Державний закладСкачати 462,87 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації05.10.2017
Розмір462,87 Kb.
  1   2   3

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


Державний заклад

«ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені К. Д. УШИНСЬКОГО

Кафедра теорії та методики практичної психології

ЗАТВЕРДЖУЮ”Перший проректор з навчальної

та науково-педагогічної роботи

______________О. А. Копусь

28 ” серпня 2015 р.


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛІНИ

МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Галузь знань: 0301 «Соціальні та політичні науки»

Спеціальність: 6.030102 «Психологія»

Статус курсу: обов’язковий

Одеса 2015

Методологічні та теоретичні проблеми психології: Навчально-методичний комплекс дисципліни. – Одеса: ПНПУ, 2015 . – 33 с.


Укладач: Велитченко Л.К., професор кафедри теорії та методики практичної психології Інституту психології Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського, доктор психологічних наук, професор

Ухвалено на засіданні кафедри теорії та методики практичної психології Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського, протокол від «27» серпня 2014 року, №1.

протокол № 1 від «28» серпня 2015 року

Завідувач кафедри: О.Я.Чебикін , доктор психологічних наук, академік


_______________________


(підпис)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


Державний заклад

«ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені К. Д. УШИНСЬКОГО

Кафедра теорії та методики практичної психології
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Галузь знань: 0301 «Соціальні та політичні науки»

Спеціальність: 6.030102 «Психологія»

Статус курсу: обов’язковий

Одеса 2015

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Програма з курсу «Методологічні та теоретичні проблеми психології» відповідає навчальному плану підготовки психологів.

Курс «Методологічні та теоретичні проблеми психології» є необхідною складовою теоретико-методологічної підготовки студентів-психологів. Він дає можливість здобути теоретичні знання, необхідні для створення майбутнім фахівцем вихідного теоретичного концепту, який дозволяв би йому якісно виконувати професійні завдання з урахуванням тенденції до зміщення акцентів з теоретичності академічної психології на прагматизм практичної психології в умовах «методологічного плюралізму».

Дисципліна «Методологічні та теоретичні проблеми психології» розрахована на студентів ІV курсу факультету педагогічної освіти, напрям підготовки психологія.

Метою курсу є: формування системи знань про теоретичну модель психічної реальності, виокремлення вихідної системи понять, знання та уміння щодо формалізації та інтерпретації даних дослідження.

Основними завданнями вивчення дисципліни є:

- відображення специфіки наукового пізнання взагалі та у психології, зокрема;

- розкриття характеристик етапів дослідження у вивченні психічного.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати :

- особливості наукового пізнання у психології;

- принципи підходу до аналізу об’єкту та предмету наукового дослідження;

- сучасні стратегії пізнання психічного.

вміти :

- організувати теоретико-методологічну основу психологічного дослідження;- застосовувати набуті знання при написанні магістерської роботи.


Шифр галузі, найменування галузі знань, код напряму, напрям підготовки, освітньо-кваліфіка-ційний рівень

Організаційно-методична характеристика навчальної дисципліни

Академічна характеристика


Структура

0301 «Соціальні та політичні науки»,

6.030102

"Психологія",

бакалавр


Рік навчання: 4

Семестр: 7

Кількість годин на тиждень: 2

Статус курсу: обов’язковий

Кількість ECTS кредитів: 2Кількість годин:

Загальна:

Лекції: 18

Семінари: 18

Самостійна робота: 24

Консультації:

Вид підсумкового

контролю: іспит
Державний заклад

«ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені К. Д. УШИНСЬКОГО»

Кафедра теорії та методики практичної психології

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ

Укладач: Велитченко Л.К.

доктор психологічних наук, професорОдеса 2015

  1. Розподіл навчального часу за темамиТеми

Кількість годин для форми навчання; очна

Форма контролю

У тому числі

Всього

Лекції

Практичні заняття/самостійна робота

1. Теорія як форма наукового знання

6

2

2/2

усне опитування

2.Теоретична модель психічного як предмет психології

6

2

2/2

усне опитування

3. Відтворення моделі психічного в психологічних теоріях

6

2

2/4

усне опитування

4. Теорія пізнання

6

2

2/2

контрольна робота

5. Методологія як система принципів наукового дослідження

6

2

2/4

усне опитування

6. Методологія та її роль у розвитку методів психології

6

2

2/2

Контрольна робота

7. Категоріальний апарат та сучасні методологічні проблеми психології

6

2

2/4

усне опитування

8. Центральні методологічні проблеми сучасної психології

6

4

2/4

контрольна робота  1. Зміст лекцій, практичних, семінарських занять
Теми по програмі навчальної дисципліни

План лекції

Кількість годин

Теми практичних занять

Кількість годин

1

2

3

4

5

1. Теорія як форма наукового знання.

Теорія як цілісна система знання.

Теоретична модель істотних зв'язків як методологічний центр теорії2

Розкрити зміст понять: Знання. Зміст і характер нової системи знань. Епістемологичні перспективи. Види психологічного знання. Наука. Відмінності між науками про природу і науками про людину. Мета діяльності вченого. Теорія. Компоненти теорії. Центральні компоненти психологічних теорій. Шляхи перевірки теорії. Емпіричні і теоретичні об'єкти. Об'єкт дослідження . Предмет дослідження. Парадигма. Основні риси природничо-наукової парадигми. Елементи науково-дослідницького процесу. Проблема. Проблемна ситуація. Мета. Завдання дослідження. Гіпотеза. База формування теорії. Первинні теоретичні конструкції. Закон. Причинно-наслідкові відношення. Класифікація. Типологія.

Модель. Теоретична модель реальності. Вичленення вихідної системи понять. Формалізація. Сходження від абстрактного до конкретного. Переробка емпіричної інформації. Знаково-символічні операції. Інтерпретація. Якісний аналіз даних дослідження. Виявлення закономірностей психічного явища2

2. Теоретична модель психічного як предмет психології

Розвиток уявлень про предмет психології.

Напрями в сучасній зарубіжній психології2

Розкрити зміст понять: Предмет психології. Кризи психологічної науки. Наука про душу. Наука про свідомість. Ідея поелементного розчленовування свідомості. Гештальтпсихологія. Біхевіоризм. Психоаналіз. Реактологія. Психіка і середовище. Культурно-історична теорія. Єдність свідомості і діяльності. Віддзеркалення. Рефлекторність психіки. Періодизація загальної вітчизняної психології. Етапи розвитку психології. Стан сучасної психології. Предмет теоретичної психології. Методологічний плюралізм і предмет психології. Парадигмальний статус психології.

асоціанізм, біхевіоризм, гештальтпсихологія, глибинна психологія, теорія Мелані Кляйн, теорія об'єктних відносин, селф-психологія, аналітична психологія, архетипічна психологія, символдрама, арт-терапія, пісочна терапія, соціоніка, гуманістична психологія, трансперсональна психологія, екзистенціальна психологія, інтегральна психологія.2

3. Відтворення моделі психічного в психологічних теоріях

Теорії особистості.

Структура особистості у вітчизняній психології.

Уявлення про структуру особистості в зарубіжній психології.

Теорії темпераменту.

Теорії характеру.


2

Розкрити зміст понять: Психобіологічні теорії. Біосоціальні теорії. Психосоціальні теорії. Психостатистичні теорії. Особистість, ендопсихіка, екзопсихіка.

Структура особистості (С.Л. Рубіншейн). Системна модель особистості (Б.Г. Ананьєв). Теорія інтегральної індивідуальності (В.С. Мерлін). Диспозиційна структура особистості (В.О. Ядов). Концепція персоналізації (В.А. Петровський). Психічний склад особистості (Н.І. Рейнвальд). Ієрархічна структура особистості (К.К. Платонов). Психодинамічна теорія особистості (З.Фройд). Аналітична теорія особистості (К.Г. Юнг). Індивідуальна теорія особистості (А. Адлер). Психосоціальна теорія особистості (Е. Еріксон). Соціально-психологічна психоаналітична теорія особистості (Е. Фромм). соціокультурна теорія особистості (К. Хорні). Теорія рис (Г.У. Олпорт). Структурна теорія рис особистості ( Р. Кеттел). Теорія типів особистості (Г.Ю. Айзенк). Теорія оперантного научіння (Б.Ф. Скіннер). Теорія соціального научіння (А. Бандура). Когнітивна теорія особистості (Дж. Келлі). Гуманістична теорія особистості (А. Маслоу). Феноменологічна теорія особистості (К. Роджерс).

Моральний склад. Незмінна структура основних рис. Екстравертивний, інтровертивний типи характеру. Почуття, воля. Диспозиції особистості. Основні спонуки. Схильності, ставлення. Захисне утворення. «Втеча від свободи». Акцентуація як надмірне вираження рис характеру. Акцентуація як надмірне посилення рис характеру.


2

4. Теорія пізнання

Теорія пізнання і проблема природи знання.

Теоретичне пізнання психічного.
2

Розкрити зміст понять: Теорія пізнання. Проблема зв'язку суб'єкта і об'єкту. Позитивізм в структурі наукового знання. Базові позитивістські міфологеми. Наукове знання. Синтетичне наукове знання. Аналітичне наукове знання. Єдність логіки, діалектики і теорії пізнання. Структура об'єктивної реальності. Практика і пізнання. Принцип віддзеркалення. Пізнання. Теоретичне пізнання. Суб'єкт і об'єкт в пізнанні. Джордж Берклі. Дейвід Юм. Іммануїл Кант. Георг Вільгельм Фрідріх Гегель. Сучасна теорія пізнання. Єдність діалектики, логіки, теорії пізнання.


2

5. Методологія як система принципів наукового дослідження

Поняття про методологію.

Методологія. Історія питання.

Методологія як спосіб досягнення і побудови наукового знання


2

Розкрити зміст понять: Методологія. Методологічні рівні в психології. Методологія психології. Функції методології для психологічної практики. Принципи психології.

Діалектична природа мислення. Пошук принципу кожної речі. Принципи побудови думки. Індуктивний емпіричний підхід. Планомірний, точний експеримент. Чуттєвий досвід. Принцип достовірності знання. Принцип сходження від абстрактного до конкретного. Розуміння цілісності душевного життя. Номотетичне та ідеографічне знання. Пізнавальний акт та структура емпіричної свідомості.2

6. Методологія та її роль у розвитку методів психології

Поняття про метод

Процес становлення методології психології

Методи психології

Класифікація методологічного знання

Діалектика як вчення про найбільш загальні закономірності буття та пізнання


2

Розкрити зміст понять: Метод. Методика психологічних досліджень. Методичний прийом. Детерміністські методи, однозначна причинність. Імовірнісні методи, імовірнісна причинність. Філософські методи. Спеціально наукові методи

Класична методологія та контекст природознавства. Некласична методологія та контекст вибраної методології. Постнекласична методологія та контекст об'єднання науки про природу і науки про дух. Постпозитивістська методологія та контекст психотерапевтичної практики обслуговування індивідуальної людини. Культурна методологія та контекст культурології.

Моделювання. Типологізація. Експеримент. Психолого-педагогічний експеримент. Спостереження. Бесіда, інтерв'ю, анкетування. Соціометрія. Біографічний метод, вчування . Генетико-моделювальний метод. Метод вивчення продуктів діяльності. Метод вивчення історичних для літератури джерел. Математичні методи. Лонгітюдний метод. Тест. Обробка емпіричних даних. Побудова наукової теорії, системний опис теоретичної моделі. Загальний напрям дослідження. Евристика.

Змістовна методологія. Формальна методологія. Загальнонаукова методологія. Загальна методологія. Методологічні рівні. Методологія окремої теорії. Складові методології. Основні функції сучасної методології.

Основні принципи діалектики. Перетворення кількості на якість. Єдність і боротьба протилежностей. Причинність. Концепції причинності у філософії науки. Принцип детермінізму. Основні трактування принципу детермінізму в психології. Суть і явище. Діалектична логіка. Формальна логіка.


2

7. Категоріальний апарат та сучасні методологічні

проблеми психології
Поняття категорії

Категорії та поняття загальної психології

Психічні процеси, стани та властивості


2

Розкрити зміст понять: Категорії психології. Основні підходи до категорій в сучасній науці. Призначення категорій в психології. Обмеження, які накладає використання в психології категорій. Категоріальний апарат. Класифікація категорій психології.

Психіка. Віддзеркалення, свідомість як віддзеркалення. Розвиток психіки, розвиток трудової діяльності. Свідомість. Пізнавальна сторона свідомості. Розрізнення суб'єкта і об'єкту. Цілеутворення. Ставлення. Самосвідомість. Самопізнання, самоаналіз. Самооцінка. Саморегуляція. Несвідоме. Діяльність. Структура діяльності. Спілкування. Комунікативна, інтерактивна, перцептивна сторони спілкування. Особистість.

Увага. Відчуття. Сприйняття. Пам'ять. Мислення. Уява. Почуття. Емоції. Воля. Темперамент. Характер. Здібності. Задатки.


2

8. Центральні методологічні проблеми сучасної психології

Психофізична проблема

Проблема суб'єкта в методології психології

Проблема суб'єкта в контексті предмету психології

Проблема підходу в методології2

Розкрити зміст понять: Суб'єкт. Суб'єктивність. Погляди Р.Декарта, І.Канта, Г.В.Ф.Гегеля на проблему суб'єкта. Проблема внутрішнього й зовнішнього. Суперечливість суб'єктивного й об'єктивного. Суб'єкт психіки. Суб'єктивне як предмет психології. Людина як суб'єкт власної психіки. Зближення психологічних теорій. Суб'єктно-діяльнісний підхід. Суб'єктивно-генетичний принцип.

Підхід. Підхід як суб'єктивна перевага. Підхід як посилка. Підхід як визначення логічного предиката головної тези. Діяльнісний підхід. Системний підхід. Система. Системні принципи (цілісність, структурність, взаємозалежність системи і середовища, ієрархічність, множинність опису). Знаковий, мовний підхід. Вчинковий підхід. Антропологічний підхід. Системно-суб'єктний підхід. Психосоціальний підхід.
2

Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Рекомендована література
2016 -> Літературна вікторина Т. Г. Шевченко – великий син України Коли І де народився Т. Г. Шевченко?
2016 -> Тема. Життєвий І творчий шлях французького письменника Альбера Камю; його філософські та естетичні погляди. А. Камю й екзистенціалізм
2016 -> Поетика національного міфу в романній творчості Пола Остера
2016 -> Програма комплексного фахового випробування при вступі на навчання за програмами освітнього ступеня "магістр"
2016 -> Замилування переплітається зі смутком. Ганна Чубач «Зупинюся над рікою» Мета
2016 -> Програма комплексного фахового випробування при вступі на навчання за програмами освітнього ступеня "магістр"
2016 -> Програма комплексного фахового випробування при вступі на навчання за програмами освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст"


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3

Схожі:

Державний заклад iconДержавний вищий навчальний заклад

Державний заклад iconМетодичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів / [Укл. І. В. Ткаченко]; Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи нбу»База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка