Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайтеСторінка1/4
Дата конвертації02.03.2020
Розмір0,8 Mb.
  1   2   3   4

Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Міжнародний економіко-гуманітарний університет ім. акад.Степана Дем'янчука
На правах рукопису


Поташнюк Ірина Валентинівна
УДК 37.014.5-056.22:613.8

Теоретичні і методичні засади застосування здоров’язбережувальних технологій навчання учнів

у загальноосвітніх навчальних закладах


13.00.02 – теорія та методика навчання

(фізична культура, основи здоров’я)


Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук

Науковий консультант

доктор педагогічних наук, професор Дубогай Олександра Дмитрівна

Київ – 2012


ЗМІСТ

Стор.

ВСТУП
…...................................................................................…………

3

РОЗДІЛ

І

СТАН ЗДОРОВ'Я ДІТЕЙ І ПІДЛІТКІВ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ОСВІТИ В УКРАЇНІ.

12

1.1.

Оптимальні освітні технології здоров’язбереження школярів у навчальному процесі ………………………………………………

14

1.2

Вплив чинників сучасних умов життєдіяльності на стан здоров'я школярів………………………………………………

49

1.3.

Гігієнічні та соціально-психологічні передумови створення мережі шкіл сприяння здоров'ю дітей в Україні ………………

56
Висновки до І розділу…..……………………

65

РОЗДІЛ

2

ВІКОВІ ЗАКОНОМІРНОСТІ СТАНУ ПСИХОСОМАТИЧНОГО ЗДОРОВ'Я УЧНІВ ЗАЛЕЖНО ВІД УМОВ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ …………………………….

67

2.1

Методологія дослідження ………………………………………..

67
2.2

Організація дослідження …………………………………………

67
2.3

Методи дослідження……………………………………………..

69
2.4

Оцінка змісту здоров’язбереження учнів в умовах сучасної гімназійної освіти ………………………………………………….

77

2.5

Характеристика психофізичного стану учнів……………………

85
2.6.1

Порівняльний аналіз розвитку рухової підготовленості учнів загальноосвітніх шкіл та гімназій ………………………………..

114

2.6.2

Психологічний стан, розумова і фізична працездатність організму сучасних учнів в динаміці навчання в загальноосвітніх навчальних закладах ………………………….

148

2.6.3

Якість життя школярів у взаємозв'язку з їх станом здоров'я та способом життя…………………………………………………

175
Висновки до 2 розділу…………..………………………..

205

РОЗДІЛ

3

РОЗРОБКА Й ОБҐРУНТУВАННЯ СИСТЕМИ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖЕННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ В ДИНАМІЦІ НАВЧАННЯ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ

206
3.1

Теоретичні та методичні засади здоров'яформуючих і здоров'язбережувальних технологій у системі освіти України……………………………………………………….

207

3.2

Концептуальна модель здоров’язбережувального навчання учнів в навчальних закладах……………………………

221

3.3

Методики, форми, засоби здоров’язбережувальної технології навчання на основі міжпредметних зв’язків …………………..

241

3.3.1.

Методики та форми проведення уроків в початковій школі …

248
3.4.

Основні організаційні і гігієнічні заходи здоров’язбережувальних технологій навчання у школі сприяння здоров'язбереженню …………………………………

327
Висновки до 3 розділу…………………………………………

355

РОЗДІЛ

4

СИСТЕМА ДІАГНОСТУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНО-ІНФОРМАЦІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ ТА ВЧИТЕЛІВ……………..

356Висновки до 4 розділу…………………………………………

362

РОЗДІЛ

5

ЕФЕКТИВНІСТЬ МОДЕЛІ СИСТЕМИ ЗДОРОВ’Я-ЗБЕРЕЖЕННЯ ШКОЛЯРІВ У ДИНАМІЦІ НАВЧАННЯ 1-11 КЛАСАХ ШКОЛИ………………………………………………..

363

5.1

Рівні сформованості знань, умінь, навичок учнів ……………..

363
5.2

Зміни показників захворюваності учнів ……………………….

369
5.3

Зміни показників фізичного розвитку, функціонального стану основних систем життєзабезпечення розподілу на групи здоров’я ……………………………………………………………

374
5.4.

Динаміка змін показників фізичної підготовленості учнів ……

374
5.5.

Зміни показників поширеності вад особистісного розвитку ….

377
5.6

Динаміка змін ціннісних пріоритетів, соціально-комунікативного розвитку та успішності навчання учнів ……..

389Висновки до 5 розділу……………………………………………

406ВИСНОВКИ…………………………………………..

407СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………….

413ДОДАТКИ ………………………………………………………


472


ВСТУП

Актуальність теми. В сучасних умовах ринкових реформ та інтеграції України у світовий економічний, культурний і інформаційний простір значна роль відведена якості освіти на всіх її рівнях (І.А.Зязюн, О.О.Яременко, В.Г.Кремень).

Проблема дослідження теоретико-методичних засад навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів засобами здоров’язбережувальних технологій на сучасному етапі розвитку психолого-педагогічної науки має важливе наукове освітнє і суспільне значення.

До спектру завдань діяльності загальноосвітніх навчальних закладів як державних установ, належать: вирішення проблем підтримки і своєчасної корекції рівня здоров’я дітей та молоді, відповідно, створення атмосфери здоров’язбереження в системі їхнього навчання та виховання, надання соціально-психологічної та фізкультурно-оздоровчої допомоги, тобто удосконалення системи заходів з упровадження і забезпечення прав дітей, що чітко визначено в ратифікованій Україною Конвенції ООН про права дитини.

Закон України «Про загальну середню освіту» вимагає забезпечити не лише збереження і зміцнення здоров’я дітей шкільного віку та підлітків у навчальному середовищі, але й його формування. Розв’язання цього завдання можливе не тільки шляхом виховання і розвитку навичок здорового способу життя, але й переконань, впевненості у власній спроможності досягти певного рівня здоров’я, усвідомленого ставлення до його формування шляхом здоров’язбережувальної поведінки (В. М. Оржеховська, Г. С. Оніщенко, В. П. Неділько).

Унаслідок аналізу наукової літератури простежено певну нерозробленість задекларованої у дисертації проблеми та наявність лише поодиноких робіт (Л. П. Качанова, О. А. Мишковець, О. Є. Горошко) з вивчення цього питання в ракурсі проблем медичного забезпечення; виявлено функціонування небагатьох шкіл сприяння здоров’язбереженню для підтримки здоров’я школярів (С. В. Кириленко). Крім того, з’ясовано наявність низки наукових праць, присвячених розгляду оздоровчих заходів для вирішення питань озеленення пришкільних територій навчальних закладів, облаштування фітобарів, оснащення належним інвентарем фізкультурних залів та фізкультурних майданчиків, та, попри вагомість названих рекомендацій, встановлено, що вони лише частково сприяють вирішенню досліджуваної проблеми (С. Б. Верчиловський,
В. А. Вишневський, Н. С. Полька, В. А. Шаповалова).

Навчальний заклад – це система, в якій відбуваються водночас і процеси формування, і процеси реалізації здоров’язбереження в межах навчальної діяльності з урахуванням щорічних періодів адаптації до змісту навчання, який зазнає поступового ускладнення.

Поза увагою дослідників залишаються методичні та організаційні засади створення педагогічного здоров’язбережувального середовища навчання на основі оптимізації впровадження здоров’яформуючих форм, засобів та методів фізичного виховання учнів.

Загалом актуальність проблеми здоров’язбереження школярів зумовлена наявністю стійких суперечностей на практико-методичному рівні, а саме: практичною не розробленістю цілісного підходу щодо оптимізації здоров’язбережувальної технології під час навчання у середній школі; потребою покращення здоров’я учнівської молоді і не наявністю ефективних важелів впливу на нього; не вирішенням значущих індивідуальних і суспільних проблем збереження здоров’я дітей та молоді й не розробленістю оцінювання важелів реалізації відповідних організаційних і методичних засобів в кожному навчальному закладі.

Певний науковий інтерес на етапі технологічного означення структури педагогічної технології та моделі навчання учнів здоров’язбереженню становили праці вітчизняних учених, присвячені опрацюванню теоретико-методичних аспектів упровадження інноваційних та інтерактивних технологій навчання (В. Андрущенко, В. Безпалько, А. Воловик, Р. Гуревич, М. Євтух, В. Кремень, М. Левшин, В. Луговий, В. Моргун, В. Рибалка, О. Пометун, О. Савченко, С. Сисоєва).

Складний інтегративний характер сутності поняття «здоров’язбережувальне навчання» учнів 1–11 класів зумовив виконання наукового аналізу в методологічному, теоретичному і практичному аспектах.

Необхідність пошуку шляхів вирішення проблеми створення здоров'язбережувального середовища під час навчання учнів у 1–11 класах на основі розробки і впровадження у навчальний процес загальноосвітніх закладів здоров'яформуючих форм, засобів і методів освітніх технологій навчання детермінована суперечностями між потребою суспільства в здоровому підростаючому поколінні та низьким рівнем психофізичного і рухового стану школярів, фізичної працездатності їхнього організму на фоні високого рівня захворюваності та наявності шкідливих звичок.

В умовах сьогодення системний підхід до організації впровадження технологій формування основ здоров’язбереження в систему навчальних закладів середньої освіти передбачає наявність трьох рівнів упровадження – індивідуального, на рівні навчального класу, на рівні навчального закладу. Підґрунтям усіх названих рівнів повинне бути дослідження та подальше підтримання й поліпшення стану соматичного і психічного здоров’я й індивідууму, й колективу.

Відтак, необхідність вирішення проблеми навчання здоров’язбереженню учнів загальноосвітніх навчальних закладів на основі практичного впровадження концептуальної моделі школи здоров’язбереження в контексті реалізації найважливіших завдань педагогічної теорії і практики в умовах реформування освіти в Україні зумовила вибір теми дисертаційної роботи «Теоретичні і методичні засади застосування здоров’язбережувальних технологій навчання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах».

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну роботу виконано відповідно до теми наукових досліджень Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука «Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ» (номер державної реєстрації 0106U002439) та вимог Національної програми «Діти України», спільних наказів МОЗ та МОН України з реалізації міжнародного проекту «Європейська мережа шкіл сприяння здоров’ю» в Україні (№157/2815 від 21.04.2002 р.; № 412/254-Адм. від 17.07.2002 р.).

Тему дисертації затверджено Вченою радою Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука (протокол №7 від 24.02.2011 р.) та узгоджено у Міжвідомчій раді з координації наукових досліджень у галузі педагогічних і психологічних наук в Україні (протокол №4 від 26.04.2011 р.).Метою дослідження є теоретичне обґрунтування наукових основ технологій здоров’язбережувального навчання, проектування, розробка та експериментальна перевірка їхньої ефективності в системі навчання учнів 1–11 класів загальноосвітніх закладів.

Для досягнення поставленої мети передбачено виконання таких завдань:    1. здійснити аналітичний огляд науково-педагогічних джерел з проблеми дослідження в загальній і спеціальній психолого-педагогічній літературі;

    2. вивчити психофізичний стан організму школярів 1–11-х класів у взаємозв’язку з рівнем їхньої розумової, фізичної працездатності та якості життя;

    3. науково обґрунтувати та побудувати структурно-функціональну модель системи здоров’язбереження учнівської молоді під час навчання в 1–11 класах;

    4. розробити систему діагностування здоров'язбережувально-інформаційних компетентностей учнів та вчителів на основі їхнього узагальненого оцінювання;

    5. провести оцінку ефективності впливу здоров’язбережувального навчання на здоров’я школярів, яке базується на поєднанні традиційних методичних систем освіти та здоров’яформуючого навчального середовища.

Об’єкт дослідження – процес навчання здоров’язбереженню учнівської молоді.

Предмет дослідження – теоретико-методичні засади розробки та застосування здоров’язбережувальної технології у навчальному процесі загальноосвітніх шкіл.

Мета дисертації та специфіка досліджуваного предмета зумовили потребу комплексного використання методів: • теоретичні: вивчення, аналіз та узагальнення фахової психолого-педагогічної літератури з питань досліджуваної проблеми; аналіз спеціальних навчальних програм і методик з метою теоретичного обґрунтування здоров’язбережувальної і здоров’яформуючої технології навчання учнівської молоді в загальноосвітніх навчальних закладах;

 • емпіричні: педагогічні (опитування, педагогічне спостереження, педагогічний експеримент – констатувальний і формувальний), медико-біологічні (визначення довжини та маси тіла, визначення ЧСС, тонометрія, динамометрія, спірометрія), функціональні методи дослідження (індекси здоров’я), аналіз медичної документації для оцінки рівня психофізичного стану організму, гармонійності фізичного розвитку учнів;

 • статистичні: кількісна та якісна обробка одержаних результатів дослідження, статистична обробка й узагальнення одержаних результатів дослідження за критерієм Стьюдента для перевірки ефективності формувального експерименту.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що:

Уперше:

 • розроблено модель здоров’язбережувальної технології навчання, яка базується на впровадженні здоров’яформуючих форм та засобів фізичного виховання в систему життєдіяльності учнів;

 • впроваджено диференціацію чинників, які формують основи здоров’язбереження в системі навчально-виховного процесу в освітніх закладах: особистісні, середовищні, режимні, рухової спрямованості, соціопобутові;

 • розкрито взаємозв’язки між кількісними і якісними показниками функціонального стану організму учнів та чинниками негативного впливу на нього освітнього середовища;

 • визначено характеристики якості життєдіяльності учнів в динаміці їхнього навчання у 1–11 класах загальноосвітніх навчальних закладів різного типу (школа, гімназія);

 • розроблено методику організації та управління процесом створення й функціонування здоров’яформуючого середовища навчання у загальноосвітніх навчальних закладах.

Розширено і доповнено наукові уявлення:

 • про особливості та закономірності формування системи здоров’язбережувального навчання для поліпшення психофізичного стану організму учнів 1–11-х класів загальноосвітніх закладів;

 • про психосоціальну структуру учнівського колективу в нових типах навчальних закладів (гімназії);

 • щодо оцінки рівня фізичного розвитку, рухової і психофізичної підготовленості, функціональних можливостей серцево-судинної та дихальної систем організму, частоти захворюваності учнів на гострі респіраторні захворювання.

Набула подальшого розвитку концепція про можливість комплексного вирішення різних за змістом (навчальних, виховних, оздоровчих, із професійної підготовки) завдань у процесі освоєння здоров’язбережувальних технологій навчання учнів у нових типах навчальних закладів.

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що:

 • розроблено систему здоров’яформуючих технологій та структурно-функціональну модель навчання здоров’язбереженню учнів 1–11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів засобами здоров’язбережувальних методик на основі міжпредметних зв’язків, що сприяють поліпшенню життєдіяльності учнів, а також умови їх реалізації;

 • впроваджено нове здоров’язбережувальне спрямування оздоровчої роботи в системі загальноосвітніх шкіл та гімназій, підтверджено його практичну значущість щодо різноаспектного позитивного впливу на фізичні можливості організму учнів, стан їх здоров'я та академічну успішність.

Підготовлені навчально-методичні посібники стануть корисними педагогам загальноосвітніх навчальних закладів, студентам педагогічних ВНЗ, медичним працівникам для проведення організаційних і методичних заходів оздоровчо-профілактичної діяльності.

Матеріали дослідження можуть бути використані в процесі підготовки вчителів початкових (математика, читання, українська мова, фізичне виховання), середніх та старших класів під час викладання біологічних (біологія, хімія, фізика, основи безпеки життєдіяльності) та гуманітарних (українська, німецька, англійська мови, українська і зарубіжна література, суспільні дисципліни, образотворче мистецтво) дисциплін.Результати дослідження впроваджено у навчально-виховний процес Луцької гімназії №4 – школи сприяння здоров’ю (довідка про впровадження №444/119 від 23.08.2011 р.), Рівненського базового медичного коледжу (довідка про впровадження №207 від 15.05.2012 р.), вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку майбутніх фахівців з фізичного виховання і спорту, – Волинського національного університету імені Лесі Українки (довідка про впровадження №3/3325 від 23.08.2011 р.), Рівненського державного гуманітарного університету (довідка про впровадження №194 від 30.08.2011 р.), Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені Степана Дем’янчука (довідка про впровадження №01/164 від 18.04.2011 р.), Луцького інституту розвитку людини (довідка про впровадження №47 від 22.05.2012 р.).

Каталог: dfiles


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4

Схожі:

Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте iconТесты для контрольной работы по темам: «Склонение причастий»
Поготов к К/р. Выучить морфологический разбор причастия. Письменно составить тесты для контрольной работы по темам: «Склонение причастий»,»Образование...
Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте iconДоступны на сайте
Отсутствие реальной практики сопротивления незаконному вмешательству в семейные отношения
Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте iconОбговорення законодавства 8
Государства Виктор Янукович недоволен результатами работы власти за минувший год
Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте iconУказатель профессиональных названий работ по кодам профессий
Как найти работу. Техника самостоятельного поиска работы
Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте iconПрограм а вступного екзамену з іноземної мови в аспірантуру для вступу на навчання для здобуття ступеня доктора філософії
Запропонована Програма для підготовки І здачі вступних іспитів з іноземної мови до аспірантури призначена для магістрів, спеціалістів...
Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте iconПрограма співбесіди для осіб, які мають базову або повну вищу освіту з української мови І літератури для громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства, при вступі на навчання для здобуття ступеня
Програму з української мови та літератури для вступників розроблено на основі чинних програм з української мови для 5-11 класів,...
Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте iconДержавна бібліотека україни для юнацтва хімія – наука для всіх
Рекомендаційний бібліографічний покажчик «Хімія – наука для всіх» є черговим випуском серії «Для тих, хто хоче знати більше». Покажчик...
Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте iconМатеріали з досвіду роботи вчителя світової літератури Теребовлянської загальноосвітньої школи №1
Людина народжена для великої радості, для невпинної творчості, в якій вона – Бог, для широкої вільної любові до всього: до дерева,...
Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте iconНевербальні засоби ділового спілкування
Пк; термінологічний словничок з теми (на кожному столі)(див додаток 2); чистий аркуш формату А4 І роздруковані тести (для кожного...
Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте iconЄвген Гуцало ментальність орди буслаєвщина
Здавалося б, безвихідної приреченості, та коли дочитуєш статтю, то бачиш, ще це начебто не зовсім так, І добре, що не зовсім, точніше,...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка