Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально економічного, суспільно-політичногоСторінка1/10
Дата конвертації24.05.2017
Розмір1,58 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України та сталого розвитку суспільства і держави

1

Вплив температури дисипативного розігріву на динамічні характеристики вимушених резонансних коливань тривимірних тіл з непружних п’єзоелектричних матеріалів

0115U001213

Фундаментальна

Фундаментальні дослідження з найбільш актуальних проблем…

(154,995 тис.грн)


чл.-кор. НАПН України, ректор університету професор В.Д.Будак

Карнаухов В.Г.

Козлов В.І.

Січко В.М.

Овчаренко А.В.

Пархоменко О.Ю.

Рехтета М.А.

Завгородній А.В.

Дінжос Р.В.01.01.2015 31.12.2017

Математичні моделі та чисельно-аналітичні методи дослідження вимушених резонансних неоднорідних тіл обертання з пасивних і п’єзоактивних непружних матеріалів при дії на них гармонічних за часом механічних та електричних навантажень
Етап ІІ Розробка моделей та методів дослідження вимушених резонансних коливань неоднорідних тіл обертання з пасивних і п’єзоактивних непружних матеріалів
Моделі дослідження вимушених резонансних коливань неоднорідних тіл обертання з пасивних і п’єзоактивних непружних матеріалів
Карнаухов В.Г.

2016

Моделі задач про коливання й дисипативний розігрів тривимірних тіл з непружних пасивних матеріалів при врахуванні фізичної нелінійності першого типу
Будак В.Д.

2016

Моделі задач про коливання й дисипативний розігрів тривимірних тіл з непружних п’єзоактивних матеріалів при врахуванні фізичної нелінійності першого типу
Козлов В.І.

2016

Аналітичні вирази для комплексних характеристик пасивних матеріалів з використанням макроскопічної моделі пластичності з лінійним зміцненням
Дінжос Р.В.

2016

Алгоритми зведення нестаціонарних задач теплопровідності до системи звичайних диференціальних рівнянь 1-го порядку за числом
Овчаренко А.В.

2016

Алгоритми зведення задач про стаціонарні коливання тіл з пасивних матеріалів до системи алгебраїчних лінійних рівнянь з комплексними коефіцієнтами
Рехтета М.А.

2016

Алгоритми зведення задач про стаціонарні коливання тіл з п’єзоактивних матеріалів до системи лінійних алгебраїчних рівнянь з комплексним коефіцієнтом
Пархоменко О.Ю.

2016

Чисельні методи розв’язування великих систем лінійних алгебраїчних рівнянь з комплексними та дійсними коефіцієнтами.

Інтеграли по кожному скінченному елементу, на які розбивається тіло


Січко В.М.

2016

Сетоди розв’язування великих систем диференціальних рівнянь за часом-метод скінченних різниць

Алгоритм обчислення властивостей анізотропних матеріалів для кожного скінченного елемента та їх об’єднання в глобальній матриці


Завгородній А.В.

2016

Алгоритми скінченно-елементарного розрахунку деформацій і напружень Порівняльні таблиці достовірності і точності результатів запропонованих чисельних методів та одержаними на основі наближених моделей

2

Психолого-педагогічні засади становлення професійної суб’єктності


0115U001209

Фундаментальна

Фундаментальні дослідження з найбільш актуальних проблем…

(122,750 тис.грн)


Євдокимова Н.О.

Євдокимова Н.О.

Швалб Ю.М.

Мороз Р.А.

Задіранова Г.В.

Дроботун О.С

Грушевський В.О.01.01.2015 р. -31.12.2017 р.

Інноваційні технології становлення професійної суб’єктності

Статті у наукометричних базах – 3

Статті у іноземних виданнях – 8

Фахові статті – 12

Тези – 20 Монографії - 4

Етап ІІ. Створення та апробація моделей становлення професійної суб’єктності студента

01.01.16-

31.12.16 р.Емпіричні моделі становлення професійної суб’єктності студента. Критерії ефективності впровадженння розроблених моделей. Верифікація побудованих моделей. Методичні рекомендації щодо впровадження моделей формування професійної суб’єктності в освітній процес вишу
Євдокимова Н.О

01.01.16-

31.12.16


Верифікація моделі становлення професійної суб’єктності студентів-юристів
Швалб Ю.М.

01.01.16-

31.12.16


Верифікація моделі становлення професійної суб’єктності студентів спеціальності «Соціальна робота»;
Мороз Р.А.

01.01.16-

31.12.16


Верифікація моделі становлення професійної суб’єктності через участь студентів-психологів у волонтерському русі
Дроботун О.С.

01.01.16-

31.12.16


Верифікація моделі становлення професійної суб’єктності студентів різних спеціальностей засобами психологічної служби університету
Задіранова Г.В.

01.01.16-

31.12.16


Верифікація моделі становлення професійної суб’єктності студентів педагогічних спеціальностей

3

Соціально-педагогічна підтримка соціально вразливих категорій населення

0115U002260

Інститут проблем виховання НАПН України, Лабораторія соціальної педагогіки

Фундаментальні дослідження найбільш актуальних проблем…АлєксєєнкоТ.Ф.,к.п.н., ст..наук.співробітник Лабораторії соціальної педагогіки

Стариков І.М. Докторович М.О.

Хозраткулова І.А.

Мазур В.М.

Султанова Н.В

Короткова О.М.


2015-18 рр

Модель соціально-педагогічної підтримки соціально вразливих категорій населення
Етап ІІ

01.01.2016-31.12.2016

Уточнення поняття «соціально вразливі групи населення», «соціально вразливі категорії клієнтів». Розробка та обґрунт. критеріїв та показників вразливості соціальних груп.
Старіков І.М.

01.01.2016-31.12.2016

Система методологічних основ соціально-педагогічної підтримки
Докторович М.О.

01.01.2016-31.12.2016

Поняття , сутність і функції соціально-пе

дагогічної підтримки. Кризові втручання.


Мазур В.М.

01.01.2016-31.12.2016

Діагностичний та корекційний інструментарій соціально-педагогічної підтримки вразливих категорій населення
Султанова Н.В

01.01.2016-31.12.2016

Модель соціальної реабілітації дітей з обмеженими можливостями здоров’я
Короткова О.М.

01.01.2016-31.12.2016

Система соціально-педагогічної роботи з інфантильними підлітками

4

Облік і аналіз як інформаційна система для економічної безпеки підприємства в конкурентному середовищі

0116U003586

Фундаментальні дослідження з найбільш актуальних проблем…

Бурова Т.А.

Ужва А.М.;

Гнатенко Є.П.

Волковицька О.М.

Клименко С.О.

Мікрюкова Л.В.

Волошина В.В.

Грєхова О.Т.

Терлецька І.В.01.02.2016р.

01.02.2019р.


Система теоретичних поглядів з удоскона

лення обліку, аналізу і аудиту не оборот

них активів, власного капіталу та довгострокових зобов’язань підприємства. Концепція інформаційної системи обліку, аналізу і аудиту для економічної безпеки підприємства в конкурентному середовищі. Публікація наукових статей у фахових виданнях - 9, тез - 4, участь у конференціях друк навч. посібників Проведення науково-практичних конференцій – 1.

Етап І. Теоретико-методологічні основи обліку, аналізу, аудиту в управлінні діяльністю підприємств для економічної безпеки в конкурентному середовищі.


Бурова Т.А.

Бурова Т.А.

01.01.2016р.

31.12.2016р.Концепція обліково-аналітичної інформації необоротних активів, капіталу в конкурентному середовищі. Удосконалення методики оцінки аудиту окремих видів активів підприємства.
Ужва А.М.

01.01.2016р.

31.12.2016рТеоретико - методичне обґрунтування обліку нематеріальних активів та довгострокових зобов’язань для економічної безпеки підприємства.
Гнатенко Є.П.

01.01.2016р31.12.2016р

Концепція ефективності використання необоротних активів підприємства в конкурентному середовищі.
Волковицька О.М.

01.01.2016р31.12.2016р

Концепція оцінки ефективності обліково-аналітичної інформації маркетингової діяльності підприємств.
Клименко С.О.

01.01.2016р31.12.2016р

Теоретико-методичні матеріали щодо формування капіталу підприємства в умовах економічної безпеки.
Мікрюкова Л.В

01.01.2016р31.12.2016р

Система сучасних підходів стосовно обліку необоротних активів та власного капіталу суб’єктів державного сектору.
Волошина В.В.

01.01.2016р31.12.2016р

Аналіз та узагальнення теоретичних поглядів з удосконалення обліку та внутрішньогосподарського контролю активів конкурентоздатного підприємства.
Грєхова О.Т

01.01.2016р31.12.2016р

Узагальнення результатів аналізу теоретичних поглядів щодо впливу державних регуляторів на розвиток АПК в конкурентному середовищі.
Терлецька І.В.

02.01.2016-30.12.2016

Теоретико-методичний базис аудиту власного капіталу та довгострокових зобов’язань як засобу контролю фінансової діяльності в умовах економічної безпеки.

5

Формування соціально-правових компетенцій майбутніх фахівців в умовах вищого навчального закладу

Договір № 41 про сприяння в реалізації програми правової освіти населення від 25 червня 2014 року між Головним управлінням юстиції у Миколаївській області та МНУ імені В.О.Сухомлинського0115U001239

Фундаментальна

Фундаментальні дослідження з найбільш актуальних проблем…Шубін С.П.

Кириченко О.А.

Кириченко О.А., Чернетченко В.В.,Кіщак Ю.І., Юркова Г.В., Валькова Є.В., Дмитрук І.М., ст. Шличек О.Ю.

001/02/2015-

31/12/2016Теоретико-методична модель формування правових компетенцій у студентів вищих навчальних закладів

Каталог: wp-content -> uploads
uploads -> Біографія: Максим Рильський
uploads -> Рекомендована література
uploads -> Зарубіжна література
uploads -> Бібліотека вищашко ла анотований огляд періодичних видань за 011 рік Випуск київ 2012
uploads -> Спортивна слава україни (довідково-інформаційний матеріал для лекторсько-просвітницьких груп народних домів про спортсменів Героїв України)
uploads -> Літературна вікторина Т. Г. Шевченко – великий син України Коли І де народився Т. Г. Шевченко?
uploads -> Плани практичних занять
uploads -> Тема. Життєвий І творчий шлях французького письменника Альбера Камю; його філософські та естетичні погляди. А. Камю й екзистенціалізм
uploads -> Поетика національного міфу в романній творчості Пола Остера


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально економічного, суспільно-політичного iconСоціально-історичні науки
...
Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально економічного, суспільно-політичного iconІнформація про наукову та науково-технічну діяльність сумдпу імені А. С. Макаренка за 2012 рік пріоритетні напрями
Фундаментальні І прикладні наукові дослідження з проблем розвитку соціально-економічного, суспільно-політичного та людського потенціалу...
Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально економічного, суспільно-політичного iconПрограма навчальної дисципліни
Змістовий модуль Основні тенденції суспільно-політичного, економічного І культурного розвитку країн Західної Європи І США на рубежі...
Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально економічного, суспільно-політичного iconІнформація щодо стану соціально-економічного розвитку міста
Надаємо довідку про стан соціально економічного розвитку міста за січень – липень 2016 року та перелік проблемних питань соціально-економічного...
Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально економічного, суспільно-політичного iconЗ повагою та найкращими побажаннями редакційна колегія
Рівень науки та освіти в усі часи виступав індикатором потенційних можливостей розвитку будь-якого суспільства. Сьогодні для успішного...
Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально економічного, суспільно-політичного iconРішення 2017 р м. Ірпінь № Про Програму соціально-економічного та культурного розвитку м. Ірпінь та селищ Ворзель, Гостомель, Коцюбинське
Демченко С. А. про Програму соціально-економічного та культурного розвитку м. Ірпінь та селищ Ворзель, Гостомель, Коцюбинське на...
Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально економічного, суспільно-політичного iconПлан основних подій та заходів суспільно-політичного, економічного та культурного характеру, які проводяться в місті Володимирі-Волинському з 08. 05. 17 по 14. 05. 2017 р
Хіі обласний Фестиваль фізичної культури та військово-патріотичного виховання учнівської молоді Волині
Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально економічного, суспільно-політичного iconУкраїна чернігівська обласна державна адміністрація департамент економічного розвитку
Департамент економічного розвитку облдержадміністрації повідомляє про конкурс талантів видавництва


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка