Кафедра інформаційних технологій І математичних дисциплін «затверджую»Скачати 203,79 Kb.
Дата конвертації17.09.2017
Розмір203,79 Kb.
ТипРобоча програма


Київський університет імені Бориса Грінченка

(повне найменування вищого навчального закладу)Кафедра інформаційних технологій і математичних дисциплін


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Проректор з науково-методичної

та навчальної роботи

________________ О.Б.Жильцов

« ___ » _____________ 2016 р.РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Я - СТУДЕНТ

(шифр і назва навчальної дисципліни)


Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»

(шифр і назва напряму підготовки)

інститут, факультет, відділення факультет інформаційних технологій та управління

(назва інституту, факультету, відділення)


2016 – 2017 навчальний рік


Робоча програма навчальної дисципліни Я – студент для студентів галузі знань 12 «Інформаційні технології», спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»

Розробник: Носенко Тетяна Іванівна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри інформаційних технологій і математичних дисциплін факультету інформаційних технологій та управління Київського університету імені Бориса Грінченка.

Робочу програму схвалено на засіданні кафедри інформаційних технологій і математичних дисциплін.

Протокол від « 14 » вересня 2016 року № 2.
Завідувач кафедри інформаційних технологій і математичних дисциплін
_________________ Литвин О.С.

(підпис) (прізвище та ініціали)


© Носенко Т.І., 2016 р.

© Київський університет імені Бориса Грінченка, 2016 р.
1. Опис навчальної дисципліни


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів – 1

Галузь знань

12 «Інформаційні технології»Обов’язкова навчальна дисципліна для формування загальних компетентностей

Спеціальність

122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»
Модулів – 1

Освітній рівень:

перший (бакалаврський)Рік підготовки

1- й


Змістових модулів – 1

Індивідуальні завдання:

орієнтовна тематика індивідуальних завдань додається (див. п.9)
Семестр

1- й


Загальна кількість годин – 30

Лекції

6 год.


Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи

студента –2


Семінарські

8 год.


Модульний контроль

2 год.


Самостійна робота

14 год.


Вид контролю


Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить (%):

для денної форми навчання – 47% / 53%.


2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета:

 • надання студентам системних відомостей про майбутню спеціальність та спеціалізацію, за якими вони починають навчатися;

 • надання сучасних відомостей про освіту як пріоритетну сферу в соціально-економічному, духовному і культурному розвитку Української держави, ключова роль в якій належить учителю;

 • засвоєння основних положень про систему навчального процесу та її компоненти, принципи формування системи предметного викладання навчальних дисциплін.

Завдання:

 • вивчення основних віх біографії та внеску Б.Д. Грінченка в розвиток освіти в Україні;

 • знайомство студентів з історією та основними поняттями Болонського освітнього процесу в Україні;

 • знайомство з основними поняттями кредитно-модульної системи та системою оцінювання знань студентів;

 • знайомство студентів з історією Київського університету ім. Бориса Грінченка;

 • знайомство студентів із основними положеннями законодавства України про освіту

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • загальну структуру загальної середньої освіти в Україні;

 • права та обов’язки студентів;

 • основні положення кредитно-модульної системи організації навчального процесу;

 • форми організації навчання;

 • систему оцінювання навчальних досягнень студента;

вміти:

 • організувати власну навчальну діяльність в Університеті;

 • користуватися інформаційними ресурсами е-середовища Університету;

 • здійснювати пошук навчально-наукових матеріалів в Інтернеті;

 • користуватися системою електронного навчання Університету;

 • користуватися курсами Microsoft IT Academy;

 • працювати в команді;

 • формувати цілі та їх досягати.


3. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Я – студент.

Тема 1. Мій Університет. Я – студент-грінченківець.

Вступ. Ідея університету. Витоки та шляхи розвитку нашого університету. Ім’я Бориса Грінченка – в назві університету

Я – студент. Бути студентом – це престижно та відповідально. Від чого залежить ефективність діяльності студента. Права та обов’язки студентів. Заохочення та стягнення. Перспективи щодо працевлаштування по закінченню Університету. Студентська група.

Що таке Болонський процес. Кредитно-модульна система організації навчального процесу. Форми організації навчання. Контроль успішності студентів. Система оцінювання навчальних досягнень студента.

Як краще організувати навчання. Навчання - комунікативний процес. Аудіювання та його роль у комунікації. Усне мовлення, його види та форми. Виступ. Доповідь. Дискусія та диспут. Спілкування з аудиторією під час публічних виступів. Читання, його роль у навчальній діяльності студентів. Види читання. Тематичні виписки, тези, конспект. Письмові творчі роботи. Есе. Реферат.

Тема 2. Я – в інформаційному середовищі Університету.

Робота з інформаційними ресурсами в мережі Інтернет. Створення смарт-університету – наше стратегічне завдання. Електронні ресурси Університету. Інформаційні ресурси бібліотеки Університету. Університет в соціальних мережах. Пошук навчально-наукових матеріалів в Інтернеті. Система електронного навчання Університету.Тема 3. Я працюю в команді. На шляху саморозвитку та самовдосконалення.

Командна взаємодія: потужний навчальний і творчий потенціал. Основні показники ефективної командної взаємодії. Шляхи формування успішної команди та забезпечення її ефективної діяльності.

Резерви приховані в нас. Цілі та їх досягнення. Нові корисні звички – шлях до успіху. Формування професіоналізму. Особистісне та професійне самовизначення. Самопізнання. Успішний шлях – як його обрати.

4. Структура навчальної дисципліни


Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Усього

у тому числі

л.

сем.

м.к.
с.р.

Змістовий модуль 1. Я - студент

Тема 1. Мій Університет. Я – студент-грінченківець

8

2

2

-

-

4

Тема 2. Я – в інформаційному середовищі Університету

8

2

2

-

-

4

Тема 3. Я працюю в команді. На шляху саморозвитку та самовдосконалення

12

2

4

-

-

6

Разом за змістовим модулем 1

30

6

8

2
14

Усього годин

30

6

8

2
14


5. Теми лабораторних занять – не передбачено навчальним планом

6. Теми практичних занять – не передбачено навчальним планом
7. Теми семінарських занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


Змістовий модуль 1. Я - студент

1

Особливості навчання за кредитно-модульною системою

2

2

Інформаційне середовище університету

2

3

На шляху саморозвитку та самовдосконалення

4
Разом

8

8. Самостійна робота

з/п


Назва теми

Кількість

годин


Бали

Змістовий модуль 1. Я - студент

14

5

1

Тема 1. Мій Університет. Я – студент-грінченківець

4

2

2

Тема 2. Я – в інформаційному середовищі Університету

4

1

3

Тема 3. Я працюю в команді. На шляху саморозвитку та самовдосконалення

6

2
Разом

14

5

9. Індивідуальні завдання

Індивідуальне завдання має загальний контекст «Роль вчителя інформатики у формуванні інформаційної культури сучасної людини», виконується у формі реферату або презентації у програмах PowerPoint, SMART Notebook, SlideShare, Prezi, Mind Meister, YouTube, сервісах для створення інфографіки і має сприяти розвитку пізнавальних навичок студентів, умінь самостійно конструювати свої знання, орієнтуватися в інформаційному просторі, критичного мислення. Оцінка за індивідуальне завдання виставляється на заключному занятті з курсу на основі попереднього ознайомлення викладача з його змістом. Можливий захист завдання у формі усного звіту студента про виконану роботу (до 5 хвилин).

Максимальна оцінка за індивідуальне завдання складає 30 балів, є обов’язковим компонентом залікової оцінки і враховується при виведенні підсумкової оцінки з навчального курсу.

Орієнтовна тематика індивідуальних завдань:


 1. Роль вчителя інформатики у формуванні інформаційної культури сучасної людини.

 2. Статус і образ учителя інформатики у сучасній школі.

 3. Інформаційна культура особистості і проблеми доступу до інформації.

 4. Інформаційна культура школярів. Чи необхідно щось робити по її удосконаленню?

 5. Інформаційні ресурси суспільства. Минуле, сьогодення, майбутнє.

 6. Причини виникнення інформатики і основні етапи її розвитку.

 7. Соціальні наслідки комп’ютеризації.

 8. Інформатизація суспільства. Плюси і мінуси.

 9. Розвиток інформатики через призму людських цінностей.

 10. Інтернет і мораль сумісні?

 11. Професія вчителя інформатики у контексті дилеми «свобода - відповідальність».

 12. Інформатизація суспільства та її наслідки.

 13. Процеси глобалізації в інформаційному суспільстві.

 14. Інформація як загальнолюдська цінність.

 15. Чи можлива інформаційна безпека в інформаційному суспільстві.

 16. Письменники-фантасти про проблеми комп’ютеризації.

 17. Комп’ютерне моделювання і глобальні проблеми людства.

 18. Інформаційне моделювання у моїй навчальній діяльності.

 19. Моя програма інформатизації України.

 20. Масова комп’ютеризація, плюси і мінуси.

 21. Діти і комп’ютерні ігри.

 22. Діти і Інтернет, переваги і недоліки.

 23. Інтернет і молодь, сучасні засоби спілкування.

 24. Технології інтерактивного навчання з використанням курсів Microsoft IT Academy.

10. Навчально-методична карта дисципліни

Разом: 30 год., з них: лекції – 6 год., семінарські заняття – 8 год.,

модульний контроль – 2 год., самостійна робота – 14 год.

Модулі


(назви, бали)

Змістовий модуль І.

Я – студент

(96 балів)Теми

1

2

3

Лекції

(теми, бали)Мій Університет.

Я – студент-грінченківець

(1 бал)


Я – в інформаційному середовищі Університету

(1 бал)


Я працюю в команді. На шляху саморозвитку та самовдосконалення

(1 бал)


Семінарські заняття

(теми, бали)

Особливості навчання за кредитно-модульною системою

(21 бал)


Інформаційне середовище університету

(21 бал)


На шляху саморозвитку та самовдосконалення.

(21 бал)


Самостійна робота (бали)

Самостійна робота (5 балів)

Поточний контроль

(вид, бали)Модульна контрольна робота

(25 балів)Підсумковий контроль

(вид, бали)-


11. Методи навчання

І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності:

 1. За джерелом інформації:

 • Словесні: лекція (традиційна, проблемна, лекція-прес-конференція) із застосуванням комп’ютерних інформаційних технологій (PowerPoint-презентація), лабораторні роботи, пояснення, розповідь, бесіда.

 • Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація.

 • Практичні: вправи.

 1. За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні, дедуктивні, аналітичні, синтетичні.

 2. За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, дослідницькі.

 3. За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом викладача; самостійна робота студентів: з книгою; виконання індивідуальних навчальних проектів.

ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності: навчальні дискусії; створення ситуації пізнавальної новизни; створення ситуацій зацікавленості (метод цікавих аналогій тощо).

Вивчення дисципліни здійснюється за машинним варіантом з організацією занять у спеціалізованих комп’ютерних залах, де кожний студент отримує можливість навчатись безпосередньо на індивідуальному робочому місці, обладнаному персональним комп’ютером.12. Методи контролю

Навчальні досягнення студентів з дисципліни оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип поопераційної звітності, обов’язковості модульного контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок, розширення кількості підсумкових балів до 100.

Оцінка за кожний змістовий модуль включає бали за поточну роботу студента на практичних заняттях, за виконання індивідуальних завдань, за модульну контрольну роботу. Виконання модульних контрольних робіт здійснюється в електронному вигляді або з використанням роздрукованих завдань. Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення вивчення навчального матеріалу змістового модуля.

У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі методи: • Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, співбесіда, екзамен.

 • Методи письмового контролю: модульне письмове тестування; підсумкове письмове тестування, реферат.

 • Комп’ютерного контролю: тестові програми.

 • Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз.

Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних заняттях, під час виконання самостійної роботи залежить від дотримання таких вимог:

 • систематичність відвідування занять;

 • своєчасність виконання навчальних і індивідуальних завдань;

 • повний обсяг їх виконання;

 • якість виконання навчальних і індивідуальних завдань;

 • самостійність виконання;

 • творчий підхід у виконанні завдань;

 • ініціативність у навчальній діяльності;

 • виконання тестових завдань.

Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти дисципліни (п. 10), де зазначено види контролю і кількість балів за видами. Систему рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх переведення у національну (4-бальну) та європейську (ECTS) шкалу подано нижче у таблицях.
Розподіл балів, які отримують студенти


Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль 1

100

Т1

Т2

Т3

30

30

40


Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) контролю


№ з/п

Вид діяльності студента

Макс. кількість

балів за одиницюМодуль 1

Кільк. одиниць до розрахунку

Макс. кількість балів за вид

1

Відвідування лекцій

1

3

3

2

Відвідування семінарських занять

1

3

3

3

Виконання завдань для самостійної роботи

5

1

5

4

Робота на семінарських заняттях

10

3

30

5

Індивідуальне завдання

2

1

30

6

Виконання модульної контрольної роботи

25

1

25

7

Виконання тестового контролю

10

3

30
Макс. кількість балів за видами поточного контролю (МВ)

-

-

126

Методика розрахунків модульної і семестрової оцінок студента

№ з/п

Оцінка студента

Макс. оцінка

Модуль 1

1

Максимальна підсумкова семестрова модульна оцінка (МС)

100

-

2

Максимальні підсумкові оцінки за змістовими модулями (ММ)
100

3

Фактична кількість балів, отриманих студентом за видами поточного контролю (приклад) (ФБ)
112

4

Підсумкові фактичні оцінки студента за змістовими модулями

М = ФБ / МВ * ММ


89

5

Підсумкова семестрова модульна оцінка студента С = М1
89

6

Екзаменаційна рейтингова оцінка студента (Е)

0

0

7

Підсумкова семестрова рейтингова оцінка студента Р = С + Е
89/В

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за національною шкалою

для заліку

90-100

А

зараховано

82-89

В

С


75-81

69-74

D

E


60-68

35-59

FX

не зараховано з можливістю повторного складання

1-34

F

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни13. Методичне забезпечення

Викладання навчальної дисципліни забезпечується сучасними технічними засобами навчання, які побудовані на новітніх інформаційно-комунікаційних технологіях (мультимедійний комп’ютер, мультимедійний проектор, інтерактивний комплекс SMART Board, авторські засоби мультимедіа).На заняттях і під час самостійній роботі студентів використовуються методичні рекомендації щодо вивчення дисципліни, ілюстративні комп’ютерні дидактичні матеріали, які розроблені на кафедрі, а саме:

 • Опорні конспекти лекцій.

 • Навчальні посібники.

 • Робоча навчальна програма.

 • Збірка тестових і контрольних завдань для тематичного (модульного) оцінювання навчальних досягнень студентів.

 • Засоби підсумкового контролю (комп’ютерна програма тестування, комплект друкованих завдань для підсумкового контролю).

 • Презентації.

14. Рекомендована література

Базова

 1. Я – студент : навч.посіб. / [ Жильцов О.Б. Караиан С.О., Левітас Ф.Л., Линьов К.О. та ін..; За заг. Ред.. Огнев’юка В.О.] - К.: Київський ун-т імені Бориса Грінченка, 2016, -224 с.

 2. Носенко Т.І. Вступ до спеціальності: Навч. посіб. Для спец-ті «Інформатика». – К.: КМПУ імені Б.Д.Грінченка, 2008. – 84 с.

 3. Дибкова Л. М. Інформатика і комп’ютерна техніка. 3-тє видання, доповнене . - К.: Академвидав,  2014 р.,  - 464 стор.

 4. Книга вчителя інформатики: Довідково-методичне видання / Упоряд. Н.С.Прокопенко; Т.Г.Проценко. – Харків: Торсінг плюс, 2006. – 272 с.

 5. Закон України "Про вищу освіту".  – Режим доступу: http://vnz.org.ua/zakonodavstvo/111-zakon-ukrayiny-pro-vyschu-osvitu

Допоміжна

 1. Національна доктрина розвитку освіти.

 2. Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа).

 3. Закон України «Про освіту».

 4. Следзінський І.Ф., Василенко Я.П. Основи інформатики. Посібник для студентів. – Тернопіль: Навчальна книга , 2013. – 160 с.

15. Інформаційні ресурси

 1. Інформатика у віршах. – Режим доступу: https://sites.google.com/site/uvlekatelnaainformatika/

 2. Вікіпедія. Інформатика.  – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0

 3. Вікіпідручник. – Режим доступу: http://uk.wikibooks.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%96%D0%BD%D1%84

 4. http://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/ndl.io/MS_IT_Academy/Microsoft-IT-Academy.pdf

Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Кафедра інформаційних технологій І математичних дисциплін «затверджую» iconПояснювальна записка до навчальної дисципліни 7 Тематичний план на поточний навчальний рік
Кудінов В. А. – начальник кафедри інформаційних технологій, кандидат фізико-математичних наук, доцент
Кафедра інформаційних технологій І математичних дисциплін «затверджую» iconВикористання інформаційних технологій на уроках музичного мистецтва
Тема, над якою працює наша кафедра: ( Слайд №3) Розвиток творчих та фізичних здібностей, формування пізнавальної активності учнів...
Кафедра інформаційних технологій І математичних дисциплін «затверджую» iconПро впровадження у педагогічну практику викладання навчальних дисциплін інформаційних, мультимедійних, телекомунікаційних технологій навчання
Вміє критично мислити, опрацьовувати набуті знання І вміння для творчого розв’язання проблем, тобто підвищення життєвих компетентностей...
Кафедра інформаційних технологій І математичних дисциплін «затверджую» iconЗастосування інформаційно-комунікаційних технологій на уроках світової літератури як складової особистісно орієнтованого навчання
Застосування інформаційних І комп’ютерних технологій – необхідна умова розвитку сучасної освіти
Кафедра інформаційних технологій І математичних дисциплін «затверджую» iconДодаток до п. 3 Пр №1 від. 11. 01. 2018 Довідка про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів
Вр т. М. Вантух, голова кафедри вчителів природничо-математичних дисциплін Т. М. Шмаглій, голова кафедри вчителів суспільно-гуманітарних...
Кафедра інформаційних технологій І математичних дисциплін «затверджую» iconПублічне акціонерне товариство "укргазвидобування"
Послуги щодо проектування та розробляння у сфері інформаційних технологій
Кафедра інформаційних технологій І математичних дисциплін «затверджую» iconДніпропетровська академія музики ім. М. Глінки кафедра «Вокально-хорового мистецтва та музикознавства» «затверджую»
«Оперний клас» / Укладач: кандидат мистецтвознавства, професор кафедри «Історія та теорія музики» Дніпропетровської академії музики...
Кафедра інформаційних технологій І математичних дисциплін «затверджую» iconБіобібліографічний покажчик До 85-річчя від дня народження, 65-річчя науково-педагогічної діяльності та 50-річчя роботи в нпу імені М. П. Драгоманова Київ 2018
Кафедраметодології та методики навчання фізико-математичних дисциплін вищої школи
Кафедра інформаційних технологій І математичних дисциплін «затверджую» iconРеферат «Електронні бібліотеки»
Поетапна зміна ситуації почалася з появою комп’ютерів, цифрових технологій, інформаційних мереж
Кафедра інформаційних технологій І математичних дисциплін «затверджую» iconФорма № н 04 львівський національний унверситет імені івана франка кафедра теорії літератури та порівняльного літературознавства “затверджую
«Історії світової літератури (Середньовіччя. Відродження)» для студентів за напрямом підготовки – Філологія, спеціальності – «українська...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка