Жити І працювати так, щоб поруч усім дихалось легко І спокійно, радісно моє педагогічне кредоСкачати 247,69 Kb.
Дата конвертації19.08.2017
Розмір247,69 Kb.


Учитель — це скрипаль дитячих сердець: як поведе смичком, таку мелодію й почує. Тому й намагаюся на уроках світової літератури, розкриваючи глибини літератури як мистецтва слова, насамперед навчати своїх учнів мислити, висловлювати власні думки і їх обстоювати. Навчаю їх розуміти світ і жити в ньому за законами Добра, Справедливості, Любові, Толерантності. Звичайно, аби уроки були ефективними, досягали поставленої мети, потрібно, щоб вони відбувались за умови постійної активної взаємодії всіх учнів, тобто навчання має бути таким, де педагог виступає не як проголошувач істин, а в ролі організатора процесу навчання, його лідера.

Сучасна система освіти постійно оновлюється, зазнає змін. Процес інформатизації суспільства безперечно зумовлює процес інформатизації освіти: відбувається забезпечення сфери освіти теорією і практикою розробки та використання сучасних нових інформаційних технологій, орієнтованих на реалізацію психолого-педагогічної мети навчання і виховання. Змінюються завдання освітньої галузі в інформаційному просторі, особистісно-орієнтована система навчання поступово приходить на зміну традиційній, класичні методи конкурують з інноваційними, набуває актуальності технологічний підхід у навчанні.Жити і працювати так, щоб поруч усім дихалось легко і спокійно, радісно - моє педагогічне кредо.

Зараз прагну опанувати як найбільше секретів майстрів - професіоналів, учителів - методистів, які завдяки своїй кропіткій праці і таланту здобули любов, подяку і визнання. Тому хочу щоб мої уроки були цікавими, змістовними, емоційно - піднесеними, бо від цього залежить інтелектуальний і культурний рівень дітей. Діти - це найвимогливіша аудиторія, яка активізує вчителя на нові пошуки.

Учні на уроках літератури не дуже люблять читати. Якщо сучасним школярам 5-11 класів запропонувати таке запитання „ Чи вмієте ви читати ?” то воно принаймі викличе здивування „ Звичайно, що вміємо”, - таку відповідь дадуть учні.
Але якщо говорити не про вміння складати літери у слова, а про сприйняття літератури, тоді мабуть, для багатьох учнів проблема читання є дуже актуальною.

У сучасних школярів нема бажання читати, вони не люблять книгу, не вміють і не хотять читати. Куди ж поділося те читання, яке пробуджує в душах учнів здивування, надію та любов? Можливо сучасні учні достатньо отримують інформації з телебачення, з відео, а читання відійшло на задній план.

Але якщо звернутися до шкільної програми з літератури, то в пояснювальній записці прочитаємо, що одна з головних задач вивчення літератури в школі –«... підвищити інтерес учнів до читання і розширити їхній читацький досвід…», «... виховання потреби в читанні та інтересу до художнього слова…», навчити «правильного, вдумливого, виразного читання та розуміння прочитаного, що буде сприяти розвитку сталої зацікавленості читання...»

Як бачимо, проблема залучення учнів до читання, виховання читача є однією з головних задач вивчення літератури в школі. Вирішенням цієї проблеми цікавилися вчені та письменники й попередніх століть.

Тому я замислилися над тим, як знайти якомога більше інформації і подати її в цікавій, доступній формі, і таким чином привернути інтерес учня до навчання, до свого предмета, як домогтися, щоб учень, який не виконує домашні завдання і відсиджує уроки в школі почав працювати.

У своїй роботі користуюсь методами і прийомами, які сприяють розвитку творчої, самостійної пізнавальної діяльності учнів. Працюю над проблемою «Застосування мультимедійних технологій на уроках світової літератури»

Серед педагогічних технологій (формування творчого учня, дослідницька, проектна тощо) інформаційні технології, до складу яких входять комп'ютерні (зокрема, мультимедійні), посідають особливе місце в сучасній системі освіти.

Важливим фактором, що визначає характер змін у системі освіти, є науково – технічний прогрес, який не мислиться без комп'ютерних технологій.


Комп'ютерні технології постійно вдосконалюються, стають більш доступними, гнучкими. У навчальний процес шкіл України все частіше впроваджуються мультимедійні засоби навчання (сукупність візуальних, аудіо- та інших засобів відображення інформації, що інтегровані в інтерактивному програмному середовищі) серед яких важливе місце посідають мультимедійні презентації. А що ж означає поняття «презентація»? Презентація - це набір послідовно змінюючих одна одну сторінок - слайдів, на кожній з яких можна розмістити будь - який текст, малюнки, схеми, відео - аудіо фрагменти, анімацію, ЗD - графіку, використовуючи при цьому різні елементи оформлення.

Ця мультимедійна форма дозволяє подати матеріал як систему яскравих опорних образів, наповнених вичерпною структурованою інформацією в алгоритмічному порядку. Мета такого подання навчальної інформації, перш за все, у формуванні у школярів системи образного мислення.

Кожен учитель знає, як відбувається запам’ятовування інформації: якщо інформація сприймається тільки слухом, засвоюється 20% її обсягу; якщо лише за допомогою зору, запам’ятовується 30% матеріалу. За умови комбінованого поєднання «включення» слухового й зорового каналів інформації учень спроможний засвоїти до 60% інформації. А застосування мультимедіа дає змогу об’єднати текст, звук, графічне зображення, відеозображення та ще й улюблену дітьми анімацію (мультиплікацію). Таким чином, використання мультимедіа значно сприяє засвоєнню навчальної інформації кожним школярем.

Систематичне використання комп’ютера, зокрема мультимедійних презентацій, на уроці, на мою думку, сприяє:


 • підвищенню якісного рівня використання наочності на уроці;

 • зростанню продуктивності уроку;

 • реалізації міжпредметних зв’язків

 • логізації й структуруванню навчального матеріалу, що значно підвищує рівень знань учнів;

 • зміні ставлення школярів до комп’ютера: вони починають сприймати його
не як сучасну іграшку, а як універсальний інструмент для ефективної роботи в будь-якій галузі людської діяльності.

Використання презентацій є доцільним на будь-якому етапі вивчення теми і на будь-якому етапі уроку: під час пояснення нового матеріалу, закріплення, повторення, контролю.

Перед початком роботи над презентацією необхідно досягти повного розуміння того, про що йтиметься. Презентація повинна бути короткою, доступною і композиційно завершеною. Її тривалість за сценарієм повинна складати не більше 20-30 хвилин при кількості 20-25 слайдів, причому демонстрація одного слайду займає близько 1 хвилину.

Етапи підготовки мультимедійної навчальної презентації:


 • структуризація навчального матеріалу;

 • складання сценарію реалізації;

 • розробка дизайну презентації;

 • підготовка медіафрагментів (тексти, ілюстрації, відео, запис аудіофрагментів);

 • підготовка музичного супроводу;

 • тест-перевірка готової презентації.

Кожен навчальний мультимедійний засіб має відповідати всім дидактичним вимогам, що й традиційні посібники, а саме науковості, систематичності, послідовності, доступності, зв’язку із практикою, наочності. Проте під час створення мультимедійної презентації необхідно враховувати не тільки відповідні принципи класичної дидактики, але й специфічні підходи використання комп’ютерних мультимедійних презентацій.

Важливим моментом є розподіл навчального матеріалу на слайдах: він повинен подаватися порціями, зручними для сприйняття. Нелогічно на одному слайді розміщувати багато інформації, навіть якщо вона має відношення до суті питання, що викладається на ньому.

Отже, мультимедійна інформація відрізняється чіткістю, лаконічністю, доступністю. У процесі роботи з нею учні вчаться аналізувати, висловлювати
власну думку, вдосконалюють уміння працювати на комп'ютері. Якщо застосування мультимедійних технологій добре продумане, заняття буде образним, наочним, цікавим, життєвим, дозволить розвивати уміння учнів

працювати в парах і групах.

На сучасному етапі комп'ютер органічно увійшов у наше життя, як джерело текстової, анімаційної, аудіовізуальної та інших видів інформації, як помічник у роботі, засіб спілкування і розваг, дав можливість моделювати бажану (віртуальну) реальність, відкрив цілком нові можливості для творчості, знаходження і закріплення усяких професійних навичків, дозволив реалізувати принципово нові форми і методи навчання. Бурхливий розвиток засобів інформатизації, поява нових технологій одержання, передачі, обробки і збереження інформації відкриває необмежені можливості для застосування комп'ютерів у навчальному процесі.

Якщо кілька років тому на теренах української шкільної освіти мультимедійні технології вважали інноваційними і сприймали як віяння моди, то сьогодні їх широко впроваджують у навчальний процес багато освітніх закладів, вони забезпечують учнів і викладачів принципово новими можливостями роботи з довідковою інформацією.

Термінологія інформаційних технологій навчання і відповідні поняття ще не усталилися. Це повною мірою стосується і визначення поняття «мультимедійні технології».

Мультимедійна технологія — сукупність методів, прийомів і програмно-педагогічних засобів для реалізації навчально-виховної мети предмета, розв'язання окремих дидактичних та виховних завдань. Це така модель навчання, в якій запланований результат передбачає реалізацію визначеної мети навчально-методичного комплексу з використанням аудіовізуальних засобів та програмного забезпечення.

До засобів мультимедіа відносять традиційні ТЗН (телевізор, кодоскоп, фільмоскоп, аудіо магнітофон, програвач, радіо тощо) та сучасні аудіовізуальні засоби (комп'ютер, проектор, екран, відеомагнітофон, музичний центр,


відеокамера, документ-камера, інтерактивна дошка та інші). Звернемо увагу на те, що й носії інформації дещо осучаснилися — від класичних грамплатівок, фотографій, ілюстрацій, репродукцій та, звісно, літературних джерел (книг, журналів, газет) тощо — до найпопулярніших сьогодні різноманітних касет, дискет, дисків та ін.

Мультимедійні технології, як і будь-яка педагогічна технологія, мають відповідати основним критеріям технологічності: • системності (наявність логіки процесу, взаємозв'язку частин, цілісність);

 • керованості (можливість діагностики досягнення мети, планування процесу навчання);

 • ефективності (технологія слід вибирати відповідно до результатів і оптимальних затрат, гарантувати досягнення певного стандарту навчання);

 • відтворюваності (можливості застосування в інших однотипних навчальних закладах іншими суб'єктами).

До безперечних переваг мультимедійних технологій у шкільній практиці можна віднести:

 • Розширення сфери доступу до різних видів інформації (Іпіешеї;, електронні бібліотеки, довідники, книги, енциклопедії тощо);

 • Швидкість знаходження, передавання, опрацювання великого обсягу інформації;

 • Анімаційність та колористика матеріалу;

 • Зручне та компактне збереження (касета, дискета, диск) і тиражування програм;

 • Багаторазове та різнорівневе використання і коригування навчальних мультимедійних програм відповідно до психолога - вікових особливостей школярів та індивідуальних уподобань учителя;

 • Динамічність у створенні різних за ступенем складності схем, таблиць, кросвордів, ребусів, вікторин тощо;

 • Використання значного обсягу аудіовізуального навчального матеріалу (малюнки, фото, репродукції картин, карти, портрети,
ілюстрації, аудіо-, відео- та кіно матеріали тощо) і можливість його творчого комбінування;

 • Унаочнення абстрактних теоретичних понять;

 • Моделювання навчальних ситуацій у просторі й часі (віртуальні екскурсії до музеїв і культурних центрів світу, подорожі до різних країн, історичних епох тощо);

 • Урізноманітнення методів, форм і прийомів навчання;

 • Ефективність використання мультимедіа у проведенні нестандартних уроків (урок-подорож, урок-вікторина, урок - семінар, урок-диспут і т.д.);

 • Можливість індивідуального, групового, колективного, самостійного та дистанційного навчання (взаємодія викладача й учня за допомогою комп'ютерних комунікацій) — використання інтерактивних технологій;

 • Проектна діяльність (дослідницькі, творчі, ігрові, інформаційні, практико-орієнтовані проекти);

 • Розвиток творчого потенціалу учня, його здібностей до комунікативних дій;

 • Розвиток умінь експериментально-дослідницької та культури навчальної діяльності;

 • Формування інформаційної культури учнів тощо.

У навчальному процесі мультимедійні технології застосовуються при вивченні більшості шкільних дисциплін. Завдяки мультимедіа навіть сухий теоретичний матеріал перетворюється на живу картину, а абстрактні поняття — на конкретні явища, видатні хрестоматійні постаті — на живих особистостей, історичні події — на реальну минувшину. До того ж, при засвоєнні програмового матеріалу в учнів одночасно працює кілька видів пам'яті, зокрема, слухова й зорова. Також мультимедіа надають можливості проведення різних типів уроків: і викладання нового навчального матеріалу, і повторення та закріплення матеріалу, і контроль засвоєння учнями знань, умінь і навичок, а
також бінарних (згадаймо міжпредметні зв'язки) та інших нестандартних уроків (уроків-семінарів, уроків-подорожей, уроків-вікторин тощо).

Так, у дітей середньої шкільної ланки (5—7 - мі класи) відповідно до їхніх психолого - вікових особливостей ефективність засвоєння навчального матеріалу певною мірою залежить від візуалізації отримуваної інформації. Дітям цього віку більше подобається розглядати ілюстрації, ніж читати сам текст. До того ж, концентрування уваги на окремому предметі чи явищі — нестійке і швидкоплинне. А це означає, що навчальні мультимедійні програми для учнів цієї вікової категорії варто будувати на основі візуальної інформації (добір ілюстрацій, використання кіно- та відеофрагментів, застосування анімації) у поєднанні з текстом художніх творів.

Наприклад, для п'ятикласників мультимедійні засоби «оживляють» тексти казок (Слайди 1- 4).

І що зустрічається у казках народів світу. Робота з дібраними до уроку ілюстраціями передбачає створення учнями власного, самобутнього образу, що і підтверджується в намальованих дітьми ілюстраціях до казки.


На підсумковому уроці за Біблійними оповіданнями ефективно використовую ілюстрації та роботу з тестами. Цей вид роботи викликає інтерес учнів до читання , до уроку взагалі.

Ну, хто не любить бігати наввипередки! Наприклад, я дуже охоча до всіляких змагань. Отже і вам я пропоную незвичайний крос. Тільки не фізкультурний, бо бігатимуть не ноги, а очі. А керуватимуть ними ваші знання. Сподіваюсь, що цей крос захопить вас. Ви бігатимете по сторінках книги, яку називають вічною - Біблії. Отже, увага! На старт!Біжімо.
 1. У Біблії сказано, що Адам і Єва скуштували у райському саду з дерева пізнання, добра і зла заборонений плід. Який саме?

 • яблуко (переходить до П.8)

 • апельсин (переходить до п.4)

 1. Неправильно! Повертайся до п.7

 2. Відмінно! Силач Самсон очолював боротьбу ізраїльтян проти філістимлян. Вираз „Самсонова сила” став крилатим. Тепер прямуй до п.10.

 3. На жаль ні. Повертайся до п.1.

 4. Який біблійний герой прославився своєю силою?

 • Самсон ( далі п.З)

 • Вавилон (далі п.9)

 1. Неправильно! Повертайся до п.10

 2. Якого птаха першим випустив Ной зі свого ковчега після потопу, щоб той знайшов суму?

 • голубку (далі п.2)

 • ворона (далі п.15)
 1. Прекрасний початок! Адам і Єва з’їли яблуко з дерева пізнання добра і зла. За це вони були вигнані з раю.

 2. Тепер іди до п.7. 1. Цю перешкоду слід було подолати. Бо Вавилон - це місто, де люди надумали збудувати вежу, щоб піднятися до Бога. Розгніваний такою гординею Бог змішав мови і люди перестали розуміти одне одного, а потім розселив їх по всій землі. Повертайся до п.5.

 2. Скільки було мудреців, які прийшли поклонитися новонародженому Ісусу?

 • троє (переходь ДО П.13)

 • дванадцять (переходь до п.6)

 1. Як можна? Сьомий день - це неділя, а в неділю Бог відпочивав від трудів праведних. Хутчіш повертайся до п.12.
 1. На який день Бог створив риб та птахів?

 • на третій день (далі п.14)

 • на сьомий день (далі п.11)

 1. Саме так! Троє мудреців принесли маленькому Ісусу три подарунки:

 • золото, ладан, мирру. Продовжуємо п. 12.

 1. Правильно. Риб та птахів Бог створив на третій день. Чимдуж уперед до п.16.

 2. Цілком правильно! Ной спершу випустив ворона, але той не знайшов суші і повернувся ні з чим. Тоді Ной випустив голубку, і та повернулася з листочком у дзьобі. Тепер до п.5.

 3. Браво! Фінішну стрічку перетнуто.

Тепер перевір - першим прийшов той у кого шлях був такий:

1 _8-7-15-5-3-10-13-12-14-16.

На підсумковому уроці - вікторині за міфами ефективно використовуються ілюстрації, мультиплікаційні фільми,текстові слайди. За відведений навчальний час учні не тільки узагальнили прочитане за допомогою такого виду вікторин, а й навчилися співставляти твір із його екранізацією та інтерпретацією. «Літературна вікторина» передбачала перевірку якості засвоєння учнями художнього твору, сприяла розвитку логічного мислення і зв'язного мовлення. Добір питань вікторини спрямований на розвиток уміння учнів давати різні за ступенем складності відповіді від простої (обирання правильного варіанту із запропонованих) до розгорнутої.

Використання епізодів мультиплікаційних фільмів, формування вміння зіставляти літературний твір із його екранізаціями. Переглянувши епізод, учні коротко передавали його суть і порівнювали із першоджерелом — літературним твором. Вміння працювати із текстом, орієнтуватися у прочитаному виявляла вікторина «Знайди у тексті»: подивившись на ілюстрацію, діти знаходили та виразно зачитували відповідну цитату з тексту. І як результат проведеної роботи — висока якість у засвоєнні теми!
(Слайд 6).

На вступному уроці за творчістю Жуля Берна шестикласники перетнули кордони простору і часу, побачили французького письменника на численних портретах, працювали із репродукціями й ілюстраціями до роману «П’ятнадцятирічний капітан» (дібраними із різних науково-літературних джерел та Іnternet), читали твір. До того ж, школярі мали можливість зіставити
прочитане з екранізацією (мультиплікаційний та художній фільми) роману Жуля Берна. У результаті, обсяг та насиченість матеріалу, що отримали школярі, можливість урізноманітнення видів і форм діяльності учнів на уроці, сприяли виробленню критичного, творчого мислення, розвитку зв'язного мовлення та виразного читання, а також духовно збагатили дітей. Практика показала, що рівень засвоєння цими учнями програмового матеріалу за даною темою дуже високий. Власний досвід показав, що уроки, проведені з використанням мультимедіа, найбільш ефективні у навчальному процесі.

Застосування мультимедійних технологій у пропедевтичному курсі світової літератури сприяє глибокому засвоєнню навчального матеріалу, розвитку образного мислення, творчої уяви, зв'язного мовлення, формуванню логічного та аналітичного мислення, виробленню й розвитку навичок виразного читання, роботи із текстом літературного твору, прищепленню інтересу до літератури. Використання мультимедійних програм у систематичному курсі теж має певну специфіку.

По-перше, слід враховувати, що в учнів 8—9-х класів та старшокласників різна мотивація у навчанні. Підлітки 13—15 років працюють, як правило, заради отримання «матеріально вираженого результату» — оцінки, а юнаки й дівчата 16—17 років умотивовують отримані знання майбутнім їх застосуванням — чи то для успішного складання іспитів, чи для подальшого навчання або обраного фаху, чи для загального розвитку тощо.

По-друге, психолога - вікові особливості школярів 8—9-х та 10—11-х класів зумовлюють відмінності у сприйнятті навчального матеріалу. Якщо у навчанні дітей середнього підліткового віку ще доцільно використовувати ігрові форми з широким використанням наочності (різноманітні вікторини, кросворди, ребуси, головоломки тощо), то для старших підлітків варто обирати інтелектуальні форми навчання (семінари, диспути, «круглі столи», конференції і т.д.)

Ефективність засвоєння учнями монографічних та оглядових тем у систематичному курсі літератури також залежить від візуалізації навчального
матеріалу. З допомогою програмно-педагогічних засобів можна здійснити віртуальну екскурсію до музеїв і культурних центрів світу, ознайомитися із надбаннями людства у вигляді віртуальних картин, скульптур, будівель, предметів мистецтва тощо.

(Слайд №8) (Слайд №9)

Приміром, історико-культурна доба — Відродження, запам'ятається дев'ятикласникам завдяки віртуальному відвідуванню Ермітажу

(Слайд 9). (Слайд 10).Демонстрація експонатів, репродукцій картин видатних художників Ренесансу із голосовим супроводженням-коментарем мистецтвознавця та анімаційними ефектами, підсилює сприйняття учнями оглядової теми, насичує знаннями, розширює їхній світогляд, збагачує духовно, підвищує їхній культурно-освітній рівень.

Наша зупинка у місті Флоренція містомузей, один з найвідоміших найдавніших ьа
У 9-тому класі загальноосвітньої школи є тема «Античність». Засоби мультимедіа допомагають унаочнити теоретичні поняття, закріпити матеріал, актуалізувати опорні знання, підготувати учнів до сприйняття твору шляхом застосування фонових знань.

Справді вдалою виявилася спроба опанувати тему «Давньогрецький театр» у 8-му класі. Античний театр постав перед учнями у своїй цілісності, основні його структурні частини із абстрактних понять перетворилися на унаочнену картину. Такий вид роботи підготував учнів до сприйнятій трагедії Есхіла «Прометей Закутий», а ілюстративна схема «Давньогрецькі боги» активізувала й допомогла закріпити знання школярами імен та функцій олімпійських богів.

Опрацьовуючи окремі пісні «Іліади» Гомера у 9-му класі, застосовую історичні довідки про існування та розташування Трої, відомості про археологічні розкопки Шлімана, про причини розв'язання Троянської війни з унаочненням інформації завдяки карті-схемі. Окрім цього, на фільму «Троя», після яких працювали з текстом гомерової поеми. Контроль знань, умінь і навичок учнів показав високий рівень засвоєння оглядових тем.

Необхідно відзначити взаємозв'язок та взаємовплив мультимедіа та інших педагогічних технологій, зокрема, інтерактивної та проектної.Завдяки мультимедійним технологіям стає можливим широке урізноманітнення методів, форм та прийомів навчання, впровадження інтерактивного навчання.

Досить часто у шкільній практиці подача нового програмового матеріалу здійснюється через лекцію вчителя та пасивне слухання школярів. Але ця застаріла форма навчання вже неефективна, адже, за підрахунками сучасних американських вчених, дає лише 5 % засвоєння від повного обсягу отриманої інформації. До того ж, репродуктивні методи навчання позбавляють учнів можливості виявляти індивідуальні творчі здібності. Якщо ж обрати інтерактивне навчання з використанням мультимедіа — результат буде вражаючим!


Обсяг запам'ятовування школярами нового навчального матеріалу під час лекції учителя збільшиться до 20 % за умов застосування аудіовізуальних засобів, з демонстрацією — до 30 %. Використання наочності під час лекції збільшує запам'ятовування матеріалу від 14 % до 38 %. Така презентація матеріалу забирає на 40 % менше часу, підсилює усну подачу матеріалу, утричі ефективніша . Але знову ж таки, учні — пасивні слухачі та глядачі, здатні відтворювати частину (хоча й значно більшу!) отриманої інформації. Звісно, зовсім відмовитись від такої форми навчання, як лекція вчителя, не варто, але й перетворювати урок на активний монолог учителя і пасивне слухання учнів - недоцільно!

Найкращих результатів засвоєння матеріалу можна досягти завдяки використанню активного та інтерактивного навчання (дискусійні групи - 50 %, практика через дію -75 %, навчання інших 95 %). Приміром, урок-презентація, присвячений біографії та творчості Ф.М. Достоєвського в 10-му класі. Завдяки засобам мультимедіа стало можливим продемонструвати на уроці широкий спектр наочності у вигляді слайдів (програма Ро\уєг Роіпі): портрети письменника та його батьків, репродукції картин, малюнки художників - сучасників Достоєвського, літографії першої половини XIX ст., карту, фотографії, фотокопії документів, ілюстрації до творів митця. У роботі з афішами-епіграфами до уроку — висловлюваннями про Ф.М. Достоєвського (Слайди11-12) - можна застосувати інтерактивні форми навчання.

На цьому етапі старшокласники об'єднуються у групи (п'ять-сім осіб), кожна з яких отримує завдання - дослідження, наприклад:
 • Знайти ключові слова і зробити висновок про те, які проблеми хвилювали письменника;

• Встановити логічний зв'язок у висловлюваннях митця; зробити висновок про те, як вони співвідносяться із загальнолюдськими проблемами; (Слайди12-13)

• Співвіднести висловлювання Ф. Достоєвського з відомими фольклорними та літературними джерелами; зробити висновок про те, наскільки актуальні думки письменника сьогодні.

Суть такого виду діяльності зводиться до активної взаємодії учнів між собою, групового обговорення проблеми (завдання), пошуку оптимальних шляхів її розв’язання, зіставлення висловлених думок, що дає змогу розглянути проблему в різних ракурсах. Під час колективної дослідницької діяльності учні узагальнюють власні думки та формулюють спільні умовиводи, обирають одного представника від групи, який оприлюднює результати напрацювань. Після всіх виступів надається можливість колективного обговорення почутого, висловлення індивідуальних суджень, питань. Важливий етап інтерактивного навчання — узагальнення та систематизація групових досліджень учнів з метою оптимального підходу до загального результату. Можна звернутися до висловлювання М. Горького: «Достоєвського все життя болісно хвилюватимуть питання про джерела зла, про боротьбу людини проти Бога, про те, заради чого людина віддана на поталу стражданням. Він завершить цей бунт проповідуванням покори, смирення, терплячості». У даному випадку це висловлювання або спростує, або підтвердить зроблені самими учнями


висновки. А головне — старшокласники глибоко замисляться над думками письменника, доторкнуться до його світовідчуття, що допоможе їм надалі краще зрозуміти мотиви вчинків героїв роману «Злочин і кара», виявити авторську позицію.

Таким чином, використання мультимедійних технологій у поєднанні з інтерактивним навчанням є однією з найефективніших форм навчання. Не секрет, що володіння комп'ютером, хоча б на рівні користувача, для багатьох сучасних школярів — це норма. І тому, враховуючи ці вміння й навички учнів, залучення їх до творення уроку зробить навчальний процес цікавим, а головне - результат засвоєння програмового матеріалу буде високим. Мультимедійні технології відкривають нові можливості для проектної діяльності.

В основі методу проектів лежить розвиток пізнавальних навичок учнів, уміння самостійно конструювати свої знання та орієнтуватися в інформаційному просторі, розвиток критичного мислення, формування навичок мислення високого рівня. Діяльність школярів може бути індивідуальною, парною, груповою для виконаним конкретного завдання, розв'язання певної проблеми шляхом пошуку іі дослідження із використанням різноманітних засобів для створення «продукту» — результату докладених зусиль. Це можуть бути учнівські публікації (збірки, буклети, бюлетені), презентації, веб-сайти та інші матеріали.

Приміром, для того, щоб за темою підготувати невеличку презентацію (в програмі Power Point), або ж дібрати до неї ілюстративний чи текстовий матеріал, продумати дизайн майбутньої презентації тощо, учню необхідно звернутися не до одного джерела, підібрати потрібну інформацію, лаконічно розмістити її на слайді та естетично оформити. Звісно, школярам буде цікаво побачити власний «продукт», почути відгуки про нього своїх одноліток. Можливо, виникне змагання - хто створить кращу презентацію.

Проектна діяльність ефективна у вивченні монографічних тем. Так, у рамках вищезгаданого проекту можна вивчати біографію і творчість письменників у формі усних журналів структурованих за різними рубриками
 • основними віхами в долі митців. Результат — учнівські презентації на базі окремої рубрики можна систематизувати й об'єднати в єдиний проект. Публічний захист презентації — це не тільки звіт про проведену роботу, а й збагачення досвідом, набутим у процесі створення проекту, обмін думками та цікавими знахідками, інтерактивне спілкування й високоякісне засвоєння навчального матеріалу.

В своїй роботі я зацікавлена в тому, щоб зробити процес навчання цікавим і продуктивним, щоб залучити до роботи на уроці кожного учня, тим самим розвиваючи його таланти і здібності, навчити дитину самостійно мислити, розмірковувати, аналізувати, висловлювати і обстоювати власні думки. Інформаційні технології повною мірою допомагають реалізації поставленої мети, а створення й використання у навчанні власних мультимедійних програм не тільки сприяють глибокому засвоєнню учнями програмового матеріалу, а й піднімають мій фаховий рівень .

У конструюванні мультимедійного уроку добір матеріалів — це складний, тривалий і копіткий процес, адже інформація має бути чіткою, лаконічною, доступною, пізнавальною, цікавою для учнів. Мало того, школярі не тільки мають насичуватися інформацією, а й вчитися працювати, мислити, аналізувати, висловлювати власні думки.

Слід також врахувати і технічний бік створення мультимедійного уроку: це не тільки наявність необхідних ТЗН, а й уміння працювати на комп'ютері. «Аби використовувати комп'ютерні технології навчання у власній практиці, педагог має знати про можливості комп'ютера як засобу навчання, знати основні вимоги до навчальних програм вміти використовувати комп'ютер у повсякденній діяльності».

Варто сказати, що уроки-презентації можна використовувати не одноразово, а для кількох класів та коригувати їх у залежності від рівня підготовленості учнів, мети та завдань предмету та інших чинників.

Завдяки мультимедійним технологіям відбуваються суттєві зміни в навчальному процесі, в центрі якого тепер знаходиться особистість учня, а
головною метою стає розвиток інтелектуальних і творчих здібностей школярів, їхньої пізнавальної активності, усвідомлення моральних цінностей, що згодом дасть змогу їм стати здатними до самореалізації, самостійного мислення, ухвалення важливих рішень, вміння працювати над розв'язуванням важливих життєвих проблем. Змінюється в цьому процесі роль учителя: координатор, партнер, співавтор, консультант.

Розумне поєднання традиційних методів, форм і прийомів навчання з новітніми технологіями дасть позитивний результат у процесі навчання.
Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Жити І працювати так, щоб поруч усім дихалось легко І спокійно, радісно моє педагогічне кредо iconЗ досвіду роботи вчителя української мови та літератури
Педагогічне кредо:’’ Навчати та виховувати так, щоб у кожному дитячому серці запалити вогник пізнання, мислення, добра. Розвивати...
Жити І працювати так, щоб поруч усім дихалось легко І спокійно, радісно моє педагогічне кредо icon2013р. Моє педагогічне кредо
Використання інтерактивних методів навчання на уроках української мови І літератури – один із напрямів активізації пізнавальної діяльності...
Жити І працювати так, щоб поруч усім дихалось легко І спокійно, радісно моє педагогічне кредо iconМоє педагогічне кредо Учитель не той,хто вчить,а той у кого вчаться
Активізація самостійної пізнавальної діяльності учнів на уроках історії та правознавства
Жити І працювати так, щоб поруч усім дихалось легко І спокійно, радісно моє педагогічне кредо iconРозвиток творчих здібностей шляхом інноваційних технологій. Моє педагогічне кредо
«Я виховую не геніїв, не професійних музикантів, не композиторів. У мене інше завдання – виховувати людину добру І чуйну до світу...
Жити І працювати так, щоб поруч усім дихалось легко І спокійно, радісно моє педагогічне кредо iconІм. М. Драгоманова. Учитель вищої категорії. Педагогічний стаж – 22 роки. Моє педагогічне кредо
«Наше моральне обличчя»; проект «Учень року»; усні журнали; святкові концерти; бесіди, дискусії на морально-етичні теми та інші
Жити І працювати так, щоб поруч усім дихалось легко І спокійно, радісно моє педагогічне кредо iconГрайтесь так, щоб усім було весело. Василь Сухомлинський Про що думала Марійка
«Грайтесь так, щоб усім було весело. Василь Сухомлинський «Про що думала Марійка»
Жити І працювати так, щоб поруч усім дихалось легко І спокійно, радісно моє педагогічне кредо iconАнотація власного досвіду роботи керівника гуртків: «Юні екологи», «Основи екологічних знань» та «Юні охоронці природи»
Працюючи керівником екологічних гуртків уже 4-й рік маю життєве кредо І план дій як педагога : “ Працювати відповідально І жити по...
Жити І працювати так, щоб поруч усім дихалось легко І спокійно, радісно моє педагогічне кредо icon“Учитель не той хто вчить, а той у якого вчаться” Педагогічне кредо: Загальні відомості

Жити І працювати так, щоб поруч усім дихалось легко І спокійно, радісно моє педагогічне кредо iconПедагогічне кредо: Немає настільки поганої людини, яку б добре виховання не зробило кращою
Тож, можливо, закінчивши школу кожен зможе пронести через все життя орнаменти «вишитого рушничка» моєї науки
Жити І працювати так, щоб поруч усім дихалось легко І спокійно, радісно моє педагогічне кредо iconПедагогічне кредо вчителя: «Намагайтеся викликати інтерес до навчання всією своєю особистістю!»
...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка