Бібліографічний покажчикСторінка5/41
Дата конвертації18.04.2017
Розмір5,72 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41

Дробот І.І. Державницька концепція українського союзу хліборобів—державників (20—ті роки ХХ століття) / І.І. Дробот // Наукові записки. Сер.: Педагогічні та історичні науки : зб. наук. пр. НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К. : НПУ, 2001. — Вип.40. — C. 186—187.
 1. Дробот І.І. Боротьба за визволення: українська політична еміграція і Німеччина (1920—30—рр.) / І.І. Дробот // Наукові записки: зб. наук. пр. НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К., 2002. — Вип.49: Педагогічні, історичні та фізико—математичні науки. – C. 230—239
 1. Дробот І. Боротьба галицьких націонал—демократів за соборність українських земель у міжвоєнний період (1920—1930—ті рр.) / Дробот І. //Пам'ять століть. — 2002. — N6. — С.146—155.

 2. Дробот І.І. Державно—соборницька ідея в діяльності українських політичних сил еміграції та на західноукраїнських землях 1920 — 30—ті рр.) (історіографія проблеми) / І.І. Дробот // Вісник: зб. наук. ст. викладачів, докторантів, аспірантів НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова. — 2002. — Вип.2. — C. 42—50.
 1. Дробот І.І. З історії боротьби ОУН за державність у роки Другої світової війни/ І.І. Дробот //Сучасний стан і перспективи розвитку соціально—гуманітарних наук та освіти: зб. на. пр. присвячений 10—річчю соціально—гуманітарного фак—ту. – К.: НПУ, 2002. — C. 133—141.

 2. Дробот І. Суспільнополітичне життя буковинських українців (1920—30—ті роки)/ Дробот І. //Пам'ять століть. — 2002. — N1. — С.68—84.

 3. Дробот І.І. Трансформації української державно—соборницької ідеї (1920 — 1930—ті роки) / М—во освіти і науки України. НПУ ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2002. – 343 с.

 4. Дробот І.І. Державно—соборницька позиція українських соціал демократів на завершальному етапі національно—визвольної революції 1917—1921 рр./ І.І. Дробот //Наукові записки. Сер.: Педагогічні, історичні та фізико—математичні науки: зб. ст. НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К.:НПУ, 2003. — Вип. 51. — C. 196—213.
 1. Дробот І. Ідейні орієнтації як соціальна перспектива: матеріали Перших міжнародних драгоманівських читань/ І. Дробот //Освіта. — 2003. — №: 44, (24 вересня — 1 овтня). — С.4

 2. Дробот І. Соціалізм Михайла Драгоманова: ідеалізм чи соціальна перспектива / І. Дробот // Пам'ять століть. — 2003. — N5. — C. 38—41.
 1. Дробот І. Євген Коновалець: бути творцями або жертвами історії / І. Дробот, В. Кучер // Історичний календар '2004: науково—популярній альманах. — К.: Планета. — 2004. — Вип. 10. — C. 77—88.
 1. Дробот І. Психологічна служба університету: завдання, перспективи, проблеми / І. Дробот, Л. Долинська // Освіта. — 2004. — №4 (21—28 січня). — C. 4
 1. Дробот І. Знання історії інформує особистість: 11 випусків щорічника "Історичний календар" / І. Дробот // Освіта. — 2005. — №37/38(21—28 вересня). — C. 11.
 1. Дробот І. Ключі, що відчиняють двері і серця: Історія та філософія педагогічної освіти / І. Дробот // Пам'ять століть. — 2005. — N3/4. — C. 13—14.
 1. Дробот І. Орієнтир один — формування національно зрілої творчої особистості: (досвід НПУ імені М.П. Драгоманова) / І. Дробот // Пам'ять століть. — 2005. — N2. — C. 63—67.
 1. Дробот І. Які вони — воєнні трудодні?: / І. Дробот // Освіта. — 2005. — №5(26 січня — 2 лютого). — C. 8. — Рец. на кн.: Чернега М.П. Вклад робітників України у зміцненні воєнно—економічної могутності СРСР в роки Другої світової війни. — К., 2004.
 1. Дробот І.Європейська модель української державності в ідеологемі історико—філософського спадку В.К.Липинського /І. Дробот // Україна дипломатична: науковий щорічник /упоряд. Л.Губерський [та ін.]— К., 2006. — Вип.7.— С.490—501.
 1. Дробот І. Історична пам'ять України / І. Дробот // Пам'ять століть. Україна. — 2006. — N3/4. — C. 5—8
 1. Дробот І. "Ніхто нам не збудує держави, коли самі її не збудуємо": Українська держава в науково—практичному розгляді В. Липинського / І. Дробот // Пам'ять століть. Україна. — 2006. — N2. — C. 155—164. — Бібліогр. в кінці ст.
 1. Дробот І. 50 років від дня народження українського філософа В.Д. Бондаренка / І. Дробот, М. Закович // Освіта. — 2006. — №42/43(1—8 листопада) . — C. 6.

 2. Дробот І. Українська ідея в історико—філософській спадщині Михайла Драгоманова / І. Дробот // Другі Міжнародні драгомановські читання: матеріали (27—28 жовтня 2006 р.) /НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К.: НПУ, 2006. — Вип. 1. — C. 71—73.— Библиогр. в конце ст.


Кафедра філософії

 1. Андрущенко Т.І. Історико—культурні передумови становлення середньовічного розуміння естетичного /Андрущенко Т.І. //Нова парадигма: Філософія. Соціологія. Політологія. – К.: НПУ, 2006. — Вип.58. — С.61—71.

 2. Андрущенко Т.І. Естетичне як чинник формування демократичних цінностей молоді / Андрущенко Т.І. //Розвиток демократії і демократичної освіти в Україні: ІУ міжнародна конф., (м.Ялта, 8—30 вересня 2006 р.);за сприяння Канадського Агентства Міжнародного розвитку (CIDA) / Комітет Верховної Ради України з питань науки та освти. НПУ ім. М.П.Драгоманова. Харківський нац. університет внутрішніх справ. Інститут вищої освіти АПН України. Укр.—Канадський проект „Розбудова демократії”; Андрущенко В. Замість передмови, с.3. – К.: Вид—во НПУ, 2007. — С. 111—112.

 3. Андрущенко Т.І. Особливості епохи Ренесансу: ідеологія, освіта і культура / Андрущенко Т.І. //Вища освіта України. — 2007. — №1. — С.19—26.

 4. Волинка Г. Антропологія Й. Міхневича і генеза російського космізму/ Г.Волинка, Н.Мозгова //Людина і політика. — 2000. — N5. — С.40—44.
 1. Волинка Г. До питання про місце філософії в університетській освіті /Г.І.Волинка, Н.Г.Мозгова // Пульсар. — 2000. — № 9. – С.57—60.
 1. Історія української філософії: навч. посібник /Ю.О.Федів, Н.Г.Мозгова; наук. ред. Г.І.Волинка. — К.: Україна, 2000. — 512 с.
 1. Волинка Г. Й.Міхневич і М.Федоров: до питання про українські витоки російського космізму /Г.І.Волинка, Н.Г.Мозгова // Людина і політика, 2000.— № 5. – С.40—44.
 1. Волинка Г. Про хронотопос духовних впливів навчального закладу: текст лекції / Волинка Г. — К.: НПУ, 2000. – 16 с. 1. Волинка Г. Слезы Гераклита и тоска по постоянству / Волинка Г. //Проблемы стабильности развития современного общества. — Новгород, 2001.— С. 31—33.*
 1. Волинка Г. Феномен педагогічного університету та деякі принципи його осмислення / Г.І.Волинка, Ю.О.Федів //Наукові записки: зб. наук. пр. НПУ ім.М.Драгоманова.. — К.: НПУ. — 2001. — Вип. 7: Релігієзнавство. Культурологія. Філософія. — C. 5—20.
 1. Сталін і Булгакови : метафізика духовної впливовості Київської академії /Г.І.Волинка, Н.Г.Мозгова, В.О.Дорошкевич //Сучасний стан і перспективи розвитку соціально—гуманітарних наук та освіти: зб. наук. пр., присвячений 10—річчю соціально—гуманітарного факультету /редкол.: Б.І.Андрусишин (відп.ред.) [та ін.]. — К., 2002. — C. 82—99. – Літ. :24 н.
 1. Волинка Г. Університет як соціокультурний феномен: історія і українська сучасність/ Г.Волинка, Н.Мозгова, Ю.Федів //Людина і політика. — 2002. — N2. — С.82—96.
 1. Волинка Г. Феномен педагогічного університету як предмет філософського осмислення / Волинка Г. // Вісник: зб. наук. ст. викладачів, докторантів, аспірантів НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К.: НПУ. — 2002. — Вип.1. — C. 132—138.
 1. Волинка Г. Філософія : посіб. для аспірантів і пошукувачів, які готуються до кандидатського іспиту з філософії /Г.І.Волинка, Н.Г.Мозгова, Ю.О.Федів; Міністерство освіти України; УДПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2002. — 64 с.
 1. Філософія політики: короткий енциклопедичний словник /НАН України; Академія педагогічних наук України; Київський національний ун—т ім. Т.Г. Шевченка /авт.—упоряд.: В.П.Андрущенко, М.І.Бойченко, В.С.Бакіров, …Г.І.Волинка [та ін.]; за ред. Л.В. Губерського. – К.: Знання України, 2002 — 670 с.
 1. Волинка Г. Філософія як складова університетської освіти: зб. наук. пр. студ. ун—ту — членів проблемних груп кафедри філософії / Волинка Г. М—во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова; Г.І.Волинка [та ін.] (ред. кол.). — К.: НПУ, 2003. – 96 с.
 1. Волинка Г. Хто пробуджує мислителя : кафедра філософії/ Волинка Г. //Освіта. — 2002. — № 54, 20—27 листопада. — С.10.
 1. Волинка Г. Дещо про філософські орієнтації Михайла Петровича Драгоманова / Волинка Г. //Перші міжнародні драгоманівські читання: матеріали ( 30 вересня — 2 жовтня 2003 р.) /Міністерство освіти і науки України. НПУ ім. М.П.Драгоманова; відп. ред. В.П.Андрущенко, укл. Г.І.Волинка, В.П.Сергієнко, Л.Л.Макаренко. — К.: НПУ, 2003. — Вип. 1.— С. 61—66.

 2. Волинка Г. Дещо про філософські орієнтації Михайла Петровича Драгоманова / Волинка Г. //Пам'ять століть. — 2003. — N5. — C. 30—33
 1. Михайло Драгоманов і Національний педагогічний університет /В.Андрущенко, Г.Волинка, Н.Мозгова //Освіта України. — 2003.— №72, 23 вересня. – С.6
 1. Волинка Г. Міфорелігійні засади стародавньої освіти і філософії / Волинка Г. //Людина і політика. — 2003. — N6. — C. 109—122
 1. Волинка Г. Подвійне громадянство людини у світах природи і свободи: (ким був М.П.Драгоманов у філософії) : матеріали Перших Міжнародних драгоманівських читань / Волинка Г. //Освіта. — 2003. — № 44, (24 вересня — 1 жовтня). — С. 5
 1. Волинка Г. Філософія в педагогічному університеті: історія, сучасність, перспективи / Г.І. Волинка // Філософія як складова університетської освіти: зб. наук. пр. студ. ун—ту—членів проблемних груп кафедри філософії / М—во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К.: НПУ, 2003. — C. 3—24.
 1. Волинка Г. Видатні постаті в оточненні Йосипа Міхневича / Г. Волинка, Н. Мозгова // Пам'ять століть. — 2004. — N1. — C. 4—20.
 1. Волинка Г. 170—річчя Київського національного – це свято і драгоманівців / Волинка Г. //Освіта. — 2004. — №7, 4—11 лютого.
 1. Волинка Г. Філософія як складова університетської освіти: історія і сучасність / Волинка Г. //Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : зб. матеріалів VII Всеукраїнської наук.—практ. конф., (Київ, 15—16 квітня 2004 р.); у 7—ми т. — К.: Вид—во Європ. ун—ту, 2004. — Т. 1. — С. 14—28.
 1. Волинка Г. Щодо витоків і ґрунту НПУ ім. М. П. Драгоманова/ Волинка Г. //Освіта. — 2004. — № 19, 14—21 квітня.
 1. Волинка Г. Ювілей Київського національного і витоки НПУ імені М.П. Драгоманова / Волинка Г. //Освіта України. — 2004. — № 8, 23 березня.
 1. Волинка Г. Генетичні корені Національного педагогічного / Волинка Г. //Педагогіка духовності: поступ у третє тисячоліття: матеріали міжнар. наук. конф. ( 19 квітня 2005 р.). — К.: НПУ, 2005. — С.60—65.
 1. Волинка Г. Від натурфілософії до філософії одкровення (Фрідріх Шеллінг) / Волинка Г. //Історичний календар 2005. — К., 2005. — Вип. 11. — С. 69—77.
 1. Волинка Г. Про домінантні спрямування школи: інтерв’ю з професором Г.І.Волинкою; записав В.С.Крисаченко //Наукові школи Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова /ред. В.П.Андрущенко, укл. В.П.Бех, Г.І.Волинка. — К.: Четверта хвиля, 2005. — С.131—136.
 1. Волинка Г. 170—річчя Київського національного — це свято і драгоманівців/ Волинка Г. //Директор школи, ліцею, гімназії. — 2005. — N2. — C. 7—8.
 1. Волинка Г. У витоків вищої освіти Київщини: до 170—річчя НПУ імені М.П. Драгоманова / Г. Волинка, Н. Мозгова // Пам'ять століть. — 2005. — N2. — C. 15—56.
 1. Волинка Г. Філософські науки: посібник для аспірантів /Г.І.Волинка, Н.Г.Мозгова, Ю.О.Федів; НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К.: НПУ, 2005. — 102 с.
 1. Волинка Г. Філософія Гегеля — наука, істинне знання / Волинка Г. //Історичний календар. 2005. — К., 2005. — Вип. 11. — С. 324—332.
 1. Волинка Г. Філософія Стародавності і Середньовіччя в освітньому контексті: навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Волинка Г. — К.: Вища освіта, 2005. – 544 с.
 1. Філософський словник соціальних термінів. — 2—ге вид., доп. / В.П. Андрущенко, І.В. Бойченко, М.І. Михальченко,…Г.І.Волинка та ін.; за ред. В.П.Андрущенка. – К., Харків "Р.И.Ф", 2005. — 672 с.
 1. Волинка Г. Філософські науки: посібник для аспірантів і пошукачів, які готуються до кандидатського іспиту з філософських наук /Г.І.Волинка, Н.Г.Мозгова, Ю.О.Федів; Міністерство освіти і науки України. НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2005. — 104 с.
 1. Волинка Г. Видатні постаті в оточенні Й.Міхневича / Волинка Г. //Український церковний історичний журнал /Церковно—історичне наукове товариство. — 2006. — №1(5). — С.71—82.
 1. Всегда ли выход «после этого, значит по причине этого» (post Hos ergo propter hos) является ошибкой? [ логико—гносеологический подход ] Г.І.Волинка, В.О.Дорошкевич, Н.Г.Мозгова //Нова парадигма: Філософія. Політологія. Соціологія / НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К., 2008. — Вип.74. — С.3—11.
 1. Волинка Г. Епоха еллінізму: кепос Епікура та римський епікуреїзм / Волинка Г. //Нова парадигма : Філософія. Політологія. Соціологія / НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К., 2006. — Вип. 58. — С. 3—15. — Літ.: 11 н.
 1. Історія філософії в її зв'язку з освітою: підручник для студентів вищих навчальних закладів /Г.І.Волинка, В.І.Гусєв, Н.Г.Мозгова, І.В.Огородник та ін.; за ред. Г.І. Волинки. — К.: Каравела, 2006. — 480 с. – Бібліогр.: с.463—473.
 1. Філософія і філософські науки: посібник для підготовки до кандидатських іспитів /Г.І.Волинка, Н.Г.Мозгова, Ю.О.Федів; Міністерство освіти і науки України. АПН України. НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2006. — 120 с.
 1. Філософія як складова університетської освіти : зб. наук. пр. студентів університету—членів проблемних груп кафедри філософії /Міністерство освіти України; НПУ ім. М.П.Драгоманова; Каф. філософії; за ред. Г.І.Волинки (вступ. слово: «Філософія в педагогічній університетській освіті: історія, сучасність, перспективи») [та ін.] (ред. кол.). — К.: НПУ, 2006. — 46 с.
 1. Християнсько—мусульманський діалог в контексті євроатлантичних прагнень України : зб. наук. матеріалів /Г.І.Волинка (відп. ред.) [та ін.]; Держ. департамент у справах релігій. — К., 2006. — 96 с.
 1. Волинка Г. Ще раз про філософську позицію Михайла Драгоманова / Волинка Г. //Другі Міжнародні драгоманівські читання: матеріали : до 165—річчя з дня народження Михайла Драгоманова /Міністерство освіти і науки України. АПН України. НПУ ім. М.П.Драгоманова [та ін.]; редкол.: В.П.Андрущенко (відп. ред.),…Г.І.Волинка [та ін.]; укл. Г.І.Волинка, Л.Л.Макаренко, О.П.Симоненко. — К.: НПУ, 2006. — Вип. 1. — С.45—48.
 1. Волинка Г. Щедрий учинок вченого і педагога: до 55—річчя Володимира Беха / Волинка Г. //Пам’ять століть. — 2006. — № 1. — С.196—198.
 1. Волинка Г. До проблеми витоків російського космізму / Волинка Г. //Вісник Національного авіаційного університету. Сер. Філософія. Культурологія. — К.: НАУ, 2007. — №1(5). — С.12—16.
 1. Глушко Т.П. Філософія економіки як методологія соціальної модернізації / Глушко Т.П. //Актуальні проблеми філософських, політологічних і релігієзнавчих досліджень: матеріали між нар. наук. конф. „Людина – Світ – Культура”. – К :ВПЦ „Київський університет”, 2004. – С.370—371.
 1. Глушко Т.П. Структура економічної свідомості: соціально— філософський аналіз / Глушко Т.П.//Філософія та методологія гуманітарних наук: історія, концепція, можливості: матеріали наук. конф. – Чернівці: Рута, 2005. – С. 116—117.
 1. Глушко Т.П. Філософія бізнесу як основа легітимації економіки / Глушко Т.П. //Філософські проблеми гуманітарних наук: філософський альманах. – К.: Міжнар. освітній фонд ім. Ярослава Мудрого, 2005. — № 4. – С.85—89.
 1. Глушко Т.П. Філософія економіки як форма національної самоідентифікації / Глушко Т.П. //Матеріали міжнародної наукової конференції „Дні науки філософського факультету—2005”. – К.: ВПЦ „Київський університет”, 2005. – Ч.3. – С.26—27.
 1. Глушко Т.П. Філософія економіки як основа формування стратегії соціального управління / Глушко Т.П. //Мультиверсум: філософський альманах: зб. наук. пр. /гол. ред. В.В.Лях. – К.: Укр. Центр духов. культури, 2005. – Вип. 47. – С.184—192.
 1. Глушко Т.П. Філософський зміст „економічного підходу” Г.Беккера / Глушко Т.П. //Матеріали ІУ міжнародної науково—практичної конференції „Динаміка наукових досліджень — 2005”: тези. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. – Т.62. – С.12—15.
 1. Глушко Т.П. Економічні засади розвитку суб’єкта соціальної дії/ Глушко Т.П. //Філософські проблеми гуманітарних наук: філософський альманах. – К.: Міжнар. освітній фонд ім. Ярослава Мудрого, 2006. — № 8.— С.89—94.
 1. Глушко Т.П. Економічна ідеологія у структурі соціального знання (український контекст) / Глушко Т.П. //Мультиверсум: філософський альманах: зб. наук. пр. /гол. ред. В.В.Лях. – К.: Укр. Центр духов. культури, 2006. – Вип. 54. – С. 67—77.
 1. Глушко Т.П. Ментальні цінності економічної свідомості українців: соціально—креативний потенціал / Глушко Т.П.//Матеріали міжнародної наукової конференції „Дні науки філософського факультету—2006”. – К.: ВПЦ „Київський університет”, 2006. — Ч.V. – С.12—14.
 1. Глушко Т.П. Філософія економіки: структурно—методологічний аналіз: автореф. дис. … канд. філософ. наук. / Глушко Т.П. – К., 2006. – 17 с.
 1. Глушко Т.П. Філософія економіки і соціальний прогрес / Глушко Т.П. // Вісник Київського національного університету ім. Т.Шевченка. Сер.: Філософія. Політологія. – К.: ВПЦ „Київський університет”, 2006. – Вип. 77. – С.71—74.
 1. Глушко Т.П. Концепція сталого розвитку як аграрна філософія сучасної цивілізації / Глушко Т.П., Корсак Л.М. // Мультиверсум: філософський альманах: зб. наук. пр. /гол. ред. В.В.Лях. – К.: Укр. Центр духов. культури, 2007. – Вип. 66. – С. 54—63.
 1. Глушко Т.П. Навчальна програма дисципліни „Філософія політики”/ Глушко Т.П.— К.:МАУП, 2007. – 17 с.
 1. Глушко Т.П. Філософія економіки і філософія освіти: перспективи методологічного синтезу / Глушко Т.П. //Матеріали міжнародної наукової конференції „Дні науки філософського факультету—2007”. – К.: ВПЦ „Київський університет”, 2007. — Ч.V. – С. 28—29.
 1. Дорошкевич В. Правда про історію встановлення радянської влади на Україні (листопад 1917—листопад 1918) //Сучасність. — 1991. — Ч.7—8, липень—серпень. — С.126—141.

 2. Дорошкевич В.О. Надо ли отказываться от России? /В.О.Дорошкевич //Крымские известия. – 1999. – 20—21 августа, [№ 164—165(1915—1916)]. – С.11.

 3. Дорошкевич В. Вироджується і зникає українець. Чому? : роздуми про майбутнє нашої нації та про зникнення графи „національність” у нашому паспорті /В.Дорошкевич, Я.Ілясевич //Українська газета. – 2000. – 12 жовтня,[ №187]. – С.5.

 4. Дорошкевич В.О. Дуалізм мислення /В.О.Дорошкевич //Наукові записки: ювілейний випуск /НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2000. — Ч.1. – С. 98—100.

 5. Дорошкевич В.О. Духовный завет Александра Грина: взгляд из сегодня //Русский язык и литература в учебных заведениях. – 2000. — №3. – С.18—21. – Лит.: 13 н.

 6. Дорошкевич В. „Незалежно від національного походження”: Про графу „національність” у паспорті громадянина України /В.Дорошкевич //Національна газета. – 2000. – 23—29 березня, [№ 12(441)]. – C.4.

 7. Дорошкевич В. „Чисті руки” Президента України Леоніда Кучми /В.Дорошкевич //газ. Справедливість (Волинь). – 2000. — 30 листопада (№47). – С.2.

 8. Дорошкевич В.О. Доля України в планах митрополита Андрея Шептицького і проблема ії інтеграції в Європу / В.О.Дорошкевич //Україна в ХХ столітті: уроки, проблеми, перспективи /МОН України. Укр. православна Церква. Київський патріархат. Міжнародний інститут лінгвістики і права. – К.: МІЛП, Укр. Центр духовної культури, 2001. – С.609—620.

 9. Дорошкевич В.О. Проблема універсалій: сучасний погляд/ В.О.Дорошкевич //Наукові записки: зб. наук. пр. НПУ ім. М.Драгоманова. – К.: НПУ, 2001. — Вип. 40. — C. 183—184.

 10. Дорошкевич В.А. Свобода научного мышления: современный подход (философский срез) / В.А.Дорошкевич //Наукові записки: зб. наук. пр. НПУ ім.М.Драгоманова. – К.: НПУ, 2001. — Вип.7: Релігієзнавство. Культурологія. Філософія. — C. 121—124.

 11. Каталог: bibliograf
  bibliograf -> Юрію Оліферовичу Збанацькому
  bibliograf -> Професор Марія Яківна Плющ
  bibliograf -> Управління культури І туризму, національностей та релігій облдержадміністрації
  bibliograf -> Література: Твори Олеся Гончара
  bibliograf -> До 100-річчя з дня народження Бібліографічний нарис Одеса – 2014 Вершини Олександра Блещунова
  bibliograf -> Академік апн україни Любов Іванівна Мацько
  bibliograf -> Професор Людмила Петрівна Вовк Біобібліографічний покажчик
  bibliograf -> Біобібліографічний покажчик серії „Вчені нпу імені М. П


  Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41

Схожі:

Бібліографічний покажчик iconІноземних мов бібліографічний покажчик
Методика викладання іноземних мов: Бібліографічний покажчик.: За матеріалами періодичних видань. Випуск / Упорядники: О. А. Захарова,...
Бібліографічний покажчик icon2010 року Бібліографічний покажчик
Поточний бібліографічний покажчик «Сумщина за IV квартал 2010 року» вміщує статті з періодичних видань (крім місцевої преси), книги...
Бібліографічний покажчик icon2009 року Бібліографічний покажчик
Поточний бібліографічний покажчик «Сумщина за IIІ квартал 2009 року» вміщує статті з періодичних видань (крім місцевої преси), книги...
Бібліографічний покажчик iconНові публікації про подільський район бібліографічний покажчик
Бібліографічний покажчик інформує про книги, публікації у збірниках, періодичних виданнях, що надійшли до центральної районної бібліотеки...
Бібліографічний покажчик icon1932–1933 років на Дніпропетровщині Бібліографічний покажчик Дніпропетровськ 2008 Від упорядника
Даний бібліографічний покажчик присвячено болючій І актуальній, І не лише сьогодні, темі Голодомору 1932–1933 років в Україні, зокрема...
Бібліографічний покажчик iconIssn 0130-0914 книжкова палата україни літопис нот Державний бібліографічний покажчик України
Літопис нот –– державний бібліографічний покажчик, що виходить один раз на рік та інформує про нотні видання, зареєстровані Книжковою...
Бібліографічний покажчик iconБібліографічний анотований покажчик видань Надвірнянської цбс у 2015 р
Бібліографічний анотований покажчик видань Надвірнянської цбс у 2015 р. [Текст]: / Надвірнянська црб; метод бібліогр відділ; уклад....
Бібліографічний покажчик iconБібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Сумського Д76 державного університету за 2008 рік: Бібліографічний покажчик. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка