //Комп'ютерно—орієнтовані системи навчання: зб. наук. пр. НПУ ім.М.П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2001. — Вип. 3. — С. 134—146.
 1. Морзе Н.В. Лабораторний практикум з методики навчання інформатики / Морзе Н.В., Дубова Т.В. — К., 2003. – 100 с.
 1. Морзе Н.В. Методика викладання інформатики: метод. посібник для вчителів загальноосвітніх навч. закладів: у 4 ч./ ред. М.І.Жалдак. — К.: ТОВ. ”Навч. книга”, 2003. — Ч.1: Загальна методика навчання інформатики. – 253 с.; Ч.2: Методика навчання інформаційних технологій. – 287 с.
 1. Нестерова О.Д. Вивчення курсу „Дискретна математика” в педагогічному вузі /О.Д.Нестерова // Сучасні проблеми науки і освіти: матеріали 5—ї Міжнар. міждисциплінарної наук.—практ. конф. (30 квітня—10 травня 2004 р.; м. Алушта, Автономна Республіка Крим, Україна). – К., 2004. – С.54—55.*
 1. Нестерова О.Д. Навчання дискретної математики студентів вищих навчальних закладів з використанням ІКТ / Нестерова О.Д. // Вісник Луганського національного педагогічного університету ім.Т. Шевченка.– Луганськ: ЛНПУ, «Альма—матер», 2005.– №11. – С.42—43.*
 1. Нестерова О.Д. Навчання елементів теорії графів в курсі дискретної математики в педагогічному вузі /О.Д.Нестерова // Сучасні проблеми науки і освіти: матеріали 5—ї Міжнародної міждисципл. наук.—практ. Конф. (30 квітня – 10 травня 2004 р.; м. Алушта, Автономна Республіка Крим, Україна). – К., 2004. – С.66—67.*
 1. Несторова О.Д. Про необхідність посилання дискретної математики в системі підготовки майбутніх вчителів інформатики /О.Д.Нестерова //Математична освіта в Україні: минуле, сьогодення, майбутнє: Міжнар. наук.—практ. конф., присвячена 60—й річниці кафедри математики і методики викладання математики: тези доп. (16—18 жовтня 2007 р., Київ) /Мін—во освіти і науки України; НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2007. – С. 232—233.
 1. Ніколаєнко О.Ю. Вивчення елементів візуального програмування в педагогічному вузі / О.Ю.Ніколаєнко // Комп’ютерно—орієнтовані системи навчання: зб. наук. пр. НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2000. – Вып.2. – С. 195—202
 1. Ніколаєнко О.Ю. Вивчення основ FLASH—технології у курсі інформатики загальноосвітньої школи №237 / О.Ю.Ніколаєнко //Комп’ютерно—орієнтовані системи навчання : зб. наук. пр. НПУ ім. М.П. Драгоманова – К.: НПУ, 2000. – Вып.2. — С. 237—247
 1. Ніколаєнко О.Ю. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках інформатики / О.Ю.Ніколаєнко //Комп'ютерно—орієнтовані системи навчання: зб. наук. пр. НПУ ім. М.П. Драгоманова – К.: НПУ, 2001. — Вип. 3. — С. 266—278.
 1. Онищенко С.М. Вивчення основ програмування на базі систем програмування Turbo Pascal та Delphi в середній загальноосвітній школі /С.М. Онищенко // Комп’ютерно—орієнтовані системи навчання: зб. наук. пр. НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2000. – Вып.2. — С. 163—167.
 1. Онищенко С.М. ППЗ Gran 1 і дидактичні ігри при вивченні математики / Онищенко С.М., Єфименко В.В. // Комп’ютерно—орієнтовані системи навчання : зб. наук. пр. НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2002. – Вип. 5. — С.202—211.
 1. Онищенко С.М. Створення предметного наповнення для педагогічних програмних засобів контролюючого типу /С.М. Онищенко //Комп’ютерно—орієнтовані системи навчання : зб. наук. пр. НПУ ім.М.П. Драгоманова. — К.: НПУ, 2002. — Вип. 5. – С.136—143.
 1. Онищенко С.М. Формування предметного наповнення педагогічних програмних засобів контролюючого типу /С.М. Онищенко // Комп’ютерно—орієнтовані системи навчання: зб. наук. пр. НПУ ім.М.П. Драгоманова. — К.: НПУ, 2002. — Вип. 5. — С.136—143.
 1. Онищенко С.М. ППЗ Gran1 і дидактичні ігри під час вивчення математики / Онищенко С.М., Єфименко В.В. //газ. Інформатика – 2004. — № 33. — С. 8—12.
 1. Онищенко С.М. Програмування мовою Паскаль: лабораторний практикум: навч. посібник /С.М. Онищенко. – К.: Логос, 2004. – 122 с.
 1. Підгорна Т.В. Комп’ютер на уроках математики в 6 класі /Т.В.Підгорна //Математика в школі. – 2000. — №3. – С.16—17
 1. Підгорна Т.В. Використання обчислювальної техніки в навчальному процесі: методичні рекомендації для студентів заочного відділення спеціальності “Математика” / Т.В.Підгорна. — Київ.: Логос, 2004. – 107 с.
 1. Підгорна Т.В. Про підготовку майбутніх вчителів математики до застосування засобів ІКТ в навчальному процесі /Т.В.Підгорна //Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Сер. 2. Комп’ютерно—орієнтовані системи навчання. – К.: НПУ, 2004. — № 1 (8). — С. 129 – 134.
 1. Рамський Ю.С. Методика навчання основ Web— програмування в загальноосвітній школі / Рамський Ю.С., Іваськів І.С. // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2000. — №1. — С.7—10; 2000. — №2. — С.18—23; 2000. — №3. — С.18—21; 2000. — №4. – С.16—21; 2001. — №1 . – С.18—21.
 1. Рамський Ю.С. Формування інформаційної культури вчителя математики при вивченні методів обчислень у педагогічному вузі / Рамський Ю.С // Комп’ютерно—орієнтовані системи навчання : зб. наук. пр. НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2000. – Вып.2. — С. 25—47.
 1. Рамський Ю.С. Вивчення моделей подання знань у курсі інформатики вищого педагогічного навчального закладу /Ю.С.Рамський // Комп’ютерно—орієнтовані системи навчання : зб. наук. пр. НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2002. –Вип. 5. — С.29—44.
 1. Рамський Ю.С. Методика навчання основ об’єктно—орієнтованого програмування /Рамський Ю.С. Лукаш І.М. //Комп’ютер у школі та сім’ї. — 2002. — №1. — 3—7; №2. — С. 3—8 ; №3. — С. 7—13; №4. — С. 17—22; №5. — С. 10—17; №6. — С.16.—21.
 1. Рамський Ю.С. Формування інформаційної культури майбутніх вчителів математики та інформатики / Ю.С.Рамський // Комп’ютери в навчальному процесі : матеріали 2—ої Всеукр. наук.—практ. конф. (29—30 жовтня 2002 р.) – Умань, 2002. – С. 57—58.
 1. Рамський Ю.С. Інформаційне суспільство. Інформатизація освіти /Ю.С.Рамський //Комп’ютерно—орієнтовані системи навчання : зб. наук. пр. / НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2003. – Вип. 7. – С. 66—69.*
 1. Рамський Ю.С. Логічні основи інформатики : навч. посібник для студ. фіз.—мат. спец. вищих навч. закладів /Рамський Ю.С.; НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2003. — 286 с.
 1. Рамський Ю.С. Методика навчання основ об’єктно—орієнтованого програмування. Об’єктно—орієнтований аналіз / Рамський Ю.С., Лукаш І.М. // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2003. – №1. – С.3—9.
 1. Рамський Ю.С. Вивчення Web—програмування в школі: навч. посібник / Рамський Ю.С., Іваськів І.С., Ніколаєнко О.Ю. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2004. – 200 с.
 1. Рамський Ю.С. Вивчення інформаційно—пошукових систем мережі Інтернет: навч.—метод. посібник / Рамський Ю.С., Рєзіна О.В.; НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2004. – 60 с.
 1. Рамський Ю.С. Навчально—програмний комплекс “Пошук—Мета” (електронний посібник на компакт—дискові) / Рамський Ю.С., Рєзіна О.В.; НПУ ім. М.П. Драгоманова, – К.: НПУ, 2004. – КД.
 1. Рамський  Ю.С. Основи програмування (мовою Паскаль): короткий курс лекцій. Лабораторний практикум: навч. посібник / Рамський  Ю.С., Цибко Г.Ю.; НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2004. – 141 с.
 1. Рамський Ю.С. Проектування і опрацювання баз даних: навч. посібник / Рамський Ю.С., Цибко Г.Ю. – Тернопіль: Навч. книга – Богдан, 2004. – 160 с.
 1. Рамський Ю.С. Програмний комплекс “Пошук—Мета”: можливості використання в навчальному процесі / Рамський Ю.С., Рєзіна О.В. // Нові технології навчання: наук.—метод. зб. — К.: Наук.—метод. центр вищої освіти Міністерства освіти і науки України, 2004. – С. 90—95. –Спецвипуск.
 1. Рамський Ю.С. Формування інформаційної культури особи—пріоритетне завдання сучасної освітньої діяльності /Ю.С.Рамський  // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Сер. 2. Комп’ютерно—орієнтовані системи навчання: зб. наук. пр. – К.: НПУ, 2004. – № 1(8). – С. 19—42.
 1. Рамський Ю.С. Основи програмування : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів фізико—математичних та індустріально—педагогічних спец. /Рамський Ю.С., Дудик М.В., Цибко Г.Ю. – К.: Міленіум, 2005. – 168 с.
 1. Ramsky Y. Stugy of Information Search System of the Internet / Ramsky Y, Rezina O. // From Computer Literacy to Informatics Fundamentals. International Conference on Informatics in secondary school – Evolution and Perspectives, ISSEP 2005. – Klagenfurt, Austria, March 30—April 1, 2005 / Proceedings / Roland T. Mittermeiz (Ed): Springer—Verlag Berlin Heidelberg, 2005. – С. 84—91.
 1. Рамский Ю.С. Интернет—технологии в школе и педагогическом университете / Рамский Ю.С., Резина О.В. // Методология и технологи образования в ХХI веке: математика, информатика, физика: материалы Междунар. науч. конф. ( г. Минск, 17—18 ноября 2005 г.)/ Бел. гос. пед. ун—т им.М.Танка; редкол. И.С.Ташлыков [и др.] ; отв.ред.: И.С.Ташлыков, В.В.Шлыков. — Минск.: БГПУ, 2006.— С.315—318.
 1. Рамський Ю.С. Навчально—інформаційне середовище «ІнфоНІС» як засіб навчання інформаційних технологій / Рамський Ю.С., Лещук С.О. //Комп’ютер у школі та сім’ї. — 2006. — №6 (54). – С. 21—24.
 1. Рамський Ю.С. Налаштовуємо Інтернет—сервіси шкільної комп’ютерної мережі / Рамський Ю.С., Олексюк В.П., Балик Н.Р. //Комп’ютер у школі та сім’ї. — 2006. — №3 (51). — С. 31—36; №4 (52). — С. 34—38; №5 (53). — С. 32—34.
 1. Рамський Ю.С. Некоторые аспекты использования сетевых учебных комплексов в процессе подготовки будущих учителей інформатики /Рамський Ю.С., Олексюк В.П. //Информатизация обучения математике и информатике : педагогические аспекты: материалы междунар. науч. конф., посвящ. 85—летию Белорус. гос. ун—та, (Минск, 25—28 октября 2006г.)/ редкол.: И.А.Новик (отв. ред.) [и др.]. — Минск: БГУ, 2006. — С.383—386.
 1. Рамський Ю.С. Організація практичної роботи учнів на основі використання навчально—інформаційного середовища «ІнфоНІС» /Рамський Ю.С., Лещук С.О. //Освітнє середовище як методична проблема: зб. наук. пр. / Херсонський державний університет. — Херсон: Видавництво ХДУ, 2006. — С.166—169.
 1. Рамський Ю.С. Урок информатики с использованием учебно—информационной среды «ИнфоНИС» / Рамський Ю.С., Лещук С.О. //Информатизация обучения математике и информатике : педагогические аспекты : материалы междунар. науч. конф., посвящ. 85—летию Белорус. гос. ун—та ( Минск, 25—28 октября 2006 г.)/ редкол. : И.А.Новик (отв. ред.) [и др.]. — Минск: БГУ, 2006. – С.380—382.


Кафедра комп’ютерної інженерії


 1. Єфименко В.В. Використання комп’ютера на уроках алгебри у 9—11 класах / В.В.Єфименко // Комп’ютерно—орієнтовані системи навчання : зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2000. – Вып.2. — С. 302—312.
 1. Єфименко В.В. ППЗ Gran1 і дидактичні ігри при вивченні математики / Єфименко В.В., Онищенко С.М. // Комп’ютерно—орієнтовані системи навчання : зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К.: НПУ, 2002. — Вип. 5. — С.202—211.
 1. Єфименко В.В. Використання комп’ютерно—орієнтованих систем навчання при вивченні математики / В.В.Єфименко //Вісник: зб. наук. ст. НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К. : НПУ, 2003. — Вип. 5. –С. 114—116.
 1. Єфименко В.В. Операційна система Windows, лабораторний практикум з курсу "Інформатика": навч. посібник для студ. фізико—математичних спец. / Єфименко В.В, Оніщенко С.М. — Київ: Логос, 2005. – 91 с.
 1. Єфименко В.В Опрацювання табличних даних засобами Microsoft Excel, лабораторний практикум з курсу "Інформатика" : навч. посібник для студ. фіз.—мат. спец. / Єфименко В.В, Оніщенко С.М. – К.: Логос, 2006. – 164 с.
 1. Єфименко В.В."Опрацювання текстів засобами Microsoft Word". Лабораторний практикум : навч. посібник / Єфименко В.В., Клименко Т.О., Оніщенко С.М., Франчук В.М. / НПУ ім. М.П Драгоманова. – К.: НПУ, 2006. – 217 с.

 2. Лапінський В.В. Педагогічні програмні засоби: сучасний стан і можливості /Лапінський В.В., Дорошенко Ю.О., Мальований Ю.І. //Гуцульська школа. – 2000. — №1—2. (9—10). – С. 6—10.

 3. Каталог: bibliograf
  bibliograf -> Юрію Оліферовичу Збанацькому
  bibliograf -> Професор Марія Яківна Плющ
  bibliograf -> Управління культури І туризму, національностей та релігій облдержадміністрації
  bibliograf -> Література: Твори Олеся Гончара
  bibliograf -> До 100-річчя з дня народження Бібліографічний нарис Одеса – 2014 Вершини Олександра Блещунова
  bibliograf -> Академік апн україни Любов Іванівна Мацько
  bibliograf -> Професор Людмила Петрівна Вовк Біобібліографічний покажчик
  bibliograf -> Біобібліографічний покажчик серії „Вчені нпу імені М. П


  Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   41

Схожі:

Бібліографічний покажчик iconІноземних мов бібліографічний покажчик
Методика викладання іноземних мов: Бібліографічний покажчик.: За матеріалами періодичних видань. Випуск / Упорядники: О. А. Захарова,...
Бібліографічний покажчик icon2010 року Бібліографічний покажчик
Поточний бібліографічний покажчик «Сумщина за IV квартал 2010 року» вміщує статті з періодичних видань (крім місцевої преси), книги...
Бібліографічний покажчик icon2009 року Бібліографічний покажчик
Поточний бібліографічний покажчик «Сумщина за IIІ квартал 2009 року» вміщує статті з періодичних видань (крім місцевої преси), книги...
Бібліографічний покажчик iconНові публікації про подільський район бібліографічний покажчик
Бібліографічний покажчик інформує про книги, публікації у збірниках, періодичних виданнях, що надійшли до центральної районної бібліотеки...
Бібліографічний покажчик icon1932–1933 років на Дніпропетровщині Бібліографічний покажчик Дніпропетровськ 2008 Від упорядника
Даний бібліографічний покажчик присвячено болючій І актуальній, І не лише сьогодні, темі Голодомору 1932–1933 років в Україні, зокрема...
Бібліографічний покажчик iconIssn 0130-0914 книжкова палата україни літопис нот Державний бібліографічний покажчик України
Літопис нот –– державний бібліографічний покажчик, що виходить один раз на рік та інформує про нотні видання, зареєстровані Книжковою...
Бібліографічний покажчик iconБібліографічний анотований покажчик видань Надвірнянської цбс у 2015 р
Бібліографічний анотований покажчик видань Надвірнянської цбс у 2015 р. [Текст]: / Надвірнянська црб; метод бібліогр відділ; уклад....
Бібліографічний покажчик iconБібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Сумського Д76 державного університету за 2008 рік: Бібліографічний покажчик. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка