Директора про роботу коледжуСторінка5/13
Дата конвертації18.04.2017
Розмір2,22 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

СИСТЕМА ВИХОВНОЇ РОБОТИ

За звітний період з 2009-2014рр. система виховної роботи навчального закладу організовувалась і проводилась відповідно до Конституції України, Декларації прав дитини, Конвенції про права дитини, законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про сприяння соціальному становленню та розвиток молоді в Україні», «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю України», та нормативно-розпорядчих документів Міністерства освіти і науки України.

Система виховної роботи навчального закладу була спрямована на досягнення визначеної педагогічним колективом виховної мети: формування гармонійно розвиненої, соціально свідомої особистості, підготовленої до життя і праці у сучасному економічному, культурно-інформаційному просторі, здатної до самовизначення, реалізації та самовдосконалення.

Виховний процес здійснювався за напрямами виховання: національно-патріотичне, сімейно-родинне; громадянське, правове, превентивне; професійно - орієнтоване, трудове виховання; організація студентського самоврядування; формування потреб здорового способу життя, екологічне; морально – етичне, художньо-естетичне, розвиток творчих та інтелектуальних здібностей особистості.

Виховна робота проводиться відповідно до «Комплексного плану навчально-виховної та методичної роботи» з урахуванням специфіки, традицій коледжу; інтересів, потреб, індивідуальних особливостей студентів та їх спеціалізації на рівнях:

-у навчальному процесі: під час викладання навчальних дисциплін та безпосередньо у навчальній групі;

- у позанавчальній діяльності, у роботі клубів за інтересами загальноосвітнього та фахового спрямування (дослідницька, пошукова та творча робота студентів);

- у діяльності студентського самоврядування;

- у студентських гуртожитках;

- індивідуальна виховна робота та педагогічна корекція окремих рис та нахилів характеру студентів, схильних до асоціальних проявів.

Позанавчальні виховні заходи та результативність системи виховної роботи коледжу, гуртожитків, клубів позанавчальної діяльності постійно висвітлювалися в новинах на сайті коледжу.

Виховний процес здійснювався у відповідності до розроблених відповідальними особами та затвердженими у встановленому порядку Положень (поновлених 2013 р.):

- «Про Студентське самоврядування у Херсонському політехнічному коледжі ОНПУ»;

- «Про студентські гуртожитки Херсонського політехнічного коледжу ОНПУ»;

- «Про батьківський комітет Херсонського політехнічного коледжу ОНПУ»;

- «Про Раду профілактики правопорушень Херсонського політехнічного коледжу ОНПУ»;

- «Про бібліотеку Херсонського політехнічного коледжу ОНПУ»;

- «Про музей Херсонського політехнічного коледжу ОНПУ».

Питаннями організації, координації та контролю системи виховної роботи займалися заступник директора з гуманітарної освіти та виховної роботи (ГОВР), завідувачі відділень, голова циклової комісії класних керівників та класні керівники, голови циклових комісій, керівники клубів позанавчальної діяльності, викладачі, соціальний педагог, бібліотекарі, вихователі гуртожитків у відповідності до функціональних повноважень визначених відповідними посадовими інструкціями ( поновленими у 2013 р.): класного керівника навчальної групи, голови ЦК класних керівників, соціального педагога, завідувача бібліотеки, бібліотекаря, вихователя гуртожитку.

За визначений період на базі навчального закладу з питань виховної роботи проводилися засідання координаційної ради служби у справах дітей Суворовської районної у м. Херсоні ради:

- «Практика та перспектива удосконалення роботи щодо подолання бездоглядності серед дітей. Позанавчальна діяльність як форма проведення змістовного дозвілля », 2009р.;

- «Студентські гуртожитки. Взаємодія педагогічного колективу і студради в системі профілактики асоціальної поведінки», 2010р.;

- «Формування та розвиток пізнавальних інтересів та творчих здібностей студентської молоді», 2011р.

- «Формування у студентської молоді потреб здорового способу життя: з досвіду роботи ХПТК ОНПУ», 2012 р.

З 2010 р. заступник директора з ГОВР Боберська І.В. очолює методичне об'єднання ( МО) заступників директора з виховної роботи ВНЗ І-ІІ р. а. Херсонської області. Як голова МО постійно займалася узагальненням та розповсюдженням на регіональному рівні досягнень ВНЗ І-ІІ р. а. області. На базі коледжу у 2010 р. було проведено засідання методичного об’єднання «Інноваційні підходи в організації виховної роботи зі студентами ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації. З досвіду роботи ХПТК ОНПУ». За термін 2010-2014 рр. на базах ВНЗ І-ІІ р. а. Херсонської області проведено 11 виїзних засідань та відповідно складено 11 протоколів.

У 2012 р., з метою ліцензування навчального закладу із загальноосвітньої підготовки, комісія управлінні освіти і науки Херсонської обласної державної адміністрації проводили експертизу щодо рівня виховної роботи. За результатами перевірки всіх рівнів та напрямів проведення виховної роботи було надано висновок: «Виховна робота студентів Херсонського політехнічного коледжу Одеського національного політехнічного університету ведеться на належному рівні. Використовуються різні форми виховних навчальних та позанавчальних заходів, що створюють відповідні умови для здійснення освітньої діяльності з надання освітніх послуг у сфері повної загальної середньої освіти відповідно до вимог Державного стандарту загальної середньої освіти».


7.1 Соціально - педагогічна робота

У навчальному закладі питання соціального захисту покладені, відповідно до посадових обов’язків, на заступника директора з гуманітарної освіти та виховної роботи, соціального педагога, завідувачів відділень, голову циклової комісії класних керівників, класних керівників навчальних груп, вихователів гуртожитків.

З метою організації та здійснення ефективної соціальної роботи у коледжі з 2009-2010 н.р щорічно на початку навчального року складався Реєстр осіб пільгових категорій студентів. Так, відповідно до зазначеного Реєстру у навчальному закладі навчалися:

- студенти пільгових категорії: (інваліди дитинства; сироти на повному державному забезпеченні, особи з числа дітей-сиріт, діти-сироти, які знаходяться під опікою; діти, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; діти з малозабезпечених сімей; студенти-батьки);

- студенти «групи ризику»: особи схильні до асоціальної поведінки, та ті, хто потребували педагогічної корекції;

- категорії студентів, стосовно сім’ї ( діти, в яких один з батьків загинув під час виконання службових обов’язків; батьки-інваліди; діти-напівсироти; студенти з багатодітних сімей; діти із неповних сімей);

- іногородні студенти (місце проживання яких студентські гуртожитки, орендовані квартири; студенти - громадяни інших держав)

За звітний період були розроблені у межах соціального паспорту діаграми кількісного складу осіб зазначених категорій студентів за поточний навчальний рік. Щороку проводився порівняльний кількісний аналіз студентів пільгових та інших категорій, які навчаються та навчалися в коледжі.


Діаграма № 7.1.1. Порівняльний аналіз кількості студентів пільгових категорій за п’ять навчальних років.
Діаграма № 7.1.2. Порівняльний аналіз кількості студентів-сиріт на повному державному забезпеченні за п’ять навчальних років.


Діаграма № 7.1.3. Порівняльний аналіз кількості студентів-сиріт під опікою за п’ять навчальних років.


Діаграма № 7.1.4. Порівняльний аналіз кількості студентів-інвалідів за п’ять навчальних років.


Діаграма № 7.1.5. Порівняльний аналіз кількості студентів, які постраждали внаслідок катастрофи на ЧАЕС за п’ять навчальних років.Діаграма № 7.1.6. Порівняльний аналіз кількості студентів стосовно сім’ї і місця проживання за п’ять навчальних років.

Діаграма № 7.1.7. Порівняльний аналіз кількості студентів-напівсиріт за п’ять навчальних років.

Соціальний педагог та класні керівники щороку проводили обстеження матеріально-побутових умов проживання студентів пільгових категорій: дітей – сиріт під опікою та осіб з числа дітей сиріт на повному державному забезпеченні. За результатами цієї роботи складалися відповідні акти обстеження.

Що семестру відбувалися зустрічі соціального педагога, класних керівників, завідувачів відділень з опікунами дітей-сиріт під опікою з метою обговоренням кола питань та вирішення проблем стосовно їх адаптації до нових умов навчання, надання матеріальної допомоги та взаємостосунків у навчальній групі, сім’ї.

За звітний період із кожним студентом вищезазначених пільгових категорій проводилися індивідуальні бесіди та роз’яснення стосовно їх статусу, документів, що підтверджують цей статус, правового забезпечення, раціонального використання грошової допомоги та стипендії, раціонального харчування, важливості дотримання здорового способу життя.

З метою створення сприятливих умов для соціальної адаптації студентів із 2009р. у коледжі проводилась робота соціально-педагогічної служби «Довіра», яка надала консультативну допомогу понад 300 студентам, їх батькам в питаннях подолання міжособистісних, внутрішньосімейних конфліктів. Службою проведено певний соціально-педагогічний супровід особам пільгових категорій та дітям із сімей, які опинилися у кризових ситуаціях. Результативність роботи соціально-педагогічної служби «Довіра» наведено у таблиці.
Таблиця № 7.1.1. Аналіз кількості осіб, яким проведено соціально-педагогічний супровід за останні п’ять років.


Навчальні роки, кількість осіб, яким проведено соціально-педагогічний супровід

2009-2010

2010-2011


2011-2012


2012-2013


2013-2014


22 особи


80 осіб

72 особи

67 осіб

56 осіб

За визначений термін, із метою формування правової культури та правової свідомості, потреб здорового способу життя, організовувалися зустрічі з представниками правоохоронних установ, медичних закладів, громадських організацій. Зі студентами що року проводили бесіди старший інспектор профілактики притулку-розподільника для дітей, капітан міліції Кожановська Н.О., заступник начальника кримінальної міліції у справах дітей, підполковник міліції Марчук Н.В., старший оперуповноважений ВКМСД УМВС України в Херсонській області, капітан міліції Пантак А.В, медичні працівники – представники об’єднання «Клініки дружньої до молоді» КЗ Херсонської міської клінічної лікарні, лікар - фтизіатр обласного тубдиспансеру Шостак А.В., президент української філії міжнародного руху «Нарконон» М. Грибанова (у 20010 р.) .

У рамках роботи Ради профілактики правопорушень здійснювались індивідуальні корекційні заходи зі студентами, схильними до асоціальної поведінки Щороку, двічі на семестр, проводилися засідання ради на які запрошувалися студенти, їх батьки, класні керівники та викладачі циклових комісій. Розглядалися питання відвідання навчальних занять, якості навчальних досягнень, поведінки, взаємостосунки у студентському колективі.

На кожному відділенні та у гуртожитку щороку складався Реєстр студентів групи ризику. Студентам зазначеної категорії приділяли підвищену увагу та здійснювали контроль соціальний педагог, класні керівники, голови циклових комісій і завідувачі відділень. У разі потреби, консультативну допомогу надавали спеціалісти профільних медичних та правоохоронних установ. Студенти, схильні до асоціальної поведінки, залучалися до роботи у клубах позанавчальної діяльності.


Діаграма № 7.1.8. Порівняльний аналіз кількості студентів «групи ризику» за п’ять навчальних років.

Узагальнений досвід соціально - педагогічної роботи навчального закладу висвітлено у збірнику наукових праць «Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві» - Одеса: АО Бахва, вип. 3 (4), 2013 р. у статтях:

- «Соціальна адаптація студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації як передумова формування освітньо-професійних компетенцій», автори Боберська І.В. , Наумкіна О.В.;

- «Соціальний захист студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації. Узагальнений досвід організації соціальної роботи Херсонського політехнічного коледжу Одеського національного політехнічного університету 2009-2013 н. р.», автори Боберська І.В., Наумкіна О.В.

7.2 Організаційно - виховна робота циклової комісії класних керівників

Циклова комісія (ЦК) класних керівників об’єднує п’ятдесят одного класного керівника з педагогічним стажем від трьох до сорока двох років.

У циклову комісію класних керівників входять:

Таблиця № 7.2.1. Аналіз якісного складу ЦК класних керівників за п’ять навчальних років.


Кваліфікаційна категорія

Навчальні роки, кількість осіб

2013 - 2014

2012 - 2013

2011 - 2012

2010 - 2011

Спеціалісти

-

2

-

3

викладачі ІІ категорії

15

15

17

23

викладачі І категорії

13

16

21

9

викладачі вищої категорії

15

10

7

10

викладачі вищої категорії, викладачі - методисти

8

7

5

5

Всього

51

50

50

50

Серед викладачів комісії є класні керівники які впродовж свого педагогічного шляху випустили десять, сім навчальних груп: Рослякова С.В., - 10 випусків; Куцак Т.О. – 9 випусків, Філонцева Т.В. – 7 випусків, Куліковська Н.В. – 7 випусків.

Всі класні керівники вели журнали виховної роботи зі студентами навчальної групи за визначеними напрямами роботи: соціальний паспорт групи, планування виховної роботи на поточний навчальний семестр, характеристики-спостереження на кожного студента навчальної групи та моніторинг здійснення індивідуальної роботи з кожним студентом окремо, моніторинг проведення батьківських зборів та відвідування цих зборів батьками студентів, звіт про проведену виховну роботу за кожен семестр навчального року.

За визначений період класні керівники щорічно організовували та проводили виховні тематичні години, позанавчальні заходи, надавали допомогу студентам у формуванні студентських колективів, співпрацювали із студентським активом та органами студентського самоврядування. Проводили психолого-педагогічні спостереження, індивідуальну роботу зі студентами, які вимагали підвищеної педагогічної уваги. Виявляли студентів схильних до правопорушень та проводили з ними відповідні превентивні заходи. Співпрацювали з соціальним педагогом, викладачами які викладали навчальні дисципліни у групі, керівниками клубів та секцій позанавчальноі діяльності, вихователями студентських гуртожитків, де проживають їх студенти - вихованці.

У всіх навчальних групах щомісяця обов’язково проводилися тематичні виховні години за напрямами:1. Громадянське, морально-правове, превентивне виховання: «Від прав дитини – до обов’язків громадянина»: «Правовий статус неповнолітнього», «Небезпека конфліктних ситуацій. Шляхи їх вирішення», «Соціальні ініціативи президента України «Діти – майбутнє України»», «Молодь і закон. Закон України про молодь і для молоді», «Злочини проти життя та здоров’я», «Толерантність – крок до свободи», «Твоє життя – твій вибір! Як не стати жертвою злочину», «Взаємозв’язок права і моралі, відповідальності і свободи», «Ризикована поведінка. Як діяти у ситуації ризику», «Сучасні молодіжні субкультури», «Держава. Право. Закон;», «Знаємо свої права, виконуємо свої обов’язки», «Відповідальність неповнолітніх за скоєний злочин», «Тероризм. Як зберегти життя у сучасному світі», «Симптоми та ознаки насильства. Як уникнути насильства», «Робота за кордоном: мрії та реальність», «Молодь і протиправна поведінка».

Результатом зазначеної роботи є відсутність впродовж останніх десяти років випадків притягнення студентів коледжу до правової відповідальності та постановки на облік у службу у справах дітей.

2. Виховні години національно - патріотичного спрямування: «Є в нас родина – вся наша Україна», де висвітлювалися теми: «Всеукраїнський телевізійний урок, присвячений 200-річюю з дня народження Т.Г. Шевченка», «Літопис навчального закладу: сторінки вікової історії», «Історія України – літопис Бітьківщини», «Вінок калиновий сплітаю із звичаїв рідного краю», «Україна та українці: від гетьмана до Президента», «Передаймо нащадкам наш скарб - рідну мову!», «Рідна мова - життя духовного основа», «Розгойдані дзвони пам’яті. Забуттю не підлягає», «Україна - наш спільний дім», «Моя сім`я, моя родина, в житті і долі України», «Духовні та національні скарбниці українців», «Трагедія Бабиного Яру : уроки історії», «Присягаємо нашому стягу!», «Українки незвичайної долі;», «Вклоняємося тобі, Тарасе!», «Вічна пам’ять загиблим – честь і слава живим!», «Ніщо не вічне – тільки матір!», «З родини йде життя людини».

Щорічно, в продовж зазначеного періоду студенти коледжу брали участь у обласних, міських мітингах, акціях та позанавчальних заходах до календарних та пам’ятних дат: дня партизанської слави, річниць визволення України, м. Херсону та Херсонської від фашистських загарбників, дня міста, дня вшанування пам’яті жертв голодомору та політичних репресій, дня Соборності України, дня пам’яті Чорнобильської трагедії, дня Перемоги у Великій Вітчизняній війні, дня пам’яті Чорнобильської трагедії.3. Значна увага приділялась формуванню потреб здорового способу життя. Щомісяця в усіх навчальних групах проводилися обов’язкові тематичні виховні години під гаслом «Твоє здоров‘я - в твоїх руках»: «Молодь обирає здоровий спосіб життя!», «Здоровим бути модно», «Шкідливі звички – шлях у безодню», «Не спалюй своє життя!», «Згубні звички – шлях у безодню», «Відповідальність – толерантність - вибір», «2013 рік – Рік фізичного здоров’я та екології в Україні», «Наркотики. Наркотична небезпека», «Свідома молодь проти наркотиків!», «Віруси – як захистити себе?!», «СНІД – чума ХХ та ХХІ століття», «Переваги здорового способу життя», «Здорова їжа, раціональне харчування», «У здоровому тілі здоровий дух», «Хвороби, що передаються статевим шляхом та їх профілактика», «Здоров’я – це нічого, але все без здоров’я - ніщо».

У допомогу класним керівникам, керівникам клубів позанавчальної діяльності, вихователям гуртожитків у навчальному закладі створено методично-виховний комплекс (МВК) коледжу, який відображає багатолітній різноплановий досвід виховної роботи. Електронна база МВК містить методичні розробки відкритих виховних годин, тематичних бесід, тести особистісно - зорієнтованого, комунікативно - діагностичного спрямування, сценарії святкових позанавчальних заходів, фільми науково - пізнавального, морально - етичного, правового, фахового спрямувань.

Щороку класні керівники поповнювали комплекс новими методичними розробками відкритих виховних годин, тематичних бесід, інформаційно - аналітичними матеріалами психолого - педагогічного спрямування та сценаріями святкових, тематичних позанавчальних заходів. Електронна база МВК коледжу розміщена у лабораторії прогресивних інноваційних технологій та в усіх комп’ютерних класах спеціальностей. Класні керівники, викладачі та студенти мали можливість користуватися базою для підготовки тематичних годин , інших виховних заходів.

Кожен класний керівник склав власний методично – виховний комплекс роботи з групою (МВК). Кращі МВК склали класні керівники: Подозьорова А.В., Старушок О.В., Удод Л. В., Куліковська Н.М., Слєпухіна Р.І., Гончарова В.Б., Молчанова С.В., Заболотна С.О., Сіліщенко О.П., Васеньова Ю.О., Аблова Г.В., Шаркова З. П. та інші.

З метою розповсюдження передового педагогічного досвіду щороку організовувалися виставки кращих МВК класних керівників. У 2009 р. таку виставку відвідали заступники директорів з виховної роботи ЗОШ Суворовського району м. Херсона; у 2010 р. - делегація викладачів Новокаховського електромеханічного технікуму; у 2011 році – заступники директорів з виховної роботи ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Херсонської області, у 2012 році - представники Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Херсонської обласної державної адміністрації та служби у справах дітей Суворовської районної у м. Херсоні ради.

З метою розповсюдження передового педагогічного досвіду, інноваційних педагогічних технологій виховання, проводилась робота школи педагогічної майстерності класних керівників. Для підвищення педагогічної майстерності класних керівників та викладачів були проведені:1. Педагогічні читання:

У 2013-2014 навчальному році:

- «Соціально – психологічна профілактика суїцидальних тенденцій проблемної особистості у ВНЗ І-ІІ р.а», «Зміст соціальної роботи ВНЗ І-ІІ р. а. Соціальний паспорт коледжу», доповідач – соціальний педагог О.В. Наумкіна;

- «Пошуково-дослідницька робота як пріоритетний напрям патріотичного виховання студентів коледжу. Історичний шлях навчального закладу: від ремісничих класів до машинобудівного технікуму. Педагогічна, методична та виховна робота 1920-1930 рр.», доповідач –заступник директора з ГОВР Боберська І.В.;

- «Історичний шлях навчального закладу: Херсонська професійно-технічна школа сільгоспмашинобудування та архітектурного будівництва. Матеріально-технічна база та навчально-виробничий процес 1920-1930 рр.», доповідач –заступник директора з ГОВР Боберська І.В;

- «Ділова українська мова за професійним спрямуванням. Ведення ділової документації», доповідач - голова ЦК гуманітарних дисциплін Удод Л.В.;

- «Культура мовлення як засіб педагогічної праці. Майстерність педагогічного спілкування», доповідач - викладач ЦК гуманітарних дисциплін. Стегалюк А. В;

- «Комунікативні якості професійного мовлення педагогів», доповідач - викладач ЦК гуманітарних дисциплін Шкарбуль О.В.;

- «Здоров’язберігаючі технології в діяльності НЗ. Формування здоров’я зберігаючого середовища в навчальному закладі», доповідач - завідувач оздоровчим пунктом Юхненко Н.С.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Схожі:

Директора про роботу коледжу iconПрограма претендента на посаду директора Кам’янець-Подільського індустріального коледжу
Народився 13 березня 1954 р в сім’ї військовослужбовця, українець, безпартійний
Директора про роботу коледжу iconСекція математики математикаімистецтв о роботу виконала
Гордій Марія Павлівна, викладач математики, спеціаліст вищої категорії Шевченківського с/г коледжу Уманського дау
Директора про роботу коледжу iconПрограма кандидата на посаду директора кам’янець-подільського індустріального коледжу ільєва олексія івановича
Все, що з’явилось у вашому житті, І люди, І події стали реальні лише тому, що ви їх намалювали. І саме від вас залежить, що робити...
Директора про роботу коледжу iconЗвіт середньої загальноосвітньої школи №8 загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступеня Оболонського району м. Києва про роботу в 2013-2014 н р
Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. №778,...
Директора про роботу коледжу iconКіровоградський обласний загальноосвітній навчально-виховний комплекс гуманітарно-естетичного профілю (гімназія-інтернат школа мистецтв) Звіт-доповідь директора Короткова А.Є. про роботу облкомплексу протягом 2011-2012 н р. Зміст
Створення умов для варіа­тивності навчання та вжиті заходи щодо впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес...
Директора про роботу коледжу iconЗвіт про роботу директора централізованої бібліотечної системи за 2011 рік основні показники діяльності за 2010 рік назва бібліотеки Кількість читачів
України, Указами Президента України, директивними матеріалами Міністерства культури, наказами та' розпорядженнями управління культури...
Директора про роботу коледжу iconЯк правильно влаштовуватися на роботу ?
Але з чого почати? При влаштуванні на будь-яку роботу від Вас будуть вимагати хоча б короткі відомості про себе. Для цього потрібно...
Директора про роботу коледжу iconЗвіт про профорієнтаційну роботу кафедри клінічної лабораторної діагностики за листопад 2017 року
Року зав кафедри доц. Єрьоменко Р. Ф. та відповідальна за профорієнтаційну роботу доц. Карабут Л. В. відвідали Хмельницький базовий...
Директора про роботу коледжу iconЗ віт про роботу облдержадміністрації за січень 2011 року
Про щорічний Всеукраїнський конкурс “Кращий державний службовець” та нововведення у законодавстві про державну службу”, “Про новий...
Директора про роботу коледжу iconЗвіт директора Мукачівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат І-ІІ ст. Закарпатської обласної ради про свою діяльність на посаді протягом 2012-2013 навчального року
Шановні присутні! Закінчився навчальний рік І тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка