Державна фіскальна служба україниСторінка1/13
Дата конвертації06.08.2017
Розмір2,28 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО:

на засіданні Приймальної комісії

Протокол № ____ від ________2017 р.

Голова Приймальної комісії

_________________П.В. Пашко


П Р О Г Р А М А


ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

для здобуття рівня вищої освіти «доктор філософії»

зі спеціальності 081 «Право»


Ірпінь – 2017

Програма вступного фахового випробування для здобуття рівня вищої освіти «доктор філософії» з галузі знань 08 Право зі спеціальності 081 Право


Укладачі:

___________ П.В. Цимбал, доктор юридичних наук, професор,

заслужений юрист України, завідувач кафедри кримінального

процесу та криміналістики

___________ Л.М. Касьяненко, доктор юридичних наук, професор,

завідувач кафедри фінансового права

___________ А.Є. Шевченко, доктор юридичних наук, професор,

заслужений юрист України, завідувач кафедри теорії права

та держави

___________ О.П. Рябченко, доктор юридичних наук, професор,

начальник кафедри адміністративного права і

процесу та митної безпеки

___________ А.М. Новицький, доктор юридичних наук, професор,

професор кафедри цивільного права та процесу

___________ Г.В. Дідківська, кандидат юридичних наук, доцент, завідувач

кафедри кримінального права та кримінології
Розглянуто та схвалено:
На засіданні кафедри кримінального процесу та криміналістики

протокол № 11 від 14 березня 2017 року

Завідувач кафедри ______________ П.В. Цимбал
На засіданні кафедри кримінального права та криміналістики

протокол № 8 від 23 березня 2017 року

Завідувач кафедри ______________ Г.В. Дідківська
На засіданні кафедри теорії права та держави

протокол № 18 від 23 березня 2017 року

Завідувач кафедри ______________ А.Є. Шевченко
На засіданні кафедри адміністративного права і процесу та митної безпеки

протокол № 17 від 20 березня 2017 року

Начальник кафедри ______________ О.П. Рябченко


ЗМІСТ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА……………………………………………….4

ТЕМАТИЧНИЙ ВИКЛАД ЗМІСТУ ПРОГРАМИ…………………………...6

МОДУЛЬ 1 ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА…………………………………...6

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО МОДУЛЯ 1…………………….....9

МОДУЛЬ 2 ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА УКРАЇНИ……………………14

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО МОДУЛЯ 2……………………...16

МОДУЛЬ 3 ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ…………….19

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО МОДУЛЯ 3……………………...22

МОДУЛЬ 4 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС……………………25

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО МОДУЛЯ 4……………………...27

МОДУЛЬ 5 ФІНАНСОВЕ ПРАВО………………………………………….30

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО МОДУЛЯ 5……………………...34

МОДУЛЬ 6 ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО……………………………………..38

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО МОДУЛЯ 6……………………...42

МОДУЛЬ 7 КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС.…………………………………..50

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО МОДУЛЯ 7……………………...61

МОДУЛЬ 8 КРИМІНАЛІСТИКА І СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА…………….70

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО МОДУЛЯ 8……………………...80

МОДУЛЬ 9 ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ……………......88

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО МОДУЛЯ 9……………………...92

МОДУЛЬ 10 КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО……………………………………..94

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО МОДУЛЯ 10…………………...100

МОДУЛЬ 11 КРИМІНОЛОГІЯ…………………………………………….106

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО МОДУЛЯ 11…………………...111

МОДУЛЬ 12 КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО…………………..114

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО МОДУЛЯ 12…………………...115

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ……………...119КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДЕЙ НА ВСТУПНОМУ ВИПРОБУВАННІ……………………………………………............................129

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Мета вступного фахового випробування зі спеціальності – відбір до навчання в аспірантурі осіб, які продемонстрували найвищий рівень засвоєння фундаментальних та прикладних знань та вмінь, отриманих в результаті вивчення циклу дисциплін, передбачених освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» зі спеціальності 081 - «Право».

Вимоги до здібностей і підготовленості вступників. Для успішного засвоєння освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії вступники до аспірантури повинні мати ступінь магістра (або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) та здібності до оволодіння знаннями, уміннями і навичками в галузі загальних нормативних та спеціалізованих фахових дисциплін, які передбачені навчальними планами освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» зі спеціальності 081 - «Право». Обов’язковою умовою є вільне володіння державною мовою.

Характеристика змісту програми. Програма вступного фахового випробування охоплює коло питань, які в сукупності характеризують вимоги до знань і вмінь особи, що бажає навчатись в аспірантурі Університету державної фіскальної служби України з метою здобуття освітньо-наукового рівня «доктор філософії» зі спеціальності 081 «Право». Програма має міжпредметний характер, охоплюючи ключові аспекти таких нормативних дисциплін: «Теорія держави і права», «Історія держави і права України», «Історія правових та політичних вчень», «Адміністративне право України», «Фінансове право», «Інформаційне право», «Кримінальний процес», «Криміналістика», «Судова експертиза», «Оперативно-розшукова діяльність», «Кримінальне право», «Кримінологія», «Кримінально-виконавче право». Модулі програми відповідають компетенціям, для виконання яких має бути підготовлений магістр (спеціаліст). Порядок проведення вступного фахового випробування визначається Правилами прийому до аспірантури УДФСУ. (Додаток 12 до Правил прийому до Університету ДФС України в 2016 році).

Для складання вступного фахового випробування вступники повинні:

  1. мати сучасні наукові знання у галузях теорії держави і права, історії держави і права України, історії правових та політичних вчень; адміністративного права України, фінансового права, інформаційного права; кримінального процесу, криміналістики, судової експертизи, оперативно-розшукової діяльності;

  2. мати уявлення про основні закономірності і тенденції розвитку держави і права; публічно-правових відносин у сферах діяльності публічної адміністрації, фінансовій сфері, інформаційній сфері; у сфері кримінальної процесуальної діяльності, вміти виявляти ці закономірності, знати форми їх прояву;

  3. грамотно оперувати понятійно-категоріальним апаратом, притаманним для кожної галузевої юридичної науки

  4. володіти знаннями і вміннями інтерпретації та застосування норм вказаних галузей права, аналізу нормативно-правових актів різної юридичної сили з позицій повноти правового регулювання;

  5. вміти застосовувати прийоми юридичної аргументації, що ґрунтуються на опануванні новітніх правових доктрин та критичному аналізу норм чинного законодавства.


ТЕМАТИЧНИЙ ВИКЛАД ЗМІСТУ ПРОГРАМИ

МОДУЛЬ 1. ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

1.1 Предмет, метод та функції науки теорії держави і права

Предмет теорії держави і права та роль в оволодінні юридичними знаннями. Методологія дослідження державно-правових явищ.

Юридична наука: поняття, структура та функції. Теорія держави і права як фундаментальна юридична наука: предмет і ознаки. Система методів теорії держави і права. Функції теорії держави і права. Взаємозв’язок теорії держави і права з іншими юридичними науками.
1.2 Суспільство: поняття, структура та система відносин

Поняття суспільства як найбільш значної системи, його структура. Громадянське суспільство. Соціальні суб’єкти та їх види. Поняття і види соціальних систем. Соціальне регулювання та його засоби.

Поняття держави, її співвідношення з суспільством. Правова держава. Регулювання суспільних відносин: поняття і види.

1.3 Поняття, походження і розвиток держави

Характеристика суспільної влади і соціальних норм в додержавній період. Основні закономірності розпаду родового суспільства. Характеристика основних теорій походження держави: теологічна, договірна, патріархальна, завоювання, соціально-економічна, космічна та ін.

Основні ознаки держави, які відрізняють її від інших соціальних явищ. Державна влада як особливий різновид влади публічної: поняття, ознаки. Суть держави та її соціальне призначення. Історичні типи держави.
1.4 Держава і політична система суспільства

Політична система суспільства: поняття та ознаки. Характеристика складових елементів політичної системи суспільства. Місце і роль держави в політичній системі суспільства. Політична влада: поняття, природа та ознаки. Політична культура та її роль в функціонуванні політичної системи суспільства. Поняття, зміст і структура політичної культури.


1.5 Форми держави

Поняття форми держави та її основні структурні елементи. Поняття і види форм державного правління: монархія і республіка. Монархічна форма правління та її види. Республіка та її види.

Форма державного устрою: поняття та різновиди.

Політичний режим: поняття і види.


1.6 Функції держави.

Поняття функцій держави. Співвідношення функцій, завдань, цілей і соціального призначення держави. Класифікація функцій держави. Внутрішні функції держави: порівняльно-історичний аналіз. Зовнішні функції держави: порівняльно-історичний аналіз. Форми і методи здійснення функцій держави.


1.7 Механізм держави

Механізм держави як система державних організацій. Державний апарат: основні принципи організації і діяльності. Поняття органів держави та їх види. Характеристика органів законодавчої, виконавчої і судової влади в Україні. Поняття місцевого самоврядування. Місце й роль податкової служби в функціонуванні механізму держави.


1.8 Сучасні концепції держави

Причини існування різноманітних концепцій держави. Характеристика теорії правової держави. Теорія ,,держави загального благоденства”. Теорія еліт. Фашистська ідея державності. Теорія національної держави.


1.9 Демократія: поняття, суть, основні форми

Поняття, соціальна цінність та історичні передумови демократії. Суть і основне призначення демократії. Форми та інститути демократії.

Демократія як міра свободи та відповідальності. Демократичні форми та методи управління державою та суспільством.

1.10 Поняття, походження, розвиток та структура права

Право: поняття та ознаки. Історичні типи виникнення права. Теорії походження права. Загально соціальний та класовий зміст права. Принципи права: поняття та класифікація. Функції права: поняття та види. Цінність права в сучасному суспільстві. Взаємодія права, економіки та політики.


1.11 Норми права в системі соціальних норм

Соціальні норми: поняття та класифікація. Поняття та ознаки норм права. Види правових норм. Характеристика структурних елементів норм права. Способи викладення норм права в статтях нормативно-правового акта.


1.12 Правова система, система права і система законодавства

Правова система як різновид соціальної системи суспільства. Поняття правової системи та характеристика її структурних елементів.

Поняття системи права та її ознаки. Характеристика структурних елементів системи права: галузі права, підгалузі права, інституту права, норми права. Загальна характеристика основних галузей права.

Поняття системи законодавства та її відмінність від системи права та правової системи. Систематизація законодавства: поняття та види.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Рекомендована література
2016 -> Літературна вікторина Т. Г. Шевченко – великий син України Коли І де народився Т. Г. Шевченко?
2016 -> Тема. Життєвий І творчий шлях французького письменника Альбера Камю; його філософські та естетичні погляди. А. Камю й екзистенціалізм
2016 -> Поетика національного міфу в романній творчості Пола Остера
2016 -> Програма комплексного фахового випробування при вступі на навчання за програмами освітнього ступеня "магістр"
2016 -> Замилування переплітається зі смутком. Ганна Чубач «Зупинюся над рікою» Мета
2016 -> Програма комплексного фахового випробування при вступі на навчання за програмами освітнього ступеня "магістр"
2016 -> Програма комплексного фахового випробування при вступі на навчання за програмами освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст"


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Схожі:

Державна фіскальна служба україни iconАктуально для платників податків!
Про це повідомила Державна фіскальна служба України на офіційному веб-порталі
Державна фіскальна служба україни iconДержавна служба україни з надзвичайних ситуацій
«Особистість в екстремальних умовах», VІ всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю
Державна фіскальна служба україни iconПетро володимирович
М47 Н. П. Фурман, С. Ж. Йовженко, М.І. Кочур; ред. С. М. Романчук; наук ред. С. Я. Цимбалюк]; Державна податкова служба України,...
Державна фіскальна служба україни iconДержавна наукова установа
Міністрів України, Нац ун-т біоресурсів І природокористування України, [Держ наук контрол. ін-т біотехнології І штамів мікроорганізмів...
Державна фіскальна служба україни iconДержавна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського напн україни

Державна фіскальна служба україни iconМетодична служба – школі інформаційно-методичні матеріали на допомогу працівникам освіти Випуск 3 Тернопіль
Методична служба – школі. Інформаційно-методичні матеріали на допомогу працівникам освіти. Випуск / Укладачі: Ю. В. Буган, О. В....
Державна фіскальна служба україни iconДержавна науково-педагогічна бібліотека україни

Державна фіскальна служба україни iconДз «Державна бібліотека України для юнацтва»
Фізика формує картину світу : бібліогр покажч. – Вип. 2 / [уклад. Ю. Круть; ред. C. Чачко, В. Кучерява, Н. Лінкевич]; дз «Держ б-ка...
Державна фіскальна служба україни icon«Державна бібліотека України для юнацтва»
Яскравий геній Ломоносов через століття світить досі : бібліограф покажч. / [уклад. Н. І. Гуцул; ред. В. М. Кучерява, Н. В. Лінкевич,...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка