Бібліографічний покажчикСторінка24/41
Дата конвертації18.04.2017
Розмір5,72 Mb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   41

Кудін А.П. Густини станів в опроміненому фосфіді галія / Кудін А.П., Манжара В.С., Канарський Н.П., Тартачник В.П. // Матеріали Міжнародної школи—конференції з актуальних питань фізики напівпровідників (25—28 червня 2001 р.). – Дрогобич, 2001. — С. 33*.
 1. Жабєєв Г.В. Електронно—активні власні дефекти у дифосфаті цинку тетрагональної модифікації / Жабєєв Г.В., Кудін А.П., Тартачнік В.П. //Фізика та хімія твердого тіла. – 2002. – Т.3. — №3. — С. 404—412.
 1. Кудін А.П. Електронний парамагнітний резонанс марганцю в опромінених кристалах дифосфіду цинку / А.П. Кудін, В.Я. Опилат, В.П. Тартачник // VII Всеукраїнська наукова конференція “Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики” : матеріали конф. / М—во освіти і науки України. АПН України. НПУ ім.М.П.Драгоманова; укл.: М.І.Шут, В.П.Сергієнко. — К., 2002. — C. 158
 1. Програми вступних випробувань на дефектологічний факультет /НПУ ім.М.П. Драгоманова / укл.: Кудін А.П., Януш О.Б., Зорька О.В. – Київ, 2002. – 10 с.
 1. Програми вступних випробувань на історичний факультет НПУ ім. М.П. Драгоманова / укл.: Кудін А.П., Януш О.Б., Зорька О.В. – К., 2002. — 19 с.
 1. Програми вступних випробувань на музично—педагогічний факультет НПУ ім. М.П. Драгоманова / укл.: Кудін А.П., Януш О.Б., Зорька О.В. – Київ, 2002. — 9 с.
 1. Програми вступних випробувань на педагогічний факультет НПУ ім. М.П. Драгоманова / укл.: Кудін А.П., Януш О.Б., Зорька О.В. – Київ, 2002.— 30 с.
 1. Програми вступних випробувань на природничо—географічний факультет НПУ ім. М.П. Драгоманова / укл.: Кудін А.П., Януш О.Б., Зорька О.В. – К.: НПУ, 2002. — 29 с.
 1. Програми вступних випробувань на соціально—гуманітарний факультет НПУ ім. М.П. Драгоманова / укл.: Кудін А.П., Януш О.Б., Зорька О.В. – Київ, 2002. — 23 с.
 1. Програми вступних випробувань на факультет української філології НПУ ім. М.П. Драгоманова / укл.: Кудін А.П., Януш О.Б., Зорька О.В. – Київ, 2002. — 21 с.
 1. Програми вступних випробувань на факультет фізичного виховання НПУ ім. М.П. Драгоманова / укл.: Кудін А.П., Януш О.Б., Зорька О.В. – Київ, 2002. — 12 с.
 1. Програми вступних випробувань на фізико—математичний факультет НПУ ім. М.П. Драгоманова / укл.: Кудін А.П., Януш О.Б., Зорька О.В. – Київ, 2002. — 11 с.
 1. Кудін А.П. Програми вступних випробувань на факультет української філології /М—во освіти і науки України, НПУ ім.М.П.Драгоманова; укл. А.П.Кудін, О.Б.Януш, О.В.Зорька. — К.: НПУ, 2002. — 19 с.

 2. Кудін А. Дистанційне навчання в Національному педагогічному університеті: інтерв'ю з директором Інституту дистанційного навчання / А. Кудін // Освіта України. — 2003. — 5 грудня (№91). — С.5.
 1. Жабєєв Г.В. Організаційні засади дистанційної форми навчання з фізики / Жабєєв Г.В., Кудін А.П. // Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школ : зб. наук. пр. — Кривий Ріг, 2004. — С. 279—284.
 1. Кудін А.П. Розробка комп’ютерних систем контролю знань у станційному навчанні / Кудін А.П., Свистун Ю.А. //Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школ : зб. наук. пр. — Кривий Ріг , 2004. – С. 284—288.

 2. Кудін А. Організація мережевого Інтернет/Інтранет—навчання / А. Кудін, Г. Жабєєв // Педагогічний пошук. — Луцьк, 2005. — N2. — C. 20—27.
 1. Кудін А. Педагогічні аспекти використання інтерактивних інформаційних технологій у дистанційному навчанні / А. Кудін //Фізика та астрономія в школі. — 2005. — N3. — C. 28—29.
 1. Медведчук Н.О. Жанр щоденника в системі функціональних стилів / Медведчук Н.О. //Наука і сучасність: зб. наук. пр. НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2005. – Т. 50. – С.196—202.
 1. Медведчук Н.О. До проблеми визначення місця епістолярного стилю в системі функціональних стилів /Медведчук Н.О. //Система і структура східнослов’янських мов: пам'яті академіка Л.А.Булаховського: зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: Знання України, 2006. – С.265—269.
 1. Медведчук Н.О. Експресивна лексика у «Щоденнику» О.П.Довженка/ Медведчук Н.О. //Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Сер. 10. Проблеми граматики і лексикології української мови: зб. наук. пр. / відп. ред. А.П. Грищенко ; НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2002. – Вип. 2. – С. 269—274.

 2. Ніколаєва Н.Г Валентнісно—інтенційні характеристики у складі семантико—синтаксичних відношень / Н.Г.Ніколаєва // Система і структура східнослов'янських мов : зб. наук. пр./ НПУ ім.М.П. Драгоманова – К.: Знання, 2002. – С. 36—41.

 3. Ніколаєва Н.Г. Лексико—семантична група предикатів мовлення у складі дієслівної лексики української мови / Н.Г.Ніколаєва //Проблеми граматики і лексикології української мови : зб. наук. пр./НПУ ім.М.П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2002. – с. 159—166.

 4. Ніколаєва Н.Г Зумовленість синтаксичних структур з дієсловами мовлення валентнісно—інтенційною характеристикою предиката / Н.Г.Ніколаєва // Система і структура східнослов'янських мов : зб. наук. пр./ НПУ ім. М.П.Драгоманова.К.: Знання, 2002. – С.36—42.

 5. Ніколаєва Н.Г Особливості типів структурних схем речень з дієслівними предикатами мовлення української мови / Н.Г.Ніколаєва //Наука і сучасність : зб. наук. пр. НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2003. – Т. 38. – С. 239—243.

 6. Ніколаєва Н.Г Семантико—синтаксична організація речень з дієслівними предикатами мовлення : автореф. дис. …канд. філол. наук : 10.02.01/ Ніколаєва Н.Г ; НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 2003. – 27 с.

 7. Ніколаєва Н.Г Мінімальні структурні типи речень з дієслівними предикатами мовлення: їх особливість та морфолого—синтаксична реалізація / Н.Г.Ніколаєва // Проблеми граматики і лексикології української мови : зб. наук. пр. НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К, 2004. – с. 107—112.

 8. Ніколаєва Н.Г Співвідношення семантичної і формально—граматичної структур речення / Н.Г.Ніколаєва //Система і структура східнослов'янських мов : зб. наук. пр. – К.: Знання 2004. – с. 58—62.
 1. Ніколаєва Н.Г Інформаційні освітні технології: комп'ютерні програми у вивченні мови / Н.Г.Ніколаєва // Наука і сучасність : зб. наук. пр. НПУ ім. М.п. Драгоманова. – К.: НПУ, 2005. – Т. 50. – С. 85—95.

 2. Ніколаєва Н.Г. Українська мова для вступників. Навчальна програма та методичні рекомендації до курсу “Українська мова” для слухачів навчально—підготовчого відділення дистанційної форми навчання (на засадах модульно—рейтингової системи навчання) / укл.: Ніколаєва Н.Г., Медведчук Н.О. – К.: Міленіум, 2005. – 58 с.

 3. Ніколаєва Н.Г Морфолого—синтаксична реалізація і варіанти мінімальних структурних типів речень з тривалентними предикатами мовлення української мови / Н.Г.Ніколаєва // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Сер. 10. Проблеми граматики і лексикології української мови: зб. наук. пр. НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К.: НПУ, 2006. – Вип. 2. – С. 162—171.

 4. Ніколаєва Н.Г. Українська мова та сучасні інформаційно—комунікаційні технології / Н.Г.Ніколаєва, І.М.Прокопенко // Освіта.– 2006. –30—31 травня (№ 20—21). — С. 2.

 5. Ніколаєва Н.Г Впровадження нових інформаційних технологій у навчально—виховний процес / Н.Г.Ніколаєва // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2007. – № 1—2. — С. 46—50.

 6. Питомець О.П. Методика розвитку швидкісно—силових якостей у студентів / О.П. Питомець // Вісник: зб. наук. пр. НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2002. — Вип.3. — C. 107—110.

 7. Питомець О. Змагання з міні—футболу на кубок ректора НПУ ім. М.П. Драгоманова / О. Питомець // Фізичне виховання в школі. — 2005. — N4. — C. 6.

 8. Столяр Л.А. Використання унаочнення при викладанні біології на підготовчому відділенні / Столяр Л.А. // Вісник: зб. наук. ст. НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2003. – Вип. 6. – С. 142—143.

 9. Мокрицький К. Лірична та лізогенна активність деяких лікарських рослин / Мокрицький К., Столяр Л. // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість: зб. матеріалів VІІ Всеукр. наук.—практ. конф. ( 15—16 квітня 2004 р.) [ у 7—ми тт., т.7. ]. – Київ: Видавництво Європейського університету, 2004. – С. 59—60.

 10. Біологія для вступників: методичні рекомендації для слухачів підготовчого відділення дистанційної форми навчання /укл.: Волинська С.С., Дячевська Л.П., Мегалінська Г.П., Солнцева В.В., Столяр Л.А., Чорний І.Б. – К.: Міленіум, 2004. ­– 140 с.

 11. Столяр Л.А. Вивчення гемаглютинуючої активності лектинів в школі та педагогічному вузі / Столяр Л.А., Мегалінська Г.П., Мельниченко П.В., Чорний І.Б. // Наукова спадщина академіка М.М. Гришка: матеріали конф., присвячені пам'яті академіка М.М. Гришка – видатного селекціонера, генетика, ботаніка та громадського діяча (Глухів, 13—14 квітня 2005 р.). – Глухів: ГДПУ, 2005. – С. 216—217.

 12. Столяр Л.А. Нові аспекти у вивченні пряно—ароматичних рослин / Столяр Л.А., Мегалінська Г.П // Наукові та методичні основи викладання біологічних дисциплін у педагогічних вищих навчальних закладах України : зб. доп. наук.—практ. конф.( Київ, 26—27 жовтня 2006 р.) / НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2006. – С. 45—48.

 13. Хара О.М. Дистанційне навчання математики абітурієнтів в системі довузівської підготовки /О.М.Хара // Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі : зб. наук. пр. – Кривий Ріг: Видавничий відділ НМетАУ, 2004. – С. 330—334.

 14. Хара О.М. Методичне забезпечення дистанційного навчання математики на навчально—підготовчому відділення /О.М.Хара //Актуальні проблеми теорії і методики навчання математики: Всеукр. наук.—практ. конф., присвячена 170—й річниці НПУ ім. М.П.Драгоманова, 125—й річниці з дня народження проф. О.М.Астряба, 70—й річниці фіз.—мат. фак.: тези доп. (6 жовтня 2004 р., Київ) / М—во освіти і науки України. НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2004. – С. 185—186.

 15. Хара О.М. Евристичні методи навчання в дистанційному курсі „Математика для вступників” /О.М.Хара // Эвристическое обучение математике: тез. докл. междунар. науч.—практ. конф. (15—17 ноября 2005 г.). – Донецк: Изд—во ДонНУ, 2005. – С. 444—445.

 16. Хара О. М. Методичне забезпечення як складова організації дистанційного навчання на навчально—підготовчому відділенні /О.М.Хара // Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики: зб. наук. пр. Вип. V: [в 3—х тт.]. — Кривий Ріг: Видавничий відділ НМетАУ, 2005. – Т.1: Теорія та методика навчання математики. – С.342—344.

 17. Хара О.М. Структура дистанційних курсів з математики для старшокласників та абітурієнті / О.М.Хара // Математика в школі. – 2005. – № 9 – С. 4—8. – Літ.: 14 н.

 18. Хара О.М. Виникнення та сучасні умови функціонування дистанційної освіти /О.М.Хара // Шлях освіти. – 2006. – № 3. — С. 15—18.

 19. Шапошнікова І.М. Особливості управління навчально—пізнавальною діяльністю студентів у різних формах організації навчання / І.М. Шапошнікова // Психолого—педагогічні проблеми підготовки вчительських кадрів в умовах трансформації суспільства : матеріали міжнар. наук.—практ. конф. до 80—ї річниці НПУ імені М.П.Драгоманова. — К., 2000. — Вип. 3. — C. 192—196.

 20. Шапошнікова І.М. Засоби реалізації завдань практичної підготовки майбутнього вчителя початкової школи/ І.М. Шапошнікова //Наукові записки : зб. наук. пр. НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К.: НПУ, 2002. — Вип. 46: Педагогічні та історичні науки. — C. 150—155.

 21. Шапошнікова І.М. Модульний підхід до проектування і здійснення системи підготовки вчителя початкової школи / І.М. Шапошнікова // Наукові записки: зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К.: НПУ, 2002. — Вип. 50: Педагогічні та історичні науки. — C. 183—191.

 22. Шапошнікова І.М. Практична підготовка майбутніх фахівців до навчання іноземної мови учнів молодших класів/ І.М. Шапошнікова //Школа першого ступеня: Теорія і практика: зб. наук. пр. Переяслав—Хмельницького держ. пед. ін—ту ім. Г.С. Сковороди. — Переяслав—Хмельницький: Астон, 2002. — Вип. 2. — C. 133—139.

 23. Шапошнікова І.М. Умови забезпечення дидактико—методичної підготовки майбутнього вчителя початкової школи / І.М. Шапошнікова //Наукові записки. Педагогічні та історичні науки НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: НПУ. — 2002. — Вип.47. — C. 232—239.

 24. Шапошникова І.М. Комп'ютерна грамотність як умова ефективного розвитку суспільства / І.М. Шапошникова, Л.Л. Макаренко //Наука і сучасність. Сер.: Педагогіка. Філологія: зб. наук. пр. / НПУ ім. М.П. Драгоманова — К.: НПУ, 2003. — Т. 38. — C. 159—164.

 25. Шапошнікова І. Проблеми технологічності у системі фахової підготовки майбутнього вчителя початкової школи / І. Шапошнікова //Школа першого ступеня: Теорія і практика: зб. наук. пр. Переяслав—Хмельницького державного педагогічного університету ім. Г. Сковороди / редкол. В.П. Коцур (гол. ред.)[ та ін.] — Переяслав—Хмельницький: Астон, 2003. — Вип. 7. — C. 148—157.

 26. Шапошникова І.М. Модульний підхід до системи проектування і здійснення підготовки вчителя початкової школи / І.М. Шапошникова //Наукові записки: зб. наук. ст. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К.: НПУ, 2004. — Вип. 55: Педагогічні та історичні науки. — C. 187—194.

Фізико—математичний інститут

Кафедра вищої математики


 1. Верпатова Н.Ю. Матриці та визначники: дидактичні матеріали для самостійної роботи студентів заочної форми навчання з курсу лінійної алгебри /Н.Ю. Верпатова; НПУ ім. М.П.Драгоманова. ­­— К.: НПУ, 2000. — 38 с.

 2. Верпатова Н.Ю. Числові системи. Дидактичні матеріали для самостійної роботи студентів заочної форми навчання спеціальності "математика" /Н.Ю. Верпатова; НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2000. — 66 с.

 3. Верпатова Н.Ю. Деякі властивості скінченно породжених DLC—груп /Н.Ю. Верпатова //Наукові записки: зб. наук. ст./ /НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2001. – Вип. 40. – С. 102—105.

 4. Кузенний М.Ф. Надрозв’язні групи з узагальнено доповнюваними підгрупами /М.Ф.Кузенний, Н.Ю.Верпатова //Наукові записки НПУ ім. М.П.Драгоманова. Фізико—математичні науки. — К.: НПУ, 2001. — Вип. 2. – С. 214—225.

 5. Кузенний М.Ф. Ступені розв’язності деяких класів узагальнено факторизованих груп /М.Ф. Кузенний, Н.Ю.Верпатова // Вісник Київського університету ім.Т. Шевченка. Сер.: Фіз.—мат. науки.– 2001. – Вип. 4. – С.16—26.

 6. Верпатова Н.Ю. Системи лінійних рівнянь. Поле комплексних чисел. Дидактичні матеріали для самостійної роботи студентів заочної форми навчання з курсу лінійної алгебри /Н.Ю.Верпатова; НПУ ім. М.П.Драгоманова. ––К.: Вид—во, 2002. — 66 с.

 7. Верпатова Н.Ю. До проблеми описання локально надрозв’язних DLC—груп / Н.Ю.Верпатова // Науковий часопис НПУ ім.М.П.Драгоманова. Сер. 1: Фіз.—мат. науки. – К., 2004. — № 5. –– С. 188—194.

 8. Верпатова Н.Ю. Властивості періодичних розв’язних підгруп узагальнено факторизованих груп / Н.Ю.Верпатова // Матеріали конференції, присвяченої пам'яті професора С.С.Левіщенка (7 жовтня 2006 р., Київ) / НПУ ім. М.П.Драгоманова. – Київ: Вид—во НПУ, 2006. –С. 28—29.

 9. Гончаренко Я.В. Елементи теорії поля : методична розробка для самостійної роботи студентів—бакалаврів /Я.В.Гончаренко, О.Л.Лещинський. –Київ: ПЕК НАУ, 2000. – 48 с.
 1. Гончаренко Я.В. Моделювання неоднорідних середовищ з мультифрактальною будовою / Я.В.Гончаренко // П’ята Всеукраїнська наукова конференція "Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики" : тези доп.: присвячується 80—й річниці НПУ ім. М.П. Драгоманова / М—во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова ; редкол. М. І. Шут, Г. П. Грищенко, О. І. Бугайов. — Київ, 2000. –С. 154. 1. Гончаренко Я.В. Мультифрактальні розподіли ймовірностей та фрактальні властивості суперпозиції сингулярних функцій /Я.В.Гончаренко // Восьма Міжнародна наукова конференція імені академіка М. Кравчука, (11—14 травня 2000 р., Київ) : матеріали конф. –– К., 2000. – С.426.

 2. Гончаренко Я.В. Про структуру математичної підготовки майбутніх програмістів електронно—обчислювальної техніки та автоматизованих систем в Київському промислово—економічному коледжі /Я.В.Гончаренко, О.Л.Лещинський // Освіта в КПЕК на зламі тисячоліть: матеріали наук.—метод. конф. – Київ, 2000. – С. 222—225.

 3. Гончаренко Я.В. Згортки сингулярних аномально фрактальних мір і фрактальні властивості фізичних систем /Я.В.Гончаренко //Фундаментальна та професійна підготовка вчителів фізики: матеріали УІ наук. конф. – Миколаїв, 2001. – С. 181—187.
 1. Гончаренко Я.В. Згортки сингулярних розподілів ймовірностей //Український математичний конгрес „ Теорія ймовірностей і математична статистик”: тези доп. – Київ: ІМ НАНУ, 2001. – С.8.
 1. Гончаренко Я.В. Удосконалення методики викладання вищої математики в групах технічного напрямку при підготовці молодших спеціалістів в коледжі / Я.В.Гончаренко, В.В.Тихонова, О.Л.Лещинський // Роль прогресивних форм навчально—виховної роботи в підготовці сучасних фахівців: матеріали 2—ї науково—методичної конференції / Промислово—економічний коледж Національного авіаційного університету. – К., 2001. – С. 359—365.
 1. Гончаренко Я.В. Фрактальні властивості множин точок недиференційовності абсолютно неперервної та сингулярної функцій розподілу /Я.В.Гончаренко, Г.М.Торбін, М.В.Працьовитий // Теоія ймовірностей та математична статистика. — 2001. – Вип. 65. – С.27—34.
 1. Гончаренко Я.В. Асимптотичні властивості характеристичної функції випадкової величини незалежними двійковими цифрами та згортки сингулряних розподілів ймовірностей /Я.В.Гончаренко //Наукові записки НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер.: Фізико—математичні науки. – К., 2002. – № 3. – С. 376—390.
 1. Distributions of random variables with independent s—adic digits /Albeverio S., Goncharenko Ya., Pratsiovytyi M., Torbin G //International Gnedenko conference ( Kyiv, June 3—7, 2002. Abstracts). – Kyiv, 2002. – P.8.
 1. Гончаренко Я.В. Згортки сингулряних розподілів випадкових величин з незалежними s—адичними цифрами // Міжнародна конференція "Асимптотичні методи в теорії диференціальних рівнянь": тези доп.,( 16 грудня 2002 р., Київ) / НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2002. – С. 10.
 1. Гончаренко Я.В. Згортки сингулярних розподілів випадкових величин з незалежними двійковими цифрами /Я.В.Гончаренко // Перша Міжнародна науково—практична конференція "Відкриті еволюціонуючі системи" : матеріали конф., (26—27 квітня 2002 р., Київ). – К.: ВНЗ ВМУРоЛ, 2002. – С.143.
 1. Convolutions of distributions of random variables with independent binary digits / Albeverio S., Gontcharenko Ya., Pratsiovytyi M., Torbin G. – Preprint SFB—611, Bonn, 2002. – 20 p.
 1. Гончаренко Я.В. Критерії сингулярності та абсолютної неперервності випадкової величини в термінах ймовірності суттєвого носія щільності / Гончаренко Я.В., Працьовитий М.В., Торбін Г.М. //Вісник : зб. наук. пр. НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2002. – Вип. 1. – С.156—158.
 1. Mathematical foundations of the information protection ib the system of training of programmer / Goncharenko Ya.V., Leshchinskyi O.L., Pratsiovytyi M.V., Tandyr L.V. // International Gnedenko conference,( Kyiv, June 3—7, 2002. Abstracts). – Kyiv, 2002. – P.122.
 1. Гончаренко Я. Напівгрупа випадкових величин типу Джессена—Вінтнера і проблеми сингулярності згорток сингулярних розподілів /Гончаренко Я. //Всеукраїнська конференція "Алгебраїчні методи дискретної математики (теорія і методологія)" ( Луганськ, 23—27 вересня 2002 р.). – Луганськ: Луганський державний педагогічний університет ім. Т. Шевченка, 2002. – С.66.
 1. Гончаренко Я.В. Розподіли випадкових величин з незалежними двійковими цифрами та їх згортки /Я.В.Гончаренко // Дев'ята Міжнародна наукова конференція ім. академіка М.Кравчука ( 16—19 травня 2002 року, Київ): матеріали конф. – К., 2002. – С.419.
 1. Гончаренко Я.В. Тополого—метричні та фрактальні властивості згортки двох сингулярних розподілів випадкових величин з незалежними двійковими цифрами /Я.В.Гончаренко, М.В.Працьовитий, Г.М.Торбін //Теорія ймовірностей та математична статистика. – 2002. – Вип. 67. – С.11—20.
 1. Тополого—метричні і фрактальні властивості множини дійсних чисел, представлених двійклвим дробом з надлишковою цифрою/ Альбеверіо С., Гончаренко Я., Працьовитий М., Торбін Г. //Всеукраїнська конференція «Алгебраїчні методи дискретної матматики (теорія і методологія)», (Луганськ, 23—27 вересня 2002 р.) / Луганський державний педагогічний університет ім. Т. Шевченка. – Луганськ: ЛДПУ, 2002. – С.59—62.
 1. Гончаренко Я.В. Фрактальні властивості множин точок недиференційовності абсолютно неперервної та сингулярної функцій розподілу / Я.В.Гончаренко, М.В.Працьовитий, Г.М.Торбін // Теорія ймовірностей та математична статистика. – 2002. – Вип. 65. – С.27—34.
 1. Гончаренко Я.В. Згортки розподілів сум випадкових рядів спеціального виду /Я.В.Гончаренко // Наукові записки НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер: Фіз.—мат. науки. – 2003. – № 4. – С. 290—305.
 1. Гончаренко Я.В. Згортки розподілів сум випадкових рядів /Я.В.Гончаренко //Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики: матеріали VIII Всеукр. наук. конф., присвячені 90—річчю Миколаївського державного університету та 70—річчю фізико—математичного факіультету МДУ. – Миколаїв, 2003. – С. 62—63.
 1. Fractal properties of the distributions of some class of random variables of the Jessen—Wintner type – SFB /Albeverio S., Gontcharenko Ya., Pratsiovytyi M., Torbin G. — Bonn, 2003. – 26 p.
 1. Гончаренко Я.В. Дослідження типу розподілів сум випадкових рядів спеціального виду /Я.В.Гончаренко // Матеріали X—ої Міжнародної конференції імені академіка М.Кравчука (15—17 травня 2004 р., Київ). – К.: НТУУ "КПІ", 2004. – С.588.
 1. Каталог: bibliograf
  bibliograf -> Юрію Оліферовичу Збанацькому
  bibliograf -> Професор Марія Яківна Плющ
  bibliograf -> Управління культури І туризму, національностей та релігій облдержадміністрації
  bibliograf -> Література: Твори Олеся Гончара
  bibliograf -> До 100-річчя з дня народження Бібліографічний нарис Одеса – 2014 Вершини Олександра Блещунова
  bibliograf -> Академік апн україни Любов Іванівна Мацько
  bibliograf -> Професор Людмила Петрівна Вовк Біобібліографічний покажчик
  bibliograf -> Біобібліографічний покажчик серії „Вчені нпу імені М. П


  Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   41

Схожі:

Бібліографічний покажчик iconІноземних мов бібліографічний покажчик
Методика викладання іноземних мов: Бібліографічний покажчик.: За матеріалами періодичних видань. Випуск / Упорядники: О. А. Захарова,...
Бібліографічний покажчик icon2010 року Бібліографічний покажчик
Поточний бібліографічний покажчик «Сумщина за IV квартал 2010 року» вміщує статті з періодичних видань (крім місцевої преси), книги...
Бібліографічний покажчик icon2009 року Бібліографічний покажчик
Поточний бібліографічний покажчик «Сумщина за IIІ квартал 2009 року» вміщує статті з періодичних видань (крім місцевої преси), книги...
Бібліографічний покажчик iconНові публікації про подільський район бібліографічний покажчик
Бібліографічний покажчик інформує про книги, публікації у збірниках, періодичних виданнях, що надійшли до центральної районної бібліотеки...
Бібліографічний покажчик icon1932–1933 років на Дніпропетровщині Бібліографічний покажчик Дніпропетровськ 2008 Від упорядника
Даний бібліографічний покажчик присвячено болючій І актуальній, І не лише сьогодні, темі Голодомору 1932–1933 років в Україні, зокрема...
Бібліографічний покажчик iconIssn 0130-0914 книжкова палата україни літопис нот Державний бібліографічний покажчик України
Літопис нот –– державний бібліографічний покажчик, що виходить один раз на рік та інформує про нотні видання, зареєстровані Книжковою...
Бібліографічний покажчик iconБібліографічний анотований покажчик видань Надвірнянської цбс у 2015 р
Бібліографічний анотований покажчик видань Надвірнянської цбс у 2015 р. [Текст]: / Надвірнянська црб; метод бібліогр відділ; уклад....
Бібліографічний покажчик iconБібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Сумського Д76 державного університету за 2008 рік: Бібліографічний покажчик. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка