«Формування ключових компетентностей учнів засобами уроків музичного мистецтва»Скачати 241,9 Kb.
Дата конвертації25.04.2017
Розмір241,9 Kb.


c:\users\1\desktop\10x15.jpg
Прізвище, ім’я, по батькові:

Цюпко Наталія ВікторівнаПосада: учитель музичного мистецтва

та художньої культури

Мигіївської загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів Первомайської районної радиОсвіта: вища

Категорія: спеціаліст вищої категорії.

Педстаж:24 роки.

Тема: «Формування ключових компетентностей учнів засобами уроків музичного мистецтва»

Роки вивчення та узагальнення досвіду: Вивчення: 2014-2015 рр.

Узагальнення: 2015-2016 рр.Актуальність досвіду. Традиційно освіта розглядається як засвоєння учнями певної суми знань, умінь, навичок, зумовлених Державними стандартами та програмами з того чи іншого предмета. Але ринок праці висуває сьогодні вимоги не стільки до рівня теоретичних знань потенційного працівника, скільки до його рівня відповідальності, професійної компетентності і комунікабельності, які він може продемонструвати. Тому, щоб бути успішною людиною в сучасному світі, недостатньо володіти певною сумою знань у тій чи іншій галузі. Важливо, щоб дитина, яка закінчує школу і йде у доросле життя, не була пасивним об’єктом впливу, а могла самостійно знайти потрібну інформацію, обмінятися думками щодо певної проблеми з іншими людьми, брати участь у дискусії, знаходити аргументи і контраргументи, виконувати різноманітні ролі.

Перед сучасною школою постає завдання виховати особистість, здатну до життєтворчої діяльності. Така особистість зуміє правильно обрати свій шлях у житті, зважаючи на власні можливості; буде ставити перед собою завдання самовдосконалення й саморозвитку, що стане запорукою успіху в різних сферах діяльності. Сучасний світ пред’являє високі вимоги до діяльності людини, конкурентноспроможною може бути лише по-справжньому компетентна особистість.

Фундаментальність музичної освіти – не лише у міцно засвоєних учнями уміннях, навичках, а й ключових компетентностях, які мають стати найважливішим надбанням розвивальної шкільної освіти. Це такі компетентності: уміння вчитися, здоров’язбережувальна, загальнокультурна, громадянська, підприємницька, соціальна, інформативно-комунікативна.

Формування кожної з них вимагає системного впливу. Отже, з урахуванням впровадження в навчально-виховний процес компетентнісного підходу постає питання підбору методів, форм і засобів навчання, використання яких дозволить найбільш оптимально формувати в учнів ключові компетентності.Науково-теоретична база досвіду

Загальнотеоретичною базою досвіду є система нормативних документів.Програмою із музичного мистецтва визначено метумузичної освіти, яка полягає у формуванні основ музичної культури учнів як важливої і невід'ємної частини їхньої духовної культури, комплексу ключових, міжпредметних і предметних компетентностей у процесі сприймання й інтерпретації кращих зразків української та світової музичної культури, а також формування естетичного досвіду та емоційно-ціннісного ставлення до мистецтва.

Основною метою освітньої галузі “Мистецтво” (Державний стандарт
базової і повної загальної середньої освіти) є формування в учнів у процесі сприймання, інтерпретації, оцінювання ними творів мистецтва та провадження практичної діяльності системи ключових, міжпредметних естетичних і предметних мистецьких компетентностей як цілісної єдиної основи світогляду, а також здатності до художньо-творчої самореалізації і культурного самовираження.

Компетенція тлумачиться в словниках як добра обізнаність із чим-небудь. Слово походить від лат. «competia» (відповідність, узгодженість) – знання і досвід в певній сфері. Компетенція включає інтелектуальний і фізичний інструментарій певної діяльності.

З-поміж функціональних компетентностей виокремлюють:


 • ключові – інформаційно-пізнавальні, креативні;

 • естетичні (міжпредметні) – галузеві й міжгалузеві;

 • мистецькі (предметні) музичні, образотворчі, хореографічні, екранні.

Оновлення змісту освіти – актуальне питання сьогодення, вирішенню якого присвятила свої наукові дослідження значна частина українських та зарубіжних вчених. Оптимальним способом розв’язання цієї проблеми може бути впровадження компетентнісного підходу, вважають такі вчені-педагоги, як Д. Ельконін, В. Давидов, О. Дусавицький, В. Паламарчук(основні засади розвивального навчання), О.Савченко, С. Подмазін (особистісно-орієнтованого), Л. Качина, Н. Бібік (колективного), О. Пометун (інтерактивного), І. Єрмаков (життєвотворчого навчання). Заслуговують на увагу праці видатних педагогів, як: Б. Теплова, Н. Добронравової, Д. Кабалевського, О. Ростовського, М. Демчишин, Л. Масол.

Провідна ідея. Розвиток музичних здібностей дитини, створення умов навчального процесу, використання як традиційних, так і новітніх технологій, розроблених з урахуванням стандартної освіти, що відповідають вимогам суспільного життя нашої держави, сприятимуть формуванню ключових компетентностей учнів.

Вид досвіду. За характером творчої новизни досвід – раціоналізаторський, він удосконалює практику навчання й виховання на основі творчого використання ідей науковців.

Технологія діяльності вчителя

Уроки музичного мистецтваЦюпко Н.В. будує за допомогою інтеграції традиційних та сучасних способів навчання. Пам’ятаючи слова Я. А. Коменського: «…якщо навчання дається дитині важко, то в цьому винні методи, якими їх навчають», учитель виважено й ретельно добирає методи роботи.

Для того, щоб урок музичного мистецтва був творчий, мав цілеспрямований, активний та емоційний характер, педагог застосовує різні форми роботи: фронтальну, кооперативну, індивідуальну. Для активізації творчої діяльності учнів Наталія Вікторівна використовує міжпредметні зв’язки – література, образотворче мистецтво. Саме інтегровані уроки навчають дітей орієнтуватися у світі творчості; помічати аналогії у творах усіх родових і жанрових стихій, інтегрувати, синтезувати в своїй свідомості знання про різні види мистецтва.

Щоб активізувати розумову і творчу діяльність учнів, Цюпко Н.В. застосовує активні методи і прийоми роботи на уроці: метод проектів, рольові імітаційні ігри, виконавський конкурс, асоціативні павутинки та ланцюжки, метод моделювання процесу творчості; метод порівняння. Учитель пропонує виконувати завдання художньо-естетичної спрямованості, які передбачають комплексне використання музики, літератури та образотворчого мистецтва.

Для зацікавлення учнів мистецтвом, пробудження інтересу до музики та вивчення творчості композиторів, розвитку творчості школярів Наталія Вікторівна застосовує різноманітні форми проведення уроків: урок-вікторина, урок-концерт, урок-екскурсія, урок-конкурс. З метою профілактики та корекції негативного емоційного стану, нормалізації емоційно-вольової сфери особистості, що сприяє як духовному, так і фізичному оздоровленню учнів, учительна уроках музики використовує науково обґрунтовані та експериментально перевірені арттерапевтичні вправи: „Музичні знайомства”, „Голоси природи”, „Аромат квітів”, „Звукові хвилі” та інші.

Навчальний процес Цюпко Н.В. будує за допомогою постійної активної взаємодії всіх учнів. Це спів, навчання, взаємонавчання (колективне, групове, у співпраці). Велику увагу Наталія Вікторівна приділяє впровадженню новітніх технологій навчання, дбає про осучаснення уроку. Працює над створенням мультимедійних проектів та презентацій, відеорядів, слайд-шоу, без яких неможливо уявити сучасний урок музики.Учитель приділяє особливу увагу формуванню духовного світу учнів, їх моральності, естетичних уподобань і смаків, розвиває нахили і обдарування, стимулює творчу діяльність, естетичну самоосвіти. Своє педагогічне покликання Наталія Вікторівна бачить у тому, щоб не тільки вчити мистецтву, а й виховувати ним.
Результативність досвіду

 • 74% вихованців Цюпко Н.В. мають високий та достатній рівні навчальних досягнень з музичного мистецтва;

 • її учні є активними учасниками, дипломантами, регіональних, районних фестивалів, конкурсів дитячої творчості;

 • на шкільній сцені поставлено 2 мюзикли, в яких взяли участь більше, ніж 45 учнів школи.

Перспективи подальшої роботи педагог вбачає у підвищені професійної компетентності щодо створення сприятливих умов для формування ключових компетентностей учнів та у моделюванні особистісного неповторного стилю роботи.

Література


 1. Бєлєнька Г. В. Інтерактивні прийоми викладання навчальної дисципліни у вищій школі / Г. В. Бєлєнька. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2001. – 118 с.

 2. Василенко Е. Шляхи застосування комп’ютерних технологій на уроках музичного мистецтва / Е. Василенко // Мистецтво в школі. – 2010. – № 1. – С. 3– 5.

 3. Горбенко Н. Музичні ігри на уроці музичного мистецтва / Н. Горбунко // Музичний керівник. – 2012. – № 12. – С. 11– 14.

 4. Державний стандарт базової та повної загальної середньої освіти. Освітня галузь «Мистецтво» (2011 рік).

 5. Єрмаков І. Освіта і життєва компетентність для ХХІ століття // Завуч (Шк. світ). – 2005. - №19. – С.13-16.

 6. Заровська Г. Уроки музики у світі інформаційних технологій / Г. Заровська // Мистецтво та освіта. – 2010. – № 1. – С. 26– 28.

 7. Кравченко К. Використання інтерактивних методів навчання та організація ігрової діяльності на уроках музики / К. Кравченко // Шкільний світ. – 2011. – № 35. – С. 1–10.

 8. Лопухіна Т. В. Технології навчання, виховання та розвитку дітей : навчально-методичний посібник / Т. В. Лопухіна, О. О. Стягунова. – Донецьк : Каштан, 2010. – 146 с.

 9. Масол Л. Впровадження нових програм з мистецтва та художньої культури // Мистецтво та освіта. – 2001. – № 3. – С. 27–29.

 10. Пантюк О. Інтерактивні вправи на уроках музичного мистецтва / О. Пантюк // Мистецтво в школі. – 2010. – № 10. – С. 2– 6.

 11. Поліщук Л. Використання інтерактивних технік для формування й розвитку емоційно-чуттєвої сфери учнів на уроках музичного мистецтва / Л. Поліщук // Мистецтво в школі. – 2010. – № 10. – С. 7–12.

 12. Пироженко. – К.: А.С.К., 2004. – 192 с.

 13. Радчук Н. Групова робота на уроках музики / Н. Радчук // Мистецтво та освіта. – 2006. – № 3. – С. 24–27.

 14. Щиголєва А. Застосування інтерактивних технологій на уроках музичного мистецтва / А. Щиголєва // Мистецтво в школі. – 2011. – № 9. – С. 4–7.

 15. Чернишова Р., Андрюханова В. Мета сучасної школи - компетентність//Директор школи. Україна.- 2001. - №8. – С. 91 – 96.


Додатки

Арттерапевтичні вправи

Вправа «Голоси природи»

Це вправа зі звуками, у якій використовуються можливості звукотерапії. Діти імітують писк комара: на звук (з) вони співають у високому діапазоні (ЛЯІ - РЕІІ ) спочатку на одній ноті, потім звучання коливається у межах півтону.

Звуком (Ж) - спочатку на одній ноті, потім висхідним рухом звуку (гліссандо) зображують політ жука. Після цього рухом звуку донизу зображується його приземлення.

Для активізації діафрагми, звуковедення та звукоутворення використовується вправа «Цвіркун»: різні голосні звуки (А, О, У, Е, И ) співаються уривчасто (стакато), при цьому інтенсивно працює черевний прес.


Вправа «Аромат квітів» ґрунтується на принципах дихальної терапії. Під звуки музики під час змаху чарівної палички (диригентської) діти повільно вдихають повітря носом, не піднімаючи плечей, ніби нюхаючи улюблену квітку. Затримавши подих на вершині вдиху, за повторним змахом чарівної палички, повільно видихають повітря (беззвучно).
Вправа «Звукові хвилі» спрямована на розширення діапазону.

Спів із закритим ротом на голосні звуки. Діти повторюють за вчителем плавні хвилеподібні мелодійні малюнки в межах музичних інтервалів - квінта, кварта, терція, секунда. Вчитель показує рукою щоразу іншу мінливу висоту хвиль, учні мають навчитися голосом пливти на них.Урок музичного мистецтва в 6 класі.

Тема курсу: ЖАНРИ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Тема семестру: ЖАНРИ КАМЕРНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ МУЗИКИ

Тема уроку: ЖАНРИ КАМЕРНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ МУЗИКИ: СКЕРЦО

Мета: збагачувати досвід школярів щодо втілення жартівливого настрою у вокальній та інструментальній музиці;ознайомити учнів з творчістю композитора Й. С. Баха;засвоїти поняття «сюїта», «скерцо»;розвивати і формувати емоційно-образні навички та здібності сприйняття та інтерпретації музичних творів;вдосконалювати вокально-хорові навички учнів, сприяти розумінню використання засобів виразності щодо певного музичного твору, задуму та життєвого змісту музики;виховувати естетичний смак, прищеплювати школярам зацікавленість до кращих зразків світового та українського мистецтва;

Музичний матеріал: Й. С. Бах, Скерцо із Сюїти №2 (інструментальне та вокальне виконання), Л. Давидова «Наша рідна Україна», О. Антоняк «Мамині руки».

Наочні посібники: нотна хрестоматія, кросворд, портрет композитора, репродукції картин Е. Мане «Флейтист», І. Марченко «Моя Україна».

Тип уроку: урок поглиблення теми «Жанри камерно-інструментальної музики», засвоєння нових знань.

ПАРТИТУРА УРОКУ

Любити музику і не любити Баха неможливо.

Любити музику, означає обов’язково любити музику Баха.

Д. Кабалевський

ВСТУПНА ЧАСТИНА


 1. Етап організації уроку.

 1. Вхід учнів під музику Л. Давидової « Наша рідна Україна».

 • Вітаю вас із початком уроку.

Любіть та вивчайте велике мистецтво Музики. Бажаю отримати вам насолоду від спілкування з шедеврами музичного мистецтва.

Музичне вітання «Наша рідна Україна».

 1. Етап мотивації навчальної діяльності.

 • … Український народ протягом багатьох століть створив незліченну кількість чудових пісень, в яких відображено працю, будні і свята. Є серед них і пісні різних жанрів.

Коментар. Учні виконують вправу «Вилучи комп’ютерний вірус» (з’єднай відповідності) (Додаток 1.)

 1. Етап актуалізації музичного досвіду і вражень.

1 … Народна пісня має дивну властивість – довгий час жити в пам’яті людини. Однією з таких пісень є українська народна пісня «Од Києва до Лубен…» (варіанти).

Завдання: Співай впевнено! Осмислено! Працюй з віддачею! (звуковедення, фразування, дикція).Коментар. Учні виконують вправу-завдання «Музичний криголам» (продовжити асоціативний ланцюжок ) (Додаток 2.)

-Які асоціації виникають у вас, коли ви чуєте слово ЖАРТ?

-Як ви особисто ставитеся до жартів?

- Ось бачите, скільки асоціацій викликало у вас слово, що складається лише з 4 літер. Спробуйте віднайти їх у творах, які звучатимуть на уроці.

Й. С. Бах зажив слави як серйозний музикант, але мало кому відомо, що у його доробку є чимало жартівливих танців. Назву одного з таких творів ми дізнаємося, коли розгадаємо кросворд.

Коментар. Учні отримують незаповнений кросворд і самостійно визначають ключове слово СКЕРЦО (жарт)(Додаток 3.)

Запитання:1. Пісня, яку виконують у супроводі лютні, мандоліни або гітари, яка виражає почуття до коханої. 1. Великий віртуозний музичний твір для соло з оркестром.

 2. Музично-драматичний жанр; вистава, що складається зі співу у супроводі оркестру, літератури, акторської гри та мови інших видів мистецтва.

 3. Твір траурного характеру, присвячений пам’яті померлих.

 4. Кілька вокальних або інструментальних творів, об’єднаних спільним музичним задумом.

 5. Лірична п’єса з наспівною мелодією, «нічна пісня».

ОСНОВНА ЧАСТИНА

 1. Етап засвоєння нового навчального матеріалу

 1. Повідомлення теми, мети уроку.

… Отже, сьогодні ми познайомимося із ще одним музичним жанром – скерцо, що в перекладі з італійської означає ЖАРТ. Таку назву має музична п’єса у жвавому, стрімкому темпі. Спочатку, ще у 17 столітті, так називали п’єси жартівливого, грайливого характеру.

 1. Слухання музики.

… Великий німецький композитор Й. Бах справді був дуже серйозним музикантом, але ніколи не був музикантом нудним. Він любив писати веселу, легку, сповнену світла, радості та гумору музику. Одним із найпопулярніших творів Й. Баха є «Жарт» («Скерцо»). Ця легка, граціозна п’єса – остання частина Сюїти №2 для струнних інструментів та флейти.

Засвоєння термінів:

Сюїта – (фр. ряд, послідовність) – музичний твір, що складається з кількох самостійних частин, поєднаних художнім задумом, як правило танцювального характеру.

Наприклад, Сюїта Й. Баха складається із 7 частин: Увертюра, Рондо, Сарабанда, Бурре, Полонез з варіацією, Менует, Скерцо.Скерцо – камерно-інструментальна п’єса грайливого жартівливого характеру, написана в стрімкому темпі.

Слухання: Скерцо із Сюїти №2 Й. С. Баха (інструментальний варіант)

 • Які настрої та почуття ти відчуваєш у творі Й. Баха?

Завдання: спробуй описати характер твору, скориставшись Словничком жартівливої музики ( Додаток 4.)

 • У виконанні якого інструменту прозвучало Скерцо із Сюїти №2?

Сприйняття творів живопису – Е. Мане «Флейтист»

Коментар. Учні розглядають репродукцію картини Е. Мане «Флейтист», аналізують зображене, порівнюючи твір живопису із музикою Й. Баха, прослуханою на уроці.

 • У якому іншому варіанті ви могли б уявити звучання Скерцо Й. Баха?

Слухання: Скерцо із Сюїти №2 Й. Баха (вокальний варіант)

 • Чи звернули увагу на його незвичне виконання?

 • Який варіантвиконання, на вашу думку, більш сучасний?

 • Чи можна його назвати обробкою Скерцо Й. Баха? Відповідь аргументуйте.

3.Вокально-хорова робота

1. Розспівування: Л. Давидова «Наша рідна Україна»

Завдання: виконай впевнено, осмислено, передаючи у співі власні почуття до своєї Батьківщини.


 • Чи вдалося досягти поставлених завдань? (Аналіз виконання)

 • … Твори музики та живопису, які випромінюють тепло, радість, любов до рідного краю не лишають нікого байдужими.

Сприйняття творів живопису – І. Марченко «Моя Україна»

 • Чи співзвучна палітра картини з музикою живопису?

 • Що їх об’єднує? (Життєрадісний, жвавий характер, колорит, музична палітра)

2.Вокально-хорова робота над піснею О. Антонюка «Мамині руки»

…Усі ми зростали під мамині колискові. А потім самі навчилися співати про маму. Натхненне виконання пісні О. Антонюка на слова А. Орел «Мамині руки» приведе нас до святої та невичерпної теми материнства в мистецтві.Сприйняття пісні О. Антонюка «Мамині руки»

Розучування за нотним текстом (підручник, сторінка 97)

ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА 1. Етап рефлексії. Підбиття підсумків уроку.

 • Що сподобалося сьогодні на уроці?

 • Які твори, що звучали, найбільше вразили і чому?

 • Як гадаєте, чому музика Й. Баха вже понад два століття хвилює і надихає людей?

Самооцінка та оцінювання навчальних досягнень учнів

 1. Домашнє завдання

Слухати музику Й. Баха за власним вибором.

Опрацювати сторінки підручника Л. Масол, Л. Аристова «Музичне мистецтво 6 клас» 95-98; друкований зошит відповідно. 1. Вихід під музику Й. Баха Скерцо із Сюїти №2 («Жарт»)


Додатки до уроку

Додаток 1

Вправа «Вилучи комп’ютерний вірус»

Завдання. Встанови відповідність.Жанри українських народних пісень

а

б

в

колядка

«Нова радість стала»

пісня-танець

щедрівка

«В глибокій долині»

композиторська пісня

жниварська

«Ой чи є, чи нема»

календарно-обрядова

стрілецька

«Ой у лузі червона калина»

народна

лірична

«За городом качки пливуть»

пісня-марш

купальська

«Їхав козак за Дунай»

композиторська пісня

жартівлива

«Подоляночка»

хоровод

веснянка

«Грицю, Грицю до роботи»

щедрівка


Додаток 2

Вправа «Музичний криголам»

Які асоціації виникають у вас, коли ви чуєте слово «жарт»?

Завдання. Продовжити асоціативний ланцюжок слів.

Ж – жанр, життя…

А – артистизм, актуальність…

Р – ритм, розважальність…

Т – темп, трепет…


Додаток 3

Кросворд «Жанри камерно-інструментальної музики»

Запитання: 1. Пісня, яку виконують у супроводі лютні, мандоліни або гітари, яка виражає почуття до коханої.

 1. Великий віртуозний музичний твір для соло з оркестром.

 2. Музично-драматичний жанр; вистава, що складається зі співу у супроводі оркестру, літератури, акторської гри та мови інших видів мистецтва.

 3. Твір траурного характеру, присвячений пам’яті померлих.

 4. Кілька вокальних або інструментальних творів, об’єднаних спільним музичним задумом.

 5. Лірична п’єса з наспівною мелодією, «нічна пісня».


1
3

2
4
5
6Додаток 4

Словничок жартівливої музики

гумористична

примхлива

гостра

яскрава

грайлива

незграбна

весела

насмішкувата

потішна

дзвінка

іронічна

кумедна

іскриста

сатирична

легковажна


Урок музичного мистецтва в 7 класі.

Тема семестру: КОМПОЗИЦІЯ МУЗИЧНОГО ТВОРУ.

Тема уроку: МУЗИЧНІ СИМВОЛИ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ.

Мета: розкрити особливості втілення та розуміння життєвого змісту музики, що втілює образи війни та перемоги в творах різних жанрів; поглибити та зосередити увагу на визначенні життєвого змісту музики й особливості його відображення у творах композиторів О. Александрова, Д. Шостаковича, В. Баснера; формувати слухацьку культуру учнів, вміння визначати й розуміти головну думку музичних творів, аналізувати та осмислено інтерпретувати вокальну й інструментальну музику; вдосконалювати вокально-хорові навички унісонного співу та емоційно-виразного виконання творів; виховувати почуття мужності, патріотизму та поваги до загиблих у боях за Батьківщину.

Музичний матеріал: О. Александров,«Священна війна»; Д. Шостакович, Епізод нашестя із Сьомої симфонії; В. Баснер. «На безымяннойвысоте» , І. Тоїдзе, «Родина-мать зовет!».

Тип уроку: урок поглиблення теми, урок-екскурсія.

Обладнання: музичний інструмент, музичний центр, нотна дошка, портрет композитора Д. Шостаковича, підручник 7 клас «Музичне мистецтво» (Г. М. Макаренко,) мультимедійна презентація.

ХІД УРОКУ

1. Організаційний етап уроку.

Вхід учнів до кабінету під звучання пісні «На безымяннойвысоте» В. Баснера.

Музичне вітання .

2. Актуалізація музичного досвіду, опорних знань учнів.

- Які думки навіяла вам музика, що привітала вас на початку уроку?

-З якими образами вона пов’язана?

- Що ви можете сказати про характер музики, її образний зміст ?3. Мотивація навчальної діяльності учнів.

Музичний матеріал сьогоднішнього уроку розширить палітру музичних образів, поглибить ваше вміння аналізувати, розвине здатність сприймати й виконувати музику, пов'язану з образами війни, мужності й героїзму.Повідомлення теми, завдань уроку.

Наш урок є подорожжю в героїчне і трагічне минуле, музичною екскурсією по музеях Великої Вітчизняної війни. Дослідники-екскурсоводи музею познайомлять вас із чудовими творами, що стали символами Великої Вітчизняної війни та Перемоги і їх композиторами.(Слайд1)4. Етап засвоєння нового матеріалу.

- Пісні Великої Вітчизняної … Скільки років минуло після неї, а вони продовжують бентежити наші душі. У чому секрет їхньої сили?

Може, у тому, що написані вони серцем і виражають найсильніші почуття мільйонів людей, ставши частиною життя воєнного покоління.

5. Екскурсія до музею « Пісні Війни, пісні Перемоги» (Слайд 2)

Коли ми згадуємо про Велику Вітчизняну війну, передусім спадає на думку відомий плакат Іраклія Тоїдзе «БАТЬКІВЩИНА-МАТИ КЛИЧЕ!». Цей образ назавжди залишився художнім символом війни. Придивіться уважніше до цього плаката: він так само має велику силу впливу на людей.Як ви гадаєте, чому?А чи була в ті часи пісня, яка закликала до бою так само,як і цей плакат?

Учень-екскурсовод: Такою піснею, безумовно, стала «Священна війна» композитора Олександра Васильовича Александрова, якому на початок війни виповнилося 58 років.У творчому доробку композитора О. Александрова чимало пісень. Але серед них є одна пісня, яку знають усі. Це - «Священна війна» на слова Василя Івановича Лебедєва-Кумача. Вірші поет написав на другий день війни, вони з’явилися в газеті «Известия» й одразу привернули увагу композитора, який наче почув у них сувору, закличну, набатну музику. Пісня була написана протягом кількох годин і до сліз схвилювала виконавців: вони навіть не могли співати, наповнені емоціями.

І справді, наступного дня, 24 червня 1941 року, під її звучання ешелони з бійцями відправлялися на фронт з Білоруського вокзалу.

З того пам’ятного дня почалася біографія цієї відомої і безсмертної пісні.

6. Слухання пісні О. Александрова «Священна війна»

- Який характер цієї пісні?

- Чим вона вас схвилювала?

- Чому пісня стала музичним символом воєнного лихоліття ?

- Дійсно, могутня сила пісні наче об’єднала людей в єдиному пориві, єдиному почутті. Вона зверталася до кожного серця надавала бійцям рішучості й впевненості проводжаючи на святий бій за Батьківщину.

Саме тому ця пісня навіки залишилася музичним символом війни. Вона – наша совість і гордість, пам’ятник всепереможного духу великого народу, могутньої сили мистецтва.

7. Екскурсія до музею «Сьомої симфонії».

Світову музичну культуру неможливо уявити без музики видатного композитора 20-го століття Дмитра Дмитровича Шостаковича.(Слайд3)


В одній із шкіл м. Санкт-Петербурга (Росія) створений музей, присвячений Сьомій симфонії композитора.

Серед 16 симфоній Д. Шостаковича Сьома («Ленінградська») посідає особливе місце, як полум’яний і гнівний відгук композитора і громадянина на суворі події війни. (Слайд4-8)

Учень-екскурсовод: 1941 рік… Страшна та нищівна війна наближається до Ленінграда. Бомби та снаряди спотворюють прекрасне місто. Всесвітньо відомий композитор, професор Ленінградської консерваторії Дмитро Шостакович живе у обложеному Ленінграді, бере участь у захисті рідного міста. У нього народжується грандіозний задум нового твору, що відобразив би думки і почуття мільйонів людей.

З незвичайним натхненням композитор почав складати Сьому симфонію – «Ленінградську». Ані голод, ані осінній холод, ані артобстріли й бомбардування не змогли завадити натхненній праці.

«Сьома симфонія — це поема про нашу боротьбу, про нашу майбутню перемогу»,— писав Д. Шостакович. Її створення і її перше виконання в блокадному Ленінграді (1942 р.) були подвигом в ім'я життя. Саме тому цю симфонію називають «Ленінградською».

9 серпня 1942 року — це одна з найбільш пам'ятних сторінок у літописі життя блокадного Ленінграда. Саме в цей день, коли за планами гітлерівської верхівки фашистські війська повинні були увійти до міста, вся країна слухала трансляцію Сьомої симфонії із зали Ленінградської філармонії. Ноти симфонії доставив спеціальний літак, що прорвався крізь вогняне кільце блокади. Щоб зібрати необхідний склад виконавців (у місті залишилось усього п'ятнадцять оркестрантів), були терміново викликані музиканти, які вже змінили свої інструменти на зброю. І ось над Ленінградом з усіх репродукторів лине натхненна музика Сьомої симфонії — симфонії всепереможної мужності.8. Слухання: Симфонія №7 («Ленінградська»), Епізод нашестя, частина 1, Д. Шостакович.

- Яке враження справила на вас музика нашестя й екскурсія музеєм?

- Які елементи музичної мови використав композитор для створення епізоду нашестя?

- Так, епізод нашестя починається віддаленим дробом малого барабана. На фоні ледь чутного ритму виникає тема ворога.

(Виконайте як вокаліз тему нашестя й відтворіть ритмічний рисунок, на фоні якого звучить тема).

Вона має маршовий характер, одноманітну ритмічну формулу, яка нав’язливо повторюється та мелодію, примітивну у своєму тупцюванні на місці, різких стрибках угору і вниз, яка позбавлена живих інтонацій. • Як проходить розвиток основної теми, яка створює образ руйнівної сили?

Тема ворога ніби виростає і насувається, стає дедалі несамовитішою та оскаженілішою. Музика передає нелюдську жорстокість і сліпий фанатизм військової машини фашизму. Повторюючись 11 разів, тема поступово проявляє свою звірячу сутність і сприймається як образ зла, руйнівної сили. Тому не дивно, що тему нашестя охарактеризували як «танок пацюків під дудку щуролова».

Але у цю гнітючу атмосферу вривається тема опору, протесту, що мужньо та життєствердно звучить на фоні картини хаосу та руйнування і приводить до переможного фіналу.(Слайд 9-10)

 • Яку роль відіграє оркестр? (Змінюється оркестровка, гармонія, динаміка)

Коли Сьому симфонію вперше виконували за кордоном у Нью-Йорку, під керуванням диригента АртуроТосканіні, то її транслювали одночасно 134 радіостанції США та 99 радіостанцій Латинської Америки. По всьому світові розлетівся вислів одного американського журналіста: «Який диявол зможе перемогти народ,що створює таку музику?!»

9. Екскурсія до музею пісні «На безіменній висоті»(Слайд11-12)

- Як ви вважаєте, чи може пісня бути цілісним образом війни?

- Які риси характеру людини може оспівувати така пісня?

- У тяжкі й драматичні роки минулої війни звучали музика й пісні, які народжувались під гуркіт канонади і крокували нога в ногу з конкретними подіями героїчного часу, з бійцями йшли вперед до перемоги.

Вони — відлуння пережитої війни, пісні-спогади, пісні-пам'ять.

Уявіть, що ми потрапили до «безіменного» музею, котрий міг би перебувати біля кожної безіменної висоти, у боях за яку гинули мужні солдати.Слухання та виконання: В. Баснер, « На безіменній висоті».

Учень-екскурсовод: - Пісня композитора Веніаміна Баснера на слова Михайла Матусовського «На безымяннойвысоте» по праву ввійшла в один ряд із піснями воєнної доби. Основою цієї пісні-спогаду є реальний бойовий епізод часів минулої війни, далекого 1943 року. Вона присвячена героїчному подвигу вісімнадцяти бійців, які вступили в нерівний бій із фашистськими загарбниками.

Пісня, що прозвучала вперше в кінофільмі «Тиша» в 70-ті роки минулого століття, через сорок років після війни, набула великої популярності. Звучить вона й досі.

А на пам'ятнику загиблим воїнам на «безіменній» висоті біля села Рубєженка застигли викарбувані слова з пісні:

«Мы не забудем, не забудем

Атаки яростные те.

У незнакомого поселка,

На безымянной высоте».

Давайте виконаємо пісню «На безымяннойвысоте» композитора В. Баснера й спробуємо розкрити «секрет» її успіху.

10. Виконання «На безымянной высоте».

- У чому «секрет »її успіху?

- Яке враження справила на вас ця пісня?

Учень-екскурсовод: - «Секрет» успіху цієї пісні, яка справді набула всенародної популярності, пов’язаний з тим, що її створили безпосередні учасники бойових дій на фронтах Великої Вітчизняної війни. Через багато років Веніамін Юхимович Баснер (автор музики) писав: «Я бачив, я відчував трагедію війни, а це не забувається».

Героїчний подвиг радянських солдат, про який повідав у своєму вірші Михайло Львович Матусовський, глибоко схвилював композитора. Він написав якусь особливу мелодію – просту, сувору та зворушливу. Для людей похилого віку це – пісня-спогад, для молоді – втілення подвигу їхніх однолітків років Великої Вітчизняної війни.

- Як засоби виразності сприяють створенню музичного образу пісні?

(Слайд13-15)

11. Згадайте пісні, в яких відображено тему війни, оспівано героїзм, мужність солдатів І Перемога. (Слайд16)

Пісні «Балада про солдата» В. Соловйова-Сєдого;

Д. Тухманов «День Перемоги» - слухання.

12. Релаксація. Підсумок уроку.

- Які почуття викликала у вас музика,що звучала на уроці?

- Чим вона вас вразила?

- Який музичний твір найбільше запав вам у душу?

- Про який із них ви хотіли б розповісти, написати вірш, намалювати картину?

Оцінювання музично-творчої діяльності учнів на уроці.

13. Домашнє завдання.

Слухати музику на власний вибір. Звернути увагу на твори, які втілюють образи воєнних днів.Вихід учнів із класу під звучання пісні Д. Тухманова «День Перемоги».
Каталог: Files -> downloads
downloads -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
downloads -> Для вчителів зарубіжної літератури
downloads -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
downloads -> Талант людини це божий дар
downloads -> Василь Стус постать,що єднає
downloads -> Антон павлович чехов
downloads -> Остап Вишня. Трагічна доля українського гумориста. Моя автобіографія
downloads -> Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

«Формування ключових компетентностей учнів засобами уроків музичного мистецтва» iconАналітична довідка 6 Перелік кращих робіт, нагороджених дипломами XХ обласної виставки-презентації педагогічних ідей та технологій за темою «Формування ключових компетентностей учнів на основі інноваційних освітніх технологій»
«Формування ключових компетентностей учнів на снові інноваційних освітніх технологій»
«Формування ключових компетентностей учнів засобами уроків музичного мистецтва» iconФормування ключових життєвих компетентностей учнів при викладанні біології та природознавства

«Формування ключових компетентностей учнів засобами уроків музичного мистецтва» iconПитання для розгляду Особливості музичного мистецтва
Мистецтво передавання художнього змісту музичного твору засобами співацького голосу
«Формування ключових компетентностей учнів засобами уроків музичного мистецтва» iconФормування предметних І міжпредметних компетентностей учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Учасники семінару об’єднуються у чотири групи, в кожній із яких є вчителі музичного І образотворчого мистецтв
«Формування ключових компетентностей учнів засобами уроків музичного мистецтва» iconОпис власного педагогічного досвіду з проблеми «Формування І розвиток музичних компетентностей дошкільника та школярів» вчителя музичного мистецтва, спеціаліста вищої кваліфікаційної категорії, звання «старший вчитель»
Дудчанське зосшп I-III ступенів с. Дудчани Нововоронцовського району Херсонської області
«Формування ключових компетентностей учнів засобами уроків музичного мистецтва» iconМетодичний посібник «Міжпредметні зв’язки органічна складова навчання фізики в школі»
Міжпредметні зв'язки та їх вплив на формування ключових та предметних компетентностей учнів у процесі вивчення фізики
«Формування ключових компетентностей учнів засобами уроків музичного мистецтва» iconУроки музичного мистецтва. 5 клас Навчально-методичний посібник для вчителів музичного мистецтва
Шляхтової Т. В., учителя музичного мистецтва Смілянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №11 Смілянської міської ради, під...
«Формування ключових компетентностей учнів засобами уроків музичного мистецтва» iconШкола перспективного педагогічного досвіду вчителів фізики м. Тернополя
Формування ключових компетентностей на уроках фізики з використанням сучасних інноваційних педагогічних технологій
«Формування ключових компетентностей учнів засобами уроків музичного мистецтва» iconУрок громадянської освіти в 3 класі з використанням ікт тема. Славетні українці Мета: формування ключових компетентностей
Кт осмислювати, опрацьовувати та використовувати інформацію з різних джерел, користуватися різноманітною довідковою літературою
«Формування ключових компетентностей учнів засобами уроків музичного мистецтва» iconУроки музичного мистецтва. 6 Клас навчально-методичний комплекс для вчителів музичного мистецтваБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка