Бібліографічний покажчикСторінка4/41
Дата конвертації18.04.2017
Розмір5,72 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41

Лисянська Т.М. Дошкільний онтогенез мислення/ Лисянська Т.М. // Теоретико—методологічні проблеми генетичної психології: матеріали міжнар. наук. конф., присвяченої 35—річчю наукової та педагогічної діяльності С.Д.Максименка. — К.: Міленіум, 2002. – Т.1. – С.292—294. – Літ.: 3 н.

 • Лисянська Т.М. Педагогічна психологія: навч. посібник для студ. вищих навч. закладів /Т.М.Лисянська; НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2002. – 212 с.

 • Лисянська Т.М. Роль рефлексії у прогнозувальному мисленні/ Т.М. Лисянська, Н.О. Грищенко //Сучасний стан і перспективи розвитку соціально—гуманітарних наук та освіти: зб. наук. пр., присвячений 10—річчю соц.—гум. фак—ту / НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2002. — C. 178—182.

 • Бабаян Ю.О. Формування соціальної цінності школяра/ Ю.О. Бабаян, Т.М. Лисянська //Наукові записки. Сер.: Педагогічні та історичні науки: зб. наук. пр. /НПУ ім. М.Драгоманова .– К.: НПУ, 2002. — Вип.47. — C. 9—13.

 • Лисянська Т.М. Мисленнєва самоефективність у процесі онтогенезу/ Лисянська Т.М. // Вісник : зб. наук. пр. НПУ ім. М.Драгоманова. — К.: НПУ, 2003. — № 6. – С.5—6.

 • Лисянська Т.М. Виникнення взаємодіючої системи між частинами цілого / Лисянська Т.М. // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Сер. 12: Психологічні науки. — К.: НПУ, 2004. — Вип. 24.

 • Лисянська Т.М. Підготовка до інноваційної педагогічної діяльності у процесі вивчення психології / Лисянська Т.М. //Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Сер. 12: Психологічні науки. — К.: НПУ, 2004. — Вип. 24.

 • Лисянська Т.М. Сутність і кореляти самоефективності мислення в майбутніх вчителів / Лисянська Т.М. // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Сер. 12: Психологічні науки. — К.: НПУ, 2004. — Вип. 2(26).

 • Галузевий стандарт вищої освіти: Освітньо—кваліфікаційна характеристика бакалавра (назва освітньо—кваліфікаційного рівня за спеціальністю 6.010100— „Практична психологія” напряму підготовки 0101 „Педагогічна освіта”. Освітньо—професійна програма підготовки бакалавра. Видання офіційне /авт.: Т.С.Яценко, П.В.Теслюк, …Т.М.Лисянська [та ін.]; при сприянні В.П.Андрущенка, В.Т.Поліщука та ін.; М—во освіти і науки України, Черкас. нац. ун—т ім. Б.Хмельницького. — К., 2005. — 325 с.
  1. Лисянська Т.М. Підготовка вчителів до мисленнєвого розвитку учнів / Лисянська Т.М. //Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер. 12: Психологічні науки. – К.: НПУ, 2005. – Вип. 5(29). – С.101—105.
  1. Лисянська Т.М. Прогресивна диференціація в онтогенезі мислення учнів / Лисянська Т.М. // Наукові записки Інституту психології ім.Г.С.Костюка АПН України. – К., 2005. – Вип.26. — С.464—469.

  2. Лисянська Т.М. Вікова і педагогічна психологія: інформаційне забезпечення змісту практичних занять, індивідуальної, самостійної роботи, модульного контролю знань студентів (спеціалізація „Психологія”) : навч.—метод. посібник / Т.М.Лисянська. МОН України. НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2006. – 152 с.

  3. Матяш—Заяц Л.П. Проблема конфлікту у зарубіжній психології першої половини ХХ століття /Л.П. Матяш—Заяц //Психологія: зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2000. – Вип.11. – С.48—54.

  4. Матяш—Заяц Л.П. Природа міжособистісних та внутрішньоособистісних конфліктів у ранньому юнацькому віці / Л. П. Матяш—Заяц // Наукові записки: зб. наук. ст. НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К.: НПУ, 2001. — Вып. 41. — C. 133—135.

  5. Матяш—Заяц Л.П. Рівень готовності до ведення переговорів та розв”язання конфліктів як показник напряму профілактичної та корекційної роботи з молоддю /Л.П. Матяш—Заяц // Психологія: зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2001. – Вип.14. – С.201—205.

  6. Матяш—Заяц Л.П. Передумови виникнення конфліктів у ранньому юнацькому віці /Л.П. Матяш—Заяц // Вісник: зб. наук. пр. НПУ ім. М.П. Драгоманова — К.: НПУ, 2002. — Вип.3. — C. 18—20.

  7. Матяш—Заяц Л.П. Роль комунікативного контролю особистості у виникненні міжособистісних конфліктів у ранньому юнацькому віці /Л.П. Матяш—Заяц // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова.Сер. 12: Психологічні науки. — К.: НПУ, 2002. — Вип.11(35). – С.115—121.

  8. Матяш—Заяц Л.П. Соціальні чинники виникнення міжособистісних конфліктів у ранній юності /Л.П. Матяш—Заяц //Вісник: зб. наук. пр. НПУ ім. М.П. Драгоманова — К.: НПУ, 2003. — Вип.6. – С.32—34.

  9. Матяш—Заяц Л.П. Особливості формування конфліктної компетентності як передумови успішного попередження і розв”язання міжособистісних конфліктів у ранній юності /Л.П. Матяш—Заяц //Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер.12. – К.:НПУ, 2005. – Вип. 5(29). – С.62—65.

  10. Матяш—Заяц Л.П. Соціально—психологічні чинники виникнення між особистісних конфліктів у ранньому віці: автореф. дис. …канд. психол. наук.19.00.07 /Матяш—Заяц Л.П.; НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2005. — 20 с.

  11. Мельничук О.Б. Когнітивна децентрація як умова формування особистості молодшого школяра / Мельничук О.Б. //Проблема особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень : зб. доп. Другої всеукр. наук. конф. / Київський національний університет ім. Т. Шевченка. — К.: КНУ, 2000. — С.136—139.

  12. Мельничук О.Б. Когнітивна децентрація як умова адекватного суб’єктивного відображення дітьми стресових ситуацій / Мельничук О.Б. //Стрессы в повседневной жизни детей: материалы к междунар. конгрессу. – О.: Южный научный центр АПН Украины, 2000. — С.40—41.

  13. Мельничук О.Б. Вплив психолого—педагогічних умов на рівні вираженості пізнавального егоцентризму у молодших школярів /Мельничук О.Б. //Психологія : зб. наук. пр. НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2002. — Вип.17. — С.174—178.

  14. Мельничук О.Б. Динаміка пізнавального егоцентризму у молодших школярів/ Мельничук О.Б. //Психологія : зб. наук. пр. НПУ імені М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2002. — Вип. 16. — С.197—201.

  15. Мельничук О.Б. Корекція домінантності та попередження закріплення пізнавального егоцентризму у молодших школярів в роботі шкільного психолога/ Мельничук О.Б. // Вісник: зб. наук. пр. НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2002 . — Вип. 3. — С.40—42.

  16. Мельничук О.Б. Вплив пізнавального егоцентризму на емпатію молодших школярів / Мельничук О.Б. // Психологія: зб. наук. пр. НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2004. — Вип. 23. – С. 173—179.

  17. Мельничук О.Б. Вплив пізнавального егоцентризму на самооцінку молодших школярів / Мельничук О.Б. // Психологія: зб. наук. пр. НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2004. — Вип. 24. – С. 165—169.

  18. Мельничук О.Б. Навчальний діалог як умова і засіб подолання пізнавального егоцентризму / Мельничук О.Б. //Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер. 12. Психологічні науки: зб. наук. пр. – К.: НПУ, 2005. — №9 (33). – С.142—148.

  19. Мельничук О.Б. Психологічні особливості формування психодіагностичної компетентності у студентів медичних психологів / Мельничук О.Б. //Актуальні проблеми формування особистості лікаря у студентів—медиків: матеріали VII міжнар. наук.—практ. конф. ( Київ, 28 березня 2007 р.) / За ред. В.І.Первака. – К.: Нора—прінт, 2007. – С.79—80.

  20. Мізерна О.О. Вплив батьківського виховання на соціалізацію агресивності в підлітковому віці /О.О.Мізерна //Вісник : зб. наук. пр. НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2002. – Вип. 3. – С.45—46.

  21. Мізерна О.О. Корекційна тренінгова програма "Самовдосконалення" для подолання агресивних проявів серед підлітків / О.О. Мізерна // Практична психологія та соціальна робота. — 2003. — N4. — C. 37—43; N5. — C. 54—61.

  22. Огороднійчук З.В. Психологічні особливості емпатії підлітка / Огороднійчук З.В., Сичевський А.С. //Вісник : зб. наук. пр. НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2002. – Вип. 3. – С.78—79.

  23. Огороднійчук З.В. Загальна психологія : практикум /З.В.Огороднійчук; МОН України. НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2004. — 195 с.

  24. Довідник з педагогіки та психології: навч. посібник для викладачів, аспірантів, студ. пед. навч. закладів, шк. психологів та вчителів / О.В.Скрипченко, Т.М.Лисянська, Л.О.Скрипченко; МО України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2000. – 216 с.

  25. Скрипченко О.В. Системний підхід до процесу виховання / О.В. Скрипченко, Т.М. Лисянська, Л.О. Скрипченко //Психолого—педагогічні проблеми підготовки вчительських кадрів в умовах трансформації суспільства. — К., 2000. — Вип. 3. — C. 105—107.

  26. Скрипченко О.В. Український космізм – підґрунтя для комплексного розв”язання психолого—педагогічних тв інших наукових і практичних наук / Скрипченко О.В., Лисянська Т.М. , Скрипченко Л.О. //Освіта. – 2000. — № 21(26 квітня—3 травня). – С.6.

  27. Вікова та педагогічна психологія: навч. посібник МОН України. НПУ ім. М.П. Драгоманова; авт.: О.В.Скрипченко, Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук [та ін.]– К.: Просвіта, 2001. — 416 с.

  28. Довідник з педагогіки та психології: навч. посібник для викладачів, аспірантів, студ. пед. навч. закладів, шк. психологів та вчителів / О.В.Скрипченко, Т.М.Дисянська, Л.О.Скрипченко; МОН України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2001. – 216 с.

  29. Загальна психологія: навч. посібник / МОН України, НПУ ім. М. П. Драгоманова; авт. : О.В. Скрипченко, Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук, Т.М.Лисянська, Т.М.Зелінська, Н.В.Співак, Н.П.Зубалій, О.Г.Артемчук, Л.М.Зінченко, Н.Д.Абрамян, О.В.Гоголь, І.С.Булах, С.О.Ставицька. – Київ: А.П.Н., 2001. – 464 с.

  30. Скрипченко О.В. Основи психології і педагогіки / М—во освіти і науки України. НПУ ім. М. П. Драгоманова — Ч. 1: Теоретико—методологічні питання. – Чернігів, 2001. – 120 с.

  31. Загальна психологія : навчальний посібник / [ МОН України, НПУ ім. М.П. Драгоманова НПУ ім. М. П. Драгоманова]; авт. : О. Скрипченко, Л. Долинська, З. Огороднійчук, Т. Зелінська, І. Булах, О. Артемчук, Л. Зінченко, В.Власенко, О.Ільїн, Н. Абрамян, О Гоголь. – К.: А.П.Н., 2002. – 464 с.

  32. Скрипченко О.В. Психолого—педагогічні основи навчання: навч. посібник /Скрипченко О.В., Падалка О.С., Скрипченко Л.О. . – К.: УЦДК, 2003. — 328 с.

  33. Загальна психологія: підручник для вищих навч. закладів /НПУ ім. М.П. Драгоманова; упоряд. : О.В.Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук, Т. М. Лисянська, Т. М.Зелінська, Л. М.Зінченко, І.С.Булах, Н. В. Співак, О. Г.Артемчук, Н. Д. Абрамян, О. В. Гоголь, С.О.Ставицька. – К. : Либідь 2005. – 464 с.

  34. Основи психолого—педагогічного аналізу уроку з практикумом: навч. посібник для викладачів психології і педагогіки та студ. пед. вузів і пед. училищ /О.В.Скрипченко, Т.М.Лисянська, Л.О.Скрипченко ; МОН України. НПУ ім.М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2005. – 200 с.

  35. Вікова та педагогічна психологія: навч. посібник. – 2—ге вид. /авт О.В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З.В. Огороднійчук, І. С. Булах,Т. М. Зелінська, С. О. Ставицька, Н. В. Співак, Т. М. Лисянська, Н. П. Зубалій, Л. М. Зінченко, Н. Д. Абрамян, О. Г. Артемчук. — К.: Каравела, 2007. – 400 с.

  36. Загальна психологія: Хрестоматія: навч. посібник /авт. : О.В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук, Т. М. Лисянська, І. С. Булах, Т. М. Зелінська, Н. В. Співак, О. Г. Артемчук, Л. М.Зінченко, Н. Д. Абрамян, О. В. Гоголь, С. О. Ставицька, Н. В. Андріяшина, В. В. Волошина, О. В. Строяновська, О. В. Темрук. — К.: Каравела, 2007. – 640 с.

  37. Скрипченко О.В. Навчальні системи. Традиційність розвитку і ...болонський акцент / О. В. Скрипченко , Т. М. Лисянська // Освіта. — 2007. — №11/12(7—14 березня) . — C. 3.

  38. Скрипченко Т.В. Імідж керівника: поняття та його вживання / Т.В. Скрипченко //Психологія: зб. наук. пр. НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К.: НПУ, 2000. — Вип.3(10). — C. 301—306 .

  39. Соловієнко В.О. Загальна психологія: посібник для самостійної роботи /В.О.Соловієнко; НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2000. — 48 с.

  40. Співак Д.М. Вивчення проблеми цінностей у зарубіжній та вітчизняній психології / Д.М. Співак //Психологія: зб. наук. пр. НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К. : НПУ, 2003. — Вип. 22. — С. 55 – 59.

  41. Співак Д.М. Вплив засобів масової інформації на особистісний розвиток підлітків Д.М. Співак //Збірник наукових праць МАУП. — К.: МАУП, 2003. — Вип. 12. — С.122—124.

  42. Співак Н.В. Особливості формування комунікативних умінь у студентів—практичних психологів / Н.В. Співак, Д.М. Співак //Психолого—педагогічні проблеми підготовки вчительських кадрів в умовах трансформації суспільства. — К., 2000. — Вип. 3. — C. 115—117.

  43. Співак Н. В. Засвоєння молодшими школярами навчальних дій як компонент розвивального навчання /Н.В.Співак //Психологічні засади розвивальної освіти: Ювілейний випуск НДІ психології України. — К. , 2003. – С.47—48.*

  44. Співак Н. В. Оволодіння дошкільниками елементами навчальних дій / Співак Н. В. // Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер. 12. — К.: НПУ, 2005. – Вип. 5 (29). — С. 43—46.

  45. Строяновская Е.В. Тренинг эффективности решения психологических проблем (Руководство для психологов, работающих с инвалидами) / Строяновская Е.В. ; Всеукр. соц.—полит. Объединение „Нац. Ассамблея инвалидов Украины”. – К., 2003. – 93 с.

  46. Строяновська О.В. Методи формування потреби у здоровому способі життя у майбутніх вчителів / Строяновська О.В. //Науковий часопис НПУ ім. М. Драгоманова.Сер. № 12. Психологія: зб. наук. пр. – К., 2004. — Вип. №2 (26). – С. 37—38.*

  47. У світі гайденгу: посібник для організаторів роботи з дівчатами та жіночою молоддю/ Строяновська О. [та ін.]; за ред. А.В.Гулевської. – К.: Протиск, 2004. – 41 с.

  48. Строяновська О.В. Формування у майбутніх вчителів потреби у здоровому способі життя / Строяновська О.В. // Психологія : зб. наук. пр. /НПУ ім. М. Драгоманова. — К.: НПУ, 2004. — Вип. 24. – С. 48—49.*

  49. Темрук О.В. Динаміка особистісної зрілості майбутнього вчителя у процесі професійної підготовки /О. В. Темрук //Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. – Сер. 12: Психологічні науки: зб. наук. пр. – К.: НПУ, 2004. – Вип. 1(25). – С. 261—271.

  50. Темрук О.В. Поняття особистісної зрілості у психології /О. В. Темрук //Психологія: зб. наук. пр. НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2004. — Вип. 24. – С. 17—24.

  51. Темрук О.В. Особистісна зрілість майбутнього вчителя як передумова його творчого розвитку /О. В. Темрук // Творчість як засіб особистісного росту та гармонізації людських стосунків: тези доп. учасників Міжнар. наук.—практ. конф. (Житомир, 22—23 квітня 2005 р.). – Київ—Житомир: Державний фонд фундаментальних досліджень МОН України, 2005. – С. 40—41.

  52. Темрук О.В. Особливості розвитку особистісної зрілості майбутнього вчителя на початковому етапі професійної підготовки /О. В. Темрук //Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер. 12: Психологічні науки: зб. наук. пр. – К.: НПУ, 2005. – Вип. 4(28). — C. 116—122.

  53. Темрук О.В. Я—концепція майбутнього вчителя як структурний компонент його особистісної зрілості /О. В. Темрук //Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Сер. 12: Психологія. – К.: НПУ, 2005. – Вип. 5(29). – С. 93—97.

  54. Темрук О.В. Особистісна зрілість як механізм соціалізації в юнацькому віці /О. В. Темрук //Збірник наукових праць Інституту психології ім.Г.С.Костюка АПН України / За ред. С.Д.Максименка. – К.: Гнозіс, 2006. – Т. VІІІ, вип. 2. — С. 326—331.

  55. Темрук О.В. Психологічні особливості особистісної зрілості майбутнього вчителя //Соціальна психологія. – №4(18). – 2006. – C. 137—151.

  56. Темрук О.В. Розвиток особистісної зрілості майбутнього вчителя методами активного соціально—психологічного навчання /О. В. Темрук //Вісник Харківського національного педагогічного університету. Сер.: Психологія. – Вип. 18. – Х.: ХНПУ, 2006. – С. 158—168.

  57. Темрук О.В. Формування професійно—педагогічної спрямованості як засобу розвитку особистісної зрілості майбутнього вчителя /О. В. Темрук // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість: зб. матеріалів ІХ Всеукр. наук.—практ. конф. ( Київ, 25—27 квітня 2006 р.) / Редкол.: Тимошенко І.І. (відп. ред.) та ін. – К.: Вид—во Європейського ун—ту, 2006. – Т.3. – С. 232—234.

  Кафедра культурології

  1. Акулова О.О. Концепт мистецтво як об'єкт контрактивного дослідження / О.О. Акулова // Проблеми вищої педагогічної освіти у світлі рішень II Всеукраїнського з'їзду працівників освіти / НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К.: НПУ, 2002. — Ч.1. — C. 25—30

  2. Більченко Є.В. Філософія педагогіки Климента Смолятича / Є.В. Більченко // Наука і сучасність. Сер.: Педагогіка. Філологія: зб. наук. пр. НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К.: Логос, 2003. — Т. 51. — C. 55—72.

  3. Більченко, Є. Педагогічні аспекти картини світу часів Киівської Русі / Є. Більченко // Рідна школа. — 2005. — N2. — C. 76—79 . — Бібліогр. в кінці ст.

  4. Закович М.М. Духовність та деякі аспекти її формування / Закович М.М. //Пульсар. — 2000. — N9. — С.62—63.

  5. Закович М. М Деякі аспекти узгодження світської і богословської освіти/ М. М Закович // Сучасний стан і перспективи розвитку соціально—гуманітарних наук та освіти: зб. наук. пр., присвячений 10—річчю соціально—гуманітарного фак—ту / редкол.: Б.І.Андрусишин (відп.ред.) [та ін.]. — К., 2002. — C. 141—149.

  6. Закович М.М. Релігійна освіта в контексті свободи совісті /Закович М.М. //Актуальні питання міжконфесійних взаємлвідносин в Україні: зб. наук. матеріалів /Держ. департамент у справах релігій, НПУ ім. М.П.Драгоманова, Ін—т філософії ім. Г.С.Сковороди. — К., 2005. — С.115—124.

  7. Закович М. Питання релігії і церкви у філософській спадщині М.П. Драгоманова / М. Закович // Другі Міжнародні драгомановські читання: Матеріали (27—28 жовтня 2006 р.) / НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К.: НПУ, — 2006. — Вип. 1. — C. 85—87 .

  8. Кондрацька Л. Педагогічні основи залучення молодших школярів до християнської культури / Л. Кондрацька // Наукові записки Тернопільського держ. пед. ун—ту. Сер.: Педагогіка. — Тернопіль, 2001. — Вип. 5. — C. 13—18.

  9. Кондрацька Л.А. Інтегративний підхід до культурологічної підготовки майбутнього вчителя мистецтва / Л.А. Кондрацька //Наука і сучасність: зб. наук. пр. НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К.: Логос , 2002. — Т. 32. — C. 95—107.

  10. Кондрацька Л.А. Педагогічна модель формування художньо—епістемологічного пізнання культури у майбутніх вчителів мистецтва / Л.А. Кондрацька // Теорія і методика мистецької освіти : зб. наук. пр. / М—во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К.НПУ, 2002. — Вип.3. — C. 52—63.

  11. Кондрацька Л.А. Діагностика епістемологічного мислення майбутнього вчителя мистецтва/ Л.А. Кондрацька // Теорія і методика мистецької освіти: зб. наук. пр. / М—во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К.: НПУ, 2003. — Вип. 4. — C. 43—56.

  12. Мєднікова Г.С. Мистецтво постмодернізму як фактор адаптації особистості / Мєднікова Г.С.; НПУ ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2001. – 240 с.

  13. Мєднікова Г. Містичний ореол сучасного мистецтва / Мєднікова Г. //Людина і світ. — 2002. — N6. — С.53—60.

  14. Мєднікова Г. Образи та символи міфів у мистецтві постмодерну / Мєднікова Г. //Людина і світ. — 2002. — N10. — С.51—59.

  15. Мєднікова Г. Адаптація і самореалізація особистості та роль сучасного мистецтва в цьому процесі / Г. Мєднікова // Вища школа. — 2003. — N2/3. — C. 71—78.

  16. Мєднікова Г. Священні розміри існування: Духовність як культурна парадигма рубежу тисячоліть / Г. Мєднікова // Людина і світ. — 2003. — N2. — C. 52—57.

  17. Мєднікова Г. Співвідношення релігійних і світських елементів у системі освіти / Г. Мєднікова // Наукові записки. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія: зб. наук. пр. НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К.: НПУ, 2004. — Вип. 14. — C. 159—166.

  18. Мєднікова Г. Фактор міграції в культурному діалозі цивілізацій в умовах глобалізації / Г. Мєднікова // Освіта і управління. — 2004. – Т. 7, N3/4. — C. 87—92.

  19. Мєднікова Г.С. "Масова культура" в ореолі постмодерну і її адаптивно—компенсаторна функція / Г.С. Мєднікова // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Сер. 7. Культурологія. Релігієзнавство. Філософія: до 170—річного ювілею. — К.: НПУ, 2005. — Вип. 4 (17). — C. 104—112.

  20. Хрипко С. А. Духовно—релігійний зміст української ментальності як проблема світоглядної культури і освітньої відповідальності / С. А. Хрипко // Педагогіка духовності: Поступ у третє тисячоліття : матеріали міжнар. наук. конф. ( 19 квітня 2005 р.) / НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К.: НПУ, 2005. — Т. 2. — С. 120—123. — Бібліогр. в кінці ст.

  21. Хрипко С.А. Університети України у 20 ст.: науково—ціннісний аспект осмислення / С.А. Хрипко // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Сер. 7. Культурологія. Релігієзнавство. Філософія : до 170—річного ювілею / М—во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К. : НПУ, 2005. — Вип. 4 (17). — С. 82—97


  Кафедра історії та історіософії


  1. Денисенко В. Людина науки і дії. Вчений, освітянин, церковний діяч Іван Скворцов / В. Денисенко // Пам'ять століть. — 2005. — N2. — C. 76—80 .
  1. Денисенко В. Освіта і шкільництво у давній Руси—Україні / В. Денисенко // Пам'ять століть. — 2005. — N3/4. — C. 15—24 .
  1. Денисенко В. Ім'я і праця для нащадків: 270 років тому помер педагог, богослов, релігійний діяч Феофан Прокопович. / В. Денисенко //Літературна Україна. — 2006. — №37 (28 вересня). — C. 7.
  1. Дробот І. Боротьба ОУН за державність в роки Другої світової війни / І. Дробот // Історія слов'янських народів / М—во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К., 2000. — Вип. 6: Слов'янські народи в другій світовій війні. — C. 150—154
  1. Дробот І. Духовності надійні крила: факультет української філології / Дробот І.: до 80—річчя національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова //Освіта. — 2000. — 26 серпня (N33). — С.6—7.

  2. Дробот І. З історії боротьби українських соціал—демократів за державність (1919—1921 рр.)/ Дробот І. //Пам'ять століть. — 2000. — N6. — С.43—60.

  3. Дробот І. Провідник Андрій Мельник/ Дробот І., Кучер В. //Пам'ять століть. — 2000. — N5. — С.3—20.

  4. Дробот І. Тяжкий шлях до волі / Дробот І., Кучер В.: (Історія проголошення незалежної Карпатської України) //Пам'ять століть. — 2000. —N3. — С.3—21.

  5. Дробот І. Євген Коновалець: "Бути творцями або жертвами історії"/ Дробот І., Кучер В. //Пам'ять століть. — 2001. — N4. — С.74—87.

  6. Дробот І. Протистояння польській владі у Східній Галичині в 1920—1930—ті рр./ Дробот І. //Пам'ять століть. — 2001. — N6. — С.66—75.

  7. Дробот І. ...Та варто б — стараніше/ Дробот І., Стоян Т.: Про пробний навч. посіб. В.Свідерської та Ю.Свідерського "Історія України". 9 клас. 2000) //Освіта. — 2001. — N30—31(13—20 червня). — С.10.

  8. Дробот І.І. Трансформації націоналістичної ідеології в першій половині XX ст./ Дробот І.І. //Український історичний журнал. — 2001. — N6. — С.110—122.

  9. Каталог: bibliograf
   bibliograf -> Юрію Оліферовичу Збанацькому
   bibliograf -> Професор Марія Яківна Плющ
   bibliograf -> Управління культури І туризму, національностей та релігій облдержадміністрації
   bibliograf -> Література: Твори Олеся Гончара
   bibliograf -> До 100-річчя з дня народження Бібліографічний нарис Одеса – 2014 Вершини Олександра Блещунова
   bibliograf -> Академік апн україни Любов Іванівна Мацько
   bibliograf -> Професор Людмила Петрівна Вовк Біобібліографічний покажчик
   bibliograf -> Біобібліографічний покажчик серії „Вчені нпу імені М. П


   Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41

  Схожі:

  Бібліографічний покажчик iconІноземних мов бібліографічний покажчик
  Методика викладання іноземних мов: Бібліографічний покажчик.: За матеріалами періодичних видань. Випуск / Упорядники: О. А. Захарова,...
  Бібліографічний покажчик icon2010 року Бібліографічний покажчик
  Поточний бібліографічний покажчик «Сумщина за IV квартал 2010 року» вміщує статті з періодичних видань (крім місцевої преси), книги...
  Бібліографічний покажчик icon2009 року Бібліографічний покажчик
  Поточний бібліографічний покажчик «Сумщина за IIІ квартал 2009 року» вміщує статті з періодичних видань (крім місцевої преси), книги...
  Бібліографічний покажчик iconНові публікації про подільський район бібліографічний покажчик
  Бібліографічний покажчик інформує про книги, публікації у збірниках, періодичних виданнях, що надійшли до центральної районної бібліотеки...
  Бібліографічний покажчик icon1932–1933 років на Дніпропетровщині Бібліографічний покажчик Дніпропетровськ 2008 Від упорядника
  Даний бібліографічний покажчик присвячено болючій І актуальній, І не лише сьогодні, темі Голодомору 1932–1933 років в Україні, зокрема...
  Бібліографічний покажчик iconIssn 0130-0914 книжкова палата україни літопис нот Державний бібліографічний покажчик України
  Літопис нот –– державний бібліографічний покажчик, що виходить один раз на рік та інформує про нотні видання, зареєстровані Книжковою...
  Бібліографічний покажчик iconБібліографічний анотований покажчик видань Надвірнянської цбс у 2015 р
  Бібліографічний анотований покажчик видань Надвірнянської цбс у 2015 р. [Текст]: / Надвірнянська црб; метод бібліогр відділ; уклад....
  Бібліографічний покажчик iconБібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
  Сумського Д76 державного університету за 2008 рік: Бібліографічний покажчик. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...


  База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка