Державна науково-педагогічна бібліотека україниСторінка4/4
Дата конвертації14.04.2017
Розмір0,68 Mb.
1   2   3   4

П О Л О Ж Е Н Н Япро абетковий каталог

середньої загальноосвітньої школи № м. Києва

 1. Загальні положення

  1. Абетковий каталог (АК) є складовою частиною "Системи каталогів і картотек середньої загальноосвітньої школи № м. Києва" (далі – Бібліотека).

  2. АК розкриває фонд Бібліотеки за авторською ознакою або назвою документів.

  3. АК розміщується в читальному залі Бібліотеки.

 2. Призначення і функції каталогу

  1. АК призначений як для читачів, так і для службового користу­вання.

  2. АК виконує інформаційну, пошукову і освітню функції.

   1. Інформаційна та пошукова функції полягають у тому, що АК дає змогу інформувати про авторський склад фонду (не тільки індивідуальних, але й колективних авторів), дізнатись, чи є в Бібліотеці конкретний документ, які ще твори окремого автора представлені у фондах.

   2. Освітня функція полягає в тому, що за допомогою АК можливо популяризувати твори видатних вітчизняних та зарубіжних письменників, вчених, громадських діячів, офіційні доку­менти органів державної влади. Завдяки АК читачі знайомляться з творчістю певних авторів, здо­бувають інформацію про невідомі їм твори. АК дає уявлення про діяльність вченого, письменника, громадського діяча в цілому, сприяє популяризації творчості певної особи, певного твору, викликає читацькі інтереси.

  3. АК використовується у внутрішній роботі Бібліотеки: для комплектування та докомплектування; під час систематизації документів; для інформаційно-бібліографічної та іншої бібліотечної роботи.

 3. Відображення в каталозі фондів Бібліотеки

  1. До АК включаються картки з бібліографічними записами на документи українською і російською мовами

  2. В АК представлені всі наявні в Бібліотеці передруки творів і по­в­торні видання.

  3. АК містить бібліографічні записи різних видів документів, що надходять до Бібліотеки, незалежно від того, на яких носіях інформації вони представлені. У ньому відображаються книги, брошури, видання, що продовжуються, альбоми, атласи (в тому числі у формі аркушів) та інші видання, що описуються як книги.

 4. Структура каталогу

  1. Структура каталогу визначається розташуванням карток за зведеною українсько-російською абеткою.

  2. В АК містяться картки всіх видів бібліографічного опису: основні, додаткові (на співавторів, редакторів, укладачів, назви документів), а також допоміжні: довідкові та посилальні.

 5. Організація, ведення, редагування каталогу

  1. Основними документами, що визначають порядок організації, ведення і редагування АК є чинні державні стандарти з питань каталогізації, які регламентують загальні правила складання бібліографічних описів різних видів документів, скорочень слів і словосполучень українською і російською мовами, приведення назв органів влади, місця видання, видавництв; "Авторські таблиці" Л.Б.Хавкіної; методичні матеріали про порядок організації і ведення абеткових каталогів; Положення про АК.

  2. Для організації АК можуть використовуватись картки:

 • друковані;

 • машинописні;

 • отримані електронним способом;

 • написані від руки.

  1. Включення карток до АК відбувається регулярно, один-два рази на місяць, залежно від обсягів нових надходжень.

Вилучення карток проводиться на основі актів на списання документів.

  1. За роздільниками АК картки розставляються згідно з "Інструкцією про порядок організації та ведення абеткових каталогів і картотек".

  2. Під час зовнішнього оформлення АК каталожні шухлядки нумеру­ються по гори­зонталі зліва направо і згори вниз у межах кожної каталожної шафи. На етикетках шухлядок робляться на­писи, що відображають склад шухлядок за формою "від – до".

  3. Кожні 40-60 карток в АК відокремлюються роздільниками.

  4. Під час внутрішнього оформлення використовуються роздільники:

 • буквені – центральні (1/4 ширини);

 • складові – ліво- і правосторонні поперемінно (1/4 ширини);

 • словарні – широкі ліво- і правосторонні;

 • персоналії – широкі центральні.

  1. Редагування АК може бути методичним або технічним; плановим і поточним; повним або вибірковим. Редагування АК здійснюється за "Інструкцією про порядок редагування абеткових каталогів і картотек".

  2. Методичні зміни, що вносяться до АК, відображаються в картотеці методичних рішень (КМР).

 1. Зв'язок з іншими каталогами

  1. АК займає головне місце в системі каталогів і картотек, виконує лише йому прита­манні функції і має зв'язки із систематичним каталогом і картотеками шляхом:

 • використання єдиного бібліографічного опису;

 • систематизації документів за єдиною класифікаційною системою;

 • використання розгалуженої мережі довідкових карток.

  1. Під час оформлення бібліографічного запису на основній картці АК проставляються:

 • на лицьовому боці картки: поличний шифр і повні індекси класифікації за ББК, що дає змогу встановити, як відображений документ у систематичному каталозі;

 • на зворотному боці картки: відомості про додаткові картки, інвентарні номери або кількість примірників документів, місцезнаходження документів.

 1. Допоміжний апарат до каталогу

7.1. Методичні рішення щодо відображення в АК окремих видів доку­ментів (ви­дання, що продовжуються; описаних під колективним автором; серіальних видань тощо) відображаються в картотеці методичних рішень (КМР).

8. Інформація про каталог. Популяризація каталогу серед читачів


8.1. Інформування і популяризація АК відбувається:

 • засобами наочної інформації текстового і графічного характеру;

 • усними заходами диференційованого (індивідуального і масового) характеру: консультацій, бесід, лекцій, екскурсій, занять і таке інше;

 • виданням путівників і пам'яток для читачів;

 • з використанням комплексних форм і методів популяризації ДБА Бібліотеки.

Додаток

П А С П О Р Т К А Т А Л О Г У (К А Р Т О Т Е К И)

 1. Назва каталогу (картотеки)________________________________________

_______________________________________________________________

 1. Рік створення _______________

 2. Хронологічне охоплення з ________ до _________ рр.

Перерви за _________________________________ рр.

Гарантована повнота за _______________________ рр. 1. Обсяг каталогу (картотеки) на "_____"______________200__ р.Шухлядок

Карток

(тис. карт.)


Середній приріст за остан­ні 3 роки

 1. Тематика каталогу (картотеки): універсальна, галузева, багатогалузева, тематична ______________________________________________________
  ________________________________________________________________
  (дати характеристику спеціалізації)

 2. У каталозі (картотеці) відображаються фонди (залежно від місця зберігання: підсобні фонди, спеціалізовані фонди інше)________________
  ________________________________________________________________________________________________________________________________

 3. Каталог (картотека) включає такі види документів: книги, періодичні ви­дання, ви­дання, що продовжуються, спеціальні види __________________
  ________________________________________________________________

(зазначити конкретно)

 1. Каталог (картотека) включає документи, видані мовами _______________
  ________________________________________________________________

(зазначити)

 1. Спосіб групування матеріалу в каталозі (картотеці): абетковий, система­тичний, хро­но­логічний, тематичний, інший___________________________ ________________________________________________________________
  Розстановка карток в межах кожного ділення каталогу (карто­теки)___________________________________________________________
  ________________________________________________________________
  (зазначити порядок розстановки)

 2. У каталозі (картотеці) представлені картки: друковані картки КП, маши­нописні, ксе­рокопії, ротапринтні, комп'ютерні, рукописні картки_______ ________________________________________________________________

 3. До каталогу (картотеки) включаються картки: основні, додаткові, довідкові_____________________________________________________________________________________________________________________________
  (перерахувати види додаткових карток)

 4. Службові відомості, занесені на основні картки каталогу (картотеки)
  На лицьовому боці________________________________________________ _______________________________________________________________
  ________________________________________________________________

На зворотному боці_______________________________________________ _______________________________________________________________
_______________________________________________________________

 1. Відображення нових надходжень у каталозі (картотеці) відбувається що­денно, щотиж­нево________________________________________________
  (зазначити іншу періодичність)

 2. Допоміжний апарат до каталогу (картотеки), наявність зв'язків з іншими каталогами, картотеками (посилання)________________________________ ________________________________________________________________
  ________________________________________________________________________________________________________________________________

 3. Редагування каталогу (картотеки)
  Систематичність, характер роботи (повна, вибіркова; методична, технічна)
  Поточна ________________________________________________________
  Планова_________________________________________________________

 4. Оформлення каталогу (картотеки)
  Зовнішнє формлення_____________________________________________
  (зазначити склад даних на етикетках, мову, особливості оформлення) _______________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________

Внутрішнє оформлення __________________________________________
(зазначити склад даних на роздільниках, особливості оформлення)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1. Документація, яка є на каталог (картотеку)
  Паспорт_________________________________________________________
  (коли був складений)
  Положення______________________________________________________
  (дата затвердження)
  Інструкції _______________________________________________________
  (перерахувати назви із зазначенням дат затвердження)
  ________________________________________________________________________________________________________________________________
  Інша документація _______________________________________________
  (перерахувати назви)

 2. Засоби наочної інформації і популяризації каталогу (картотеки)_______
  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 3. Відповідальний за ведення каталогу (картотеки) _____________________
  ________________________________________________________________
  (посада, прізвище, ім'я, по батькові)

 4. Відповідальний за заповнення паспорта каталогу (картотеки) __________
  ________________________________________________________________
  (посада, прізвище, ім'я, по батькові)"____"________________ 200 р. підпис__________________

(дата заповнення)
 1. Позначки про перевірки паспортаДата перевірки

Характер перевірки


Прізвище, ім'я, по батькові, посада відповідальної особи

Підпис22. Ведення каталогу (картотеки):Рік

Влито карток

Вилучено карток

Обсяг на кінець року

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА


 1. Алфавитно-предметный указатель к систематическому каталогу: По­соб. для библиотекарей /Т.П.Мишина, Р.С.Арбекова, О.А.Барсукова и др. - М.: Книга, 1981. - 160 с.

 2. Библиографическое описание документа: Инструкт.-метод. указания к внедрению ГОСТа 7.1-84 /Сост. Н.И.Герасимова, Н.И.Надарейшвили; Под ред. О.И.Бабкиной. - М., 1985. - 94 с.

 3. Библиографическое описание документов в списках литературы к на­учным рабо­там. Библиографические ссылки в научных работах: Памятка чи­тателю. - М., 1987. - 50 с.

 4. Библиотечное дело: Терминол. слов. /Сост.: И.М.Суслова, Л.Н.Уланова; Редкол.: Н.С.Карташов (отв. ред.) и др.; Гос. Б-ка СССР им. В.И.Ленина. - 2-е изд., перераб. и зна­чит. доп. - М.: Книга, 1986. - 224 с.

 5. Библиотечные каталоги: Учебник для библ. фак. ин-тов культуры, пед. ин-тов и ун-тов /Под ред. Г.И.Чижковой. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Книга, 1977. - 303 с.

 6. Васильченко М.П. Бібліотечні фонди: Навч. посіб. /М.П.Васильченко, Н.М.Кушнаренко, В.А.Мільман. - Х.: Основа, 1993. - 150 с.

 7. Воронько К.Л. Организация библиотечных фондов и каталогов: Учеб­ник для библ. техникумов и библ. отд. культ.-просвет. училищ. - 2-е изд., пе­рераб. и доп. - М.: Книга, 1981. - 327 с.

 8. ГОСТ 7.12-93. Библиографическая запись. Сокращения слов на рус­ском языке. Общие требования и правила. - Мн., 1995. - 17 с.

 9. ГОСТ 7.1-84. Библиографическое описание документа. Общие требо­вания и пра­вила составления. - М., 1984.

 10. ГОСТ 7.26-80. Библиотечное дело. Основные термины и определе­ния. - М., 1983. - 12 с.

 11. ГОСТ 7.59-90. Индексирование документов. Общие требования к систематиза­ции и предметизации. - М., 1990. - 10 с.

 12. ГОСТ 7.60-90. Издания. Основные виды. Термины и определения. - М., 1990. - 28 с.

 13. ДСТУ 3582-97. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила. - К., 1997.

 14. Єдині правила опису творів друку і організації алфавітного каталога для невеликих бібліотек: Перекл. з рос. - 2-ге вид., доп. - Х.: Ред.-вид. від. Книжкової Палати УРСР, 1972. - 332 с.

 15. Карачинська Е.Т. Бібліотечні каталоги: Навч. посіб. /Е.Т.Карачинська, В.К.Удалова. - Х.: Основа, 1992. - 160 с.

 16. Каталоги и картотеки централизованной библиотечной системы: Практ. пособие /Под ред. Т.В.Борисенко, Э.Р.Сукиасяна. - М.: Книга, 1985. - 128 с.

 17. Клёнов А.В. Библиотечные каталоги: Руководство для библ. работ­ников. - М.: Изд-во ВКП, 1963. - 351 с.

 18. Клёнов А.В. Организация библиотечных фондов и каталогов: Учеб. для библ. техникумов и библ. отд. культ.-просвет. школ /А.В.Клёнов, В.В.Петровский. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Сов. Россия, 1963. - 278 с.

 19. Организация и ведение алфавитного каталога: Инструктивно-метод. указания. - М., 1984. - 222 с.

 20. Организация работы научно-технической библиотеки: (Метод. рек.). - 6-е изд., перераб. и доп. - М.: ГПНТБ СССР, 1989. - 320 с.

 21. Организация фондов и каталогов школьных библиотек по таблицам ББК: Метод. рек. - М., 1987. - 76 с.

 22. Систематический каталог: Практ. пособие /Сост. Э.Р.Сукиасян. - М.: Кн. палата, 1990. - 181 с.

 23. Сокальський О.С. Бібліотечні фонди і каталоги /О.С.Сокальський, Є.М.Тамм, В.М.Туров. - К.: Вища шк., 1971. - 363 с.

 24. Составление библиографического описания: Краткие правила. - М.: Кн. палата, 1987. - 224 с.

 25. Справочник библиотекаря /Сост.: С.Г.Антонова, Г.А.Семёнова. - М.: Книга, 1985. - 302 с.

 26. Сукиасян Э. Паспортизация каталогов и картотек //Библиотека. - 2001. - № 8. - С. 51-54.

 27. Хавкина Л.Б. Авторские таблицы: Двузначные. - 24-е изд. - М.: Книга, 1986. - 22 с.

 28. Эйдельман Б.Ю. Библиотечная классификация и систематический каталог: Учеб. пособие для библ. фак. ин-тов культуры, пед. ин-тов и ун-тов. - М.: Книга, 1977. - 311 с.

Укладачі:


 • Гаврилюк Р.П., м.н.с. (розділи: Визначення авторського знака; Абетковий каталог);

 • Мішина Ю.Ю., м.н.с. (розділи: Технічне обробляння документів; Пер­винна організація, ведення та редагування каталогів і картотек);

 • Помчалова О.Г., м.н.с. (розділи: Складання бібліографічного опису доку­ментів; Інформація про каталоги і картотеки);

 • Чернюк О.А., н.с. (розділ: Систематичний каталог);

 • Шевченко Є.О., м.н.с. (розділи: Систематизація документів; Абетково-предметний покажчик).

За загальною редакцією завідувача відділу наукового опрацювання і каталогізації документів Лобановської І.Г.

Каталог: upload -> files
files -> Освіта. Виховання. Навчання бабенко, Тамара Василівна
files -> Британія відома І невідома
files -> Хі всеукраїнська філософська історико-краєзнавча конференція учнівської молоді
files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкілля
files -> Шляхом кооперативного
files -> В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський
files -> Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009
files -> Історія розвитку культури маньківщини
files -> Слобожанщини
files -> Харківська обласна державна адміністрація департамент науки І освіти


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4

Схожі:

Державна науково-педагогічна бібліотека україни iconДержавна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського напн україни

Державна науково-педагогічна бібліотека україни iconДержавна науково-педагогічна бібліотека україни імені В. О. Сухомлинського
Ювілейні дати книжок видатного українського педагога В. О. Сухомлинського
Державна науково-педагогічна бібліотека україни iconМатеріали Міжнародної науково-практичної конференції, приуроченої до 70-річчя заснування Державної історичної бібліотеки України
Науковий збірник містить доповіді й повідомлення, які надані учасниками Міжнародної науково-практичної конференції „Державна історична...
Державна науково-педагогічна бібліотека україни iconНа науково-педагогічна бібліотека україни імені в. О. Сухомлинського календар знаменних І пам’ятних дат у галузі освіти І педагогічної науки на 2015 рік Київ 2014

Державна науково-педагогічна бібліотека україни iconМетодичні рекомендації до проведення заходів
Пам'яті Героїв Крут : [Текст] : сценарій / кз львівська обласна науково-педагогічна бібліотека; уклад. Н. Г. Звольська. Львів, 2008....
Державна науково-педагогічна бібліотека україни iconПедагогічна бібліографія
У45 Українська педагогічна бібліографія 1999: Науково-допоміжний покажчик літератури /Уклад. Н.І. Тарасова, Е. В. Татарчук. – К.:...
Державна науково-педагогічна бібліотека україни iconЗакарпатська обласна бібліотека для дітей та юнацтва «Освітянські вітрила: методика, теорія, досвід»
У інформаційному бюлетені зібрано статті наймасовіших фахових видавничих проектів мон україни, нан україни, інституту педагогіки...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка