Бібліографічний покажчикСторінка22/41
Дата конвертації18.04.2017
Розмір5,72 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   41

Сергієнко В. Збірник тестових завдань з фізики / НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2004. — 24 с.
 1. Сергієнко В. Інтеграція фундаментальності та професійної спрямованості курсу загальної фізики у підготовці сучасного вчителя : навч. посібник МОН України, НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2004. — 382 с.
 1. Сергієнко В.П. Курс фізики : навч. посібник. — Х.: Торсінг, 2004. — 300 с.
 1. Сергієнко В.П. Молекулярна фізика і термодинаміка. Модуль 1: Основи молекулярно—кінетичної теорії: навч. посібник. — К.: НПУ, 2004. — 200 с.
 1. Сергієнко В.П. Програма курсу загальної фізики для студентів ПІФ / Сергієнко В.П.; НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2004. — 24 с.
 1. Сергієнко В.П. Програма спецкурсу “Основи фізики живого” / Сергієнко В.П. — К.: НПУ, 2004. — 24 с.
 1. Розв’язування задач з фізики : навч. посібник /Дідович М.М., Пастушенко С.М., Сергієнко В. — К.:ДІАЛ, АБЕТКА, 2004 — 180 с.
 1. Сергієнко В. Світоглядне, методологічне і загальнонаукове значення фізики для формування наукової картини світу / Сергієнко В. //Фізика та астрономія в школі. — 2004. — № 2. — С. 13—17.
 1. Сергієнко В.П. Теоретико—методичні особливості використання сучасних компютерно орієнтованих засобів навчання із загальної фізики / Сергієнко В.П., Шут М.І. // Засоби і технології єдиного інформаційного освітнього простору : зб. наук. пр / за ред. В.Ю. Бикова, Ю.О. Жука / Інститут засобів навчання АПН України. – К.: Атіка, 2004. – С. 185—193. 1. Розв’язування задач з електростатики : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів /В.П.Сергієнко, Т.В.Скубій; МОН України, Нац. техн. ун—т України “Київський політехнічний інститут”. – К. : Політехніка, 2005. — 132 с.
 1. Сергієнко В.П. Експрес—курс фізика: Державна підсумковаатестація. Вступні іспити до ВНЗ. Зовнішнє тестування. Форма іспиту.Тестування. Усна. Письмова / Сергієнко В.П.; МОН України; НПУ ім. М.П.Драгоманова та ін. – К.: Майстер—клас, 2006. — 368 с.
 1. Розв’язування задач з фізики : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів /В.П.Сергієнко [та ін. ] ; М—во освіти і науки України, Подільський держ. аграрно—техн. ун—т. – Київ, 2007. – 153 с.

Інститут гуманітарно-технічної освіти

Кафедра загально-технічних дисциплін

 1. Зікій Г.С. Психолого—педагогічні особливості структури готовності старшокласників до праці з автотракторною технікою //Наукові записуки : зб. наук. пр. НПУ імені М.П.Драгоманова. Ювіл. вип. – К. :НПУ, 2000. – Ч.1. – С.104—110.

 2. Зікій Г.С. Психофізіологічні особливості професійної діяльності водіїв / Зікій Г.С //Наукові записки: зб. наук. ст. НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К.: НПУ, 2001. — Вип.40. — С.216—218.

 3. Зікій Г.С. Підготовка вчителів трудового навчання до викладання автотракторної справи / Г.С. Зікій // Проблеми вищої педагогічної освіти у світлі рішень II Всеукраїнського з'їзду працівників освіти /НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К., 2002. — Ч.2. — C. 67—69.

 4. Зікій Г.С. Сприйняття дорожньої інформації водіями / Г.С. Зікій //Вісник : зб. наук. ст. викладачів, докторантів, аспірантів НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К.: НПУ, 2002. — Вип.2. — C. 69—72

 5. Зікій Г.С. Обгрунтування змісту та структури підготовки водіїв авто техніки /Г.С.Зікій //Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер.5. Педагогічні науки : реалії та перспективи. — К.: НПУ, 2004. — Вип.1. — С.122—126.

 6. Колосветов Ю.П. Визначення моментів інерції ланок: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з технічної механіки. Розділ “Динаміка” : для студ. / Колосветов Ю.П., Юрченко О.С. –К.: НПУ, 2000. – Ч.5. — 5 с.; Ч. 6. – 6 с.

 7. Технічна механіка: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. Розділ „Динаміка: для студ. пед.— індустріального фак. /МО України. НПУ ім. М.П.Драгоманова; укл. Ю.П.Колосветов, О.С.Юрченко; відп. за вип. М.С.Корець. – К.: НПУ, 2000. — Ч. 5.— 5 с.

 8. Технічна механіка: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. Розділ „Динаміка: для студ. педагогічно—індустріального факультету /МО України. НПУ ім. М.П.Драгоманова; укл. Ю.П.Колосветов, О.С.Юрченко; відп. за вип. М.С.Корець. – К.: НПУ, 2000. — Ч. 6: Визначення моментів інерції ланок. – 6 с.
 1. Колосвєтов Ю.П. Дослідження процесу диспергування деяких нижчих фаз проникнення хрому //Порошкова металургія. — 2002. — № 6. – С.37—39.*
 1. Колосвєтов Ю.П. Методичні вказівки до лабораторних робіт з “Технічної механіки”, розділ 8 “Статичне зрівноважування ланок механізму” / Колосвєтов Ю.П. ; НПУ ім. М.П. Драгоманова. —– К.: НПУ, 2002. — 11 с.
 1. Колосвєтов Ю.П. Залежність процесу диспергування нижчих карбідних і нітридних фаз хрому від їх електронної будови /Колосвєтов Ю.П. //Порошкова металургія. — 2002. — № 3. – С.41—42.*
 1. Колосвєтов Ю.П. Методичні вказівки до лабораторних робіт з “Технічної механіки”, розд. 7 : Динамічне зрівноважування ланок механізму /НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2003. – 14 с.
 1. Дидактичні основи запровадження елементів яворівської і геометричної різьби на уроках трудового навчання: метод. поради з художньої обробки матеріалів: для студ. вищих пед. закладів освіти /МОН України. НПУ ім. М.П.Драгоманова.; укл. І.І.Козак, М.С.Корець. – К., 2000. – 45 с.
 1. Корець.С. Лабораторний практикум з машинознавства: основи гідравліки.Гідравлічні машини. Основи термодинаміки і теплопередача. Теплові двигуни: навч. посібник для студ. вузів / Корець М.С.; МОН України. НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К., 2000. – 273 с.
 1. Корець М.С. Науково—методичні основи структуризації навчального плану для підготовки вчителів виробничих технологій і основ виробництва у відповідності до завдань розвитку їх творчого потенціалу /М.С.Корець //Наукові записки : зб. наук. пр. НПУ імені М.П.Драгоманова: ювілейний зб. – К. : НПУ, 2000. — Ч.1. – С.152—181.
 1. Основи машинознавства. Основи взаємозамінності та техніки вимірювань: програми вищих педагогічних закладів освіти для студ. спец. 7.010106 „Дефектологія. Корекційна педагогіка і професійне навчання / Мін—во освіти і науки України. НПУ ім. М.П.Драгоманова; Укл.: М.С.Корець, В.Я.Опилат, А.М.Тарара.— К., 2000. – 13 с.
 1. Корець М.С. Вплив знань з курсу “Загальна фізика” на розвиток творчих здібностей майбутніх вчителів виробничих технологій та основ виробництва / Корець М.С. //Наукові записки : зб. наук. пр. НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К. : НПУ, 2001. – Вип. 43. – С.131—139.
 1. Корець М.С. Машинознавство: Основи гідравліки та теплотехніки. Гідравлічні машини та теплові двигуни: навч. посібник для студ. вищих пед. закладів освіти / Корець М.С. — К.: Знання України, 2001. – 448 с.
 1. Основи машинознавства : навч. посібник / М.С.Корець, А.М.Тарара, І.Г.Трегуб; НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К. : НПУ, 2001. – 145 с.
 1. Програми для вищих педагогічних закладів освіти: Актуальні проблеми матеріалознавства. Основи теорії різання матеріалів. Технологія машинобудування. Вибрані питання технічної механіки. Методика викладання технічних дисциплін у вищій школі /Мін—во освіти і науки України. НПУ ім. М.П.Драгоманова; укл.: М.С.Корець, Ю.П.Колосветов, В.Я.Опилат, О.С.Юрченко. – К., 2001. – 44 с.
 1. Корець М.С. Вдосконалення фахової підготовки вчителів професійного навчання для допоміжних шкіл / Корець М.С. // Педагогіка професійної школи: зб. наук. пр. – К.: Науковий світ, 2002. – Вип. 2 – С. 207—211.
 1. Корець М.С. Використання нових інформаційних технологій при вивченні навчальних дисциплін науково—технічної підготовки вчителів технологій виробництва / Корець М.С. // Збірник наукових праць К.—Подільського державного педагогічного університету: Сер. педагогічна. – К.—Подільський, 2002. – Вип.8. – С.275—280.
 1. Корець М.С. Зміст курсу загальної фізики у композиційній моделі підготовки вчителів технологій виробництва / Корець М.С. // Наукові записки: зб. наук. пр. Нац.пед.ун—ту імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2002. – Вип. 48. С.76—84.

 2. Корець М.С. Інтеграція та диверсифікація компонентів науково—технічної підготовки учителів для освітньої галузі Технології” / Корець М.С. // Сучасні інформаційні технології та інноваційні недотики навчання в підготовці фахівців методологія, теорія, досвід, проблеми: зб. наук. пр. У 2—х ч. / Редкол.: І.А.Зязюна (голова) та ін. – К.—Внниця: ДОВ Вінниця, 2002. – С. 211—216.
 1. Корець М.С. Композиційна модель ступеневої підготовки вчителів трудового навчання і технологій виробництва / Корець М.С. //Вісник: зб. наук. пр. НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2002. – С.143—151.

 2. Корець М.С. Конфігурація навчальних дисциплін в системі науково—технічної підготовки учителів освітньої галузі “Технології”/ Корець М.С. // Збірник наукових праць Слов’янського державного педагогічного інституту. — Слов’янськ: СДПІ, 2002. – С. 21—27.
 1. Корець М.С. Магістр – викладач технічних дисциплін / Корець М.С. // Вища освіта в Україні. – 2002. – № 3. – С.90—95. – Літ. : 5 н.
 1. Корець М.С. Місце і роль знань з фізики у композиційній моделі підготовки вчителів технологій виробництва / Корець М.С. //Матеріали VІІ Всеукраїнської наукової конференції „Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики”. – К.: НПУ, 2002 – С.56.

 2. Корець М.С. Моделі професійної підготовки вчителів трудового навчання і технологій виробництва / Корець М.С. // Трудова підготовка у закладах освіти. – 2002. – № 4. – С.43—47.
 1. Корець М.С. Науково—технічна підготовка вчителів трудового навчання і технологій виробництва / Корець М.С. // Наукові записки: зб. наук. ст. НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2002. – Вип. 47. – С.99—106.
 1. Корець М.С. Науково—технічна підготовка вчителів для освітньої галузі “Технології”: монографія / Корець М.С. ; НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2002. – 258 с.
 1. Корець М.С. Основні компоненти предметної підготовки учителів трудового навчання і технологій виробництва / Корець М.С. // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. — К.: Науковий світ, 2002. – С.129—135.
 1. Корець М.С. Основні положення концепції підготовки вчителя основ безпеки життєдіяльності / Корець М.С., Сидорчук Л.А. //Проблеми освіти: зб. наук. пр. – К., 2002. – Вип. 28. – С. 82—87.
 1. Корець М.С. Перебудова системи професійної підготовки вчителів для освітньої галузі «Технології» / Корець М.С. //Наукові записки. Сер.: Педагогіка /Терноп. держ. пед. ун—т. — Тернопіль, 2002. — № 6. – С.26—33. 1. Програми для вищих педагогічних закладів освіти. Прикладна механіка (для студентів спеціальності 7.010103 “Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання. Технології виробництва”) / Укл.: Корець М.С., Колосвєтов Ю.П., Трегуб І.Г. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2002. – 7 с.
 1. Корець М.С. Технологічний ресурс майбутніх учителів трудового навчання і технологій виробництва / Корець М.С. // Наукові записки. Сер. Педагогіка /Тернопільський держ. пед. ун—т. – Тернопіль, 2002. – № 4. – С.43—46.
 1. Корець М.С. Вакансії фосфору в кристалах CdP2 / Корець М.С. //Наукові записки: зб. наук. пр. НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер.: Фізико—математичні науки. – К.: НПУ, 2003. – 4. – С. 24—30. 1. Корець М.С. Імпліцитний формат моніторингу науково—технічної підготовки вчителів технологій виробництва / Корець М.С. //Проблеми трудової і професійної підготовки. — Слов’янськ, 2003. – Вип. 8. – С. 34—40.
 1. Корець М.С. Навчальний посібник з технічних дисциплін для майбутніх вчителів освітньої галузі “Технології” / Корець М.С. //Проблеми сучасного підручника: зб. наук. праць. – К.: Педагогічна думка, 2003. – Вип.3. – С. 321—326.
 1. Корець М.С. Становлення системи ступеневої підготовки вчителів трудового навчання і технологій виробництва / Корець М.С. //Сучасні освітні технології та напрямки підготовки майбутнього вчителя трудового навчання. — Полтава, 2003. – С. 37—38.

 2. Корець М.С. Біфуркацій ний розвиток системи професійної підготовки вчителів трудового навчання / Корець М.С. // Таврійський вісник освіти. 2004. – № 3. – С. 96—101.
 1. Корець М.С. Варіативність підготовки вчителів трудового навчання і технологій в умовах реформування освітньої галузі “Технології”/ Корець М.С. // Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер.5. Вип. 1: Педагогічні науки, реалії та перспективи – К.: НПУ, 2004. – С. 175—180.

 2. Корець М.С. Дисперсія діелектричної проникності та спектри ІЧ відбивання монокристалів дифосфідів ZnP2, CdP2, ZnSi P2 / Корець М.С. // Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики : матеріали ІХ Всеукр. наук. конф.– К.: НПУ, 2004. – С. 106.
 1. Корець М.С. Дослідження випромінювальної рекомбінації у легованих монокристалах дифосфіду кадмію / Корець М.С. // Науковий часопис НПУ ім. Драгоманова. Сер.1: Фіз.—мат. науки. – К.: НПУ, 2004. – С.20—26.
 1. Корець М.С. Концептуальні засади трансформації професійної підготовки вчителів для освітньої галузі “Технології” / Корець М.С. //Вища освіта в Україні. – 2004. – № 2. – С.53—58.

 2. Корець М.С. Моніторинг рівня науково—технічної підготовки вчителів технологій виробництва / Корець М.С. // Наукові записки: зб. наук. пр. НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2004. – Вип. LV. – С.83—91.

 3. Корець М.С. Науково—технічна підготовка вчителів технологій виробництва як теоретична основа професійного становлення / Корець М.С. // Наукові записки: зб. наук. пр. НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2004. – Вип.5. – С.83—91.

 4. Основи виробництва (для підготовки бакалаврів – вчителів технологій): програми для вищих педагогічних закладів освіти /МОН України; НПУ ім. М.П.Драгоманова. Укл.: Корець М.С., Оплат В.Я., Сидоренко В.К., Назаренко В.Я., Юрченко О.С. – К., НПУ, 2004. – 28 с.

 5. Програми вищих педагогічних закладів освіти: Основи виробництва (для студентів спеціальностей 6.010103 “Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання”) / Укл.: Корець М.С., Опилат В.Я., Сидоренко В.К., Назаренко В.М., Юрченко О.С. – К.: НПУ, 2004. 27 с.
 1. Використання нових інформацфійних технологій при викладанні технічних навчальних дисциплін: навч.—метод. посібник /Укл.: М.С.Корець, В.Я.Опилат, І.Г.Трегуб; НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2005. — 109 с.
 1. Корець М.С. Інтегрований курс з технічної творчості у професійній підготовці вчителів / Корець М.С. // Трудова підготовка у закладах освіти. – 2005. – № 2. – С. 47—50.
 1. Корець М.С. Новий формат інтегрованого курсу з технічної механіки / Корець М.С., Немченко Ю.В. // Молодь і ринок. – 2005. – № 2. – С.36—41

 2. Корець М.С. Структура державної атестації майбутніх учителів трудового навчання в світлі ідей Болонського процесу / Корець М.С. //Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер. № 13. Проблеми трудової та професійної підготовки. – К.: НПУ, 2005. – Вип.1. – С.7—13.

 3. Корець М.С. Структура та зміст інтегрованого курсу “Основи виробництва”/ Корець М.С. // Зміст і технології шкільної освіти: матеріали зв.—наук. конф. /Інституту педагогіки АПН України.– К.: Пед. думка, 2005. –Ч. ІІ. – с. 34.

 4. Корець М.С. Суміжна підготовка вчителів трудового навчання з іншими спеціальностями / Корець М.С. // Молодь і ринок. – 2005. – № 4. – С.38—42.

 5. Корець М.С. Взаємозв’язок фундаментальності і професійної спрямованості природничо—математичних навчальних дисциплін у фаховій підготовці вчителів трудового навчання / Корець М.С. //Молодь і ринок. – 2005. – № 5. – С.24—29.

 6. Програми вищих педагогічних закладів освіти. Трудове навчання для спеціалізації “Інформаційна техніка”. Укл.: Корець М.С., Семенов І.В., Трегуб І.Г., Яшанов С.М. – К.: НПУ, 2005 – 34 с.

 7. Використання НІТ при викладанні технічних навчальних дисциплін / Корець М.С., Опилат В.Я., Трегуб І.Г. – К.: НПУ, 2005 – 109 с.

 8. Корець М.С. Запровадження до системи професійної підготовки вчителів трудового навчання здобуття виробничих професій / Корець М.С. // Другі Міжнародні драгоманівські читання: матеріали ( 27—28 жовтня 2006 р. ).– К.: НПУ, 2006. – Вип. 1. – С.104—106.

 9. Корець М.С. Структура та компоненти підготовки вчителів трудового навчання / Корець М.С. //Інформаційні технології професійної підготовки вчителів трудового навчання. Проблеми, теорія і практика : матеріали 1—ої Міжнар. наук.—практ. конф., (присвяченої пам’яті Д.Тхоржевського). – Полтава: ПДПУ, 2006. – Вип.1. – С.145—149.

 10. Корець М.С. Дифосфід кадмію: технологія, властивості, прилади : монографія / Корець М.С.; НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2007. – 113 с 1. Корець М.С. Моніторинг технічної підготовки вчителів трудового навчання в контексті ідей Болонського процесу / Корець М.С. //Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер. № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – К.: НПУ, 2007. – Вип.7. – С. 56—57.* 1. Корець М.С. Наукові основи структурування змісту технічної підготовки / Корець М.С. //Проблеми трудової і професійної підготовки: наук.—метод. зб. – Слов’янськ: СДПІ, 2007. – Вип.12. – С. 42—44.* 1. Корець М.С. Новітні підходи до розробки навчальних комп’ютерних програм у системі професійної підготовки вчителів трудового навчання / Корець М.С. //Матеріали ХІІ Міжнародної науково—практичної конференції «Інформаційні технології в економіці, менеджменті і бізнесі” ( 22—25 листопада 2006 р.) Проблеми науки, практики та освіти. — К.: Європейський університет, 2007. – Ч.1. — С.235—237. 1. Корець М.С. Організаційна модель технічної підготовки вчителів трудового навчання / Корець М.С. // Інформаційні технології професійної підготовки вчителів трудового навчання. Проблеми, теорія і практика: матеріали ІІ—ої міжнародної науково—практичної конференції (присвячено пам’яті Д.Тхоржевського)”. – Полтава: ПДПУ, 2007. – Вип.1. – С.201—210. 1. Корець М.С. Особливості вивчення курсу „Основи виробництва у старшій школі”/ Корець М.С. // Зміст і технології шкільної освіти: матеріали звітної наукової конференції Інституту педагогіки АПН України. –К.: Пед. думка, 2007. – Ч. І. – с. 41. 1. Корець М.С. Проектування загальної моделі технічної підготовки вчителів трудового навчання / Корець М.С. // Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер. № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – К.: НПУ, 2007. – Вип.8. – С. 79—82. — Літ. 4 н.
 1. Корець М.С. Структурно—функціональна модель розвитку творчого потенціалу вчителів трудового навчання / Корець М.С. // Збірник наукових праць (педагогічні науки) / Херсонський держ. ун—т. – Херсон, 2007. – Вип. 46. – С.51—53.*
 1. Гуменюк Т.Б.Теоретичні основи проектування навчальних планів у системі підготовки вчителя трудового навчання / Гуменюк Т.Б., Корець М.С. // Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер. 5: Педагогічні науки: реалії та перспективи. – К.: НПУ, 2007. – Вип.7. – С.66—73. – Літ.: 2 н.

 2. Корець М.С. Теорія і практика технічної підготовки вчителів трудового навчання: автореф. дис. …докт. пед. наук. / М.С.Корець; НПУ ім.М.П.Драгоманова. – К., 2007. — 41 с.
 1. Програми для вищих педагогічних навчальних закладів: Державна атестація випускників спеціальностей 6.01.01.03; 7.01.01.03; 8.01.01.03 «Педагогіка і методика середньої освіти. трудове навчання». Укл.: Андріяшин В.І., Корець М.С., Сидоренко В.К. – К.: НПУ, 2007. 44 с.
 1. Програми для вищих педагогічних навчальних закладів: Технічна творчість (для студентів спеціальностей 6.010103 “Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання” / укл: Корець М.С., Опилат В.Я., Тарара А.М. ; НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2007. 38 с.
 1. Немченко Ю.В. Стан та перспективи вивчення БЖД в ЗОШ / Ю.В.Немченко //Трудова підготовка в закладах освіти. – 2002. — № 2. – С.8—10.
 1. Немченко Ю.В. Життєве середовище та компоненти безпеки / Ю.В.Немченко //Вісник : зб. наук. ст. викладачів, докторантів, аспірантів університету НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2002. – Вип.3. – С.65—68.
 1. Немченко Ю.В. Текстовий редактор Microsoft Word 2000 (практичний курс) / Ю.В.Немченко. НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2002. – 56 с.
 1. Немченко Ю.В. Формування інформаційної компетентності учнів в умовах розбудови 12—річної школи / Ю.В.Немченко // Крок за кроком до життєвої компетентності та успіху : матеріали всеукр. наук.—практ. конф. (16—17 травня 2003 р.). – К., 2003. – С.90—92.
 1. Немченко Ю.В. Форми навчання в умовах інформаційного суспільства / Ю.В.Немченко // Проблеми трудової і професійної підготовки : наук. метод. зб. — Слов’янськ: СДПУ, 2003. — Вип.8. – 205 с.
 1. Немченко Ю.В. Методи навчання з позицій інформаційного аналізу освітньої системи / Ю.В.Немченко // Нива знань. — 2004. – № 5. — С.27—28.

 2. Немченко Ю.В. Телекомунікаційні проекти як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів / Ю.В.Немченко //Нива знань. — 2004. – № 4. — С.34—36.
 1. Немченко Ю.В. Використання активних методів контролю знань / Ю.В.Немченко //Молодь і ринок. – Дрогобич, 2005. — № 1. – С.36—41.
 1. Немченко Ю.В. Проект, як форма підсумкової атестації / Ю.В.Немченко //Нива знань. — 2005. –№ 6. – С.22—24.
 1. Немченко Ю.В. Основи технічної механіки (розділ “Деталі машин”) /Ю.В.Немченко. – К.: Прінтквік, 2006. – 64 с.
 1. Олексюк—Казо Л.М. Підвищення ефективності уроків з фізики в загальноосвітніх закладах / Л.М. Олексюк—Казо // Наука і сучасність. — К.: Логос, 2001. — Т.27: Педагогіка. Філологія. — C. 107—113.
 1. Олексюк—Казо Л.М. Інтегруюча роль фізичного практикуму "Властивості твердих тіл" / Л.М. Олексюк—Казо // Наукові записки. Педагогічні та історичні науки. — К.: НПУ, 2002. — Вип.47. — C. 154—157 . 1. Опилат В.Я. Ефекти самоорганізації у світлодіодах GaP /В.Я.Опилат //Фізика і технологія тонких плівок та наносистем: 11—а міжнар. конф.: матеріали (7—12 травня 2007 р.). — Івано—Франківськ, 2007. – С.192—193.
 1. Опилат В.Я. Просторовий розділ інтенсивності випромінювальної рекомбінації світлодіодів GaP /В.Я.Опилат // 3—я Українська наукова конференція з фізики напівпровідників (17—22 червня 2007 р). — Одеса, 2007. — С. 324.
 1. Опилат В.Я. Self Organization effect in irradiation A3B5 crystals/В.Я.Опилат // Тези 3—ї Міжнародної конференції “Електроніка та прикладна фізика” (Київ, 25—27 жовтня 2007 р.) /КНУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 2007. — С. 146.
 1. Сидорчук Л.А. Історично—правові засади виникнення наукового напряму — безпека життєдіяльності/ Сидорчук Л.А. //Нові технології навчання : зб. наук. пр. — К., 2001.— Вип. 30. — С.130—137.

 2. Сидорчук Л. Навчання безпечних прийомів і методів праці/ Сидорчук Л.: (Курс "Безпека життєдіяльності") //Фізика та астрономія в школі. — 2001.— N3. — С.19—21.

 3. Сидорчук Л. А. Проблеми навчально—методичного забезпечення викладання основ безпеки життєдіяльності в школі / Л. А. Сидорчук //Наукові записки. Педагогічні та історичні науки : зб. наук. пр. НПУ М.П. Драгоманова. — К.: НПУ, 2001. — Вип. 43. — C. 199—205.

 4. Сидорчук Л.А. Роль і місце інтегрованого курсу Безпека життєдіяльності в системі професійної підготовки вчителя фізики /Сидорчук Л.А. //Наукові записки : зб. наук. ст. НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2001.— Вип.42. — С.85—88.

 5. Система контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи : метод. рекомендації /Байбара Т.М., Бібік Н.М., Вашуленко М.С., ... Сидорчук Л.А. [ та ін.]//Початкова школа. – 2001. — №10(388), жовтень. – С.11—69.

 6. Сидорчук Л.А. Новітні підходи в оцінюванні навчальних досягнень учнів з основ безпеки життєдіяльності /Сидорчук Л.А.//Вісник : зб. наук. пр. НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2002. – Вип.4. – С.17—20. – Літ.: 4 н.
 1. Сидорчук Л.А. Філософсько— методологогічні аспекти ергономічної культури особистості /Л.А.Сидорчук //Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Сер. 5: Педагогічні науки: реалії та перспективи. – К.: НПУ, 2007. – Вип. 9. – С.167—174. — Літ.: 10 н.
 1. Юрченко О. С. Твердий сплав на основі карбонітриду хрому /М—во освіти і науки України. НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К. : НПУ, 2001. – 47 с.
 1. Юрченко О.С. Залежність технологічних нітридів хрому від їх електронної будови /Юрченко О.С., Колосветов Ю.П. // Вісник: зб. наук. ст. викладачів, докторів, аспірантів НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2002. – Вип. 4. – С.140—142.
 1. Юрченко О.С. Карбонітрид хрому / Юрченко О.С. ; НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2002. – 48 с.

Кафедра трудового навчання і креслення

 1. Голіяд І.С. Активізація навчально—пізнавальної діяльності студентів педагогічно—індустріального факультету на заняттях з креслення / І.С. Голіяд // Вісник : зб. наук. ст. викладачів, докторантів, аспірантів НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К.: НПУ, 2002. — Вип.1. — C. 154—155.

 2. Голіяд І. Активізація навчально—пізнавальної діяльності студентів як засіб цілеспрямованої практичної роботи на заняттях з креслення / І. Голіяд // Трудова підготовка в закладах освіти. — 2003. — N2. — C. 48—50

 3. Голіяд І. "Мудрий майстер" — просте вирішення актуальної проблеми / І. Голіяд, Д. Кільдеров // Трудова підготовка в закладах освіти . — 2003. — N1. — C. 26—29.

 4. Жерноклєєв І. Система освіти Фінляндії: досвід і здобутки / І. Жерноклєєв, Т. Пушкарьова // Підручник для директора: журнал управлінської компетентності / гол. ред. О.В. Іванов. — К.: Плеяди, 2006. — N3. — C. 5—48

 5. Жерноклєєв І.В. Соціально—економічні фактори впливу на професійне самовизначення учнівської молоді в умовах ринкових відносин / І.В. Жерноклєєв //Проблеми вищої педагогічної освіти у світлі рішень II Всеукраїнського з'їзду працівників освіти / НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К.: НПУ, 2002. — Ч.2. — C. 40—42.
 1. Кудря О. Формування засад здорового способу життя на традиціях української системи харчування / Кудря О.: (Варіативна програма навчання учнів 7 класу приготування страв з м'яса та риби) //Трудова підготовка в закладах освіти. — 2000. — N4. — С.16—19.

 2. Кудря О.В. Підготовка вчителя обслуговуючої праці до творчої педагогічної діяльності / О.В. Кудря // Наукові записки. Сер. : Педагогічні та історичні науки : зб. наук. пр. НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К.: НПУ, 2002. — Вип. 50. — C. 101—107

 3. Курок В.П. Інтеграція технічних знань в інженерній підготовці вчителя трудового навчання / В.П. Курок // Проблеми вищої педагогічної освіти у світлі рішень II Всеукраїнського з'їзду працівників освіти / НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К.: НПУ, 2002. — Ч.2. — C. 197—199

 4. Курок В.П. Аналіз структури діяльності вчителя в умовах реформування вищої освіти / В.П. Курок // Творча особистість учителя : Проблеми теорії і практики : зб. наук. пр. НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К.: НПУ, 2003. — Вип. 8. — C. 19—26.

 5. Курок В.П. Визначальні чинники проектування сучасного навчального процесу підготовки вчителя у ВНЗ / В.П. Курок // Наука і сучасність. Сер: Педагогіка. Філологія : зб. наук. пр. НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К.: Логос, 2003. — Т. 51. — C. 142—151
 1. Сидоренко В. Наукові основи професійного самовизначення школярів/ Сидоренко В. //Трудова підготовка в закладах освіти. — 2000. — N2. — С.48—53.

 2. Сидоренко В.К. Оцінювання результативності профорієнтаційних знань та умінь майбутніх вчителів трудового навчання / В.К. Сидоренко, В.Б.Харламенко //Психолого—педагогічні проблеми підготовки вчительських кадрів в умовах трансформації суспільства. — К., 2000. — Вип. 3. — C. 93—95 1. Сидоренко В.К. Рівні розумового розвитку школярів на уроках креслення / В.К. Сидоренко, Н.П. Щетина // Психолого—педагогічні проблеми підготовки вчительських кадрів в умовах трансформації суспільства. — К., 2000. — Вип. 3. — C. 96—99.

 2. Сидоренко В.К. Технічне креслення / В.К. Сидоренко; [НПУ ім. М. П. Драгоманова]. — Львів: 2000. – 497 с.

 3. Сидоренко В. Філософські відлуння Вернадського/ В. Сидоренко, Г. Хоменко //Хроніка”2000. — Київ: Фонд сприяння розвитку мистецтв, 2000. — Вип. 37—38 : Україна: філософський спадок століть. — C. 735—739.

 4. Сидоренко В. Дидактичні функції робочого зошита на уроках креслення/ Сидоренко В., Щетина Н. //Трудова підготовка в закладах освіти. — 2001. — N1. — С.51—55

 5. Сидоренко В. Експериментальна оцінка рівнів володіння розумовими операціями учнів старших класів / Сидоренко В., Щетина Н. //Наукові записки : зб. наук. ст. НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2001. — Вип. 42. — С.73—75.
 1. Сидоренко В.К. Основи техніки і технології / В.К. Сидоренко [НПУ ім. М. П. Драгоманова]. — Київ, 2001. – 163 с.

 2. Сидоренко В. Переддипломний старт або Атестація випускника вищого педагогічного закладу освіти (проблеми і шляхи вирішення) /Сидоренко В. //Освіта. — 2001. — 16—23 травня (N26—27). — С.2—3.

 3. Сидоренко В.К. Робочий зошит як засіб оптимізації навчально—пізнавальної діяльності школярів на уроках креслення / В.К. Сидоренко, Н.П. Щетина //Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: зб. наук. пр. Рівненського державного гуманітарного університету. — Рівне: РДГУ, 2001. — Вип. 15. — C. 89—96 .

 4. Сидоренко В.К. Розумовий розвиток школярів на уроках креслення / В.К. Сидоренко, Н.П. Щетина // Педагогіка і психологія : наук.—теор. та інформ. журнал / АПН України. — К.: Педагогічна думка, 2001. — N3/4. — C. 111—117.

 5. Сидоренко В. Цивільна оборона : навчальна програма для студентів всіх спеціальностей педагогічних ВНЗ (освітньо—кваліфікаційний рівень — бакалавр) /Сидоренко В., Сікал В., Вервейко Є., Соколік Ж.: //Інформаційний вісник. Вища освіта. — 2001. — N6. — С.58—61.

 6. Сидоренко В. Якби ми вчили так як треба, або Відверто про перевантаження школярів / Сидоренко В. //Освіта. — 2001. — 13—20 червня, (N30—3). — С.2—3.

 7. Сидоренко В. Образне мислення в структурі розумової діяльності особистості / В.Сидоренко, Н. Щетина //Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер.: Педагогіка. — Тернопіль, 2002. — N 8. — C. 125—130 . 1. Сидоренко В. Підготовка магістрів з педагогічних спеціальностей: реальність та проблеми / Сидоренко В. //Освіта. — 2002. — 15—22 травня, N2). — С.3; 29 травня—5 червня, (N31). — С.4.

 2. Сидоренко В. Програма трудового навчання для 10—11 класів за профілем "Основи фітодизайну"/ В. Сидоренко; І. Білевич //Трудова підготовка в закладах освіти. — 2002. — N3. — C. 41—47.

 3. Сидоренко В. Психолого—дидактичні аспекти застосування засобів наочності у навчанні/ В. Сидоренко, К. Яровий //Наукові записки Тернопільського держ. пед. ун—ту. Сер.: Педагогіка . — Тернопіль, 2002. — Вип. 7. — C. 3—9 .

 4. Сидоренко В. Стандартизація ступеневої підготовки вчителя трудового навчання, або Чи все так сталося, як бажалося?/ Сидоренко В. //Освіта . — 2002. — N50(23—30 жовтня). — С.2.

 5. Сидоренко В. Структура і зміст курсу профорієнтації для майбутніх учителів трудового навчання / В. Сидоренко, В. Харламенко //Трудова підготовка в закладах освіти. — 2002. — N2. — C. 48—51.

 6. Сидоренко В. Технології формування педагогічної майстерності: досвід і перспективи / В. Х Сидоренко // Сучасний стан і перспективи розвитку соціально—гуманітарних наук та освіти : зб. наук. пр., присвячений 10—річчю соціально—гуманітарного фак—ту /редкол.: Б.І.Андрусишин (відп. ред.) [та ін.] — К., 2002. — C. 222—228 .

 7. Сидоренко В. Громадська оцінка проекту стандарту освітньої галузі "Технологія" / В. Сидоренко //Трудова підготовка в закладах освіти. — 2003. — N2. — C. 2.

 8. Сидоренко В. Нові орієнтири реформування трудового навчання в загальноосвітній школі / В. Сидоренко //Трудова підготовка в закладах освіти. — 2003. — N1. — C. 7—10 .

 9. Сидоренко В. Перспективи галузі "Технологія" в загальноосвітніх навчальних закладах України/ В. Сидоренко //Трудова підготовка в закладах освіти. — 2003. — N4. — C. 4—7.

 10. Сидоренко В. Актуальні проблеми підготовки вчителів трудового навчання в світлі реформування освіти в Україні / В. Сидоренко // Трудова підготовка в закладах освіти. — 2004. — N2. — C. 41—44.

 11. Сидоренко В. Концепція працюватиме на майбутнє держави / В. Сидоренко //Професійно—технічна освіта. — 2004. — N1. — C. 24—26.

 12. Сидоренко В. До проблеми формування сучасного вчителя як гаранта успішності навчально—виховного процесу / В. Сидоренко //Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Сер.16. Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики. — К.: НПУ, 2004. — Вип. 2 (12). — C. 98—100

 13. Сидоренко В.К. Зростання вимог до розумової сторони трудової діяльності людини як закономірний наслідок удосконалення засобів виробництва / В. Сидоренко //Молодь і ринок. — 2004. — № 1. — С.57—65.

 14. Сидоренко В. Проектно—технологічний підхід як основа оновлення змісту трудового навчання школярів / В. Сидоренко //Трудова підготовка в закладах освіти / Мін—во освіти і науки України. — К.: Педагогічна преса. — 2004. — N1. — C. 2—4.

 15. Сидоренко В. Реалії та перпективи трудового навчання школярів / В. Сидоренко //Директор школи, ліцею, гімназії. — 2004. — N1. — C. 30—36 .

 16. Сидоренко В. Фундаменталізація професійної підготовки як один із пріоритетних напрямів розвитку вищої освіти в Україні / В. Сидоренко, С. Білевич // Вища освіта України. — 2004. — N3. — C. 35—41.

 17. Сидоренко В. Графічні уміння як основа розв'язування технічних задач / В. Сидоренко, І. Білосевич // Трудова підготовка в закладах освіти. — 2005. — N3. — C. 4—8.

 18. Сидоренко В. Політехнічна освіта : сучасне бачення проблеми / В. Сидоренко, О. Калігаєва // Трудова підготовка в закладах освіти. — 2005. — N2. — C. 4—7.

 19. Сидоренко В. Ретроспекторний погляд на проектну методику / В. Сидоренко //Трудова підготовка в закладах освіти. — 2005. — N3. — C. 34.

 20. Сидоренко В. Термінологічний словник "Основи педагогічної творчості і майстерності" / В. Сидоренко // Відкритий урок : Розробки. Технології, Досвід : освітянський наук.—метод. журнал. — К.: Плеяди. — 2005. — N21/22. — C. 28—44.

 21. Сидоренко В.К. Значення вивчення „Комп”ютнрної графіки” для вдосконалення професійної підготовки майбутніх інженерів //Модернізація освіти: пошуки, проблеми, перспективи: матеріали Міжнар. наук.—практ. конф.,( 22—25 травня 2006 р.). — К.—Переяслав—Хмельницький, 2006. — С.255—260.

 22. Сидоренко В. Концепції формування змісту освітньої галузі „Технологія” /В.Сидоренко, В.Юрженко //Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім.В.Г.Короленка. — Полтава, 2006. — Вип.4(51). — С.3—10.

 23. Сидоренко В.К.Технічні здібності як визначальний чинник професійної діяльності в умовах сучасного виробництва /В.Сидоренко //Педагогічна і психологічна науки в україні. Т.5: Неперервна професійна освіта: теорія і практика. — К.: Педагогічна думка, 2007. — С.287—300.

 24. Сидоренко В.К. Якісна професійно—технічна освіта—передумова економічного поступу держави /В.Сидоренко //Освіта України. — 2007. — 5 червня , №42. — С.10.

 25. Виховання національно свідомої особистості /М—во освіти та науки України. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Краматорський економ. —гум. ін—т, за ред. Д. О. Тхоржевського. — Ч. 1: Зміст виховної роботи. — Київ, 2000. – 84 с.

 26. Тхоржевський Д. Освіта, політика, ідеологія / Тхоржевський Д. //Шлях освіти. — 2000. — N2. — С.15, 27.

 27. Тхоржевський Д. Перемогли стереотипи/ Тхоржевський Д.: Держ. стандарт загальної серед. освіти і диференціація змісту навчання //Освіта. — 2000. — N1—2 (5 січня). — С.4.

 28. Тхоржевський Д.О. Про деякі концептуальні засади ступеневої підготовки вчителя трудового навчання / Д.О. Тхоржевський, В.П. Курок //Психолого—педагогічні проблеми підготовки вчительських кадрів в умовах трансформації суспільства. — К., 2000. — Вип. 3. — C. 162—166.

 29. Тхоржевський Д. Про навчальний план з підготовки вчителя трудового навчання / Тхоржевський Д. //Трудова підготовка в закладах освіти. — 2000.— N2. — С.37.

 30. Тхоржевський Д. Про підготовку вчителя трудового навчання/ Тхоржевський Д., Курок В. //Трудова підготовка в закладах освіти. — 2000. — N4. — С.6—7.

 31. Тхоржевський Д. Художнє плетіння з лози. Художнє плетіння з бересту/ Тхоржевський Д., Гавриленко Л., Якубовський З.: (продовж.) //Трудова підготовка в закладах освіти. — 2000. — N4. — С.21—36.

 32. Тхоржевський Д.О. Методика трудового та професійного навчання /[НПУ ім. М. П. Драгоманова]. — 4—е вид., перероб. і допов. Ч. 1: Теорія трудового навчання. — 4—е вид., перероб. і допов. — Київ, 2000. – 248 с. ;Ч. 2: Загальні засади методики трудового навчання.— 4—е вид., перероб. і допов. — Київ, 2000. – 186 с.

 33. Тхоржевський Д. Аплікація виробів соломкою. Карбування по металу/ Тхоржевський Д., Мусієнко В., Чебаненко С., Шадрин В. //Трудова підготовка в закладах освіти. — 2001.— N1. — С.21—36.

 34. Виховання національно свідомої особистості /М—во освіти і науки України. НПУ ім. М. П. Драгоманова; Акад. держ. подат. служби України; за ред. Д. О. Тхоржевського . — Ч. 1: Зміст виховної роботи. — Київ, 2001. – 320 с.

 35. Тхоржевський Д. Деякі зауваження до 12—бальної системи оцінювання/ Тхоржевський Д. //Трудова підготовка в закладах освіти. — 2001. — N1. — С.2—3.

 36. Тхоржевський Д. Деякі зауваження до нової системи оцінювання/ Тхоржевський Д. //Освіта України. — 2001. — 10 січня, (N2—3). — С.8.

 37. Тхоржевський Д. Деякі проблеми виховання та стандартизація освіти/ Тхоржевський Д. //Освіта України. — 2001.— 24 травня, (N21). — С.5.

 38. Тхоржевський Д. Чи буде школа займатися трудовою підготовкою учнів у третьому тисячолітті? / Тхоржевський Д. //Освіта. — 2001.— 27 червня — 4 липня, (N34—35). — С.3.

 39. Тхоржевський Д.О. Словотвір на основі словотвірної полімотивації/ Тхоржевський Д.О. //Наукові записки: зб. наук. ст. НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2001. — Вип.42. — С.121—123.

 40. Тхоржевський Д.О. Уніфікація як підгрунття стандартизації вищої школи/ Тхоржевський Д.О. //Наукові записки: зб. наук. ст. НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2001. — Вип. 42. — С.124—126.

 41. Тхоржевський Д. Човникове плетіння / Д. Тхоржевський, В. Титаренко, Т. Чорнусь //Трудова підготовка в закладах освіти. — 2002. — N2. — C. 23—34

 42. Тхоржевський Д.О. Всебічний розвиток особистості як педагогічна і методична проблема / Д.О. Тхоржевський //Педагогіка і психологія. — 2002. — N4. — C. 42—46.

 43. Тхоржевський Д. Виховання національної самосвідомості учнів — невідкладне завдання загальноосвітньої школи / Д. Тхоржевський //Шлях освіти. — 2003. — N2. — C. 28—30.

 44. Юрженко В.В. Про обгрунтування принципу відбору розділів інтегрованого курсу “Основи виробництва” /В.В.Юрженко //Вісник: зб. наук. пр. НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2002. – Вип.4. – С.136—140. – Літ.: 4 н.

 45. Юрженко В.В. Актуальні проблеми розвитку професійно—технічної освіти Юрженко В.В. //Педагогічна і психологічна науки в україні. Т.5: Неперервна професійна освіта: теорія і практика. — К.: Педагогічна думка, 2007. — С.240—246.

 46. Юрженко В.В. Які концепції повинні формувати зміст предмету „Трудове навчання” /В.В.Юрженко //Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Сер. 5: Педагогічні науки : реалії та перспективи.– К.: НПУ, 2003. – Вип. 7. – С.194—199.— Літ.: 8 н.

Кафедра інформаційних систем і технологій

 1. Технічні засоби навчання : курс лекцій /Дубовецький Г.П., Коваль В.С., Перепелиця Є.О., Трегуб І.Г., Курочкіна В.М., Яшанов С.М. – К. : НПУ, 2000. – 136 с.

 2. Коваль В.С. Головні фактори ризику та негативного впливу на здоров'я учня при роботі з комп'ютером / В. С. Коваль, В. М. Курочкіна // Наукові записки : зб. наук. ст. НПУ ім. М.Драгоманова. — К.: НПУ, 2001. — Вып. 41. — C. 25—27.

 3. Бугайов О. Комп’ютерна підтримка курсу фізики в середній школі : реальність і перспективи / Бугайов О., Коваль В. //Фізика та астрономія в школі. – 2001. — № 3. – С.16—19.

 4. Коваль В.С. Поради щодо використання педагогічних програмних засобів на уроках фізики /В.С.Коваль, І.П.Шабалтас //Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2004. — №2. – С.28—31.

 5. Використання автоматизованих бібліотечно—інформаційних систем для активізації процесу формування інформаційно—пошукових умінь студентів / Є.О. Перепелиця, Л.В. Савенкова, І.М. Смекалін, С.М. Яшанов // Вісник : зб. наук. пр. НПУ ім. М.П.Драгоманова. — Київ : НПУ, 2002. — Вип.3. — С. 104—107
 1. Матеріали та елементна база інформаційної техніки : навчальний посібник для вищих педагогічних закладів освіти / І. Г. Трегуб, С. М. Яшанов ; НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К. : НПУ , 2006. — 369 с.
 1. Трегуб І. Особливості використання сучасних засобів навчання при викладанні курсу „Інформаційні технології” /І.Трегуб, С.Яшанов, І.Семенов //Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Сер. 5: Педагогічні науки: реалії та перспективи.– К.: НПУ, 2006. – Вип. 4. – 152—156.— Літ.: 6 н.

 2. Яшанов С. М. Використання комп'ютерно—орієнтованих навчаючих систем в самостійній роботі студентів / С.М. Яшанов //Психолого—педагогічні проблеми підготовки вчительських кадрів в умовах трансформації суспільства. — К. , 2000. — Вип. 3. — C. 233—236 1. Яшанов С. М. Комп’ютерне навчання, як продукт логічного розвитку інноваційних процесів в освіті / Яшанов С.М. // Наукові записки: зб. наук. ст. НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2001. — Вип.42. — С.206—209.
 1. Яшанов С. М. Формування у майбутніх учителів умінь і навичок самостійної роботи у процесі використання нових інформаційних технологій / Яшанов С. М. : автореф. дис. …канд. пед. наук: 13.00.09 /НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К., 2003. – 18 с.
 1. Яшанов С. М. Активізація процесу формування умінь і навичок самостійної навчальної роботи студентів при використанні електронного підручника / С.М. Яшанов //Наукові записки. Педагогічні та історичні науки : зб. наук. пр. НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2004. — Вип. 56. — C. 3—10.
 1. Яшанов С. М. Інтенсифікація в використанні комп’ютерно—орієнтованих засобів професійної підготовки майбутніх фахівців / С.М. Яшанов // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Сер. 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики : зб. наук. пр. — К. : НПУ, 2005. — Вип.4(14). — С.212—216.
 1. Яшанов М. С. Психолого—педагогічні аспекти використання портальної технології при вивченні технічних дисциплін у вищому закладі освіти /М.С.Яшанов // Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер. 5: Педагогічні науки: реалії та перспективи. – К.: НПУ, 2007. – Вип.7. – С.193—199. – Літ.: 5 н.


Кафедра інформаційних систем і технологій


 1. Андріяшин В. Двадцять п'ять років невпинного поступу / В. Андріяшин //Трудова підготовка в закладах освіти. — 2002. — N3. — C. 2 (обкладинки) .

 2. Андріяшин В.І. Педагогічна практика — основний етап становлення учителя трудового навчання / В.І. Андріяшин //Вісник: зб. наук. ст. викладачів, докторантів, аспірантів НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К.: НПУ, 2002. — Вип.1. — C. 15—17.

 3. Андріяшин В.І. Самостійна робота — вирішальний фактор успішного навчання студента / В.І. Андріяшин // Проблеми вищої педагогічної освіти у світлі рішень II Всеукраїнського з'їзду працівників освіти. — К.: НПУ, 2002. — Ч.1. — C. 33—36 .

 4. Андріяшин В. І. До проблеми вибору професії / В. І. Андріяшин //Педагогіка духовності: Поступ у третє тисячоліття : матеріали міжнар. наук. конф., (19 квітня 2005 р.) / НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К.: НПУ, 2005. — Т. 1. — С. 121—122. — Бібліогр. в кінці ст.

 5. Андріяшин В.І. Система державної атестації майбутніх учителів трудового навчання в світлі ідей Болонського процесу / В.І. Андріяшин, М. С. Корець, В. К. Сидоренко // Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова. Сер. 13. Проблеми трудової та професійної підготовки: зб. наук. пр. НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К.: НПУ, 2005. — Вип. 1. — C. 7—13.— До 170—річного ювілею.

 6. Андріяшин В.І. Самостійна робота студентів педагогічно—індустріального факультету / В. І. Андріяшин // Вісник : зб. наук. ст. НПУ імені М.П. Драгоманова : матеріали зв.—наук. конф. викладачів: до 170—річного ювілею. — Київ : НПУ , 2006. — Вип. 8. — С. 9—11

 7. Карачун Л.В. Наступність у підготовці вчителя трудового навчання як педагогічна проблема / Карачун Л.В., Андріяшин В.І. //Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер. 5: Педагогічні науки: реалії та перспективи. – К.: НПУ, 2007. – Вип.7. – С.91—98.

 8. Биковська О. В. Трудове виховання в позашкільних закладах у сучасних економічних умовах (на прикладі гуртків науково—технічного профілю) : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К., 2000. – 19 с.

 9. Биковська О. В. Шляхи підвищення ефективності позашкільної освіти та виховання / Биковська О. В., Дмитренко П. В. // Наукові записки: зб. наук. ст. НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2000. — Ювілейний вип. –Ч.1. — С. 88—93.
 1. Биковська О.В. Позашкільні заклади в системі освіти: стан та перспективи / Биковська О.В., Дмитренко П.В. //Наукові записки: зб. наук. ст. НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2001. — Вип.40. — С.55—57.
 1. Биковська О. В. Роль позашкільних закладів в системі трудового виховання підростаючого покоління /О.В.Биковська // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: зб. наук. пр. / редкол.: Т. І. Сущенко (відп. ред.) [та ін.] – Київ—Запоріжжя, 2001. – Вип. 20. – С. 226—228.
 1. Биковська О. В. Система трудового виховання в позашкільних закладах освіти /О.В.Биковська // Педагогіка і психологія формування творчої особистості : проблеми і пошуки: зб. наук. пр. / редкол.: Т. І. Сущенко (відп. ред.) [та ін.] – Київ—Запоріжжя, 2001. – Вип. 21. – С. 242—245.
 1. Биковська О.В. Дидактичні ігри у процесі трудового виховання / О.В. Биковська //Наукові записки. Педагогічні та історичні науки: зб. наук. пр. НПУ ім. М.П.Драгоманова. — Киiв: НПУ, 2002. — Вип.47. — C. 13—17 . — C. 13—17
 1. Биковська О. В. Місце позашкільної освіти в системі безперервної освіти /О.В.Биковська // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: зб. наук. пр. / редкол.: Т. І. Сущенко (відп. ред.) [та ін.] – Київ—Запоріжжя, 2002. – Вип. 23. – С. 131—133.
 1. Биковська О. В. Підготовка педагогічних кадрів для позашкільної освіти /О.В.Биковська //  Проблеми педагогічної освіти у світлі рішень І Всеукраїнського з’їзду працівників освіти : матеріали Всеукр. наук.—практ. конф. / укл.: П. В. Дмитренко, Л. Л. Макаренко, О. П. Симоненко;НПУ ім М. П. Драгоманова. – К., 2002. – Ч. 1. – С. 77—80.
 1. Биковська О. В. Виховна діяльність в позашкільних навчальних закладах /О.В.Биковська // Наукові записки: зб. наук. ст. НПУ ім. М. П.Драгоманова . – К.: НПУ, 2003. – Вип. 52. – С. 17—22.
 1. Биковська О. В. Деякі аспекти модернізації позашкільної освіти /О.В.Биковська // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: зб. наук. пр. / редкол.: Т. І. Сущенко (відп. ред.) [та ін.] – Київ—Запоріжжя, 2003. – Вип. 26. – С. 124—127.
 1. Биковська О. В. Залучення дитини до національної та світової культури /О.В.Биковська // Державна доповідь про становище дітей в Україні за підсумками 2002 року. – К.: Державний ін—т проблем сім’ї та молоді, 2003. – С. 62—70.
 1. Соціально—педагогічні основи діяльності сучасного позашкільного навчального закладу: зб. матеріалів Міжнар. наук.—практ. конф., (Київ, 23—25 жовтня 2002 р.) / укл. І. Д.  Бех, О. В. Биковська, В. В. Вербицький. – К.: РННЦ “ДІНІТ”, 2003. – 300 с. – Рос., укр.
 1. Організація відпочинку та оздоровлення дітей: концепції, технології, досвід / О. В. Биковська (кер. автор. колективу) [та ін.] – К.: Державний ін—т проблем сім’ї та молоді, 2004. – 208 с.
 1. Биковська О.В. Основні напрями виховання учнів в позашкільних навчальних закладах: сборник / О.В. Биковська //Наукові записки. Педагогічні та історичні науки : зб. наук. ст. НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К.: НПУ, 2004. — Вип. 55. — C. 28—37
 1. Биковська О. В. Проблеми в організації дозвілля як чинник поширення бездоглядності дітей / О.В. Биковська // Проблеми бездоглядності та безпритульності дітей в Україні: тематична Державна доповідь про становище дітей в Україні за підсумками 2003 року. – К.: Державний ін—т проблем сім’ї та молоді, 2004. – С. 79—91.
 1. Биковська О. В. Концептуальні підходи до підготовки програм науково—технічного напряму позашкільної освіти /О. В. Биковська, Т. О. Вихренко, Л. М. Гайдай та ін. // Програми для позашкільних і загальноосвітніх навчальних закладів: Гуртки науково—технічного напряму. – К.: Грамота, 2005. – Вип. 1. – С. 3—8.
 1. Биковська О. В. Організація дозвілля, оздоровлення та відпочинку сільських дітей /О. В. Биковська // Стан та соціальний захист сільських дітей: тематична державна доповідь про становище дітей в Україні за підсумками 2004 року. – К.: Державний ін—т проблем сім’ї та молоді, 2005. – С. 106—123.
 1. Биковська О. В. Організація дозвілля як фактор формування духовності дітей /О. В. Биковська // Духовні потреби дітей України / pа заг. ред. Ж. В. Петрочко. – К.: Видавничий дім “Калита”, 2005. – С. 35—42.
 1. Биковська О. В. Основи позашкільної освіти : програма навчальної дисципліни /О. В. Биковська; НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2005. – 20 с.
 1. Биковська О.В. Основні принципи позашкільної освіти / О. В. Биковська // Наука і сучасність. Сер.: Педагогіка. Філологія : зб. наук. пр. — К.: НПУ, 2005. — Т. 52. — C. 3—12. — Бібліогр. в кінці ст.
 1. Биковська О.В. Порівняльний аналіз українського та міжнародного законодавства у сфері забезпечення прав дітей / О.В.Биковська // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Сер. 5: Педагогічні науки: реалії та перспективи: зб. наук. пр. – К.: НПУ, 2005. – Вип. 2. – С. 8—15.
 1. Биковська О.В. Програми для позашкільних і загальноосвітніх навчальних закладів: Гуртки науково—технічного напряму / О. В. Биковська, Т. О. Вихренко, Л. М. Гайдай [та ін.] – К.: Грамота, 2005. – Вип. 1. – 160 с.
 1. Биковська О.В. Становище дітей та жінок в Україні. Ситуаційний аналіз: 1991–2003 /О. В. Биковська. – К.: Юнісеф, 2005. – 180 с.
 1. Биковська О. В. Чи можна управляти якістю позашкільної освіти? /О. В. Биковська // Освіта України. – 2005. – № 87. – С.6.
 1. Биковська О. В. Виховання національної самосвідомості учнів у процесі художньо—прикладної творчості в позашкільних навчальних закладах /О. В. Биковська // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: зб. наук. пр. / редкол.: Т. І. Сущенко (відп. ред.) та ін. – Запоріжжя, 2006. – Вип. 38. – С. 135—143.
 1. Биковська О. В. Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку як соціально—педагогічна система /О. В. Биковська // Соціальна педагогіка: підручник / за ред. проф. А.Й. Капської. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – С. 196—210.
 1. Биковська О. В. Історико—теоретичні основи позашкільної освіти / Биковська О. В. // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: зб. наук. пр. / редкол.: Т. І. Сущенко (відп. ред.) [та ін.] – Запоріжжя, 2006. – Вип. 42. – С. 39—48.
 1. Основи позашкільної освіти: програма навчальної дисципліни /М—во освіти і науки України, НПУ ім. М.П.Драгоманова; укл. О.В.Биковська. — К.: НПУ, 2006. — 20 с.

 2. Позашкільна освіта в Україні : навч. посіб. / за ред. О. В. Биковської. – К.: ІВЦ АЛКОН, 2006. – 224 с.
 1. Биковська О. В. Порівняльний аналіз позашкільної освіти в України і Польщі/ Биковська О. В. //Позашкільна освіта та виховання. – 2006. – №1. – С. 32—51.
 1. Биковська О. В. Порівняльний аналіз позашкільної освіти України та Польщі / Биковська О. В. // Теоретико—методичні основи виховання творчої особистості в умовах позашкільних навчальних закладів : зб. матеріалів наук.—практ. конф. – К.: Грамота, 2006. – С. 58—73.
 1. Биковська О. В. Практика позашкільної освіти в розвинутих зарубіжних країнах / Биковська О. В. // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: зб. наук. пр. / редкол.: Т. І. Сущенко (відп. ред.) [та ін.]– Запоріжжя, 2006. – Вип. 39. – C. 49—57.
 1. Биковська О. В. Профільне навчання учнів в умовах позашкільного навчального закладу/ Биковська О. В. // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Сер. 5: Педагогічні науки: реалії та перспективи. – К.: НПУ, 2006. – Вип. 3. – С. 17—23.
 1. Биковська О. В. Психолого—педагогічні засади творчої діяльності учнів в позашкільних навчальних закладах / Биковська О. В. // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: зб. наук. пр. / hедкол.: Т. І. Сущенко (відп. ред.) [та ін.] – Запоріжжя, 2006. – Вип. 37. – С.13—20.
 1. Биковська О. В. Структурно—функціональний аналіз організації позашкільної освіти в Польщі / Биковська О. В. // Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер. 5: Педагогічні науки: реалії та перспективи. – К.: НПУ, 2006. – Вип.4. – С. 22—29. – Літ: 8 н.

 2. Биковська О. В. Сучасні дослідження проблем позашкільної освіти / Биковська О. В. // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: зб. наук. пр. / редкол.: Т. І. Сущенко (відп. ред.) та ін. – Запоріжжя, 2006. – Вип. 41. – С. 27—34.
 1. Биковська О. В. Теоретичні засади позашкільної освіти в педагогічній спадщині Є. М. Мединського та С. Т. Швацького /Биковська О. В. // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: зб. наук. пр. / редкол.: Т. І. Сущенко (відп. ред.) та ін. – Запоріжжя, 2006. – Вип. 40. – С. 41—50.
 1. Биковська О. В. Філософські аспекти позашкільної освіти /Биковська О.В.// Наука і сучасність: зб. наук. пр. НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2006. – Т. 56. — С. 12—22.
 1. Биковська О. В. Інноваційний поступ ЦПР / Биковська О. В. //Позашкілля. – 2007. – №1. – С. 7—13.
 1. Биховська О.В. Підвищення якості освіти в позашкільних навчальних закладах /О.В.Биковська //Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Сер. 5: Педагогічні науки: реалії та перспективи.– К.: НПУ, 2007. – Вип. 7. – С.23—30.— Літ.: 7 н.
 1. Биковська О. В. Позашкільна освіта України і Польщі. Порівняльний аналіз/ Биковська О. В. // Позашкілля. – 2007. – №1. – С. 5—10.
 1. Биковська О. В. Позашкільна освіта – це освіта, яка виховує /О.В. Биковська, М.В.Михайліченко // Позашкілля. – 2007. – №3. – С. 26.
 1. Дмитренко П. В.Основи наукових досліджень: навч. посібник /П.В. Дмитренко, В.К.Сидоренко. – К.: РННЦ “ДІНІТ”, 2000. – 260 с.
 1. Дмитренко П. В. Основи наукових досліджень. Програма вищих педагогічних закладів освіти /П.В. Дмитренко, В.К.Сидоренко.– К., 2000. – 15 с.
 1. Дмитренко П. В. Поради абітурієнтам і не тільки (із досвіду роботи в приймальній комісії вузу) /П.В.Дмитренко, М.І. Шкіль, О.А.Хомік . – К.: РННЦ “ДІНІТ”, 2000. — 347 с.
 1. Дмитренко П. В. Посібник—довідник для вступників до вищих навчальних закладів /П.В.Дмитренко, М.І.Шкіль, О.А. Хомік. – К.: ПП “Нива”, 2001. – 204 с.
 1. Дмитренко П. В. Використання ТЗН в методичній підготовці майбутніх вчителів трудового навчання /П.В.Дмитренко //Наукові записки: зб. наук. ст. НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2003. – С. 108—110.
 1. Дмитренко П. В. Підготовка вчителів трудового навчання у вищих педагогічних навчальних закладах /П.В.Дмитренко //Український соціум. – 2004. – №3(5). – С. 98—106.
 1. Дмитренко П. В. Підготовка педагогічних кадрів крізь призму Болонського процесу /П.В. Дмитренко, В.П.Бех, Маліновський Ю. Л. // Болонський процес: тенденції, проблеми, перспективи / За ред. акад. В. П. Андрущенка /НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2004. – С. 135—146.
 1. Дмитренко П. В. Науково—методичні засади модернізації педагогічної освіти в контексті Болонського процесу /П.В. Дмитренко //Педагогіка духовності: поступ у третє тисячоліття: зб. матеріалів міжнар. наук. конф., Київ,( 9 квіт. 2005 р.) /НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2005. – С. 199—202
 1. Дмитренко П. В. Технічні задачі та завдання: навч. посібник /П.В.Дмитренко, Л.І.Пташнік. – Кам’янець—Подільський: Аксіома, 2006. – 60 с.
 1. Дмитренко П. В. Деякі питання якісної підготовки майбутніх вчителів у контексті педагогічних поглядів М. П. Драгоманова /П.В.Дмитренко //Другі Міжнародні драгоманівські читання: зб. матеріалів міжнар. наук. конф., (Київ, 27—28 жовт. 2006 р.) / Укл. Г. І. Волинка, Л. Л. Макаренко /НПУ імені М. П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2006. – Вип. 1. – С. 196—198.
 1. Дмитренко П. В. Технічні задачі та завдання: навч. посіб. /Дмитренко П. В., Пташнік Л. І. – Кам’янець—Подільський: Аксіома, 2006. – 60 с.
 1. Дмитренко П. В. Моніторинг і управління якістю освіти у педагогічних університетах / Дмитренко П. В //Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Сер. 5: Педагогічні науки: реалії та перспективи.– К.: НПУ, 2007. – Вип. 7. – С. 3—10.— Літ.: 16 н.
 1. Лебедєв Д. В. Ионизатор воздуха / Лебедєв Д. В. // Радіоаматор електрик. – 2000. – № 8. – С. 28.
 1. Лебедєв Д. В. Розвиток інтересу до техніки у школярів у процесі навчання у творчому об’єднанні макетування та конструювання транспортної техніки / Лебедєв Д. В. // Психолого—педагогічні проблеми підготовки вчительських кадрів в умовах трансформації суспільства: матеріали Міжнар. наук.—теор. конф. НПУ ім. М. П. Драгоманова (18—19 жовт. 2000 р.) / укл. П. В. Дмитренко, О.Л. Макаренко. – К.: НПУ, 2000. – Ч. 2. – С. 131—134.
 1. Лебедєв Д. В. Дидактичні матеріали як засіб підвищення ефективності занять у творчих об’єднаннях позашкільних закладів науково—технічного профілю / Лебедєв Д. В. //Наукові записки: зб. наук. ст. НПУ ім. М. П. Драгоманова. — К.: НПУ, 2001. – Вип. 41. – С.100—102.
 1. Лебедєв Д. В. Схема регулирования скорости вращения электродвигателя постоянного тока на карте / Лебедєв Д. В. //Радіоаматор електрик. – 2000. – № 2. – С. 27—28.
 1. Лебедєв Д. Макетування та конструювання транспортної техніки / Д. Лебедєв; В. Сидоренко, І. Підкамінна // Трудова підготовка в закладах освіти. — 2002. — N3. — C. 36—41.
 1. Лебедєв Д. Методична розробка заняття у творчому об'єднанні "Макетування та конструювання транспортної техніки"/ Д. Лебедєв //Трудова підготовка в закладах освіти. — 2003. — N2. — C. 38—41.
 1. Лебедєв Д. В. Програми для вищих педагогічних навчальних закладів. Державна атестація Випускників спеціальностей 6.01.01.03; 7.01.01.03; 8.01.01.03; “Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання” / Лебедєв Д. В.; НПУ ім. М. П. Драгоманова. — К.: НПУ, 2005. – 31 с.

 2. Каталог: bibliograf
  bibliograf -> Юрію Оліферовичу Збанацькому
  bibliograf -> Професор Марія Яківна Плющ
  bibliograf -> Управління культури І туризму, національностей та релігій облдержадміністрації
  bibliograf -> Література: Твори Олеся Гончара
  bibliograf -> До 100-річчя з дня народження Бібліографічний нарис Одеса – 2014 Вершини Олександра Блещунова
  bibliograf -> Академік апн україни Любов Іванівна Мацько
  bibliograf -> Професор Людмила Петрівна Вовк Біобібліографічний покажчик
  bibliograf -> Біобібліографічний покажчик серії „Вчені нпу імені М. П


  Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   41

Схожі:

Бібліографічний покажчик iconІноземних мов бібліографічний покажчик
Методика викладання іноземних мов: Бібліографічний покажчик.: За матеріалами періодичних видань. Випуск / Упорядники: О. А. Захарова,...
Бібліографічний покажчик icon2010 року Бібліографічний покажчик
Поточний бібліографічний покажчик «Сумщина за IV квартал 2010 року» вміщує статті з періодичних видань (крім місцевої преси), книги...
Бібліографічний покажчик icon2009 року Бібліографічний покажчик
Поточний бібліографічний покажчик «Сумщина за IIІ квартал 2009 року» вміщує статті з періодичних видань (крім місцевої преси), книги...
Бібліографічний покажчик iconНові публікації про подільський район бібліографічний покажчик
Бібліографічний покажчик інформує про книги, публікації у збірниках, періодичних виданнях, що надійшли до центральної районної бібліотеки...
Бібліографічний покажчик icon1932–1933 років на Дніпропетровщині Бібліографічний покажчик Дніпропетровськ 2008 Від упорядника
Даний бібліографічний покажчик присвячено болючій І актуальній, І не лише сьогодні, темі Голодомору 1932–1933 років в Україні, зокрема...
Бібліографічний покажчик iconIssn 0130-0914 книжкова палата україни літопис нот Державний бібліографічний покажчик України
Літопис нот –– державний бібліографічний покажчик, що виходить один раз на рік та інформує про нотні видання, зареєстровані Книжковою...
Бібліографічний покажчик iconБібліографічний анотований покажчик видань Надвірнянської цбс у 2015 р
Бібліографічний анотований покажчик видань Надвірнянської цбс у 2015 р. [Текст]: / Надвірнянська црб; метод бібліогр відділ; уклад....
Бібліографічний покажчик iconБібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Сумського Д76 державного університету за 2008 рік: Бібліографічний покажчик. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка