Державна наукова установаСторінка1/18
Дата конвертації12.07.2017
Розмір2,88 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА

"КНИЖКОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ

імені ІВАНА ФЕДОРОВА"
Національна

бібліографія України

ЛІТОПИС

АВТОРЕФЕРАТІВДИСЕРТАЦІЙ
Державний бібліографічний

покажчик України


Виходить щоквартально

Видається з 1999 року

№ 1

У двох частинахЧастина 2
(946—1798)

Київ • 2014

IVAN FEDOROV

BOOK CHAMBER OF UKRAINE

STATE RESEARCH INSTITUTION
National

bibliography of Ukraine

CHRONICLE OF

DISSERTATION

SYNOPSES
State bibliographic

index of Ukraine


Issued quarterly

Published since 1999

№ 1

In two partsPart 2
(946—1798)

K


yiv • 2014

Національна бібліографія України

Серія заснована в 1999 р.

Головний редактор М. І. Сенченко
Відповідальний редактор Г. О. Гуцол
Укладачі: В. О. Кочупалова, Т. І. Коржановська,
О. В. Клюшніченко, Л. О. Очеретяна
Редактор В. О. Кочупалова

Коректор Т. В. Заіченко


Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 3730 від 17.03.1999


Формат 60х841/16.

Ум. друк. арк. 8,14.

Тираж 94 пр. Зам. № 39.

Засновник, редакція, видавець і виготовлювач

Державна наукова установа

"Книжкова палата України імені Івана Федорова"

просп. Ю. Гагаріна, 27, Київ, Україна, 02660.

Тел. 380(44)292-82-69, е-mail: office@ukrbook.net

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 1954 від 24.09.2004
З питань придбання звертатись за тел. 380(44)292-65-73.

©


Книжкова палата України, 2014

6 ПРИКЛАДНІ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНІКА

60 Біотехнологія

На ступінь кандидата

946. Гордієнко О. І. Біотехнологічні основи процесу ліофілізації та тривалого зберігання мікроорганізмів на прикладі виробничих штамів E. coli : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / Гордієнко Ольга Іванівна ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Держ. наук.-контрол. ін-т біотехнології і штамів мікроорганізмів М-ва агрополітики і продовольства України]. — К., 2013. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (12 назв). — 100 пр. — [2013-7034 А] УДК 602:579.842.1/.2

947. Горчин С. В. Біотехнологічні методи підвищення якості сперми кнурів за короткотривалого її зберігання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / Горчин Софія Володимирівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т біології тварин. — Львів, 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2013-6871 А]

УДК 606:636.4.09:612.616

948. Шаблій В. А. Характеристика мультипотентних мезенхімальних стромальних клітин, виділених із нативної та кріоконсервованої плаценти людини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.20 "Біотех­нологія" / Шаблій Володимир Анатолійович ; НАН України, Ін-т молекуляр. біології та генетики. — К., 2013. — 25 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 20—22 (13 назв). — 100 пр. — [2013-7553 А] УДК 602:575.853

61 Медичні науки

611 Анатомія. Анатомія людини та порівняльна анатомія

На ступінь кандидата

949. Бамбуляк А. В. Вікові зміни будови і синтопії лобових пазух в онтогенезі людини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Бамбуляк Андрій Васильович ; М-во охорони здоров'я України, Держ. вищ. навч. закл. "Івано-Франків. нац. мед. ун-т", [Буковин. держ. мед. ун-т]. — Івано-Франківськ, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—17 (24 назви). — 100 пр. — [2013-6341 А] УДК 611.21

950. Гафарова Е. А. Вікові особливості будови печінки під впливом гіпергравітації та захисту від неї : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Гафарова Ельвіна Аблязисівна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. установа "Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Геор­гієвського". — Сімферополь, 2013. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2013-6866 А] УДК 611.36:531.5

951. Дяговець К. І. Шляхи утворення та розвитку похідних конусно-стов­бурового відділу ембріонального серця миші в нормі та за умов дегідратації материнського організму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.09 "Гістологія, цитологія, ембріологія" / Дяговець Катерина Іванівна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. вищ. навч. закл. "Івано-Франків. нац. мед. ун-т", [ДЗ "Дніпропетров. мед. акад."]. — Івано-Франківськ, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (16 назв). — 100 пр. — [2013-6883 А] УДК 611.1:616.151.1-092.9

952. Кашперук-Карпюк І. С. Топографоанатомічна характеристика міхурово-сечівникового сегмента в перинатальному періоді онтогенезу людини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Каш­перук-Карпюк Інна Сергіївна ; М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, [Буковин. держ. мед. ун-т]. — Вінниця, 2013. — 19 с. : іл., табл. — Біб­ліогр.: с. 14—16 (18 назв). — 120 пр. — [2013-7317 А] УДК 611.62.013

953. Кісельов В. В. Морфофункціональні зміни надниркових залоз білих щурів при введенні прижиттєво взятої ксеногенної спинномозкової рідини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Кісельов Віктор Володимирович ; М-во охорони здоров'я України, Держ. установа "Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського". — Сімферополь, 2013. — 24, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2013-6899 А]

УДК 611.45.068:611.82.08

954. Тимчук Т. М. Морфо-функціональні зміни нервово-м'язового апарату при загальній дегідратації організму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Тимчук Тетяна Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. вищ. навч. закл. "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Гор­бачевського МОЗ України", [Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника"]. — Тернопіль, 2014. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2014-0164 А] УДК 611.8.018.86:616.74-007.23612 Фізіологія. Фізіологія людини та порівняльна фізіологія

На ступінь доктора

955. Височина І. Л. Основні механізми формування адаптаційних можливостей та підходи до корекції їх порушень у дітей-вихованців дитячих будинків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Височина Ірина Леонідівна ; Держ. установа "Ін-т педіатрії, акушерства та гінекології Нац. акад. мед. наук України", [ДЗ "Дніпропетров. держ. мед. акад. МОЗ Ук­раїни"]. — К., 2014. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—32 (29 назв). — 150 пр. — [2014-0048 А] УДК 612.6:616-053.2На ступінь кандидата

956. Васильєва Н. О. Електрична активність та кровообіг головного мозку хлопчиків дошкільного віку з різними темпо-ритмічними характеристиками мовлення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Васильєва Наталія Олегівна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, [Херсон. держ. ун-т]. — Сімферополь, 2013. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 100 пр. — [2013-7022 А]

УДК 612.13:616.89-008.434]-053.4-055.15

957. Горковенко А. В. Дослідження нелінійної динаміки передачі сигналів в системі мотонейрони–м'яз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Горковенко Андрій Васильович ; НАН України, Ін-т фізіології ім. О. О. Богомольця. — К., 2013. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20. — 100 пр. — [2013-7567 А] УДК 612.76+612.885

958. Демченко Т. В. Особливості відновлення довільних м'язових зусиль згиначів та розгиначів після пошкодження периферичних нервів задніх кінцівок у щурів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Демченко Тетяна Вікторівна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, [Держ. закл. "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України"]. — Сімферополь, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (12 назв). — 100 пр. — [2013-7045 А] УДК 612.74:[616.833.58-001:617.586]-08-092.9

959. Дяченко О. Б. Біохімічні, імунологічні показники крові та їх регуляція в корів у сухостійний і післяродовий періоди : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Дяченко Олександр Борисович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т біології тварин, [Ін-т сіл. госп-ва Карпат. регіону]. — Львів, 2014. — 17 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 120 пр. — [2014-0052 А] УДК 612.017:518.6:636.2.09

960. Кучковський О. М. Вміст цинку в центральних та периферичних цинкмістких органах при різних моделях стресу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Кучков­ський Олег Миколайович ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, [Запоріз. нац. ун-т]. — Сімферополь, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2013-6587 А] УДК 612.8.04:546.47

961. Лєрмонтов О. О. Індивідуальна анатомічна мінливість артерій та вен надниркових залоз людини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Лєрмонтов Олександр Олександрович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Х., 2013. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2013-7340 А]

УДК 612.6.05:611.13/.14:611.45

962. Манько Б. О. Взаємозалежність між процесами дихання і Ca2+–сигна­лізації екзокринних секреторних клітин підшлункової залози : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Манько Богдан Олексійович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2013-7229 А]

УДК 612.2:612.34

963. Строй Д. О. Комплексний аналіз асоціації генетичних факторів із ризиком розвитку серцево-судинної патології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Строй Дмитро Олександрович ; НАН України, Ін-т фізіології ім. О. О. Богомольця. — К., 2013. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—22. — 100 пр. — [2013-7591 А] УДК 612.17:575.113613 Гігієна загалом. Валеологія та гігієна особистості

613.6 Професійні фактори, небезпечні для здоров'я.
Професійні хвороби і гігієна


На ступінь доктора

964. Бабієнко В. В. Роль прекурсорів оксиду азоту у виникненні патології людини: екологічний та гігієнічний аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / Бабієнко Володимир Володимирович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Одес. нац. мед. ун-т]. — Х., 2013. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—32 (31 назва). — 100 пр. — [2013-7602 А] УДК 613.6:546.173/.175На ступінь кандидата

965. Єщенко О. І. Особливості розвитку та профілактика втоми операторів — радіотелеграфістів, працюючих за 24-годинним графіком : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / Єщенко Олександр Іванович ; Держ. установа "Ін-т медицини праці НАМН України", [Укр. військ.-мед. акад. М-ва оборони України]. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2013-7172 А] УДК 613.6.027614 Охорона здоров'я та гігієна. Запобігання
нещасним випадкам


На ступінь доктора

966. Тугай Т. І. Адаптація мікроміцетів до хронічного іонізуючого опромінення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.01 "Радіобіологія" / Тугай Тетяна Іванівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ін-т мікробіо­логії і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України]. — К., 2013. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—36 (49 назв). — 100 пр. — [2013-7670 А] УДК 614.876На ступінь кандидата

967. Данкевич І. П. Температурні режими пожеж житлових будівель та їх вплив на будівельні конструкції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.02 "Пожеж. безпека" / Данкевич Ірина Петрівна ; Держ. служба України з надзв. ситуацій, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності, [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — Львів, 2013. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (10 назв). — 100 пр. — [2013-6450 А] УДК 614.841.33

968. Добростан О. В. Підвищення ефективності вогнезахисту дерев'яних конструкцій дахів водними вогнебіозахисними речовинами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.02 "Пожеж. безпека" / Добростан Олександр Васильович ; Держ. служба України з надзв. ситуацій, Акад. пожеж. безпеки ім. Героїв Чорнобиля, [Укр. НДІ цивіл. захисту ДСНС України]. — Черкаси, 2013. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2013-7647 А] УДК 614.842.6

969. Нуянзін О. М. Підвищення ефективності випробувань на вогнестійкість горизонтальних елементів залізобетонних будівельних конструкцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.02 "Пожеж. безпека" / Нуянзін Олександр Михайлович ; Держ. служба України з надзв. ситуацій, Акад. пожеж. безпеки ім. Героїв Чорнобиля. — Черкаси, 2013. — 21 с. : іл.. табл. — Бібліогр.: с. 17—19. — 100 пр. — [2013-7660 А] УДК 614.841.33

970. Онищенко О. В. Вдосконалення лабораторної діагностики в системі епіднагляду за грипом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.02 "Епідеміологія" / Онищенко Ольга Вячеславівна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л. В. Громашевського Нац. акад. мед. наук України". — К., 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (19 назв). — 100 пр. — [2013-6659 А]

УДК 614.4:616.921.5-07

971. Поцелуєв В. І. Обґрунтування системи моніторингу якості та доступності медичної допомоги в закладах сімейної медицини : (на прикл. сіл. населення Сум. обл.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.03 "Соц. медицина" / Поцелуєв Володимир Іванович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Харків. мед. акад. післядиплом. освіти]. — Х., 2013. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2013-7635 А]

УДК 614.253:616.083.98:316.334.55

972. Уханський Р. В. Обґрунтування ефективних умов застосування для пожежогасіння водної вогнегасної речовини на основі полімерів гуанідинового ряду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.02 "Пожеж. безпека" / Уханський Роман Володимирович ; Держ. служба України з надзв. ситуа­цій, Акад. пожеж. безпеки ім. Героїв Чорнобиля, [Укр. НДІ цивіл. захисту]. — Чер­каси, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2013-7752 А] УДК 614.843

973. Чундак С. С. Поєднана абдомінальна травма у постраждалих внаслідок дорожньо-транспортних пригод: догоспітальний етап надання медичної допомоги : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Чундак Степан Степанович ; М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, [ДЗ "Укр. наук.-практ. центр екстр. мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України"]. — Вінниця, 2014. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2014-0195 А] УДК 614.88:616-001-089

974. Яковчук Р. С. Захист бетону вогнезахисними покриттями в умовах впливу високих температур пожежі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.02 "Пожеж. безпека" / Яковчук Роман Святославович ; Держ. служба України з надзв. ситуацій, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. — Львів, 2013. — 21 с., включ обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (20 назв). — 100 пр. — [2013-6992 А] УДК 614.841.3

615 Фармакологія. Терапія. Токсикологія

На ступінь доктора

975. Георгієвський Г. В. Аналітичне забезпечення синтезу, стандартизації та організації виробництва похідних 1,2,4-триазолу та їх лікарських форм : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фармац. наук : [спец.] 15.00.03 "Стандартизація та орг. вир-ва лікар. засобів" / Георгієвський Геннадій Вікторович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т [та ін.]. — Х., 2013. — 42 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—39 (30 назв). — 100 пр. — [2013-7208 А] УДК 615.014.2:547.8На ступінь кандидата

976. Красуля О. І. Науково-методичні підходи до оптимізації фармацевтичного забезпечення хворих в умовах стаціонару : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків, орг. фармац. справи та суд. фармація" / Красуля Оксана Іванівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2013. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—22 (18 назв). — 100 пр. — [2013-7071 А] УДК 615.03:614.614.2

977. Олексієнко Т. О. Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості 2-R-4-ме­тил-6-R'-сульфонілхінолінів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармац. хімія та фармакогнозія" / Олексієнко Тетяна Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2013. — 20 с. : іл., схеми. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2013-6657 А]

УДК 615.011:[547.54+547.831615.1/.4 Загальна та професійна фармація. Лікарські
засоби. Медичні матеріали. Обладнання


На ступінь доктора

978. Котов А. Г. Фармакопейні аспекти стандартизації якості лікарської рослинної сировини і препаратів на її основі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фармац. наук : [спец.] 15.00.03 "Стандартизація та орг. вир-ва лікар. засобів" / Котов Андрій Георгійович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т, [Держ. п-во "Укр. наук. фармакоп. центр якості лікар. засобів"]. — Х., 2013. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—37 (34 назви). — 100 пр. — [2013-6567 А] УДК 615.322.07

979. Малий В. В. Фармакогностичне дослідження рослин родин Маслинові, Кленові, Ільмові, Жимолостеві та створення субстанцій на їх основі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фармац. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармац. хімія та фармакогнозія" / Малий Володимир Валентинович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2013. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—38. — 100 пр. — [2013-6614 А]

УДК 615.322:[582.916.6+582.746.51+582.635.1+582.971.1

980. Хохленкова Н. В. Теоретичне та експериментальне обґрунтування фармацевтичної розробки лікарських препаратів на основі кори дуба для комплексної терапії раневого процесу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків, орг. фармац. справи та суд. фармація" / Хохленкова Наталя Вікторівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2013. — 42 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—39 (67 назв). — 100 пр. — [2013-7159 А] УДК 615.322.014:582.632.2

981. Цубанова Н. А. Антигіпоксичні та органопротекторні властивості спіроциклічних похідних оксиндолу : (експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фармац. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Цубанова Наталя Анатоліївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2013. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—36 (39 назв). — 100 пр. — [2013-6399 А]

УДК 615.217.3

На ступінь кандидата

982. Горяча О. В. Фармакогностичне дослідження видів роду Galium L. флори України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармац. хімія та фармакогнозія" / Горяча Ольга Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2013. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (18 назв). — 100 пр. — [2013-7038 А]

УДК 615.322:582.972.3

983. Губарь С. М. Стандартизація оцінки результатів професійного тестування фармацевтичних лабораторій на прикладі фармакопейних методів аналізу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.03 "Стандартизація та орг. вир-ва лікар. засобів" / Губарь Світлана Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2013. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (13 назв). — 100 пр. — [2013-7169 А] УДК 615.2.07

984. Зарівна Н. О. Розробка та стандартизація муколітичного засобу з густим екстрактом чебрецю повзучого та ефірною олією чебрецю звичайного в капсулах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.03 "Стандартизація та орг. вир-ва лікар. засобів" / Зарівна Надія Орестівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т, [Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачев­ського]. — Х., 2013. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (10 назв). — 100 пр. — [2013-6488 А] УДК 615.322.07:582.929.4

985. Іванцик Л. Б. Фармакологічне вивчення комбінованої мазі з етонієм та порівняння її ефективності з вітчизняними мазями для лікування гнійно-запальної фази ранового процесу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Іванцик Леся Богданівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2013-7711 А]

УДК 615.454.1:616-001.4-002.3-085

986. Караковська Н. Є. Експериментальне вивчення простатопротекторних властивостей густих екстрактів лопуха великого : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Караковська Наталія Євгенівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2013-7616 А]

УДК 615.451.1.015:582.998.16

987. Койро О. О. Роль біологічно активних речовин яглиці звичайної (Aegopodium podagraria L.) у нефропротекторній, гепатопротекторній та гіпоурикемічній дії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Койро Ольга Олегівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2013-7716 А] УДК 615.322.015:582.794.1

988. Луцак І. В. Експериментальне вивчення адаптогенних властивостей екстракту кори осики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Луцак Ірина Василівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2013-7725 А] УДК 615.451.1.015:582.681.81-035.35

989. Марченко М. В. Розробка складу та технології препарату цукрознижуючої дії у вигляді капсул : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків, орг. фармац. справи та суд. фармація" / Марченко Михайло Володимирович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2013. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 100 пр. — [2013-7092 А] УДК 615.24.014

990. Міщенко В. А. Цілеспрямований пошук протисудомних субстанцій з рослин родини Solanaceae : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармац. хімія та фармакогнозія" / Міщенко Володимир Анатолійович ; М-во охорони здоров'я України, Запоріз. держ. мед. ун-т, [Нац. фармац. ун-т]. — Запоріжжя, 2013. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (15 назв). — 100 пр. — [2013-6634 А] УДК 615.213:[616.322:582.926.2

991. Оліфірова Т. Ф. Розробка складу, технології та біофармацевтичні дослідження м'яких лікарських засобів з еритроміцином, стрептоцидом та метилурацилом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків, орг. фармац. справи та суд. фармація" / Оліфірова Тетяна Федорівна ; М-во охорони здоров'я України, Запоріз. держ. мед. ун-т, [Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика]. — Запоріжжя, 2013. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (20 назв). — 100 пр. — [2013-7475 А]

УДК 615.454+615.213

992. Поліщук Ю. П. Фармацевтична розробка вагінальних лікарських засобів з метронідазолом і хінозолом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків, орг. фармац. справи та суд. фармація" / Поліщук Юлія Петрівна ; М-во охорони здоров'я України, Запоріз. держ. мед. ун-т, [Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика]. — Запоріжжя, 2013. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (18 назв). — 100 пр. — [2013-7391 А]

УДК 615.281.032:618.1

993. Соловйова О. І. Метод підвищення ефективності медичної діагностики на основі комп'ютерного моделювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.17 "Біол. та мед. прилади і системи" / Соловйова Ольга Ігорівна ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 2013. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (28 назв). — 100 пр. — [2013-7834 А]

УДК 615.47:004.94

994. Чорна О. В. Розробка методів аналітичної діагностики отруєнь декстропропоксифеном : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармац. хімія та фармакогнозія" / Чорна Ольга Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т, [Харків. мед. акад. післядиплом. освіти]. — Х., 2014. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (12 назв). — 100 пр. — [2014-0193 А] УДК 615.214.24:543.42.061

995. Штробля А. Л. Фармакологічне дослідження сухого екстракту з листя абрикоса звичайного : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Штробля Анжела Ласлівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т, [Держ. вищ. навч. закл. "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського"]. — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (14 назв). — 100 пр. — [2013-6823 А] УДК 615.322.014:582.711.713

996. Юрченко Д. М. Пошук сполук нейропротективної дії серед похідних ксантиніл-7-ацетатних та ксантиніл-8-тіоацетатних кислот : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармац. хімія та фармакогнозія" / Юрченко Дар'я Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Запоріз. держ. мед. ун-т. — Запоріжжя, 2013. — 27 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20—24 (29 назв). — 100 пр. — [2013-6831 А] УДК 615.31:547.857.4

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Схожі:

Державна наукова установа iconДержавна наукова установа книжкова палата україни
Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 11 06 Організації та інші типи об'єднань. Асоціації. Конгреси


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка