Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мдуСторінка7/14
Дата конвертації19.04.2017
Розмір1,54 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14

Архівознавство79

А 437

Актуальні питання пам'яткоохоронної діяльності : збірник наукових праць / гол. ред. О. М. Гончарова. – Київ : Логос, 2014. – 160 с.Філологія. Мовознавство81.416.1

Б 431

Белей Л. Не минаючи ані титли... Лінгвобіографія старослов'янської мови [Текст] : історико-культурологічний нарис / Л. Белей. – Київ : Темпора, 2015. – 256 с.


81.432.1-422

Б 484

Береза Т. А. Словник англо-український навчальний до сніданку "Поласуймо англійською!" [Текст] : словник / Т. А. Береза. – Львів : Апріорі, 2015. – Кн. 1. – 432 с.


80

В 535

Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія : збірник наукових праць / гол. ред. К. В. Балабанов. – Маріуполь : МДУ, 2016. – Вип. 14. – 121 с.


81.411.4-4

Г 616

Голоскевич Г. К. Правописний словник [Текст] : близько 40 000 слів / Г. К. Голоскевич. – репр. вид. – Київ : Пульсари, 2006. – 464 с.


81.432.1-8

Д 214

Дахно І. І. Переклад / Перевод / Translation [Текст] : збірник текстів для перекладу і самоперевірки / І. І. Дахно. – 2-е вид., випр. та доп. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 424 с.


81.432.1-9я7-3

Д 714

Доценко І. В. О.Генрі. Вибрані твори [Текст] : посібник для самостійного читання / І. В. Доценко, О. В. Євчук. – Вінниця : Нова книга, 2011. – 176 с.81.432.1-551

З-580

Зернецький П. В. Англійська мова для правників [Текст] : вправи / П. В. Зернецький, Д. А. Шемелін. – Київ : Вид-во Києво-Могилянська академія, 2004. – 163 с.


81.2-5

К 389

Киклевич А. К. Динамическая лингвистика. Между кодом и дискурсом [Текст] / А. К. Киклевич. – Харьков : Гуманитарный Центр, 2014. – 444 с.


81.432.1-9я7-3

К 770

Крісті А. Справа багатої жінки. Вісім оповідань [Текст] : книга для читання англійською мовою для студентів факультетів іноземних мов і філологічних факультетів / А. Крісті. – Вінниця : Нова книга, 2004. – 272 с.


81.006

К 930

Куранова С. І. Основи психолінгвістики [Текст] : навч. посіб. / С. І. Куранова. – Київ : Академія, 2012. – 208 с. – (Альма-матер).


81.461

Л 641

Литвинов В. Д. Довідник з граматики латинської мови [Текст] : справочное издание / В. Д. Литвинов. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – 111 с.


81.053

Л 793

Лоскутова Н. М. Кінематографічна термінологія: структура та семантика (на матеріалі французької та української мов) [Текст] : автореф. дис., канд. філол. наук / Н. М. Лоскутова. – Одеса : [б. и.], 2016. – 20 с.


80

М 180

Мала філологічна енциклопедія / уклад. О. І. Скопненко, Т. В. Цимбалюк. – Київ : Довіра, 2007. - 478 с.: іл.


81.2-8

М 226

Мамрак А. В. Вступ до теорії перекладу [Текст] : навч. посіб. / А. В. Мамрак. - Київ : Центр учбової літератури, 2009. - 304 с.


81.2-5

С 290

Селігей П. Світло і тіні наукового стилю [Текст] : монографія / П. Селігей. - Київ : Києво-Могилянська академія, 2016. - 627 с.


81

С 506

Смирнова М. С. Проповідь у релігійному православному дискурсі ХХ століття: лінгвопрагматичний аспект [Текст] : автореф. дис. канд. філол. наук / М. С. Смирнова. – Київ : [б. и.], 2016. – 20 с.81

С 916

Сучасні германістика та романістика: мова в контексті культури : матеріали Всеукраїнської наукової конференції 21-22 травня 2015 р. / упоряд. І.Я. Глазкова. – Бердянськ : Ткачук О. В., 2015. - 246 с.Англійська мова81.432.1-428

А 648

Англо-український юридичний словник: близько 75000 термінів / за ред. Л.І. Шевченко. – Київ : Арій, 2010. - 552 с.


81.432.1-9я7-3

Б 597

Бідасюк Н. В. Американські казки Л.Френка Баума : посібник для читання і перекладу / Н. В. Бідасюк. – Київ : Знання, 2015. - 63 с.


81.432.1-428

Б 825

Борисенко И. И. Современный русско-английский юридический словарь / И. И. Борисенко, В. В. Саенко. – Москва : Руссо, 2006. - 528 с.


81.432.1-9я7-3

В 350

Верн Ж. Вокруг света за 80 дней: книга для домашнего чтения на английском языке / Ж. Верн ; адапт. текста, коммент., упр., словарь Е. Г. Воронова. – Москва : Айрис-пресс, 2015. – 144 с. – (Английский клуб).


81.432.1-4

В 428

Візуальний словник англійська та французька мови. – Київ; Ірпінь : Перун, 2007. – 586 с.: іл.


81.432.1-9я7-3

З-815

Золушка. Спящая красавица. Рапунцель=Cinderella. The Sleeping Beauty. Rapunzel: книга для чтения на английском языке / адапт. текста, сост. упр., коммент. и словарь Д. Л. Абрагин. – Москва : АСТ, 2016. – 93 с. – (Легко читаем по-английски).


81.432.1-9я7-3

К 411

King Stephen=Кинг Стивен. The Man in the Black Suit and Other Stories="Человек в черном костюме" и другие рассказы: книга для чтения на английском языке / King Stephen=Кинг Стивен ; адапт., сокр. и словарь А.В. Шитова. – Санкт-Петербург : Антология, 2015. – 160 с. - (Abridged Bestseller)


81.432.1-428

М 433

Международные банковские и финансовые термины : толковый словарь / ред. Дж. Кларк. – С-Петербург : Каро, 2006. – 368 с.81.432.1-9я7-3

П 759

Приключение. Сборник рассказов (адаптировано) : учебное пособие / cост. Л. А. Таганова. – 3-е изд. – Москва : Высшая школа, 1976. – 88 с.


81.432.1-551

С 259

Святюк Ю. В. Advanced Economic Issues=Актуальні питання економіки [Текст] : навч. посіб. / Ю. В. Святюк. – Київ : Ліра-К, 2015. – 148 с.


81.432.1-9я7-3

Ф 660

Fitzgerald F. S. = Фицджеральд Ф. С. Великий Гэтсби = The Great Gatsby [Текст] : кн. для чтения на англ. яз. / Fitzgerald F. S. = Фицджеральд Ф. С. – Москва : Айрис-пресс, 2014. – 288 с. – (Читаем в оригинале).


81.432.1-9я7-3

Х 358

Hailey Arthur=Артур Хейли. Airport = Аэропорт: книга для чтения на английском языке / Hailey Arthur=Артур Хейли. – Санкт-Петербург : КАРО, 2015. - 640 с. - (Modern Prose)


81.432.1-9я7-3

Х 358

Hailey Arthur=Артур Хейли. Hotel=Отель: книга для чтения на английском языке / Hailey Arthur=Артур Хейли. – Санкт-Петербург : Антология: КАРО, 2014. - 480 с. - (Modern Prose)


81.432.1-9я7-3

Х 358

Hailey Arthur=Артур Хейли. The Final Diagnosis=Окончательный диагноз: книга для чтения на английском языке / Hailey Arthur=Артур Хейли ; адапт., сокр. и словарь А.И. Берестова. – Санкт-Петербург : Антология, 2015. - 224 с. - (Abridged Bestseller)


81.432.1-2

Х 760

Хоменко Е. Г. Граматика англійської мови : навчальний посібник / Е. Г. Хоменко. – 4-те вид., стереотип. – Київ : Знання, 2015. – 606 с.


81.432.1-9я7-3

Ш 416

Шекспир У. Много шума из ничего: книга для домашнего чтения на английском языке / У. Шекспир ; адапт. текста, предисл., коммент., упр., словарь Е. В. Угарова. – Москва : Айрис-пресс, 2013. – 96 с. – (Английский клуб).


81.432.1-9я7-3

Ш 416

Шекспир У. Ромео и Джульетта: книга для домашнего чтения на английском языке / У. Шекспир ; адапт. текст, предисл., коммент., упр. и словарь Г. И. Бардина. – Москва : Айрис-пресс, 2015. – 96 с. – (Английский клуб).81.432.1-428

A 10

A Dictionary of Finance and Banking / ed. J. Lowe. – Oxford : Oxford university press, 2008. - 471 с. - (Oxford Paperback Reference).


81.432.1-428

A 10

A Dictionary of Law / ed. J. Law, E.A. Martin. – Oxford : Oxford university press, 2013. - 595 с. - (Oxford Paperback Reference).


81.432.1-428

A 10

A Dictionary of Sociology / ed. J. Scott, G. Marshall. – Oxford : Oxford university press, 2009. - 816 с. - (Oxford Paperback Reference).


81.432.1-428

B 64

Black J. A Dictionary of Economics / J. Black, N. Hashimzade, G. Myles. – Oxford : Oxford university press, 2009. - 505 с. - (Oxford Paperback Reference)


81.432.1-428

C 45

Chandler F. A Dictionary of Media and Communication / F. Chandler. – Oxford : Oxford university press, 2011. - 470 с. - (Oxford Paperback Reference)


81.432.1

C 78

Copenhagen Tales. Stories selected and translated by Lotte Shankland / еd. H. Constantine. - Oxford: University press, 2014. - 363 с.


81.432.1-428

G 64

Gooch G. A Dictionary of Law Enforcement / G. Gooch, M. Williams. – Oxford : Oxford university press, 2013. - 418 с. - (Oxford Paperback Reference)


81.432.1-428

M 43

Mayhew S. A Dictionary of Geography / S. Mayhew. – Oxford : Oxford university press, 2009. - 551 с. - (Oxford Paperback Reference)
Каталог: olderfiles -> novi nadh
novi nadh -> Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів наукової бібліотеки мду
novi nadh -> Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів наукової бібліотеки мду
novi nadh -> Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду
novi nadh -> Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду
novi nadh -> Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду
novi nadh -> Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14

Схожі:

Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду iconІнформаційний бюлетень нових надходжень до фондів наукової бібліотеки мду
Масаж реабілітаційний : методичні рекомендації / уклад. О. Я. Лисецька. Маріуполь : мду, 2015. 39 с
Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду iconБюлетень нових надходжень Випуск 2 (33) смт Слобожанське 2017 Шановні користувачі бібліотеки та колеги! Бюлетень «Увага! Нова книга»
...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка