I. Уніфікація бібліографічних описів (для чого потрібні дсту?) II. Процес складання бібліографічного описуДата конвертації25.04.2017
Розмір445 b. • I. Уніфікація бібліографічних описів (для чого потрібні ДСТУ?)

 • II. Процес складання бібліографічного опису

 • Складання бібліографічного опису на документи, що мають 1, 2, 3, 4 і більше авторів, не мають автора, збірники)

 • Складання бібліографічних описів відомчих видань

 • Складання бібліографічних описів багатотомних видань

 • Бібліографічний опис нормативно-технічних документів зі стандартизації

 • Складання бібліографічних описів електронних ресурсів

 • Складання аналітичного бібліографічного описуДля чого потрібні ДСТУ? у сфері інформаційної діяльності

 • Уніфікація бібліографічного запису у відповідності до Міжнародних рекомендацій та національних стандартів.

 • Забезпечення сумісністі бібліографічних даних як на вітчизняному, так і на міжнародному рівні.

 • Полегшення процесів розуміння та обміну інформацією.

 • Необхідна умова інтеграції до світового інформаційного простору. • Міжнародна федерація бібліотечних асоціацій і установ ІФЛА (заснована у 1927 році) основними цілями є:

 • заохочення високих стандартів бібліотечних послуг та інформації;

 • поширення передового розуміння цінності бібліотеки та інформаційних служб;

 • представляє інтереси членів ІФЛА по всьому світу.

 • Перехід до комп’ютерних технологій зумовив створення особливого апарату для забезпечення введення до автоматизованих ІПС (інформаційно-пошукових систем) бібліографічних описів — формати MARC, UNISMARC

 • З 2007. 07.01 р. набув чинності ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 “Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання”.виявлення бібліографічних відомостей;

 • виявлення бібліографічних відомостей;

 • визначення необхідного набору елементів опису;

 • вибір першого елемента бібліографічного запису;

 • фіксація виявлених відомостей за встановленими правилами з використанням універсальних розділових знаків;

 • редагування.Заголовок бібліографічного запису (для впорядкування і пошуку бібліографічних записів)

 • Заголовок бібліографічного запису (для впорядкування і пошуку бібліографічних записів)

 • Ім’я особи

 • Найменування організації

 • Уніфікована назва і т. д.

 • Зона назви і відомості про відповідальність:

 • основна назва

 • паралельна назва

 • підназва

 • відомості про відповідальність

 • Зона видання;

 • Зона специфічних відомостей; • Зона вихідних даних:

 • місце видання

 • назва видавництва

 • дата видання

 • Зона фізичного опису:

 • кількість матеріальних одиниць

 • кількість сторінок

 • кількість ілюстрацій

 • розміри

 • супровідний матеріал

 • Зона серії

 • Зона приміток

 • Зона Міжнародного стандартного номера книги

 • ціна

 • наклад

У зоні фізичного опису вміщують кількісну характеристику документа — кількість матеріальних одиниць, кількість сторінок, ілюстрацій, розміри та супровідний матеріал. Наприклад:

 • У зоні фізичного опису вміщують кількісну характеристику документа — кількість матеріальних одиниць, кількість сторінок, ілюстрацій, розміри та супровідний матеріал. Наприклад:

 • 276 с. : ілюстр.

 • 64 с., 5 арк. портр. + 1грп.

 • У зоні серії наводять основну назву серії; її паралельну назву; підназву серії; відомості про відповідальність, що стосуються серії; міжнародний стандартний номер серіального видання; номер випуску серії, а також аналогічні відомості про підсерію, якщо серія поділяється на декілька підсерій. Наприклад:

 • (Б-ка журн. “Пам’ятки України”. Сер. 3 : Нар. культура: укр. обряди і звичаї ; № 4)

 • Зона приміток уміщує додаткову інформацію про документ, яка не увійшла до інших зон.

 • Зона Міжнародного стандартного номера книги (ISBN), ціни і накладу містить Міжнародний стандартний номер книги у формі, наведеній у документі, відомості про наявність оправи, обкладинки тощо, відомості про ціну і наклад. Наприклад:

 • ISBN 966-518-161-0Елементи бібліографічного опису відокремлюються розділовими знаками за загальними правилами синтаксису, а також умовними розділовими знаками, які допомагають орієнтуватися в описах, складених навіть незнайомими мовами.

 • Елементи бібліографічного опису відокремлюються розділовими знаками за загальними правилами синтаксису, а також умовними розділовими знаками, які допомагають орієнтуватися в описах, складених навіть незнайомими мовами.

 • Умовні розділові знаки — це знаки пунктуації та математичні символи. Зони бібліографічного опису відокремлюються знаком крапка і тире (. — ), цей знак відокремлює й окремі групи приміток. Кома ( , ) вживають перед датою видання, накладом, ISSN у зоні серії; двокрапка ( : ) — перед кожною групою підназв, перед назвою видавництва, перед відомостями про ілюстрації та ін. Крапку з комою ( ; ) ставлять перед зазначенням розміру документа, номером випуску серії та в межах одного бібліографічного елемента для відокремлення однорідних понять, наприклад, у місці видання: Херсон ; Миколаїв. Знак коса риска ( / ) — перед відомостями про відповідальність, а знак рівності ( = ) — попереду паралельної назви; знак плюс ( + ) — перед відомостями про супровідний матеріал. Зону серії беруть у круглі дужки (). Відомості, одержані для опису не безпосередньо з документа, а запозичені з інших джерел або самостійно сформульовані укладачем опису, беруть у квадратні дужки [].Бібліографічні елементи поділяються на:

 • Бібліографічні елементи поділяються на:

 • обов’язкові — дають змогу ідентифікувати документ

 • факультативні — одержати додаткову інформацію про зміст, призначення, форму документа

 • Залежно від повноти наведених відомостей про документ бібліографічний опис може бути:

 • короткий — включає лише обов’язкові бібліографічні елементи

 • розширений — обов’язкові та деякі факультативні

 • повний — усі обов’язкові та факультативні елементи в повному обсязі

Твори, видані від імені державних, політичних, громадських установ і організацій, вважаються відомчими.

 • Твори, видані від імені державних, політичних, громадських установ і організацій, вважаються відомчими.

 • Завжди під назвою, незалежно від призначення, складають бібліографічні описи на:

 • інструктивні матеріали (інструкції, правила, пам’ятки);

 • типові статути;

 • тематичні збірники законодавчих актів, військових статутів і настанов;

 • нормативно-технічні документи;

 • матеріали з обміну досвідом і науково-технічної інформації;

 • програмно-методичні матеріали;

 • видання наукових, господарських та інших установ, до назви яких не входить назва колективного автора, якщо ця назва має тематичний характер.

Бібліографічний опис багатотомного видання

 • Бібліографічний опис багатотомного видання загалом

 • Багаторівневий опис

 • Адміністративне право України: академ. курс : підруч. для студ. юрид. спец. вищих навч. закл. : у 2 т. / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Юрид. думка, 2004-2005. –

 • Т. 1: Загальна частина. – 2004. – 583 с. ; т. 2 : Особлива частина. – 2005. – 624 с.

 • Однорівневий опис

 • Адміністративне право України: академ. курс : підруч. для студ. юрид. спец. вищих навч. закл. : у 2 т. / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Юрид. думка, 2004-2005. – 2 т.

 • Бібліографічний опис окремого тому багатотомного видання

 • Багаторівневий опис

 • Адміністративне право України: академ. курс : підруч. для студ. юрид. спец. вищих навч. закл. : у 2 т. / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Юрид. думка, 2004-2005. –

 • Т. 1: Загальна частина. – 2004. – 583 с.

 • Однорівневий опис

 • Адміністративне право України: академ. курс : підруч. для студ. юрид. спец. вищих навч. закл. : у 2 т. Т. 1 : Загальна частина / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Юрид. думка, 2004. – 583 с.

Зона специфічних відомостей використовується при описі об’єктів, які є особливим типом публікацій або розміщені на специфічних носіях (картографічні, нотні документи, серійні та інші продовжувані видання, окремі види нормативних та технічних документів, електронні ресурси, а також мікроформи, якщо на них розташовані всі названі види документів, за виключенням електронних ресурсів.

 • Зона специфічних відомостей використовується при описі об’єктів, які є особливим типом публікацій або розміщені на специфічних носіях (картографічні, нотні документи, серійні та інші продовжувані видання, окремі види нормативних та технічних документів, електронні ресурси, а також мікроформи, якщо на них розташовані всі названі види документів, за виключенням електронних ресурсів.

 • При описі картографічних документів в цій зоні вказують наступні відомості, що вміщені в запропонованому джерелі: масштаб, картографічну проекцію, координати, відомості про рівнодення чи епоху в зоряних картах.

 • При описі нотних документів – наводять відомості про форму викладу нотного тексту: партитурі, партіях (голосах), дирекціонах.

 • При описі нормативних документів по стандартизації – вказують позначення документа, що діяв раніше, дати введення, строки дії об’єкта бібліографічного опису.

 • При описі патентних документів – вказують реєстраційний номер заявки на патентний документ, дату її подання (надходження), дату публікації і (або) відомості про офіційне видання, в якому опубліковані відомості про патентний документ; відомості про конвенційний пріоритет: дату подання заявки, номер і назва країни конвенційного пріоритету. Назву країни приводять у круглих дужках.При описі серійних та інших продовжуваних ресурсів зона специфічних відомостей є зоною нумерації. В цій зоні наводять відомості про перший і останній номери, що були видані, та (або) датах початку і припинення існування серійного документа. Відображають також відомості про перерви у виданні, змінах та відновленні нумерації.

 • При описі серійних та інших продовжуваних ресурсів зона специфічних відомостей є зоною нумерації. В цій зоні наводять відомості про перший і останній номери, що були видані, та (або) датах початку і припинення існування серійного документа. Відображають також відомості про перерви у виданні, змінах та відновленні нумерації.

 • При описі електронних ресурсів зоною специфічних відомостей є зона виду та об’єму ресурса.Опис електронних ресурсів

 • Бібліографічний опис ресурсу локального доступу

 • (інформація зафіксована на окремому фізичному носії, який користувач повинен помістити у ПК) .

 • Приклад :

 • Інтегрована лексикографічна система “Словники України” [Електронний ресурс ] : словозміна, транскрипція, фразеологія / В. А. Широкова та ін. ; НАН України. – Версія 3.0. – Дані і прогр. – Київ : Довіра, 2006. – 1 опт. диск (CD-ROM). – (Абв…). – Систем. вимоги : Pentium-II/300, 64Mb RAM, Windows XP, NET Framework 2.0. – Назва з етикетки диска.Аналітичний бібліографічний опис може бути складено на окремий твір (статтю, оповідання з журналу чи збірника) або частину твору (главу, розділ).

 • Аналітичний бібліографічний опис може бути складено на окремий твір (статтю, оповідання з журналу чи збірника) або частину твору (главу, розділ).

 • Аналітичний опис складається з двох частин:

 • перша містить відомості про складову документа

 • друга – відомості про документ, у якому вміщено складову

 • Вони розділяються знаком дві косих риски ( // ).В аналітичному бібліографічному описі допускається крапку і тире між зонами бібліографічного опису заміняти крапкою.

 • В аналітичному бібліографічному описі допускається крапку і тире між зонами бібліографічного опису заміняти крапкою.

Список використаної літератури

 • Список використаної літератури

 • Інформація та документація. Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила : (ISO 4:1984, NEQ ; ISO 832:1994, NEQ). ДСТУ 3582:2013. – [Чин. від 2014-01-01]. – Київ : Мінекономрозвитку України, 2014. – 14 с. – (Національний стандарт України).

 • Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1-2003, IDT) : ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. – [Чин. від 2007-07-01]. – Київ : Держспоживстандарт України, 2007. – 47 с. – (Національний стандарт України).

 • Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила : ГОСТ 7.12-93. – Переизд. – [Взамен ГОСТ 7.12-77 ; введ. в д. 01.07.1995 г.]. – Москва : Госстандарт России, 2008. – 15 с.

 • Дякую за увагу.

 • Якщо у Вас виникли питання, звертайтесь :

 • patrushevaov@ukma.kiev.ua, або patrushevato@ukma.kiev.ua

 • Інформаційно-бібліографічний відділ Наукової бібліотеки НаУКМА

 • 1 корп. 135 к.Каталог: fileadmin -> documents -> Presentations
Presentations -> План Що таке бібліографія І для чого вона використовується? Різні типи бібліографічних видань (посібників)
documents -> Наукова Бібліотека Національного університету “Києво-Могилянська академія”
Presentations -> План Що таке бібліографія І для чого вона використовується? Різні типи бібліографічних видань (посібників)
documents -> Marc 21 формат для бібліографічних даних : особливості опису ресурсів, що продовжуються
documents -> Петро Одарченко – видатний представник світового українства
documents -> Колекція Дмитра Васильовича Павличка


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

I. Уніфікація бібліографічних описів (для чого потрібні дсту?) II. Процес складання бібліографічного опису iconЛабораторна робота №1. 4 Тема: Складання бібліографічних описів електронних ресурсів та специфічних документів: наукова
Тема: Складання бібліографічних описів електронних ресурсів та специфічних документів: наукова методика та технічні прийоми набору...
I. Уніфікація бібліографічних описів (для чого потрібні дсту?) II. Процес складання бібліографічного опису iconПравила складання бібліографічного опису
Бібліографічний опис — це сукупність бібліографічних відомостей про документ, його складову частину чи групу документів, які наведені...
I. Уніфікація бібліографічних описів (для чого потрібні дсту?) II. Процес складання бібліографічного опису iconПлан Що таке бібліографія І для чого вона використовується? Різні типи бібліографічних видань (посібників)
Видавнича діяльність Наукової бібліотеки Наукма 1995-2011 рр. Фонд бібліографічного відділу
I. Уніфікація бібліографічних описів (для чого потрібні дсту?) II. Процес складання бібліографічного опису iconMarc 21 формат для бібліографічних даних : особливості опису ресурсів, що продовжуються

I. Уніфікація бібліографічних описів (для чого потрібні дсту?) II. Процес складання бібліографічного опису iconОрієнтовні питання для складання характеристики класу
Подаються загальні відомості про клас, індивідуальні особливості учнів, рівень їхньої вихованості, свідомості, громадянської відповідальності;...
I. Уніфікація бібліографічних описів (для чого потрібні дсту?) II. Процес складання бібліографічного опису iconМета портфоліо Показати чого я навчилась, чого досягла в роботі
Уло іноді нудно – веселим. Використовуючи ігрову діяльність І фантазію учнів, ми придумуємо казки про органи, організми, хвороби...
I. Уніфікація бібліографічних описів (для чого потрібні дсту?) II. Процес складання бібліографічного опису iconЯк стати щасливим
У такі дні він робився сам не свій, безпричинно задумувався, часом допізна, з відчуженим виглядом блукав райськими садами, дивився...
I. Уніфікація бібліографічних описів (для чого потрібні дсту?) II. Процес складання бібліографічного опису iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю «Видавнича справа та редагування»
Описано рекомендації щодо складання І верстання текстових та ілюстративних елементів видань, правильності застосування шрифтів, вибору...
I. Уніфікація бібліографічних описів (для чого потрібні дсту?) II. Процес складання бібліографічного опису iconНевербальні засоби ділового спілкування
Пк; термінологічний словничок з теми (на кожному столі)(див додаток 2); чистий аркуш формату А4 І роздруковані тести (для кожного...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка