Інформаційні технології: види І особливості використання в навчальному процесі ЛітератураДата конвертації19.09.2017
Розмір445 b.
ТипКонцепція


Інформаційні технології: види і особливості використання в навчальному процесі


Література

 • Гуревич Р. С., Кадемія М. Ю. Інформаційно-комунікаційні технології в навчальному процесі та наукових дослідженнях: навчальний посібник для студентів педагогічних ВНЗ і слухачів інститутів післядипломної педагогічної освіти. – Вінниця: ООО „Планер”, 2005. – 366 с.

 • Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 192 с.

 • Концепція Програми інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів, комп’ютеризації сільської школи // Комп’ютер у школі і сім’ї. – 2000. – № 3(11). – С. 3-10.Література

 • Машбиц Е.И. Психолого-педагогические проблемы компьютеризации обучения. – М.: Педагогика, 1988. – 192 с.

 • Національна доктрина розвитку освіти www.gdo.kiyv.ua. 17.04.2002. – 22 с.

 • Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: Учебное пособие для студентов пед. вузов и системы повышения квалификации пед. кадров / Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина, М. В. Моисеева, А. Е. Петров; Под ред. Е. С. Полат. – М.: Издательский центр «Академия», 2000. – 272 с.Література

 • Соловьева Л.Ф. Компьютерные технологии для учителя. – СПб.: БВ-Петербург, 2003. – 160 с.

 • Теория и практика дистанционного обучения: Учеб. пособие для студ. Высш. Пед. учеб. Заведений / Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина, М.В. Моисеева; Под ред. Е.С. Полат. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 416 с.

 • Человек и новые информационные технологии: завтра начинается сегодня. – СПб.: речь, 2007. – 320 с.План

 • Історія розвитку комп’ютерних технологій навчання.

 • Шляхи використання інформаційних технологій у навчально-виховному процесі закладів освіти.

 • Психологічні аспекти інформатизації навчання.

 • Поняття „мультимедія”, „мультимедійні технології”. Шляхи використання мультимедійних технологій в освіті.

 • Основні послуги мережі Internet.

 • Шляхи використання мережних технологій в освіті.Ретроспектива застосування комп'ютерів в освіті

 • 50-ті роки ХХ ст.- перші спроби використання комп'ютерів у навчанні у Санта-Моніці (Каліфорнія);

 • 60-ті роки ХХ ст.- розробка математичних програм науковцями Стенфордського університету в Паоло Альто;

 • створення системе PLATO (Programmed Logic for Automatic Teaching Operation) у штаті Іллінойс ;

 • сер. 70-х р.- започаткування розробки комп’ютерних технологій навчання на теренах України;

 • 80-ті р. - поява персональних комп’ютерів (ПК);

 • 1985 р. – введення у школі предмету “Основи інформатики та обчислювальної техніки”;

 • 1988 р. – проект Концепції інформатизації освіти;

 • 1990 р. - в основу уточненої Концепції інформатизації освіти покладено поняття “Інформаційна технологія навчання”.Означення НІТ

 • Г.Р. Громов:

 • НІТ – це сукупність методів і засобів реалізації інформаційних процесів у різних галузях людської діяльності, тобто способи реалізації інформаційної діяльності: науково-технічної, економічної, навчальної.Означення НІТ

 • С. С. Свириденко, Г. Поппель, Б. Голдстайн:

 • НІТ - це використання обчислювальної техніки та систем зв’язку для створення, збирання, передавання, збереження й обробки інформації для всіх сфер суспільного життя.Означення НІТ

 • Дослідження канадських учених:

 • інформаційні технології – це технології на базі ЕОМ, які дають змогу забезпечити різні категорії користувачів послугами з отримання й переробки інформації.Означення НІТ

 • Сучасна українська педагогічна література:

 • НІТ - сукупність методів і технічних засобів збирання, організації, збереження, опрацювання, передачі й подання інформації за допомогою комп’ютерів і комп’ютерних комунікацій.НІТ в освіті – технології навчання, виховання, наукових досліджень і управління, засновані на використанні обчислювальної та інформаційної техніки і спеціального програмного, інформаційного та методичного забезпечення

 • НІТ в освіті – технології навчання, виховання, наукових досліджень і управління, засновані на використанні обчислювальної та інформаційної техніки і спеціального програмного, інформаційного та методичного забезпеченняЕтапи розвитку ІТ в навчанні (за Б. Сендовим):

 • Введення комп’ютерного обладнання в школі в ролі допоміжного засобу навчання. Комп’ютер розглядається як доповнення до освіти.

 • Використання комп’ютерів під час усього процесу навчання. Забезпечення кожного учня і викладача доступом до комп’ютера.

 • Зміна програми, методів і системи навчання у зв’язку з введенням комп’ютера.Головні напрями використання комп’ютерів у навчальному процесі

 • навчання технологіям, що вимагають активного використання комп’ютера (графічний і текстовий редактори, робота в комп’ютерних мережах); навчання спеціалізованим технологіям (створення музики, комп’ютерне конструювання й анімація, макетування і верстка і т. ін.);

 • вивчення інформатики як науки, що розглядає інформаційно-логічні моделі;Головні напрями використання комп’ютерів у навчальному процесі

 • використання комп’ютера як технічного засобу у вивченні основ наук у школі і ПТНЗ, фундаментальних і технічних дисциплін у ВНЗ і ПТНЗ;

 • використання НІТ у керуванні освітою.Види діяльності, під час яких доцільно використовувати комп'ютери

 • викладання нового матеріалу з метою візуалізації знань;

 • проведення віртуальних лабораторних робіт;

 • самостійна робота учнів;

 • проективна і дослідницька діяльність учнів;

 • закріплення викладеного матеріалу з використанням ППЗ;Види діяльності, під час яких доцільно використовувати комп'ютери

 • система контролю й перевірки знань і умінь учнів;

 • тренування певних здібностей учнів;

 • здійснення пошуку інформації;

 • моделювання організаційних, виробничих, управлінських ситуацій тощо.

Варіанти застосування інформаційних технологій у навчанні

 • як „проникаюча” технологія (застосування комп’ютерного навчання в процесі викладання окремих тем, розділів, для окремих дидактичних задач);

 • як основна, визначна, найбільш значуща з усіх застосовуваних для розв’язання цієї задачі;

 • як монотехнологія (все навчання й управління навчальним процесом, включаючи діагностику і моніторинг, спираються на застосування комп’ютера).Під телекомунікаціями розуміють передачу довільної інформації на відстань за допомогою технічних засобів (телефону, телеграфу, радіо, телебачення, комп’ютера тощо).

 • Під телекомунікаціями розуміють передачу довільної інформації на відстань за допомогою технічних засобів (телефону, телеграфу, радіо, телебачення, комп’ютера тощо).Застосування телекомунікацій у різних сферах освіти дозволяє:

 • розвивати навички пошуку інформації з різних джерел, її обробки, збереження й передачі на будь-які відстані;

 • формувати навички дослідницької діяльності, моделюючи роботу наукової лабораторії, творчої майстерні тощо;

 • організовувати в навчальних закладах проективну і дослідницьку роботу;Застосування телекомунікацій у різних сферах освіти дозволяє:

 • забезпечувати учнів і викладачів доступом до електронних бібліотек, інформаційних і довідкових систем, електронних газет і журналів;

 • створювати мережі дистанційної освіти;

 • забезпечувати зворотний зв’язок між учнем і викладачем;

 • формувати в учнів комунікативні навички, навички роботи в співробітництві;

 • стимулювати учасників співробітництва до розвитку рідної мови, а також оволодіння іноземними мовами.Основні напрями упровадження телекомунікацій в освіту :

 • інформаційне забезпечення систем освіти;

 • сумісна проективна діяльність у різних галузях знань школярів, студентів, педагогів, наукових робітників;

 • дистанційна робота різних напрямків, форм і видів;

 • вільне спілкування користувачів мереж з різних питань освітньої галузі.Основні шляхи застосування ІТ в освіті

 • Створення інформаційних середовищ навчальних закладів;

 • Створення педагогічні програмні засобів (ППЗ);

 • Застосування інформаційно-телекомунікаційних технологій під час здійснення проективного і дослідницького навчання;

 • Застосування мультимедійних засобів навчання;

 • Розробка дистанційних курсів;

 • Застосування інформаційних технологій в управлінні навчальним закладом;

 • Використання засобів Інтернет з метою пошуку інформації, розробки програмно-методичного забезпечення навчальних закладів, професійного і психологічного консультування;

 • Створення Web-сайтів навчальних закладів;

 • Здійсненні профорієнтаційної роботи в закладах освіти;

 • Розробка і використання контролюючих програмних продуктів;

 • Створення електронних бібліотек, медіатек тощо.Ситуації, що обумовлюють вплив ІТ навчання на психіку учнів:

 • безпосередня взаємодія з тією чи іншою інформаційною технологією в рамках навчально-пізнавальної діяльності;

 • широке розповсюдження комп'ютерних ігор й специфічних атракціонів, тренажерів, що засновані на технології віртуальної реальності;

 • використання ІТ у повсякденному житті: перегляд анімаційних фільмів, мультимедійних рекламних презентацій, використання кредитних карток тощо.Основні особливості використання ІТ в освіті:

 • новоутворення, які виникають під впливом ІТ навчання, переносяться в умови традиційного повсякденного спілкування;

 • має місце і обернений процес: комп'ютеризована діяльність набуває рис традиційної.Вплив ІТ навчання на особистість учня може здійснюватися :

 • локально, тобто торкатися обмеженого кола психічних явищ;

 • глобально, що говорить про зміни особистості в цілому.Висновки

 • наслідки впровадження ІТ у навчальний процес можуть бути як позитивними, так і негативними;

 • до оцінювання тієї чи іншої технології не можна підходити однобічно;

 • під час проектування застосування ІТ у навчально-виховному процесі, потрібно враховувати їхній прямий і опосередкований вплив на особистість учня.Корисна статистика

 • Людина запам’ятовує лише:

 • 10 % з прочитаного;

 • 20 % з почутого;

 • 30% з побаченого.

 • Якщо людина чує та бачить, рівень запам’ятовування підвищується до 50 %.

 • Якщо чує, бачить, а потім обговорює, то і до 70%.

 • Використання аудіовізуальних засобів до того ж скорочує на 40% необхідний для навчання час і на 20% збільшує обсяг засвоєної інформації.Мультимедія – це спеціальна інтерактивна технологія, що забезпечує за допомогою технічних і програмних засобів роботу з анімованою комп’ютерною графікою і текстом, мовою, високоякісним звуком, нерухомими зображеннями і рухомим відео.

 • Мультимедія – це спеціальна інтерактивна технологія, що забезпечує за допомогою технічних і програмних засобів роботу з анімованою комп’ютерною графікою і текстом, мовою, високоякісним звуком, нерухомими зображеннями і рухомим відео.

 • Мультимедія – синтез трьох стихій:

 • інформації цифрового характеру (тексти, графіка, анімація);

 • аналогової інформації візуального зображення (відео, фотокартки, картинки тощо);

 • аналогової інформації звуку (мова, музика, інші звуки).Шляхи використання мультимедійних технологій в освіті

 • використання електронних лекторів, тренажерів, підручників, енциклопедій;

 • розробка ситуаційно-рольових та інтелектуальних ігор з використанням штучного інтелекту;

 • моделювання процесів і явищ;

 • забезпечення дистанційної форми навчання;

 • проведення інтерактивних освітніх телеконференцій;

 • побудова систем контролю й перевірки знань і умінь учнів (використання контролюючих програм-тестів);

 • створення і підтримка сайтів навчальних закладів;

 • створення презентаційного матеріалу;

 • здійснення проективної і дослідницької діяльності учнів тощо.Алгоритм використання мультимедійної інформації у навчальних закладах

 • Створення базової електронної бібліотеки певної тематики, використовуючи можливості Інтернет. Для закачування можна використати вбудовану в браузер Opera програму для скачування, або безкоштовний Download Master (www.westbyte.com/dm).

 • Створення бази даних за допомогою систематизатора BookSeer (www.msolt.chat.ru/).

 • Застосування програми GoogleDesktopSearch для здійснення пошуку за будь-якими фразами усередині створеної бази.

 • Використання готових навчальних програм, які рекомендовані Міністерством освіти.Алгоритм використання мультимедійної інформації

 • Використання електронних енциклопедій, універсальних довідникових матеріалів та Інтернет-ресурсів як джерела фото-, аудіо- та відеоматеріалів.

 • Закупівля відеодисків з екранізаціями літературних творів та шедеврами світового кінематографу. (Відеодиски можна замовити на сайтах www.ukrmusic.com.ua, www.artvertep.dp.ua, kinoclub.com.ua, www.petrovka.com.ua тощо).

 • Прослуховування в режимі RealAudio програми третього каналу Українського радіо «Культура» (адреса радіо, яку потрібно вводити у плеєр RealAlternative: rtsp://real2.nrcu.gov.ua:ncoder/ru3channel.rm).Використання систематизатора літератури BookSeerГоловне меню «Великої енциклопедії Кирила і Мефодія»Зразки навчальних програм з біології, фізики, географії, хіміїТермін «анімація» («оживлення») — пов'язаний зі створенням фільмів, у яких намальовані персонажі «оживають».

 • Термін «анімація» («оживлення») — пов'язаний зі створенням фільмів, у яких намальовані персонажі «оживають».

 • Термін «мультиплікація» відображає власне спосіб досягнення цього ефекту — повторення зображення з поступовою його модифікацією і швидкий перегляд кадрів, які змінюють один одного, що дає ефект руху.Навчальна мета використання мультиплікації

 • наочно продемонструвати принципи роботи приладів;

 • показати послідовність кроків виконання деякої процедури;

 • проілюструвати теоретичний матеріал шляхом демонстрації поведінки моделі деякого процесу, явища або об'єкта;

 • сконцентрувати увагу учня на основних моментах шляхом абстрагування від конкретних деталей.Напрями застосування анімації

 • передача перехідних процесів;

 • вказівка на спрямованість дії ;

 • передача змін, що відбуваються з часом ;

 • зміна відображуваної в окремій частині сторінки інформації;

 • покращення графічного зображення;

 • візуалізація об'ємних структур;

 • привертання уваги.Формати графічних фалів

 • bmp;

 • cdr;

 • gif;

 • png;

 • psd;

 • tif;Формати аудіо- та відео- файлів

 • asf;

 • avi;

 • mid;

 • mov;

 • mp3;

 • mpg (mpeg);

 • ra (ram, rm);

 • wav;

 • wma.Історія розвитку Internet

 • 1966 рік - створення експериментальної мережі ARPANet у США;

 • 1969 рік - підключенням в одну комп’ютерну мережу 4-х дослідницьких центрів США;

 • розробка програми „Internetting Project” з метою розповсюдження мережі по всій країні;

 • 1972 рік - перший публічний показ нової комп’ютерної мережі ARPANet.

 • кін. 70-х – поч. 80-х рр. - поява перших локальних обчислювальних мереж;

 • кінець 80-х років – винаходження технології WWW (World Wide Web), яка дозволяла отримувати документи, призначені для загального використання;

 • сучасний етап: Internet - єдине інформаційне поле планетарного масштабу.Основні послуги (сервіси) мережі Internet:

  • Інтернет – засіб спілкування:
  • електронна пошта;
  • форуми (Web-конференції);
  • чати;
  • обмін миттєвими повідомленнями (Інтернет-пейджери ICQ, MSN тощо);
  • Інтернет – банк інформації (засіб пошуку даних):
   • використання пошукових систем;
   • списки розсилки (Mail List), наприклад, subscribe.ru, maillist.ru, smartresponder.ru;
   • використання електронних бібліотек;
  • Інтернет – засіб забезпечення дистанційної форми навчання.


Рейтинг популярності безкоштовних поштових послугШляхи використання мережних технологій в освіті :

 • Інформаційно-пошукова робота викладачів і учнів у глобальній мережі.

 • Дистанційне навчання.

 • Організація соціальної і творчої діяльності молоді з використанням інформаційно-комп'ютерних технологій (організація в мережі олімпіад, вікторин, диспутів, випуск електронних газет і журналів, проведення відеоконференцій).

 • Представлення інформації про свій навчальний заклад в Інтернет.

 • Керування навчальним закладом та іншими ланками системи освіти за допомогою автоматизованих робочих місць (АРМ), інформаційно аналітичних систем (ІАС) управління, систем передачі даних тощо.

 • Спілкування на відстані суб’єктів освітнього процесу за допомогою чатів, форумів, телеконференцій, ICQ.

 • Використання Інтернету з виховною метою.Інтернет-джерела музичного напряму

 • http://www.music.ru – усе про музику;

 • http://classicmusicon.narod.ru - інформація про класичну музику;

 • http://classic-music.ru - інформація про класичну музику;

 • http://notes.tarakanov.net – музичні партитури, тексти;

 • http://www.pisni.org.ua - зібрання колекції текстів українських пісень;

 • http://songoftheheart.iatp.org.ua - пісенний ресурс на різні теми;

 • http://www.autsaider.org - збірка статей про популярну музику та культуру;

 • http://gomin.uazone.net - каталог української народної пісенності;

 • http://www.organhall.kiev.ua - Національний будинок органної і камерної музики;

 • http://uasound.com - українське он-лайн радіо;

 • http://www.mp3love.com.ua/links/page.php - посилання на музичні сайти.Можливості, що забезпечує мережа Internet у здійсненні ДН

 • оперативна зміна інформації з будь-якого робочого місця відповідно до наданих адміністратором прав;

 • оперативна передача на будь-яку відстань текстової, графічної, звукової тощо інформації;

 • необмежений термін зберігання інформації в комп’ютері, можливість її редагування, обробки, друкування тощо;

 • широкі можливості спілкування викладача і студента за допомогою мультимедійних засобів;

 • доступ до різних джерел інформації;

 • можливість організації електронних конференцій.Принципи проектування дистанційних курсів

 • загальнодидактичні принципи;

 • специфічні принципи:

 • принципи інтерактивності;

 • принцип стартового рівня освіти;

 • принципи індивідуалізації;

 • принцип ідентифікації;

 • принципи регламентації навчання;

 • принцип пед. доцільності застосування засобів НІТ;

 • принципи пріоритетності пед. підходу при проектуванні курсів;

 • принцип мобільності навчання;

 • принципи неантагоністичності ДН та наявних форм освіти;

 • принцип гарантування безпеки інформації.Негативні результати впливу інформаційних технологій на психічні та соматичні структури людини:

 • Зміна статусу особистості і статусу свідомості (людина неадекватно оцінює себе і свої можливості).

 • Психічна залежність.

 • Вплив на індивідуальну та колективну відомість та підсвідомість ("25-ий кадр").

 • Девальвація духовних цінностей і пропаганда насилля тощо.Законодавчі документи щодо інформаційного забезпечення процесу навчання

 • 1996 р. – початок роботи мережі УРАН;

 • Концепція Національної програми інформатизації;

 • закон України "Про національну програму інформатизації“;

 • наказ Президента України "Про заходи з розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет і забезпеченню широкого доступу до цієї мережі в Україні".Каталог: ENK
ENK -> Підготовка вчителя початкових класів до організації дітей молодшого віку Ігрова діяльність з поглядів різних науковців
ENK -> Вимоги до оформлення наукової праці
ENK -> Збиральництво осілий спосіб життя
ENK -> Конспект уроку Тема 3 : Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст. Відродження української держави Тема уроку
ENK -> Анотація. В статті розглядаються форми реалізації принципу історизму на уроках фізики. Значну увагу приділено проблемі висвітлення біографічних відомостей про вчених, подані рекомендації щодо відбору біографічного матеріалу. Resume
ENK -> Анотація. В статті розглядаються проблеми реалізації принципу історизму в навчально-виховному процесі з фізики. Значну увагу приділено перспективі використання


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Інформаційні технології: види І особливості використання в навчальному процесі Література iconКурс лекцій до виконання самостійної роботи студентів з кредитного модуля «екологічний моніторинг»
«Комп'ютерні науки та інформаційні технології» спеціалізації «Інформаційні технології моніторингу довкілля»
Інформаційні технології: види І особливості використання в навчальному процесі Література iconКафедра інформаційних технологій І математичних дисциплін «затверджую»
Робоча програма навчальної дисципліни я – студент для студентів галузі знань 12 «Інформаційні технології», спеціальності 122 «Комп’ютерні...
Інформаційні технології: види І особливості використання в навчальному процесі Література iconСучасні інформаційні технології на уроках фізики
«Навчання» стає категорією, яка супроводжує людину протягом усього життя. Основна мета цього етапу – інформатизація всіх сторін життя....
Інформаційні технології: види І особливості використання в навчальному процесі Література iconБібліотеки сумщини (всі дані станом на 01. 01. 2015 року) обласна універсальна наукова бібліотека
У 2014 році бібліотека стала переможцем конкурсу ідей «Смарт-технології в навчальному процесі з використанням інтерактивної дошки»...
Інформаційні технології: види І особливості використання в навчальному процесі Література iconІнформаційні мережеві технології в науці та освіті

Інформаційні технології: види І особливості використання в навчальному процесі Література iconДо збірника додано
Серед шляхів реалізації даних завдань учені виділяють інформативність уроку, тобто використання в навчальному процесі цікавих фактів,...
Інформаційні технології: види І особливості використання в навчальному процесі Література iconВикористання тестових завдань формату зовнішнього незалежного оцінювання в навчальному процесі на уроках української мови та літератури
Кротова І. В., методист Центру аналізу та прогнозування розвитку освіти квнз «Харківська академія неперервної освіти»
Інформаційні технології: види І особливості використання в навчальному процесі Література iconКонспект лекцій з курсу "іс І технології в економіці" зміст тема іс та їх роль в управлінні економічними об'єктами Тема Економічна інформація та засоби її формалізованого опису
С. Характеристика складових частин. Поняття «автоматизована функція», «компонента», «задача обробки даних». Сучасні інформаційні...
Інформаційні технології: види І особливості використання в навчальному процесі Література icon122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології спеціалізації – Програмне забезпечення систем захисту інформації
Відомості про підвищення кваліфікації викладача
Інформаційні технології: види І особливості використання в навчальному процесі Література iconV науково-технічної конференції «інформаційні моделі, системи та технології»
Співголова: Баран Ігор Олегович – канд техн наук, доцент, декан факультету фіс


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка