Галузь знань: 0305 «Економіка І підприємництво», 0306 «Менеджмент І адміністрування» Напрям(и) підготовки: ет,емс,епр,епі,епек,мпр,фпр,БД,ефк,ОА, упеп, ам,МП,зед,мпт,мід донецьк, 20Сторінка2/23
Дата конвертації17.04.2017
Розмір5,21 Mb.
ТипКонспект
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

2. Психологічна установка - теорія, розроблена грузинським психологом Д. М. Узнадзе. Вона розкриває закономірності неусвідомлюваної регуляції психічних станів, що забезпечують людині готовність діяти, виконувати певну діяльність задля вдоволення власних потреб.

У класичному варіанті установки людини - це первинна неусвідомлювана реакція на ситуацію, в якій вона усвідомлює і розв'язує завдання. Отже, основною умовою створення актуальної установки є: а) потреби, б) ситуації і в) процес вдоволення потреби або вирішення завдання. У разі виникнення одних і тих самих умов установка спроможна закріплюватися, і тоді створюється фіксована установка, яка звільняє свідомість людини від прийняття рішення діяти так, а не інакше.

Залежно від того, на який компонент діяльності спрямована установка, виділяють три рівні регуляції діяльності людини:

смислові установки, коли їх предметом стає мотивація діяльності;

цільові установки - усвідомлення продукту, який має бути створений внаслідок діяльності;

операційні установки — здатність здійснювати регуляцію діяльності відповідно до умов її виконання.

Функції установки, її ефекти і зміст розкриваються в саморегуляції діяльності:

по-перше, установка визначає сталий, послідовний, цілеспрямований процес здійснення дій, тобто є механізмом стабілізації, який зберігає їх спрямованість у безперервно змінних умовах діяльності;

по-друге, фіксована установка звільняє свідомість людини від необхідності приймати рішення і довільно контролювати дії в стандартних і відомих умовах;

по-третє, установка може стати фактором, що обумовлює інертність, задубілість, скутість дій, призводить до труднощів у пристосуванні до нових умов виконання діяльності.

Серйозним завданням системи професійної підготовки має бути сприяння особистісному розвиткові фахівця, культивування потреби у постійному самовдосконаленні, яке є неможливим без самопізнання. Завдяки активності самопізнання особистість перестає бути продуктом зовнішніх обставин, набуває здатності до самотворення, самоактуалізації. Водночас професійна свідомість виступає як відкрита система, що знаходиться у постійній взаємодії з іншими, система інтерсуб'єктна за своєю природою. Це вимагає від фахівця спеціальних умінь збереження власного психічного гомеостазу, витримки і терпіння, тому майбутні професіонали повинні володіти хоча б найпростішими методами і прийомами саморегуляції, відбір і використання яких повинно базуватись теж на знаннях про власні особистісні характеристики.

Самопізнання - невід'ємний компонент психічного життя особистості, що сприяє її повноцінному «функціонуванню»: форма свідомості, що передбачає активність і самостійність особистості як суб'єкта своєї життєдіяльності. Процес самопізнання - це кропітка робота, що вимагає від суб'єкта значних зусиль, невпинної праці над собою, оскільки самопізнання взаємодіє з психічними утвореннями, якостями, властивостями, які або сприяють його розгортанню, або гальмують. Необхідною умовою розвитку особистості виявляється її постійне перебування в „стані самопізнання", розвиток рефлексивних здібностей.

Проблема регуляції психічної діяльності належить до фундаментальних проблем психології. Це пов'язано з тим, що при взаємодії з навколишнім світом чоловік безперервно стикається з ситуацією вибору різних способів реалізації своєї активності залежно від поставлених цілей, індивідуальних особливостей і умов дійсності, що оточує його, особливостей людей, що взаємодіють з ним. У ситуації вибору зменшення невизначеності можливе лише засобами регуляції, а у разі психологічної регуляції - засобами саморегуляції в тому сенсі, що людина сама досліджує ситуацію, програмує свою активність і контролює і коректує результати.

Місце і роль психічної саморегуляції в житті людини достатньо очевидні, якщо взяти до уваги, що практично все його життя є нескінченна безліч форм діяльності, вчинків, актів спілкування і інших видів цілеспрямованої активності. Від ступеня досконалості процесів саморегуляції залежить успішність, надійність, продуктивність, кінцевий результат будь-якого акту довільної активності. Саморегуляція цілеспрямованої активності виступає як найбільш загальна і сутнісна функція цілісної психіки людини, в процесах саморегуляції реалізується єдність психіки у всьому багатстві що умовно виділяються її окремих рівнів, сторін, можливостей, функцій, процесів, здібностей і тому подібне.

Разом з очевидними досягненнями у вивченні регуляції станів опинилися в недостатньому ступені досліджені особливості саморегуляції в повсякденних життєвих ситуаціях: феноменологічна картина саморегуляції негативних станів різного рівня інтенсивності, тривалості, якості і ін. Останні представляють, на відміну від екстремальних і важких ситуацій, буденне актуальне життя суб'єкта, де негативні стани постійно мають місце. Також не розкрита специфіка саморегуляції станів при перехідних процесах - переході від негативних станів до позитивних, тобто в тих випадках, коли суб'єкт намагається нормалізувати свій психічний стан, не вивчений вплив психічних процесів і індивідуально-психологічних властивостей на саморегуляцію, роль рефлексії, образів і мотивації, а також особових сенсів в регуляції.

При взаємодії з навколишнім світом людина безперервно стикається з ситуацією вибору різних способів реалізації своєї активності залежно від поставлених цілей, індивідуальних особливостей і умов дійсності, що оточує його, особливостей людей, що взаємодіють з ним. У ситуації вибору зменшення невизначеності можливе лише засобами регуляції, а у разі психологічної регуляції - засобами саморегуляції в тому сенсі, що людина сама досліджує ситуацію, програмує свою активність і контролює і коректує результати.

"Регулювати", згідно визначенню, означає: 1) підпорядковувати певному порядку; правилам, упорядковувати; 2) впливати на роботу механізму і його частин, добиватися потрібного протікання якого-небудь процесу. Ці визначення відображають різні сторони психічної саморегуляції.

Пошук оптимального рішення відбувається шляхом самоврядування і саморегуляції. Ці два поняття не ідентичні. Самоврядування пов'язане з постановкою цілей самим суб'єктом діяльності і спілкування, з передбаченням віддалених результатів, тоді як саморегуляція направлена на актуальну діяльність і є такою, що становить самоврядування. Саморегуляція має дві форми - довільну і мимовільну. Довільна саморегуляція (усвідомлена) сполучена з цільовою діяльністю, тоді як мимовільна (неусвідомлена) - пов'язана з життєзабезпеченням, не має цілей і здійснюється в організмі на основі еволюційних норм, що склалися. Разом з тим, самоврядування і саморегуляція мають схожість: всі вони направлені на досягнення оптимального рівня життєдіяльності суб'єкта. Досягнення оптимального рівня функціонування суб'єкта є метою, а самоврядування і довільна саморегуляція - механізмами реалізації цієї мети, завдяки якій і відбуваються закономірні зміни елементів всієї системи психічних явищ.

Збільшення займенникового прикметника «само» до того або іншого іменника має цілком певне словотворче значення, сенс якого полягає в позначенні спрямованості дії на того, хто його проводить. Об'єктом регуляції для людини в даному випадку є його вчинки і дії, властиві йому психічні явища (процеси, стани, властивості). Саме у останньому випадку, коли людина регулює власну психічну сферу, ми маємо справу з психічною регуляцією. Розглядаючи склад і функцію саморегуляції, ми тим самим піднімаємо питання про його механізм. Розкрити механізм чого-небудь - це, значить, проникнути в його внутрішній устрій (будова), з'ясувати взаємозв'язок і взаємозалежність частин і елементів цілого і пояснити суть предмету (процесу), його необхідний закономірний хід і його неминуче виникнення в тих або інших умовах. Цілком зрозуміло, що саморегуляція не може здійснюватися без наявності того, що власне регулюється, перевіряється. З іншого боку, в саморегуляції її складові повинні відповідати еталону. Контрольована і еталонна складові, процес звірення і оцінки ступеня їх збігу формують інформаційний зміст механізму саморегуляції. Канали прямого і зворотного зв'язку, мозкове представництво операції звірення є структурними компонентами механізму саморегуляції.

Механізми саморегуляції мають місце вже на клітинному рівні організації діяльності життєдіяльності людини. У основі єдності і цілісності організму людини як біологічної системи лежать два взаємозв'язані види саморегуляції: гуморальна або хімічна, і нервова.

Саморегуляція пронизує всі психічні явища, властиві людині, - саморегуляцію окремих психічних процесів: відчуття, сприйняття, мислення та ін.

Відповідно до принципу довільності слід розрізняти довільний і мимовільний види саморегуляції. Дії називаються довільними, якщо вони доступні самоконтролю. Витікає нерозривний зв'язок довільного зі свідомим, що було відмічене І.М. Сеченовим, який говорив, що довільний рух завжди свідомий. Позицію, близьку до сказаного, займає, коли піднімає питання про те, які дії можна віднести до довільних, а які до мимовільних. На думку автора, довільні дії характеризуються сумарною діяльністю кори і наявністю уявлення (образу) як регулятора дій. Неодмінною межею довільних дій є їх свідомий характер (наявність усвідомленої мети), тоді як усвідомленість довільних дій по ходу їх прояву може бути зовсім не обов'язковою. Вона з'являється зазвичай на головних етапах здійснення довільної дії.

Способи регуляції на зорі людської цивілізації формувалися, в основному, «стихійно», тобто їх поява диктувалася певною необхідністю, зв'язаною, перш за все з безпекою, живленням і ін. вітальними потребами. Проте із зростанням суспільної і індивідуальної свідомості, з виникненням «духовних» потреб у людини з'явилася необхідність і в «штучній» регуляції, історія якої йде своїм корінням в глибоку старовину. Причому, що дивно (а може бути і, навпаки, не дивно) шаманізм - один з перших «штучних» способів регуляції, зв'язаний з використанням змінених станів свідомості, - налічує, згідно археологічним дослідженням наскальних малюнків і місць стародавніх поховань, близько 40 000 років.

Природно, встає питання про сферу і можливості регуляції поведінки, психіки, всій життєдіяльності людини в цілому. Із цього приводу М.Я. Басів писав: "Яка діяльність людини потребує регуляції і підлягає їй? На це питання не може бути двох відповідей: звичайно, всяка. Якої б форми процес поведінки ми не узяли, він повинен бути розглянутий з погляду механізмів його регуляції. Чи буде то зовнішня, чисто рухова реакція або процес сприйняття яких або зовнішніх вражень, або відтворення явищ з глибини минулого досвіду або, нарешті, це буде складний розумовий процес - все одно, кожен з процесів цього роду в своїй течії повинен бути якось регульованим". Очевидно, що свідома дія на людину без знання причин, механізмів і чинників, що визначають його психічну діяльність, буде, щонайменше, украй неефективним.

Система психічної саморегуляції стану має ієрархічну будову і включає окрім мимовільного і довільний рівень. Довільна саморегуляція стану - це свідома саморегуляція, яка завжди є індивідуально і особове забарвленою. Завдяки довільній саморегуляції стану можливості пристосування до скрутних умов можуть зростати і розширятися. Рівень системи довільної саморегуляції стану визначає сутність і зміст взаємовпливу стану і професійної діяльності. Як показано в роботі Л.Г. Дікої, саморегуляція у міру збільшення її мимовільності спочатку входить в психофізіологічну структуру діяльності на рівні активаційно-енергетичного забезпечення; потім взаємодіє з професійною діяльністю по типу сумісної діяльності; потім у міру усвідомлення оператором необхідності її виділення в самостійну діяльність може здійснюватися поперемінно з професійною, змінюючи одна одну залежно від співвідношення векторів «мотив - ціль» і інших компонентів їх психологічних систем. Тому можна сказати, що саморегуляція функціональних станів людини пов'язана з різними формами активації: мимовільна і неусвідомлювана - з короткочасними, емоційно-вольова - з більш тривалими, зміни рівня активності - з найтривалішими.

Одним з найвідоміших видів довільної саморегуляції є вольова регуляція, основними засобами здійснення якої служать вольові зусилля. Важлива роль в довільній саморегуляції стану належить розумовим процесам, які є необхідною умовою реалізації будь-якого способу саморегуляції. Мислення може виступати як самостійний спосіб саморегуляції у формі самопереконання. Іншими психологічними способами управляючої самодії на стан є самонавіяння, різні форми уявлення, сенсорна і емоційна репродукція, уява, ідеомоторний дія, самопрограмування. Загальною задачею всіх цих способів є направлена перебудова взаємодії психічних ланок в цілісній структурі функціонального стану. Так, самонавіяння звичайно здійснюється за допомогою індивідуально підібраних формул, направлених на активізацію певних умовно-рефлекторних соматичних і вегетативних процесів.

Все більш широке поширення набуває спосіб саморегуляції і управління деякими вегетативними функціями, нейрофізіологічними процесами і цілісним психофізіологічним станом за допомогою штучно створюваних функціональних систем, так званий «біологічний зворотний зв'язок». Постановка питання про довільний самоконтроль і саморегуляцію мимовільних функцій є сучасним науковим підходом до проблеми довільності і мимовільності в життєдіяльності людини, заснованим на системних уявленнях про діяльність людського організму.

Основою реалізації цього способу довільної саморегуляції є біотехнічна функціональна система, яка виникає завдяки штучному інформаційно-технічному каналу зворотного зв'язку. По цьому каналу на сенсорні входи людини поступає спеціальним чином оброблена інформація про зміну стану відповідної функції або процесу. Це призводить до того, що неусвідомлювані і мимовільні процеси стають усвідомлюваними і довільними.

Вивчення саморегуляції функціональних станів ґрунтується на знаннях про саморегуляцію психофізіологічних і психічних станів, як зовнішніх і внутрішніх детермінантах стану. Функціональний стан є результатом взаємодії внутрішніх і зовнішніх детермінант, при цьому внутрішні зміни у формі довільної і цілеспрямованої саморегуляції функціонального стану, готують людину до діяльності, передбачають її вимоги, проводять корекцію неоптимальних для діяльності станів і стимулюють резервні можливості. Тому визначальними в регуляції функціонального стану в процесі діяльності є внутрішні зміни, а саме саморегуляція, яка є умовою формування загальної системи регуляції і її стабільності.

Функція саморегуляції полягає в здатності розвивати певні внутрішні стани і таким чином компенсувати збурюючу дію умов і змісту діяльності, тим самим зберігаючи функціональний стан на рівні, необхідному для надійної роботи.

Чинником процесів регуляції, що ініціює, розглядається невідповідність між об'єктивною дійсністю і суб'єктивним, "внутрішнім світом" людини, що виникає унаслідок суб'єктивно значущих змін в них. Людина прагне оцінити і зрозуміти зміни, що відбуваються, тобто подолати вказану невідповідність, що і направляє, організовує його подальшу активність. Ступінь невідповідності визначає як тип психічної активності (поточну, ситуативну, довгострокову), так і клас проблемностей (або різні форми невідповідності - невизначеності, неоднозначності, утруднення): проблемні моменти (коли наголошується незначний ступінь невідповідності), проблемні ситуації (з достатньо істотним ступенем невідповідності) і проблеми (з найбільш серйозним ступенем невідповідності).

Виходячи з головної мети школи, різносторонній розвиток і творча активність особи школяра повинні формуватися на високоморальній основі. Моральність - це невід'ємна сторона особи, що забезпечує добровільне дотримання нею існуючих норм, правив і принципів поведінки. Вона знаходить вираз у відношенні до Батьківщини, суспільства, колективу і окремих людей, до самого собі, праці і результатам праці.

Етична саморегуляція поведінки може бути як навмисною, так і мимовільною.

При довільній, навмисній саморегуляції чоловік свідомо ухвалює рішення діяти відповідно до моральних вимог і, контролюючи свою поведінку, виконує цей намір навіть в тих випадках, коли воно протирічить його безпосереднім бажанням.

При мимовільній саморегуляції людина поступає етично тому, що інакше він просто не може. Моральні мотиви поведінки у нього сильніші, ніж всі останні спонуки. Мимовільна етична поведінка більшою мірою відповідає умовам повсякденного життя, які часто вимагають негайних вчинків. Мимовільна саморегуляція формується в основному двома шляхами. По-перше, в процесі стихійного накопичення етичного досвіду. В цьому випадку діти непомітно для себе оволодівають деякими етичними нормами, засвоюють моральні вимоги, у них розвиваються етичні відчуття, закріплюються певні форми поведінки, тобто формуються етичні звички. Справжній моральний сенс цих звичок усвідомлюється ними значно пізніше.

Цей шлях, за допомогою якого закріплюються головним чином елементарні правила і норми, створює грунт для засвоєння складніших моральних вимог, яке здійснюється вже по другому шляху: спочатку довільно, під особистим контролем, всупереч іншим бажанням, а потім мимоволі. Саме на цьому етапі, коли свідомо засвоєні етичні принципи, збагачуючись відповідними переживаннями, стають мотивами поведінки, відбувається становлення етичної саморегуляції.


3. Т. Рибо запропонував так звану моторну теорію уваги, згідно з якою основну роль у процесах уваги грають рухи. Завдяки їх виборчої і цілеспрямованої активізації концентрується і посилюється увага на предметі, а також підтримується увагу на даному предметі протягом певного часу.

Аналогічно про фізіологічному механізмі уваги висловлювався О. О. Ухтомський, який вважає фізіологічною основою уваги домінантний осередок збудження, і представлення І.П. Павлова теж непогано поєднується з цими уявленнями.Нервові процеси збудження і гальмування

Психічна діяльність концентрується в потрібному напрямку і одночасно відволікається від всього іншого, що досягається внаслідок закону взаємної індукції нервових процесів збудження і гальмування в корі великих півкуль головного мозку. Вогнище збудження у корі великих півкуль, що з'явився при дії зовнішнього сигналу, викликає гальмування в інших ділянках кори. Так створюються найкращі умови для сприйняття того, на що спрямована увага. І. П. Павлов описував цей процес так:

"Якщо б можна було бачити крізь черепну кришку і якби місце великих півкуль з оптимальної збудливістю світилося, то ми побачили б на думаючого свідомому людину, як за його великим півкулях пересувається постійно змінюється в формі і величині химерно неправильних обрисів світла пляма, оточене на всьому іншому просторі півкуль більш або менш значною тінню ".

На думку фізіолога О.О. Ухтомського в нервовій системі людини під впливом зовнішніх або внутрішніх причин з'являється вогнище збудження, який на певний час підпорядковує собі інші ділянки, домінує, панує над ними, керує поведінкою. У цьому виявляється діалектика психічного життя людини, її захопленості, натхнення, інтуїції, несподіваних відкриттів.Нейропсихологія уваги

Завдяки розвитку нейронауки ми можемо вивчати процеси, що відбуваються в головному мозку під час його роботи. На тварин, наприклад, на кішок, проводять експерименти, вживлений їм в мозок електроди, в ту частину, яку збираються досліджувати, спостерігаючи потім за їх поведінкою. Людський мозок досліджують за допомогою зняття електроенцефалограми (ЕЕГ) мозку в різних станах організму (сон, неспання).

Але якщо говорити саме про фізіологічні механізми активної уваги, то природно, відбір інформації можливий тільки при загальному пильнуванні організму, пов'язаного з активною мозковою діяльністю.

Рівні неспання визначаються і за зовнішніми ознаками, і за допомогою електроенцефалограф (ЕЕГ), що визначає по слабких струмів мозку його електроактивних. Можна виділити 5 стадій неспання: глибокий сон, дрімотний стан, спокійне пильнування, активну (насторожене) неспання, надмірне неспання.

Самое ефективне увагу буде відбуватися на стадії активного і спокійного неспання, у той час як на інших стадіях основні характеристики уваги змінюються й можуть виконувати лише якісь окремі функції.

Так, у стані дрімоти може відбутися реакція лише на 1-2 подразника, а на інші реакції може не бути. Наведу класичний приклад, мати спокійно спить при будь-якому шумі, але миттєво прокинеться при найменшому русі дитини.Фізіологічні основи уваги

фізіологічними основами уваги займалися В.М Бехтерєв, Л.А. Орбели, П.К. Анохін. Ведуча роль кіркових механізмів в регуляції уваги встановлена завдяки нейрофізіологічним дослідженням.

Встановлено, що виборче увагу засноване на загальному пильнуванні кори головного мозку, підвищення активності її діяльності. Оптимальний рівень збудливості кори надає активізації уваги виборчий характер. При наявності вогнищ оптимального збудження людина постійно до чого-небудь виявляє увагу. Якщо ж людина неуважний у своїй діяльності, значить, його увагу в цей час відвернута або направлено на щось стороннє, не пов'язане з родом його діяльності.

Особливо підкреслюється важлива роль лобових областей мозку у відборі інформації. За допомогою нейрофізіологічних досліджень в мозку знайдені особливі нейрони, які отримали назви «нейронів уваги». Це клітини-детектори новизни, які спостерігаються на всій поверхні кори головного мозку і навіть у внутрішніх структурах.

Встановлено, що в глибоких відділах мозку є скупчення нервових клітин і волокон, що йдуть в різних напрямках і тісно переплітаються між собою. Це начебто мережі нервових шляхів, що з'єднують рецептори органів чуття з ділянками кори мозку.

Скупчення нервових клітин, розташоване в стовбурної частини мозку, що отримало назву ретикулярної формації. Нервові імпульси, що йдуть від цієї частини мозку, виникають в результаті впливу на органи почуттів сильних, нових або несподіваних подразників, які і збуджують кору великих півкуль.

Мозок активізується неспецифічної системою, яка включає ретикулярну формацію, дифузну таламічна систему, гіпоталамічні структури, гіппокамп і т.д.

Ретикулярна формація

При роздратуванні висхідній ретикулярної формації з'являються швидкі електроколебанія в корі головного мозку (відбувається десинхронізація), зростає рухливість нервових процесів, знижуються пороги чутливості, що має схожість із загальним станом уваги організму.

Завдяки ретикулярної формації, пов'язаної з явищами уваги, що знаходиться на шляху нервових імпульсів, що стосуються практично всіх пізнавальних процесів, людина здатна насторожувати, реагувати на зміни в навколишньому середовищу, тобто це нервове освіта є механізмом, що лежить в основі виникнення орієнтовного рефлексу.

Таким чином, ретикулярна формація разом з органами почуттів зумовлює появу орієнтовного рефлексу, що є первинною фізіологічною основою уваги.

А одним з механізмів запускають ретикулярну формацію можна вважати орієнтовний рефлекс. Це вроджена реакція організму на будь-яку зміну навколишнього середовища у людей і тварин. Наприклад, хтось входить до кімнати, ви, незважаючи на зайнятість, миттєво повертаєтеся до дверей. І. П. Павлов назвав цей рефлекс - "що таке ?".

Периферичні механізми уваги

Для того, щоб пояснити виборчий характер уваги необхідно більш глибоко ознайомитися зі складними процесами, що відбуваються в організмі. Дві основні групи механізмів здійснюють фільтрацію подразнень із середовища - це периферичні і центральні.

Периферичні механізми - це як би настройка органів чуття. Людина, прислухаючись, повертає голову в бік звуку, і відповідна м'яз натягує барабанної перетинки, підвищуючи при цьому її чутливість. Якщо звук дуже сильний, то натягнення барабанної перетинки слабшає, і коливання гірше передаються у внутрішнє вухо.

Загостренню слуху в моменти найвищого уваги також сприяють зупинка або затримка дихання. Д. Бродбент припустив, що увага - це фільтр, що проводить відбір інформації як раз на входах, тобто на периферії. На його думку, якщо людині подавати інформацію одночасно в обидва вуха, але, проте за інструкцією, він повинен сприймати її лише лівим, то подавати в праве вухо інша інформація ігнорується.

Пізніше було показано, що периферичні механізми відбирають інформацію по фізичних характеристиками. У. Найсер назвав ці механізми перед-увагою, коли відбувається порівняно груба обробка інформації (виділення об'єкта з загального фону, спостереження за несподіваними змінами в зовнішньому полі).

Стан зосередженості пов'язано з підвищенням збудливості і співвідноситься з активністю окремих частин ретикулярної формації. Ті її відділи, які своєю діяльністю породжують загальний ефект збудження, входять до структури, пов'язані з орієнтовним рефлексом, автоматично виникають при будь-яких несподіваних і помітних зміни стимулів, що впливають на організм.

А ті відділи ретикулярної формації, які викликають специфічний ефект збудження, функціонують, ймовірно, в рамках анатомо-фізіологічної системи домінанти. З нею ж, швидше за все, співвідносимо у діянні і виборчий механізм регуляції уваги через актуалізацію потреб, а також механізм вольового управління увагою через кортикальному-підкіркові зв'язку.

Модель Є.М. Соколова

Важливою моделлю в психології уваги можна вважати модель Є.М. Соколова. Він використовував ЕЕГ для дослідження звикання - того моменту, що настає при неодноразовому повторенні стимулу, після чого людина перестає на цей стимул реагувати. Паттерни порушення зникали на ЕЕГ при багаторазовому повторення стимулу.

За моделі Соколова, мозок - адміністратор, що вирішує суперечить чи ні зовнішня інформація внутрішньої і чи необхідно збудження. Відповідно до цієї моделі послаблення уваги можна пояснити звиканням, і когнітивна енергія зберігається при відключенні повторюваних або безперервних стимули.

В результаті ми можемо сказати, що будь-який психічний процес, стан або властивість людини специфічно пов'язані з роботою мозку і всій центральній нервової системи. Нехай до цього часу нам не так вже й багато відомо про характер зв'язків, що існують між психічними явищами і роботою окремих ділянок і структур мозку, але все ж таки, деяка інформація про це є.


Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> Методичні вказівки для студентів всіх спеціальностей денної форми навчання Донецьк 2014 (477)
123456789 -> Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів / [Укл. І. В. Ткаченко]; Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи нбу»
123456789 -> А. О. Ткаченко, І. В. Ткаченко створення І діяльність банківських установ на території україни: економіко–правовий аспект
123456789 -> Олег туляков


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

Схожі:

Галузь знань: 0305 «Економіка І підприємництво», 0306 «Менеджмент І адміністрування» Напрям(и) підготовки: ет,емс,епр,епі,епек,мпр,фпр,БД,ефк,ОА, упеп, ам,МП,зед,мпт,мід донецьк, 20 iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет 2010/2011 Напрям підготовки 0306 „Менеджмент” Чернівці – 2010 Зміст
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
Галузь знань: 0305 «Економіка І підприємництво», 0306 «Менеджмент І адміністрування» Напрям(и) підготовки: ет,емс,епр,епі,епек,мпр,фпр,БД,ефк,ОА, упеп, ам,МП,зед,мпт,мід донецьк, 20 iconМетодичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «Історія економіки та економічної думки»
Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «Історія економіки та економічної думки» (для студентів галузі знань 0305...
Галузь знань: 0305 «Економіка І підприємництво», 0306 «Менеджмент І адміністрування» Напрям(и) підготовки: ет,емс,епр,епі,епек,мпр,фпр,БД,ефк,ОА, упеп, ам,МП,зед,мпт,мід донецьк, 20 iconМетодичні вказівки І плани семінарських занять циклу гуманітарної підготовки з нормативної дисципліни
«Історія української філософії» для студентів очної І заочної форми навчання галузі знань 0203 «Гуманітарні науки», напрям підготовки...
Галузь знань: 0305 «Економіка І підприємництво», 0306 «Менеджмент І адміністрування» Напрям(и) підготовки: ет,емс,епр,епі,епек,мпр,фпр,БД,ефк,ОА, упеп, ам,МП,зед,мпт,мід донецьк, 20 iconПрограма навчальної дисципліни психодіагностика галузь знань 0301 Соціально-політичні науки Напрям підготовки 030102 Психологія
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної І індивідуальної роботи становить
Галузь знань: 0305 «Економіка І підприємництво», 0306 «Менеджмент І адміністрування» Напрям(и) підготовки: ет,емс,епр,епі,епек,мпр,фпр,БД,ефк,ОА, упеп, ам,МП,зед,мпт,мід донецьк, 20 iconПрограма з підготовки та складання вступного випробування з дисциплін "Маркетинг", "Основи менеджменту"
Менеджмент організацій І адміністрування (за видами економічної діяльності)” освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” / Укл проф....
Галузь знань: 0305 «Економіка І підприємництво», 0306 «Менеджмент І адміністрування» Напрям(и) підготовки: ет,емс,епр,епі,епек,мпр,фпр,БД,ефк,ОА, упеп, ам,МП,зед,мпт,мід донецьк, 20 iconМетодичні рекомендації до самостійної роботи студентів, тематику контрольних робіт для студентів заочної форми навчання, рекомендовану літературу
Текст]: методичні рекомендації для студентів спеціальностей 030505 „Управління персоналом та економіка праці", 030601 „Менеджмент...
Галузь знань: 0305 «Економіка І підприємництво», 0306 «Менеджмент І адміністрування» Напрям(и) підготовки: ет,емс,епр,епі,епек,мпр,фпр,БД,ефк,ОА, упеп, ам,МП,зед,мпт,мід донецьк, 20 iconН. Б. Кирич д е. н., професор кафедри
«Економіка І підприємництво» напряму підготовки 030507 «Маркетинг» /Укл.: проф. Федорович Р. В., доц. Борисова Т. М., доц. Бурліцька...
Галузь знань: 0305 «Економіка І підприємництво», 0306 «Менеджмент І адміністрування» Напрям(и) підготовки: ет,емс,епр,епі,епек,мпр,фпр,БД,ефк,ОА, упеп, ам,МП,зед,мпт,мід донецьк, 20 iconПрограма творчого конкурсу за обраним фахом галузь знань 0201 „Культура" напрям підготовки 020104 „Народна художня творчість"
«фольклорне мистецтво», «народне пісенне мистецтво», «хорове мистецтво (народний хор)», «хорове мистецтво (академічний хор)», «академічний...
Галузь знань: 0305 «Економіка І підприємництво», 0306 «Менеджмент І адміністрування» Напрям(и) підготовки: ет,емс,епр,епі,епек,мпр,фпр,БД,ефк,ОА, упеп, ам,МП,зед,мпт,мід донецьк, 20 iconПрограма навчальної дисципліни релігійна філософія та теологія: християнська філософія І теологія ХХ ст. Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки 020301 Філософія
Метою нормативної дисципліни «Релігійна філософія І теологія: Християнська філософія І теологія ХХ ст.» є вивчення католицької, протестантської...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка