Галузь знань: 0305 «Економіка І підприємництво», 0306 «Менеджмент І адміністрування» Напрям(и) підготовки: ет,емс,епр,епі,епек,мпр,фпр,БД,ефк,ОА, упеп, ам,МП,зед,мпт,мід донецьк, 20Сторінка16/23
Дата конвертації17.04.2017
Розмір5,21 Mb.
ТипКонспект
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   23

Література

Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. Курс лекций / Ю.Б. Гиппенрейтер. – М.: Че Ро, 2002. – 336 с.

Загальна психологія / Сост. Скрипченко О., Долинська.Л., Співак Н. та ін.. – К.,1997.

Корольчук М.С. Основи психології. Опорні конспекти, схеми,методики / М.С.Корольчук, В.М. Крайнюк, В.М. Марченко. – К.: Ніка-центр, 2009. – 320 с.

Максименко С.Д. Загальна психологія / С.Д. Максименко. – К.: ЦУЛ, 2004. – 272 с.

Серьожникова Р.К. Психологія і педагогіка. Навчально педагогічний посібник./ Р.К. Серьожникова. – К., 2003 –270 с.
Тема 14. Принципи та методи психології емоцій

План

  1. Природа та властивості емоцій і почуттів

  2. Види почуттів, їх характеристика

  3. Прояви емоцій та почуттів у поведінці людини


1. Природа та властивості емоцій і почуттів

Пізнаючи дійсність, людина так чи інакше ставиться до предметів, явищ, подій, до інших людей, до своєї особистості. Радість, сум, захоплення, обурення, гнів, страх тощо - це різноманітні види суб'єктивного ставлення людини до дійсності.

У психології емоціями називають процеси, що відбивають особисту значущість і оцінку зовнішніх і внутрішніх ситуацій для життєдіяльності людини у формі переживань. Емоції, почуття служать для відображення суб'єктивного ставлення людини до самої себе і до навколишнього світу.

Емоції - особливий клас суб'єктивних психологічних станів, що відбивають у формі безпосередніх переживань, відчуттів приємного або неприємного, ставлення людини до світу і людей, процес і результати її практичної діяльності.

До класу емоцій належать настрої, почуття, афекти, пристрасті, стреси. Це так звані “чисті” емоції. Вони включені у всі психічні процеси і стани людини. Будь-які прояви її активності супроводжуються емоційними переживаннями.

Емоції звичайно йдуть за актуалізацією мотиву, передуючи раціональній оцінці адекватності мотиву діяльності суб'єкта. Вони є безпосереднім відбитком, переживанням сформованих відносин, а не їхньою рефлексією. Емоції здатні передбачати ситуації і події, які реально ще не настали і виникають у зв'язку з уявленнями про пережиті раніше або можливі ситуації.

Нерідко слова "емоція" і "почуття" вживаються як синоніми. Важлива відмінність почуттів від емоцій полягає в тому, що почуття мають відносну стійкість і постійність, а емоції виникають у відповідь на конкретну ситуацію. Зв'язок почуття з емоціями полягає в тому, що почуття переживається і виявляється саме в конкретних емоціях. У структуру почуттів входить не лише емоція, безпосереднє переживання, але і узагальнене відношення, пов'язане зі знанням, розумінням.

Відмінності почуттів від емоцій:

1. Почуття завжди усвідомлюються.

2. Відносно стійкі.

3. Виявляються в конкретних емоціях.

4. У структуру окрім емоцій входить узагальнене відношення.

5. Носять предметний характер. Людина не може переживати почуття взагалі, безвідносне, а тільки до кого або чого-небудь. Наприклад, людина не в змозі відчувати почуття любові, якщо в неї немає об'єкта уподобання.

6. Утворюють ряд рівнів - від безпосередніх до вищих.

7. Носять історичний характер. Вони різноманітні в різних народів і можуть по-різному виражатися в різні історичні епохи в людей, які належать до тих самих націй і культур.

8. Грають соціалізуючу роль (їх виховують).

Амбвивалентность почуттів - це неузгодженість, суперечність декількох одночасно випробовуваних емоційних стосунків до деякого об'єкту. Найчастіше вона виникає через те, що окремі особливості складного об'єкту по-різному впливають на потреби і цінності людини (шанують за працьовитість і засуджують за запальність).
2. Види почуттів, їх характеристика

Загально прийнятої класифікації видів почуттів психологія не має в розпорядженні.

Залежно від спрямованості почуття поділяються: на моральні (переживання людиною її ставлення до інших людей), інтелектуальні (почуття, пов'язані з пізнавальною діяльністю), естетичні (почуття красоти при сприйнятті мистецтва, явищ природи), практичні (почуття, пов'язані з діяльністю людини).

Моральні (моральні) почуття своїм змістом мають відношення людини до людини і - ширше - до суспільства. Сюди відносяться: любов, співчуття, доброзичливість, гуманність і так далі. Серед моральних почуттів особливо слід виділити почуття товариства і дружби, патріотизму, почуття обов'язку і совісті. Ці почуття зумовлені світоглядом - системою поглядів і переконань людини. Моральні почуття породжуються системою людських відносин і етичними нормами, що регулюють ці відносини. Моральні почуття є внутрішніми побудниками до звершення вчинків.

Аморальні почуття: жадність, егоїзм, жорсткість, злорадність, гордовитість, себелюбство та ін.

Інтелектуальні почуття виражають і відбивають відношення особи до процесу пізнання, його успішності і неуспішності. Роль почуттів в розумовому процесі полягає в тому, що вони виступають як своєрідний регулювальник інтелектуальної діяльності. До них відносяться: інтерес (як емоцію), здивування, допитливість, сумнів, радість відкриття, любов до істини і так далі. До інтелектуальних почуттів належать і почуття гумору та іронії, в яких виступає ставлення людини до пізнає і оціненим їм об'єкту.

Естетичні почуття відбивають і виражають відношення суб'єкта до різних фактів життя і його відображення в мистецтві як до чого-небудь прекрасному, піднесеному або вульгарному, витонченому або грубому. Ці почуття проявляються в оцінках, художніх смаках і переживаються як емоції естетичної насолоди і захвату або ж презирства, розчарування, відрази. Естетичні почуття є продуктом культурного розвитку людини, процесу його формування і свідомості.

За силою прагнення до об'єкта виділяються пристрасті та інтереси.

Почуття, можуть бути класифіковані не тільки по їх змісту, а й по силі. За силою прагнення до об'єкта виділяються пристрасті та інтереси.

Страстями називаються сильні, стійкі тривалі почуття, які породжують неослабну енергію, спрямовану на досягнення мети або предмета пристрасті. Об'єктом пристрасті можуть бути як різні галузі знання та діяльності людини, так і інша людина.

Пристрасті завжди спонукають людей до активної діяльності, через яку пристрасть задовольняється й на основі якої вона розвивається.

Коли людина сьогодні пристрасно прагне до одного, а завтра вже до чогось іншого, то слід говорити про захоплення. Захоплення найчастіше властиві людям, здатним швидко спалахувати і так само швидко гаснуть, тобто імпульсивним, схильним до афектації.

Почуття виконують у житті і діяльності людини, у її спілкуванні з навколишнім світом мотивуючу роль. Людина намагається діяти так, щоб підкріпити і підсилити свої позитивні почуття. Вони в неї завжди пов'язані з роботою свідомості, можуть довільно регулюватися.
3. Прояви емоцій та почуттів у поведінці людини

В індивідуальному розвитку людини почуття відіграють важливу соціалізуючу роль. Вони виступають як значущий чинник у формуванні особистості, особливо її мотиваційної сфери. На базі позитивних емоційних переживань типу почуттів з'являються і закріплюються потреби й інтереси людини.

Усі люди, як особи, в емоційному плані відрізняються один від одного по:

1) емоційній збудливості;

2) тривалість і стійкість емоційних переживань, що виникають у них;

3) домінуванню станичних або астенічних емоцій.

4) силі і глибині почуттів,

5) змісту;

6) предмету.

Найбільш потужна емоційна реакція - афект - сильне, бурхливе і відносно короткочасне емоційне переживання, що цілком захоплює психіку людини і визначає єдину реакцію на ситуацію в цілому (часом ця реакція і діючі подразники, усвідомлюються недостатньо, і це одна з причин практичної некерованості таким станом).

Емоційні стани, що виникли в процесі діяльності, можуть підвищувати або знижувати життєдіяльність людини. Перші називаються стенічними, другі - астенічними. Виникнення і прояв емоцій, почуттів пов'язані зі складною комплексною роботою кори, підкірки мозку і вегетативної нервової системи, що регулює роботу внутрішніх органів. Так визначається тісний зв'язок емоцій і почуттів з діяльністю серця, дихання, із змінами в діяльності скелетних м'язів (пантоміміка) і лицьових м'язів (міміка). Спеціальні експерименти виявили в глибині мозку, у лімбічній системі, існування центрів позитивних і негативних емоцій, що одержали назву центрів “насолоди” і “страждання”.

Емоція може розглядатися як узагальнена оцінка ситуації. Так, емоція страху розвивається за браком відомостей, необхідних для захисту, як очікування і передбачення невдачі при вчиненні дії, яка повинна бути виконана в даних умовах. Дуже часто страх, що виникає в ситуаціях несподіваних і невідомих, досягає такої сили, що людина гине. Розуміння того, що страх може бути наслідком браку інформації, дозволяє його перебороти. Реакцію подиву можна розглядати як своєрідну форму страху, що пропорційна різниці між передбачуваною і фактично отриманою дозою інформації. При подиві увага зосереджується на причинах незвичного, а при страху - на передбаченні загрози. Розуміння спорідненості подиву і страху дозволяє перебороти страх, якщо перенести акцент з результатів події на аналіз її причин.

Іноді пережитий сильний страх в якійсь ситуації закріплюється, стає хронічним, нав'язливим - фобією на певне коло ситуацій або об'єктів. Для усунення фобій розроблено спеціальні психологічні прийоми (у рамках нейролінгвістичного програмування).

Емоційно забарвлене ставлення до справи сприяє її результативності, але при занадто сильній зацікавленості в результатах людина відчуває хвилювання, тривогу, зайве збудження, неприємні вегетативні реакції. Для досягнення оптимального ефекту і для уникнення несприятливих наслідків перезбудження бажано зняти емоційну напруженість на основі концентрації уваги не на значущості результату, а на аналізі причин, технічних деталях завдання і тактичних заходах.

Для створення оптимального емоційного стану необхідні:

1) правильна оцінка значущості події;

2) достатня інформованість (різнопланова) з даного питання, події;

3) заздалегідь підготовлені відступні запасні стратегії.

Це знижує зайве збудження, зменшує страх одержати несприятливе рішення, створює оптимальний фон для вирішення проблеми.

Емоції, якими б різними вони не здавалися, невіддільні від особистості. Те, що радує людину, що її цікавить, зневірює, хвилює, що здається кумедним, найбільше характеризує її суть, характер, індивідуальність.

С.Л. Рубінштейн вважав, що в емоційних проявах особистості можна виділити три сфери: її органічне життя, інтереси матеріального порядку та її духовні, моральні потреби. Він позначив їх відповідно як органічну (афективно-емоційну) чутливість, предметні почуття й узагальнені світоглядні почуття. До афективно-емоційної чутливості належать, на його думку, елементарні задоволення і невдоволення, переважно пов'язані із задоволенням органічних потреб.

Предметні почуття пов'язані з володінням певними предметами і заняттями окремими видами діяльності. Ці почуття відповідно до предметів підрозділяються на матеріальні, інтелектуальні і естетичні. Вони виявляються в захваті одними предметами, людьми і видами діяльності й у відразі до інших.

Світоглядні почуття пов'язані з мораллю і ставленням людини до світу, людей, соціальних подій, моральними категоріями і цінностями. Емоції людини насамперед пов'язані з її потребами. Вони відбивають стан, процес і результат задоволення потреби. Цю думку неодноразово підкреслювали практично усі без винятку дослідники емоцій, незалежно від того, яких теорій вони додержувалися. За емоціями, вважали вони, можна точно судити про те, що в даний момент часу хвилює людину, тобто про те, які потреби й інтереси для неї актуальні.

Люди, як особистості, в емоційному плані відрізняються один від одного за багатьма параметрами: емоційною збуджуваністю, тривалістю й сталістю виникаючих емоційних переживань, домінуванням позитивних (стенічних) або негативних (астенічних) емоцій. Але найбільше емоційна сфера розвинутих особистостей розрізнюється за силою і глибиною почуттів, а також за їхнім змістом і предметною спрямованістю.

Емоція, виражена в почутті, бажанні, потягу або пристрасті, безсумнівно містить у собі спонуку до діяльності.

Другий момент, пов'язаний з особистісним аспектом емоцій, полягає в тому, що сама система і динаміка типових емоцій характеризує людину як особистість. Особливе значення для такої характеристики має опис почуттів, типових для людини. Почуття містять і виражають ставлення і спонукання людини, причому те й інше в глибокому людському почутті зазвичай злите. Вищі почуття, крім того, несуть у собі моральні засади.

Одним з таких почуттів є совість. Вона пов'язана з моральною стійкістю людини, прийняттям на себе моральних зобов'язань перед іншими людьми і непохитним їх дотримуванням. Сумлінна людина завжди послідовна і стійка у своїй поведінці, завжди співвідносить свої вчинки і рішення з духовними цілями і цінностями, глибоко переживаючи випадки відхилення від них не тільки у власній поведінці, але й у діях інших людей. Такій людині зазвичай соромно за інших людей, якщо вони себе поводять непорядно.

Таким чином, залежно від особливостей прояву емоцій виділяються натури емоційні, сентиментальні, пристрасні і, нарешті, холодні.

Емоційні натури збудливі, дуже легко "спалахують" під дією подразників. Для них типова поривчастість, імпульсивність, часто переходить у афект.

Сентиментальні натури характеризуються схильністю до споглядальності.

Пристрасні натури виключно дієві, стрімкі і віддані улюбленій справі, вони живуть багатою і напруженою, емоційно насиченим життям. У них завжди є предмет пристрасті. Кипуча енергія, трата сил без залишку - їх характерна особливість.

Але є люди, в житті і діяльності яких емоції не мають особливого значення. Їх називають холодною натурою, іноді - "людьми холодного розрахунку". Це люди, що мають чуття, емоційні стани виявляються в такій мінімальному ступені, що практично майже не впливають на їх поведінку, вчинки і дії. Вони живуть доводами розуму. Для них типові знижена емоційна збудливість, слабка вразливість і те, що називають зазвичай діловитістю.

Удосконалення вищих емоцій і почуттів означає особистісний розвиток їх власника. Такий розвиток може йти за декількома напрямками. По-перше, у напрямку, пов'язаному з включенням у сферу емоційних переживань людини нових об'єктів, предметів, подій, людей. По-друге, по лінії підвищення рівня свідомого, вольового контролю своїх почуттів і керування ними. По-третє, у напрямку поступового включення в моральну регуляцію більш високих цінностей і норм: совісті, порядності, обов'язку, відповідальності тощо.

Література
Вилюнас В.К. Психология емоциональных явлений.- М., 1976.

Додонов Б.И. В мире эмоций.- К., 1987.

Додонов Б.И. Эмоции как ценность.- М., 1978

Изард К. Эмоции человека.- Спб., 2000.

Ильин Е. П. Эмоции и чувства. - СПб: Питер, 2001. - 752 с.

Леонтьев А.Н. Потребности, мотивы, эмоции: Курс лекцій.-М., 1994.

Ліфарева Н.В. Психологія особистості: Навчальний посібник. — Київ: Центр навчальної літератури, 2003. - 240 с.

Психология эмоций: Тексты/ Под ред.. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.К. Вилюнаса.- М., 1993.

Рогов Е.И. Эмоции и воля.- М., 1999.

Селье Г. Стресс без дистресса.- М., 1979.Тема 15. Емоційні стани і фактори їх регуляції

План

1. Емоції як механізм внутрішньої регуляції психічної діяльності особистості.

2. Класифікація емоцій.

3. Теорії емоцій.
1. У будь-яку мить свого існування ми перебуваємо в певному емоційному стані. Він істотно впливає на наші думки й дії, залежно від його ми бачимо або, навпаки, не помічаємо чогось. Будь-яке наше судження небезстороннє, тобто насичене емоціями й почуттями.

Полемізуючи зі знаменитим висловленням Рене Декарта: «Я мислю, отже, існую», Жан Жак Руссо затверджував, що « існувати - значить почувати, тому що почуття стоять незрівнянно вище розуму».

Прямо протилежної точки зору дотримувався Спіноза, що заклав фундамент психології емоцій: «Людське безсилля в приборкуванні й обмеженні страстей я називаю рабством. Тому що людина, піддана страстям, уже не володіє собою, але перебуває в руках фортуни, і притім у такому ступені, що віна, хоч і бачить перед собою краще, однак змушена випливати гіршому... »

Сьогодні деякі дослідники впевнені, що емоції в основному руйнують і дезорганізують поведінку людини, є джерелом психосоматичних захворювань. Їхні опоненти дотримуються протилежної думки. Як би там не було, ясно одне, що емоції й почуття становлять основну частину нашого внутрішнього миру. Розуміти себе - це значить розбиратися в тих емоційних станах, які людина переживає й уміти на них впливати.

З наукового погляду емоції - це особливий клас суб'єктивних психологічних станів, що відбивають у формі безпосередніх переживань процеси й результати практичної діяльності, спрямованої на задоволення актуальних потреб особистості.

Слово «емоції» походять від латинського «emoveo», що в перекладі означає хвилюю.

Найбільш яскравою рисою емоцій є їхня суб'єктивність. Іншими словами емоції «говорять», що важливо для людини, а що не важливо. Емоції як лакмусовий папір проявляють стан наших потреб, мотиваційну сферу людини.

Усім нам нерідко доводитися задаватися питаннями. Чому та або інша людина повелася так, а не інакше? До чого вона прагне? Навіщо вона це робить? У цьому випадку мова йде про мотивацію - сховані механізми, імпульси, що визначають поводження людей.

Бернард Шоу колись сказав: «Єдиний спосіб щось довідатися - це щось робити». Але діяльність не може виникнути сама по собі. Потрібно спонукання мотивом . Багато мотивованих дій людей починаються з потреби.

Потреба - це вихідна форма активності всіх живих істот. Наукове визначення терміна «потреба» наступне. Потреба - це стан об'єктивного нестатку організму в тім, що становить необхідну умову його нормального функціонування.

Ми знаємо, що людський організм являє собою єдність психічного й фізичного. Порушення одного з компонентів організму автоматично веде до появи біологічного імпульсу, що спонукує індивіда задовольнити виниклу потребу. Таким чином, формуються координовані дії, спрямовані на відтворення рівноваги або гомеостазу(гомеостаз - це «стійкий стан», «ідеальний» рівень температури, тиску крові, концентрації різних хімічних речовин у крові й т.д.). Момент залежності, представлений у потребі, А.Н.Леонтьев назвав «потребностний стан». У потребностнім стані важливо, щоб бажання ставало дією, а дія вела к досягненню мети.

Розглянемо окремі елементи процесу мотивації.

Вихідною ланкою, першим «полюсом» механізму мотивації є потреба (позначимо її буквою П). Потім мотив(М).Мотив( «moveo» - рухаю) - матеріальний або ідеальний предмет, досягнення якого виступає змістом діяльності. По А.Н.Леонтьеву - це опредмечена потреба, тобто те, заради чого відбувається дія. Мотив - це те, що викликає певні дії людини. Мотивація - це усвідомлюваний або неусвідомлюваний фактор, що спонукує індивіда до здійснення певних дій. Мотив організує реакцію (Р). Реакція - це дія або серія дій, призначених для досягнення мети (Ц). Ціль - це образ бажаного результату. Ціль, що задовольняє первісну потребу, закінчує мотиваційну послідовність, і ми спостерігаємо зниження напруги (ЗН)..

На підставі вищесказаного виникає питання: чи існує значуща різниця між потребою й мотивом, адже й те й інше пов'язане з напругою.

Ми знаємо, що потреба й мотив - це не те саме. Деякі мети настільки бажані, що мотивують поводження при відсутності внутрішньої потреби (спорт, хоббі й т.д.). Інші мети мають настільки низьку спонукальну потребу, що людина їх відкидає, навіть якщо вони можуть задовольнити його внутрішню потребу.

Перед тим, як ми продовжимо досліджувати залежність між потребою й мотивом, спробуйте відповістити на наступне запитання. Якби ви були власником автомобільної кампанії, щоб ви змогли почати для того, щоб спонукати людину купити саме ваш автомобіль? Послухайте, що для цього зробив Г.Форд.Генрі Форд надавав грошам домінуюче значення в стимулюванні. Він значно збільшив мінімальну заробітну плату до п'яти доларів у день, скоротивши тривалість робочого дня з 10 до 8 годин. Його нововведення були зустрінуті з більшою наснагою й зробили крім матеріального великий психологічний ефект. В 1914р. такий денний заробіток удвічі перевищував загальноприйнятий. Мало хто розумів, що Форд запропонував таку заробітну плату аж ніяк не з великої щедрості. Його зовсім не турбував життєвий рівень робітників. Генрі Форд ніколи не приховував справжньої причини введення денної плати робітником в 5 доларів у день: він хотів, щоб розмір заробітку його робітників дозволяв їм згодом купувати вироблені ними самими автомобілі. А хіба мрією робітника не є покупка автомобіля, зробленого своїми руками?) Форд розумів, що це може значно змінити мотив його робітників і привести до досягнення мети Форда.

Отже, ми бачимо, що потреба сама по собі не може бути мотивом поводження, тому що вона породжує активність організму без спрямованості. Мотив, на відміну від потреби, надає діяльності зміст. Але не слід забувати, що хоча мотив виражає готовність до дії, спонукає до не ї, він може й не стати дією.2. Прагнення тим або іншим способом класифікувати емоції з'явилося з перших кроків їхніх детальних досліджень.
Сьогодні в психології емоції прийнято розділяти на наступні види:

1) власне емоції: радість, інтерес, подив, горе, гнів, відраза, презирство, страх, сором, провина.

2) емоційні стани: афект, настрій, стрес, фрустрація.

3) почуття.

Крім того емоції можуть бути:

- позитивні й негативні;

- стеничні (стимулюючі) і астенічні;

- нижчі й вищі;

- фізіологічні й патологічні.
Пропоную частково розглянути позитивні й негативні емоції.

Виникнення позитивних емоцій звичайно зв'язують із задоволенням потреб. Однак, це не зовсім вірно.(Наприклад, емоція жалю, по тону - негативна, а соціально - позитивна; ненависть до війни - формально негативна, а її соціальна оцінка - позитивна.)

Ми прагнемо випробовувати позитивні емоції, бажаємо один одному щастя й саме тому нам здається, що позитивні й негативні емоції - це протилежні речі. Але справа не в цьому. Варто звернути увагу на той факт, що люди можуть переживати позитивні й негативні емоції одночасно. (Наприклад, бездомна дитина, яка вкрала печиво, одночасно почуває й радість, і страх; радість - від того, що з'їла, а страх - від того, що може бути покараною.) Запис активності мозку показала, що позитивні емоції виробляються в лівій півкулі, а негативні - у правій. Саме тому ми можемо почувати себе щасливими й сумними одночасно.

Розглянемо таку емоцію як страх. Деякі вчені думають, що страх - це руйнівне почуття. Він часто приводить до стресу, що може дуже дорого обійтися нашому організму. Інші думають, що страх не завжди поганий, тому що страх є природньо необхідною реакцією, що допомагає людям справлятися з небезпекою й залишатися в живих. Цей інстинкт необхідний у світі, де відбуваються нещасні випадки, злочини, війни, терористичні акти, трапляються хвороби. Але страх теж буває різний.(Наприклад, двоє хлопців сваряться. Один підбурює іншого зробити щось негарне й запитує: «Ну, що ти маму боїшся?» Якщо дитина розуміє, що батьки можуть турбується, і він зі своєї сторони не хоче заподіяти їм біль, то мова йде про такий вид страху як повага. Якщо мова йде про тваринний, рабський страх, коли почуття поваги до батьків у дитини не сформовано, дитина також може не зробити поганий вчинок, але мотив може бути іншим.)

Той самий подразник може привести до виникнення протилежних емоцій у різних людей. Багато чого залежить від установки.

Відомий випадок, коли чоловік, якого вкусив собака, так боявся занедужати сказом, що покінчив із собою. Собака, як з'ясувалося потім, була абсолютно здорова.

Немає нічого страшніше страху.

Колишній президент США Франклін Рузвельт

Щоб відчувати страх, людина повинна мати надію на порятунок.

Арістотель.

Варто пам'ятати, що страх, так само як і будь-якій іншій емоції, - це психофізичний феномен, тому про виникнення переживання людини можна судити як по самозвіті людини про пережитому їм стані, так с по характері зміни вегетативних показників (частоті серцевих скорочень, артеріальному тиску, частоті подиху й так далі) і психомоториці: міміці, пантоміміці(позі), руховим реакціям, голосу.

Про зв'язок емоцій з фізіологічними реакціями організму писали

Ариістотель (емоційні процеси реалізуються спільно «душею» і «тілом»), Р.Декарт(пристрасть, що виникає в душі, має свого « тілесного двійника ») і ін. Цей зв'язок давно був замічений різними народами й використаний у практичних цілях.

Так, відповідно до переказу, Олександр Македонський, набираючи воїнів у свої загони, улаштовував їм випробування. Під час спокійної бесіди з новобранцем у нього за спиною зненацька вдаряли мечем по щиті. Якщо людина від переляку червоніла, це означало, що в момент небезпеки він скоріше розлютиться, чим розгубиться, тобто буде відважним воїном. Той же, хто бліднув від страху, не визнавався придатним для служби.

У Древньому Китаї підозрюваного в здійсненні якого-небудь протиправного вчинку змушували брати в рот щіпку рису. Потім, після вислуховування їм обвинувачення, він випльовував його. Якщо рис був сухим, виходить, у підозрюваного пересохнуло в роті від хвилювання, страху, і він визнавався винним.

У цей час на зміні вегетативних реакцій при емоціогенних фразах заснована перевірка підозрюваного за допомогою поліграфа, звичайно називаного « детектором неправди».

В одному плем'ї суд над підозрюваним вершився таким чином. Підозрюваний містився разом з вождем плем'я в центрі кола, що утворювали його одноплемінники. Вождь вимовляв нейтральні слова й слова, що мають відношення до зробленого злочину, після кожного вимовленого слова підозрюваний повинен був ударяти ціпком у гонг. Якщо одноплемінники чули, що на емоціогенні слова, що ставляться до справи, підозрюваний стукав голосніше, ніж на нейтральні слова, то його визнавали винним.

Пояснення цьому факту може складатися не тільки в тім, що емоційно значимі слова при їхньому розумінні «хвилювали» підозрюваного й тим самим мобілізовували фізичну енергію, але й у тім, що фізіологічна реакція в нього наступала раніше, ніж він усвідомлював емоціогенне слово. Очевидно, що емоції - це запізнілий індикатор. Про це свідчить ряд досліджень, проведених у другій половині 20 століття (Костандов, 1968-1978 і др.), у яких було показано, що на неприємні слова підвищується поріг їхнього впізнання (як механізм захисту) і емоційні реакції виникають у людини беззвітно.

Особлива увага фізіологічним проявам приділяли у своїй теорії емоцій У. Джеймс і Г. Ланге, які доводили, що без фізіологічних змін емоція не проявляється. Так, Джеймс пише: «Я зовсім не можу уявити, що за емоція страху залишиться в нашій свідомості, якщо усунути з нього почуття, пов'язані з посиленим серцебиттям, коротким подихом ...Теж виявляється при аналізі будь-якої іншої пристрасті. Людська емоція, позбавлена тілесної основи, є порожній звук».

Таким чином, не викликає сумніву той факт, що між розумом і тілом існує тісний зв'язок, що може зробити непояснені зміни в нашім фізичному єстві.

Наступна історія показує, як сильно розум впливає на тіло.
До доктора звернувся пацієнт, переконаний у тім, що його наврочили. Симптоми його « захворювання » неможливо було віднести ні до однієї з відомих медицині хвороб. Лікар поставив перед пацієнтом дві пробірки, одна була наповнена перекисом водню, а інша - звичайною водою, хоча обидві виглядали однаково. Потім він взяв у пацієнта кров і змішав її з перекисом водню. Суміш відразу ж початку сичати й пузиритися, що пацієнт розцінив як прояв наведеної на нього псування. Потім доктор увів йому нейтральний розчин, пояснивши, що це зніме псування, Через час він знову взяв у пацієнта кров і змішав її зі звичайною водою з іншої пробірки. Ніякої реакції не пішло, і це «доводило», що псування було знято. Пацієнт пішов, почуваючи себе здоровим, він був так задоволений, що привів до цього доктора всіх своїх друзів, щоб він їх також «вилікував ».

Отже, ми розглянули деякі емоції. Тепер розглянемо емоційні стани.

До емоційних станів відносять наступні:

- афект;

- настрій;

- стрес;

- фрустрацію.

Афект
- сильне й відносно короткочасний емоційний стан, супроводжуваний різко вираженими руховими проявами.

Афекту, як правило, передує психогенна ситуація, що травмує людини. Афект - це, по суті, «емоційний вибух » на грані, що відокремлює норму від патології. У стані афекту людина втрачає контроль за своїми діями, а вийшовши з нього може просто не пам'ятати, що і як відбувалося. Афект назріває поступово: крапля за краплею, ситуація за ситуацією ... людина терпить, стримує себе, але один раз відбувається емоційний вибух. Завершується афект занепадом сил і повною байдужністю.

Приклад з біографії російського царя Івана Грозного…(Аноприєнко)


Настрій

-досить стійкий емоційний стан середнього або слабкого ступеня виразності, що має конкретну спрямованість. Один настрій може зберігатися тижні, а іноді й місяці. Настрій може бути стенічним і астенічним. Перше сприяє мобілізації творчих можливостей, друге, навпроти, перешкоджає здійсненню діяльності. Настрій залежить від зовнішніх і внутрішніх факторів.


Фрустрація

- психологічний стан дезорганізації свідомості й діяльності особистості, викликане об'єктивно непереборними й що не виправдуються (або суб'єктивно розумілі так) перешкодами на шляху до бажаної мети. Це внутрішній конфлікт між спрямованістю особистості й об'єктивних можливостей, з якими особистість не згодна. Вивчаючи даний стан, варто звернути увагу на те, що за фрустрацією звичайно виникає агресія.

Розглянемо наступну послідовність:

непевність фрустрація агресія

Ми бачимо, що агресія живиться страхом і непевністю, тому, якщо спілкуються дві фрустровані особистості, то конфлікт неминучий, оскільки агресія народжує відповідну агресію. Щоб знеструмити агресію, треба перевести її в іншу площину, тобто замінити її позитивною емоцією (Приклад, виконання захоплюючої справи і т.под.).


Стрес

- (англ. stress - « тиск, натиск, напруга») - стан сильної фізіологічної або психологічної напруги, що виникає в людини під впливом сильних впливів або несподіваних потрясінь.

Саме це поняття взяте з арсеналу матеріалознавства й означає там тиск (навантаження), з яким впливають на матеріал при його випробуванні. У літературу по психології слово «стрес» потрапило в середині 30-х років 20 сторіччя.

Сьогодні одним з основних є дослідження Гансу Сел'є «Стрес без дістресу» - це, по визнанню самого автора, його улюблене дітище, підсумок багаторічних досліджень і міркувань. Г.Сел'є показав, яким чином стрес пов'язаний з поступовим виснаженням резервів організму. Він назвав комплекс захисних реакцій загальним адаптаційним синдромом і описав 3 стадії цього синдрому:

1) реакція тривоги (А)

2) фаза опору (Б)

3) фаза виснаження (В)

Після тривалої дії стресора, до якого організм пристосувався, поступово виснажуються запаси адаптаційної енергії. Знову з'являються ознаки реакції тривоги, але тепер вони не оборотні.

Але настання третьої стадії не обов'язково. Також варто знати, що не всякий стрес шкідливий: стрес - це невід'ємна частина життя і його не можна уникнути. Адже навіть у сні людина випробовує легкий стрес. У своїй книзі про стрес Г.Сел'є звертає увагу також на те, що стрес як тиск, навантаження нейтральне. Наше тіло не розрізняє впливає на нього позитивний або негативний стрес. Все залежить від того, як ви емоційно оцінюєте відповідну ситуацію. Отже, у ситуаціях, коли ви самі керуєте своєю поведінкою, тобто ви автономні й самостійні, напруга, що виникає при цьому, благотворно діє на вас, стимулює й мотивує. Мова йде про позитивний стрес. Його йменують евстрессом (греч. «еu»- добре ). Негативний стрес позначають словом дістресс (греч. «dis» - погано ). Коли ви занадто багато працюєте й сильно навантажені, саме по собі це не шкодить вам доти, доки робота радує вас. Але якщо до напруги додаються ще розчарування й невдачі, то істотно підвищується ризик захворювань.

Профілактика стресів
В основі профілактики стресів лежать наступні основні підходи.
1. Постійно ставити й домагатися розмірних своїм можливостям життєвих цілей.

Прагни до самої вищого

з доступних тобі цілей і

не вступай у боротьбу через дрібниці.

Г.Сел'є

2. Уміти відрізняти головне від другорядного.

Боже, дай нам розсудливість

спокійно прийняти те, що ми не можемо змінити; мужність

щоб змінити те, що ми можемо; і мудрість, щоб відрізнити одне від іншого.

Р. Нібур


3. Реалістично оцінювати свої можливості й ситуацію, у якій перебуваємо.

З який би життєв ситуа- ціює ви не зштовхнулися, подумайте спочатку – чи варто боротися.

Г.Сел'є

4. Уміти підходити до проблемі з різних сторін.


Людина страждає не стільки від того, що відбувається, скільки від того, як вона оцінює що відбувається.

Монтень (французький мислитель)

5. Учитися розуміти людей (прояв емпатії, рефлексії).

6. Уміти із усього витягати позитивний досвід.


Почуття
- це стійкі психічні стани, що мають чітко виражений

предметний характер. Почуття виражають стійке відношення до яких-небудь об'єктів (реальним або уявлюваним).

Залежно від спрямованості почуття діляться на:

1) моральні - почуття, що відбивають переживання людиною його відносини до інших людей;

2) інтелектуальні - почуття, пов'язані з пізнавальною діяльністю людини;

3) естетичні - почуття, що відбивають переживання естетичного

відносини до дійсності, тобто почуття, що дозволяють насолоджуватися красою.

4) практичні - почуття, пов'язані з діяльністю людини.3. Вперше емоційні виразні рухи стали предметом вивчення Ч. Дарвіна. На основі порівняльних досліджень емоційних рухів ссавців Дарвін висунув біологічну концепцію емоцій, відповідно до якої виразні емоційні рухи розглядалися як рудимент доцільних інстинктивних дій, що виступають як біологічно значимі сигнали для особин не тільки свого, але й інших видів.

Згодом багато вчених присвячували свої праці дослідженню емоцій. На сьогоднішній день існує безліч теорій емоцій. Зупинимося на деякі з них.
Теорія Джеймса – Ланге (1884р.)
В 1884 році американський психолог Вільям Джеймс і датський медик Карл Ланге прийшли до висновку, що почуття виникають після відчуттів.

Відповідно до теорії Джеймса - Ланге, той факт, що емоції характеризуються яскраво вираженими змінами в діяльності внутрішніх органів, у стані м'язів(міміка), дозволяє припустити, що емоції являють собою суму тільки органічний відчуттів.Суть своєї теорії Джеймс виразив парадоксом:

«Ми почуваємо сум, тому що плачемо; ми боїмося, тому що тремтимо». На думку Джеймса, якщо людина прийме затиснуту сковану позу з опущеними плечима й головою, те незабаром у нього з'явиться почуття непевності й навпаки.

Частково ці спостереження справедливі, але все-таки фізіологічні прояви не вичерпують суті емоцій.Теорія Гельгорна
Відповідно до теорії Гельгорна, емоції здійснюють енергетичну мобілізацію організму, так, наприклад, радість супроводжується посиленням іннервації в м'язах, при цьому дрібні артерії розширюються, підсилюється приплив крові до шкіри, шкіра стає тепліше, прискорене кровообіг полегшує харчування тканин і сприяє поліпшенню фізіологічних процесів.

Концепція Арнольда
Відповідно до даної концепції емоція є дію, що виникла в результаті інтуїтивної оцінки ситуції. Якщо Джеймс говорить: «Ми боїмося, тому що тремтимо», то з концепції Арнольда треба, що ми боїмося тому що вирішили, начебто нам загрожують.

Теорія Анохіна

дозволяє визнати, що емоції є механізм, що втримує життєві процеси в оптимальних межах (збіг з очікуваним породжує позитивну емоцію; розбіжність із очікуваним є негативна емоція).
Теорія Симонова
Відповідно до інформаційної теорії Симонова, емоції виникають при неузгодженості між життєвою потребою й можливістю її задоволення. Симонов сформулював правило, відповідно до якого, відношення між емоцією (Э), потребою (П), інформацією, прогностично необхідної для організації дій по задоволенню даної потреби (Н), і наявної (фактичної)інформації (З), що людина розташовує в цей момент часу виражається формулою:

Э = П ( Н - З )

Якщо З Н, то з'являється позитивна емоція;

Н З, те - негативна емоція.

З даної формули треба, що:

1) емоція не виникає, якщо потреба відсутня або задоволена, а при наявності потреби - якщо система цілком інформована;

2) при дефіциті наявної (З) інформації (Н З) з'являється негативна емоція, що досягає максимуму при повній відсутності інформації; Таким чином, якщо прогноз людини був невірний, те це може привести до посилення стресу, тому що він подвоїться.

3) позитивна емоція виникає, коли фактична інформація (Н) перевищує інформацію що передбачається (З), тобто (З Н).Теорія Рубінштейну
С. Рубінштейн вважав, що людина як суб'єкт практичної й теоретичної діяльності, що пізнає й змінює мир, не є ні абстрактним споглядальником того, що відбувається довкола нього, ні безпристрасним автоматом, що робить тої або іншої дії на зразок добре злагодженої машини. Він переживає те, що з ним відбувається; він ставиться певним чином до того, що його оточує.

Таким чином, емоція (по Рубінштейну) – це переживання відносини людини до навколишнього.«Церебрально-судинна » гіпотеза Т. Мейнерта
Психіатр Мейнерт висунув «церебрально-судинну» гіпотезу

( «церебрум». - мозок ). Він затверджував, що почуття радості з'являється в людини тоді, коли мозок переповняється кров'ю артерій, а почуття суму - коли виникає кисневе голодування. Але дані фізіології показують, що при тих самих станах мозкового кровообігу можуть спостерігатися різні емоції.

Т. о. емоції (по Мейнерту) – це стану, залежні від кровопостачання мозку.

Сучасні теорії емоцій
ЕМОЦІЙНИЙ КОГНІТИВНА 1. ПОРУШЕННЯ ВНС
СТИМУЛ ОЦІНКА

2. ЕМОЦІЯ

3. ВЧИНОК

4. ЕМОЦІЙНА

ЕКСПРЕСІЯ

Т. о. сутність сучасних теорій емоцій зводиться до наступного:емоція залежить від когнітивної оцінки, тобто змінивши оцінку, можна змінити емоцію. Недарма французький письменник Жан де Лабрюйєр сказав наступне: « Життя – трагедія для того, хто відчуває, і комедія для того, хто мислить».

Література
Загальна психологія/ О. Скрипченко, Л. Долинська, З. Огороднійчук та ін. — К„ 1999.

Изард К. Психология эмоций. - СПб.: Питер, 2000.

Ильин Е.П. Эмоции и чувства. - СПб.: Питер, 2002.

Кряжева Н.Л. Развитие эмоционального мира у детей. - Ярославль, 1996.

Ольшанникова А.Е. Эмоции и воспитание. - М., 1983.

Рейковский Я. Экспериментальная психология эмоций / Пер. с польск. - М.: Прогресс, 1979.

Селье Г. Стресс без дистресса. — М., 1982.


Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> Методичні вказівки для студентів всіх спеціальностей денної форми навчання Донецьк 2014 (477)
123456789 -> Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів / [Укл. І. В. Ткаченко]; Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи нбу»
123456789 -> А. О. Ткаченко, І. В. Ткаченко створення І діяльність банківських установ на території україни: економіко–правовий аспект
123456789 -> Олег туляков


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   23

Схожі:

Галузь знань: 0305 «Економіка І підприємництво», 0306 «Менеджмент І адміністрування» Напрям(и) підготовки: ет,емс,епр,епі,епек,мпр,фпр,БД,ефк,ОА, упеп, ам,МП,зед,мпт,мід донецьк, 20 iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет 2010/2011 Напрям підготовки 0306 „Менеджмент” Чернівці – 2010 Зміст
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
Галузь знань: 0305 «Економіка І підприємництво», 0306 «Менеджмент І адміністрування» Напрям(и) підготовки: ет,емс,епр,епі,епек,мпр,фпр,БД,ефк,ОА, упеп, ам,МП,зед,мпт,мід донецьк, 20 iconМетодичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «Історія економіки та економічної думки»
Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «Історія економіки та економічної думки» (для студентів галузі знань 0305...
Галузь знань: 0305 «Економіка І підприємництво», 0306 «Менеджмент І адміністрування» Напрям(и) підготовки: ет,емс,епр,епі,епек,мпр,фпр,БД,ефк,ОА, упеп, ам,МП,зед,мпт,мід донецьк, 20 iconМетодичні вказівки І плани семінарських занять циклу гуманітарної підготовки з нормативної дисципліни
«Історія української філософії» для студентів очної І заочної форми навчання галузі знань 0203 «Гуманітарні науки», напрям підготовки...
Галузь знань: 0305 «Економіка І підприємництво», 0306 «Менеджмент І адміністрування» Напрям(и) підготовки: ет,емс,епр,епі,епек,мпр,фпр,БД,ефк,ОА, упеп, ам,МП,зед,мпт,мід донецьк, 20 iconПрограма навчальної дисципліни психодіагностика галузь знань 0301 Соціально-політичні науки Напрям підготовки 030102 Психологія
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної І індивідуальної роботи становить
Галузь знань: 0305 «Економіка І підприємництво», 0306 «Менеджмент І адміністрування» Напрям(и) підготовки: ет,емс,епр,епі,епек,мпр,фпр,БД,ефк,ОА, упеп, ам,МП,зед,мпт,мід донецьк, 20 iconПрограма з підготовки та складання вступного випробування з дисциплін "Маркетинг", "Основи менеджменту"
Менеджмент організацій І адміністрування (за видами економічної діяльності)” освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” / Укл проф....
Галузь знань: 0305 «Економіка І підприємництво», 0306 «Менеджмент І адміністрування» Напрям(и) підготовки: ет,емс,епр,епі,епек,мпр,фпр,БД,ефк,ОА, упеп, ам,МП,зед,мпт,мід донецьк, 20 iconМетодичні рекомендації до самостійної роботи студентів, тематику контрольних робіт для студентів заочної форми навчання, рекомендовану літературу
Текст]: методичні рекомендації для студентів спеціальностей 030505 „Управління персоналом та економіка праці", 030601 „Менеджмент...
Галузь знань: 0305 «Економіка І підприємництво», 0306 «Менеджмент І адміністрування» Напрям(и) підготовки: ет,емс,епр,епі,епек,мпр,фпр,БД,ефк,ОА, упеп, ам,МП,зед,мпт,мід донецьк, 20 iconН. Б. Кирич д е. н., професор кафедри
«Економіка І підприємництво» напряму підготовки 030507 «Маркетинг» /Укл.: проф. Федорович Р. В., доц. Борисова Т. М., доц. Бурліцька...
Галузь знань: 0305 «Економіка І підприємництво», 0306 «Менеджмент І адміністрування» Напрям(и) підготовки: ет,емс,епр,епі,епек,мпр,фпр,БД,ефк,ОА, упеп, ам,МП,зед,мпт,мід донецьк, 20 iconПрограма творчого конкурсу за обраним фахом галузь знань 0201 „Культура" напрям підготовки 020104 „Народна художня творчість"
«фольклорне мистецтво», «народне пісенне мистецтво», «хорове мистецтво (народний хор)», «хорове мистецтво (академічний хор)», «академічний...
Галузь знань: 0305 «Економіка І підприємництво», 0306 «Менеджмент І адміністрування» Напрям(и) підготовки: ет,емс,епр,епі,епек,мпр,фпр,БД,ефк,ОА, упеп, ам,МП,зед,мпт,мід донецьк, 20 iconПрограма навчальної дисципліни релігійна філософія та теологія: християнська філософія І теологія ХХ ст. Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки 020301 Філософія
Метою нормативної дисципліни «Релігійна філософія І теологія: Християнська філософія І теологія ХХ ст.» є вивчення католицької, протестантської...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка