Кафедра української та класичної мовСкачати 427,13 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації01.09.2017
Розмір427,13 Kb.
ТипПротокол
  1   2   3


НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ
КАФЕДРА УКРАЇНСЬКОЇ ТА КЛАСИЧНОЇ МОВ
ЗАТВЕРДЖУЮ
Декан гуманітарно-педагогічного

факультету,

д-р філол. наук, проф. В. Д. Шинкарук

“______”_______________2015 р.РОЗГЛЯНУТО І СХВАЛЕНО

на засіданні кафедри української

та класичних мов

Протокол № 11 від «19» травня 2015 р.

Завідувач кафедри

_____________ проф. А. М. Безпаленко

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА»
Напрям підготовки – «Філологія. Переклад» – 6.020303

Галузь знань – «Гуманітарні науки» – 0203

Спеціальність – «Філологія. Переклад» – 6.020303

Гуманітарно-педагогічний факультет
Розробник: д-р філол. наук, проф. С.С.Кіраль

Київ –2015 1. Опис навчальної дисципліни

Галузь знань, напрям підготовки, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень


Освітньо-кваліфікаційний рівень

«Бакалавр», «Гуманітарні науки» – 0203


Напрям підготовки


«Філологія. Переклад» – 6.020303

Спеціальність

«Філологія. Переклад» – 6.020303


СпеціалізаціяХарактеристика навчальної дисципліни


Вид

Нормативна

Загальна кількість годин

54

Кількість кредитів ECTS

1,5

Кількість змістових модулів

1

Форма контролю

Диференційований залік


Показники навчальної дисципліни для денної та заочної форм навчання

денна форма навчання

заочна форма навчання

Рік підготовки

3
Семестр

5
Лекційні заняття

15Практичні, семінарські заняття

15
Лабораторні заняття

0
Самостійна робота

24
Індивідуальні завдання

0
Кількість тижнів

15
Кількість тижневих аудиторних годин для денної форми навчання:

2 1. Мета та завдання навчальної дисципліни


Курс «Сучасної української літератури» для студентів гуманітарно-педагогічного факультету є вагомим фактором формування в їх свідомості цілісної картини зв’язків між українським літературним процесом, творчістю окремих визначних письменників і специфікою історико-культурного розвитку України.
Програма курсу «Сучасна української література» розрахована на студентів 1-го курсу. Ця дисципліна викладається в І семестрі. На читання дисципліни відводиться 1,5 кредиту, який складається з 1-го модуля. Форма звітності – диференційований залік.
Головне завдання курсу сучасної української літератури для студентів-філологів – це вивчення найважливіших явищ літературного процесу кінця ХІХ – поч. ХХ ст. Ця дисципліна глибше знайомить з тими літературними напрямами, які найвиразніше виявили себе у вітчизняній літературі цього періоду, а також дає поглиблену картину місця і ролі кожного представника українського красного письменства, які брали участь у літературному процесі на зламі століть.
Лекційний курс озброює студентів теоретичними знаннями в області літературознавства й історії літератури зазначеного періоду, дає цілісний огляд найважливіших історико-літературних процесів, знайомить з творчістю найвизначніших представників українського письменства відповідного періоду.

Практичні заняття допомагають студентам навчитися здійснювати аналіз художнього твору, враховуючи особливості літературного процесу останніх десятиліть ХХ і перших років ХХІ століть, орієнтуватися в сучасних джерелах літературознавчої науки, зокрема в опублікованих монографіях, підручниках, спеціальних збірниках та фаховій періодиці.

Самостійна робота студентів має винятково важливе значення, оскільки студенти самі є безпосередніми свідками зазначеного літературного процесу. Вона передбачає вивчення життєвого й творчого шляху ряду письменників, ведення читацького щоденника, написання рефератів, регулярної праці з фаховою періодикою, стимулює самостійні наукові пошуки майбутніх філологів-дослідників.
Курс складається із 1 модуля: «Український літературний процес на межі ХХ – ХХІ століть».

Після закінчення курсу студенти повинні знати: • провідні тенденції української літератури кінця ХХ – початку ХХІ ст.;

 • стильову карту літературної доби;

 • жанрові особливості літератури;

 • життя і творчість письменників, передбачених навчальною програмою;

 • передбачені програмою художні тексти (в тому числі напам’ять рекомендовані поетичні твори), літературно-критичні матеріали, основні тенденції сучасного літературознавства.повинні вміти:

 • показати ідейно-художнє значення творів української літератури, передбачених програмою для вивчення;

 • робити ідейно-естетичний аналіз художнього твору, спираючись на джерела літературознавчої науки;

 • з’ясовуючи естетичну і морально-виховну функції твору, конкретно висвітлювати особливості творчої індивідуальності письменника, його самобутності і внеску в національну і світову літературу;

 • виробити звичку постійно слідкувати за новинками літератури, періодикою, вести читацький щоденник.


3. Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ, ПРОЗИ, ДРАМАТУРГІЇ Й ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА 80-90-х ХХ – ПОЧАТКУ ХХ ст.

Тема 1. Ідейно-естетичні пошуки в українській поезії 80-90-х років ХХ – початку ХХІ ст.

Вивільнення поезії з-під влади заданої („обов’язкової”) тематики, ієрархії жанрів, повернення до власне мистецької сутності.

Стильове розмаїття поезії 80–90-х років ХХ – початку ХХІ ст. (традиційний, герметичний та авангардний напрямки).

Традиційна, або сповідальна поезія, представлена творчістю поетів старшого покоління (Л. Костенко, Б. Олійник), а також молодшого (І. Жиленко, В. Базилевський, І. Павлюк, М. Кіяновська, Р.Скиба, О. Короташ, С. Жадан).

Герметична лірика, пов’язана з творчістю поетів Київської школи поезії (В. Голобородько, В. Кордун, М. Григорів, В. Ілля) та інтелектуально-метафоричною лірикою „вісімдесятників” (В.Герасим’юк, І. Римарук, І. Малкович).

Авангардна поезія 80–90-х рр. ХХ ст. Творчість поетів угрупування „Бу-Ба-Бу” (Ю. Андрухович, О. Ірванець, В. Неборак), „Пропала грамота” (Юрко Позаяк, Семен Либонь, Віктор Недоступ), „ЛуГоСад”(Іван Лучук, Назар Гончар, Роман Садловський) та інших об’єднань.


Тема 2. Тенденції розвитку української прози 80-90-х років ХХ – початку ХХІ ст.

Розвиток постмодернізму в українській прозі 80-90-х років ХХ ст. Типи постмодерного дискурсу українського постмодернізму.

Дві школи у сучасній українській прозі (київсько-житомирська, галицька). Стилістично ускладнене, екзистенційне, орієнтоване на національну літературну традицію письмо представників київсько-житомирської прозової школи (Є. Пашковський, О. Ульяненко, Ю. Гудзь, Г. Цимбалюк). Грайлива, іронічна, фривольна, орієнтована на європейську культурну традицію галицька прозова школа (Ю. Андрухович, Ю. Винничук, Ю. Іздрик, Т. Прохасько, Л. Дереш).

Нове піднесення історичної прози у 80-их – 90-их рр. ХХ ст. Здобутки метрів української історичної прози – Павла Загребельного, Романа Іваничука, Юрія Мушкетика та інших прозаїків.

Актуалізація „жіночої” прози 90-х рр. ХХ ст. – початку ХХІ ст. Творчість О. Забужко, Є. Кононенко, Г. Тарасюк, С. Майданської, С. Йовенко та ін. Розвиток феміністичної критики (С. Павличко, Н. Зборовська, Т. Гундорова, В. Агеєва).

Активний розвиток в українській літературі кінця ХХ – початку ХХІ ст. жанрів масової літератури, зокрема детективної, любовної та фантастичної.


Тема 3. Розвиток драматургії і театрального мистецтва у 80-90-х роках ХХ – на початку ХХІ ст.

Особливості драматичного роду літератури. Стан розвитку сучасної української драми.

Нова плеяда драматургів 80-х років – Я. Стельмах, В. Сердюк, Я. Верещак, Л. Хоролець, Б. Жолдак, які активно працюють і в наш час. Звернення до жанру драми окремих прозаїків (В. Шевчук, Ю. Щербак, П. Загребельний, Р. Іваничук) та поетів (Іван Драч).

Молоде покоління драматургів 90-х (Н. Неждана, О. Погребінська, О. Миколайчук-Низовець, С. Щученко, К. Демчук, Г. Багряна, О. Ірванець), які тяжіють до експериментування з формою, змістом.

Видання антологій, збірників п’єс молодих драматургів. Діяльність „Центру експериментальної драматургії А. Дяченка”, „Центру театрального мистецтва імені Леся Курбаса” та „Конфедерації драматургів України”.

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

тижні

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Змістовий модуль 1.

Тенденції розвитку української поезії, прози, драматургії й театрального мистецтва 80-90-х ХХ – початку ХХ ст.


Тема 1.

Ідейно-естетичні пошуки в українській поезії 80-90-х років ХХ – початку ХХІ ст.

1-5

5

48Тема 2.

Тенденції розвитку української прози 80-90-х років ХХ – початку ХХІ ст.
5-11

6

610Тема 3.

Розвиток драматургії і театрального мистецтва у 80-90-х роках ХХ – на початку ХХІ ст.12-15

4

56Разом за змістовим модулем 1
15

1524

54Усього годин
15

1524

54 1. Теми семінарських занять

Не передбачено навчальною програмою. 1. Теми практичних занять


з/п

Назва теми

Кількість годин

1

Інтелектуально-метафорична лірика „вісімдесятників”

2

2

Український поетичний авангард кінця ХХ ст.

Творчість поетів угрупування «БУ-БА-БУ»1

3

Поезія «дев’ятьдесятників»: постаті, угрупування,

напрями, течії2

4

Постмодерний дискурс прози Ю.Андруховича

2

5

Творчість Є.Пашковського та О.Ульяненка в контексті житомирської прозової школи

2

6

Сучасна українська «жіноча» проза

2

7

Історична романістика 90-х років ХХ ст.

Творчість Р.Іваничука та П.Загребельного1

8

Здобутки української «альтернативної» прози ХХІ ст. Творчість Л. Дереша, С. Жадана, О. Ушкалова

1

9

Розвиток сучасної української драматургії і театру

2
РАЗОМ__15__5.1._Самостійна_робота'>РАЗОМ

15

5.1. Самостійна роботаз/п

Назва теми

Кількість годин

1

Біблійні мотиви містерії «Єзавель» В.Герасим’юка

2

2

Українські неоавангардистські групи та її учасники

2

3

Стильові особливості прози Галини Тарасюк

2

4

Творчість В.Лиса в контексті сучасної прози

4

5

Творчість М.Матіос в контексті сучаної прози

2

6

Роман О.Забужко «Музей покинутих секретів»

2

7

Творчість В.Шкляра в контексті сучасної історичної прози

2

8

Проблеми молоді у романах Л. Дереша „Культ”, „Трохи пітьми”, „Поклоніння ящірці”, „Бездомність”

4

9

Новаторство драматургів-„вісімдесятників” Я. Стельмаха, В. Сердюка, Я. Верещака, Л. Хоролець.

4
РАЗОМ

24


6. Теми лабораторних занять

Не передбачено навчальною програмою.7. Контрольні запитання, комплекти тестів для визначення рівня засвоєння знань студентами


 1. Які течії визначає В. Моренець у сучасній українській ліриці?

 2. До якої течії можна зарахувати поезію В. Герасим’юка, І. Римарука та І. Малковича?

 3. Назвіть поетичні збірки В. Герасим’юка. Яка зі збірок удостоєна Національної премії України імені Тараса Шевченка?

 4. Назвіть головні мотиви лірики В. Герасим’юка.

 5. У чому полягає своєрідність пейзажної лірики В. Герасим’юка?

 6. У яких поезіях оспівано боротьбу воїнів ОУН УПА?

 7. Яку композицію має збірка В. Герасим’юка „Поет у повітрі”? Поясніть її назву.

 8. Дайте визначення поняття „містерія”.

 9. Визначте біблійні мотиви містерії „Єзавель” В. Герасим’юка.

 10. Назвіть типові образи-символи для поезії В. Герасим’юка.

 11. Визначте головну думку поезії В. Герасим’юка „Жива ватра”.

 12. Назвіть особливості поетичного стилю В. Герасим’юка.

 13. Назвіть поетичні збірки І. Римарука. Яка з них удостоєна Національної премії України імені Тараса Шевченка?

 14. Визначте особливості композиції збірки „Діва Обида” І. Римарука.

 15. Назвіть типові образи-символи поезій І. Римарука.

 16. Знайдіть приховані цитати й ремінісценції у поезіях І. Римарука „А те, що живий, – серед ночі засвідчує страх”, „Братове, хто стояв при слові на сторожі...”, „У місті замовлянь і мук твоїх колишніх...”.

 17. Назвіть особливості поетичного стилю І. Римарука.

 18. Назвіть поетичні збірки І. Малковича.

 19. Які поезії І. Малковича присвячені темі життєвого покликання?

 20. Яка інша назва поезії І. Малковича „Напучування”. Визначте її основну ідею.
 1. Назвіть стильові течії української поезії 80–90-х років ХХ ст.

 2. Дайте визначення понять „авангард”, „авангардизм”, „неоавангардизм”. Поясніть різницю між ними.

 3. Назвіть і коротко охарактеризуйте етапи розвитку українського поетичного авангарду.

 4. Назвіть характерні ознаки авангардизму.

 5. Назвіть українські неоавангардистські групи та їх учасників.

 6. Поясніть назву угрупування „Бу-Ба-Бу”.

 7. Коли виникло літературне угрупування „Бу-Ба-Бу”? У які роки воно найбільш активно діяло?

 8. Назвіть поетичні збірки Ю. Андруховича.

 9. Чому В. Неборак назвав стиль Ю. Андруховича „класицистичним бубабізмом”?

 10. Назвіть необарокові елементи в поезії Ю. Андруховича.

 11. У якій збірці автор використовує назви-таблоїди для своїх поезій? З якою метою використовується такий прийом?

 12. Назвіть музичні проекти Ю. Андруховича та В. Неборака.

 13. Назвіть поетичні збірки В. Неборака.

 14. Поясніть назву збірки В. Неборака „Літаюча голова”.

 15. Назвіть поезії, у яких В. Неборак експериментує з формою вірша.

 16. Які настрої відтворюють поезії „Відліт з Академічної року Божого 1997-го”, „Епос про втрачені окуляри”? Що символізує образ „втрачених окулярів”?

 17. Назвіть поетичні збірки О. Ірванця.

 18. У яких поезіях О. Ірванець вдається до висміювання застиглих літературних канонів, трафаретних поетизмів, „заяложених” тропів?

 19. Визначте основну думку вірша-пародії О. Ірванця „Любіть Оклахому!”.

 20. У яких поезіях О. Ірванець відроджує так званий „хвилядний” вірш?

 21. Назвіть поетичні угрупування 90-х років та їх представників.

 22. Назвіть відомі вам антології поезії 90-х років.

 23. Чому митців 90-х називають „поколінням національної депресії”?

 24. Які течії виділяє В. Даниленко в поезії 90-х?

 25. Поясніть назву угрупування „Червона фіра”. Хто входив до його складу?

 26. Назвіть і коротко охарактеризуйте збірки С. Жадана.

 27. Назвіть наскрізні мотиви поезії С. Жадана.

 28. Знайдіть цитати й літературні алюзії в поезії „Переваги окупаційного режиму” С. Жадана.

 29. Назвіть поезії С. Жадана, у яких змальовано міські пейзажі.

 30. Назвіть поезії С. Жадана екзистенційного звучання.

 31. Поясніть назву угрупування „Нова дегенерація”. Хто входив до його складу?

 32. Охарактеризуйте поетичну збірку „Депресивний синдром” І. Андрусяка.

 33. Поясніть назви збірок „Часниковий сік”, „Храбуст”, „Писати мисліте”.

 34. Охарактеризуйте особливості поетичного стилю І. Андрусяка.

 35. Які етапи у творчості І. Андрусяка виділяє А. Дністровий? Як змінюється при цьому його поетична манера?

 36. Дайте визначення поняття „вінок сонетів”. Визначте основні проблеми поеми „Отруєння голосом”, побудованої як вінок сонетів.

 37. Назвіть прозові та літературознавчі праці І.Андрусяка.

 38. Дайте визначення поняття „постмодернізм”. Коли і в якому значенні цей термін було вжито вперше?

 39. Назвіть характерні ознаки постмодернізму.

 40. Коли постмодернізм виник в українській літературі? Назвіть представників цього художнього напрямку в західноєвропейській та українській літературах.

 41. Які типи українського постмодерного дискурсу виділяє Т. Гундорова у книзі „Післячорнобильська бібліотека. Український літературний постмодерн”?

 42. Назвіть і коротко схарактеризуйте школи сучасної української постмодерної прози.

 43. Назвіть перші прозові твори Ю. Андруховича, їх тематику і жанр.

 44. Назвіть романи Ю. Андруховича та книги есеїстки.

 45. Дайте визначення поняття „пастиш”. Наведіть приклади застосування цього методу у прозі Ю. Андруховича.

 46. Чому романи „Рекреації”, „Московіада” і „Перверзія” Ю. Андруховича критики називають трилогією?

 47. Поясніть назву роману „Рекреації” Ю. Андруховича.

 48. Назвіть і коротко схарактеризуйте головних героїв „Рекреацій”, розшифруйте їх значущі прізвища.

 49. Що пародіює автор в описі карнавалу?

 50. Поясніть назву роману „Московіада”. Який підзаголовок має твір? У чому його жанрова специфіка?

 51. Визначте часопростір і головну тему роману „Московіада”.

 52. У чому полягає антиколоніальне спрямування роману?

 53. Назвіть образи-символи роману „Московіада”.

 54. Коротко схарактеризуйте образ головного героя Отто фон Ф.

 55. Поясніть назву роману „Перверзія”. Які проблеми порушує автор?

 56. Які композиційні прийоми використовує Ю. Андрухович у романі „Перверзія”?

 57. Наведіть приклади використання інтертекстуальності в романі „Перверзія”.

 58. Охарактеризуйте головного героя Станіслава Перфецького. Що означає його прізвище? Які ще прізвища-ярлики зустрічаються в романі?

 59. Хто є фундатором житомирської прозової школи. Назвіть її особливості та представників.

 60. Дайте визначення поняття „ризома”. Хто ввів його в літературознавчий обіг?

 61. Які характерні ознаки має ризоматичне письмо?

 62. Чому роман Є. Пашковського „Щоденний жезл” можна назвати книжкою-ризомою?

 63. Назвіть інші романи Є. Пашковського. Що в них спільного?

 64. Який із романів Є. Пашковського удостоєний Національної премії України імені Тараса Шевченка?

 65. Яку оцінку дав П. Загребельний романові „Щоденний жезл” у своїй передмові до твору?

 66. Назвіть проблеми, порушені в романі „Щоденний жезл”.

 67. Поясніть, як ви розумієте назву роману „Щоденний жезл”? Визначте жанровий різновид цього твору.

 68. Назвіть романи Олеся Ульяненка. За який із них йому була виголошена анафема Московського патріархату?

 69. Який із романів О. Ульяненка удостоєний Національної премії України імені Тараса Шевченка?

 70. Поясніть, чому роман О. Ульяненка називається „Сталінка”? Чи порушується у творі тема Сталіна і сталінщини?

 71. Визначте основні сюжетні лінії роману. З долею яких персонажів вони пов’язані?

 72. Чому роман „Сталінка” називають „жорстким”, „чорнушним”, „брутальним”? Які проблеми порушено в романі?

 73. Які епізоди роману розкривають проблему злочину і кари, розплати нащадків за гріхи батьків?

 74. З яким образом роману пов’язаний мотив втраченої пам’яті?

 75. Яке біблійне ім’я обирає собі Лорд?

 76. Який вихід з божевільного хаосу, моральної і фізичної деградації пропонує автор у своєму романі „Сталінка”?

 77. Хто запровадив термін „жіноче письмо”?

 78. Які параметри жіночого письма виділяє Н. Зборовська у рекомендованій статті „Перцепція феміністки у західноєвропейському дискурсі та українському письмі”?

 79. Поясніть зв’язок між поняттями „фемінізм”, „гендерність” та „жіноча проза”.

 80. Назвіть 8–10 представниць сучасної української жіночої прози.

 81. Коротко схарактеризуйте головну героїню сучасної української жіночої прози (її вік, освіту, професію, матеріальний стан, погляди на життя, чоловіків тощо).

 82. Чому роман О. Забужко „Польові дослідження з українського сексу” викликав шквал критики? Як ви розумієте його назву? До якого жанрового різновиду його можна віднести?

 83. Охарактеризуйте головну героїню роману. Що спільного вона має з авторкою?

 84. Які проблеми порушує О. Забужко у своєму неординарному творі?

 85. Яке авторське уточнення має повість О. Забужко „Інопланетянка”? Як ви розумієте назву твору?

 86. Яку популярну в 90-х роках ХХ ст. телепередачу пародіює повість О. Забужко „Я, Мілена”?

 87. Прокоментуйте фразу з повісті О. Забужко „Дівчатка”: „Підлість є підлість, і терміну давності не має”.

 88. Визначте роль фольклорних та біблійних мотивів у „Казці про калинову сопілку” О. Забужко.

 89. Які книги прози має у своєму доробку Є. Кононенко?

 90. Визначте жанровий різновид роману „Імітація”. Як ви розумієте його назву?

 91. Охарактеризуйте образи Мар’яни Хрипович та її друзів.

 92. Як у романі змальовано соціально-історичні реалії провінційних сіл?

 93. Визначте жанровий різновид роману „Зрада”. Як ви розумієте його назву? Який відомий композиційний прийом застосовано в романі?

 94. Охарактеризуйте родинні взаємини Вероніки та Дмитра Стебельків. У чому причина розпаду сім’ї?

 95. Визначте жанровий різновид твору Є. Кононенко „Жертва забутого майстра”.

 96. Який підзаголовок має повість Є. Кононенко „Без мужика”?
 1. Дайте визначення поняття „історична проза”. Назвіть її види та жанрові різновиди.

 2. Як ви розумієте поняття „вальтерскоттівський” тип історичного роману.

 3. Назвіть перший український історичний роман.

 4. Чим зумовлене піднесення історичної прози у 60–80-х роках ХХ ст.? Охарактеризуйте цей період.

 5. Чим зумовлене піднесення історичної прози у 90-х роках ХХ ст.? Назвіть найкращі здобутки української історичної прози цього періоду.

 6. Назвіть найвідоміші історичні романи Р. Іваничука. Який із романів був заборонений одразу після публікації і чому?

 7. Які історичні події відтворює роман Р. Іваничука „Орда”? Як ви розумієте його назву?

 8. Визначте жанровий різновид та особливості композиції цього твору.

 9. Які міфи актуалізуються в романі „Орда”? З якими образами-персонажами вони пов’язані?

 10. Який розділ роману є гротескним моделюванням тоталітарної системи СРСР? Свою відповідь обґрунтуйте.

 11. Охарактеризуйте образ отця Єпіфанія, його шлях від грішника до пророка через спокуту і очищення.

 12. На які тематичні групи можна умовно поділити історичні романи П. Загребельного?

 13. Назвіть твори П. Загребельного, які побачили світ у 90-х рр. ХХ – початку ХХІ ст.?

 14. Події яких часових пластів оживають у романі П. Загребельного „Тисячолітній Миколай”? У якому творі був уперше використаний цей прийом?

 15. Поясніть, як ви розумієте назву цього твору.

 16. Порівняйте образи двох братів Миколи та Марка. Що символізують їхні імена? Чи є щось спільне у їх зовнішності, освіті, поглядах на життя, ставленні до рідного народу, землі?

 17. Порівняйте жіночі образи Оксани та Марсель.

 18. Які жіночі образи в романі пов’язані з проблемою національного виживання? Коротко охарактеризуйте їх.

 19. Які розділи роману присвячені викриттю тоталітарної системи?

 20. Назвіть проблеми, порушені в романі.
 1. Дайте визначення поняття „альтернативна проза”, назвіть її характерні ознаки.

 2. Назвіть наймолодших сучасних українських прозаїків та їхні найбільш популярні твори. Які проблеми вони порушують?

 3. Назвіть прозові твори С. Жадана.

 4. Поясніть, як ви розумієте назву роману С. Жадана „Депеш Мод”.

 5. Поясніть жанрово-композиційні особливості роману „Депеш Мод”.

 6. Охарактеризуйте його головних героїв – Жадана, Собаку Павлова, Васю Комуніста й Карбюратора.

 7. Поясніть, з якою метою С. Жадан підкреслено і концептуально вживає ненормативну лексику?

 8. Як характеризує творчість С. Жадана Т. Гундорова у своїй книзі „Післячорнобильська бібліотека: Український літературний постмодерн”?

 9. Як називався перший роман Л. Дереша? Коли він був опублікований?

 10. Поясніть, як вирозумієте назву роману „Культ”.

 11. Охарактеризуйте головних героїв цього роману. Які проблеми порушує автор?

 12. Охарактеризуйте головних героїв роману „Поклоніння ящірці”. Які проблеми в ньому порушено?

 13. Назвіть збірки віршів і п’єс С. Ушкалова.

 14. Упорядником яких антологій є С. Ушкалов?

 15. Яка книга С. Ушкалова стала номінантом премії „Книга року Бі-Бі-Сі-2007”?

 16. З якою книгою Л. Дереша перегукується роман „БЖД” С. Ушкалова? Поясніть його назву.

 17. Сформулюйте кредо молодого покоління роману „БЖД”.

 18. Знайдіть цитати з книги „БЖД” С. Ушкалова про відчуття порожнечі, соціальної незахищеності та неадаптованості молодого покоління.

 19. Охарактеризуйте головного героя роману „БЖД” та його друзів. Що символізує їхня втеча до моря?

 20. Охарактеризуйте драму як літературний рід і як жанр.

 21. Назвіть особливості розвитку української драматургії 80-х років ХХ ст. Яких драматургів цього періоду ви знаєте?

 22. Назвіть найвідоміших драматургів 90-х років ХХ – початку ХХ ст. Які характерні ознаки має сучасна українська драма?

 23. Які видання свідчать про зростання молодої української драматургії як кількісно, так і якісно?

 24. Які організації (центри) сучасної української драми вам відомі?

 25. Що вам відомо про творчість О. Гончарова? Які п’єси вийшли з-під його пера? Які були поставлені в театрі?

 26. Визначте жанровий різновид та проблематику драми О. Гончарова „Сім кроків до Голгофи”. Які біблійні алюзії має цей твір?

 27. Що вам відомо про драматургічну творчість Н. Нежданої?

 28. Визначте жанровий різновид п’єси Н. Нежданої „Самогубство самотності”.

 29. Визначте тематику і коло проблем, порушених у п’єсі „Самогубство самотності”. З яким твором О. Забужко вона перегукується?

 30. Які ознаки експериментальної драми має цей твір?

 31. Що вам відомо про творчість Б. Жолдака як драматурга та сценариста? Які його п’єси були поставлені в театрі?

 32. Яке авторське визначення жанру має п’єса Б. Жолдака „Зачарований запорожець”? Наскільки воно влучне?

 33. Що спільного має цей твір з драмою-феєрією Лесі Українки „Лісова пісня”? Чим кардинально відрізняється?

 34. Яке авторське визначення жанру має п’єса С. Щученка „Шляхетний Дон”? Визначте тематику і проблематику цього твору.

 35. Назвіть відомі вам сучасні українські „біографічні” п’єси.

 36. Визначте проблематику п’єси „Ассо та Піаф, або Перший тост – за Мермоза!” О. Миколайчика. Поясніть її назву.

 37. Визначте жанр та проблематику п’єси „Самогубство самотності” Неди Нежданої.


Каталог: sites -> default -> files -> u138
files -> Бондарчук Андрій Іванович
files -> Тов “Кіноманія” – ексклюзивний дистриб'ютор фільмів кінокомпанії Warner Bros. Pictures в Україні
files -> Інформація про готелі для учасників конференції Адреса, контактні телефони 12 жовтня (вівторок) 10 00 13 00 Пленарне засідання
files -> Худзік Марта
u138 -> Теми практичних занять
u138 -> Конспект лекцій із дисципліни «українська мова за професійним спрямуванням»
u138 -> Опис навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури»
u138 -> Кафедра української та класичних мов
u138 -> Методичні рекомендації І завдання до практичних занять для студентів заочної форми навчання окр
u138 -> Методичні рекомендації для організації самостійної роботи студентів напряму підготовки 020303 «Філологія (Переклад)»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3

Схожі:

Кафедра української та класичної мов iconМетодичні вказівки для студентів І курсу медичного факультету денної форми навчання з «Історії України та української культури»
Кафедра філософії, соціально-гуманітарних дисциплін, іноземних мов, української та латинської мови
Кафедра української та класичної мов iconКафедра української та класичних мов
Античної доби до сьогодення, збагачення їхнього духовного світу новими знаннями, формування естетичних смаків, високої загальної...
Кафедра української та класичної мов icon8-11 кл. (орієнтовні ) Чернівці
Г творчість Б. Грінченка увійшла в золотий фонд української класичної літератури. (П. Хропко)
Кафедра української та класичної мов iconМетодичні рекомендації щодо вивчення української мови та літератури, мов національних меншин І світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах
Відділ методики викладання української мови та літератури, мов національних меншин І світової літератури
Кафедра української та класичної мов iconКафедра іноземних мов за фахом
Менеджмент", "Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)"...
Кафедра української та класичної мов icon9 клас 2014 Cборник от текстове за диктовки за държавната обобщаваща атестация по български език
Бузіян Н. С., методист науково-методичної лабораторії мов та літератур національних меншин кафедри методики викладання іноземних...
Кафедра української та класичної мов iconІ. Життєвий шлях М. В. Лисенка
Микола Віталійович Лисенко — найвидатніший український композитор другої половини XIX — початку XX ст. Він став основоположником...
Кафедра української та класичної мов iconРозділ Життєвий шлях М. В. Лисенка
Микола Віталійович Лисенко — найвидатніший український композитор другої половини XIX — початку XX ст. Він став основоположником...
Кафедра української та класичної мов iconМузичне серце україни микола Лисенко наш великий сучасник Савченко Тетяни Терентіївни
Віталійович Лисенко – видатний український композитор другої половини ХІХ – початку ХХ століття. Він став основоположником української...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка