FHI-25.docx [александър абт биография фигурист]Сторінка22/53
Дата конвертації17.04.2017
Розмір6,58 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   53

РЕЦЕНЗІЯ


на проект доктора філософських наук С. О. Черепанової

«Родове самопізнання. День Повноліття в Україні — статус державного»

Запропонований проект, безперечно, актуальний. Автором розроблено теоретико-методологічне обґрунтування та навчально-методичне забезпечення


родознавчого підходу до проблем національного виховання студентів з позицій гуманітарно-культуротворчої філософії освіти.

Виокремлено методи генеалогічних досліджень — історичний, діалогічний, біографічний, інформаційний; аналіз та узагальнення зібраних даних; методи- ки опитування, бесіда-інтерв’ю та ін.

Безперечний праксеологічний сенс родового самопізнання виявляє багато- літня авторська апробація від 1992 року (родознавчі пошуки започатковано у Дрогобицькому державному педагогічному університеті) — дотепер, у вищій школі різних рівнів акредитації та фахової спеціалізації (педагогічна, військова журналістика, медична, економічна, технічна).

Характерно, що учасники родознавчих досліджень повсюдно зазначають до- цільність державного статусу Дня Повноліття в Україні.

Згідно з авторським трактуванням, «родове самопізнання дає змогу розгля- нути історію, духовні вартості роду цілісним утворенням, а духовний діалог по- колінь — ціннісним орієнтиром національного буття».

На нашу думку, пропозиція доктора філософських наук С.О.Черепанової «День Повноліття в Україні — статус державного» є суспільно значущою за потенціалом соціалізації поколінь, інтерсуб’єктивності міжнаціональної та міжкультурної ко- мунікації, й заслуговує на усебічну підтримку громадянського суспільства, влади, управлінських освітніх структур, педагогів, наукового співтовариства.


22 червня 2015 року
Кандидат філософських наук, доцент кафедри історії філософії

Львівського національного університету

імені Івана Франка Н.В.Карамишева


РЕЦЕНЗІЯ


на проект доктора філософських наук С. О. Черепанової

«Родове самопізнання. День Повноліття в Україні — статус державного»
Розвиток України як сучасної демократичної держави вимагає нових форм соціалізації поколінь, органічно пов’язаних з історичними традиціями народу, родини. Стратегічні інтереси нашої держави вимагають вироблення державної ідеології та загальних принципів цілеспрямованої виховної роботи з молодим поколінням, котра є однією з головних складових подолання духовно-моральної та соціально-економічної кризи. Цей процес передбачає активізацію громадян- ського та патріотичного виховання молодого громадянина, формування його як людини соціальної.

Досягнення повноліття — це важливий момент в становленні людини, новий громадянський статус представників молодого покоління. Саме тому надання Дню Повноліття статусу державного має важливе значення для формування громадянського суспільства в Україні.


Запропонований доктором філософських наук С.О.Черепановою проект спрямований на реалізацію цього важливого завдання. Він передбачає поєд- нання теоретико-дослідницьких та соціально-практичних завдань державної молодіжної політики, гармонізацію освітніх та виховних аспектів скоордино- ваної діяльності відповідних державних структур, суспільних організацій, на- вчальних закладів, родини.

Проект спрямований на формування національної та громадянської іден- тичності, громадянське та патріотичне виховання молодого покоління. Разом з тим, він передбачає ґрунтовне освоєння традицій національної культури, зокре- ма сімейних традицій. В умовах кризи духовно-моральних цінностей цей аспект виховної роботи з молоддю набирає особливого значення.

Значна увага в проекті приділяється проблемі формування моральної куль- тури особистості, вибору нею позитивних духовно-ціннісних орієнтирів, усві- домлення відповідальності за власну долю та долю Батьківщини.

Філософсько-теоретична основа проекту та змістове наповнення органічно поєднуються з наміченими практичними заходами по його реалізації. Проект включає нормативно-правове забезпечення реалізації завдань молодіжної по- літики; розробку відповідних начальних програм та методик по організації і проведенню Дня Повноліття; його інформаційне забезпечення. Накопичений автором досвід з широкого залучення педагогів, студентів, громадських органі- зацій до апробації проекту свідчить про його відповідне кадрове забезпечення.

Враховуючи вищесказане, вважаємо, що реалізація проекту доктора фі- лософських наук С.О.Черепанової «Родове самопізнання: День Повноліття в Україні — статус державного» є актуальним завданням як в сфері формування в Україні громадянського суспільства, так і в сфері молодіжної політики нашої держави.
Рецензія обговорена та затверджена на засіданні кафедри теорії та істо- рії культури Львівського національного університету імені Івана Франка (протокол № 9 від 25 червня 2015 року).
В.о. завідувача кафедри теорії та історії культури Львівського національного університету імені Івана Франка

кандидат філософських наук, доцент О.Б.Сінькевич
РЕЦЕНЗІЯ


на проект доктора філософських наук С. О. Черепанової

«Родове самопізнання. День Повноліття в Україні — статус державного»
Актуальність проекту, запропонованого доктором філософських наук Світ- ланою Черепановою не викликає сумнівів. Дійсно, в історії сучасної України — 25 років незалежності! Проте яких успіхів досягла за ці роки державна сімейна політика в Україні, в якому стані знаходиться інститут української родини? Ці питання досліджуються в багатьох наукових публікаціях, виявляючи тривогу і
стурбованість відсутністю послідовної сімейної політики й з причини того, що українська сім’я віддана на відкуп хаотичним процесам самоорганізації.

Роки радянської влади викорінили в українцях шанобливе ставлення до свого родоводу, історії конкретної української родини. Родовід багатьох україн- ських сімей радше охоплює третє покоління, а хто є і чим займалися наші пред- ки в четвертому, п’ятому і наступних поколіннях, українці, на жаль, не знають. Це неприпустимо, адже патріотизм виховується саме на родовому самопізнанні, на осмисленні досягнень, втрат, суперечностей, властивих для країни й родини. Дослідження Світлани Черепанової актуалізує родознавчий потенціал фі- лософії освіти. Проект спрямований на «…онтологічну персоніфікацію суб’єкта культури через універсальну цілісність роду, духовний діалог поколінь. Відтак враховано об’єктивні тенденції інтеркультурної гармонізації багатонаціональ-

ного середовища нашої країни» — як зазначає автор.

Ідея започаткувати День Повноліття в Україні у статусі державного обґрун- тована С. Черепановою у навчальних виданнях, наукових публікаціях, під час виступів на наукових конференціях різного рівня (Міжнародні, всеукраїнські тощо). Особливо варто відзначити популярні в Україні і не тільки навчальні по- сібники: «Родовід — духовний діалог поколінь» (1998), «Філософія родознав- ства» (2007, 2008) та ін.

Пропозиція Світлани Черепанової уможливити День Повноліття в Україні на рівні загальнодержавного — містить праксеологічну складову національної самоідентифікації. У багатьох країнах світу це свято в тому чи іншому форматі існує і святкується. Тому повноліття дитини має розглядатися не лише святом конкретної сім’ї, а й святом загальнодержавного масштабу. «День Повноліття в Україні має бути урочистим прилученням до духовної спадщини народу за участі відповідних державних структур влади, суспільних установ, навчальних закладів, родини. Такі урочистості сприятимуть усвідомленню молодими людь- ми відповідальності за власну дорогу життя» — ця думка С. Черепанової знайде відгук у серці кожного українця, патріота своєї батьківщини.

Ми всебічно підтримуємо проект Світлани Черепанової «Родове самопіз- нання. День Повноліття в Україні — статус державного». На наше переконання, пропонована ідея покликана визначати пріоритети національного виховання, державної сімейної політики України. Українська родина — це не лише основа, а й майбутнє української державності. Тому проект, спрямований на зміцнення української родини, на повернення її історії, традицій і різоми (кореневища), вимагає підтримки всієї української громадськості й влади.


7 липня 2015 р.
доктор філософських наук, професор, Заслужений працівник освіти України,

професор кафедри філософії Переяслав-Хмельницього державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди Олег Базалук
Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Зарубіжна література
2015 -> Тест №1 микола вороний. Олександр олесь. Павло тичина. Максим рильський. Богдан ігор антонич. Володимир сосюра
2015 -> Озповідає про своє життя Рим 1996 Генеральний Дім Дочок Милосердя Каносіянок Via Stazione Ottavia, 70 00135 Roma Назва оригіналу
2015 -> Ю. О. Матвієнко, С. В. Матвієнко еміль крепелін. До 160-річчя з дня народження
2015 -> Навчальний посібник За загальною редакцією ректора Національної академії Служби безпеки України
2015 -> Програма всеукраїнської наукової конференції " історія степової україни XVII хх століття"
2015 -> Автобіографія


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   53

Схожі:

FHI-25.docx [александър абт биография фигурист] iconBakalarska_prace__Lenka_Heinigova.docx [биография мадонны]

FHI-25.docx [александър абт биография фигурист] iconДокумент Microsoft Word (25).docx [хё ри биография]

FHI-25.docx [александър абт биография фигурист] iconRegistration Form_conference PBU_2017.docx [кторов биография]

FHI-25.docx [александър абт биография фигурист] iconГриценко Т.Б. Культурологя (2011).docx [биография рия сен]

FHI-25.docx [александър абт биография фигурист] iconКорнєєв Ю.В. ІНСТИТУТ ПОВІТРЯНОГО ЗАКОНОДАВСТВА В СИСТЕМІ ТРАНСПОРТНОГО ПРАВА.docx [биография рабиновича кандидата в президенты]
Гусарєв С. Д. Особливості розвитку сучасної юридичної науки в Україні Задорожний Ю. А. Роль принципів права у формуванні повітряного...
FHI-25.docx [александър абт биография фигурист] iconsydorove_0_0.docx [біографія кравчука]

FHI-25.docx [александър абт биография фигурист] iconUS1.docx [біографія міністра аграрної політики]

FHI-25.docx [александър абт биография фигурист] iconUkrajinsk-knihovna.docx [біографія петра мідянки]

FHI-25.docx [александър абт биография фигурист] iconGiving_or_taking_nature_of_Ukraines_Euromaidan.pptx [биография ридо]

FHI-25.docx [александър абт биография фигурист] icon6939.ppt [биография на английском]База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка