Інтеграція педагогічних технологій на уроках словесності: активізація творчого потенціалу учня Підготувала вчитель української мови та літератури Чаплинської сзш І – ІІ ступенів Тарасова Тетяна ПетрівнаСкачати 344,59 Kb.
Дата конвертації29.04.2018
Розмір344,59 Kb.

Інтеграція педагогічних технологій на уроках словесності:

активізація творчого потенціалу учня

Підготувала вчитель української мови та літератури Чаплинської СЗШ І – ІІ ступенів Тарасова Тетяна Петрівна
ПЛАН
1.Вступ

2.Актуальність досвіду

3. Пріритетні завдання в формуванні особистості на уроках української мови та літератури.

4. Шляхи формування педагогічної майстерності на уроках словесності.

5.Висновки

6.Список використаної літератури
ВСТУП
« Будь-який первинний і загальношкільний

колектив багатий на людей, що мають

яскраві індивідуальні задатки, здібності,

інтелект, обдарування»

В.О.Сухомлинський

Становлення сучасної школи актуалізує проблему особистості вчителя, зокрема, його педагогічної діяльності. Адже саме від нього - його духовного багатства, кваліфікації, майстерності залежить подальший розвиток суспільства. Національна Доктрина розвитку освіти метою освітньої державної політики визначає «створення умов для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина України, виховання покоління людей, здатних працювати і навчатися протягом життя, оберігати й примножувати цінності національної культури та громадянського суспільства, розвивати і зміцнювати суверенну, незалежну, демократичну, соціальну та правову державу як невід‘ємну складову європейської та світової спільноти». Отже, успішне досягнення цієї мети залежить від особистості вчителя, який має орієнтуватися на постійний особистісний і професійний саморозвиток, оволодівати інноваційними технологіями організації навчально-виховного процесу. А це можливо лише завдяки процесу самоосвіти, який є важливою формою підвищення кваліфікації вчителів і запорукою їхньої практичної діяльності. На нинішньому етапі розвитку суспільства сучасному вчителеві вкрай важливо вивчати, узагальнювати, критично переосмислювати і творчо використовувати найкращі здобутки педагогічної спадщини минулого. У цьому контексті особливої актуальності набуває інтеграція педагогічних технологій на уроках словесності з метою активізація творчого потенціалу учня .Актуальність досвіду
Успішне втілення інтеграції педагогічних технологій на уроках словесності з метою активізація творчого потенціалу учня може бути досягнуто шляхом реалізації наступних завдань:

 • Духовне багатство, кваліфікація, майстерність, креативність педагога, можливість реалізувати власні творчі здібності.

 • Створення умов для розвитку творчого потенціалу школяра, пошук оптимальних методів і прийомів активізації діяльності учня.

 • Вивчення та відпрацьовання новітніх технологій в практиці.

 • Сприяння самопізнанню та самоутвердженню школяра через усі форми і методи навчальної та позакласної діяльності.

Сутність досвіду полягає у створенні інноваційного простору в роботі з учнями з метою формування високоморальної,освіченої, творчої особистості, що вміє самостійно й критично мислити, працювати в різних ситуаціях й створювати умови для реалізації цих дій.
Основні напрямки подальшого впровадження :


 • практичне застосування вчителями набутого досвіду з метою визначення рівня досягнення поставленої мети;

 • впровадження в навчальний процес інновацій, що сприяють активному та інтерактивному навчанню;

 • збагачення досвіду вчителів через опанування інноваційних технологій;

 • застосування теоретичних знань на практиці під час проведення різноманітних методичних заходів;

 • створення умов для саморозвитку, самоосвіти педагога на основі добровільного вибору форми самоосвіти та об‘єктивної необхідності;

 • формування високоморальної, творчої особистості, становлення

громадянина і патріота України.
Результативність досвіду

 • Розвиток навчальної, мовної, творчої, комунікативної, полікультурної компетентностей школярів;

 • Перетворення учнів з суб’єктів навчального впливу на об’єктів творчої діяльності;

 • Набуття учнями навичок самооцінки знань з теми;

 • Набуття учнями навичок брати участь в інтелектуальних, інтерактивних іграх;

 • вдосконалення вмінь володіння правилами спілкування; дотримання  вимог культури усного і писемного мовлення;

 • оптимізація умов для творчої співпраці всіх учасників навчально – виховного процесу

 • вдосконалення навичок комунікативно-виправданого користування засобами мови;

 • підвищення професійного рівня педагогів.

Творчі здібності - це здатність дивуватися і пізнавати, вміння знаходити рішення в нестандартних ситуаціях, це націленість на відкриття нового і здатність до глибокого усвідомлення свого досвіду.

Е. Фромм

Одним із головних завдань, визначених у Законі України «Про загальну середню освіту» є формування освіченої, творчої особистості, що вміє самостійно й критично мислити, працювати в різних ситуаціях й створювати умови для реалізації цих дій. Кожна дитина здатна по – своєму виявляти творчий потенціал, тому завдання вчителя – активізувати ці ресурси, спрямувати їх у духовно й інтелектуально вартісне річище. Україна має унікальний шанс увійти в європейський освітній простір. Урядом підписано Болонську угоду, згідно з якою якість української освіти має бути наближена до європейських стандартів.

Радою Європи виділено 6 компетентностей, якими має володіти випускник як член європейської спільноти: комунікативні, соціальні, полікультурні, інноваційні, компетентності саморозвитку та прагнення до продуктивної творчої діяльності. Отже, в сучасній освіті актуальним є перехід до компетентнісно орієнтованого навчання та виховання, упровадження нових ефективних педагогічних технологій, інтерактивних методів навчання. Першорядним завданням учителя є створення умов для формування творчої, компетентної особистості, здатної реалізувати свій потенціал в суспільстві.

Перехід школи до нового якісного стану діяльності – режиму творчого розвитку можливе лише за умови реалізації наступних пріоритетних підходів:


 • діяльнісний – організація роботи по залученню всіх педагогів  до активної участі у різних формах методичної роботи;

 • кооперативний – створення умов для педагогічної взаємодії не тільки як учителя з учителам, учителя з учнем,  а як особистості з особистістю;

 • мотиваційно-стимулюючий – спрямований на постійне самовдосконалення та ствердження авторитету вчителя в процесі взаємодії «вчитель - учень» .

Основною метою вивчення мови в школі, як зазначає чинна програма, є формування національно свідомої, духовно багатої мовної особистості із сформованими світоглядними і загальнолюдськими ціннісними орієнтирами, яка володіє вміннями й навичками вільно, комунікативно виправдано користуватися засобами рідної мови. Враховуючи ці вимоги, я працюю над формуванням творчої особистості учня, що характеризується свідомим ставленням до опанування мови, розвиненим мовленням і здатна реалізувати закладені в ній мовно-літературною освітою ключові компетентності ( додаток 1).

Щоб вивчення тієї чи іншої теми не набирало самодостатнього характеру, а набувало практичної спрямованості, поєдную традиційний для школи імітаційний метод засвоєння лінгвістичного курсу з комунікативно-діяльнісним принципом навчання. Бо ж головне завдання, що стоїть перед мовником на сучасному етапі, - розвиток в учнів уміння вільно спілкуватися в різних мовленнєвих ситуаціях. Перебуваючи на хвилі нових методичних ідей та використовуючи кращий педагогічний досвід, кожен учитель виробляє свою модель формування творчої особистості школярів: це розвиток інтелектуальних здібностей учнів, цілеспрямованість, моральність, самостійність, пізнавальний інтерес, упевненість у собі, самокритичність, працелюбність .

Як і багато моїх колег, я намагаюся створювати оптимальні дидактичні і психологічні умови для всебічної реалізації потенціальних можливостей вихованців, їх здібностей талантів, а за основу визначення методів і прийомів навчання беру способи пізнавальної діяльності. Переконана, що пріоритетним напрямком є формування інтелектуальних умінь творчої діяльності. Скільки працюю в школі, стільки ж і постає питання про те, як зацікавити дітей навчанням, як досягти того, щоб уроки української мови та літератури викликали інтерес і були справжньою школою духовності. На мою думку, одна з основних передумов – налагодження тісної співпраці між учителем та учнем, щоб слово педагога не тільки було інформативним, а й бентежило, дивувало, захоплювало, інтригувало. Школярів намагаюся зацікавити, уникаючи передусім зубріння, шаблону і схематизму під час роботи над словом (додаток 2).

Так, крупиця за крупицею, збираю і накопичую кращий досвід, від уроку до уроку відшліфовую свою майстерність, адже творча лабораторія педагога-майстра – це думки, які не дають спокою про кращий урок, вічний пошук, неослабне захоплення. Формула «практика-мислення-практика» надзвичайно точно характеризує сутність педагогічної майстерності вчителя. А.С.Макаренко стверджував, що учні простять своїм вчителям і строгість, і сухість, і навіть причепливість, але не простять поганого знання справи.

У своїй педагогічній практиці апробую інтеграцію окремих елементів таких сучасних технологій навчання, як проектна робота, інтерактивні методи, творчі завдання, ІКТ, вирішення проблемних ситуацій. ( додаток 3).

В основі уроків – творче співробітництво, формування в учня особистого аналітичного судження, ініціативи, розвиток уяви, фантазії через виконання ролі режисера, поета, художника, аналітика, історика. Щоб бути успішним, учень сучасної школи повинен гнучко адаптуватися до мінливих життєвих ситуацій, самостійно й критично мислити, уміти бачити та формулювати проблему, знаходити шляхи її раціонального вирішення, усвідомлювати, де і в який спосіб мають бути використані здобуті ним знання. В.О.Сухомлинський писав, що саме від педагога залежить, чим саме стане серце дитини – «ніжною квіткою чи засушеною корою». Відомий педагог наголошував, що робота вчителя – це творчість, а не буденне зштовхування знань у дітей.

Може виникнути питання: чи можливі невдачі і помилки в педагога-майстра? Так, можливі. Але відношення до цих невдач у звичайного вчителя і вчителя-майстра буде різним. Перший може пройти повз свою помилку, легко пережити її, вона не розбурхає його. Другий – перестраждає, постарається знайти її причини, зробити все, щоб помилка не повторилася. Сила педагогічної майстерності в тім і складається, що дає можливість вчителю свою практичну діяльність по навчанню і вихованню школярів будувати, спираючи на наявний багаж теоретичних і практичних знань і умінь, а результати практики піддавати критичному аналізу з урахуванням планованих цілей і задач. Тому і створюю для себе проект «Від минулого – у сьогодення й майбутнє»


Інноваційні методи, технології, прийоми

Вже опановані

Заплановано опанувати у 2013 -2014н.р.

Заплановано опанувати у

2014-2015н.р.Робота в парах, групах, «Мікрофон», «Мозковий штурм», асоціативні схеми, сенкан, навчальні та рольові ігри, «Прес», «Ажурна пилка», проекти, «Незакінчені речення», «Вернісаж думок», «Вислови свої емоції», ланцюгові відповіді.

Використання комп’ютерних та мультимедійних технологій, проекти , сенкан, «Шпаргалка», «Фантастична феєрія», сенкан. , мовне портфоліо, «Дерево рішень», «Зміни позицію».

Проекти , «Упровадження методів «Школи ейдетики», сегментарне навчання, комп’ютерні (інформаційні) технології, технологія ситуативного моделювання, конкурс літописців. технологія оптимізації інтегрованих уроків.

Усю свою роботу будую, враховуючи особливості дитини, намагаюся поважати її особистість, сприяти розвитку її творчості. Для вирішення мети поставила такі завдання:

 • Вивчити індивідуальні особливості та потреби учнів і відповідно планувати роботу з ними;

 • Створити сприятливі умови для розвитку і реалізації творчих можливостей школярів;

 • Сприяти самопізнанню та самоутвердженню школяра через усі форми і методи навчальної та позакласної діяльності.

Для цього застосовую елементи різноманітних систем розвитку творчих здібностей дітей, активні, пасивні і найчастіше інтенсивні методи навчання. Та лише використання самостійних завдань дає змогу учневі стати співавтором. І, можливо, після наслідування письменника чи поета хтось напише свій шедевр. Літературна творчість школярів – один з найважливіших шляхів світосприймання. Вона розвиває літературні смаки, спонукає до глибокого розуміння краси світу, відчути виразність, влучність, чарівність слова, навчає правильно користуватися ним.

Для розвитку художньої уяви практикую такі види робіт, як «захист» малюнків з теми твору, що вивчається, підбір епіграфів, підготовка запитань . Так, наприклад, я подаю підібрані епіграфи до уроку за кіноповістю О.Довженка «Україна в огні» і запитання : «Який би ви саме взяли епіграф до уроку і чому саме цей ?».Таким чином створюється проблемна ситуація, яка вимагає знання змісту твору, і уміння аргументувати (додаток 4).

Із класу в клас завдання ускладнюються. Якщо в 5 – 6 класах як індивідуальне завдання даю скласти загадки, казки, невеличкий твір на основі власного досвіду, то в старших класах – це вже самостійні художні замальовки, створення літературних портретів, нарисів , репортажів, віршів. Важливе місце відвожу літературним і мовним іграм, головоломкам, іграм з розвитку мови, творчим завданням і вікторинам. Наприклад: літературний бій, знайти цитати на задане слово, закінчити строфу, підібрати риму, аукціон скоромовок, пошук синонімів. Виконання таких завдань потребує докладного аналізу тексту, художніх образів, стилю письменника чи поета. Тому ці прийоми можна назвати ігровими лише умовно. Це скоріше ретельне дослідження та спостереження. Але, вважаю, тільки так можна виховати талановитого читача, творчу особистість, розвинути і сформувати творчі здібності.

У 8 – 9 класах пропоную завдання «психоаналізу» на визначення подій, про які йдеться у творі, але які могли стати рушійною силою певних вчинків чи переконань; «звичайний день» , коли, маючи певні відомості, потрібно докладно описати звичайний день із життя персонажа; «по той бік дзеркала» - припустити, про що думав герой у певний момент життя; «нездійснене» - розповідь про те, на що здатен герой і що не встиг здійснити.

Прийоми, які застосовую в 10 – 11 класах, ґрунтуються на пошуках, співставленнях та дослідженнях. Це «екстремальні ситуації» -вибір автора й учня; «зробіть людину щасливою», «робота над помилками» - якби герой так не вчинив, що змінилося в його долі.

Науково доведено, що здібності розвиваються лише в діяльності. Будь – які нахили вимагають певного тренування. Широко застосовую опорні схеми, ілюстративні матеріали, репродукції картин і музичні твори. Практикую нетрадиційні уроки.

 Великого значення приділяю методу мовленнєвого висловлювання. Він реалізується в спеціальних завданнях (ситуативних вправах), які ґрунтуються на залежності висловлювання й оформлення від мовленнєвої ситуації .Пропоную дітям ситуативні завдання, що сприяють розвитку в учнів вміння співвідносити зміст і форму своїх висловлювань з мовленнєвою ситуацією. Вони дисциплінують мислення, формують уміння вибирати найдоцільніший варіант мовного матеріалу відповідно до конкретних життєвих обставин. Рекомендую такі види ситуативних завдань:

1. Дати відповідь на питання, сформульовані щодо певної ситуації.

2. Вибрати із запропонованих варіантів правильний розв'язок.

3. Розв'язати поставлене завдання.

4. Проаналізувати дії в умовах конкретної ситуації й накреслити шляхи розв'язання.( додаток 5).

  Тому практикую в своїй роботі вправи на дослідження семантико-значеннєвих виражальних можливостей слова. Вони передбачають з'ясування значень слів, уживаних у тексті, порівняння їх із словниковим, групування за спільною семантикою, розрізнення типів лексичного значення. Процес формування в учнів дослідницьких умінь буде ефективним лише з таких умов: • залучення до самостійної практично-пошукової діяльності;

 • самостійний добір синтаксичних конструкцій;

 • застосування проблемного підходу до виявлення певного розділу або теми з метою активізації мислення;

 • заохочення фактичного спілкування, найвищим виявом якого є творчість.

 У процесі засвоєння лінгвістичного курсу в дітей формується алгоритми пізнавальних дій. Сприяють цьому, на мою думку, вправи на розвиток психофізіологічних особливостей учнів, які я широко використовую у своїй практиці, бо вони впливають на розвиток пам'яті (зорової, слухової, механічної), мислення, уяви, а отже, й мовлення. Такі завдання представлені у збірці "Система вправ, завдань, диктантів для розвитку пам'яті, уваги, мислення на уроках української мови". Це конкурси, вікторини, ігри:

• "Казкарі": учні складають нові казки, історії за старими сюжетами;

• "Банк слів": діти, витягуючи зі скриньки картки із записаним на ній словом (як правило, це назви істот), придумують кумедну ситуацію;

• "Хто ти?": за описом товариша учні встановлюють особу, яку потрібно було впізнати. Інколи завдання обмежую. Наприклад: використовувати в описі тільки прикметники кольору або описати, використовуючи дієслова на позначення явища природи.

Мовленнєво-комунікативні уміння формую не тільки на уроках української мови, а й на літературі.

Для активізації мовленнєвої діяльності школярів використовую такий вид вправ, як драматизація, що передбачає розігрування тексту за ролями, постановку-імпровізацію одного учня-актора. При цьому дозволяється вільно передавати зміст. Завдання, пов'язані з життєвим досвідом учнів, зацікавлюють їх, викликають бажання поділитися думками, вчать імпровізувати в залежності від ситуації спілкування. Так на уроках літератури пропоную дітям підготувати монолог героя. Вирішення таких завдань можна побачити в конспекті уроку на тему "Проблема жіночої емансипації в повісті Кобилянської "Людина" - монолог Регіни Стальської , або монолог Пузиря із трагікомедії І.К.Карпенка – Карого.

На уроках літератури сприяють розвитку розумових здібностей, формуванню пізнавальної і творчої активності, навичок логічного і послідовного аналізу художнього твору, його проблематики, образів, а значить і формуванню мовної і комунікативної компетенції, такі методи і прийоми, окрім вище згаданих, як проблемний експеримент, проблемні ігрові ситуації, учнівські дослідження, моделювання проблеми (чи образу) через складання опорних схем, таблиць.

Під час перевірок домашнього завдання, на заключному етапі вивчення теми, рекомендую учням тестові завдання,літературні диктанти використання яких сприяє основній меті тестової форми контролю набутих знань – індивідуалізації навчального процесу, розвитку самостійності, творчих здібностей кожного учня. Приклади таких тестів можна побачити у додатках. (Додаток 6). Широкі можливості у формуванні мовно-комунікативної особистості надають комп'ютерні технології, які використовую на уроках.ІКТ – компетентність заслуговує на особливу увагу тому, що саме вона дає можливість особистості бути сучасною, активно діяти в інформаційному середовищі, використовувати найновітніші досягнення техніки у своїй професійній діяльності. Цікавою формою роботи є презентація. Проводиться з метою створення цілісного, обґрунтованого погляду на певне явище, надає нову інформацію, поглиблює знання з певної теми. Успішна презентація вимагає від того, хто її проводить: • заздалегідь потренуватися у проведенні презентації, аби почувати себе впевнено;

 • заздалегідь організувати всі необхідні умови для її проведення (підготувати робоче місце, засоби наочності, демонстраційну апаратуру);

 • у ході роботи періодично запитувати аудиторію щодо зрозумілості нової інформації,

 • підтримувати постійний зворотний зв'язок;

 • виявляти гнучкість, бути готовим до непередбачуваних обставин, адже презентована нова інформація для когось може виявитись такою, що викликає багато запитань.

На першому уроці української літератури в 10 – 11 класах закріпляю за кожним учнем за поданим графіком ( календарні плани) ознайомити із життєвим і творчим шляхом письменника чи поета. Кожен учень самостійно опрацьовує матеріал і подає своє бачення біографії письменника.Після презентації творчості йде маленький аналіз: що вдалося, а що ні? Учні враховують зауваження, і наступний захист ще кращий.Як висновок, спільно з учнями визначаємо тематику, проблематику творів, аналізуємо образи, спостерігаємо за використаними художніми засобами, художніми деталями. Висновки презентуються у слайдах. Вивчаючи „Тіні забутих предків” Коцюбинського, під час повідомлення учня про сценічне життя твору, зокрема про Івана Миколайчука, який зіграв головну роль у фільмі, демонструю слайди, що допомагають краще уявити особистість актора.

Цікавим є проектний метод. Його активне застосування зумовлене особистісно орієнтованим, діяльнісним, розвивальним і креативним підходами. Основними його рисами, на думку вчених, є інтегративність, диференційність, проблемність, особистісна зорієнтованість.

Метод проектування завжди передбачає вирішення якоїсь важливої проблеми (питання) і її самостійне розв'язання учнями (індивідуально, попарно, у групі). Він на різних етапах формує в учнів такі вміння: орієнтуватися в інформаційному просторі; практично і творчо мислити; відчувати, формулювати і вербально представляти проблему; самостійно активізувати свої знання у процесі публічного виступу, тобто мислити публічно; прогнозувати результати, знаходити вихід з тих чи інших ситуацій; дає змогу розвивати мислення, пам'ять, мовлення. Так вивчаючи творчість І.П.Котляревького, зокрема поема «Енеїда», учні готували проекти, що стосуються змісту твору: «Національний колорит твору», «Образ троянців», «Образ Енея», «Образи богів», «Мова поеми «Енеїда». Вивчаючи поему І.Франка «Мойсей», тут свої проекти розробляли історики, філософи, літературознавці, теоретики.

Алгоритм проектної діяльності


Етапи методу проектів

Діяльність учителя

Діяльність учнів

І. Постановка

проблеми


задачі

• Підводить учнів до усвідомлення проблеми, мети діяльності.

• Добирає орієнтовну назву проекту.

• Дає завдання щодо форми виконання проектів.

• Пропонує операційні карти з розробки тематичних питань• Усвідомлюють проблему.

• Визначають мету діяльності на уроці.

• Придумують варіанти назв проекту.

• Знайомляться з операційними картамиII.

Самостійна

дослідницька

робота


• Організує групову дослідницьку роботу учнів, застосовуючи активні та інтерактивні методи..

• Стежить за індивідуальною роботою учнів• Обговорюють у групах аспекти тематичних питань

III. Критична оцінка проміжних результатів

• Організовує обговорення тематичних питань, створює сприятливу психологічну атмосферу.

• Стежить за логікою думок школярів.

• Коригує розумову діяльність учнів, тактовно виправляє помилки, висловлює побажання, підводить до певних висновків.

• Формулює домашнє завдання, указуючи термін виконання• Висловлюють думки щодо аспектів тематичних питань.

Розкривають різні погляди на проблеми.

• Займають певну позицію згідно зі своїм життєвим досвідом, переконаннями, особистими орієнтаціями.

• Створюють мікропроект (якщо отримали додаткове завдання).

• Оцінюють роботу одне одного


IV. Захист проекту

• Організовує захист учнями власних проектів на уроці чи позакласному заході.

• Організовує оцінювання, виставляє підсумкову оцінку• Створюють власні проекти, відповідно оформлюючи.

• Готуються до захисту проектів.

• Беруть участь у підготовці підсумкового уроку (заходу)


На уроках пропоную засоби і прийоми інтерактивного навчання, які вважаю результативними при розв'язані проблем розвитку творчих і комунікативних здібностей учнів як шляху формування духовно багатої, національно свідомої мовної особистості.

Робота в групах. така інтерактивна вправа може бути центральною під час засвоєння нових знань і формування практичних умінь і навичок. Робота групи проходить в такій послідовності: визначення проблеми; висунення ідей, робота над текстом, цитатним матеріалом, виступ доповідача про результати роботи групи.«Читання з маркуванням тексту»

Допомагає учням поставити цілі читання, читати для досягнення цих цілей і потім бути здатним використати інформацію з тексту. Наприклад, учителем пояснюється, якого роду інформацію треба знайти в тексті під час читання, показуються символи-позначки, за допомогою яких треба маркувати кожен вид інформації («+» - дуже важлива інформація; «-» - додаткова, не дуже важлива інформація), учні читають та олівцем маркують текст, після чого перевіряється вміння знайти в тексті потрібну важливу інформацію.

«Спеціальні ролі під час обговорення»

Застосовується, коли літературний текст слід розглянути з різних точок зору. Учні розподіляються на робочі групи по 4-5 осіб, кожен член групи отримує свою роль (літературознавця, історика, лінгвіста, географа-краєзнавця тощо), залежно від отриманої ролі учень виконує поставлене завдання, потім повідомляє про результати роботи.«Захист проекту»

Ця форма групової роботи пов'язана з попередньою розробкою та наступним захистом на уроці чи позакласному заході якогось проблемного питання.«Аукціон ідей»

Форма творчого «продажу-купівлі» певних ідей, думок. Учень формує якусь думку, обґрунтовує її, інші учні ставлять бали за ідею, оцінюючи та обговорюючи її.

Вивчаючи, наприклад, тему "Дієприкметник" у 7 класі. Пропоную вправи, тексти, післятекстові завдання, що поряд із засвоєнням мовного матеріалу знайомлять із пам'ятками історії та архітектури, відомими українськими художниками, спонукають помилуватись краєвидами, красою природи рідного краю. Працюючи над вправами, текстами її уривками в яких представлено один з аспектів соціокультурної теми, спонукаю учнів виявляти і вивчати мовні явища, пов'язані з мовною темою, а також спостерігати за використанням художніх засобів, стилістичними особливостями тексту, знаходити в ньому незнайомі слова, будувати асоціативні кущі, добирати синоніми, антоніми.

Під час вивчення в 7 класі теми "Дієприкметник" пропоную учням такі завдання: Скласти речення з дієприкметниковими зворотами, які б відображали зміст ілюстрацій.Інтерактивна гра "Обери позицію".

1 позиція: тема любові до природи, бережливого ставлення до неї надзвичайно актуальна в наш час.

2 позиція: скільки ми не говорили про любов до природи, бережливе ставлення до неї, екологія міста, планети від цього не стане кращою.

3.Робота за епіграфом пояснити його зміст.

Люби природу не для себе, люби для неї.

Вона – це мати. Будь же сином...

М. Рильський

4. Робота з текстом. Пояснити орфограми. Виписати речення з дієприкметниковими зворотами.

5. Творче завдання. Скласти твір-мініатюру за ілюстрацією. Такими чином, ряд завдань виховують в учнів почуття любові до природи, бережливого ставлення до неї.

Переконана, що формуванню творчих здібностей, комунікативних, культурологічних та інших компетенцій маємо здійснювати систематично. Тому в позаурочній діяльності також приділяю увагу цьому питанню. Інтерактивні ігри, свято, мовно-літературні КВК, гуртки – все це стимулює учнів до пошуку нової інформації, розвиває їх мовлення, розумову та емоційну сферу, заохочує до самоосвіти.

 


самоорганізаційні здібності (бачити мету, планувати діяльність, здатність до самоконтролю, само оцінювання, до корекції, старанність)
  Додаток 1.


мотиваційно-творча активність (допитливість, творчий інтерес, радість відкриття, почуття захопленості, емоційний сплеск, прагнення до творчих досягнень, самоосвіти, самовиховання)інтелектуально-евристичні здібності ( здатність генерувати ідеї, фантазувати, асоціативність мислення, незалежність суджень, критичність мислення, здатність переносити знання та вміння в нові ситуації)Ключові компетентності
комунікативні здібності (здатність акумулювати та використовувати творчий досвід інших, здатність до співпраці, колективної творчої діяльності, здатність до відстоювання власної думки та переконання інших, здатність уникати конфліктів та їх успішно розв’язувати).


інтелектуально-логічні здібності (здатність аналізувати, порівнювати, виділяти головне, описувати, давати визначення, пояснювати, доводити, обґрунтовувати, систематизувати, класифікувати явища, процеси, події)Додаток 2.


Ефективний урокце урок, на якому почуваєш себе впевненоце урок, на якому вчитель викладає новий матеріал зрозуміло й доступноце урок, на якому вислуховують будь-яку твою думку, урок, де людина учиться бути людиноюЦе веселий , пізнавальний , цікавий , неважкий урок, на якому вчитель і учень вільно спілкуютьсяце урок без стресівце урок, на якому не доводиться робити щораз те саме, це різноманітний урокГлибокі знання теорії, практичні навики, креативний підхід


Додаток 3.

Інтеграція сучасних технологій навчання

Додаток 4.

Епіграф до уроку за кіноповістю О.Довженка «Україна в огні»

В нас клятва єдина і воля єдина,

Єдиний в нас клич і порив:

Ніколи, ніколи не буде Вкраїна

Рабою фашистських катів!

М.Бажан
Такий страшний був світ у бою,одна лише людина могла витерпіти бій.

О.Довженко


Війна, війна – світ палає, а на війні люд вмирає.

Українська народна творчість
Ніхто не забутий. На попіл ніхто не згорів

Солдатські портрети на вишитих крилах пливуть.

І доки пам’ять в людей і живуть матері,

Доти й сини , що спіткнулись об кулі, живуть.

Б.Олійник


Та не однаково мені,

як Україну злії люди

Присплять, лукаві,

і вогні її , обкраденую збудять

Т.Шевченко


Є найсвятіше слово на землі.

Одне. Високе. Світле: Україна,

Синонім – мати. Рідна і єдина.

Є найсвятіше слово на землі.

Д.Кононенко


Мій край клокоче у пожарі. Чи ж можу буть байдужим я?

Сталева каска, очі карі – такою, пісне, будь моя.

Прослав свій край, лети до неба, де кулеметів вогнепад,

Щоб не сказав ніхто про тебе, що спала ти під грім гармат.

В.Сосюра.


Україно! Ти моя молитва,

ти моя розпука вікова –

Гримотить над світом люта битва,

за твоє життя, твої права. c:\documents and settings\admin\мои документы\мои рисунки\save3.gif

В.Симоненко.Додаток 5

Ситуативні вправи

Ситуація 1

Чи носить ваша вулиця, школа чиєсь ім'я? Можливо, вам відомо щось про видатних людей, які народилися або жили у вашому місті чи селі? Підготуйте матеріал для газети під назвою "Його (її) ім'я носить наша школа (вулиця)" або "Він (вона) народився в нашому місті". Заздалегідь зорієнтуйтеся, якого стилю, з використанням яких типів мовлення ви будете створювати текст. Завершивши нарис, не зупиняйтесь на першому варіанті - попрацюйте над його вдосконаленням.


Ситуація 2

Кожному з вас, мабуть, доводилося бути свідком, глядачем якогось хвилюючого дійства - спектаклю, фільму, спортивного свята. Згадайте ситуацію: що відбувалося з вами і що відчували. Напишіть твір на тему "Хвилююча мить". Які засоби допоможуть вам зробити розповідь досконалою?


Ситуація 3

Уявіть ситуацію: ви посварилися з братом чи сестрою, і до вас прийшла богиня Берегиня. Що вона вам сказала? Опишіть ситуацію відповідно до норм мовленнєвого етикету.Ситуація 4

Уявіть, що вам треба виступити з характеристикою однокласника, якого хочуть вибрати старостою класу або членом учнівського активу. Які риси характеру, на ваш погляд, повинна мати людина, якій доручають важливу справу? Чи є вони в того, кого ви пропонуєте? Обґрунтуйте свою точку зору. Побудуйте висловлювання, увівши до нього розгорнуту характеристику однокласника. Подумайте, текст якого стилю та типу мовлення ви будете створювати.


Ситуація 5

Скласти діалог між двома п'ятикласниками, один з яких запрошує іншого на свій день народження. Використати деякі з поданих виразів. Звернути увагу на правильне інтонування розповідних, питальних і спонукальних речень

Я запрошую тебе на день народження. Я радий буду бачити тебе у себе в неділю. Чи зможеш ти прийти? Ласкаво прошу у гості.

Вдячний за запрошення. Охоче прийду. Дякую, вітаю, та завтра виїжджаю. Шкодую, але не зможу прийти. Мені шкода, але я дещо запізнюся.Додаток 6.

Вправи на дослідження семантико-значеннєвих

виражальних можливостей слова


Завдання 1

Порівняти тексти за змістом та стильовою приналежністю. Виписати синоніми, визначити їх стилістичну роль. Написати синонімічний ряд, обґрунтувати доцільність і вмотивованість вибраного автором варіанта.


Завдання 2

Прочитати виразно поезію. Поміркувати, які лексичні засоби забезпечують відтворення картин передгроззя та грози. Дібрати і записати тематичні ряди слів, за допомогою яких можна змалювати стан природи після зливи.


Завдання 3

Прочитати текст. Групуючи за спільним тематичним значенням, виписати ті слова, за допомогою яких авторові вдалося передати довершену красу природи, зорові відчуття, колірну мінливість. Виділити ознаки-епітети, з'ясувати їх образно-виражальну функцію.


Завдання 4

Завдання пошук. Які словосполучення слів належать до словосполучень.

Прийшла осінь, золоте вбрання, лісами та садами, на голові віночок, осінні квіти, в руці, з нього виглядають, розкішне вбрання, зібрала у лісі, на осіннє свято.

Завдання 5

Завдання-контструювання

Із словосполучень попереднього завдання складіть спочатку речення, а потім – зв'язний текст.
Завдання 6

Користуючись відповідними словниками, продовжити поданий ряд власними прикладами. Зі слів, наведених у дужках, вибрати ті, що сполучаються з кожним із синонімів.

Сміливий, хоробрий, мужній (воїн, погляд, виступ); сумний, печальний (вигляд, очі, хлопець); дослівний, буквальний (переказ, переклад, смисл).Додаток 7.

Тема: «Іменники істоти та неістоти»

Тема: «Іменники власної та загальної назви»
Додаток 8. Літературний диктант.

10 вересня 1894 рік, «Зачарована Десна», Одеська кіностудія, 14, «Земля», «Сашко», Чарлі Чаплін, « Іван», Юрій Яновський, ЮНЕСКО (1994), Юлія Солнцева, дипломат, «Україна в огні».(додаток 1)Відповіді

10 вересня 1894 рік – дата народження О.Довженко.

«Зачарована Десна» - автобіографічна повість, енциклопедія сільського життя.

Одеська кіностудія - працював н- в кіностудії.

14 – дітей було в сім’ї Довженків, поставив 14 фільмів Довженко.

«Земля» - найкращий із 12 фільмів в 1958 році.

«Сашко» - псевдонім Довженка, підписував карикатури.

Чарлі Чаплі – актор американський, який відзначив, що слов’янство дало світові одного великого митця.

« Іван»- перший звуковий фільм Довженка.

Юрій Яновський – товаришував Довженко

ЮНЕСКО (1994)- оголосило роком Довженка, в зв’язку із 100 – річчям

Юлія Солнцева – дружина Довженка.

Диплома- знаходився на дипломатичній роботі в Берліні та Варшаві. «Україна в огні»- кіноповість.

Ключові слова уроку (скласти сенкан)

Довженко Україна Війна

Видатний, талановитий Безмежна, мальовнича Світова, безжалісна

Любить, мріє, працює Захоплює, дивує, квітне Нищить, руйнує, убиває

Справжній майстер худ. слова Найкраща у світі земля Війна – трагедія усього народу

Митець Батьківщина Горе
d:\my documents\мои рисунки\pictures\deti\j0343297.wmf

Додаток 8

Юрій Яновський роман у новелах „Вершники”

Новела „Подвійне коло”

Літературний диктант «Закінчити речення»

1.Лютували шаблі, і коні бігали без вершників, і Половці...

2.Загони зіткнулись на рівному степу під ...

3.Був серпень ...

4.Андрій нагадав Оверкові старі батькові слова: тому роду не буде переводу, в котрому....

5.Коли Андрій став проклинати брата іменем великої Росії-матінки, Оверко крикнув:...

6.А над берегом моря походжає ...

7.Чубенко пояснив Мусієві, що тепер він...

8.Коли на Оверкове військо налетіли вершники з чорним прапором, Оверко зустрівся з ...

9.На слова про згоду, брат нагадав Оверкові, що йому не треба рід, якщо вони на плечах несуть...

10. З Панасового маузера вилетіла смерть і вибила Оверкові...

11.Брат Сашко скулився на тачанці коло кулемета, йому мріялось, що рука ...

12.Коли Панас закінчив похорон, за дощем замайорів червоний прапор загону на чолі з братом ...

13.Відпустивши гурт махновців, червоний командир дав команду, і кулемети спинилися тоді, коли ...

14.Іван говорить, що рід розпадається, а ...

15. Панас в агонії вихопив маленький браунінг і ...

16.Так в степу під Компаніївкою одного дня Іван Половець загубив...

не пізнавали один одногоВідповіді:

1… не пізнавали один одного.2.Компаніївкою.3.1919 року 4… браття милують згоду.5.„Рубай його, козацтво”.6…старий Половець. 7 Червона гвардія. 8…братом Панасом Половцем. 9…анархію. 10…мозок на колесо

11…матері смиче його за чуба. 12.Іваном Половцем.13…завдання було виконано. 14…клас стоїть. 15…вистрілив собі в рота.16…трьох своїх братів

d:\my documents\мои рисунки\pictures\deti\j0343297.wmf

творчий

пошук

творча

діяльність

творче

спілкування

Творче

мислення

творча

активність

Творча особистість

Що необхідно?

Додаток 9.
Проект 3. Я хочу бути багатим. Додаток 10.

Іван Карпенко-Карий. Комедія «Хазяїн»
Мета: формувати вміння використовувати обставини життя для духовного збагачення; виховувати прагнення матеріально збагачуватися, керуючись моральними принципами; бажання духовно збагачувати оточуючих; розвивати психічні процеси та мовлення учнів; удосконалювати навички комплексного аналізу драматичного твору.

Очікувані результати: душевна щедрість (бажання ділитися власним душевним світом, здатність до душевного спілкування); моральність; духовність; милосердя.

Ключове питання: багатство... чи добре це?

Тематичні питання:

1. Матеріальні багатства.

2. Духовні багатства.

3. Шляхи збагачення.

4. Хочеш бути багатим — віддай!Операційна карта для розробки тематичного питання

Матеріальні багатства

Багатство (із тлумачного словника) — майно, цінності, гроші; сукупність цінностей; цінне, важливе, значне.

• Матеріальні цінності. Що ми до них відносимо?

• Матеріальне збагачення. Як відбувається? Чи добре це?
Пузир

Яким шляхом Якими матеріальними

збагачувався? багатствами володів?

Гра «Мікрофон»

• Якими матеріальними цінностями володіють люди сьогодні?

• Які шляхи матеріального збагачення існують сьогодні?

• Наскільки матеріальне багатство важливе, значне для тебе?

• Чи варто присвятити своє життя матеріальному збагаченню?

• Матеріальне багатство для людини чи людина для матеріального багатства?Духовні багатства

Багатство (із тлумачного словника) — майно, цінності, гроші; сукупність цінностей; цінне, важливе, значне.

• Духовні цінності. Що ми до них відносимо?

• Духовне збагачення. Як відбувається? Чи добре це?

Пузир

Якими духовними Чи цінував Яким шляхом

багатствами володів ? це? збагачувався?
Викладач проводить паралель із сучасністю.

• Якими духовними цінностями володіють люди сьогодні?

• Які шляхи духовного збагачення існують сьогодні?

• Наскільки духовне багатство важливе, значне для тебе?

• Чи варто присвятити своє життя духовному збагаченню?

• Духовне багатство для людини чи людина для духовного багатства?Шляхи збагачення

Збагачення (із тлумачного словника) — збільшення багатств; поповнення чим-небудь; набуття цінного; набуття досконалості, довершеності, змістовності.

• Як збагачувався Пузир (в усіх розуміннях)?

• Чи збагачував Пузир когось?

Викладач проводить паралель із сучасністю.Збагачуватися — дія суб'єкта спрямована на об'єкт — самого себе.

Збагачувати — дія суб'єкта безпосередньо «переходить» на об'єкт.

Збагачувати

Якими багатствами Яким шляхом має Чи важливо це

людина може відбуватися подібне питання для тебе ?

збагачувати іншу збагачення?

людину ?

Хочеш бути багатим віддай

Спонсор (із тлумачного словника) — особа (організація), яка матеріально підтримує будь-яку діяльність без одержання від неї прибутку з метою популяризації винятково свого імені (назви), торгової марки.

Меценат (із тлумачного словника) — багатий покровитель наук, мистецтв, а також їх представників.

Добродійник (із тлумачного словника) — той, хто дає кому-небудь допомогу, підтримку.

Милосердя (із тлумачного словника) — добре, співчутливе ставлення до кого-небудь; готовність до добрих учинків.

• Вис ловіть своє ставлення до діяльності (дій) спонсорів, меценатів, добродійників, милосердних людей.

• Чи погоджуєшся ти з назвою тематичного питання?

• Чим збагачується людина, віддавши?

• Чи готовий ти віддавати? Чи хочеш збагачуватися, віддаючи?

Альтруїзм (із тлумачного словника) — безкорисливе піклування про благо інших і готовність жертвувати для інших своїми особистими інтересами.

Егоїзм (із тлумачного словника) — себелюбство, байдужість до людей, постійне нехтування суспільними інтересами задля особистих інтересів.

• Чи багато сьогодні альтруїстів, егоїстів? Чому?

• Ким хочеш бути ти? Яким?

Використана література

1.Вороніна Л. П. Структура діяльності вчителя щодо здійснення між предметних зв‘язків // Педагогіка.— К.,1984.-Вип. 23.- с.76 - 80.

2.Гончаренко Семен. Український педагогічний словник.— К., Либідь, 1997.-376с.

3. Нісімчук А.С., Падалко О.С., Шпак О.Р.Сучасні педагогічні технології: Навчальний посібник—К.: Видавничий центр ―Просвіта‖;Пошуково-видавниче агенство ―Книга Пам‘яті України‖, 2000.-368 с.

4.Сухомлинський В.О. Вибрані педагогічні твори: В 3-х т. Т.1,-- М., 1979.-640с.

5. Зязюн І.А. Педагогічна майстерність. – К., Вища школа, 1997.

6. Єрмаков І. Г. На шляху до школи життєвої компетентності: проектний підхід / Метод проектів: традиції, перспективи, життєві результати. — К., 2003.

7. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок: інтерактивні технології навчання. — К.: А.С.К., 2005.

     8.Онищенко В.О. Компетентнісно-орієнтований підхід до викладання української мови та літератури в умовах профілізації /В.О. Онищенко// УМЛШ. – 2010. - №29. – С. 22-27

9. Пентилюк М.І. Методика навчання української мови в середніх навчальних закладах /   М.І. Пентилюк. – К. : Ленвіт, 2009. – 400 с.c:\documents and settings\admin\мои документы\мои рисунки\рисунок190.png


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Інтеграція педагогічних технологій на уроках словесності: активізація творчого потенціалу учня Підготувала вчитель української мови та літератури Чаплинської сзш І – ІІ ступенів Тарасова Тетяна Петрівна iconМетодичні рекомендації до використання лінгвістичних акродиктантів на уроках української мови
Упорядник: Лихошапка Оксана Петрівна, вчитель української мови та літератури Слоутського нвк: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів,...
Інтеграція педагогічних технологій на уроках словесності: активізація творчого потенціалу учня Підготувала вчитель української мови та літератури Чаплинської сзш І – ІІ ступенів Тарасова Тетяна Петрівна iconУрок за Творчістю Василя Стуса
Підготувала учитель української мови та літератури Вапнярської сзш – І – ІІІ ступенів №2
Інтеграція педагогічних технологій на уроках словесності: активізація творчого потенціалу учня Підготувала вчитель української мови та літератури Чаплинської сзш І – ІІ ступенів Тарасова Тетяна Петрівна icon«Формування креативних компетентностей на уроках української словесності в процесі міжпредметної інтеграції» Тернопіль 2011 Відгук
Балабан Г. М. – вчитель української мови та літератури, вищої кваліфікаційної категорії, педагогічне звання – «старший вчитель»,...
Інтеграція педагогічних технологій на уроках словесності: активізація творчого потенціалу учня Підготувала вчитель української мови та літератури Чаплинської сзш І – ІІ ступенів Тарасова Тетяна Петрівна iconТеофіпольський районний методичний кабінет лисогірська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів вчитель української мови та літератури
«народознавчі елементи на уроках української мови. Дидактичний матеріал». Теофіполь 2016. с
Інтеграція педагогічних технологій на уроках словесності: активізація творчого потенціалу учня Підготувала вчитель української мови та літератури Чаплинської сзш І – ІІ ступенів Тарасова Тетяна Петрівна iconШевчук А. В. Робота з обдарованими учнями на уроках української мови
...
Інтеграція педагогічних технологій на уроках словесності: активізація творчого потенціалу учня Підготувала вчитель української мови та літератури Чаплинської сзш І – ІІ ступенів Тарасова Тетяна Петрівна iconЗагальноосвітній навчальний заклад І – ІІІ ступенів опитування учнів на уроках української літератури у 7 класі методичнийпосібни к
...
Інтеграція педагогічних технологій на уроках словесності: активізація творчого потенціалу учня Підготувала вчитель української мови та літератури Чаплинської сзш І – ІІ ступенів Тарасова Тетяна Петрівна icon2 Інтерактивні форми роботи на уроках української мови
Розділ І. Впровадження педагогічних технологій у системі особистісно-орієнтованого навчання 4
Інтеграція педагогічних технологій на уроках словесності: активізація творчого потенціалу учня Підготувала вчитель української мови та літератури Чаплинської сзш І – ІІ ступенів Тарасова Тетяна Петрівна icon«Легенда про безсмертник», виспівана душею і серцем талановитої поетеси Л. Чижової, безцінна сторінка минулого України
Безручко Тетяна Олександрівна – вчитель української мови та літератури, вчитель вищої категорії, вчитель-методист Миколаївської гімназії...
Інтеграція педагогічних технологій на уроках словесності: активізація творчого потенціалу учня Підготувала вчитель української мови та літератури Чаплинської сзш І – ІІ ступенів Тарасова Тетяна Петрівна iconУчитель української мови та літератури Балахівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Проблема «Формування творчої, цілеспрямованої, гармонійно розвиненої особистості на уроках української мови І літератури»
Інтеграція педагогічних технологій на уроках словесності: активізація творчого потенціалу учня Підготувала вчитель української мови та літератури Чаплинської сзш І – ІІ ступенів Тарасова Тетяна Петрівна iconУрок української літератури в 9 класі
Підготувала І провела вчитель української мови та літератури Салата Валентина Іванівна


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка