Бібліографічний покажчикСторінка7/41
Дата конвертації18.04.2017
Розмір5,72 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   41

Немчинов І.Г. Російська самоідентифікація. Філософія історії Олександра Пушкіна у контексті історіософських дискусій 20—30—х років ХІХ століття / Немчинов І.Г. // Sententiae: наук. пр. Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства). — Вінниця, 2003. — №VI—VII. – С. 88 – 97.
 1. Немчинов І.Г. Російська ідентифікація. Александр Пушкін vs Пьотр Чаадаєв: два підходи до російської історії / Немчинов І.Г. //Sententiae: наук. пр. Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства). — Вінниця, 2003. — Вип.13. –С.119 – 127.
 1. Немчинов І.Г. Під тиском з Півночі. Нарис української національної самоідентифікації / Немчинов І.Г. // Філософськї обрії. – Полтава, 2004. – Вип. 11. — С.133 – 147.
 1. Немчинов І.Г. Феномен “перенесення столиці” як засіб зміни коду у російській ідентифікаційній традиції / Немчинов І.Г. // Наукові записки НПУ ім. М. Драгоманова. — К., 2004. – Вип. 16. — С. 195 – 202.
 1. Немчинов І.Г. Україна та Росія як “порубіжні культури”. Відмінності ідентифікації / Немчинов І.Г. // Наукові записки Тернопільського НПУ ім. В. Гнатюка. Сер.: Філософія. – Тернопіль, 2005. – Вип. 13. — С. 140 – 144.
 1. Немчинов І.Г. Український внесок у російський Розкіл ХVII ст. / Немчинов І.Г. // Філософськї обрії. – Полтава, 2005. – № 13. — С.3 – 15.
 1. Немчинов І.Г. Попытка выведения «новой породы» людей в России XVIII века и российская самоидентификация / Немчинов І.Г. //Sententiae: наук. пр. Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства). — Вінниця, 2005. – Вип.12. – С. 142 – 151.
 1. Немчинов І.Г. Російська ідентифікація. “Любомудріє” замість філософії / Немчинов І.Г. // Sententiae: наук. пр. Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства). — Вінниця, 2005. – Вип. 13. – С. 160 – 167.
 1. Немчинов І.Г. Феномен уварівської «тріяди», або Маніфест Антипросвітництва / Немчинов І.Г. // Sententiae: наук. пр. Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства). — Вінниця, 2006. – Вип. 14. – С. 132 – 139.
 1. Конверський А.Є. Філософська думка у Київському університеті: історія і сучасність /А.Є.Конверський, І.В.Бичко, І.В.Огородник; За заг. ред.А.Є.Конверського. – К.: Центр навч. літ—ри, 2005. — 336 с.

Інститут української філології

Кафедра історії та етнополітики

 1. Даниленко В. М. Виступ на “Круглому столі” по 16—томнику “Україна крізь віки” /В. М.Даниленко // Президентський вісник. – 2000. – 17—23 лип. – С. 2.
 1. Даниленко В. М. Володимир Дурдуківський – педагог, критик, громадський діяч (1874–1938) / В. М. Даниленко, А. А. Кравченко. – К.: Ніка—Центр, 2000. – 72 с.
 1. Даниленко В. М. Крах політики українізації і голод 1932–1933 рр. / В. М. Даниленко, П. М. Бондарчук // Голод, геноцид 1933 року в Україні: матеріали конф. – К., 2000. – С. 51—63.
 1. Даниленко В. М. Останній період сталінщини (суспільно—політичний розвиток) /В. М. Даниленко, В. К. Баран // Історія України. – 2000. – № 12 (172), березень. – С. 1—2; № 13 (173), квітень. – С. 1—2
 1. Даниленко В. М. Передмова // Билокинь С. И. Механика большевицкого насилия. – К., 2000. – С. 3.
 1. Даниленко В. М. Радянський варіант “українізації” / В. М. Даниленко, П. М. Бондарчук // Матеріали ІV Міжнародного конгресу україністів: Історія. – К., 2000. – Ч. 2. — С. 394—399.
 1. Даниленко В. М. [Рец. на кн.: Віднянський С. В. Всесвітня історія: 10 клас : навч. посібник. – К.: Фаренгейт, 2000.] // Історія України. – 2000. – № 4. — С. 3.
 1. Видатні діячі України минулих століть : меморіальний альманах. Сер. “Золоті імена України” / ред. кол.: … В. М. Даниленко [та ін.] – К.: Євроімідж, 2001. – 624 с.
 1. Даниленко В. "Відлига" в культурному житті УРСР на зламі 50–60—х рр. /Даниленко В., Баран В. // Історія України. – 2001. – № 10, березень. – С. 1—2.
 1. Даниленко В. М. Віталій Сергійович Чишко: життєвий шлях / В. М. Даниленко //Віталій Серійович Чишко: біобібліографія до 50—річчя. – К.: Наукова думка, 2001. – С. 5—12.
 1. Даниленко В. М. Державотворчий процес і етнокультурна політика в Україні / В. М. Даниленко, О. В. Даниленко // Carpatika–Карпатика. – Вип.10: Актуальні проблеми політичного та етнокультурного розвитку Карпатського регіону в ХІХ–ХХ століттях. – Ужгород: Два кольори, 2001. – С. 198—205.
 1. Історія України / В. Ф. Верстюк, О. В. Гарань, О. І.  Гуржій, В. М. Даниленко [та ін.]; за ред. В. А. Смолія. – К.: Альтернативи, 2001. – 472 с.
 1. Даниленко В. М. Література та мистецтво / В. М. Даниленко, Л. М. Новохатько Л. М. // Київ: енциклопедичне видання. – К.: Вид. дім "Альтернативи", 2001. – С. 357—376.
 1. Короткий історичний словник / В. М. Даниленко, О. В. Даниленко, С. А. Кокін, А. Г. Слісаренко.– Запоріжжя: Прем’єр, 2001. – 320 с., укр., рос.
 1. Даниленко В. М. Педагогічна діяльність В. Ф. Дурдуківського (1874 – 1938) / В.М. Даниленко // Україна ХХ ст.: Культура, ідеологія, політика: зб. ст. / редкол.: В. М. Даниленко (відп. ред.), С. І. Білокінь, О. В. Добржанський, Г. В.  Касьянов, С. В.  Кульчицький, В. С. Чишко, В.П. Швидкий /Інститут історії України НАН України. – К., 2001. – Вип. 4. – С. 3—30.
 1. Даниленко В. М. Педагогічна спадщина Володимира Дурдуківського (1874–1938 рр.) /В. М. Даниленко // Міжнародний науковий конгрес "Українська історична наука на порозі ХХІ ст." [ Чернівці, 16—18 травня 2000 р.] : доповіді та повідом. – Чернівці: Рута, 2001. – Т.1. – С.313—316.
 1. Україна ХХ ст.: Культура, ідеологія, політика: зб. ст. / редкол.: В. М. Даниленко (відп. ред.), С.І. Білокінь, О.В. Добржанський, Г.В. Касьянов, С.В. Кульчицький, В.С. Чишко, В.П. Швидкий. – К., 2001. – Вип. 4. – 379 с.
 1. Україна: утвердження незалежної держави (1991–2001).– К.: Вид. дім "Альтернативи", 2001. – Розділ V: Культура / П. Тронько, Л. Новохатько, В. Даниленко. — С. 421—509.
 1. Даниленко В. М. Українська наука в 1990—ті роки /В.М. Даниленко //Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика: зб. ст. / редкол.: В. М. Даниленко (відп. ред.), С. І. Білокінь, О. В. Добржанський, Г. В. Касьянов, С. В. Кульчицький, В. С. Чишко, В. П. Швидкий. – К.: Інститут історії України НАН України, 2001. – Вип. 5. – С. 3—14.
 1. Даниленко В. М. Боротьба з українським буржуазним націоналізмом / В. М.Даниленко // Політичний терор і тероризм в Україні: ХІХ – ХХ ст. : Історичні нариси. – К.: Наукова думка, 2002. – С.707—724.
 1. Даниленко В. М. Єврейське питання / В. М. Даниленко //Політичний терор і тероризм в Україні : ХІХ – ХХ ст. Історичні нариси. – К.: Наукова думка, 2002. – С. 724—744.
 1. Історія України. — Вид. 3—є, доп. й переробл. / В. Ф. Верстюк, О. В. Гарань, О. І. Гуржій, В. М. Даниленко [та ін.]; за ред. В. А. Смолія. – К.: Альтернативи, 2002. – 472 с.
 1. Історія України: навчальна програма для студентів факультету української філології / Даниленко В. М., Дробот І. І., Стоян Т. А, Позняк О. В., Пилипенко Л. В., Тицький С. І. /Міністерство освіти і науки України. НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К. , 2002. — 66 с.
 1. Історія України: навчальний посібник для 10 класу серед. загальноосвіт. школи / Даниленко В. М., Гузенков С. Г., Колодяжний М. М. – Запоріжжя: Прем’єр, 2002. – 224 с.
 1. Даниленко В. М. Книга про українську Голгофу. Ключ до пізнання й дослідження: [Рец. на кн.: Голодомор в Україні 1932–1934 рр.: бібліографічний покажчик. – К., 2001] //Думська площа. – 2002. – 21 черв. – [№23 (330)]. – С. 2.
 1. Даниленко В. М. Культурно—мистецьке життя в Україні 1990—х років /В. М. Даниленко // Вісник Державної Академії керівних кадрів культури і мистецтв. – 2002. – №1. – С.113—131.
 1. Даниленко В. М. Міграційні процеси 1920—х – 30—х років в УСРР як чинник "українізації" / Даниленко В. М., Бондарчук П. М. // Україна ХХ ст.: Культура, ідеологія, політика: зб. ст. / редкол.: В. М. Даниленко (відп. ред.), С. І. Білокінь, О. В. Добржанський, Г. В. Касьянов, С. В. Кульчицький, В. С. Чишко, В. П. Швидкий. – К.: Інститут історії України НАН України, 2002. – Вип. 6. – С.218—224.
 1. Народжені Україною. Серія “Золоті імена України”. Меморіальний альманах у двох томах. – К.: Євроімідж, 2002. – Т. 1. – Із змісту статті Даниленка В. М. : Адріанова—Перетц Варвара. — С. 48—49. — Бенардос Микола. – С. 178—179. — Граве Микола. – С. 512—513.— Заньковецька Марія. – С. 632—633. — Корольов Сергій. – С. 784—785. — Кравчук Михайло. – С. 818—819. — Крилов Микола. – С. 822—823.
 1. Народжені Україною. Серія “Золоті імена України”. Меморіальний альманах у двох томах. – К.: Євроімідж, 2002. – Т. 2. – Із змісту статті Даниленка В. М.: Лебедєв Сергій. — С. 18—19. — Патон Євген. — С. 298—299. — Писаржевський Лев. – С. 328—329. — Ремесло Василь. – С. 394—395. — Рудницький Степан. – С. 426—427. — Русова Софія.– С. 434—435. — Смаль—Стоцький Степан. – С. 530—531. — Сумцов Микола. – С. 584—585. — Тиктор Іван. – С. 620—621. — Тимошенко Степан. – С. 622—623. — Чижевський Дмитро. – С. 730—731. — Ягель Михайло. – С. 800—801.
 1. Даниленко В. М. Петро Холодний – освітній діяч, митець, патріот /Даниленко В. М., Телячий Ю. В. // Микола Плав’юк: Україна – життя моє. – Т. 3. Та долю іншу він обрав – душі неспокій : на пошану М. Плав’юка. – К.: Вид—во ім. Олени Теліги, 2002. – С.972—981.
 1. Даниленко В. М. Релігійне життя в Україні у 1990—ті роки / В.М. Даниленко //Проблеми історії України. Факти, судження, пошуки: міжвідом. зб. наук. пр. на пошану Станіслава Владиславовича Кульчицького: (з нагоди його 45—річчя наук. діяльності та 65—річчя від дня народж.) / редкол.: В. Смолій (відп. ред.), О. Веселова, О. Гуржій, В. Даниленко, М. Котляр, В. Марочко, Р. Симоненко /Інститут історії України НАН України. – К., 2002. – Вип. 6. — С.507—518.
 1. Даниленко В. М. [Рец. на кн.: Стяжкіна О. В. Жінки в історії української культури другої половини ХХ століття: монографія. – Донецьк: Східний видавничий дім, 2002. – 270 с. ] // Україна ХХ ст.: Культура, ідеологія, політика: зб. ст. / редкол.: В. М. Даниленко (відп. ред.), С. І. Білокінь, О. В. Добржанський, Г. В. Касьянов, С. В. Кульчицький, В. С. Чишко, В. П. Швидкий /Інститут історії України НАН України. – К., 2002. – Вип. 6. – С. 361—364.
 1. Даниленко В. М. Боротьба сталінського режиму з "єврейським націоналізмом" в радянській Україні у повоєнний період (1946 – 1953 рр.) / В.М.Даниленко // Проблеми історії України: Факти, судження, пошуки : міжвід. зб. наук. пр. / редкол.: С. Кульчицький (відп. ред.), О. Веселова, В. Даниленко, І. Колесник, В. Марочко, О. Удод /Інститут історії України НАН України. – К., 2003. – Вип. 8. – С.392—411.
 1. Даниленко В. М. Голодування науково—педагогічної інтелігенції / Даниленко В.М., Кузьменко М. М. // Голод 1932–1933 років в Україні: причини та наслідки. – К., 2003. – С. 711—720.
 1. Енциклопедія історії України /ред. кол.: В. А.Смолій (гол.), … В.М.Даниленко та ін.– К.: Наукова думка, 2003. — Т 1. — 671 с.– Із змісту статті В. М. Даниленка : Адельгейм Євген Георгійович. — С. 35—36. — Альтман Мойсей Ельович. – С. 72. — Астафієв Олелько Сергійович. — С. 149. — Атрощенко Василь Іванович.– С. 151. — Ахієзер Наум Ілліч.– С. 154. Бейліс Вольф Менделевич. – С. 215. — Введенський Андрій Олександрович С. 452. — Вернадський Володимир Іванович. – С. 484—485. — Вища освіта в Україні. – С. 523—524. — Война Олексій Дорофійович. — С. 602—603.
 1. Історія України : навчальна програма для студентів неісторичних факультетів / укл.: І. Дробот, В. М. Даниленко, Т. А. Стоян, Д. С. Рященко І. /НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К., 2003. – 26 с.
 1. Даниленко В. М. Культурно—освітня діяльність Петра Холодного (1876–1930) /Даниленко В. М., Телячий Ю.В. // Науковий вісник Українського університету м. Москви. – М., 2003. –Т.4. — С. 318—329.
 1. Даниленко В. М. Культура в незалежній Україні і проблема інтеграції в європейський культурний простір / В. М.Даниленко, В. А.Смолій // 13 Mednarodni slavistični kongres Ljubljana, 15—21 avgusta 2003. Zbornik povzetkov. 2 Del/ Tewatski bloki. – Ljubljana, 2003. – С. 237—238.
 1. Даниленко В. Лановик Богдан Дмитрович / В. Даниленко //Українські історики ХХ століття: біобібліографічний довідник / Інститут історії України НАН України. — К., 2003. – Вип. 2, ч.2. – С. 224—225. — (Сер. “Українські історики”).
 1. Даниленко В. М. Науково—педагогічна інтелігенція в роки голоду /Даниленко В.М., Кузьменко М.М. // Український історичний журнал. – 2003. – № 5. – С. 145—156.
 1. Політика коренізації в радянській Україні (1920–1930—і рр.): науково—допоміжний бібліографічний покажчик / упор. та авт. вступ. ст. П. Бондарчук, В. Даниленко, Г. Єфіменко. – К., 2003. – 219 с.
 1. Програма для класів суспільно—гуманітарного профілю загальноосвітніх навчальних закладів. Історія України. 10, 11 кл. /Даниленко В., Євтушенко Р., Кульчицький С., Турченко Ф., Удод І. //Історія в школах України. – 2003. – № 4. – С. 3—10.
 1. Даниленко В. М. Соціальний тип та інтелектуально—освітній рівень номенклатури скрипніківського Наркомпросу. Біографічні нариси /Даниленко В.М., Кузьменко М.М. – Севастополь—Донецьк, 2003. – 57 с.
 1. Даниленко В. М. ”Українізація” 1920 – 1930—х років: Передумови, здобутки, уроки / відп. ред. В. А. Смолій; авт. кол.: В. М. Даниленко (кер. авт. кол.), П. М. Бондарчук, Я. В. Верменич, Л. В. Гриневич, О. О. Ковальчук, В. В. Масненко, В. М. Чумак ; Інститут історії України НАН України. – К., 2003. – 392 с.
 1. Даниленко В. М. Українська інтелігенція як об'єкт репресивної політики сталінського режиму в повоєнний період (1946 – 1953 рр.) / В. М. Даниленко // Проблеми історії України: Факти, судження, пошуки :міжвід. зб. наук. пр. /Інститут історії України НАН України. – К., 2003. – Вип. 7. Спеціальний. – С. 406—420.
 1. Українські історики ХХ століття : біобібліографічний довідник. Сер. Українські історики. – Вип. 2, ч.1. – К., Львів, 2003. – Із змісту статті Даниленка В. М. : Баран Володимир Кіндратович. — С. 18. — Бачинський Анатолій.– С. 18—19. — Біціллі Петро Михайлович. – С. 26. — Бондар Тихон Данилович. – С. 29.— Борисенко Володимир Йосипович. – С. 30—31. — Ботушанський Василь Мефодійович. – С. 34—35. — Брицький Петро Павлович. – С. 37—38. — Буравченков Анатолій Олександрович. — С. 38—39. — (Даниленко В., Крапівін О. ) Бурносов Вадим Федорович. – С. 39. — Введенський Андрій Олександрович. – С. 49. — Віднянський Степан Васильович. – С. 57—59. — Волковинський Валерій Миколайович. — С. 60—61. — Горбик В’ячеслав Олександрович. – С. 71. — Дементьєв Микола Єгорович. – С. 95. — Добржанський Олександр Володимирович. – С. 102—103. — Дробот Іван Іванович. – С. 107. — Дубина Кузьма Кіндратович.– С. 107—108. — Дубровіна Любов Андріївна. – С. 108—109. — Кордуба Мирон Михайлович. – С. 151—152. — Король Віктор Юхимович. – С. 152. — Кравченко Надія Михайлівна. – С. 160. — Курносов Юрій Олексійович. – С. 177—178. — Лебеденко Олександр Михайлович. – С. 182—183. — Лихолобова Зоя Григорівна. – С. 194—195. — Лях Роман Данилович. – С. 198—199. — Майдан Іван Григорович. – С. 205. — Макар Юрій Іванович.– С. 206—208. — Макарчук Степан Арсентійович. – С. 209. — Мусієнко Володимир Васильович. – С. 231. — Наулко Всеволод Іванович. – С. 235. — Пеленський Ярослав Богданович. – С. 250. — Пінчук Юрій Анатолійович. – С. 259—260. — Слюсаренко Анатолій Гнатович. – С. 294. — Слюсаренко Анатолій Григорович. – С. 295. — Терещенко Юрій Іларіонович. – С. 319—320. — Чишко Віталій Сергійович. – С. 344—346. — Шовкопляс Іван Гаврилович. – С. 358—359. — Щупак Ігор Якович. – С. 370—371. — Буркало Іван Федорович. – С. 69—70. — Довгопол Василь Микитович – С. 144. — (Серія “Українські історики”)
 1. Даниленко В. Шморгун Петро Михайлович / В. Даниленко //Українські історики ХХ століття: біобібліографічний довідник / Інститут історії України НАН України. К., 2003. – Вип. 2, ч.2. – С. 351—352. — (Серія “Українські історики”).
 1. Даниленко В. М. [Рец. на кн.: В. Ф. Солдатенко “Незламний. Життя і смерть Миколи Скрипника”: монографія. – К., 2002. – 352 с.] Даниленко В. М., Бондарчук П. М. //Український історичний журнал. – 2003. – № 3. – С.153—156.
 1. Даниленко В. [Рец. на кн.: Білокінь С. Музей України: збірка П. Потоцького: Доба, середовище, загибель. – К., 2002. – 251 с.] //Спеціальні історичні дисципліни: Питання теорії та методики: зб. наук. пр. Пам’яті відом. вченого—історика, д—ра іст. наук Михайла Брайчевського. Число 10: у 2—х ч. – К.: Інститут історії України НАН України, 2003. – Ч. 2. – С. 428—430.
 1. Даниленко В. М. В. Й. Борисенко // Енциклопедія сучасної України.– К., 2004. – Т. 3. – С. 298.
 1. Даниленко В. Володимир Дурдуківський і його родина у громадсько—культурному житті України / В. Даниленко // Україна соборна: зб. наук. пр. Прикарпатського держ. ун—ту ім. В.Стефаника. – К., 2004.— Вип. 1. – С.108—134.
 1. Енциклопедія історії України. – К.: Наукова думка, 2004. –Т.2. – Із змісту статті Даниленка В. М. : Гудзенко Пантелеймон Петрович С. 244. — Довгопол Василь Микитович.– С. 426. — Дубина Кузьма Кіндратович.– С. 486—487. — Дурдуківський Володимир Федорович. – С. 499.
 1. Даниленко В. Інтелігенція українського села в 50—ті – 60—ті рр. ХХ ст.: історіографія та джерельна база проблеми / В. Даниленко, І.М.Романюк //Наукові записки Вінницького державного педагогічного ун—ту ім. М.Коцюбинського.Сер.: Історія: зб. наук. пр. – Вінниця, 2004. – – Вип.8. — С. 46—51.
 1. Даниленко В.М. “Інтернаціоналізація” радянської України (друга половина ХХ ст.) / В. М. Даниленко // Актуальні проблеми вітчизняної історії ХХ ст.: зб. наук. пр., присвяч. пам’яті акад. НАН України Юрія Юрійовича Кондуфора / відп. ред. В. А. Смолій – К.: Інститут історії України НАН України, 2004. – Т.2. – С. 210—252.
 1. Історія культури України: навчальна програма для студентів факультету української філології / укл.: І. І. Дробот, В. М. Даниленко, А. А. Кравченко, В. Г. Шарпатий, О. В. Даниленко. – К.: Ніка—Центр, 2004. – 44 с.
 1. Історія України: навч. програма для студ. неісторичних спеціальностей / укл.: І. І. Дробот, В. М.  Даниленко,Т. А. Стоян, Д. С. Рященко, В. Г.  Шарпатий, Л. В.  Пилипенко, С. І. Тицький, О. В. Даниленко, О. М. Казакевич. – К.: Ніка—Центр, 2004. – 44 с.
 1. Історія України: навч. посібник / Алексєєв Ю. М., Вертегел А. Г. Даниленко В. М. – К.: Каравела, 2004. – 256 с.
 1. Історія України: навч. програма для студ. факультету української філології / укл.: Даниленко В. М., Дробот І. І ., Стоян Т. А., Кравченко А. А., Шарпатий В. Г., Позняк О. В., Пилипенко Л. В., Тицький С. І. – К.: Ніка—Центр, 2004. – 88 с.
 1. Кам’янець—Подільський державний український університет у добу Директорії УНР (1918—1920 рр.): З хроніки подій /Даниленко В. М., Телячий Ю. В., Завальнюк О. М. //Освіта, наука і культура на Поділлі: зб. наук. пр. – Кам’янець—Подільський, 2004. – Т. 4. — С.3—21.
 1. Кам’янець—Подільський державний український університет у часи гетьманату П.Скоропадського (1918): хроніка основних подій /Даниленко В. М., Телячий Ю. В., Завальнюк О. М. // Кам’янець—Подільський у контексті українсько—європейських зв’язків: історія і сучасність: зб. наук. пр. – Кам’янець—Подільський, 2004. – С.104—108.
 1. Моя Україна : енциклопедичне видання / Віднянський С, Даниленко В., Дмитрієнко М., Кульчицький С., Литвин В., Смолій В., Федорченко В., Цибух В., Шпаковатий М. — К., Альтернатива, 2004. — 600 с.
 1. Даниленко В. М. Проекти єврейської автономії в радянському Криму / В. М. Даниленко //Крим в історичних реаліях України: матеріали наук. конф. “Крим в історичних реаліях України: До 50—річчя входження Криму до складу УРСР”. – К., 2004. – С.288—298.
 1. Даниленко В. Регіони України як об’єкт наукового аналізу ( Рец. на кн. :Верменич Я. Теоретико—методологічні проблеми історичної регіоналістики в Україні. – К.: Ін—т історії України НАН України, 2003) /Даниленко В. // Проблеми історії України: Факти, судження, пошуки: міжвід. зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Кульчицький (відп. ред.), О.М. Веселова, О. І. Ганжа, Л.В Гриневич, В. М. Даниленко, В. І. Марочко. – К.: Інститут історії України НАН України, 2004. – Вип. 12.– С. 400—404.
 1. Україна і Росія в історичній ретроспективі: радянський проект для України / Даниленко В. М., Кульчицький С. В., Лисенко О. Є. – К.: Наук. думка, 2004. – 531 с.
 1. Верменич Я. “Українізація” 20—х – 30—х рр. ХХ ст.: зміст та основні напрямки /Верменич Я., Даниленко В. // Україна ХХ ст.: Культура, ідеологія, політика: зб. ст. / редкол.: В. М. Даниленко (відп. ред.), С.  Білокінь, О. В. Добржанський, Г. В. Касьянов, С. В. Кульчицький, О. П. Реєнт, В. П. Швидкий. – К.: Інститут історії України НАН України, 2004. – Вип. 7. – С. 4—12.
 1. Каталог: bibliograf
  bibliograf -> Юрію Оліферовичу Збанацькому
  bibliograf -> Професор Марія Яківна Плющ
  bibliograf -> Управління культури І туризму, національностей та релігій облдержадміністрації
  bibliograf -> Література: Твори Олеся Гончара
  bibliograf -> До 100-річчя з дня народження Бібліографічний нарис Одеса – 2014 Вершини Олександра Блещунова
  bibliograf -> Академік апн україни Любов Іванівна Мацько
  bibliograf -> Професор Людмила Петрівна Вовк Біобібліографічний покажчик
  bibliograf -> Біобібліографічний покажчик серії „Вчені нпу імені М. П


  Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   41

Схожі:

Бібліографічний покажчик iconІноземних мов бібліографічний покажчик
Методика викладання іноземних мов: Бібліографічний покажчик.: За матеріалами періодичних видань. Випуск / Упорядники: О. А. Захарова,...
Бібліографічний покажчик icon2010 року Бібліографічний покажчик
Поточний бібліографічний покажчик «Сумщина за IV квартал 2010 року» вміщує статті з періодичних видань (крім місцевої преси), книги...
Бібліографічний покажчик icon2009 року Бібліографічний покажчик
Поточний бібліографічний покажчик «Сумщина за IIІ квартал 2009 року» вміщує статті з періодичних видань (крім місцевої преси), книги...
Бібліографічний покажчик iconНові публікації про подільський район бібліографічний покажчик
Бібліографічний покажчик інформує про книги, публікації у збірниках, періодичних виданнях, що надійшли до центральної районної бібліотеки...
Бібліографічний покажчик icon1932–1933 років на Дніпропетровщині Бібліографічний покажчик Дніпропетровськ 2008 Від упорядника
Даний бібліографічний покажчик присвячено болючій І актуальній, І не лише сьогодні, темі Голодомору 1932–1933 років в Україні, зокрема...
Бібліографічний покажчик iconIssn 0130-0914 книжкова палата україни літопис нот Державний бібліографічний покажчик України
Літопис нот –– державний бібліографічний покажчик, що виходить один раз на рік та інформує про нотні видання, зареєстровані Книжковою...
Бібліографічний покажчик iconБібліографічний анотований покажчик видань Надвірнянської цбс у 2015 р
Бібліографічний анотований покажчик видань Надвірнянської цбс у 2015 р. [Текст]: / Надвірнянська црб; метод бібліогр відділ; уклад....
Бібліографічний покажчик iconБібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Сумського Д76 державного університету за 2008 рік: Бібліографічний покажчик. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка