Фахові словники : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / бібліотека Криворізького факультету Національного університету «Одеська юридична академія»; упоряд. Глущенко Л. О., Муханова С. В. – Кривий Ріг, 2015. – 20сСкачати 212,76 Kb.
Дата конвертації30.10.2017
Розмір212,76 Kb.
ТипКнига

Криворізький факультет

Національного університету

«Одеська юридична академія»

Бібліотека КФ НУ «ОЮА»
ФАХОВІ СЛОВНИКИ І ДОВІДНИКИ

Бібліографічний

покажчик
Кривий Ріг

2015


УДК 34

Фахові словники : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / бібліотека Криворізького факультету Національного університету «Одеська юридична академія»; упоряд. Глущенко Л.О., Муханова С.В. – Кривий Ріг, 2015. – 20с.

Передмова


У мовознавстві існує спеціальний розділ, що займається теорією і практикою укладання словників, - лексикографія (від грец. lexis -слово і grafo - пишу).

Словники - це зібрання слів, розташованих у певному порядку (алфавітному, тематичному, гніздовому тощо). Вони є одним із засобів нагромадження результатів пізнавальної діяльності людства, показником культури народу. Словники - скарбниця народу, у них зберігаються знання і досвід багатьох поколінь. Праця над укладанням словників вимагає глибоких знань і великих зусиль. Про це образно сказав український просвітитель початку XVI ст Феофан Прокопович: "Якщо кого-небудь очікує вирок судді, то не слід тримати його на каторзі, доводити до знемоги його руки добуванням руди, хай він укладає словники. Ця праця містить у собі всі види покарань".

Словники виконують інформативну та нормативну функції: вони універсальні інформаційні джерела для розуміння того чи того явища та найпевніша консультація щодо мовних норм.

Бібліографічний покажчик присвячено фаховим словникам, що наявні у фонді КФ НУ «ОЮА».

Покажчик адресовано викладачам, аспірантам, магістрантам, студентам-юристам.
Загальна юріспруденція
А35

Азаркин Н.М.

Всеобщая история юриспруденции: курс лекций. – М.: Юрид. Лит, 2003. – 608с.

Книга посвящена эволюции всеобщего юридического знания о праве, государстве, политике от древности до наших дней. В лекциях автор рассказывает об этапах, закономерностях, тенденциях развития представлений о юстиции во многих странах мира и ее современном толковании. Курс делится на три части в соответствии с общепринятой периодизации мировой истории: юриспруденция древности, юриспруденция Средневековья и юриспруденция Нового времени.


Б79

Большая юридическая энциклопедия. – М.: изд-во Эксмо, 2005.- 688с.

Уникальное издание – созданное в лучших традициях книгоиздательского дела - Большая юридическая энциклопедия. Созданная опытным коллективом специалистов, она содержит объяснения более чем 2000 юридических терминов и понятий. В ней представлены все основные отрасли уголовного, гражданского, административного, трудового, финансового, международного права, а также теоретические и прикладные юридические дисциплины.


Б79

Большой юридический словарь. 3-е изд.доп. и перераб./ Под ред.проф. А.Я. Сухарева. – М.: ИНФРА-М, 2006 - 858 с.

Однотомный Большой юридический словарь содержит определения более 7000 терминов и выражений, известных юридической науке и законодательной практике. В книге представлены все основные отрасли российского, международного и зарубежного права, а также теоретические и прикладные юридические дисциплины. Статьи словаря расположены в алфавитном порядке.


В42

Визначні юристи сьогодення/ Спілка юристів України., Ред.кол.: Эвдокімов В.О. (голова), Оніщук М.В. (відповідальний секретар) та ін. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2001.-624с.

У книзі подано короткий опис життєвого шляху відомих українських юристів, їх професійних досягнень, напрямів наукових досліджень тощо. Видання має презентаційний характер та здійснене двома мовами – українською та англійською.


Г61

Головченко В.В., Ковальський В.С.

Юридична термінологія:Довідник – К.: Юрінком Інтер, 1998 – 224с.

У довіднику дається тлумачення термінів, які найбільш часто вживаються у законодавчих актах, навчальній та науково-популярній літературі з юридичної проблематики. Він охоплює ті терміни з основ права, зміст і значення яких мають розуміти абітурієнти юридичних закладів освіти.


Д60

Дадонов В.Н., Каминская Е.В., Румянцев О.Г.Словарь гражданского права/под общ. ред. д. ю. н. Залесского В.В.- М.: ИНФА – М., 1998.- 304с.

Словарь гражданского права содержит толкование около 800 наиболее распостраненных гражданско-правовых понятий, известных современной цивилистической науки и гражданскому законодательству. Статьи словаря расположены в алфавитном порядке и содержат в необходимых случаях ссылки на конкретно нормативно-правовые акты.

Д60

Довідник НАТО, 2005

Довідник НАТО публікується Відділом громадської дипломатії НАТО під егідою Генерального секретаря, як довідник з питань Альянсу і його політики. Використані формулювання максимально точно відзеркалюють консенсус між країнами – членами організації, на основі якого приймаються усі рішення в Альянсі.


Е 64

Енциклопедія цивільного права України/ Ін-т. Держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; відп. Ред. Я.М. Шевченко.- К.: ІнЮре, 2009.-952с.

В «Енциклопедії цивільного права України» досліджуються проблеми цивільного права і законодавства України, висвітлюються нові досягнення цивільно-правової науки, розглядаються теоретичні проблеми, проблеми співвідношення цивільного і господарського права, права власності, права ителектуальної власності. Енциклопедія висвітлює питання правового регулювання економіки, захисту прав людини, проблеми цивільно-правової відповідальності; розглядає інститути права інтелектуальної власності, судову практику, практику застосування міжнародного приватного права тощо.


К78

Краткий юридический словарь/ М.Е. Волосов, В.Н. Додонов, В.Е. Крутских, В.П. Панов –М.: ИНФРА-М, 2001. -304с.

Краткий юридический словарь содержит разъяснение более 1000 понятий и выражений, известных юридической науке и законодательной практике. В книге представлены все основные отрасли российского, международного и зарубежного права, а также теоретические и прикладные юридические дисциплины (история государства и права, криминология, криминалистика и судебная медицина). Статьи Словаря расположены в алфавитном порядке.


L63

Lex Guorum. Юридические страницы 2001: Юридический справочник. – К.: Юридическая практика, 2001 – 664с.

Справочник LexGuorum содержит полную информацию об адресах и телефонах судов, органов прокуратуры и внутренних дел, юридических Видавнифирм, адвокатов, нотариусов, правовых средств массовой информации, юридических вузов и др. юридических организаций.


М58

Міжнародна поліцейська енциклопедія: У 10 Т./ від. ред, Ю.І. Римаренко, Я.Ю. Кондратьєв, В.Я. Тацій, Ю.С. Шемшученко.- К.: Концерн « Видавничий Дім» «Ін Юре» , 2003.

В енциклопедії розкрито організаційно-правові засади, стратегія і тактика діяльності поліції – одного з найдавніших та невід’ємних компонентів світової цивілізації. Розглядаючи емпіричний та правовий матеріал, автори звертають увагу на використання у різних політичних системах ідентичних форм і методів попередження, виявлення причин, розкриття та розслідування злочинів. Висвітлено досвіт розвинених країн, де багато зроблено для перетворення поліції на ефективний державний інститут, що користується довірою та повагою громадян. Енциклопедія представляє широкий спектор поглядів на основні напрями вдосконалення діяльності МВС України у контексті політичної, адміністративної та судово-правової реформ.

Відображаючи термінологічно-понятійний апарат поліцеїстики, енциклопедія має за мету концептуальне обгрунтування наійного захисту особ, суспільства та держави від злочинних посягань, забезпечення правопорядку, громадської безпеки.
П 58

Популярна юридична енциклопедія / Кол. авт.: В.К.Гіжевський, В.В. Головченко... В.С. Ковальський (кер.) та ін. – К.: Юрінком Інтер, 2002.- 528с.

У книзі вміщено понад 1500 статей, в яких даються визначення і тлумачення основних юридичних термінів і понять, що найчастіше вживаються у нормативно-правових актах, навчальній та науковій літературі.

Подана тут термінологія використовується в Конституції України, кодексах та інших законодавчих актах, що визначають основні засади життєдіяльності держави та соціальних правових ролей українських громадян. Значну частину словницького масиву становлять терміни, які увійшли в юридичний обіг останніми роками, у процесі входження України у нові суспільно-економічні відносини, пов’язані з ринковими перетвореннями.
С47

Словник законодавчих термінів. –К.: вид-во «Основа», 2000.-608с.

Це словник офіційно сформульованих понять, у якому зібрані всі законодавчі терміни, що представлені в нормативно-правових актах. Словник нараховує близько 10000 термінів, розташованих в алфавітному порядку. В кінці кожного поняття вказано джерело походження.


С 48

Словник термінів і понять, що вживаються у чинних нормативно-правових актах України/ Упорядники : Богачова О.В., Вінокуров К.С., Крусь Ю.І., Мінюк О.А., Мінюк С.А., відповідальні редактори – Сіренко В.Ф., Станік С.Р.- К.: «Оріяний»,1999.- 502с.

Словник – це спроба систиматизувати терміни та поняття, що містяться у чинному законодавстві України (4351 термінів та понять з майже 29000 нормативних актів), адже для правильної реалізації правових норм необхідно знати, яке значення вкладає в те чи інше поняття законодавець. Визначення термінів та понять наводиться у повній відповідності з чинними правовими актами. На нормативні акти зроблені посилання, що містяться під кожним визначенням і включають назву органу, які ухвалив цей нормативний акт, повну назву нормативного акту, дату (номер) його прийняття. До того ж, видання супроводжується алфавітно-предметним покажчиком.


С48

Словник юридичних термінів (російсько-український), Укладачі: Андерш Ф., Винник В., Красницька А., Полешко А., Юрчук О Київ – «Юрінком» - Редакція «Бюл. законод. та юр. лрак. України»-1994 – 322с.

Словник вміщує близько 20000 термінів і термінологічних сполучень російською та українською мовами. При його укладанні використані діючі нормативні акти, юридична література існуючих галузей права, лексикологічні праці з сучасного українського правопису. Словник розрахований на юристів- фахівців, а такожтих, хто бажає вдосконалити знання з сучасної правничої термінології.


Т35

Терміни і поняття в законодавстві України : Науково-практичний словник-довідник.- Харків: Еспада, 2003.-512с.

Це науково-практичний словник-довідник у якому впорядковані терміни і поняття, запропоновані вітчизняним законодавством у чинних кодексах, основах законодавства, законах. В алфавітному порядку з посиланням на статті законодавчих актів тут подана сучасна юридична термінологія, яка може бути використана за спеціальністю, науковій рогботі, для підвищення правової культури, особи і суспільства.


Т 46

Тихомирова Л.В., Тихомиров М.Ю.Юридическая энциклопедия/ под ред. М.Ю. Тихомирова .- М.: 1999.- 526с.

В юридическую энциклопедию включено более 3500 статей, расположенных в алфавитном порядке, в которых разъясняется содержание около 4500 правовых и вспомогательным по отношению к ним понятий. В статьях раскрываются основополагающие институты действующего российского права, показана как регламентируются законодательством те или иные общественные отношения.


Т 77

Трубецкой Е.Н.

Энциклопедия права/ Оформление обложки С. Шапиро, А. Олексеенко/ СП-б..: Издательство «Лань», 1999. – 224с.

В этой книге выдвигается идея правового государства в ее национальной интерпретации, опирающейся на традиционные ценности православия. В труде Е.Н. Трубецкого систематически излагаются все важнейшие составные элементы права. Наиболее глубоко в истории русской правовой мысли показаны философские корни юридической науки.


У 65

Україна. Єпоха. Постаті - К.: Видавничий дім, «Україна», 2005.- 480с.

Запропоноване видання являє собою біографічний довідник провідних українських діячів усіх рівнів стратифікаційної структури нашого суспільства.


Ю 70

Юридичні терміни. Тлумачний словник./ В.Г. Гончаренко, П.П. Андрушко, Т.П. Базова та ін.; за ред. В.Г. Гончаренка.- К.: Либідь, 2003- 320с

У словнику вміщено понад 1000 основних юридичних термінів з різних галузей міжнародного, трудового, кримінального та цивільного права, законодавства, курсів юридичних дисциплін, що вивчаються в закладах освіти й використовуються у повсякденній юридичній практиці.

Для студентів вищих навчальних закладів.
Ю 70

Юридический словарь И. Дахно: словарь законодательных и нормативных терминов. – 2-е изд.доп. – К.: А.С.К., 2001. – 1056с. – (Экономика. Финансы. Право) .

В словаре содержится официальные формулировки терминов из различных отраслей права Украины. Является аналогом американского «Юридического словаря Блэка».


Ю70

Юридична енциклопедія : В 6т. / редкол.: Ю.С. Шемшученко (від. Ред.) та ін. – К.: «Укр. Енцікл.», 1998.- Т 1: А-Г. – 672с.

Юридична енциклопедія – перший в Україні багатотомний систиматизований звід знань про державу і право. Видання охоплює всі галузі права. Висвітлює внесок української та зарубіжної науки у розвиток юриспруденції, відображає світову та національну історію державотворення, діяльність правових інституцій. Розкриваються процеси державної і правової розбудови сучасної України.

У першому томі подана 1859 статей, карти та ілюстративний матеріал.
Ю70

Юридична енциклопедія : В 6т. / редкол.: Ю.С. Шемшученко (від. Ред.) та ін. – К.: «Укр. Енцікл.»,.-Т 2 : Д-Й.- 1999.- 744с.

В другому томі подано 1595 статей, карти та ілбстративні матеріали.


Ю70

Юридична енциклопедія : В 6т. / редкол.: Ю.С. Шемшученко (від. Ред.) та ін. – К.: «Укр. Енцікл.», .- Т 3: К-М.- 2001.- 792с.

В третьому томі подано 1767 статей, карти та ілбстративні матеріали.


Ю70

Юридична енциклопедія : В 6т. / редкол.: Ю.С. Шемшученко (від. Ред.) та ін. – К.: «Укр. Енцікл.», -Т 4 : Н-П.- 2002.- 720с.

В четвертому томі подано 1517 статей, карти та ілбстративні матеріали.


Ю70

Юридична енциклопедія : В 6т. / редкол.: Ю.С. Шемшученко (від. Ред.) та ін. – К.: «Укр. Енцікл.», -Т 5 : П-С- 2003.- 736с.

В п’ятому томі подано 1668 статей, карти та ілбстративні матеріали.

Ю70

Юридична енциклопедія : В 6т. / редкол.: Ю.С. Шемшученко (від. Ред.) та ін. – К.: «Укр. Енцікл.», -Т 6 : Т-Я.- 2004.- 768с.

Заключний шостий том містить 1525 статей, 16 карт та ілюстративний матеріал. До тому включено «доповнення»- комплекс статей (335 термінів), які з різних причин не увійшли до полпередніх томів Ю Е (на літери А – С). Подано додатки: покажчик авторів енциклопедії, іменний покажчик, список основних скорочень, пропонується також словник латинських юридичних виразів і термінів.


Ю70

Юридична Україна: Довідник /уклад. В.В. Ковальський (кер.) та ін. – К.: Юрінком Інтер, 1998 – 480с.

У довіднику наводяться адреса і телефони відомств установ, організацій та органів державної влади і управління, системи правоохорони, а також міжнародних юридичних установ, що діють в Україні.ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
В84

Всемирная история государства и права: Словарь/ под ред. А.В. Крутских.- М.: ИНФРА – М, 2001. – 398с.- (Серия «Библиотека словарей ИНФРА – М») .

Словарь содержит более 1000 статей посвященных важнейшим явлениям, институтам, учениям и государственным деятелям России и зарубежных стран. Представленная историко-правовая терминология охватывает все отрасли законодательства. Статьи словаря расположены в алфавитном порядке и содержат в необходимых случаях ссылки на конкретные нормативно-правовые акты и другие источники.


Д 12

Даниленко В.М., Кокін С.А. , Слюсаренко А.Г., Даниленко О.В.

Короткий історичний словник.- Запоріжжя: Прим’єр, 2001.- 320с.

Словник містить короткі визначення термінів і понять, котрі найчастіше вживаються для характеристики історичних фактів і явищ, процесів та осіб.
М18

Мала енциклопедія етнодержавознавства/ НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; редкол.: Ю.М. Ремаренко (від. Ред.) та ін. – К.: Довіра., Генеза, 1996. – 942с.

Це словник в якому розглянута етнонаціональна сфера під кутом зору нового напряму наукових досліджень. Понятійно-термінологічний інструментарій відображає потребу осмислення державотворчого поступу українства у контексті історичного етнонаціонального розвитку.ГУМАНІТАРНІ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ДИСЦИПЛИНИ
В39

Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р.

Микро и макроэкономика. Энциклопедический словарь./ Под общей ред. Г.С. Вечканова. – СПб., Издательство «Лань», 2001.- 352с.

В словаре содержится более 1700 основных, наиболее употребляемых в микро и макроэкономике терминов, свыше 200 графиков, диаграмм, схем.

Рассчитан на студентов, аспирантов, докторантов, преподавателей, экономистов, всех, кто интересуется микро и макроэкономикой теорией и практикой.
Г75

Гриньова В.М., Коюда В.О.

Тлумачний словник економічних термінів: Навчальний посібник.- Харків. Гриф. 2001. – 184с.

Словник містить пояснення найважливіших термінів та термінологічних сполучень із сфери макро- та мікроекономіки, фінансового та банківського менеджменту,інвестування, страхування, еконормічної діяльності підприємств.


Л42

Лейбин В.М.

Словарь - справочник по психоанализу. – СПб.: Питер, 2001.- 688с.- (Серия «Золотой фонд»).

Теория и практика психоанализа стали не только модным увлечением, но и неотъемлемой частью многих общеобразовательных программ, ориентированных на освоение психоаналитических идей, концепций, техник, методик. Появление справочного – энциклопедического издания, разъясняющего актуальный понятийный аппарат и концептуальное содержание психоанализа, весьма своевременно.
П86

Психология. Полный энциклопедический справочник./ Сост. И общ. Ред. Б. Мищерякова, В Зинченко. – СПб. Прайм – ЕВРОЗНАК, 2007. – 896с.

Хороший словарь – это основа не только для теоретических исследований и для практической работы специалистов. Данный словарь отвечает глубинным интересам читающей и думающей публики, для которой психологическое знание стало источником и средством удовлетворения познавательных потребностей, духовного развития и душевного равновесия.


П12

Пугачев В.П.

Политология: справочник студента.- М.: ООО «Издательство АСТ»: Филологическое общество «СЛОВО», 2001.- 571с.

Научная разработка серии «справочник школьника» выполнена филологтческим обществом «СЛОВО» и предназначена для студентов высших учебных заведений. Книги этой серии написаны ведущими специалистами МГУ имени М.В. Ломоносова.
Р12

Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б.

Современный экономический словарь. – 3-е изд. перераб. и допол. –М., ИНФРА-М, 2002. – 480с.

Содержит около 12000 терминов, используемых в современной экономической теории и практике. Терминология охватывает общеэкономические, бюджетные, финансовые, валютные, налоговые вопросы, страхование, бухгалтерский учет, аудит, статистику, менеджмент, маркетинг и др.

С69

Соціологія: терміни, поняття, персоналії.

Навчальний словник-довідник. Укладачі: В.М. Піча, Ю.В. Піча, Н.М. Хома та ін. За заг. ред. Пічі В.М.- К.: «Каравела», Львів: «Новий світ-2000» , 2002.- 480с.

Цей навчальний соціологічний словник-довідник з урахуванням досягнень світової та української соціологічної думки розкриває зміст близько 1200 термінів та понять, які найчастіше вживаються в підручниках та посібниках з соціології. У ньому також подаються лаконічні відомості про життєдіяльність, наукові розробки та публікації близько 300 західних та вітчизняних соціологів.


С69

Соціологія: короткий енциклопедичний словник.

Уклад.: В.І. Волович, В.І. Тарасенко, М.В. Захарченко; під заг ред. В.І. Воловича.- К.: Укр.центр духовної культури, 1998.- 736с.

Словник підготовлений провідними соціологами України, які широко висвітлюють проблеми історії та теорії соціології, сучасну практику суспільного життя, питання методології та методів соціологічних досліджень, суміжні з іншими науками проблем, що є предметом спільного вивчення.
С91

Сухарський В.С.

Економічний словник-довідник. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2002. – 328с.

Пропонований словник – довідник, що містить понад 2000 економічних термінів, є спробою відобразити багатство лексикону сьогоднішнього економічного буття, динаміку його трансформації. Для поглиблення знань з економічної теорії і практики подаються трактування найважливіших понять, розкривається зміст нововведень і рідко вживаних термінів, що й підвищує цінність і своєчасність появи словника. У додатку подані кольорові ілюстрації банкнот і монет української національної валюти, нової єдиної валюти країн Європейського Союзу – євро, окремих грошових одиниць вільноконвертованих валют світу.


Т19

Таранов П.С.

120 філолсофів: Життя. Доля. Учення. Думки: Універсальний словник-довідник з історії філософії: У 2т. –Сімферополь: «Реноме», 2002. – Т 1. – «Рос. мов.». – Т.2.- «Рос.мов.»

Це книга розуму. Висока нота чистого смислу робить її привабливою та потрібною. З таких робіт, енциклопедичних і новаційних але в той же час ретельних простотою і принадною цікавістю, ми черпаємо знання з філософії.
Ф16

Философия:

Справочник студента/ Г.Г. Кириленко, Е.В. Шевцов. – М.: ООО «Издательство АСТ; филологическое общество «СЛОВО», 2000. – 672с.

Учебно-справочное издание решает несколько задач: знакомит с достигнутым уровнем знания, указывает на существующие проблемы, открывает возможного горизонта возможного. Данное справочное пособие – удачная попытка избавиться от упрощения, мнимого всезнайства, познакомить читателей с современными проблемами философии. С развитием человеческой мысли во всей ее полноте и противоречивости.
Х17

Халипов В.Ф.

Власть: кратологический словарь.- М.: Республика, 1997.- 431с.

В словаре содержится около трех тысяч терминов и понятий, дающих всестороннее представление о власти как фундаментальном социальном явлении, ее проявлениях и роли в истории и современном обществе. Подчеркивается значение властной деятельности для демократизации бщественно-политической и духовной жизни, экономического развития, становление информационного, правового, социального общества. Для большинства понятий указаны их эквиваленты на английском языке, дается этимология терминов.

ПРАВОВІ ДИСЦИПЛІНИ
Д17

Данилов Е.П.

Справочник адвоката: Адвокатская и судебная практика. Защита в суде. Комментарий законодательства. Образцы документов. Справочные материалы.- 6-е изд. – М.: Право и закон, 2002.- 496с. (серия «Справочник адвоката»)

Предлагаемый справочник можно определить с одной стороны, как практическое пособие молодому адвокату поведению в судах самых различных категорий дел: жилищных, семейных, связанных с возмещением материального ущерба и морального вреда и т.д. и т.п., с другой – как краткий курс процессуального права, где каждый раздел содержит, кроме авторского комментария, образцы исковых заявлений и жалоб, судебную и адвокатскую практику, нормативную базу.


Д21

Дахно І.І.

Право Європейського Союзу: Англо-український-російський глосарій.- К.: Центр учбової літератури, 2007. – 234с.

Книга містить понад півтори сотні офіційно сформульованих понять права Європейського Союзу. Українсько - та російсько мовний переклад виконано максимально точно без штучного редагування.


Е64

Сафулько С.Ф.

Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката: у 2ч./ О.Д. Святоцький, Т.Г. Захарченко, С.Ф. Сафулько та ін.; за заг. Ред С.Ф. Сафулько. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2008. – Ч.1 – 616с. ; Ч2.- 832с.

У досягненні мети стати адвокатом допоможе Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката. У ньому адвокати-практики на основі Програми і Порядку складання кваліфікаційних іспитів дають практичні поради стосовно тих питань, які чекають майбутніх адвокатів. Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката складається з 2-х частин.

У ч.1 містяться матеріали з історії становлення адвокатури, з цивільного, цивільного процесуального, кримінального, кримінально-процесуального законодавства.

У ч.2 містяться матеріали з трудового, житлового, сімейного, екологічного,земельного законодавства, а також до двох частин.
И20

Иванов А.А.

Справочник по теории государства и права: основные категории и понятия/ автор составитель А.А. Иванов. – М.: Экзамен, 2006. – 510с. (серия «Справочник»)

В справочнике представлены основные категории и понятия, термины и определения, которыми оперирует наука общей теории государства и права. Их максимальный уровень обобщения позволяет в предельно сжатой форме показать самые существенные черты того или иного государственно-правового явления или института.


Л93

Людина і праця. Довідник з правових питань/ укл.: Козінцев І.П., Савенко Л.А. – К.: Юрінком Інтер, 1997. – 336с.

У книзі наведено найбільш типове запитання, щодо трудових відносин і стислі доступні за формою відповіді на них на підставі чинного законодавства України. До запитьань-відповідей додається значний обсяг нормативного матеріалу, що дозволяє читачеві ознайомитись з конкретною відповідною правовою нормою.

М63

Мірошниченко А.В., Скарбовійчук М.О., Малютіна Н.В.

Довідник керівника підприємства. Випуск 1 (виправлений).- К.А.Л.Д., 1998.- 296с.

Довідник складається з 4 глав «Цінні папери», «Зразки документів»,»Законодавство про працю», «Міжнародні правила тлумачення торговельних термінів» та короткого словника термінів.
О60

Оперативно-розыскная деятельность: словарь-справочник. Автор составитель В.Ю. Голубовский. – СПб.: «Лань», 2001. – 384с. – (Учебники для вузов, специальная литература).

Предлагаемый словарь-справочник разъясняет более 600 терминов и выражений, использующихся при осуществлении оперативно-розыскной деятельности, а так же в смежных с ней областях. Во 2-ой части читателю предлагается толкование жаргонных слов и выражений использующихся в преступном мире.
С74

Справочник по нотариату (издание 2-е, дополненное и переработанное). – Новосибирск: ООО «издательство ЮКЭА», 1998. -752с.

Для нотариусов, должностных лиц, органов исполнительной власти и консульских учреждений, уполномоченных на совершение нотариальных действий, студентов, аспирантов, преподавателей юридических учебных заведений, руководителей предприятий всех форм собственности, представителей юридических фирм и служб, адвокатов, а так же для широкого круга читателей.


С74


Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве/ под ред. Д.ю.н., проф. И.В. Решетниковой. – М.: издательство НОРМА, 2004. _ 480с.

Вниманию читателей предлагается оригинально составленный, содержащие полные сведения об основных вопросах доказывания.

Справочник, подготовленный научными и практическими работниками – специалистами в области гражданского процесса. В первом разделе книги выстроен алгоритм доказывания по любому делу, подведомственному суду общей юрисдикции. Во втором – раскрыты предмет и бремя доказывания. Процедура доказывания, перечислены необходимые доказательства по отдельным категориям гражданских, семейных, жилищных , трудовых дел.
С89

Судово-експертна діяльність. Довідник для суддів.- 2- ге вид. перероб. та доп. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2003.- 908с.

Довідник містить основні чинні нормативно-правові акти України та міжнародні договори, що регулюють судово-експертну діяльність. Подано відомості про науково-дослідні інститути судових експертиз. Реєстер атестованих судових експертиз, методичні рекомендації щодо підготовки матеріалів при призначенні судових експертиз.


Т13

Тагаев Н.Н.

Судебно-медицинская экспертиза в уголовном и гражданском судопроизводстве. Учебное пособие. –Х.: Фирма «Консум», 1998. – 192с.

В учебном пособии содержится примерный перечень вопросов, решаемый экспертами отделов и отделений бюро судебно - медицинской экспертизы.

В приложении приведены Правила судебно – медицинского определения степени телесных повреждений (на русском языке).

Для практических работников правоохранительных органов.
У34

Усманов У.А.

Справочник следователя.- М.: Издательство ПРИОР,1999. – 256с.

В данном издании рассматриваются вопросы, с которыми следователь сталкивается в своей практической деятельности.

Раскрыт порядок возбуждения уголовного дела и принятие его производству, а так же проведение предворительного следствия. Особое место уделено вопросам, от которых во многом зависит правильность и точность проведения расследования, таким как осмотр места происшествия. Освидетельствование, производство следственного эксперемента и экспертизы. Описаны очная ставка и предъявление для опознания, а так же обыск и наложение ареста на имущество. В справочнике приведены образцы документов.


Х18

Хавронюк М.І.

Довідник з Особливої частини Кримінального кодексу України.- К.: Істина 2004.- 504с.

У Довіднику здійснено аналіз Особливої частини Кримінального кодексу України з метою найбільш правильного застосування та перспективного удосконалення його положення.


Х68

Хогг Я., Уикс Д.

Все пистолеты мира. Полный иллюстрированный справочник пистолетов и револьверов/ Пер. с англ. Гришечкина В.А. – М.: Изд-во Эксмо, 2005. – 384с.

Настоящий справочник двух известных английских специалистов и исследователей представляет собой одно из наиболее полных существующих в мире справочных изданий. Издание содержит большое количество иллюстративного материала и снабжено подробными справочными таблицами.
Ш52

Шаповалова В.А., Шаповалов В.В.

Справочник по правовой и судебной фармации. – Харьков: Торсинг, 1997 -657с.

Настоящее справочное руководство – полный сборник действующих нормативно-законодательных документов по вопросам контроля, учета и реализации сильно действующих, ядовитых, психотропных, наркотических средств и прекурсоров на территории Украины. Отдельно рассмотрены вопросы уголовной ответственности за нарушение указанных правил. Справочник снабжен алфавитным указателем.
Ш48

Шепітько В.Ю.

Довідник слідчого.- Вид. 3-тє, перероб.і доп.- К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2008. – 208с.- (Б-ка слідчого).Це довідкове видання стане надійним помічником працівникам слідчих органівдля оперативного та чкісного вирішення практичних питань, пов’язаних з основними слідчими діями.

Малоформатний довідковий посібник, будучи незамінним у польових умовах, при виїздах на місця події.


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Фахові словники : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / бібліотека Криворізького факультету Національного університету «Одеська юридична академія»; упоряд. Глущенко Л. О., Муханова С. В. – Кривий Ріг, 2015. – 20с iconНаціонального університету «Одеська юридична академія» та 165-річчю Одеської школи права 23-24 листопада 2012 року Миколаїв Іліон 2012
Національного університету «Одеська юридична академія» відповідно до теми «Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого...
Фахові словники : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / бібліотека Криворізького факультету Національного університету «Одеська юридична академія»; упоряд. Глущенко Л. О., Муханова С. В. – Кривий Ріг, 2015. – 20с iconМиколаївський комплекс Національного університету «Одеська юридична академія» Новітні наукові дослідження держави І права 2012 Збірник наукових праць Миколаїв Іліон 2012
Відокремлений структурний підрозділ «Миколаївський комплекс Національного університету «Одеська юридична академія»
Фахові словники : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / бібліотека Криворізького факультету Національного університету «Одеська юридична академія»; упоряд. Глущенко Л. О., Муханова С. В. – Кривий Ріг, 2015. – 20с iconДрагоманова дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007
Наукова бібліотека Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова
Фахові словники : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / бібліотека Криворізького факультету Національного університету «Одеська юридична академія»; упоряд. Глущенко Л. О., Муханова С. В. – Кривий Ріг, 2015. – 20с iconЦикл статей з історичного краєзнавства Криворіжжя Кривий Ріг
Криворізького національного університету, який незабаром зустрічає свій 90-й день народження. Книга, насамперед, розрахована на студентську...
Фахові словники : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / бібліотека Криворізького факультету Національного університету «Одеська юридична академія»; упоряд. Глущенко Л. О., Муханова С. В. – Кривий Ріг, 2015. – 20с iconНаціонального університету «Одеська юридична академія» Новітні наукові дослідження держави І права 2013 Збірник наукових праць Миколаїв Іліон 2013

Фахові словники : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / бібліотека Криворізького факультету Національного університету «Одеська юридична академія»; упоряд. Глущенко Л. О., Муханова С. В. – Кривий Ріг, 2015. – 20с iconТ. Г. Шевченко І Сумщина : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / Сумська обл універс наук б-ка; упоряд. О. М. Малиш, О. К. Линник Суми, 2014. 78 с
Т. Г. Шевченко І сумщина : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / Сумська обл універс наук б-ка; упоряд. О. М. Малиш, О. К....
Фахові словники : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / бібліотека Криворізького факультету Національного університету «Одеська юридична академія»; упоряд. Глущенко Л. О., Муханова С. В. – Кривий Ріг, 2015. – 20с iconТростянецька районна центральна бібліотека т. Г. Шевченко І Сумщина
Т. Г. Шевченко І сумщина [ Текст ]: бібліографічний покажчик / Тростянецька районна центральна бібліотека; упоряд. З. Каруна. Тростянець,...
Фахові словники : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / бібліотека Криворізького факультету Національного університету «Одеська юридична академія»; упоряд. Глущенко Л. О., Муханова С. В. – Кривий Ріг, 2015. – 20с iconМіністерство культури І туризму України Державний заклад
України : науково-допоміжний бібліографічний покажчик за 2007 рік / Держ. іст б-ка України; упоряд.: Т. Приліпко, Н. Вощевська, О....
Фахові словники : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / бібліотека Криворізького факультету Національного університету «Одеська юридична академія»; упоряд. Глущенко Л. О., Муханова С. В. – Кривий Ріг, 2015. – 20с iconВ. О. Сухомлинського наукова бібліотека українська та зарубіжна література постмодерної епохи Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Миколаїв 2014
Наукова бібліотека мну імені В. О. Сухомлинського; укл. Гордєй С. С. Миколаїв, 2014. 86 с
Фахові словники : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / бібліотека Криворізького факультету Національного університету «Одеська юридична академія»; упоряд. Глущенко Л. О., Муханова С. В. – Кривий Ріг, 2015. – 20с iconІнформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2012 рік
Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності Національного університету «Острозька академія» с


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка