Галузь знань: 0305 «Економіка І підприємництво», 0306 «Менеджмент І адміністрування» Напрям(и) підготовки: ет,емс,епр,епі,епек,мпр,фпр,БД,ефк,ОА, упеп, ам,МП,зед,мпт,мід донецьк, 20Сторінка23/23
Дата конвертації17.04.2017
Розмір5,21 Mb.
ТипКонспект
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23

3. У радянській психології найбільшого поширення набули дослідження індивідуального стилю діяльності. Це пояснюється діяльнісним підходом у радянській психологічній науці, засновником якого був О. М. Леонтьєв. Тому не випадково, що в кінці 60-х рр. У якості предмета дослідження стильової характеристики було поняття «індивідуального стилю діяльності». Поняття «індивідуальний стиль діяльності» ввів відомий радянський психолог Є.А. Клімов.

Індивідуальний стиль діяльності — це узагальнена характеристика психологічних особливостей людини, які формуються та проявляються у її діяльності.

Дослідження індивідуального стилю діяльності склало цілу наукову течію, засновником і теоретиком якої став В.С.Мерлін. Розмірковуючи над природою стилю як особистісного конструкту, вчений прийшов до відкриття дуже важливих закономірностей, що мають відношення до всіх стильових характеристик. У структурі індивідуального стилю діяльності В. С. Мерлін виділив три основні компоненти: стиль операцій, стиль дій або реакцій і стиль ціле покладання.

Індивідуальний стиль діяльності — стійка індивідуально-специфічна система психологічних засобів, прийомів, навичок, методів, способів виконання тієї чи іншої діяльності. Можливість різних індивідуальних стилів діяльності визначена в існуванні «зони операційної невизначеності», що допускає вибір різних способів виконання однієї діяльності. Інтенсивність мотивації якої-небудь діяльності визначає наявність і ступінь виразності індивідуального стилю діяльності. Він дозволяє людям з різними індивідуально-типологічними особливостями нервової системи, різною структурою здібностей, темпераменту, характеру домагатися рівної ефективності при виконанні однієї і тієї ж діяльності різними способами, компенсуючи при цьому індивідуальні особливості, що перешкоджають досягненню успіху. У той же час індивідуальний стиль діяльності може бути неоптимальним з погляду ефективності діяльності.
Найбільш загальновизнаними формальними ознаками індивідуального стилю діяльності можна вважати наступні:

а) стійка система прийомів і способів діяльності;

б) ця система обумовлена визначеними особистими якостями;

в) ця система є засобом пристосування до об'єктивних вимог.

Отже, у вузькому змісті слова індивідуальний стиль діяльності — це обумовлена типологічними особливостями стійка система способів, що складається у людини, яка прагне до найкращого здійснення даної діяльності. При цьому, говорячи про способи, не обов'язково мати на увазі тільки виконавчі і тим більше рухові акти — це і гностичні, орієнтовані дії і зміна функціональних станів, якщо вони виступають як засіб досягнення мети (наприклад, «самозбудження» у деяких ораторів, акторів). Інакше кажучи, індивідуальний стиль — це індивідуально-своєрідна система психологічних засобів, до яких свідомо або стихійно вдається людина з метою найкращого зрівноважування своєї (типологічно обумовленої) індивідуальності з предметними, зовнішніми умовами діяльності.

Найбільш загальна структура індивідуального стилю зводиться до наступного. Насамперед існують такі особливості, способи діяльності, що мимоволі без помітних суб'єктивних зусиль (як би стихійно) провокуються в даній об'єктивній обстановці на основі наявного у людини комплексу типологічних властивостей нервової системи. Ці особливості можна позначити як ядро індивідуального стилю, вони-то й обумовлюють перший пристосувальний ефект і, таким чином, істотно визначають напрямок подальшого зрівноважування із середовищем. Але вони не забезпечують усього необхідного пристосувального ефекту, і в міру необхідності виникає інша група особливостей діяльності, що виробляються протягом деяких більш-менш тривалих пошуків (свідомих чи стихійних). Ця група складає своєрідну прибудову до ядра індивідуального стилю. Наприклад, на основі інертності сама собою виникає схильність не відриватися від початої роботи, а отже, і така особливість діяльності, що може бути осмислена як своєрідний спосіб ефективного зрівноважування із середовищем, як доведення дій до кінця. На основі інертності легко здійснюються повільні і плавні рухи, виникає перевага стереотипних способів дії, пунктуальне дотримання один раз прийнятого порядку. Аналогічним образом і на основі рухливості стихійно складаються протилежні риси діяльності.

Серед особливостей такого роду, що складають ядро індивідуального стилю, завжди виявляються дві їхні категорії: особливості, що сприяють успіху в даній обстановці (умовно їх можна позначити літерою «А»), і особливості, що протидіють успіху («Б»), При цьому варто підкреслити чисто функціональний характер цього розподілу, тобто та сама особливість діяльності може виявитися в одному випадку в категорії «А», в іншому — у категорії «Б» в залежності від характеру об'єктивних вимог. Перевага одноманітних неквапливих рухів в інертних виявиться в категорії «А», наприклад при ручному поліруванні виробу, і в категорії «Б», якщо стоїть задача терміново і часто змінювати характер рухів, наприклад при утриманні рівноваги на хитливій опорі.

Якщо ми маємо справу з особливістю, що протидіє успішному здійсненню діяльності, то рано чи пізно, стихійно чи свідомо вона «обростає» компенсаторними механізмами. Так, зумовлена інертністю недостатня моторність відшкодовується передбачливістю, більш високим рівнем орієнтованої діяльності. Обумовлена рухливістю зниження опірність дії монотонній ситуації компенсується тим, що людина штучно різноманітить свою діяльність і т.д.

Однак у міру наявності в людини типологічно обумовлених особливостей діяльності, що сприяють успішному її виконанню, виникають і інші елементи прибудови до ядра стилю, а саме пошуки і максимальне використання всіх можливостей, що відкриваються в зв'язку з цією категорією особливостей діяльності. Так, наприклад, інертні спортсмени-акробати віддають перевагу вправам, що включають статичні пози, повільні і плавні рухи, і досягають тут найбільшого ефекту. Робітники-верстатники інертного типу доводять до досконалості стереотипну упорядкованість робочого місця і систематичність у роботі. Рухливі максимально використовують свої швидкісні ресурси і здатність часто переключатися з однієї ситуації на іншу і саме на цьому шляху «знаходять себе». Таким чином, серед особливостей, що складають прибудову до ядра індивідуального стилю, також можна виділити дві категорії: особливості, що мають компенсаторне значення («В»), і особливості, пов'язані з максимальним використанням позитивних пристосувальних можливостей («Г»).

Таким чином, індивідуальний стиль тим у більшому ступені сформований і виражений, чим більше спостерігається особливостей, що відносяться до категорій «А», «В», «Г», і чим менше залишається некомпенсованих особливостей категорії «Б».

Формування індивідуального стилю просуває особистість на усе більш високі рівні здійснення діяльності, а отже, і сприяє обґрунтованої реалізації принципу «від кожного по здібностях».
4. Останнім часом у науковій літературі майже не висвітлюються питання професійного добору та виявлення професійної придатності людини до конкретних видів діяльності. Відкритим залишається питання щодо співвідношення професійної надійності та професійної придатності. «Професійна придатність і надійність, — за словами К.М.Гуревича, — незважаючи на всю близькість не повинні ототожнюватися. Перша говорить про можливості, друга — про їх реалізацію. Кожна з цих індивідуальних характеристик має свої відмінні риси».

В.Бодров вважає, що професійна придатність людини визначається «співвідношенням вимог професії до індивідуальних можливостей людини; має конкретний об’єкт реалізації — систему «людина-професія», тобто певну категорію людей, вид діяльності, етап професіоналізації; відображає стан, ступінь розвитку сукупності індивідуальних якостей людини (рис особистості, здібностей, мотивації, фізичного стану, професійної підготовленості і т.ін.); є динамічною властивістю системи «людина-професія». Автор відзначає, що «професійна придатність визначається сукупністю індивідуальних властивостей людини, що впливають на успішність засвоєння будь-якої трудової діяльності, та ефективністю її виконання».

Сутність категорії професійної придатності полягає в тому, що вона відображає:

1)вибір роду діяльності (професії), що якомога повніше відповідає прихильностям і здібностям конкретної людини;

2) задоволення інтересу до обраної професії й задоволеність процесом і результатом конкретної діяльності;

3) міру оцінки здатності й готовності до діяльності, ефективності, надійності, безпеки виконання професійних функцій, індивідуальну міру результативності діяльності;

4) прояв соціального (професійного) самовизначення особистості, її самоствердження, самовдосконалення в процесі діяльності;

5) розвиток Я-концепції, становлення образу «Я-професіонал» й намагання досягти еталонної моделі професіонала.

Внаслідок різних індивідуальних особливостей інтелекту, здатності переносити навантаження і т.ін., придатність людей до певного виду діяльності різна. В цілому успішність професійної діяльності забезпечується лише тоді, коли здібності й якості спеціаліста відповідають вимогам, що пред’являються різними видами діяльності. Ступінь злагодженості між потрібною і наявною здатністю до діяльності виражає ступінь придатності до її конкретного виду (людина може бути непридатною до одного виду діяльності, а до іншого — виявляти середні здібності).

Б.Ф.Ломов характеризує професійну придатність як придатність людини до виконання певних функціональних обов’язків, пов’язаних з її професією, спеціальністю та вважає, що професійна придатність обумовлюється комплексом професійно необхідних знань, вмінь і навичок разом із психологічною усталеністю.

В.Г.Денісов також підкреслює, що придатність людини може бути визначена, якщо відомі емпіричні вимоги, що пред’являються певним видом діяльності, та якщо враховані психологічні особливості людини. Тому для вирішення проблеми професійної надійності спеціаліста потрібно залучати інформацію про ступінь вираження важливих для даних професій особливостей особистості, до яких дослідник відносить: анатомо-фізіологічні фактори (успадковані якості нервової системи — сила, рухомість, врівноваженість; успадковані властивості щодо аналізу і т.ін.); психомоторні й інтелектуальні фактори (точність координації рухів, ступінь кінестетичного почуття, просторове уявлення, логічне мислення, розуміння техніки і т.ін.); властивості характеру (наприклад, усвідомлення відповідальності, відчуття обов’язку, цілеспрямованість і т.ін.).

Отже, професійна придатність являє собою сукупність якостей людини, необхідних для виконання певного виду професійної діяльності. З боку формування таких якостей всі професії розподіляють на два типи. До професій першого типу відносять ті, для яких професійні якості може здобути людина з особливими індивідуальними рисами, а до професій другого типу, — ті, для яких з професійними вимогами може впоратися будь-яка людина.

 

Література

1.     Анцыферова Л.И. Личность в трудных жизненных условиях: переосмысливание, преобразование ситуации и психологическая защита // Психологический журнал. – 1994. – № 1 – С. 3 – 18

2.     Балл Г.А. Понятие «личная надежность» в гуманистической интерпретации // Вісник НТУ „КПГ”. Філософія. Психологія. Педагогіка.: Зб. наукових праць – К.: ІОЦ „Політехніка”, 2001. – № 3 – Кн..1. – С. 43-46.

3.     Безносов С.П. Профессиональная деформация личности. – Спб.: Речь, 2004 – 272 с.

4.     Бодров В.А. Психологическиое исследование проблемы профес­сионализации личности // Психологические исследования пробле­мы формирования личности профессионала // Под ред. В.А.Бодро­ва – М.: Ин-тут психологи АН СРСР, 1991. – С. 3 – 26

5.     Бодров В.А. Психология профессиональной пригодности. – М.: ПЕР СЭ, 2001 – 511 с.

6.     Вірна Ж.П. Мотиваційно-смислова регуляція у професіоналі­зації психолога – Луцьк: РВВ „Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2003 – 320 с.

7.     Дикая Л.Г. Психологические проблемы профессиональной деятельности – М.: Наука, 1991 – 168 с.

8.     Сохань Л. В., Донченко Е. А., Соболева Н. И. Культура жизни личности // Психологический журнал. Т. 7. 1986. № 5 – С. 60 – 69

9.     Столин В.В. Исследование эмоционально-ценностного отношения к себе с помощью методики управляемой проекции // Психологический журнал. – 1981. – № 3 – С. 104-117.

10. Татенко В.А. Психологические стратегии и технологии актуализации субъективного потенциала человека // Психологія на перетині тисячоліть: Збірник наукових праць учасників П’ятих Костюківських читань: В 3 Т. – К.: Гнозис, 1998 – Т.ІІІ – С. 308-314.

11. Типологический подход к личности профессионала // Психологические исследования проблемы формирования личности профессионала / Под ред.. В.А. Борова – М.: Ин-тут психологии АН СССР, 1991 – С. 27-42.Список літератури

Основна:

Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания /Б.Г. Ананьев. – СПб.: Питер, 2001. – 288 с.

Асмолов А.Г. Психология личности / А.Г. Асмолов. – М.: Смысл; Академия, 2002. – 416 с.

Большой психологический словар.– М.: Прайм-Еврознак, 2003. – 672с.

Большой толковый психологический словарь. – М.: Вече; А.С.Т., 2001. – 592 с.

Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. Курс лекций / Ю.Б. Гиппенрейтер. – М.: Че Ро, 2002. – 336 с.

Энциклопедия: Общая психология. – К.: Master Media, 2004.

Занюк С.Н.Психологія мотивації: Навч.посіб. / С.С. Занюк. – К.: Либідь, 2002. – 304 с.

Ильин Е.П. Мотивация и мотивы / Е.И. Ильин. – СПб.: Питер, 2002. – 512 с.

Колесов Д.В. Введение в общую психологию / Д.В. Колесов. – М., Воронеж: МПСИ, 2002. – 736 с.

Климов Е.А. Общая психология. Общеобразовательный курс / Е.А. Климов. – М.: Юнити-Дана, 2001. – 511с.

Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность / А.Н. Леонтьев. – 3-е изд. – М.: Политиздат, 1982. – 304 с.

Максименко С.Д. Загальна психологія / С.Д. Максименко. – К.: ЦУЛ, 2004. – 272 с.
Додаткова:

Андреев Л.В. Этюды об инженерном творчестве / Л.В.Андреев. – Днепропетровск: Проминь, 1989. – 222 с.

Анцыферова Л.И. Методологические проблемы психологии развития / Л. И. Анцыферова // Принцип развития в психологии / Под ред. Л. И. Анцыферовой. - М.: Наука, 1978. - С.3-20.

Балл Г.А. Психология в рациогуманистической перспективе: Избранные работы / Г.А. Балл. – К.: Изд-во Основа, 2006. – 408с.

Белл Д. Прихід постіндустріального суспільства / Д.Белл // Сучасна зарубіжна соціальна філософія. Хрестоматія. – К.: «Либідь», 1996. - С.194-250.

Богоявленская Д.Б. Психология творческих способностей / Д.Б.Богоявленская – М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 320с.

Забродин Ю.М. Психология личности и управления человеческими ресурсами / Ю.М.Забродин. – М.: Финстатинформ: КноРус, 2002. – 358 с.

Зобов Р.А. Самореализация человека: введение в человекознание: Учеб. Пособие / Р.А.Зобов, В.Н.Келасьев. – СПб.: Изд-во С.-Петербургского ун-та, 2001. – 280 с.

Корольчук М.С. Основи психології. Опорні конспекти, схеми, методики / М.С.Корольчук, В.М. Крайнюк, В.М. Марченко. – К.: Ніка-центр, 2009. – 320 с.

Корольчук М.С. Психологічне забезпечення психічного і фізичного здоров’я / М.С. Корольчук. – К.: ІНКОС, 2002. – 272 с.

Корольчук М.С. Психодіагностика / М.С. Корольчук, В.І. Осьодло. – К.: Ельга; Ніка-Центр, 2008. – 400 с.

Корольчук М.С. Психофізіологія діяльності / М.С. Корольчук – К.: Ельга; Ніка-Центр, 2008. – 400 с.

Леонтьев А. Н. Становление психологии деятельности / А.Н.Леонтьев. – М.: Смысл, 2003. – 440 с.

Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические проблемы психоло­гии / Б.Ф.Ломов. - М.: Наука, 1999. — 444 с.

Максименко С.Д. Генеза здійснення особистості / С.Д. Максименко. – К.: Видавництво ТОВ «КММ», 2006. – 240 с.

Моляко В.А. Психология конструкторской деятельности / В.А. Моляко. – М.: Машиностроение, 1983. – 134 с.Основи психології: Підручник / За заг.ред. О.В.Киричука, В.А.Роменця. – 2-ге вид., стереотип. – К.: Либідь, 1996. – 632 с.
Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> Методичні вказівки для студентів всіх спеціальностей денної форми навчання Донецьк 2014 (477)
123456789 -> Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів / [Укл. І. В. Ткаченко]; Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи нбу»
123456789 -> А. О. Ткаченко, І. В. Ткаченко створення І діяльність банківських установ на території україни: економіко–правовий аспект
123456789 -> Олег туляков


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23

Схожі:

Галузь знань: 0305 «Економіка І підприємництво», 0306 «Менеджмент І адміністрування» Напрям(и) підготовки: ет,емс,епр,епі,епек,мпр,фпр,БД,ефк,ОА, упеп, ам,МП,зед,мпт,мід донецьк, 20 iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет 2010/2011 Напрям підготовки 0306 „Менеджмент” Чернівці – 2010 Зміст
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
Галузь знань: 0305 «Економіка І підприємництво», 0306 «Менеджмент І адміністрування» Напрям(и) підготовки: ет,емс,епр,епі,епек,мпр,фпр,БД,ефк,ОА, упеп, ам,МП,зед,мпт,мід донецьк, 20 iconМетодичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «Історія економіки та економічної думки»
Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «Історія економіки та економічної думки» (для студентів галузі знань 0305...
Галузь знань: 0305 «Економіка І підприємництво», 0306 «Менеджмент І адміністрування» Напрям(и) підготовки: ет,емс,епр,епі,епек,мпр,фпр,БД,ефк,ОА, упеп, ам,МП,зед,мпт,мід донецьк, 20 iconМетодичні вказівки І плани семінарських занять циклу гуманітарної підготовки з нормативної дисципліни
«Історія української філософії» для студентів очної І заочної форми навчання галузі знань 0203 «Гуманітарні науки», напрям підготовки...
Галузь знань: 0305 «Економіка І підприємництво», 0306 «Менеджмент І адміністрування» Напрям(и) підготовки: ет,емс,епр,епі,епек,мпр,фпр,БД,ефк,ОА, упеп, ам,МП,зед,мпт,мід донецьк, 20 iconПрограма навчальної дисципліни психодіагностика галузь знань 0301 Соціально-політичні науки Напрям підготовки 030102 Психологія
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної І індивідуальної роботи становить
Галузь знань: 0305 «Економіка І підприємництво», 0306 «Менеджмент І адміністрування» Напрям(и) підготовки: ет,емс,епр,епі,епек,мпр,фпр,БД,ефк,ОА, упеп, ам,МП,зед,мпт,мід донецьк, 20 iconПрограма з підготовки та складання вступного випробування з дисциплін "Маркетинг", "Основи менеджменту"
Менеджмент організацій І адміністрування (за видами економічної діяльності)” освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” / Укл проф....
Галузь знань: 0305 «Економіка І підприємництво», 0306 «Менеджмент І адміністрування» Напрям(и) підготовки: ет,емс,епр,епі,епек,мпр,фпр,БД,ефк,ОА, упеп, ам,МП,зед,мпт,мід донецьк, 20 iconМетодичні рекомендації до самостійної роботи студентів, тематику контрольних робіт для студентів заочної форми навчання, рекомендовану літературу
Текст]: методичні рекомендації для студентів спеціальностей 030505 „Управління персоналом та економіка праці", 030601 „Менеджмент...
Галузь знань: 0305 «Економіка І підприємництво», 0306 «Менеджмент І адміністрування» Напрям(и) підготовки: ет,емс,епр,епі,епек,мпр,фпр,БД,ефк,ОА, упеп, ам,МП,зед,мпт,мід донецьк, 20 iconН. Б. Кирич д е. н., професор кафедри
«Економіка І підприємництво» напряму підготовки 030507 «Маркетинг» /Укл.: проф. Федорович Р. В., доц. Борисова Т. М., доц. Бурліцька...
Галузь знань: 0305 «Економіка І підприємництво», 0306 «Менеджмент І адміністрування» Напрям(и) підготовки: ет,емс,епр,епі,епек,мпр,фпр,БД,ефк,ОА, упеп, ам,МП,зед,мпт,мід донецьк, 20 iconПрограма творчого конкурсу за обраним фахом галузь знань 0201 „Культура" напрям підготовки 020104 „Народна художня творчість"
«фольклорне мистецтво», «народне пісенне мистецтво», «хорове мистецтво (народний хор)», «хорове мистецтво (академічний хор)», «академічний...
Галузь знань: 0305 «Економіка І підприємництво», 0306 «Менеджмент І адміністрування» Напрям(и) підготовки: ет,емс,епр,епі,епек,мпр,фпр,БД,ефк,ОА, упеп, ам,МП,зед,мпт,мід донецьк, 20 iconПрограма навчальної дисципліни релігійна філософія та теологія: християнська філософія І теологія ХХ ст. Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки 020301 Філософія
Метою нормативної дисципліни «Релігійна філософія І теологія: Християнська філософія І теологія ХХ ст.» є вивчення католицької, протестантської...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка