Індивідуальні завдання з дисципліни «історія політичних І правових вчень» для заочної форми навчання (1 курс заочного відділення, курс на базі окр «Молодший спеціаліст», курс на базі вищої освіти) спеціальності «Правознавство»Скачати 339,87 Kb.
Дата конвертації15.04.2018
Розмір339,87 Kb.


індивідуальні завдання з дисципліни «історія політичних і правових вчень»

для заочної форми навчання (1 курс заочного відділення, 1 курс на базі ОКР «Молодший спеціаліст», 1 курс на базі вищої освіти)

спеціальності «Правознавство»
Відповідно до навчального плану підготовки бакалаврів спеціальності «Правознавство» студенти заочної форми навчання виконують індивідуальну письмову роботу з курсу «Історія політичних і правових вчень».

Метою виконання індивідуального завдання є формування системи теоретичних знань щодо виникнення та розвитку правових і політичних вчень (доктрин); ознайомлення з основними концепціями, доктринами, ідеями щодо конкретних державно-правових інститутів, держави і права в цілому; спри­яння формуванню цілісного професійного світогляду юриста.Індивідуальне завдання охоплює три блоки завдань – відповідь на чотири теоретичних питання, двох ситуаційних завдань та десяти тестів.

Вибір варіанту здійснюється студентами за допомогою сітки, де порядковий номер студента у групі відповідає номеру варіанта.


Порядковий номер прізвища студента за списком групи1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Номер варіанту

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Відповідь на теоретичні питання передбачає їх ґрунтовний аналіз та розкриття змісту. Крім висвітлення загальних теоретичних положень у роботі необхідно показати власне ставлення до того чи іншого явища, обґрунтувати свій погляд. Якщо вживаються цитати, потрібно обов’язково робити посилання на ті джерела, звідки вони походять (в т. ч., і першоджерела). Наприкінці відповіді на теоретичні питання оформлюється список використаних джерел. Обсяг відповіді на одне теоретичне питання – 1-1,5 сторінки формату А4, кегль 14, шрифт - Times New Roman, міжрядковий інтервал – 1.

Відповідь на одне ситуаційне завдання має бути обґрунтована і складати 0,3-0,5 сторінки формату А4.

Відповідь на тестове завдання із переліку запропонованих відповідей містить лише одну правильну.

Виконана робота подається для зарахування у терміни, визначені деканатом. Студенти, які не виконали своєчасно індивідуальне завдання або отримали оцінку «незадовільно» (від 0-60 балів), до екзаменаційної сесії не допускається.
Таким чином, у випадку позитивного виконання індивідуальних завдань студент отримує від 60 до 100 балів залежно від правильності та повноти відповідей.

Мова виконання завдання – українська.Виконані завдання мають бути надіслані на електронну пошту викладача – к. юрид. н., доц. кафедри теорії та історії держави і права та адміністративного права ДонНУ Мартинюка Олексія Володимировича o.martynyuk@donnu.edu.ua до початку складання заліку (іспиту).
Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума

балів

за 100-бальною шкалою

Оцінка в

ЕСТS

Значення

оцінки

ЕСТS

Критерії оцінювання

Рівень

компе­­­тентності

Оцінка за національною шкалою

екзамен

залік

90-100

А

відмінно

Студент виявляє всебічні, системні й глибокі знання навчального матеріалу, здатний використовувати набуті знання та вміння для прийняття рішень у нестандартних ситуаціях, висловлює власні думки, самостійно оцінює різноманітні життєві явища й факти.

Високий (творчий)

відмінно

зара-ховано

82-89

B

дуже добре

Студент виявляє вміння самостійно й аргументовано викладати матеріал, аналізує явища й факти, робить самостійні узагальнення та висновки, правильно виконує навчальні завдання, виправляє допущені помилки, кількість яких незначна.

Достатній

(конструктивно-варіативний)


дуже добре

75-81

С

добре

Студент висвітлює означені питання повно, викладення матеріалу логічне, обґрунтоване фактами, з посиланнями на відповідні нормативні документи та літературні джерела, виправляє самостійно помилки, серед яких є суттєві.

добре

67-74

D

задовільно

Студент виявляє вміння аналізувати факти й події, а також виконувати навчальні завдання. Але у відповідях допускає значні неточності, аргументація при викладенні матеріалу недостатня.

Середній (репродук-тивний)


задо­вільно

60-67

E

достатньо

Студент у цілому оволодів суттю питань і певної теми, виявляє знання навчального матеріалу, законодавства та базової літератури, але припускається помилок при висвітленні теоретичного матеріалу.

дос­татньо


35-59

FX

незадо­вільно

Студент демонструє відсутність розуміння основної суті питань, висновків, узагальнень. Виявляє невміння розв’язувати навчальні завдання, задачі.

Низький

(рецептивно-продукт.)неза­довільно

незара-ховано

1-34

F

незадо­вільно

Студентом допущені суттєві грубі помилки, відсутня будь-яка логічна послідовність при висвітленні питання, відсутні елементарні знання, допущені принципові помилки, котрі свідчать про те, що студент зовсім не орієнтується в програмному матеріалі та потребує повторного навчання


Дуже низькийЗразок оформлення титульної сторінкиДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Юридичний факультет

САМОСТІЙНА РОБОТА


з дисципліни «Історія політичних і правових вчень»
Виконав (ла):

студент (ка) гр. ________________

заочної форми навчання спеціальності «Правознавство»

______________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)
Перевірив:

доц. Мартинюк О. В.

Вінниця - 2015


Варіант №1

І. Теоретичні питання.

 1. Поняття та предмет Історії політичних і правових учень. Методологія Історії політичних і правових вчень.

 2. Світогляд феодального суспільства. Особливості політико-юридичного мислення середньовіччя.

 3. Політичні та правові вчення Англії XVII ст. (Т. Гоббс, Дж. Локк).

 4. Історична школа права (Густав Гуго, Фрідріх Карл Савіньї, Георг Пухта).

ІІ. Ситуаційні завдання.

 1. На Ваш погляд, в чому полягає гуманістичний підхід у тлумаченні державно-правових вчень? Обґрунтуйте.

 2. На Ваш погляд, чому в епоху європейського середньовіччя світські відносини розглядалися сферою нижчого порядку по відношенню до релігійних?

ІІІ. Тести.

1. Об’єкт Історії правових і політичних учень

а) закономірності виникнення і розвитку вчень про право та державу;

б) закономірності виникнення і розвитку права і держави у різних народів;

в) право і держава і явища з ними пов’язані;

г) особливості прояву загальних закономірностей виникнення і розвитку права та держави на різних етапах їх розвитку

2. Предмет Історії правових і політичних учень

а) закономірності виникнення і розвитку вчень про право та державу;

б) історичний процес виникнення і розвитку теоретичних уявлень про право, державу та явища з ними пов’язані;

в) право і держава і явища з ними пов’язані;

г) особливості прояву загальних закономірностей виникнення і розвитку права та держави на різних етапах їх розвитку

3. Теорія походження права

а) іригаційна;

б) расова;

в) історична;

г) органічна

4. Теорія походження держави

а) природничо-правова;

б) регулятивна;

в) примирення;

г) психологічна

5. Характерні риси релігійно-міфологічних уявлень про право та державу.

а) раціональний характер вчень про право і державу

б) чітка система уявлень про право і державу

в) правові і політичні вчення ще не відокремлені від міфів

г) правові і політичні вчення сформувалися у відносно самостійну сферу суспільної свідомості

6. Назвіть засновника давньокитайського вчення даосизм.

а) Лао-цзи

б) Мо-цзи

в) Конфуцій

г) Шан-ян

7. Розуміння держави у концепціях мислителів Нового часу

а) держава – сила, яка протистоїть природному анархізму суспільства;

б) держава – механічна сукупність індивідів, пов’язаних між собою договором, реалізація якого гарантована нормами права;

в) держава – справедливе панування над багатьма сім’ями і над тим, що є для них спільне з суверенною владою на чолі;

г) держава - спільне поселення, яке виникає об’єктивно для досягнення справедливості

8. Одна із ідей, притаманних концепціям мислителів Просвітництва.

а) ідея про заміну правління людей, правлінням законів;

б) ідея суверенітету народу;

в) ідея про верховенство Церкви над Державою;

г) ідея про роль визначної особи в Державі

9. Кому належить авторство трактату «Три книги про право війни і миру»?

а) Аристотелю;

б) Н. Макіавеллі;

в) Г. Сковороді;

г) Г. Гроцію

10. Найбільшу увагу у своєму трактаті «Три книги про право війни і миру» Гуго Гроцій відводив:

а) питанням внутрідержавного права;

б) питанням державного суверенітету;

в) міжнародному праву;

г) верховній владі
Варіант №2

І. Теоретичні питання.


 1. Виникнення державно-правових поглядів в стародавні часи. Особливості уявлень про державу і право в країнах Стародавнього Сходу.

 2. Західноєвропейські середньовічні концепції держави.

 3. Історичні передумови формування ідеології Просвітництва в Західній Європі.

 4. Філософсько-правове вчення Гегеля.

ІІ. Ситуаційні завдання.

 1. На Ваш погляд, яке місце і роль відводиться Історії вчень про державу і право в системі суспільних і юридичних наук? Обґрунтуйте.

 2. Як Ви розумієте твердження Б.Спінози: «природне право – це право природи»? Обґрунтуйте?


ІІІ. Тести.

1. Який із типів праворозуміння притаманний давньоримській правовій і політичній думці?

а) позитивістське праворозуміння

б) матеріалістичний

в) діалектичний

г) ідеалістичний

2. Праці М.-Т. Цицерона

а) Про державу

б) Про закони

в) Про обов’язки

г) Шість книг про державу

д) Політик

3. Кому належить це визначення: «Народ – це об’єднання багатьох людей, пов’язаних між собою згодою в питаннях права і єдністю інтересів»

а) Цицерон

б) Аристотель

в) Платон

г) Сенека

4. Поняття держави за Цицероном

а) держава – це узгоджене правом спілкування, правове утворення, загальний правопорядок

б) держава – досконала форма спілкування

в) держава – це правитель

г) об’єднання людей, які підпорядковані правовим законам

5. Які із характерних рис теорії розподілу влади зафіксовані у концепції Цицерона?

а) змішана форма державного устрою

б) рівномірний розподіл повноважень

в) рівномірний розподіл прав і обов’язків

г) внутрішня рівновага властей

д) панування права

е) пріоритет природних прав людини

є) верховенство права

6. Розуміння справедливості Цицероном

а) справедливість полягає у тому, щоб кожному віддавати належне і зберігати рівність

б) справедливе те, що згідне з волею Бога

в) справедливе те, що служить користі держави

г) справедливість полягає у дотриманні прав держави

7. Виникнення держави за концепціями мислителів Нового часу

а) природним шляхом;

б) Держава є витвором Бога;

в) шляхом завоювання;

г) виникає історично, внаслідок договору

8. Згідно із теорією суспільного договору Нового часу джерелом суверенітету є ...

а) народ;

б) Бог;

в) правитель;г) державна влада

9. Хто був автором «ідеї вічного перетворення»?

а) Г. Гроцій;

б) Цицерон;

в) Ф. Ніцше;

г) Ж. Боден

10. Назвіть відомого представника психологічної теорії права ХІХ-ХХ ст..?

а) Гуго Гроцій

б) Ф. Прокопович

в) Лев Петражицький

г) Павло Пестель

Варіант №3

І. Теоретичні питання.


 1. Політико-правові вчення Стародавньої Індії.

 2. Вчення про народний суверенітет М. Падуанського.

 3. Основні риси епохи Просвітництва. Політико-правові течії Просвітництва.

 4. Політико-правова ідеологія лібералізму.


ІІ. Ситуаційні завдання.

 1. На Ваш погляд, який вплив мала міфологічна свідомість на розвиток державно-правової думки в країнах Стародавнього Сходу? Обґрунтуйте.

 2. Як Ви розумієте твердження Б.Спінози: «демократія у формі республіки є найбільш адекватною формою вираження природи держави»? Обґрунтуйте?

ІІІ. Тести.

1. Розуміння ius gentium Цицероном

а) поєднання позитивного права різних народів та природного права міжнародного спілкування

б) це природниче право

в) це універсальне право

г) це примирення формального права з природничим

2. Якою є вимога до норми права, висловлена римськими юристами?

а) норми права повинні відповідати ratio naturalis

б) норми права повинні відповідати jura maiestabis

в) норми права повинні відповідати jus gentium

г) норми права повинні відповідати jus civile

3. Джерело суверенітету у концепціях середньовіччя ХІІ ст.

а) Бог

б) народ


в) держава

г) правитель

4. Носій суверенітету у концепціях середньовіччя ХІІ ст.

а) Бог


б) народ

в) держава

г) правитель

5. Хто може судити короля згідно з концепціями середньовіччя ХІІ ст.?

а) Бог

б) народ


в) держава

г) правитель

6. Властивості, якими наділена вища влада у період середньовіччя

а) вища влада незалежна

б) вища влада необмежена

в) вища влада від Бога

г) вища влада полягає у наявності суверенних прав

7. Згідно із теорією суспільного договору Нового часу носієм суверенітету є ...

а) народ;

б) Бог;


в) правитель;

г) державна влада

8. Уявлення про державу в концепціях мислителів державницького напрямку Нового часу

а) держава – сила, яка протистоїть природному анархізму суспільства;

б) держава – механічна сукупність індивідів, пов’язаних між собою договором, реалізація якого гарантована нормами права;

в) держава – справедливе панування над багатьма сім’ями і над тим, що є для них спільне з суверенною владою на чолі;

г) держава – спільне поселення, яке виникає об’єктивно для досягнення справедливості

9. В якій країні не почали проповідувати ідею вільного права ХІХ-ХХ ст..?

а) Австрії

б) Росія


в) Франція

г) Німеччина

10. Б. Спіноза був прихильником :

а) Теорії насильства

б) Теологічної теорії

в) Марксистської теорії

г) Теорії суспільного договору
Варіант №4

І. Теоретичні питання.


 1. Політико-правова ідеологія в Стародавньому Китаї.

 2. Гуманізм як ідеологія Відродження. Формування буржуазного (юридичного) світогляду. Зародження нової світської політичної науки.

 3. Вчення Ш.-Л. Монтеск’є про принципи конституційного ладу держави.

 4. Політико-правове вчення Б. Констана та А. де Токвиля.

ІІ. Ситуаційні завдання.

 1. На Ваш погляд, чому в жодному з існуючих на той час етико-політичних і філософських вчень Стародавнього Сходу не засуджувалося рабство? Обґрунтуйте.

 2. На Ваш погляд, прихильником якої теорії походження держави був Дж. Локк? Обґрунтуйте?

ІІІ. Тести.

1. Уявлення про державу представників ліберального напрямку Нового часу

а) держава – сила, яка протистоїть природному анархізму суспільства;

б) держава – механічна сукупність індивідів, пов’язаних між собою договором, реалізація якого гарантована нормами права;

в) держава – справедливе панування над багатьма сім’ями і над тим, що є для них спільне з суверенною владою на чолі;

г) держава – призначена для збереження і розширення свободи індивіда

2. Якими є засоби забезпечення свободи у концепції Жана Жака Руссо.

а) за допомогою розподілу влади;

б) за допомогою абсолютного підпорядкування держави інтересам особи;

в) за допомогою абсолютного підпорядкування індивіда суспільству;

г) за допомогою заміни правління людей правлінню законів

3. Який світогляд є панівним у Новий час

а) міфологічний;

б) юридичний;

в) релігійний;

г) природний

4. Кого із мислителів Нового часу називають «батьком школи природного права»?

а) Н. Макіавеллі;

б) Ж.-Ж. Руссо;

в) Г. Гроцій;

г) Т. Гоббс

5. Уявлення про вищу владу, які сформувались під впливом рецепції Кодифікації імператора Юстиніана

а) вища влада незалежна

б) вища влада необмежена

в) вища влада від Бога

г) вища влада полягає у наявності суверенних прав

6. Характеристика суспільних установ за концепцією Ф. Аквінського

а) суспільні установи є результатом договору і чужі природі

б) суспільні установи є результатом договору і відповідають природі

в) суспільні установи є результатом божественної волі

г) суспільні установи є результатом волі народу

7. Уявлення про право, притаманне думці середньовіччя періоду ХІ-ХІІІ ст.

а) право – прояв волі суверенного органу

б) право – це кодифікований звичай

в) право – результат договору

г) право – це воля правителя

д) право – це те, що служить користі держави

8. Взаємозв’язок звичаю і закону в правовій і політичній думці пізнього середньовіччя (ХІІ-ХІІІ ст.ст.)

а) примат закону над традицією

б) взаємозалежність звичаю і закону

в) там, де говорить звичай, закон мовчить

г) примат закону перед звичаєм

9. Продовж цитату Ж.-Ж. Руссо: «Перша людина, яка відгородила шматок землі і надумала сказати «це моє» стала справжнім засновником … »

а) Громадянського суспільства

б) Хаосу

в) Фермерського господарства

г) Республіки

10. Які головні завдання держави і права за марксистською теорією?

а) Регулювання суспільних відносин

б)Подолання соціальних конфліктів, суперечок і протистоянь

в) Служіння інтересам панівних класів, забезпечення їх панування над експлуатованими масами

г) Забезпечення стабільності у суспільствіВаріант №5

І. Теоретичні питання.

 1. Загальні парадигми і специфіка теоретичних підходів (концепція природного права, договірного походження держави) до розуміння природи держави та права у Стародавній Греції.

 2. Теорія реальної політики Ніколо Макіавеллі (Італія). Визначення, зміст та призначення держави. Погляди на природу монархії та республіки у творчості Н. Макіавеллі.

 3. Теорія народного суверенітету Ж. - Ж. Руссо.

 4. Філософський позитивізм О. Конта та юридичний позитивізм Дж. Остіна.

ІІ. Ситуаційні завдання.

 1. На Ваш погляд, у чому полягала суть патріархально-патерналістської концепції держави Конфуція? Обґрунтуйте.

 2. На Ваш погляд, чому особливістю державно-правової думки Просвітництва стало поєднання теорії з практикою? Обґрунтуйте.

ІІІ. Тести.

1. Види права за Аристотелем

а) природне і позитивне;

б) писане і неписане;

в) божественне і волевстановлене;

г) звичай і закон

2. Якою є модель ідеальної держави у християнській доктрині

а) політія;

б) царство Боже;

в) царство небесне;

г) монархія

3. Принципи, на яких базується ідеальна держава у християнській доктрині.

а) рівність, відсутність приватної власності;

б) наявність середнього класу;

в) переважання середнього класу та власності середніх розмірів;

г) приватна власність та розподіл за працею

4. Походження держави згідно з християнською доктриною

а) політична влада є продовженням батьківської влади;

б) політична влада дана Богом;

в) політична влада встановлена як власність над народом в результаті завоювання;

г) політична влада виникає в результаті договору

5. Джерело права за християнською доктриною

а) природа людини;

б) справедливість;

в) правитель;

г) Бог


6. Розуміння права згідно з християнською доктриною

а) сукупність релігійно-моральних норм, встановлених мудрим правителем, правила поведінки для решти громадян;

б) міра свободи і рівності;

в) правила, встановлені державою;

г) еквівалент справедливості

7.Хто є носієм суверенітету у концепції Г. Гроція.

а) народ;

б) правитель;

в) державна влада;

г) держава

8.Шляхи виникнення держави у концепції Г. Гроція

а) божественне походження;

б) штучне утворення;

в) теологічна теорія;

г) шляхом договору

9.Хто з мислителів Нового часу є засновником новітньої теорії суб’єктивних прав

а) Н. Макіавеллі;

б) Ж.-Ж. Руссо;

в) Г. Гроцій;

г) Т. Гоббс

10. Які питання посідають значне місце в працях Маркса та Енгельса?

а) Війни та миру

б) Виникнення держави та права

в) Становлення громадянського суспільства

г) Соціалістичної революції та диктатури пролетаріату

Варіант №6

І. Теоретичні питання.


 1. Загальна характеристика класичного періоду давньогрецької політико-правової думки (V – IV ст. до н. е.).

 2. Теологічна та соціально-політична доктрина Мартіна Лютера, Томаса Мюнцера (Німеччина) та Жана Кальвіна (Швейцарія).

 3. Жан Жак Руссо та його концепції «суспільного договору», громадянства, народовладдя. Співвідношення особистості та держави.

 4. Соціально-історичне коріння і теоретичні джерела марксистського розуміння держави і права (К. Маркс, Ф. Енгельс).

ІІ. Ситуаційні завдання.

 1. На Ваш погляд, чому ранній буддизм вважають одним із варіантів природного права? Обґрунтуйте.

 2. На Ваш погляд, що спільного і відмінного в ідеях про народний суверенітет М. Падуанського та Ж.-Ж. Руссо? Обґрунтуйте.

ІІІ. Тести.

1. Кому належить першість у відносинах особа-держава за Аристотелем?

а) особі

б) державі

в) суспільству

г) більшості

2. Кому належить першість у відносинах особа-держава за Платоном?

а) особі


б) державі

в) суспільству

г) меншості

3. Основа ідеальної держави Платона

а) право;

б) закон;

в) справедливість;

г) природа.

4. Розуміння справедливості Платоном

а) кожному своє;

б) щоб кожен мав своє і виконував також своє;

в) рівним за рівне;

г) око за око, зуб за зуб

5. Ідеальна форма правління за Платоном

а) монархія;

б) демократія;

в) змішана;

г) аристократія

6. Яку теорію виникнення держави створив Аристотель

а) теологічну;

б) патріархальну;

в) теорію насильства;

г) історичну

7. Виникнення держави у концепції Т. Гоббса

а) шляхом договору між правителем і людьми;

б) шляхом договору між людьми;

в) шляхом договору між Богом і людьми;

г) шляхом договору між сувереном і народом

8. Визначення держави у концепції Т. Гоббса

а) держава – сила, яка протистоїть природному анархізму суспільства;

б) держава – механічна сукупність індивідів, пов’язаних між собою договором, реалізація якого гарантована нормами права;

в) держава – справедливе панування над багатьма сім’ями і над тим, що є для них спільне з суверенною владою на чолі;

г) держава – об’єднання окремих осіб в одну цілість під єдиною владою

9. Хто є представником такої течії анархізму як прудонізм?

а) Прудон

б) Гоббс


в) Руссо

г) Боден


10. Хто є представником такої течії анархізму як бакунізм?

а) Гоббс


б) Руссо

в) Бакунін

г) Гегель
Варіант №7

І. Теоретичні питання.


 1. Політико-правові погляди Демокрита, софістів і Сократа.

 2. Теорія Жана Бодена про державний суверенітет.

 3. Конституційно-правові погляди Б. Франкліна. Доктрина прав людини Т. Пейна.

 4. Органічне вчення Г. Спенсера.

ІІ. Ситуаційні завдання.

 1. На Ваш погляд, хто з античних філософів був творцем патріархальної теорії держави? Обґрунтуйте.

 2. Як Ви розумієте твердження Монтеск’є: «Свобода є правом робити те, що дозволено законами. Якби громадянин міг робити те, що цими законами заборонено, він би втратив свободу»? Обґрунтуйте.

ІІІ. Тести.

1. Хто із давньогрецьких мислителів першим сформулював „модель ідеального монарха”?

а) Піндар

б) Гесіод

в) Гомер

г) Аристотель

2. Одна із характерних рис доктрини софістів

а) практичний, педагогічний аспект

б) економічний аспект

в) юридичний аспект

г) прикладний характер

3. До якого із напрямів в правових і політичних вченнях відносять концепцію римського імператора Марка Аврелія?

а) стоїцизм

б) епікуреїзм

в) софістика

г) позитивізм

4. Якому із напрямків у правових і політичних вченнях належить дана теза: «Кожен філософ є завжди вільний, а дурень – завжди залежний від своїх бажань і зовнішніх цінностей».

а) стоїцизм

б) епікуреїзм

в) софістика

г) позитивізм

5. Якому із напрямків у правових і політичних вченнях належить дана теза: «Справжній мудрець є вільним навіть у кайданах»

а) епікуреїзм

б) стоїцизм

в) софістика

г) нормативізм

6. Людина у Аристотеля є витвором …

а) держави

б) суспільства

в) природи

г) Бога

7. Якими аргументами Т. Гоббс обґрунтовує абсолютизм владиа) божественністю влади;

б) виникнення держави з волі правителя;

в) виникнення держави з волі людей;

г) виникнення держави шляхом завоювання

8. Походження права у концепції Т. Гоббса

а) право – справедливий наказ суверена;

б) право походить від Бога;

в) право – витвір людської домовленості;

г) право походить із природного стану речей

9. Засновником позитивізму був :

а) Марк Аврелій

б) Гуго Гроцій

в) Огюст Конт

г) Марсилій Падуанський

10. Які права в Декларації прав людини і громадянина 1789 року називають природними:

а) ті, якими людина наділяється після досягнення певного віку:

б) ті, якими наділяє людину природа в момент її народження і ніхто крім неї;

в) ті, якими наділяє людину законодавець;

г) ті, якими наділяють людину правителі і ніхто крім них.

Варіант №8

І. Теоретичні питання.


 1. Політико-правові вчення Платона і Аристотеля.

 2. Становлення і розвиток мусульманської концепції права.

 3. Політичні та правові погляди Т. Джефферсона. Державно-правова концепція Д. Адамса (теорія розподілу влад).

 4. Формування соціологічної теорії права і держави у працях Р. Ієринга.

ІІ. Ситуаційні завдання.

 1. На Ваш погляд, у чому полягала різниця у поглядах на державу і право у Платона та Аристотеля? Обґрунтуйте.

 2. Вкажіть відмінності у поглядах Руссо і Гегеля на державу.

ІІІ. Тести.

1. В чому полягає могутність держави за Законами царя Хаммурапі

а) у справедливих законах

б) у свавіллі царя

в) у реалізації волі правителя

г) у реалізації божественної волі

2. Походження державної влади згідно з концепцією Гомера.

а) від народу

б) від Бога

в) із договору

г) із влади правителя-завойовника

3. Роль зборів у концепції Гомера.

а) збори мають право остаточного рішення

б) збори критикують правителя

в) збори мають виконавчу владу

г) збори мають законодавчу владу

4. Справедливість у творах грецького поета Гесіода.

а) справедливе те, що згідне з волею Зевса

б) справедливе те, що служить користі держави

в) справедливе те, що укріплює існуючу ієрархію цінностей

г) справедливість у звичаєвому праві

5. У концепції якого давньогрецького мислителя вперше виникають два основоположні у історії правових і політичних учень поняття: природниче і позитивне право?

а) Гесіод

б) Гомер


в) Аристотель

г) Платон

6. Хто із давньогрецьких мислителів першим запропонував троїстий поділ форм правління на монархію, демократію та аристократію?

а) Піндар

б) Гесіод

в) Гомер


г) Аристотель

7. Доктрина якого із мислителів Нового часу стала ідейним підґрунтям «Біллю про права» (Англія, 1689 р.)

а) Т. Гоббс;

б) Дж. Локк;

в) І. Кант;

г) С. Пуфендорф

8. З якою метою встановлюється держава у концепції Дж. Локка

а) для припинення анархії;

б) для встановлення рівності;

в) для припинення війни всіх проти всіх;

г) для того, щоб люди не були суддями у своїх власних справах

9. Джерелом суверенітету відповідно до Декларації прав людини і громадянина 1789 року є:

а) населення;

б) законодавець;

в) індивід;

г) нація.

10. Який із принципів кримінальної політики був сформульований у Декларації прав людини і громадянина 1789 року:

а) «Особа може бути покарана без вказівки на це в законі»;

б) «Ніхто не може бути покараний інакше, як на підставі закону»;

в) «Король не може бути покараний інакше, як на підставі закону»;

г) «Презумпція вини».

Варіант №9

І. Теоретичні питання.


 1. Марк Туллій Цицерон про державу і право. Юридична школа Стародавнього Риму. Погляди римських юристів (Гай, Папініан, Ульпіан, Павло).

 2. Зародження ідей природного права. Формування самостійної шкоди природного права як правової ідеології.

 3. О. Гамільтон про зміст та призначення судової влади. Концепція законодавчого закріплення та захисту прав людини Д. Медісона.

 4. Неопозитивізм у праві. Нормативізм Г. Кельзена.

ІІ. Ситуаційні завдання.

 1. Дайте загальну характеристику релігійного світогляду.

 2. На Ваш погляд, що закладено у твердженні В. Леніна «диктатура пролетаріату – найвища форма демократії»? Відповідь обґрунтуйте.

ІІІ. Тести.

1. Назвіть один із основних елементів держави за Законами Ману.

а) народ

б) армія


в) влада

г) суверенітет

2. Основа державного правління у давньоіндійській пам’ятці Закони Ману

а) закон


б) бюрократ

в) покарання

г) виховання

3. Автором Артхашастри є ……

а) Каутілья

б) Птахотеп

в) Хаммурапі

г) Тутмос

4. Що складає основний зміст Артхашастри

а) мистецтво управління

б) аргументація загальної любові

в) досягнення істини

г) вища справедливість

5. Походження закону згідно із Законами Хаммурапі

а) закон – Воля Бога

б) закон має природне походження

в) закон – воля правителя

г) закон – витвір народу

6. Уявлення про справедливість вавилонського царя Хаммурапі, зафіксоване у нормах Законів царя Хаммурапі.

а) справедливе те, що згідне з волею Бога

б) справедливе те, що служить користі держави

в) справедливість полягає у дотриманні прав держави

г) справедливість полягає у звичаєвому праві

7. Виникнення держави у концепції Дж. Локка

а) держава – штучне утворення;

б) держава – витвір Бога;

в) держава – результат завоювання;

г) держава – продукт природи

8. Риси, які характеризують вчення мислителів Просвітництва

а) ідея станових привілеїв;

б) ідея рівності;

в) ідея суверенітету монарха;

г) ідея поділу влади

9. Один із представників англійського лібералізму ХІХ ст.

а) Дж.-С. Мілль;

б) В. фон Гумбольт;

в) Вольтер;

г) І. Кант

10. Яким є співвідношення влади світського правителя і церковної влади у концепції Іларіона?

а) влада світського правителя має верховенство

б) духовний контроль над світською владою

в) церква повинна служити державі і володареві

г) вони регулюють різні сфери

Варіант №10

І. Теоретичні питання.


 1. Поява ранньохристиянських поглядів на державу та право. Фома Аквінський – представник середньовічної схоластики.

 2. Вчення Г. Гроція про державу і право. Політико-правове вчення Б.Спінози.

 3. Ліберальне вчення про право і державу І. Канта.

 4. Психологічна теорія права.

ІІ. Ситуаційні завдання.

 1. На Ваш погляд, хто є засновником теологічної теорії держави і права? Розкрийте її зміст.

 2. Як Ви розумієте твердження Дж. Остіна «Існування права – одне, його переваги та недоліки - інше». Обґрунтуйте?

ІІІ. Тести.

1. Уявлення про взаємовідносини влади і суспільства у даосизмі.

а) влада не втручається у справи суспільства

б) влада визначає напрями розвитку суспільства

в) влада врегульовує відносини у суспільстві

г) суспільство впливає на владні відносини

2. Одна із найважливіших особистих чеснот за Конфуцієм.

а) хитрість

б) відповідальність

в) поступливість

г) чесність

3. У чому полягає сила державної влади за Конфуцієм.

а) система покарань

б) добровільне і свідоме підпорядкування владі

в) накази та система покарань

г) жорстокі покарання

4. Кому із давньокитайських мислителів належить цей вислів: «не роби іншим того, чого не бажаєш собі»

а) Конфуцій

б) Лао-цзи

в) Шан-ян

г) Мо-цзи

г) це війна оборонна

5. Засновник моїзму

а) Мо-цзи

б) Лао-цзи

в) Шан-ян

г) Конфуцій

6. Що виступає запорукою дотримання закону згідно із давньоіндійською пам’яткою Закони Ману?

а) покарання

б) «загальна любов»

в) виховання

г) звичай

7. Визначення свободи Ш. Монтеск’є

а) свобода – це свавілля;

б) свобода – це право робити все, що дозволено законом;

в) свобода – це справедливість;

г) свобода – це можливість робити все, що заманеться

8. Що є межею влади у концепції Ш.Монтеск’є

а) закон;

б) звичай;

в) народ;

г) природне право

9. Хто є автором твору «Слово про Закон і Благодать…»?

а) Іларіон

б) Феодосій Печерський

в) Лука Жидята

г) Данило Заточник

10. Яким є образ ідеального правителя у «Повчанні» Володимира Мономаха?

а) правитель відповідальний за долю народу і держави

б) монарх з дарованими Богом повноваженнями

в) ідеальний християнський правитель

г) монарх, яких поєднує риси лева і лисад) богоугодний володар

Рекомендована література

Основні джерела:

 1. Андрусяк Т. Г. Історія політичних та правових вчень / Тарас Григорович Андрусяк. – Львів: ЛНУ, 2001. – 220 с.

 2. История политических и правовых учений: учебник для вузов / Под общ. ред. докт. юрид. наук, члена-корреспондента РАН, доктора юрид. наук, профессора В.С. Нерсесянца. – М.: Издательская группа Инфра-М-НОРМА, 1997. – 736 с.

 3. История политических и правовых учений: учебник для вузов / Под ред. проф. О. Э. Лейста. – М.: Зерцало, 2006. – 568 с.

 4. История политических учений: хрестоматия для юридических вузов и факультетов / сост. и общ. ред., докт. истор. наук Г. Г. Демиденко. – Харьков: Факт, 1999. – 1080 с.

 5. Історія вчень про державу і право: курс лекцій / Г.Г. Демиденко. – Х.: Право, 2012. – 416 с.

 6. Історія вчень про державу і право: Навч. посібник / Ю. А. Ведерніков, В. В. Чурпіта, А. М. Колодій та ін. – К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2001. – 140 с.

 7. Кирилюк Ф. М. Історія зарубіжних політичних вчень Нової доби: навч. посібник / Ф. М. Кирилюк. – К.: ЦУЛ, 2008. – 414 с.

 8. Кормич А. І. Історія вчень про державу і право. Навчальний посібник. У двох частинах. – К. : Алерта, 2015. – 416 с.

 9. Крестовська Н. М. Історія вчень про державу і право: навчальний посібник / Н. М. Крестовська, О. Ф. Цвіркун. – Х.: ТОВ «Одісей», 2008. – 464 с.

 10. Мірошниченко М. І., Мірошниченко В. І. Історія вчень про державу і право: Навчальний посібник / М. І. Мірошниченко, В. І. Мірошниченко. – К.: Атіка, 2004. – 224 с.

 11. Трофанчук Г. І. Історія вчень про державу та право: навч. посіб. для дистанційного навчання / Г. І. Трофанчук. – К.: Університет«Україна», 2004. – 210с.

 12. Філософія права: навчальний посібник / За заг. ред. О. Г. Данільяна. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 272 с.


Додаткові джерела:

 1. Азаркин Н. М. Всеобщая история юриспруденции: курс лекцій / Н. М. Азаркин.– М.: Юрид. лит., 2003. – 608 с.

 2. Азаркин Н. М. Монтескье. Из истории политической и правовой мысли / Н. М. Азаркин. – М.: Юрид. лит., 1988. – 126 с.

 3. Алафаев А. А. Идея правового государства в русской либеральной мысли на рубеже 1870-1880 гг. / А. А. Алафеев // Государство и право. – 2005. - № 1. – С. 71-79.

 4. Андрусяк Т. Г. Шлях до свободи (Михайло Драгоманов про права людини) / Т. Г. Андрусяк.– Львів: Світ, 1998.– 192 с.

 5. Аннерс Э. История европейского права [Текст] / Э. Аннерс ; пер. со швед. Р. Л. Валинский [и др.] ... В. Н. Шенаев ; РАН, Институт Европы. - М. : Наука, 1996. - 395 с.

 6. Античная демократия в свидетельствах современников / Л. П. Маринович, Г. А. Кошеленко. – М.: Ладомир, 1996. – 382 с.

 7. Аристотель. Политика / Аристотель. – М.: Мысль, 1983 – (Сочинения: в 4 томах / Аристотель; Т. 1-4).

 8. Асмус В. Ф. Иммануил Кант (1724-1804) / В. Ф. Асмус. – М.: Наука, 1973. – 534 с.

 9. Баскин Ю. Я. Кант / Ю. Я. Баскин.– М.: Юрид. лит, 1984. – 88 с.

 10. Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях / Ч. Беккариа. – М.: Фирма «Стелс» БИМПА, 1995. – 304 с.

 11. Бентам И. Принципы законодательства. Тактика законодательных собраний. – М.: Мысль, 1997. – (Антология мировой политической мысли в 5 томах / И. Бентам; Т. 1).

 12. Берман Г. Западная традиция права: Эпоха формирования. Пер. с англ. / Г. Берман. – М.: МГУ, 1998. – 624 с.

 13. Бирюков М. М. Европейское право / М. М. Бирюков. – М.: Омега-Л, 2006. – 128 с.

 14. Бичко А. К., Бичко І. В., Табачковський В. Г. Історія філософії: Підручник / А. К. Бичко, І. В. Бичко, В. Г. Табачковський. – К.: Либідь, 2001. – 408 с.

 15. Бонгард-Левин Г. М. Древнеиндийская цивилизация / Г. М. Бонгард-Левин. – М.: Наука, 1993. – 318 с.

 16. Бостан Л. М., Бостан С. К. Історія держави і права зарубіжних країн: Навч. посібник / Л. М. Бостан, С. К. Бостан. – К. : ЦУЛ, 2008. – 730 с.

 17. Бостан С. К. Форма державного правління в юридичній науці другої половини ХІХ – початку ХХ століть: деякі теоретико-методологічні аспекти / С. К. Бостан // Держава і право: Зб. наук. праць. Юрид. і політ. науки. – 2004. – Вип. 23. – С. 78 - 83.

 18. Будда, Конфуций, Магомет, Франциск Ассизкий, Савонарола: биографические очерки / библиографическая библиотека Ф. Павленкова. – М.: Республика, 1995. – 348 с.

 19. Быков Ф. С. Зарождение общественно-политической и философской мысли в Китае / Ф. С. Быков. – М.: Наука, 1996. – 242 с.

 20. Васецький В. Ю. Права людини в романо-германській правовій системі / В. Ю. Васецький // Держава і право: Зб. наук. праць. Юрид. і політ. науки. – 2004. – Вип. 24. – С. 60 – 66.

 21. Вебер М. Избранные произведения / М. Вебер. – М.: Прогресс, 1990. – 804 с.

 22. Великий тлумачний словник сучасної української мови / [Укл. і головний ред. В. Т. Бусел]. – К., Ірпінь : Перун, 2004. – 1440 с.

 23. Гегель Г. В.- Ф. Философия права / Г. В.- Ф. Гегель. - М.: Мысль, 1990. – 524 с.

 24. Гегель Г. В.-Ф. Политические произведения / Г. В.-Ф. Гегель. – М.: Наука, 1978. – 438 с.

 25. Гоббс Т. Левиафан, или материя, форма и власть государства церковного и гражданского / Т. Гоббс. – М.: Мысль, 1964. – Т. 1.

 26. Горський В. С. Історія української філософії: курс лекцій / В. С. Горський. – К.: Наукова думка, 1997. – 285 с.

 27. Грацианский П. С. Политическая и правовая мысль России второй половины ХVIII в. / П. С.Грацианский. – М.: Наука, 1984. – 254 с.

 28. Гречанюк С. В. Мусульманське право: сучасні погляди та концепції / С. В. Гречанюк // Держава і право: Зб. наук. праць. Юрид. і політ. науки. – 2005. – Вип. 27. – С. 97 – 103.

 29. Грималь Пьер. Цицерон / П. Грималь. – М.: Молодая гвардия, 1991. – 542 с.

 30. Гринюк Р. Ф. Ідея правової держави: теоретико-правова модель і практична реалізація / Р. Ф. Гринюк. – К.: Концерн «видавничий дім «Ін Юре», 2004. – 388 с.

 31. Грубінко А. В. Історія держави і права зарубіжних країн : навчальний посібник / А. В. Грубінко. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2014. – 656 с.

 32. Грушевский М. С. Хто такі українці і чого вони хочуть / М. С. Грушевський. – К.: Т-во «Знання України», 1991. – 240 с.

 33. Гулига А. В. Немецкая классическая философия / А. В. Гулига. – М.: Наука, 1986. – 524 с.

 34. Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности / Р. Давид, К. Жоффре-Спинози. – М.: Международные отношения, 1999. – 400 с.

 35. Давыдов Ю .Н. Укрощение Левиафана, или социальные потенции обычного согласия («Воля всех» и ее судьба в концепции «разделения властей» Дж. Локка) / Ю. Н. Давыдов // Полис. - 1994. - № 2. - С. 143-155; С.135-147.

 36. Давыдов Ю. Н. «Война всех против всех» в идеально-типическом истолковании / Ю.Н. Давыдов // Полис. - 1993. - № 6. - С. 110-125.

 37. Дегтярева М. И. Разработка понятия суверенитета Жаном Боденом / М. И. Дягтярева // Полис. – 2000. – № 3. – С. 157 – 169.

 38. Дейвіс Н. Європа: Історія / Н. Дейвіс. Пер. з англ. П. Таращук, О. Коваленко. – К.: Основи, 2000. – 1464 с.

 39. Зайченко Г. А. Джон Локк и современность / Г. А. Зайченко, А. В. Семушкин // Философские науки. - 1990. - № 10. - С. 108-113.

 40. Зайчук О. В., Оніщенко Н. М. Сутнісні особливості і призначення сучасного права / О. В. Зайчук, Н. М. Оніщенко // Держава і право: Зб. наук. праць. Юрид. і політ. науки. – 2004. – Вип. 24. – С. 15 - 18.

 41. Кант И. Критика практического разума / И. Кант. – М.: Мысль, 1965.

 42. Корчевна Л. О. Східна традиція права як проблема / Л. О. Корчевна // Держава і право: Зб. наук. праць. Юрид. і політ. науки. – 2004. – Вип. 24. – С. 18 – 24.

 43. Костин Ю. В. Духовно-нравственные основания становления консервативного направления политико-правовой мысли дореволюционной России / Ю. В. Костин // Государство и право. – Москва, 2007. - № 5. – С. 114-117.

 44. Лінецький С. Ідея правової держави в сучасній Україні: проблеми досвіду // Нова політика. – 1996. - № 5. – С. 11-13.

 45. Лощихін О. М. Функції сучасної держави: нарис юридичної теорії / О. М. Лощихін. – К.: Логос, 2013. – 227 с.

 46. Макиавелли Н. Государь. Рассуждения о первой декаде Тита Ливия. О военном искусстве / Н. Макиавелли. – М.: Мысль, 1996. – 639 с.

 47. Макиавелли Н. Избранные произведения / Пер. с итал. Г. Муравьевой и др. – М.: Калининград, 2000. – 224 с.

 48. Маркс К. Манифест Коммунистической партии / К. Маркс, Ф. Энгельс. – М.: Государственное издательство политической литературы, 1955. – С. 419-459.

 49. Мартышин О. В. Метафизические концепции права / О.В. Мартышин // Государство и право. – 2006. – № 2. – С. 64-71.

 50. Мірошниченко М. І. Природні умови генезису права (доба ранньої первісності) / М. І. Мірошниченко // Держава і право: Зб. наук. праць. Юрид. і політ. науки. – 2004. – Вип. 23. – С. 83 – 90.

 51. Монтескье Ш. Л. О духе законов / Ш. Л. Монтескье. – М.: Мысль, 1999. – 672 с.

 52. Олійник А. Ю. Основи історії і теорії держави та права : Навчальний посібник / А. Ю. Олійник. – К. : ЦУЛ, 2015. – 200 с.

 53. Паращевіна О. А. Правова держава: формування нової цілісності / О. А. Паращевіна // Держава і право: Зб. наук. праць. Юрид. і політ. науки. – 2011. – Вип. 54. – С. 30 – 36.

 54. Платон. Государство. Законы. Политик. Диалоги / под общ. ред. А. Ф. Лосева, В. Ф. Асмуса, А. А. Тахо-Годи. – М.: Мысль, 1997. – 700 с.

 55. Попович М. В. Мировоззрение древних славян / М. В. Попович. – К.: Наукова думка, 1985. – 167 с.

 56. Ракитская И. Ф. Политическая мысль итальянского Возрождения / И. Ф. Ракитская. – Л.: ЛГУ, 1984. – 133 с.

 57. Рубаник В. Е. Византийская, западная и восточнославянская традиции правового регулирования отношений собственности в политико-правовой мысли и законодательной практике / В. Е. Рубаник // Государство и право. – Москва, 2005. - № 2. – С. 92 – 99.

 58. Рубель В. А. Історія середньовічного Сходу. Тематична хрестоматія / В. А. Рубель. – К.: Либідь, 2000. – 624 с.

 59. Рубель В. А. Японська цивілізація: традиційне суспільство і державність / В. А. Рубель. – К.: Аквілон-Прес, 1997. – 256 с.

 60. Руссо Ж. - Ж. Об общественном договоре. Трактаты / Ж. - Ж. Руссо. – М.: КАНОН-пресс, Кучково поле, 1998. – 416 с.

 61. Страхов М. М. Історія держави і права зарубіжних країн: Підручник для студентів юрид. спеціальностей вищих закладів освіти / М. М. Страхов. – Харків: Право, 2001. – 416 с.

 62. Тимошенко В. І. Безпека і добробут громадянина в державі (з історії політичної і правової думки) / В. І. Тимошенко // Держава і право: Зб. наук. праць. Юрид. і політ. науки. – 2004. – Вип. 23. – С. 15 - 18.

 63. Тимошенко В. І. Психологічна теорія держави (з історії політичної і правової думки) / В. І. Тимошенко // Держава і право: Зб. наук. праць. Юрид. і політ. науки. – 2005. – Вип. 27. – С. 12 - 19.

 64. Тимошенко В. І. Психологічна теорія держави Л. Й. Петражицького (з історії політичної і правової думки) / В. І. Тимошенко // Держава і право: Зб. наук. праць. Юрид. і політ. науки. – 2004. – Вип. 24. – С. 24 – 29.

 65. Тищик Б. Й. Історія держави і права зарубіжних країн. Середні віки та ранній новий час / Б. Й. Тищик. – Львів: Світ, 2006. – 696 с.

 66. Тищик Б. Й. Історія держави і права країн Стародавнього світу: навчальний посібник / Б. Й. Тищик. – Львів: Світ, 2001. – 384 с.

 67. Токвиль А. Демократия в Америке / А. Токвиль. – М.: Прогресс, 1994.

 68. Хома Н. М. Історія держави і права зарубіжних країн. Навч. посібник для студентів вищих закладів освіти / Н. М. Хома. – К. : Каравела, Львів: Новий світ-2000, Магнолія Плюс, 2003. – 480 с.

 69. Цивилизационные модели современности и их исторические корни. / Под ред. Ю. Н. Пахомова. – К.: Наукова думка, 2002. – 632 с.

 70. Чистяков О. И. Проблема организации государственного единства в истории дореволюционной России / О. И. Чистяков // Вестник МГУ. – 2006. - № 4. – С. 3-36.

 71. Шевченко О. О. Історія держави і права зарубіжних країн. Хрестоматія для студентів юрид. вузів та факультетів / О. О. Шевченко. – К.: Вентурі, 1995. – 176 с.

 72. Шостенко І. І., Шостенко О. І. Російсько-український термінологічний словник з історії держави і права. – К.: МАУП, 2003. – 64 с.

 73. Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства / Ф. Энгельс. – М.: Политиздат, 1986. – 639 с.

 74. Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. – К.: Українська енциклопедія, 1998. – Т. 1. – 672 с.; 1999. – Т. 2. – 744 с.; 2001. – Т. 3. – 792 с.; 2002. – Т. 4. – 720 с.; 2003. – Т. 5. – 736 с.; 2004. – Т. 6. – 768 с.


Інформаційні ресурси

1. Офіційний сайт Верховної Ради України – http:// www.rada.gov.ua/

2. Офіційний сайт Президента України - http://www.president.gov.ua/

3. Урядовий портал (Офіційний сайт Кабінету Міністрів України) - http:// www.kmu.gov.ua/

4. Національна бібліотека імені Вернадського – http://www.nbuv.gov.ua/

5. Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К. А. Тімірязєва - http:// www. www.library.vn.ua/

6. Сайт журналу «Право України» - http:// www. pravoua.com.ua/

7. Інтернет-видання «Юриспруденція он-лайн» - http://www.lawyer.org.ua

8. Інститут законодавства Верховної Ради України - http://www instzak.rada.gov.ua

9. Газета «Урядовий кур’єр» - http://www.ukurier.gov.ua/uk/

10. Газета «Голос України» - http://www.golos.com.ua/

11. Навчальні матеріали он-лайн - http://www.pidruchniki.com/pravo/.12. Український юридичний портал «Радник» - http://radnuk.info.


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Індивідуальні завдання з дисципліни «історія політичних І правових вчень» для заочної форми навчання (1 курс заочного відділення, курс на базі окр «Молодший спеціаліст», курс на базі вищої освіти) спеціальності «Правознавство» iconТема Вступ
Програма фахового вступного випробування за тестовими технологіями з основ хірургії при вступі на навчання до хнму у 015 році на...
Індивідуальні завдання з дисципліни «історія політичних І правових вчень» для заочної форми навчання (1 курс заочного відділення, курс на базі окр «Молодший спеціаліст», курс на базі вищої освіти) спеціальності «Правознавство» iconКурс лекцій з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури» для студентів І курсу денної та заочної форм навчання
Курс лекцій з навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури» для студентів І курсу денної та заочної форм навчання за напрямом...
Індивідуальні завдання з дисципліни «історія політичних І правових вчень» для заочної форми навчання (1 курс заочного відділення, курс на базі окр «Молодший спеціаліст», курс на базі вищої освіти) спеціальності «Правознавство» iconНаказ №03/070-нд щодо контингенту студентів §1
За результатами конкурсного відбору зарахувати на навчання за кваліфікаційним рівнем спеціаліст факультету зфкіС спеціальності "Фізична...
Індивідуальні завдання з дисципліни «історія політичних І правових вчень» для заочної форми навчання (1 курс заочного відділення, курс на базі окр «Молодший спеціаліст», курс на базі вищої освіти) спеціальності «Правознавство» iconСоціальна педагогіка» на базі повної загальної середньої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» заочної форми навчання Луцьк 2013

Індивідуальні завдання з дисципліни «історія політичних І правових вчень» для заочної форми навчання (1 курс заочного відділення, курс на базі окр «Молодший спеціаліст», курс на базі вищої освіти) спеціальності «Правознавство» iconПрограма вступних фахових випробувань за напрямом підготовки
Програма вступних фахових випробувань за напрямом підготовки 020302 «Історія» для абітурієнтів, які вступають на базі окр «Молодший...
Індивідуальні завдання з дисципліни «історія політичних І правових вчень» для заочної форми навчання (1 курс заочного відділення, курс на базі окр «Молодший спеціаліст», курс на базі вищої освіти) спеціальності «Правознавство» iconМетодичні рекомендації для самостійної підготовки до занять студентів спеціальності
Модуль історія правових І політичних вчень, як наука І навчальна дисципліна. Політико-правові вчення сходу, античності, середньовіччя...
Індивідуальні завдання з дисципліни «історія політичних І правових вчень» для заочної форми навчання (1 курс заочного відділення, курс на базі окр «Молодший спеціаліст», курс на базі вищої освіти) спеціальності «Правознавство» iconН. І. Василькова «31» серпня 2016 р
...
Індивідуальні завдання з дисципліни «історія політичних І правових вчень» для заочної форми навчання (1 курс заочного відділення, курс на базі окр «Молодший спеціаліст», курс на базі вищої освіти) спеціальності «Правознавство» iconН. І. Василькова «28» серпня 2017 р
...
Індивідуальні завдання з дисципліни «історія політичних І правових вчень» для заочної форми навчання (1 курс заочного відділення, курс на базі окр «Молодший спеціаліст», курс на базі вищої освіти) спеціальності «Правознавство» iconМетодичні вказівки до самостійної роб оти з дисципліни "Історія зарубіжної літератури" для студентів
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни „Історія зарубіжної літератури“ для студентів 1 курсу спеціальності „Переклад”...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка