Іппо кмпу ім. Б. Д. Грінченка Про викладання української мови та літератури у 2008-2009 навчальному роціСкачати 337,38 Kb.
Дата конвертації10.05.2017
Розмір337,38 Kb.

Тетяна Миколаївна Драга,

методист НМЦ української мови і літератури

ІППО КМПУ ім. Б.Д.Грінченка
Про викладання української мови та літератури

у 2008-2009 навчальному році
Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 16.11.2000 р. № 1717 «Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання», у 2008-2009 навчальному році продовжується перехід на навчання рідної (української) мови та української літератури за новими програмами і створеними відповідно до їхніх вимог новими підручниками.

Вивчення української мови у 5-8 класах загальноосвітніх навчальних закладів здійснюватиметься за програмою, затвердженою Міністерством освіти і науки України (лист №1/11-6611 від 23.12.2004 року): Українська (рідна) мова. 5-12 класи /Автори Г.Т. Шелехова, В.І. Тихоша, А.М. Корольчук, В.І. Новосьолова, Я.І. Остаф. За редакцією Л.В. Скуратівського. – К.: Ірпінь: Перун, 2005.

Вивчення рідної (української) мови у 8 класі загальноосвітніх навчальних закладів здійснюватиметься за одним із підручників, затверджених МОН України:


 • Рідна мова (авт. Глазова О.П., Кузнецов Ю.Б.) видавництво „Зодіак-ЕКО”;

 • Рідна мова (авт. Заболотний В.В., Заболотний О.В.) видавництво „Ґенеза”;

 • Рідна мова (авт. Пентилюк М.І., Гайдаєнко І.В. та ін.) видавництво „Освіта”.Вивчення української мови у 8 класі загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою викладання здійснюватиметься за програмою для середньої загальноосвiтньої школи Українська мова. 5-11 класи для шкiл з росiйською мовою навчання /Авт. Н.В.Бондаренко, О.М.Біляєв, Л.М.Паламар, Б.Л.Кононенко. - К.: Ірпінь: Перун, 1998 та одним із підручників, затверджених МОН України:

 • Українська мова (для шкіл з російською мовою навчання) (авт. Заболотний В.В., Заболотний О.В.) видавництво „Ґенеза”;

 • Українська мова (для шкіл з російською мовою навчання) (авт. Бондаренко Н.В., Ярмолюк А.В.) видавництво „Освіта”;

 • Українська мова (для шкіл з російською мовою навчання) (авт. Ворон А.А., Солопенко В.А.) видавництво „Освіта”.На вивчення рідної (української) мови навчальним планом у 8 класі загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання відведено 70 год., крім того, передбачено резервний час – 4 год., які вчитель зможе використати на власний розсуд. У 8 класі навчальних закладів з російською мовою навчання на вивчення української мови так само відведено 70 год., резервний час - 2 год.

Вивчення української мови у 9-11 класах здійснюватиметься за однією з двох програм, затверджених Міністерством освіти і науки України: • Рідна мова. 5-11 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних заклaдів / Автори Л.В. Скуратівський, Г.Т. Шелехова, В.І. Новосьолова. – К.: Шкільний світ, 2001.

 • Рідна мова: 5-11 клас. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів / Автор І.П. Ющук. – К.: Освіта, 2003.

У вечірніх (змінних) загальноосвітніх навчальних закладах українська мова вивчатиметься за програмою: Українська мова: 6-12 класи. Програма для вечірніх загальноосвітніх навчальних закладів / Автори: Л.В. Скуратівський, Г.Т. Шелехова, В.Л. Федоренко та ін. / Програми з філологічних та суспільно-гуманітарних дисциплін для вечірніх загальноосвітніх навчальних закладів: 6-12 класи. – К.: Педагогічна преса. – 2006.
Вивчення української літератури у 8 класі загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання здійснюватиметься за програмою, затвердженою МОН України: Українська література. 5-12 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів/ Р. В. Мовчан, Н. В. Левчик, О. А. Камінчук, М. П. Бондар, О. Б. Поліщук, М. М. Сулима, Л. П. Шабельникова, В. М. Садівська; керівник проекту М. Г. Жулинський; За заг. ред. Р. В. Мовчан. - К.- Ірпінь: Перун, 2005.

Вивчення української літератури у 8 класі загальноосвітніх навчальних закладів здійснюватиметься за одним із підручників, затверджених МОН України: • Українська література (авт. Авраменко О.М., Дмитренко Г.К.) видавництво „Грамота”;

 • Українська література (авт. Цимбалюк В.І.) видавництво „Освіта”;

 • Українська література (авт. Слоньовська О.В.) видавництво „Освіта”;

 • Українська література (авт. Міщенко О.І.) видавництво „Ґенеза”.
  На вивчення української літератури у 8 класі відведено 70 год., з них на текстуальне вивчення творів пропонується 56 год., позакласне читання - 4 год. Крім того, передбачено резервний час - 10 год., які вчитель зможе використати на власний розсуд.

Вивчення української літератури у 9-11 класах загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання здійсню­ватиметься за однією з двох чинних програм, затверджених Міністерством освіти і науки України:

 • Українська література: 5-11 класи. Програма для загально­освітніх навчальних закладів з українською і російською мовами навчання/ Укладачі Р.В.Мовчан, Н.В.Левчик, О.А.Камінчук, М.П.Бондар, М.М.Сулима, В.І.Сулима; керівник авторського колективу М.Г.Жулинський. – К.: Генеза, 2002;

 • Українська література: 5-11 класи. Програма для загально­освітніх навчальних закладів з українською і російською мовами навчання/ Укладачі О.М.Бандура, Н.Й.Волошина. – К.: Шкільний світ, 2002.

Українська мова та література як навчальні предмети реалізують такі важливі соціально-буттєві функції розвитку школяра, його навчання та виховання, як функцію пізнання і налагодження комунікації з членами суспільства та забезпечення інтелектуального, духовно-морального та емоційного планів формування особистості.

Провідним завданням вивчення української мови та літератури з цього погляду є підготовка грамотної людини з високим рівнем комунікативної компетентності.

Із упровадженням компетентісного підходу до формування змісту та організації навчального процесу настає новий етап у розвитку шкільної освіти. У чинних навчальних програмах для 12-річної школи на засадах компетентісного підходу переструктуровано зміст предметів, розроблено результативну складову змісту. Цими чинниками й зумовлюється докорінна перебудова навчального процесу, насамперед змісту та структури уроків рідної (української) мови та літератури й системи розвитку зв’язного мовлення, що вимагає від учителя-словесника переорієнтування щодо визначення методологічних засад курсу та добору нових, більш ефективних методик його викладання в школі.

Пріоритетним напрямком навчання є формування компетентності як загальної здатності, що базується на знаннях, досвіді та цінностях особистості.

Удосконалення освітнього процесу з урахуванням компетентнісного підходу полягає в тому, щоб навчити школярів застосовувати здобуті знання й набуті вміння в конкретних навчальних та життєвих ситуаціях.

З урахуванням цілей загальної середньої освіти та основних видів діяльності учнів, які сприяють оволодінню соціальним досвідом, навичками життя й практичної діяльності в суспільстві, визначено перелік ключових компетентностей, якими має оволодіти кожен учень.

На підставі міжнародних та національних досліджень в Україні виокремлено п’ять ключових компетентностей: • Уміння вчитися – передбачає формування індивідуального досвіду участі школяра в навчальному процесі, вміння, бажання організувати свою працю для досягнення успішного результату; оволодіння вміннями та навичками саморозвитку, самоконтролю, самоаналізу та самооцінки.

 • Здоров’язберігальна компетентність – готовність вести здоровий спосіб життя у фізичній, соціальній, психічній та духовній сферах.

 • Комунікативна компетентність - опанування засобів та норм спілкування у всіх сферах суспільного життя.

 • Соціально-трудова компетентність - пов’язана з готовністю робити свідомий вибір, орієнтуватися в питаннях сучасного суспільно-політичного життя; оволодіння етикою громадянських стосунків, навичками соціальної активності; здатність оцінювати власні професійні можливості, співвідносити їх із потребами ринку праці, вміння організувати власну трудову та підприємницьку діяльності.

 • Інформаційна компетентність - передбачає оволодіння новими інформаційними технологіями, вміння знаходити, аналізувати, оцінювати інформацію, систематизувати її.

Із упровадженням компетентісного підходу до формування змісту та організації навчального процесу набуває особливого значення вміння вчителя розкрити та реалізувати потенціал учня і себе як методиста через особистісно зорієнтоване навчання, технологія якого передбачає поєднання навчання і вчіння.Інтерактивні технології на уроках української мови та літератури є важливою складовою особистісно орієнтованого розвивального навчання.

Нові технології навчання спрямовані на розвиток в учнів здатності бачити проблеми, виявляти суперечності, висувати гіпотези, аналізувати, трансформувати та синтезувати інформацію, здійснювати дослідницьку роботу, дають можливість засвоїти учням основні пізнавальні та суспільно значущі вміння, навички, зразки поведінки.

Найхарактернішою ознакою нових технологій навчання є те, що активними співавторами навчально-виховного процесу стають учні. Кожен школяр має змогу долучитися до співпраці в колективній або груповій діяльності. Колективна діяльність учнів у процесі пізнання і засвоєння матеріалу передбачає індивідуальний внесок кожного в навчальний процес, обмін знаннями, ідеями. При цьому панує атмосфера доброзичливості та взаємної підтримки, в учнів формуються вміння уникати конфліктних ситуацій під час розв’язання суперечливих питань. Оскільки інтерактивна діяльність ґрунтується на діалогічному спілкуванні, яке сприяє взаєморозумінню, взаємодії, це унеможливлює домінування одного доповідача та однієї думки над іншими.

У процесі роботи на перший план ставляться потреби дитини в пізнанні, творчості, самоствердженні, емоційній насолоді, спілкуванні, праці, самостійності, тобто самореалізації.

Інтерактивне навчання - застосування фронтальної та кооперативної форм організації навчальної діяльності учнів. Кожна з них має свої особливості, які потрібно враховувати, визначаючи способи організації засвоєння учнями знань. Фронтальна робота передбачає навчання однією людиною (здебільшого вчителем) групи учнів. Усі учні в певний момент працюють разом чи індивідуально над одним завданням із подальшим контролем результатів.

У кооперативній формі організації навчальної діяльності провідну роль відіграє спілкування і взаємодія самих учнів. Продуктивною така робота може бути лише тоді, коли склад груп постійно змінюється і учень щоразу спілкується з новими «колегами».

Інноваційними формами організації навчальної діяльності учнів є:


 • Робота в малих групах: в парах, змінні трійки, перехресні групи, “карусель”, “акваріум”, проектна робота, “коло ідей” та ін.

 • Фронтальна робота: “коло знань”, “мікрофон”, “мозковий штурм”, “навчаючи - вчусь”, “ажурна пилка”, “кейс-метод”, “дерево розв’язків”, “павутиння слів” та ін.

 • Дискусійне навчання: “піраміда”, ток-шоу, дебати, “нескінченний ланцюжок”, “гучна група”, “прес”, “обери позицію”, “спрощене судове засідання” і т. д.

 • Ігрове навчання: рольова гра, урок-мандрівка, урок- турнір, урок-екскурсія, урок-казка, “імітація”, “плюс-мінус”, “аукціон”, “громадські слухання”, “театр”, “літературна кав’ярня ” та ін.

Можливим є використання у спрощеній формі таких типів занять, які характерні для вищої школи:

  • семінари,

  • колоквіуми,

  • наукові конференції,

  • дискусії .

Сучасним ефективним засобом навчання інтерактивного уроку української мови та літератури є використання мультимедійних засобів навчання, а саме можливостей інтерактивної дошки “SMART BOARD”, спеціально створеного програмного забезпечення, проведення тематичних уроків з використанням презентаційних навчально-інформаційних матеріалів.

У процесі використання інтерактивних технологій в учнів розвивається критичне та креативне мислення, діалогічне та монологічне мовлення, уміння слухати й чути, доводити свою думку, активно формуються навички спільної праці, колективного пошуку спільного рішення, передачі знань іншим.

Застосування нових технологій навчання не виключає використання традиційних ефективних форм навчальної роботи. Інтерактивне навчання є лише одним із способів формування ключових компетентностей у школярів.

Оскільки компетентнісна освіта орієнтується на практичні результати, досвід особистої діяльності, вироблення ставлень, це зумовлює принципові зміни в організації навчання, яке спрямовується на розвиток конкретних цінностей і життєво необхідних знань і вмінь учнів. Упровадження компетентісного підходу передбачає обов’язкове прогнозування результативної складової змісту, що вимагає адекватних змін у системі оцінювання навчальних досягнень.

Необхідно зазначити, що в контексті вищезазначеного змінено і підходи до оцінювання результатів навчальних досягнень школярів як складової навчального процесу. Оцінювання повинно ґрунтуватися на позитивному принципі, що передбачає врахування рівня досягнень учня, а не ступеня його невдач.

При оцінюванні навчальних досягнень учнів мають ураховуватися:


 • характеристики відповіді учня: правильність, логічність, обґрунтованість, цілісність;

 • якість знань: повнота, глибина, гнучкість, системність;

 • сформованість загальнонавчальних та предметних умінь і навичок;

 • рівень володіння розумовими операціями: вміння аналізувати, синтезувати, узагальнювати, порівнювати, класифікувати, абстрагувати, робити висновки тощо;

 • досвід творчої діяльності (вміння виявляти проблеми та розв’язувати їх, формулювати гіпотези);

 • самостійність оцінних суджень.

Критерії оцінювання навчальних досягнень реалізуються в нормах оцінок, які встановлюють чітке співвідношення між вимогами до знань, умінь і навичок, які оцінюються, та показником оцінки в балах.

Видами оцінювання навчальних досягнень учнів є поточне, тематичне, семестрове, річне оцінювання та державна підсумкова атестація.

Необхідно зазначити, що визначення високого рівня навчальних досягнень, зокрема оцінки 12 балів, передбачає знання та уміння в межах навчальної програми і не передбачає участі школярів у олімпіадах, творчих конкурсах тощо.

Потрібно звернути увагу на те, що учень має право на підвищення семестрової оцінки. Однак, відповідно до Положення про золоту медаль «За високі досягнення в навчанні» та срібну медаль «За досягнення в навчанні», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 17.03.08 №186 та погоджено Міністерством юстиції України №279/14970 від 02.04.08, підвищення результатів семестрового оцінювання шляхом переатестації не дає підстав для нагородження випускників золотою або срібною медалями.

Особливо гнучкої, різнопланової системи оцінювання потребує профільна старша школа, яка на основі диференційованого навчання повинна враховувати не лише навчальні досягнення, але і творчі, проектно-дослідницькі, особистісні, соціально значущі результати, уміння вирішувати проблеми, що виникають у різних життєвих ситуаціях.

Поряд з іншими формами оцінювання ефективною у старшій школі є рейтингова система, яка сприяє формуванню ключових компетентностей і створює можливості для: • підвищення мотивації учнів до самонавчання та самооцінювання;

 • розширення можливостей індивідуальної підготовки учнів на кожному етапі навчального процесу;

 • підвищення об’єктивності оцінювання не лише протягом навчального року, а й за весь період навчання у старшій школі.

Упровадження рейтингу навчальних досягнень передбачає будову учнем індивідуальної освітньої програми, яка дасть змогу вчителям і батькам аналізувати його досягнення, виявляти помилки, а також регулювати форми й види навчальної діяльності.

З метою оцінювання індивідуальних досягнень учнів у допрофільній та профільній школі може бути використаний метод оцінювання портфоліо.

Cуть портфоліо – «показати все, на що ти здібний». Педагогічна ідея портфоліо передбачає зміщення акценту з незнання учнів на індивідуальні досягнення, їх активну участь у накопиченні різних видів робіт, які засвідчують рух в індивідуальному розвитку, інтеграцію кількісних і якісних оцінок, підвищують роль самооцінки.

У процесі навчання, зокрема під час оцінювання, учителю важливо виявляти доброзичливість, вимогливість поєднувати з індивідуальним підходом, тобто порівнювати виявлені досягнення учня не тільки з нормою, а з його попередніми невдачами чи успіхами.


В умовах запровадження зовнішнього незалежного оцінювання особливого значення набуває тестова форма контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів.

Досвід проведення зовнішнього оцінювання переконливо засвідчує, що протягом навчального року вчителям-словесникам необхідно постійно готувати учнів до такої форми контролю, як тест. Учителю доцільно використовувати різноманітні тестові завдання не тільки на етапі перевірки ЗУН, але і як навчальний прийом, відпрацьовувати в учнів навички виконання тестових завдань різної форми та ступеня складності.

Тестові завдання мають суттєві переваги над іншими формами контролю:


 • вони є високотехнологічними;

 • можуть розроблятися, виконуватися та перевірятися з використанням ПК;

 • вимагають незначних витрат часу на проведення та перевірку;

 • порівняно нескладні в проведенні;

 • дозволяють динамічно визначати рівень засвоєння учнями теоретичного матеріалу та здатність застосовувати їх у практичній діяльності;

 • активізують пізнавальну діяльність школярів, розвивають уміння концентрувати увагу на головному.

Саме за допомогою тестів процес перевірки навчальних досягнень учнів стає об’єктивнішим й убезпечується від суб’єктивної думки вчителя або іншого перевіряючого, а бали за навчальні досягнення є точнішими та більш диференційованими, ніж ті, що отримані за допомогою традиційних форм контролю. Перевага тестування полягає ще й у тому, що під час їх виконання у школярів знімається емоційна напруга, характерна для проведення контрольних робіт.

Готуючи учнів до зовнішнього незалежного оцінювання, учителі повинні привчати школярів виконувати тестові завдання не тільки правильно, але й максимально швидко. Учнів необхідно навчати алгоритмів виконання тестових завдань різних форм, аналізувати результати тестування, виявляти типові помилки й визначати шляхи їх усунення.

Необхідно зазначити, що високу валідність і надійність тесту забезпечують тільки якісні завдання. Щоб забезпечити максимальну надійність результатів і найповніше перевірити якість засвоєного матеріалу, вчитель повинен підготувати на тематичну атестацію тест зі значною кількістю завдань. У ньому необхідно якнайповніше відобразити зміст вивченої теми, представити як теоретичний матеріал (розуміння понять, значення термінів, знання мовної теорії), так і завдання практичного характеру. Завдання мають бути різноплановими за змістом і формою, що допоможе уникнути монотонності та забезпечить стійку мотивацію учнів до роботи. Завдання доцільно використовувати як закритої, так і відкритої форм, основу завдань необхідно формулювати як стверджувальне речення, яке має бути максимально коротким, точним, однозначним, не нести зайвої інформації, а варіанти відповідей повинні бути доступними для розуміння.

Цілком можливим є використання вчителем готових зразків тестових завдань, які друкуються в методичній літературі, фаховій пресі, спеціальних збірниках. Важливим чинником під час вибору вчителем видань такого типу є наявність дозволу щодо їх використання в освітньому процесі, наданого науково-методичною комісією з питань освіти Міністерства освіти і науки України. Зразками тестових матеріалів з української мови та літератури, які ефективно можуть використовуватися в навчальному процесі, є збірники: • Гуйванюк Н.. Українська мова. Тести. 5-12 класи: Посібник. - К.: Видавничий центр “Академія”, 2006.-376 с.

 • Л. Коваленко, О. Авраменко. Українська мова та література. Збірник тестових завдань.-К.: Грамота, 2007.-128 с.

 • С. Ломакович, А. Панченков, Т. Лук’янчук та ін.: Українська мова та література. Комплексна підготовка: Навч. посібник.-Х.: Факт, 2008.-264 с.

 • Новосьолова В.І., Скуратівський Л.В., Плетньова Л.В. Українська мова. Збірник тестових завдань для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання. 11 клас. – К.: Генеза, 2007. – 118 с.

 • Шелехова Г.Т., Новосьолова В.І., Бондаренко Н.В., Ярмолюк А.В., Плетньова Л.В. Українська мова. Збірник тестових завдань. – К.: Грамота, 2008. – 192 с.

Готуючи до ЗНО випускників, необхідно спланувати повторення теоретичного матеріалу, правил орфографії та пунктуації, продовжити роботу над удосконалення комунікативної компетентності. Особливу увагу приділити темам, які були надзвичайно складними для учасників тестування: “Уподібнення приголосних звуків”, “Граматична основа речення”, “Відмінювання числівників”, ”Правопис складних слів”, “Лексичні значення фразеологічних зворотів”, “Складне речення з різними видами синтаксичного зв’язку ”. З метою перевірки рівня засвоєння учнями фонетичних, лексичних, граматичних норм мови доцільно систематично розглядати й аналізувати відповідні приклади.

Одне із завдань зовнішнього оцінювання - читання й аналіз тексту, тому вчителю упродовж року необхідно вдосконалювати навички з цих видів навчальної діяльності. Доцільно вправляти учнів у читанні та аналізі текстів різних стилів мовлення різноманітної тематики, орієнтуючи школярів не тільки на запам’ятовування фактичного матеріалу прочитаного, а й усвідомлення причинно-наслідкових зв’язків, виокремлення та розуміння головної думки, будови та стилістичної ролі окремих елементів тексту, прямих і метафоричних значень слів відповідно до контексту, формування вміння чітко сформулювати відповідь за його змістом тощо.

Написання власного висловлювання - завершальний етап роботи на ЗНО, який перевіряє, наскільки учні засвоїли комунікативну лінію програми, визначає рівень сформованості мовленнєвої компетенції. Готуючи учнів до ЗНО, вчителі повинні продовжити роботу над удосконаленням монологічного мовлення школярів (усного та писемного), над формуванням уміння складати власне висловлювання на запропоновану тему. Старшокласникам доцільно систематично пропонувати теми для творів-роздумів на суспільно-політичну та морально-етичну тематику з подальшим їх обговоренням та аналізом.

Основою вивчення літератури в школі є робота над текстом художнього твору: його сприймання, інтерпретація та аналіз, а також засвоєння спеціальних історико-літературних та теоретико-літературних відомостей і фактів.

Отже, основними об’єктами тестового оцінювання можна вважати аналіз літературних творів, а також знання й розуміння:


  • літературного процесу,

  • змісту літературних творів,

  • біографічних відомостей про письменників,

  • теоретико-літературних понять.

Готуючи випускників до ЗНО, потрібно обов’язково враховувати наявність варіативних програм з української літератури, звертаючи увагу на інваріант у них.

Учителі при підготовці учнів до ЗНО на уроках літератури повинні передовсім звернути увагу на такі питання:   1. Основні етапи українського і світового літературного процесу.

   2. Літературні напрями, течії, угруповання, школи, їх ідейні та мистецькі засади, найхарактерніші ознаки та найвидатніші представники.

   3. Стильові тенденції літератури того чи іншого історичного періоду.

   4. Найхарактерніші особливості літературного процесу певного періоду й ознаки індивідуального стилю митця.

   5. Зміст художніх творів, що ввійшли до переліку обов’язкових для текстуального вивчення, їх жанрову особливість, основні відомості про життя, творчість та літературну спадщину їх авторів.

   6. Теоретико-літературні поняття (терміни), передбачені чинними шкільними програмами з української літератури.

Учнів необхідно вчити:

 1. Розуміти та пояснювати зв’язок між світоглядом і творчістю письменника.

 2. Визначати місце і роль митця в літературному процесі певної доби та українській літературі.

 3. Розуміти місце і значення вивчених творів у доробку письменника та літературному процесі певного періоду.

 4. Уміти визначати в творах художні засоби та їх роль у тексті.

 5. Аналізувати літературний твір та давати йому власну оцінку; порівнювати літературні факти та явища.

Вичерпну інформацію щодо становлення та удосконалення системи тестування навчальних досягнень учнів, типологію і конкретне наповнення завдань можна одержати на офіційному сайті УЦОЯО за адресою: www.ukrtest.org
Орієнтовне календарно-тематичне планування уроків

Українська література: 8 клас

Олександр АВРАМЕНКО

Галина ДМИТРЕНКО
Дата

Тема

К-сть

год.

При-

міткиІ семестр1
ВСТУП

Тема «Художня література як одна з форм духовної діяльності людини. Усна народна творчість»

Художня література як одна із форм духовної діяльності людини. Функції художньої літератури, багатозначність художнього образу. Аналіз художнього творуТЛ: поглиблення понять про художній образ, художній твір

1
2
УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ

Історичні пісні. Пісні про звитяжну боротьбу козаків з турецько-татарськими нападниками: “Зажурилась Украї­на”, “Чи не той то Хміль”. Історичний контекст. Часи козаччини, національно-визвольної боротьби

1
3
Історичні пісні “Ой Морозе, Морозенку”, “Та, ой, як крикнув же козак Сірко”. Образи історичних осіб, улюбленців народу

1
4
Історичні пісні про боротьбу проти соціального та національного гніту: “Максим козак Залізняк”, “За Сибіром сонце сходить”. Образи історичних осіб, лицарів-оборонників рідної землі, створені народною уявою. Історичний контекст

1
5
Пісні Марусі Чурай: “Засвіт встали козаченьки”, “Віють вітри, віють буйні”, “Ой не ходи, Грицю”. Легендарна поетеса з Полтавщини. Трагічна історія її життя. Пісні, що стали народними. Їхня популярність, фольклорна основа, народнопоетичні образи

1
6
Героїчний епос українського народу. Думи. Різновиди дум (історико-героїчні, соціально-побутові). Кобзарі та лірники – виконавці народних дум (О.Вересай, Г.Гон­ча­рен­ко, М.Кравченко та ін.). Сучасні виконавці: В. та М. Лит­ви­ни, В.Нечепа, Національна капела бандуристів України.

ТЛ: думи

1
7
Проблема вибору, душевна роздвоєність Марусі Богу­слав­ки між любов’ю до рідної землі та становищем дру­жи­ни турецького вельможі. (“Маруся Богуславка”). Жанрова своє­рідність, історична основа, героїчний зміст дум. Спе­ци­фіч­ність поетичної форми, ритму

1
8
Символ гріхопадіння і порятунку через усвідомлення покаяння (“Буря на Чорному морі”). Морально-етична проблематика

1
9
Поетика українських народних дум

1
10
РЗМ (Навч. твір)

Твір з теми “Героїчний епос українців” (за історичними піснями та думами)1
11
УПЧ

Дума “Втеча трьох братів з Азова” або інші думи1
12
Усна народна творчість (узагальнення й систематизація здобутих знань)

ТКР №1

Тематична контрольна робота «Художня література як одна із форм духовної діяльності людини. Усна народна творчість»1
13
ІЗ ДАВНЬОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Тема «Давня українська література й творчість Т.Шевченка»

Слово про похід Ігорів” – давньоруська пам’ятка, перлина українського ліро-епосу. Історична основа “Слова”

Питан­ня авторства. Композиція поеми


1
14
Зміст “Слова про похід Ігорів”. Сюжет. Жанр. Образи руських князів у творі. Наскрізна ідея патріотизму

1
15
Поетичність образу Ярославни. Символічно-міфічні образи та їхнє значення. Фольклорні мотиви “Слова...”

1
16
Особливості композиції та стилістичних засобів. Роль пей­за­жу в розгортанні сюжету. Образ Руської землі. Переклади й переспіви “Слова про похід Ігорів” у ХІХ – ХХ ст.

1
17
РЗМ. КР

Контрольний твір за “Словом про похід Ігорів”1
18
СВІТ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ

Тарас Шевченко. Викуп поета з неволі, причини його покарання, арешт, перебування в казематі, заслання. “Думи мої, думи мої...”

1
19
Мотиви невольницької лірики Т. Шевченка. “Ой три шляхи широкії”, “Мені однаково, чи буду” (з циклу “В казематі”)

1
20
Особливості віршованої мови творів Тараса Шевченка

ТЛ: силабо-тонічне віршування (рими, стопи, віршо­ва­ний розмір)

1
21
Філософські мотиви лірики Т. Шевченка. Роздуми про власну долю, долю України, плинність і скороминущість життя людини на землі у вірші “Минають дні, минають ночі”

ТЛ: філософська лірика

1
22
Давня українська література, творчість Тараса Шевченка (узагальнення й систематизація набутих знань)

ТКР № 2

Тематична контрольна робота «Давня українська література (“Слово про похід Ігорів”) і творчість Тараса Шевченка»1
23
Тема «Творчість І. Франка й Лесі Українки»

Іван Франко. Короткі відомості про письменника.

Проблема морального вибору людини, її втеча від неприйнятного буттєвого світу в поемі І. Франка «Іван Вишенський».1
24
Характеристика образу Івана Вишенського з однойменної поеми І. Франка.

1
25
Жанрові особливості історичної поеми І. Франка, “Іван Вишенський”

ТЛ: історична поема, історична правда й художній вимисел.

1
26
Леся Українка. Розповідь про життя поетеси, її муж­ність і силу духу. Мотив гармонійного єднання людини з природою у вірші «Давня весна».

1
27
Ліричність, романтичність, волелюбність і оптимізм, мрія й дійсність у віршах Лесі Українки “Хотіла б я піснею ста­ти” й “Ви щасливі, пречистії зорі”.

1
28
Ідея вільної творчості, вільнолюбства людини в поемі Лесі Українки “Давня казка”.

1
29
Проблеми й мотиви поеми Лесі Українки “Давня казка”: роль митця в суспільстві, служіння музі й народові, суть людського щастя, вдячності.

1
30
Вироблення навичок виразного читання віршованих творів на прикладі поезій Лесі Українки.

1
31
Творчість І.Франка й Лесі Українки (узагальнення й систематизація набутих знань)

ТКР № 3.

«Творчість І.Франка й Лесі Українки»1
32
УПЧ

1


ІІ семестр33
Тема «Лірика ХХ століття (В.Сосюра, Б.Олійник, В.Підпалий, І.Малкович)»

Володимир Сосюра. Розповідь про поета.

Образ України, ідея нерозривної єдності людини з рідною землею, алегоричність образів у віршах «Сад» і “Любіть Україну!”1
34
«Васильки» Володимира Сосюри – взірець інтимної лірики.

ТЛ: інтимна лірика, віршовані розміри (трискладові стопи)

1
35
Борис Олійник. Розповідь про поета.

Проблема життєвого вибору, стоїчної позиції у вірші “Вибір”1
36
Філософія чину й мудрості у вірші Бориса Олійника “Ринг”

1
37
Володимир Підпалий. Щирість патріотичних почуттів ліричного героя у вірші “Тиха елегія”.

1
38
Оптимізм, упевненість у правильності вибраного шляху людини у вірші Володимира Підпалого “Запросини”.

1
39
Іван Малкович. Роздуми про роль рідної мови в житті людини у вірші “Свічечка букви Ї”.

1
40
Моральні якості людини як стрижень гуманізму, віра в перемогу добра у віршах Івана Малковича “Музика, що пішла”, “З янголом на плечі”.

1
41
Лірика ХХ століття (В.Сосюра, Б.Олійник, В.Підпалий, І.Малкович) (узагальнення й систематизація набутих знань)

ТКР № 4.

Тематична контрольна робота «Лірика ХХ століття (В.Сосюра, Б.Олійник, В.Підпалий, І.Малкович)»

1
42
НАЦІОНАЛЬНА ДРАМА

Короткі відомості про життя і творчість І. Карпенка-Карого, про театр “корифеїв”. Трагікомедія “Сто тисяч” – класичний взірець українського театру “корифеїів”1
43
Проблема бездуховності людини, засліпленої прагненням до наживи (“Сто тисяч”)

ТЛ: драматичний твір, комедія, трагікомедія

1
44
Проблема влади грошей – наскрізна і “вічна” у світовому мистецтві (“Сто тисяч”)

1
45
Засоби сатиричного змалювання Герасима Калитки

1
46
РЗМ. КТ. Контрольний твір за комедією І.Карпенка-Карого “Сто тисяч”

1
47
З УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ

Тема «Творчість М.Коцюбинського й О.Назарука»

М.Коцюбинський. Розповідь про письменника.

Споконвічне прагнення україн­ців до волі у пролозі до повісті “Дорогою ціною”. Історичний контекст1
48
Пригодницький, романтичний сюжет повісті М. Коцюбинський “Дорогою ціною”. Проблема волі людини та можливостей її здобуття. Випробування почуттів Остапа й Соломії

1
49
Характеристика об­ра­зу Соломії за складеним планом. Особливості компози­ції повісті М.Коцюбинського “Дорогою ціною”. Жанр твору. Час і вічність у повісті.

1
50
Осип Назарук. Коротко про пись­мен­ни­ка. Істо­ричний контекст повісті «Роксолана». Зміст повісті (робота над змістом І й VІІІ розділів повісті).

ТЛ: історичний факт і художній вимисел (поглиблення знань)

1
51
Учинки й почуття героїв повісті О. Назарука “Роксолана” (робота над змістом ІХ розділу повісті “І зачалася боротьба невольниці з паном трьох частей світу”).

1
52
Проблема кохання й служіння народові в історичній повісті О. Назарука “Роксолана”. Незалежна вдача, щирість у стосунках з людьми, природний розум і врода Роксолани (робота над змістом Х розділу “В парку Ільдіз-Кіоску”).

1
53
Характеристика образу Роксолани. Тематика, жанр повісті О. Назарука “Роксоляна” (робота над змістом ХІ розділу повісті “Перша подорож на прощу роксолани”).

1
54
РЗМ.

Твір за повістями М. Коцюбинського “Дорогою ціною” та О. Назарука “Роксолана”1
55
Творчість М. Коцюбинського й О. Назарука (узагальнення й систематизація набутих знань)

ТКР № 5.

Тематична контрольна робота «Творчість М. Коцюбинського й О. Назарука»

1
56
Тема «Творчість В.Дрозда, В.Самійленка та Є.Дударя»

Володимир Дрозд. Мрії про казкове майбутнє юної людини в повісті “Ирій” (робота над змістом розділу «Зелена корова Манька»).

ТЛ: химерна проза.

1
57
Дійсність і мрії в житті молодої людини в повісті В. Дрозда “Ирій” (робота над змістом розділу «Вечірня прогулянка по Ирію»).

1
58
Перше кохання чи закоханість головного героя в повісті В. Дрозда «Ирій»? (робота над змістом розділу «Любовна драма Михайла Решета»).

1
59
Поєднання уявного з реальним у повісті В. Дрозда “Ирій” (робота над змістом двох останніх розділів повісті).

1
60
Проблема людини в суспільстві, її знеособлення, свободи й неволі, особистості й натовпу, дійсності і мрії в оповіданні В. Дрозда “Білий кінь Шептало”.

1
61
УКРАЇНСЬКИЙ ГУМОР І САТИРА

Володимир Самійленко. Коротко про митця.

Вияв патріотичних почуттів у вірші “Патріоти”.1
62
Чесність, самовідданість, порядність, та лицемірство, пристосуванство людини у вірші В. Самійленка “Ельдорадо”. Засоби творення гумору та сатири.

ТЛ: гумор і сатира (поглиблено), антитеза, іронія.

1
63
Євген Дудар. Прихований зміст дотепної сатиричної оповіді “Слон і муха”.

1
64
Проблеми бюрократизму й духовної звироднілості у творах Євгена Дударя “Лісова казка” й “Червона шапочка”. Роздуми про навколишній світ і про себе в ньому.

1
65
УПЧ

Гумор сучасних українських письменників.

«Мисливські усмішки» О.Вишні.


1
66
Творчість В.Дрозда, В.Самійленка та Є.Дударя (узагальнення й систематизація набутих знань)

ТКР № 6 «Творчість В.Дрозда, В.Самійленка та Є.Дударя»

1
67
Література рідного краю (поезія).

1
68
Література рідного краю (проза).

1
69
УПЧ

Літературна вікторина (підсумковий урок)1
70
Художні твори як уроки моральності й естетичної насолоди (узагальнення й систематизації набутих знань протягом навчального року).

1

Використана література
Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека освітньої політики/ Під заг ред.. О.В.Овчарук. – К.: «К.І.С.», 2004. -112 с.

Методичні рекомендації щодо використання тестових технологій у процесі вивчення української і зарубіжної літератур у загальноосвітніх навчальних закладах. В.Федоренко, Ю.Ковбасенко та ін.// Методичні діалоги.- 2007.- №11-12Пометун О.І.. Енциклопедія інтерактивного навчання. - К.: СПД Кулінічев Б.М., 2007.-144 с.

Шарко В. Д. Сучасний урок: технологічний аспект / Посібник для вчителів і студентів. - К.: СПД Богданова А.М., 2007.- 220 с.
Каталог: files -> МЕТОДИЧНА РОБОТА -> Порадник методиста
Порадник методиста -> Олександра глазова
Порадник методиста -> Методичні рекомендації щодо вивчення географії у 9 класі 12-тирічної школи
Порадник методиста -> Олександр Михайлович Павленко, методист нмц здоров’я, фізичної та естетичної культури
МЕТОДИЧНА РОБОТА -> 1. Поділити слова на склади
Порадник методиста -> Юрій Віленович Беззуб
МЕТОДИЧНА РОБОТА -> Високий шлях Миколи Лукаша
Порадник методиста -> Дорожня карта”: “Зарубіжна література”, 8 клас 12-річної школи


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Іппо кмпу ім. Б. Д. Грінченка Про викладання української мови та літератури у 2008-2009 навчальному році iconМіська науково-практична конференція іппо ку імені Бориса Грінченка для вчителів української мови та літератури
Маланюк – одна з найяскравіших постатей вітчизняної літератури ХХ століття. Усією своєю творчістю поет прагнув сприяти відродженню...
Іппо кмпу ім. Б. Д. Грінченка Про викладання української мови та літератури у 2008-2009 навчальному році iconНаказ №2 Про стан викладання та рівень знань, умінь та навичок учнів з української мови та літератури
Нвк протягом жовтня – грудня 2014-2015 вивчався стан викладання української мови та літератури. Проводилось відвідування уроків,...
Іппо кмпу ім. Б. Д. Грінченка Про викладання української мови та літератури у 2008-2009 навчальному році iconПро стан викладання української мови та літератури в школі
Проводилось відвідування уроків української мови та літератури, перевірялось ведення шкільної документації
Іппо кмпу ім. Б. Д. Грінченка Про викладання української мови та літератури у 2008-2009 навчальному році iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів. К.: Освіта, 2013
Методичні рекомендації щодо викладання української літератури у 2016/2017 навчальному році
Іппо кмпу ім. Б. Д. Грінченка Про викладання української мови та літератури у 2008-2009 навчальному році iconПро викладання іноземної мови у 2014-2015 навчальному році
У 2014-2015 н р навчання іноземної мови у загальноосвітніх навчальних закладах буде здійснюватися
Іппо кмпу ім. Б. Д. Грінченка Про викладання української мови та літератури у 2008-2009 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо особливостей вивчення української мови й літератури у 2014-2015 навчальному році в загальноосвітніх навчальних закладах

Іппо кмпу ім. Б. Д. Грінченка Про викладання української мови та літератури у 2008-2009 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо особливостей вивчення української мови та літератури у 8-9, 10-11 класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2015/2016 навчальному роціБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка