Енергетична стратегія УкраїниСкачати 202,33 Kb.
Дата конвертації18.08.2017
Розмір202,33 Kb.

Департамент культури

Виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)


Публічна бібліотека імені Лесі Українки для дорослих м. Києва

Відділ довідково-бібліографічної та інформаційної роботи
Енергетична стратегія України :
основні напрямки та способи енергозбереженняБібліографічний список літератури

Київ 2015

Бібліографічний список літератури містить книги та публікації з питань енергетики та енергетичної стратегії України, а також документи, що розкривають основні напрямки та способи енергозбереження у нашій країні.

Матеріали у списку викладені за окремими розділами.
Під час роботи зі списком використано електронні каталоги Національної парламентської бібліотеки України, Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, Публічної бібліотеки імені Лесі Українки для дорослих м. Києва.

Матеріал, зібраний у цьому списку, буде корисним широкому колу громадськості: студентам, бібліотечним працівникам, працівникам органів державної влади й усім, кого хвилює енергетичне майбутнє нашої держави.
Упорядник Вахненко Н. М.

Редактор Трубайчук О. М.
Відповідальний за випуск Залепа М. О.

Телефон для довідок 486-01-46

e-mail lubibl@mail.ru

© Публічна бібліотека імені Лесі Українки для дорослих м. Києва

В с т у п

Наприкінці ХХ століття заощадження тепла та енергії, різних видів палива в багатьох країнах світу піднято на рівень державної політики.

Для України енергозбереження також поступово стає пріоритетом енергетичної й загальнонаціональної політики, особливо враховуючи відсутність власних запасів нафти, газу, ядерного палива.

Розвиток енергетики суттєво впливає на стан економіки в державі та рівень життя населення. Метою соціальної держави, якою, відповідно до Конституції, є Україна, має бути забезпечення умов для зростання добробуту громадян. Однією з найважливіших складових добробуту в цивілізованих державах є забезпечення громадян і компаній необхідними енергоресурсами. Безпечне задоволення потреб населення й економіки в енергетичних продуктах повинно бути надійним, економічно обґрунтованим й екологічним. З цією метою була прийнята програма «Енергетична стратегія України на період до 2030 р.»

Забезпечення економіки та соціальної сфери країни основними видами енергоносіїв (електричною й тепловою енергією, моторними й котельно-пічними видами палива, а також природним газом) і сировин-ними ресурсами для потреб хімічної та металургійної промисловості (коксівним вугіллям, продуктами нафто- і газопереробки) покла-дається на паливно-енергетичний комплекс України (ПЕК).

Основними завданнями й напрямками реалізації «Енергетичної стратегії України» є:

– формування цілісної та дієвої системи управління ;

– регулювання в паливно-енергетичному секторі;

– розвиток конкурентних відносин на ринках нергоносіїв; • поступова лібералізація

та розвиток конкурентних відносин на ринках енергоресурсів і ринках пов'язаних послуг;

– створення передумов для істотного зменшення енергоємності економіки за рахунок впровадження нових технологій, прогресивних стандартів, сучасних систем контролю, управління й обліку, транспортування та споживання енергетичних продуктів і розвитку ринкових механізмів стимулювання енергозбереження;

– збільшення видобутку та виробництва власних енергоресурсів з урахуванням економіки видобування, а також збільшення обсягів енергії та енергопродуктів, видобутих із нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії;

– диверсифікація зовнішніх джерел поставок енергетичних продуктів;

– досягнення збалансованості економічно обґрунтованої цінової політики щодо енергетичних продуктів, яка повинна забезпечити

покриття видатків на їх вироб-ництво й доставку до кінцевого споживача, а також створення відповідних умов для надійного функціонування та сталого розвитку підприємств ПЕК;

– створення умов для залучення до ПЕК приватних інвестицій, нових технологій і сучасного досвіду ефективної роботи;

– нормативно-правове забезпечення реалізації цілей розвитку ПЕК України з урахуванням наявного внутрішнього законодавчого поля, численних зобов'язань, передбачених міжнародними договорами, а також вимогами європейського енергетичного законодавства.

Для забезпечення реалізації та своєчасної актуалізації «Енергетичної стратегії України» необхідно:

уточнення кожних 5 років прогнозного енергетичного балансу України;

– розробка, затвердження та щорічна актуалізація Плану-графіка реалізації програми, Національних планів та Галузевих програм у напрямках, що визначені Енергостратегією, а також призначення відповідальних та забезпечення контролю виконання;

– щорічна підготовка Міністерством енергетики та вугільної

промисловості звіту про реалізацію «Енергетичної стратегії України» та завдань, визначених в Національних планах та Галузевих програмах;

– кожні п’ять років, а в разі потреби – частіше, оновлення Енер-гостратегії з урахуванням звітів щодо її реалізації.

Відповідальним за реалізацію Енергостратегії в цілому є Міністерство енергетики та вугільної промисловості України. Уряд визначає як співвиконавців всі причетні Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади.Результатом реалізації «Енергетичної стратегії України» стане перетворення енергетичного сектору країни із проблемного сектора, що потребує постійної державної підтримки, на сучасний, ефективний й конкурентоспроможний сектор національної економіки, здатний до сталого розвитку на довгострокову перспективу в умовах регіональної інтеграції та конкуренції на європейських енергетичних ринках.Офіційні документи

 1. Енергетична стратегія України на період до 2030 р. : Розпорядження

Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 1071.


 1. Про підсумки парламентських слухань "Енергетична стратегія України на період до 2030 року" : Постанова Верховної Ради України від 24 травня 2001 р. № 2455-ІІІ.


Наукові публікації


 1. Биркович Т. І. Інноваційні механізми державного регулювання розвитку енергетики в Україні : автореф. дис. ... д-ра наук з держ. упр. : 25.00.02 / Биркович Тетяна Іванівна ; Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2013. – 36 с. : рис., табл.
 1. Биркович Т. І. Регулювання розвитку енергетики України: інноваційні технології, механізми, стратегії та інструменти реалізації державної політики : монографія / Т. І. Биркович ; Академія муніципального управління – Донецьк : Юго-Восток, 2013. – 614 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 507-536.
 1. Гоцын Р. Л. Основы энергетической безопасности Украины / Роман Гоцын. – Кривой Рог: Дионис: Издатель ФЛ-П Чернявский Д. А., 2013. – 44 с. 1. Гоцын Р. Л. Проблемы и перспективы украинской энергетики / Роман Гоцын. – Кривой Рог: Дионис: Издатель ФЛ-П Чернявский Д. А., 2013. – 176 с. : ил.
 1. Гулій В. М. Наукові засади стратегії розвитку паливно-енергетичного комплексу України / В. М. Гулій, В. А. Михайлов, Г. Д. Лепігов // Стратегічні пріоритети. –2012. –№ 4. – С. 137-142.

Розглянуто особливості формування стратегії розвитку паливно-енергетичного комплексу. Аналізується раціональне поєднання нових технологій і залучення наявних вітчизняних видів палива.


 1. Енергетична стратегія України. Погляд громадськості : [За матеріалами міжнар. наук.-техн. конф. «Основі положення Енергет. стратегії України та наук.-техн. забезпечення її реалізації»

(16-18.09.2003 р., АР Крим)] / НАН України та ін.; [Упор.: Дупак О. С., Хайдурова Г. П.; За ред.: Дупака О. С. та ін.]. – Київ, 2003. – 258 с. : іл., табл.


 1. Енергоефективність в Україні: Сучасний стан і перспективи : звіт у рамках проекту "Покращення політики енергозбереження в Україні". – Київ : УЦЕПА, 2005. – 32 с.
 1. Зеркалов Д. В. Правова основа енергозбереження : довідник /

Д. В. Зеркалов. – К. : Дакор : КНТ, 2008. – 478 с.


 1. Імпортно-експортна політика України в енергетичній сфері: стратегічні пріоритети / А. І. Шевцов [та ін.] ; заг. ред. А. І. Шевцов ; Регіональний філіал Національного інституту стратегічних досліджень в м. Дніпропетровську. – Дніпропетровськ : [б.в.], 2005. – 148 с. – Бібліогр.: с. 138-147. 1. Калашнікова О. Є. Проблеми впровадження політики енерго-ефективності та розвитку альтернативної енергетики на Півдні України : аналітична доповідь / [Калашнікова О. Є ; за ред.

А. О. Филипенка] ; Регіон. філіал Нац. інституту стратег. дослідж. у

м. Одесі. – Одеса : Фенікс, 2012. – 43 с. – Бібліогр.: с. 42-43.

 1. Лір В. Е. Економічний механізм реалізації політики енерго-ефективності в Україні / В. Е. Лір, У. Є. Письменна ; Національна академія наук України ; Інститут економіки та прогнозування. – Київ : [ДУ " Інститут економіки та прогнозування НАН України"], 2010. – 208 с. : схеми. 1. Педос В. А. Маркетингові дослідження світових систем енергетики та основні стратегії розвитку електроенергетики України : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.03 / Педос Валерій Андрійович ; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 1996. – 25 с. 1. Піріашвілі Б. З. Перспективний паливно-енергетичний баланс –основа формування Енергетичної стратегії України до 2030 р. /

Б. З. Піріашвілі [та ін.] ; ред. С. І. Дорогунцов ; Рада по вивченню

продуктивних сил України НАН України. – Київ : Наукова думка,

2002. – 239 с.: рис. – Бібліогр.: с.236-237.


 1. Стан і перспективи розвитку відновлюваної енергетики в Україні : аналітична доповідь / [за ред. О. М. Суходолі] ; Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ : [НІСД], 2014. – 100 с. 1. Стратегія енергозбереження в Україні: аналітично-довідкові матеріали : у 2-х т. / Редкол.: Б. С. Стогній та ін.; Інститут загальної енергетики НАН України. – Т. 1 : Загальні засади енергозбереження /

[А. А. Долінський, І. М. Карп, Ю. П. Корчевой та ін.; За ред.

В. А. Жовтянського та ін.]. – Київ : Академперіодика, 2006. – 508 с. :табл., кольор. фотоіл. – Бібліогр. наприкінці розд. 1. Стратегія енергозбереження в Україні: аналітично-довідкові матеріали : у 2-х т. / Редкол.: Б. С. Стогній та ін.; Інститут загальної енергетики НАН України. – Т. 2 : Механізми реалізації політики енерго-збереження / [М. І. Данилов, С. П. Денисюк, В. А. Жовтянський та ін.; За ред. В. А. Жовтянського та ін.]. – Київ : Академперіодика, 2006. – 597 с. : іл., табл. 1. Суходоля О. Угоди про розподіл продукції та їх вплив на енергетичну політику України / Олександр Суходоля // Сучасні проблеми державної політики у сфері видобутку нетрадиційних вуглеводнів в Україні : збірник наукових праць. – Київ : НТЦ Псіхєя, 2013. –

С. 168-178. 1. Трофименко О. О. Функціонування, стратегічний розвиток і регулювання відновлюваної енергетики : монографія / О. О. Трофи-менко, С. В. Войтко ; Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ : Альфа Реклама, 2014. – 178 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 143-157.


 1. Щапін Є. С. Формування стратегічних механізмів державного управління розвитком енергетики регіону в Україні : дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Щапін Євген Сергійович ; Чорноморський державний університет ім. Петра Могили. – Миколаїв, 2011. – 201 с. – Бібліогр.: с. 177-201.


Публікації в періодичних виданнях


 1. Атомна енергетика : перспективиний напрям чи глухий кут науково-технічного прогресу? / Георгій Білявський ... [та ін.] // Віче. – 2012. – № 7. – C. 30-33 : фото.
 1. Бабенко І. Енергетична ситуація в Україні / Іван Бабенко // Діловий вісник. – 2012. – № 12. – С. 23.

У Києві відбулась презентація другого Огляду енергетичної політики України, проведеного на прохання нашого Уряду Міжнародним енергетичним агенством за підтримки Єврокомісії.


 1. Бережний Я. В. Запровадження стратегічного планування та управління в енергетиці України / Я. В. Бережний, О. А. Шатило // Економіка та держава. – 2013. – № 11. – С. 94-99.
 1. Бєгун С. В. Виклики та пріоритети розвитку гідроенергетики в Україні / С. В. Бєгун // Стратегічні пріоритети. – 2013. – № 3. – С. 70-77.

Про сучасний стан гідроенергетики та її внесок у забезпечення економічної та енергетичної безпеки України. Надано рекомендації щодо стратегії сталого розвитку гідроенергетики України. 1. Бєгун С. В. Пріоритети розвитку ядерної енергетики в Україні /

С. В. Бєгун // Стратегічні пріоритети. – 2013. – № 2. – С. 81-89. 1. Бобошко Ю. М. Спорідненість екології та енергозбереження /

Ю. М. Бобошко // Екологічний вісник. – 2010. – № 1. – С. 25-27. 1. Бобров Є. Невуглеводнева енергетична політика України у світовому контексті / Є. Бобров // Економіка України. – 2008. – № 8. – С. 68-79 : табл.

У статті розглянуто питання подальшого розвитку енергетики в найближчі десятиліття. Проаналізовано досвід розвитку невуглеводневої енергетики в США, ЄС та в Україні.

 1. Бурда В. Є. Потенціал енергозбереження та напрями використання альтернативних джерел енергії у промисловості / В. Є. Бурда // Економічний часопис-ХХI. – 2013. – № 1-2. – С. 45-48 : табл., схеми. 1. Бурлака В. Г. Энергоэффективность как составляющая конку-рентоспособности Украины / В. Г. Бурлака // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 8. – С. 99-109 : схеми, табл.

Запропоновано шляхи модернізації енергозбереження в Україні за рахунок активізації інноваційної діяльності при реалізації «Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки». 1. Васильєва Т. А. Еколого-економічне оцінювання енергетичних ресурсів у контексті забезпечення енергетичної безпеки України / Тетяна Васильєва, Світлана Прийменко // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – № 10. – С. 252-260 : табл.
 1. Вознюк М. А. Фінансування енергозберігаючих технологій компанією НЕФКО, регіональний досвід та завдання / М. А. Вознюк, В. А. П'ятак // Регіональна економіка. – 2012. – № 2. – С. 109-114 : схеми.

У статті розглянуто питання необхідності енергозберігаючих технологій, можливості реалізації проектів у сфері енергозбереження, механізми їх фінансування. 1. Воронцов С. Б. Про стан і перспективи українсько-азербайджанського співробітництва в енергетичній сфері / С. Б. Воронцов // Стратегічні пріоритети. – 2012. – № 4. – С. 150-160 : табл. 1. Горулько Д. Пока итоги не подвели нас : уходящий год стал настоящим испытанием для украинской энергетики. Корреспондент выяснил, с чем отрасль встречает Новый год и к чему украинцам стоит быть готовыми в году следующем / Дмитрий Горулько, Роман Козаченко // Корреспондент. – 2014. – № 51. – С. 34-37 : схеми.

 2. Гузенко Н. Замкнуть круг : в каких отраслях и при каких условиях выгодно заниматься альтернативной энергетикой / Наталия Гузенко // Инвест-газета. – 2012. – 17-22 апр. (№ 15). – С. 26-29 : табл.


 1. Данилова Н. В. Міжнародне стратегічне економічне партнерство України з країнами-членами ЄС на ринку альтернативної енергетики : сутність та напрями / Данилова Н. В., Кравченко О. В. // Зовнішня торгівля: право та економіка. – 2012. – № 4. – С. 57-60.
 1. Джеджула В. В.Сутність та організаційно-економічні передумови розвитку енергозбереження промислових підприємств / В. В. Джеджула// Економічний часопис-ХХI. – 2013. – № 1-2. – С. 77-79 : табл., схеми. 1. Діяк І. Чому забули про енергозбереження? / І. Діяк // Голос України. – 2005. – 18 берез. (№49). – С. 12. 1. Енверов Р. Р. Енергетичні аспекти відносин України та Турецької Республіки / Р. Р. Енверов // Стратегічні пріоритети. – 2012. –№ 4. – С. 161-167 : табл. 1. Єрмілов С. Енергетична стратегія України на період до 2030 року : проблемні питання змісту та реалізації / Сергій Єрмілов // Дзеркало тижня. – 2006. – 27 травня – 2 червня (№ 20). 1. Єрмілов С. Проблеми та шляхи удосконалення державної політики України у галузі енергозбереження / С. Єрмілов // Економіка України. – 2006. – № 9. – С. 4-10. 1. Єрмілов С. Прорахунки енергетичної політики України / С. Єрмілов // Бюлетень ЦДПГС . – 2008. – № 5. – С.14-15.
 1. Злуніцина Т. В. Інтеграція вітчизняного енергетичного сектора до ринку ЄС / Злуніцина Т. В., Журлов А. М. // Зовнішня торгівля: право та економіка. – 2012. – № 4. – С. 65-69. 1. Інформаційні аспекти формування прогнозного енергетичного балансу України та напрями їх удосконалення / О. В. Мельник ... [та ін.] // Формування ринкових відносин в Україні. – 2014. – № 2. –

С. 85-89 : табл.


 1. Іншеков Є. М. Світовий досвід створення національної енергетичної стратегії. Українські реалії, екологічний аспект / Є. М. Іншеков,

О. М. Козуб, О. С. Дробаха // Енергетика: економіка, технології, екологія. – 2009. – № 2. – С. 67-73. 1. Калініченко О. В. Енергетична безпека України / О. В. Калініченко,

А. С. Лесюк // Економіка. Фінанси. Право. – 2013. – № 1. – С. 3-6 : табл., схеми. 1. Катаєв О. О. Досвід і перспективи енергозбереження ресурсомістких підприємств гірничо-металургіного комплексу України / О. О. Катаєв // Економіка України. – 2013. –№ 9. – С. 18-30 : табл. 1. Кітченко О. М. Сутність та складові потенціалу енергозбереження промислового підприємства в умовах трансформації економіки /

О. М. Кітченко // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 2. –

С. 136-143 : схеми.Проведено аналіз теоретико-методологічних і практичних проблем раціонального використання енергетичних ресурсів на промисловому підприємстві, запропоновано авторське визначення сутності та складових потенціалу енергозбереження промислового підприємства. 1. Климчук М. М. Розвиток ринку твердого біопалива в Україні /

М. М. Климчук // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 2. – С. 143-147 : табл. 1. Ковтун Г. Енергетика : альтернативні джерела / Григорій Ковтун // Україна. Наука і культура : [щорічник]. Вип. 34. – К. : Знання, 2004. – С. 234-245.

Про пошук альтернативних джерел енергії для України. 1. Комплексна оцінка економічних ефектів від експорту електроенергії в країни ЄС / Дячук О. … [та ін.] // Економіст. – 2013. – № 2. –

С. 20-24 : табл.


 1. Король О. М. Аналіз вимог до економічних механізмів і моделей енергозбереження / О. М. Король // Зовнішня торгівля: право та економіка. – 2009. – № 6. – С. 136-141 : табл., схеми. 1. Костенок Я. О. Оптимізація механізму податкового стимулювання енергозбереження в Україні / Я. О. Костенок // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 9. – С. 59-64.

У статті обгрунтовано ефективність надання податкових пільг підприємствам, які впроваджують енергозберігаюче обладання і технології. 1. Лавренчук В. А. Моделювання енергоємності ВВП як фактор підвищення економічної безпеки держави / В. А. Лавренчук // Економіка та держава. – 2012. – № 11. – С. 90-93 : граф., табл. 1. Литвинський Л. Л. Про основні засади стратегії розвитку ядерно-енергетичного комплексу України на період до 2030 року /

Л. Л. Литвинський, О. А. Пуртов // Енергетика та електрифікація. –

2008. – № 6. – С. 33-35.

 1. Мамалига В. Енергозбереження в Україні : що робити? // Урядовий кур'єр. – 2005. – 13 верес. (№ 172). – С. 6. 1. Марова С. Ф. Можливості використання резервів енергозбереження в економічному розвитку України / С. Ф. Марова, Г. О. Кошева // Економіка та держава. – 2010. – № 12. – С. 90-92 : схеми, табл.

У статті проведено аналіз існуючих резервів енергозбереження, показано взаємозв'язок енергозберігаючої, екологічної, економічної та соціальної політики, визначено чинники, які впливають на здійснення енергозбереження та використання існуючих резервів.


 1. Мельник О. В. Аналіз складових рівня енергетичної безпеки України / О. В. Мельник // Формування ринкових відносин в Україні. – 2014. – № 9. – С. 107-112 : табл.

У статті аналізуються показники, що визначають рівень енергетичної безпеки України. 1. Миленький Д. С. Посилення енергетичної безпеки України шляхом підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів / Д. С. Миленький // Формування ринкових відносин в Україні. – 2013. – № 6. – С. 37-44 : схеми, табл. 1. Митченок О. О. Розвиток альтернативної енергетики як механізм соціально-економічного зростання країни / О. О. Митченок // Економіка АПК. – 2012. – № 4. – С. 27-34 : табл., схеми. 1. Назарчук Л. М. Модернизация рынка возобновляемой энергетики /

Л. М. Назарчук // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 1. –

С. 84-93 : схеми, табл.Розглянуто стан і перспективи розвитку виробництва відновлювальної енергетики (ВЕ) в Україні та найбільш розвинутих промислових країнах світу. 1. Нараєвський С. В. Порівняльна характеристика ефективності роботи вітрової енергетики у провідних країнах світу та Україні /

С. В. Нараєвський // Економіка та держава. –2014. – № 5. – С. 81-84 : табл.

В статті проаналізовано роботу вітроенергетики в окремих країнах світу, визначено країни-лідери, причини їхньої успішної роботи та можливість використання позитивного досвіду у вітроенергетиці України. 1. Овчаренко Д. М. Організаційно-економічний механізм державного регулювання енергозбереження / Д. М. Овчаренко // Економіка та держава. – 2014. – № 9. – С. 124-127 : схеми, табл.

У статті проаналізовано економічні передумови розвитку енергозбереження в Україні. 1. Основні положення Енергетичної стратегії України на період до 2030 року // Новини енергетики. – 2006. – № 3. – С. 11-12. 1. Охромій Н. Ефект енергозбережних технологій / Наталія Охромій // Віче. – 2012. – № 17. –С. 36 : фото.
 1. Перфілова О. Є. Проблеми та перспективи відродження вітчизняної електроенергетики в контексті реалізації енергетичної стратегії України на період до 2030 року / О. Є. Перфілова // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 11. – С. 30-39.

Здійснено критичний аналіз основних прогнозних показників Енергетичної стратегії України на період до 2030 року. Досліджено можливості її реалізації за наявного стану національної економіки. 1. Письменний Б. В. Проблеми раціонального використання енергоресурсів в Україні / Б. В. Письменний, І. І. Касілов,

О. Б. Письменна // Економіка та держава. – 2013. – № 12. – С. 56-58 :

граф., схеми.У статті проаналізовано динаміку енергоємності валового внутрішнього продукту України за 2000-2011 роки, розглянуто обсяги фінансування державної цільової економічної програми енергоефективності та структуру споживання первинної енергії в Україні в 2011 та 2012 роках. 1. Потапенко О. М. Стратегічні пріоритети розвитку відновлювальної енергетики в Україні / О. М. Потапенко, В. Г. Потапенко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 4. – С. 100-104 : табл., схеми. 1. Поташник С. І. Гідроенергетика в енергетичній стратегії України до 2030 року / С. І. Поташник // Гідроенергетика України. – 2006. –

№ 4. – С. 11-12. 1. Поташник С. І. Гідроенергетика в енергетичній стратегії України до 2030 року / С. І. Поташник, К. В. Вощинський // Гідроенергетика України. – 2006. – № 3. – С. 54-56. 1. Рабиа А. Абдуллах. Механизмы влияния государства на повышение энергоэффективности национального хозяйства Украины / Рабиа А. Абдуллах // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 8. –

С. 142-147 : табл.

Подано авторські узагальнення й пропозиції щодо підвищення енергоефективності національного господарства України на підставі широкого спектра шляхів державного впливу на процеси енергозбереження.


 1. Рижкова Г. В. Особливості надання кредитних ресурсів на фінансування проектів з енергоефективності / Г. В. Рижкова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 1. – С. 57-61 : табл. 1. Романчук С. В. Вдосконалення діючого законодавства переробки відходів у контексті розвитку альтернативної енергетики України / С. В. Романчук // Економіка та держава. – 2014. – № 11. – С. 121-125.


 1. Силивончик А. Энергия заблуждения : недооценивая необходимость внедрения энергосберегающих технологий, Украина увеличивает технологическое отставание от европейских конкурентов / Алла Силивончик // Бизнес. – 2013. – № 21. – С. 50-53 : діаграми. 1. Скорук О. П. Альтернативна енергетика України : перспективи розвитку / О. П. Скорук // Економіка АПК. – 2012. – № 9. – С. 28-32 : табл., схеми.
 1. Скорук О. П. Перспективи розвитку енергетичної політики /

О. П. Скорук // Економіка АПК. – 2012. – № 3. – С. 29-32 : табл. 1. Суходоля О. М. Енергетичний сектор України : перспектива реформування чи стагнації? / О. М. Суходоля // Стратегічні пріоритети. – 2013. – № 2. – С. 74-80. 1. Тимочко Т. В. Екологічний погляд на оновлену енергетичну стратегію України / Т. В. Тимочко // Нова тема. – 2012. – № 2 – С. 46-47.
 1. Худенко А. А. Шляхи реалізації енергетичної стратегії України /

А.А. Худенко // Нова тема. – 2006. – № 1. – С. 10-13. 1. Цикаленко В. Практическое пособие по вопросам энерго-эффективности / Виктор Цикаленко, Борис Плескач // Діловий вісник. – 2011. – № 4. – С. 10. 1. Шерстюк Р. В. Енергозбереження – шлях підвищення ефективності економіки / Шерстюк Р. В. // Діловий вісник. – 2005. – № 6. – С. 17. 1. Ширяєв В. В. Енергоощадність на шляху до запобігання змінам клімату / Ширяєв В. В. // Екологічний вісник. – 2013. – № 5. –

С. 24-25 : фото. 1. Шостак Л. Проблеми енергозабезпечення розвитку України / Лілія Шостак // Персонал. – 2007. – № 11-12. – С. 45-51 : фото., табл. 1. Юдін М. Впровадження наскрізного механізму державної регуляторної політики у сфері енергозбереження / Михайло Юдін // Економіст. – 2012. – № 6. – С. 53-54 : табл.

Розглянуто основні принципи законодавчого забезпечення процесу енергозбереження в Україні. Запропоновано принципову схему процесу енергозбереження.

Електронні ресурси 1. Інтернет-конференція „Енергетична стратегія України на період до 2030 року” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://uchni.com.ua/fizika/1702/index.html
 1. Кулик В. Енергетична стратегія України чи консервація залежності? / Віталій Кулик [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ukrzurnal.eu/ukr.archive.html/522/
 1. Нова енергетична стратегія України до 2020 року : безпека, енергоефективність, конкуренція : базовий варіант для обговорення із громадськістю [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://razumkov.org.ua/upload/Draft%20Strategy_00%20%287%29.pdf


Використані Інтернет ресурси

http://www.nplu.org Національна парламентська

бібліотека України


http://www.nbuv.gov.ua Національна бібліотека

України імені В. І. Вернадського


http://rs.gntb.gov.ua/ Державна науково-технічна бібліотека

УкраїниЗ М І С Т
Вступ ................................................................................... 3
Офіційні документи …………………………………….. 7
Наукові публікації ………………………………………. 7
Публікації в періодичних виданнях …………………… 10
Електронні ресурси ………………………………………18
Використані Інтернет-ресурси …………………………..19


Каталог: info -> images -> mat
mat -> Департамент культури
mat -> Департамент культури
mat -> «З високим іменем Кобзаря» (до 50 річчя заснування Національної премії імені Тараса Шевченка) Бібліографічний список літератури Київ, 2011
mat -> Інформаційний огляд джерел Інтернету серія «державність україни: історія І сьогодення» Валерій Журавков Національна свідомість в Україні І Росії під впливом гібридної війни Київ 2016 (477) Журавков В. В
mat -> Інформаційний огляд джерел Інтернету. – Серія: державність україни: історія І сьогодення


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Енергетична стратегія України iconДержавне агентство україни з питань кіно національна стратегія розвитку кіноіндустрії України на 2015–2020 роки (проект)
Галузь кінематографії належить до найважливіших напрямів державної політики України
Енергетична стратегія України iconПроект комунікаційна стратегія верховної ради україни на 2017-2021 роки
Підготовлено у рамках виконання Плану дій Ініціативи “Відкритий парламент” на реалізацію Декларації відкритості парламенту
Енергетична стратегія України iconПідводного човна, зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 12. 11. 12
Патент на корисну модель №74860 «Енергетична система підводного човна», зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні...
Енергетична стратегія України icon"Наслідки президентських виборів у Сполучених Штатах Америки для України. Стратегія подальших дій"
Веде засідання голова підкомітету з питань євроатлантичного співробітництва та євроінтеграції Комітету у закордонних справах заліщук...
Енергетична стратегія України iconСтратегія виховання особистості в системі освіти Чернівецької області на 2016-2025 роки зміст
Стратегія виховання особистості в системі освіти Чернівецької області на 2016-2025 роки
Енергетична стратегія України iconРозпорядження Кабінету Міністрів України від лютого 2016 р. №119-р, де є пункт «Щодо бібліотечної справи та розвитку читання» Стратегія розвитку бібліотечної справи в Україні до 2025 року «Якісні зміни бібліотек задля сталого розвитку
...
Енергетична стратегія України iconВасиль Сухомлинський
А це І є стратегія успіху. Сам час диктує необхідність по-новому організувати роботу вчителя-філолога, спрямувати його зусилля на...
Енергетична стратегія України iconЛітературна освіта в новій українській школі: стратегія І тактика реформування
Здатність реагувати мовними засобами на повний спектр соціальних та культурних явищ – у навчанні, на роботі, вдома, у вільний час....
Енергетична стратегія України icon«Писанкарство в діаспорі» (робота членів гуртка «Юний художник» 9 клас) І. Стратегія проекту Тема проекту
Вчити спільно визначати цілі діяльності, планувати, розробляти, реалізовувати проект, брати на себе відповідальність за прийняття...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка