Галузь знань: 0305 «Економіка І підприємництво», 0306 «Менеджмент І адміністрування» Напрям(и) підготовки: ет,емс,епр,епі,епек,мпр,фпр,БД,ефк,ОА, упеп, ам,МП,зед,мпт,мід донецьк, 20Сторінка1/23
Дата конвертації17.04.2017
Розмір5,21 Mb.
ТипКонспект
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ВИЩА ШКОЛА ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ та ІННОВАЦІЙ


СХВАЛЕНО

Протокол засідання кафедри

соціології та політології
№____ від ____ __________ 20__р

Завідувач кафедри
«____» «_________» 20_ р.

РецензентКОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ


з нормативної навчальної дисципліни циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки
Психологія

для студентів всіх форм навчанняГалузь знань: 0305 «Економіка і підприємництво», 0306 «Менеджмент і адміністрування»

Напрям(и) підготовки: ЕТ,ЕМС,ЕПР,ЕПІ,ЕПЕК,МПР,ФПР,БД,ЕФК,ОА, УПЕП, АМ,МП,ЗЕД,МПТ,МІД

Донецьк, 20___


УДК 37:65.012

Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з нормативної навчальної дисципліни циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки «Психологія» для студентів денної (заочної, денно-заочної) форми навчання технічних і природничих галузей знань / Укл. Л.С.Яковицька, Ю.В. Кушнір, С.В.Вертило, Т.О.Ломова, И.В.Пузь. - Донецьк: ДоНТУ, 2011. –334с.
Конспект лекцій містить теоретичний матеріал згідно вимогам освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», 0306 «Менеджмент і адміністрування»
Укладачі:

Л.С.Яковицька, доцент

Ю.В. Кушнір, ст. викладач

С.В.Вертило, ст. викладачЗМІСТ
Загальні положення з дисципліни « Психологія» ............................................2

Вступ......................................................................................................................4

Мета і завдання курсу...........................................................................................5 Тема 1. Загальна характеристика сенсорно-перцептивних процесів...............6

Тема 2. Увага.......................................................................................................10

Тема 3. Пам ять....................................................................................................27

Тема 4. Мислення.................................................................................................35

Тема 5. Уява і уявлення у творчій діяльності....................................................48

Тема 6. Предмет і завдання психології особистості.........................................61

Тема 7. Психологічна природа особистості.......................................................75

Тема 8. Розвиток психіки та становлення особистості.....................................87

Тема 9. Психологічна структура особистості...................................................106

Тема 10.Свідомість, самосвідомість та рефлексивні характеристики особистості...........................................................................................................115

Тема 11.Гармонія та відхилення у розвитку особистості................................141

Тема 12. Методологічні засади сучасних теорій особистості.........................173

Тема 13. Загальна характеристика афективної сфери особистості.................187

Тема 14. Принципи та методи психології емоцій.............................................206

Тема 15. Емоційні стани і фактори їх регуляції...............................................210

Тема 16. Загальні характеристики емоцій інтересу, радості , здивування, печалі, гніву..........................................................................................................222

Тема 17. Теорії волі.............................................................................................233

Тема 18. Функціональне призначення афективної сфери...............................251

Тема 19. Вольові якості особистості..................................................................262

Тема 20. Проблеми та методологічні основи структурного аналізу діяльності..............................................................................................................276

Тема 21. Психологічний аналіз потребнісно-мотиваційної підсистеми діяльності та поведінки особистості..................................................................285

Тема 22. Психологічний аналіз операціональної підсистеми діяльності та поведінки особистості.........................................................................................293

Тема 23. Психологічний аналіз інформаційної підсистеми діяльності та поведінки особистості....................................................................................... 300

Тема 24. Психологічний аналіз регулятивної системи особистості..............317

Список рекомендованої літератури...................................................................333


ВСТУП

Дисципліна “Психологія” є нормативним компонентом гуманітарного блоку професійної підготовки бакалаврів економічних напрямків, тому викладається на всіх спеціальностях даного напрямку денної, заочної і денно-заочної форм навчання.

Навчальний курс “Психологія” інтегрує знання про індивідуальний світ людини, взятий у психологічних закономірностях його розвитку і функціонування та знання і вміння щодо функцій і механізмів управління власним розвитком. Особистісно-орієнтований зміст дисципліни дозволяє забезпечити студентам послідовний перехід від пізнання до розвитку і управління як своєю власною поведінкою, так і поведінкою інших людей.

Основу елементів бази знань даної дисципліни складають категорії та поняття, що розкривають психологічну сутність фахівця, особливості психічних явищ, закономірності розвитку психічних властивостей особистості.

Вивчення змісту лекцій з дисципліни „Психологія” дозволяє пізнати закономірності своєї психічної діяльності, сформувати потребу в особистісному розвитку і самовдосконаленні, навчитися виявляти психологічні особливості інших людей, будувати позитивні стосунки з оточенням, досягати індивідуальних цілей в процесі професійної самореалізації.

Мета лекційного курсу дисципліни полягає у вивчені загальних закономірностей, механізмів становлення та розвитку психічних пізнавальних процесів, властивостей, станів та утворень.

Курс лекцій розроблений у відповідності до навчальних планів, відповідає сучасним вимогам щодо якості лекційного матеріалу і загальним нормативним вимогам до змісту і методики організації процесу навчання з дисципліни.Лекція— основна форма проведення навчальних за­нять у вищому навчальному закладі, яка призначена для засвоєн­ня теоретичного матеріалу. Як правило, лекція охоплює основ­ний теоретичний матеріал окремої чи декількох тем навчальної дисципліни. Тематика курсу лекцій визначена робочою навчальною програмою. Можливе читання проблемних лекцій, зміст яких стосується даної дисципліни, але не охоплений навчальною програмою. Такі лекції проводяться провідними вченими-фахівцями для студентів і працівників вузів у спеціально відведений час. Лекції читають професори і доценти (викладачі) вузу. У ви­ключних випадках читання лекцій дозволяється викладачам за відповідним рішенням кафедри.

Кожен черговий лекційний матеріал викладач компонує на­вколо головної ідеї («опорної бази»). Для більш якісної підготовки курсу нами враховані психолого-педагогічні рекомен­дації лекторові щодо підготовки лекційного матеріалу з такою послі­довністю: 1) виступ у собі (матеріал потрібно «пережити», щоб він мав особистий відбиток); 2) виступ для себе (внутрішній мо­нолог за текстом); 3) виступ для уявних слухачів (тренування до­повіді).

В основу вище зазначеного лекційного курсу покладено метод «опо­рної бази», який полягає у базовому нагромадженні з кож­ного окремого питання лекції найбільш важливого матеріалу, з метою підвищення продуктивності процесу навчання. Основні принципи цього методу полягають у наступному: виклад матеріалу великими часовими «порціями»; повторення викладеного кілька разів; зво­ротний зв'язок з аудиторією у вигляді обговорення матеріалу.

У результаті вивчення курсу студент повинен:

ЗНАТИ:


  • основні терміни та поняття психології на рівні відтворення, тлумачення та використання їх у повсякденному та професійному житті;

ВМІТИ:

  • використовувати психодіагностичні методи та методики у відповідності з їх призначенням;

  • здійснювати самоаналіз, самооцінку, саморозвиток власних психологічних особливостей;

  • використовувати психологічні знання про людину для аналізу конкретних життєвих ситуацій;

  • розуміти та адекватно оцінювати інших людей;

  • успішно взаємодіяти та вирішувати конфлікти з іншими людьми;

  • регулювати власні стани, знижувати емоційну напругу;

  • ефективно управляти часом, організовувати власну діяльність; корегувати свої цілі та завдання, контролювати власні дії та вчинки.

Завдання лекційного курсу – сформувати систему теоретико-методологічних знань із проблем психологічної науки і практики, пізнання структурних елементів психіки – психічних пізнавальних процесів, властивостей, станів і утворень на рівні відтворення і тлумачення для практичного застосування та втілення в процесі фахової діяльності майбутнього спеціаліста.
Тема 1. Загальна характеристика сенсорно-перцептивних процесів.

План

1. Відчуття як частина пізнавального процесу.

2. Сприйняття і його основні властивості.
1. Сьогодні ми будемо міркувати над наступними питаннями: « Чи доступний для пізнання навколишній нас мир», « Чи існують можливості для одержання об'єктивної інформації», і, нарешті, « Чи властиві людині які-небудь властивості, що відкривають доступ до пізнання»?

Людина безсмертна завдяки

пізнанню.

Пізнання - це корінь його життя,

його безсмертя.

Г.В.Гегель

Пізнання виникає одночасно з походженням людини. На основі пізнання людина освоює мир і усвідомлює себе як частина цього миру.

Із цього приводу добре говорив відомий російський філософ Н. А. Бердяєв.

«Джерела людини лише частково можуть бути зрозумілі й раціоналізовані . Таємниця особистості нікому не зрозуміла до кінця. Особистість людська більше таємнича, чим мир. Вона і є цілий мир. Людина - мікрокосм і містить у собі всі».

З наукового погляду пізнання - це свідома, активна, цілеспрямована діяльність людини, соціальної групи, суспільства, спрямована на досягнення знання, яких необхідно для успішного перетворення миру й удосконалювання самого себе.

Процес пізнання - це, насамперед, форма субъектно-об'єктних відносин. Тобто пізнання - це така взаємодія суб'єкта з об'єктом, результатом якого є нове знання про світ. Пізнання не є пасивним спогляданням миру окремим суб'єктом, а процес активного творчого відбиття дійсності.

Інформацію з навколишнього світу людина одержує за допомогою своїх вихідних інструментів пізнання: зір, слух, нюх, дотик, смак.

Як конкретно відбувається одержання людиною інформації ззовні? Пропоную розглянути цей процес.

Структура прийому інформації:

Р ОЧ НІ ГМ ОЩ ЦВ ЭП ОП М ОС ВН
Подразник впливає на органи почуттів, у результаті чого виникають нервові імпульси, що надходять у головний мозок, там формуються в окремі відчуття, на основі яких складається в цілісний образ сприйняття предмета, що зіставляється з еталонами пам'яті, у результаті чого відбувається впізнання предмета, а потім, за допомогою мислення, відбувається осмислення. Увага повинна бути спрямована на прийом і розуміння інформації.

Розглянемо більш детально кожний з даних пізнавальних процесів.Відчуття – відбиття окремих, конкретних властивостей предметів і явищ, що впливають на органи почуттів у цей момент.

Для виникнення відчуттів, необхідна наявність почуттів, що впливають на органи предметів і явищ реального миру, які називаються подразниками. Вплив подразників на органи почуттів називаються роздратуванням. У нервовій тканині процес роздратування викликає порушення. Порушення систем нервових кліток, при обов'язковій участі кліток кори головного мозку й дає відчуття.

Відчуття, з одного боку, об'єктивні, тому що в них завжди відбитий зовнішній подразник, з іншого боку - суб'єктивні, тому що залежать від стану нервової системи й індивідуальних особливостей.
Класифікація відчуттів по И.Шеррінгтону:
1) екстероцептивні, що виникають при впливі зовнішніх стимулів на рецептори, розташовані на поверхні тіла. До них відносять зорові(85% інформації про зовнішній світ), слухові, нюхові, дотикальні, смакові;

2) інтероцептивні(органічні), пов'язані з рецепторами, що перебувають у внутрішніх органах(голод, спрага, біль);

3) пропріоцептивні, розташовані в м'язах, сухожиллях і суглобних сумках;

з їхньою допомогою мозок одержує інформацію про рух і положення різних частин тіла.

Відчуття - початкове джерело всіх наших знань про навколишній світ. І все-таки одного відчуття навколишнього світу недостатньо.

Наступне запитання стосується того, як ми збираємо наші відчуття в осмислену «картину» миру.


2. Сприйняття (від лат. perceptio - сприйняття) - це відбиття у свідомості людини безпосередньо, що впливають на його органи почуттів, предметів і явищ у цілому. Таким чином, цілісне відбиття предметів і явищ - це фактор, що відрізняє сприйняття від відчуттів (відбиття окремих властивостей предметів і явищ). Але, з іншого боку, сприйняття - це не сума відчуттів, одержуваних від того або іншого предмета, а якісно новий щабель почуттєвого пізнання. С. Рубінштейн, говорячи про сприйняття, підкреслював, що сприймає не ізольоване око, не вухо саме по собі, а конкретна, жива людина.

Наприклад, перед тим, як відкрити конспект і приступити до фіксації інформації, кожний з вас повинен сісти за стіл. У цей момент у вас виникає цілісний образ стола, але одночасно в мозку відбувається робота з розкладання даного предмета на окремі властивості: жовтий колір, квадратну або прямокутну форму. Ви розумієте, що він зроблений із твердого матеріалу. Таким чином, відчуття можуть бути розглянуті, як структурний елемент сприйняття, але, повторююся, сприйняття не є тільки сума відчуттів.

Особливість сприйняття як пізнавального процесу відбивають наступні принципи:

- Принцип резонансу полягає в тім, що вірніше й швидше сприймаються ті стимули, які відповідають потребам особистості.

- Принцип захисту - стимули, що суперечать морально-етичним нормам, прийнятим особистістю, а також очікуванням суб'єкта або потенційно ворожі стимули сприймаються гірше або піддаються перекручуванню.

- Принцип сторожкості - стимули, що загрожують цінності особистості, які можуть привести до серйозних порушень у його психічному функціонуванні, упізнаються швидше всіх інших.

Отже, незважаючи на те, що процес сприйняття являє собою складне явище, все-таки є обмеженим, оскільки процес пізнання не вичерпується тільки сприйняттям. Більше того, сприйняття не дає можливості одержати об'єктивну інформацію. Це стає можливим завдяки мисленню.


Основні властивості сприйняття.
Предметність – здатність відбивати об'єкти і явища реального миру у формі окремих предметів.

Предметність як характеристика образа сприйняття полягає в тім, що, доти, поки ми не зафіксували погляд на якімсь об'єкті, весь навколишній простір сприймається нами, як єдине нерозчленоване ціле. Коштує нам зосередити погляд на об'єкті, як простір миттєво розчленовується на образ самого об'єкта й образ простору. При цьому спостерігається специфічний феномен, що одержав у психології назву «фігури й фону». (Приклад: «ваза», «коло».)


Цілісність – внутрішній органічний взаємозв'язок частин і цілого в образі. Сприйняття – є завжди цілісний образ предмета. Він складається на основі узагальнення одержуваної у вигляді різних відчуттів інформації. Однак, здатність цілісного сприйняття не є вродженою, про це свідчать дані про сприйняття людей, які осліпли в дитинстві й прозріли в зрілі роки. Річард Грегорі (1990р.) наводить приклад пацієнта з катарактою, сліпого від народження. В 52 йому повернули зір. Його нове почуття було йому скоріше в тягар, чим у радість. Один раз він намагався вийти з вікна

5- поверхової лікарні, щоб ближче подивитися на машини. Чи міг він визначити відстань хоча б по розмірі машин? Ні, тому що використання розмірів для визначення дистанції можливо, тільки якщо знаком зовнішній вигляд об'єкта.

Константність – відносна незалежність образа від фізичних умов сприйняття, що проявляється в його незмінності.

Завдяки константності ми сприймаємо навколишні предмети як відносно постійні за формою, кольором, величиною. Найменший нахил голови, добова зміна освітленості, наявність або відсутність хмар - і той самий об'єкт з'являється в новому образі.

Константність форми – явище що, здобувається в процесі онтогенезу, починаючи з першого року життя дитини.

Апперцепція – залежність сприйняття від змісту психічного життя людини, його мотивів, інтересів, емоцій, спрямованості й установок.

Той самий предмет може сприйматися по-різному різними людьми, тому що на процес сприйняття впливає минулий досвід людини. Людина завжди співвідносить будь-яке явище з тим, що вже бачив, чув і почував. Чим більш знайомий для нас об'єкт, тим менше часу потрібно на його впізнавання. Саме тому більшість покупців у супермаркетах роблять незаплановані покупки, тому що до походу в магазин їх підготувала турботлива реклама.

З однієї сторони дивний пристрій ока забезпечує нам широкий доступ до навколишнього світу, з іншого боку - зір має вузькі границі чутливості . Те, що ми бачимо, залежить від таких факторів як наш вік, утворення, соціальний статус, особистих якостей.

Залежність сприйняття від установки була виявлена психологами давно. В 1935р. Р.Ліпер провів експеримент, на підставі якого довів залежність сприйняття від установки. (Ілюстрований приклад)

Через перцептивні установки ми часто бачимо те, що бажаємо бачити.
Крім цього сприйняття залежить від культури. ( Приклад. «Ілюзія Понцо»).

Наступний приклад також відображає залежність сприйняття від культури.Працюючий у Таїланді канадець потрапив в аварію на дорозі; його машину вдарив тайський водій, що перетнув подвійну центральну смугу, обганяючи іншу машину. Після невдалої спроби довести, що винуватий водій-таєць, він викликав поліцію. Канадець указав на подвійну смугу й прямо запитав у поліцейського: «Що, по-вашому, означають ці лінії?» Поліцейський відповів: «Вони вказують на середину дороги, щоб у випадку аварії я міг визначити, на якій відстані звідси вона відбулася». Канадець втратився дарунка мови. Йому й у голову не могло прийти, що подвійна смуга може не означати заборону перетинати дорогу в цьому місці.

Закордонний журналіст, що пише для англомовної газети Bangkok Post, один раз написав, що неписане правило руху в Таїланді - «коли перед тобою на перехресті або у світлофора більше трьох машин, починай свій власний ряд!» Це суперечить західній етиці очікування в черзі, але наочно описує, хоча й у трохи перебільшеній манері, звичайне поводження на перехрестях Таїланду.

Таким чином, відчуття й сприйняття, так само як і інші психічні процеси, є нерозривними частинами єдиного процесу відбиття дійсності. Жоден з названих процесів не протікає як чисто внутрішній і обов'язково включає які-небудь зовнішні, звичайно рухові, ланки. Зорове сприйняття, наприклад, нерозривно пов'язане з рухами очей, дотик - з рухами рук, увага - з м'язовими скороченнями. Мовна діяльність без рухів гортані й лицьових м'язів неможлива. Отже, всі пізнавальні процеси в діяльності людини виявляють свій взаємозв'язок і взаємозалежність.


Висновок. Відчуття й сприйняття, будучи пізнавальними психічними процесами, являють собою базову основу людської психіки. Для них характерний взаємозв'язок і взаємозалежність. Наявність даних процесів дозволяє людині проявляти себе в різних сферах діяльності, пізнавати навколишній світ, змінювати себе, реалізовувати свій потенціал і вести успішне життя.
Література

Загальна психологія/ О. Скрипченко, Л. Долинська, 3. Огороднійчук та ін. — К., 1999.

Сорокун П.А. Общая психология, Псков, 2003.

Радугин А. А. Психология: Учебное пособие для высших учебных заведений. – М.: Центр, 2003.

Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию: Курс лекций. – М.,2002.

Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания /Б.Г. Ананьев. – СПб.: Питер, 2001.Тема 2. Увага.

План

1. Теорії уваги.

2. Установка і психічна саморегуляція.

3. Фізіологічні основи уваги.

4. Види і властивості уваги.
1. Одну з найбільш відомих психологічних теорій уваги запропонував

Т. Рибо. Він вважав, що увага, незалежно від того, чи є воно ослабленим або посиленим, завжди пов'язане з емоціями і викликається ними. Рибо припускав особливо тісну залежність між емоціями і довільною увагою. Він вважав, що інтенсивність і тривалість такої уваги безпосередньо обумовлені інтенсивністю і тривалістю асоційованих з об'єктом уваги емоційних станів.

Мимовільна увага також цілком залежить від афективних станів. «Випадки глибокого і сталого мимовільної уваги виявляють всі ознаки невтомній пристрасті, постійно поновлюється і постійно прагне задоволення».

Стан уваги завжди супроводжується не лише емоційними переживаннями, але також певними змінами фізичного і фізіологічного стану організму. Тільки на основі детального і ретельного вивчення подібного роду станів можна скласти ясне уявлення і про механізми уваги.

Т. Рибо підкреслював значення фізіологічних зв'язків психічних процесів і станів, і ця обставина позначилося на його трактуванні уваги. Таким чином, теорію Рибо можна назвати психофізіологічною. Увага, як чисто фізіологічний стан, має комплекс судинних, дихальних, рухових та інших довільних або мимовільних реакцій.

Інтелектуальне ж увагу підсилює кровообіг у зайнятих мисленням органах тіла. Стан зосередженості уваги супроводжується також рухами усіх частин тіла: обличчя, тулуба, кінцівок, які разом з власне органічних реакцій виступають як необхідна умова підтримки уваги на належному рівні.

Рух, на думку Т. Рибо фізіологічно підтримує і посилює даний стан свідомості. Для органів чуття (зору та слуху) увагу означає зосередження і затримку рухів, пов'язаних з їх налаштуванням та управлінням.

Зусилля, яке ми докладаємо, зосереджуючи і утримуючи увагу на чомусь, завжди має під собою фізичну основу. Йому відповідає відчуття м'язового напруги, а майбутні згодом відволікання уваги пов'язані, як правило, з м'язовим перевтомою у відповідних моторних частинах реціпірующіх систем.

Т. Рибо вважав, що руховий ефект уваги полягає в тому, що деякі відчуття, думки, спогади отримують особливу інтенсивність і ясність в порівнянні з іншими від того, що вся рухова активність виявляється зосередженої на них.

В умінні керувати рухами і полягає секрет довільної уваги. Довільно відновлюючи руху, пов'язані з чимось, ми тим самим звертаємо на це нашу увагу. Такі характерні риси моторної теорії уваги, запропонованої Т. Рибо.

Теорія установки Д.М. Узнадзе

Мабуть, варто розглянути теорію, яка пов'язує увагу з поняттям установки. Теорія установки запропонована Д. Н. Узнадзе і спочатку стосувалася особливого роду стану попереднього налаштування, яке під впливом досвіду виникає в організмі і визначає його реакції на подальші дії.

Наприклад, якщо людині дати в руки два однакових за обсягом, але різних за вагою предмета, то потім він буде по-різному оцінювати вага інших, однакових предметів. Той з них, що опиниться в руці, де раніше знаходився більш легкий предмет, на Цього разу здасться більш важким, і навпаки, хоча два нових предмета на самому справі в усіх відношеннях будуть однаковими. Кажуть, що в людини, виявляє таку ілюзію, сформувалася певна установка на сприйняття ваги предметів.

Установка, на думку Д. Н. Узнадзе, безпосередньо пов'язана з увагою. Внутрішньо вона і висловлює собою стан уваги людини. Цим пояснюється, зокрема, те, чому в умовах імпульсивного поведінки, пов'язаної з відсутністю уваги, у людини, тим не менш, можуть виникати цілком певні психічні стану, почуття, думки, образи.

З поняттям установки в теорії Узнадзе також пов'язане поняття об'єктивації. Вона трактується як виділення під впливом встановлення певного образу, або враження, отриманого під час сприйняття навколишньої дійсності. Цей образ, або враження, і стає об'єктом уваги (звідси назва -- "об'єктивація ").

Концепція П.Я. Гальперіна.

Цікаву теоретичну точку зору на увагу запропонував П. Я. Гальперин. Основні положення цієї концепції зводяться до наступного:

Увага є одним з моментів орієнтовно-дослідницької діяльності. Воно представляє собою психологічну дію, спрямовану на зміст образу, думки, іншого феномену, який є в даний момент часу у психіці людини.

За своєю функцією увага являє собою контроль цього змісту. У кожному дії людини є орієнтовна, виконавча і контрольна частини. Ця остання і представляється увагою як таким.

На відміну від інших дій, які виробляють певний продукт, діяльність контролю, або увагу, не має окремого, особливого результату.

Увага як самостійний, конкретний акт виділяється лише тоді, коли дія стає не тільки розумовою, а й скороченою. Не всякий контроль слід розглядати як увага. Контроль лише оцінює дію, в той час як увагу сприяє його поліпшення.

Під увагою контроль здійснюється за допомогою критерію, міри, зразка, що створює можливість порівняння результатів дії і його уточнення.

Довільна увага є планомірно здійснюваою увагою, тобто форма контролю, виконується за заздалегідь складеним планом, зразком.

Для того, щоб сформувати новий прийом довільної уваги, ми повинні поряд з основною діяльністю запропонувати людині завдання перевірити її хід і результати, розробити і реалізувати відповідний план.

Всі відомі акти уваги, що виконують функцію контролю як довільного, так і мимовільної, є результатом формування нових розумових дій.


Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> Методичні вказівки для студентів всіх спеціальностей денної форми навчання Донецьк 2014 (477)
123456789 -> Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів / [Укл. І. В. Ткаченко]; Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи нбу»
123456789 -> А. О. Ткаченко, І. В. Ткаченко створення І діяльність банківських установ на території україни: економіко–правовий аспект
123456789 -> Олег туляков


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

Схожі:

Галузь знань: 0305 «Економіка І підприємництво», 0306 «Менеджмент І адміністрування» Напрям(и) підготовки: ет,емс,епр,епі,епек,мпр,фпр,БД,ефк,ОА, упеп, ам,МП,зед,мпт,мід донецьк, 20 iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет 2010/2011 Напрям підготовки 0306 „Менеджмент” Чернівці – 2010 Зміст
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
Галузь знань: 0305 «Економіка І підприємництво», 0306 «Менеджмент І адміністрування» Напрям(и) підготовки: ет,емс,епр,епі,епек,мпр,фпр,БД,ефк,ОА, упеп, ам,МП,зед,мпт,мід донецьк, 20 iconМетодичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «Історія економіки та економічної думки»
Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «Історія економіки та економічної думки» (для студентів галузі знань 0305...
Галузь знань: 0305 «Економіка І підприємництво», 0306 «Менеджмент І адміністрування» Напрям(и) підготовки: ет,емс,епр,епі,епек,мпр,фпр,БД,ефк,ОА, упеп, ам,МП,зед,мпт,мід донецьк, 20 iconМетодичні вказівки І плани семінарських занять циклу гуманітарної підготовки з нормативної дисципліни
«Історія української філософії» для студентів очної І заочної форми навчання галузі знань 0203 «Гуманітарні науки», напрям підготовки...
Галузь знань: 0305 «Економіка І підприємництво», 0306 «Менеджмент І адміністрування» Напрям(и) підготовки: ет,емс,епр,епі,епек,мпр,фпр,БД,ефк,ОА, упеп, ам,МП,зед,мпт,мід донецьк, 20 iconПрограма навчальної дисципліни психодіагностика галузь знань 0301 Соціально-політичні науки Напрям підготовки 030102 Психологія
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної І індивідуальної роботи становить
Галузь знань: 0305 «Економіка І підприємництво», 0306 «Менеджмент І адміністрування» Напрям(и) підготовки: ет,емс,епр,епі,епек,мпр,фпр,БД,ефк,ОА, упеп, ам,МП,зед,мпт,мід донецьк, 20 iconПрограма з підготовки та складання вступного випробування з дисциплін "Маркетинг", "Основи менеджменту"
Менеджмент організацій І адміністрування (за видами економічної діяльності)” освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” / Укл проф....
Галузь знань: 0305 «Економіка І підприємництво», 0306 «Менеджмент І адміністрування» Напрям(и) підготовки: ет,емс,епр,епі,епек,мпр,фпр,БД,ефк,ОА, упеп, ам,МП,зед,мпт,мід донецьк, 20 iconМетодичні рекомендації до самостійної роботи студентів, тематику контрольних робіт для студентів заочної форми навчання, рекомендовану літературу
Текст]: методичні рекомендації для студентів спеціальностей 030505 „Управління персоналом та економіка праці", 030601 „Менеджмент...
Галузь знань: 0305 «Економіка І підприємництво», 0306 «Менеджмент І адміністрування» Напрям(и) підготовки: ет,емс,епр,епі,епек,мпр,фпр,БД,ефк,ОА, упеп, ам,МП,зед,мпт,мід донецьк, 20 iconН. Б. Кирич д е. н., професор кафедри
«Економіка І підприємництво» напряму підготовки 030507 «Маркетинг» /Укл.: проф. Федорович Р. В., доц. Борисова Т. М., доц. Бурліцька...
Галузь знань: 0305 «Економіка І підприємництво», 0306 «Менеджмент І адміністрування» Напрям(и) підготовки: ет,емс,епр,епі,епек,мпр,фпр,БД,ефк,ОА, упеп, ам,МП,зед,мпт,мід донецьк, 20 iconПрограма творчого конкурсу за обраним фахом галузь знань 0201 „Культура" напрям підготовки 020104 „Народна художня творчість"
«фольклорне мистецтво», «народне пісенне мистецтво», «хорове мистецтво (народний хор)», «хорове мистецтво (академічний хор)», «академічний...
Галузь знань: 0305 «Економіка І підприємництво», 0306 «Менеджмент І адміністрування» Напрям(и) підготовки: ет,емс,епр,епі,епек,мпр,фпр,БД,ефк,ОА, упеп, ам,МП,зед,мпт,мід донецьк, 20 iconПрограма навчальної дисципліни релігійна філософія та теологія: християнська філософія І теологія ХХ ст. Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки 020301 Філософія
Метою нормативної дисципліни «Релігійна філософія І теологія: Християнська філософія І теологія ХХ ст.» є вивчення католицької, протестантської...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка