Дей студентів бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 23 травня 2013 року Том Гуманітарні науки Бердянськ 2013Сторінка1/37
Дата конвертації17.04.2017
Розмір7,73 Mb.
ТипПротокол
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37

Збірник тез наукових доповідей студентів. Том 2. Гуманітарні наукиМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Бердянський державний педагогічний університет


ЗБІРНИК ТЕЗ

НАУКОВИХ ДОПОВІДЕЙ

СТУДЕНТІВ

БЕРДЯНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

на Днях науки 23 травня 2013 року

Том 2.

Гуманітарні науки


Бердянськ

2013УДК 37.01(06)

ББК 74я5
З 41

Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 23 травня 2013 року. – Том 2. Гуманітарні науки. – Бердянськ : БДПУ, 2013. – 426 с.

Друкується за рішенням вченої ради Бердянського державного педагогічного університету. Протокол № 11 від05.04.2013 р.РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Богданов Ігор Тимофійович – д.пед.н., проф., проректор з наукової роботи, відповідальний редактор; Зарва Вікторія Анатоліївна – д.філол.н., проф., ректор Бердянського державного педагогічного університету; Алєксєєнко Ірина Вікторівна – д.політ.н., проф., декан соціально-гуманітарного факультету; Казанцева Лариса Іванівна – к.пед.н., доц., директор Інституту соціально-педагогічної та корекційної освіти; Коваль Людмила Вікторівна – д.пед.н., проф., директор Інституту психолого-педагогічної освіти та мистецтв; Кушнірюк Сергій Георгійович – к.н. з фіз. вих. та спорту, доц., декан факультету фізичного виховання; Малихін Андрій Олександрович – к.пед.н., доц., директор Інституту фізико-математичної та технологічної освіти; Саєнко Владислав Григорович – д.екон.н, доц., декан факультету економіки та управління; Харлан Ольга Дмитрівна – д.філол.н., проф., директор Інституту філології та соціальних комунікацій; Хоменко Віталій Григорович – к.техн.н., доц., декан факультету освітніх інженерно-педагогічних технологій.У збірнику тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету друкуються матеріали виступів на Днях науки університету 23 травня 2013 року. У публікаціях розглядаються актуальні проблеми філософських, історичних, філологічних наук, психології та методики їх викладання.© Бердянський державний

педагогічний університет
ЗМІСТ


ФІЛОСОФІЯ. ПОЛІТОЛОГІЯ. СОЦІОЛОГІЯ. ПРАВО
Ботук Катерина. Філософія любові за В. Соловйовим “Сенс любові”........

13

Давыдчик Роман. Проблемы поручительства в случае смерти кредитополучателя в кредитных правоотношениях......................................


14

Завгородня Марина. Проблема насильства над дітьми в сім’ї..................

16

Захаревич Станіслав. Амазонки в давньогрецькій міфології та мистецтві.............................................................................................................


17

Захаревич Станіслав. Динаміка культурних цінностей французів у ХХ столітті..................................................................................................................


18

Казаков Геннадій. Вплив германо-скандинавської міфології на менталітет сучасних скандинавів......................................................................


20

Карбула Олександра. Роль ЗМІ у виборчих процесах................................

21

Корбут Юлия. Установление происхождения ребенка от отца..................

23

Кулик Олена. Релігійний фактор у контексті формування русько-польського пограниччя у Х-ХІ ст. ....................................................................


25

Місєвич Світлана. Політико-правове становище репартантів у повоєнному радянському суспільстві..............................................................


27

Михайличенко Володимир. Шлюбний договір як спосіб регуляції майнових відносин..............................................................................................


28

Назаренко Максим. Сделки и их виды по законодательству Республики Беларусь..............................................................................................................


30

Павліченко Євген. Правові основи охорони здоров’я неповнолітніх.........

31

Пырова Марина. Семья как источник психологической травмы у ребенка...............................................................................................................


34

Сімченко Олександр. Міграційні процеси у сучасному світі.......................

36

Смирнова Дарья. Проблема определения предмета виндикационного иска.......................................................................................................................


38

Старцева Аліна. Маргіналізм у ідеях Мішеля-Поля Фуко............................

39

Ушаков Алексей. Понятие времени в философии К. Э. Циолковского.....

41

Фадеева Анна. Отношение молодежи к семье и браку...............................

43

Шунькіна Ольга. Проблема раціональності наукового пізнання...............

44ІСТОРІЯ
Білай Юрій. Утворення органів розвідки Добровольчої Армії на території України.................................................................................................................


46

Білай Юрій. Формування частин Добровольчої Армії в 1919 р. (за мемуарами білих генералів).............................................................................


47

Бондаренко Руслана. Дошлюбне спілкування та передвесільна обрядовість українців Південної України в першій половині ХХ ст. (за матеріалами історико-етнографічних експедицій БДПУ)....................................49

Бондаренко Яна. Традиції Водохрещення на території Півдня України у 20-30-х рр. ХХ ст. (за матеріалами історико-етнографічних експедицій БДПУ).............................................................................................................................51

Буриліна Наталя. Гімназійна освіта в Бердянську (друга половина – початок ХХ століття)...........................................................................................

52

Вуйцик Едуард. Ставлення німецької національної меншини Півдня України до української державності в умовах української національної революції 1917 – 1920 рр. ..................................................54

В’юн Світлана. Особливості вищої педагогічної освіти на Півдні України в 60-80 рр. ХХ ст. ................................................................................................


56

Горлакова Ольга. Соціально-економічне становище сільської місцевості півдня України у період повоєнної відбудови..............................


57

Горло Анна. Проблема гендерних відносин: радянський вимір..................

59

Гурбич Марина. Вища школа в політичних орієнтирах радянської влади у 40-60-х рр. ХХ ст. ............................................................................................


61

Демко Наталя. Сім’я та позашлюбні відносини на території Південної України в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. ............................................................


62

Казаков Геннадій. Усна історія як джерело вивчення повсякденного життя жителів Північного Приазов’я в окупаційний період............................


64

Казаков Геннадій. Методика використання електронних атласів під час навчання історії в 8-9 класах.............................................................................


66

Коломоєць Вероніка. Релігійна ситуація в Україні в період окупації.........

67

Кульбак В. Радянський авторитаризм за часів Л. Брежнєва (1964-1982)..

69

Сотник Наталя. Феномен “задоволеності життям”: історичний аспект......

71

Стукашева Ганна. Політика окупаційної влади щодо церкви на території Північного Приазов’я (1941–1943 рр.)..............................................................


73

Ушаков Олексій. Федеративна грамота П. Скоропадського: крок до реставрації імперії чи спроба збереження української державності? .........


75

Харченко Денис. Військова допомога гетьмана П. П. Скоропадського П. М. Краснову у боротьбі проти більшовиків у травні–вересні 1918 р. .....


76МОВА ТА МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ
Аксиненко Тетяна. Словотвірна конверсія в англійській мові....................

79

Алієва Кристина. Історія та принципи укладання Oxford English Dictionary.............................................................................................................


80

Алиева Кристина. Темата за родолюбието в поезията на Христо Ботев

82

Андрущенко Інна. Використання методу проектів на уроках української мови......................................................................................................................


84

Бабенко Ілона. Метафори на позначення духовної сфери та почуттів у романі Люко Дашвар “Мати все”.......................................................................


85

Бабенко Ксенія. Зооморфна символіка в українській та англійській мовних картинах світу........................................................................................


87

Бадера Інна. Інтерактивні методи навчання на уроках української мови...

89

Басараб Анна. Вивчення неологізмів в сучасній англійській мові..............

90

Белан Алина. Сопоставительные изучения фразеологии в стилистическом аспекте..................................................................................


92

Бєлан Аліна. Опрацювання навчальних текстів у процесі групової навчальної діяльності........................................................................................


93

Бєлік Ольга. Значення та функції прислівників у сучасній англійській мові (на матеріалі роману Джека Лондона “Біле Ікло”)................................


95

Бєляєва Яна. Фразотворення як вияв ідіостилю Олеся Гончара...............

96

Бідна Ольга. Семантичні особливості фразеологічних одиниць з компонентами “kalt” та “heiß” у зіставному аспекті........................................


98

Бондаренко Юлія. Від текстоцентричності та текстоорієнтованості до риторичних умінь.........................................................................................................


100

Бондаренко Юлія. Семантико-символістські особливості колористики в англійській культурі.............................................................................................


101

Бортник Володимир. Антонімія в англійській та російській мовах (компаративний аспект).....................................................................................


103

Бочарова Юлія. Фразові дієслова як засіб розвитку комунікативної компетенції учнів старших класів середньої загальноосвітньої школи.......


104

Бурмістрова Вероніка. Вплив латини на розвиток лексичної системи англійської мови..................................................................................................


106

Бурмистрова Вероника. Темата за отечеството в поезията на Иван Вазов

107

Васецька Катерина. Динаміка жанрів болгарського фольклору на матеріалі с. Маринівки Приморського району)..............................................


109

Васецька Катерина. Стилістична забарвленість тропів у творі Д. Остін “Гордість та упередження”................................................................................


110

Васьковець Марина. Вплив інформаційних технологій на розвиток словникового складу англійської мови.............................................................


111

Волошина Марина. Языковая личность как лингвистический феномен...

112

Волченко Ганна. Структура і порядок слів в простому англійському реченні та методика викладання в середніх загальноосвітніх закладах.....


114

Врубель Олександр. Історія вивчення концептів........................................

116

Галіуліна Євгенія. Діалектизми в історично-психологічному творі Марії Матіос “Нація”......................................................................................................


117

Горбачева Алена. Молодежный сленг – как средство пополнения лексики русского языка......................................................................................................................


119

Григорян Евгения. Английские заимствования как средство языковой игры....

120

Григор’ян Альона. Жаргонізми та арготизми в сучасній англійській мові...........

122

Гужва Каріна. Іноземні запозичення в лексиці англійської мови.................

124

Дворнікова Аліна. Особливості створення атмосфери іншомовного спілкування на уроках англійської мови..........................................................


125

Денисова Анжеліка. Складнопідрядні речення нерозчленованої структури в творчості сучасних українських письменників.....................


127

Дойжа Ганна. Особливості застосування перекладацьких трансформацій під час реферування архетипних символів міфопоетики Роберта Холдстока (на матеріалі новели “Кельтика”)..................................130

Дричиць Аліна. Метод проектів у формуванні міжкультурної компетенції особистості при навчанні іноземної мови...................................


132

Дубовик Андрій. Роль соматичних символів в англійських фразеологізмах...................................................................................................


133

Журавльова Вікторія. Організація ігрової діяльності в дошкільному навчальному закладі..........................................................................................


134

Забєліна Катерина. Експресивні можливості синонімів у поезії В. Симоненка.......................................................................................................


135

Зінчук Олександра. Особливості функціонування складнопідрядного речення в сучасній англійській мові.................................................................


137

Ієговська Наталя. Лексичні одиниці з причиновою семою у функції головних членів речення в англійській мові....................................................


139

Казанцева Крістіна. Роль виражальних риторичних засобів у художній літературі..............................................................................................................


140

Калько Крістіна. Стилістичні особливості англійського сленгу..................

142

Кара Каріна. Продуктивні способи словотворення в сучасній англійській мові......................................................................................................................


143Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37

Схожі:

Дей студентів бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 23 травня 2013 року Том Гуманітарні науки Бердянськ 2013 iconСтудентів бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 23 травня 2013 року Том Природничі науки Бердянськ 2013
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 23 травня 2013 року. –...
Дей студентів бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 23 травня 2013 року Том Гуманітарні науки Бердянськ 2013 iconТом Педагогічні науки Бердянськ 2013 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 23 травня 2013 року. –...
Дей студентів бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 23 травня 2013 року Том Гуманітарні науки Бердянськ 2013 iconТом Гуманітарні науки Бердянськ 2014 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 15 травня 2014 року. –...
Дей студентів бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 23 травня 2013 року Том Гуманітарні науки Бердянськ 2013 iconТом Гуманітарні науки Бердянськ 2011 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 травня 2011 року. –...
Дей студентів бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 23 травня 2013 року Том Гуманітарні науки Бердянськ 2013 iconТом Гуманітарні науки Бердянськ 2010 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 13 травня 2010 року. –...
Дей студентів бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 23 травня 2013 року Том Гуманітарні науки Бердянськ 2013 iconТом Гуманітарні науки Бердянськ 2009 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 21 травня 2009 року. –...
Дей студентів бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 23 травня 2013 року Том Гуманітарні науки Бердянськ 2013 iconТом Гуманітарні науки Бердянськ 2008 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 15 травня 2008 року. –...
Дей студентів бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 23 травня 2013 року Том Гуманітарні науки Бердянськ 2013 iconТом Гуманітарні науки Бердянськ 2015 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 14 травня 2015 року. –...
Дей студентів бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 23 травня 2013 року Том Гуманітарні науки Бердянськ 2013 iconТом Гуманітарні науки Бердянськ 2016 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 травня 2016 року. –...
Дей студентів бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 23 травня 2013 року Том Гуманітарні науки Бердянськ 2013 iconВідей студентів бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 квітня 2012 року Том Гуманітарні науки Бердянськ 2012
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 квітня 2012 року. –...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка