Каталог вибіркових дисциплін програми підготовки бакалаврів факультету економіки та менеджментуСкачати 293,01 Kb.
Дата конвертації29.04.2017
Розмір293,01 Kb.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького
КАТАЛОГ

вибіркових дисциплін ПРОГРАМи ПІДГОТОВКИ бакалаврів

факультету економіки та менеджменту

2016-2017

навчальний рік

ЛЬВІВ 2016

Вибіркові дисципліни кафедри філософії, педагогіки і права
ОСНОВИ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ЕТИКИ
Відповідальний за курс – доц. Огірко О.В.

Назва вибіркового циклу – дисципліна вільного вибору

Кількість кредитів – 3 кредити

Кількість годин – 90

Семестр викладання – 3

Вид контролю – залікАнотація навчальної дисципліни

Мета вивчення “Основ християнської етики” – розвиток самостійного християнського й етичного мислення у студентів, підготовка до майбутньої праці та усвідомлення найважливіших християнських моральних законів, які становлять основу життя відповідальної людини; можливість реалізації студентами різних форм наукової та громадської діяльності: участі у студентських конференціях, виховних, духовно-просвітницьких та благодійних заходах, підготовки публікацій.

Ключові теми

1. Етика як гуманітарна наука та її термінологічне забезпечення.

2. Філософська та релігійна етика.

3. Християнська етика – етика українського народу.

4. Міжконфесійне значення християнської етики.

5. Людина – об’єкт і суб’єкт християнської етики.

6. Головні категорії християнської етики.

7. Закони християнської етики.

8. Ісус Христос – ідеал моральної поведінки.

9. Святе Письмо – джерело християнської етики.ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ
Відповідальний за курс — доц. Смолінська О.Є.

Назва вибіркового циклу — дисципліна вільного вибору

Кількість кредитів — 3 кредити

Кількість годин — 90 (лекції, практичні заняття)

Семестр викладання — 4

Форма контролю – залікАнотація навчальної дисципліни

Мета вивчення “Основ психології та педагогіки” — формування соціальних компетентностей особистості у рамках соціогуманітарної складової університетської освіти; підготовка загальноосвітнього базису для здійснення подальшого професійного вибору профілю діяльності (виробничий, науковий, педагогічний); надання практичної допомоги в поглибленні освітніх та самоосвітніх вмінь та навичок.

Ключові теми:

1. Психологія як наука, історія розвитку психологічних знань.

2. Загальна, вікова та соціальна психологія.

3. Психологія особистості.

4. Предмет і завдання педагогіки. Основи теорії навчання та виховання

5. Українська етнопедагогіка.

6. Організація самоосвіти.

Етнокультура
Відповідальний за курс — старший викладач Купчак Т.З.

Назва вибіркового циклу — дисципліна вільного вибору

Кількість кредитів — 3 кредити

Кількість годин — 90 (лекції і практичні заняття)

Семестр викладання — 3

Форма контролю – залікАнотація навчальної дисципліни

Метою курсу “Етнокультура” є:

 • формування етнокультурної компетентності студентів в умовах поліетнічного середовища;

 • самозбереження українського етносу за умов етнічної асиміляції;

 • уявлення про соціальні вартості та норми, визначальні для становлення особистості.

 • дати студентам розуміння народних звичаїв та культури свого народу.

Ключові теми

 1. Предмет і основні завдання курсу «Етнокультура».

2. Етнонаціональні особливості менталітету та релігійно-філософських уявлень різних народів.

4. Дохристиянські традиції української народної сімейної та побутової культури.

5. Родинні династії України. Генеалогія роду.

6. Військово-сімейні чоловічі обрядові ініціації.

7. Українська жінка в сім’ї та суспільстві.

8. Родинна обрядовість та сімейний побут.ОСНОВИ БІОЕТИКИ
Відповідальний за курс – доц. Огірко О.В.

Назва вибіркового циклу – дисципліна вільного вибору

Кількість кредитів – 3 кредити

Кількість годин – 90

Семестр викладання – 4

Вид контролю – залікАнотація навчальної дисципліни

Мета вивчення “Основ біоетики” – ознайомити студентів з загально-методологічними, аксіологічними і правовими принципами побудови, функціонування і розвитку біоетики; розкриття змісту та історичних коренів біоетики як науки про моральність людської поведінки в суспільстві; переосмислення понять евтаназії, абортів, контрацепції, трансплантації органів; ставлення до осіб з алкогольною та наркотичною залежністю, ВІЛ-інфікованих тощо.Ключові теми

1. Предмет і основні завдання курсу “Основи біоетики”.

2. Історичні корені біоетики.

3. Права людини і біоетика.

4. Людське життя та його цінність.

5. Аборт – навмисне вбивство людської особи.

6. Невідповідність методів контрацепції природі людської особи та її гідності.

7. Біоетична проблема війни.

8. Самогубство і моральний закон.

9. Евтаназія – це не звільнення від страждань, а жорстоке вбивство.Історія української культури
Відповідальний за курс — старший викладач Купчак Т.З.

Назва вибіркового циклу — дисципліна вільного вибору

Кількість кредитів — 3 кредити

Кількість годин — 90 (лекції і практичні заняття)

Семестр викладання — 4

Форма контролю – залікАнотація навчальної дисципліни

Метою курсу «Історія української культури» є:

Ознайомити студентів із найбільшими здобутками української культури протягом усієї історичної еволюції від найдавніших часів до наших днів. класифікувати явища культури за їх історичною значимістю, національною приналежністю і стильовими особливостями, а також аналізувати перспективи розвитку української культури.Ключові теми

1. Історія української культури в системі гуманітарного знання.

2. Джерела формування української культури.

3. Культура Київської Русі та Галицько-Волинського князівства.

4. Культурні процеси України в ХІV – першій половині ХVІІ ст.

5. Культурне життя України в другій половині ХVІІ -ХVІІІ ст.

6. Українська культура ХІХ ст.

7. Специфіка національно-культурного процесу України у ХХ ст.

8. Національно-культурне відродження та культура України на сучасному етапі. Культурно-суспільне життя української діаспори.
Українське народознавство і фольклор

Відповідальний за курс — старший викладач Купчак Т.З.

Назва вибіркового циклу — дисципліна вільного вибору

Кількість кредитів — 3 кредити

Кількість годин — 90 (лекції і практичні заняття)

Семестр викладання — 4

Форма контролю – залік

Анотація навчальної дисципліни

Метою курсу “Народознавство і фольклор України” є:

- Синтез і систематизація знань з дотичних до народознавства наук: філософії, історії, теорії етносу, естетики, історії культури, фольклористики, етнографії та ін.

- Перегляд деяких стереотипних положень про народознавство і фольклор через призму сучасних наукових знань.

- Вивчення взаємодії народів (національних меншин) у контексті загальної етнічної мозаїки України.

- Осмислення прогностичних моделей буття України в умовах суперечливих процесів глобалізації та етнічного ренесансу.

Ключові теми

1. Предмет і завдання курсу «Народознавство і фольклор України» як навчальної дисципліни.

2. Етногенетичні процеси на теренах України: антропогенез, етногенез і культурогенез.

3. Генеза духовної культури українського народу та нацменшин.

4. Генеалогія роду.

5. Астрономічні знання та роль календаря в етнічному бутті народу.

6. Фольклор України. Усна народна творчість: прозова і поетична.

7. Пісенна фольклористика України

8. Музично-танцювальна фольклористика України.

ОСНОВИ МІЖОСОБИСТІСНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Відповідальний за курс — доц. Смолінська О.Є.

Назва вибіркового циклу — дисципліна вільного вибору

Кількість кредитів — 3 кредити

Кількість годин — 90 (лекції, практичні заняття)

Семестр викладання — 5

Форма контролю – залік

Анотація навчальної дисципліни

Мета вивчення “Основ міжособистісної комунікації” — формування комунікативних компетентностей особистості студента; підготовка до здійснення ефективних ділових та особистих комунікацій; надання практичної допомоги в розвитку комунікативності.

Ключові теми:

1. Основи комунікативного процесу.

2. Спілкування як основний комунікативний процес.

3. Ділові комунікації.

4. Особливості комунікації в міжособистісних стосунках.

5. Вплив як результат комунікацій.Культурологія
Відповідальний за курс — старший викладач Купчак Т.З.

Назва вибіркового циклу — дисципліна вільного вибору

Кількість кредитів — 3 кредити

Кількість годин — 90 (лекції і практичні заняття)

Семестр викладання — 5

Форма контролю – залікАнотація навчальної дисципліни

Метою курсу «Культурологія» є:

- формування навичок грамотного використання культурної спадщини;

- виховання потреб у правильній соціально-культурній самоідентифікації людини, а через неї й суспільства в цілому;

- утвердження національної, культурної, соціальної й релігійної толерантності (терпимості до чужих думок, вірувань, поведінки) як природної норми суспільної свідомості;

- виховання культурою через занурення людини в її багатовимірний простір.

Ключові теми

1. Поняття культури. Регіональна типологія світової культури.

2. Культура первісного суспільства.

3. Культура давніх цивілізацій.

4. Антична культура. Значення Візантійської культури.

5. Культура західноєвропейського середньовіччя.

6. Культура доби Відродження.

7. Наукова революція ХVІІ ст. та формування світоглядних засад культури Нового часу.

8. Духовна культура епохи Просвітництва. Особливості європейської культури XIX ст.

9. Культура ХХ ст. та культурна ситуація постмодерної доби.Лідерство та організаційна поведінка
Відповідальний за курс — ас. Гніт Л. М.

Назва вибіркового циклу — дисципліна вільного вибору

Кількість кредитів — 3 кредити

Кількість годин — 90

Семестр викладання — 6

Форма контролю – залік


Мета вивчення дисципліни — виробити навички вивчення індивідуально-психологічних характеристик особистості, її мотивації і ставлення до різних складових трудового процесу, вертикальних і горизонтальних комунікацій та міжособистісних стосунків, тенденцій організаційного розвитку та реакцій на зміни, що відбуваються. Це дає змогу ідентифікувати, зрозуміти й спрогнозувати людську поведінку в конкретних ситуаціях, формувати організаційну культуру та сприяти формуванню лідерських задатків особистості.

Ключові теми

 • Лідерство та менеджмент.

 • Самоменеджмент.

 • Роль етики у менеджменті, лідерстві і прийнятті рішень.

 • Комунікація.

 • Влада. Джерело влади в організаціях.

 • Переговори.

 • Створення команди та формування командних рішень.

 • Організаційна культура.

 • Мотивування та результативність організації.

ОСНОВИ НАУКОВОГО МОВЛЕННЯ
Відповідальний за курс — доц. Смолінська О.Є.

Назва вибіркового циклу — дисципліна вільного вибору

Кількість кредитів — 3 кредити

Кількість годин — 90

Семестр викладання — 6

Анотація навчальної дисципліни

Мета вивчення “Основ наукового мовлення” - розвиток комунікативних компетентностей майбутніх науковців; практична підготовка до реалізації студентами різних форм наукової діяльності: участі у конференціях, підготовки публікацій, написання курсових, дипломних, магістерських робіт.

Ключові теми

1. Предмет і основні завдання курсу “Основи наукового мовлення”.

2. Науковий стиль мовлення в сучасній українській літературній мові.

3. Терміни в науковому мовленні.

4. Морфологічні особливості наукових текстів.

5. Основні риси синтаксису наукового мовлення

6. Стилістика наукових текстів.

7. Усне мовлення у науковій сфері.Вибіркові дисципліни кафедри історії України та економічної теорії
Банківське кредитування

Кількість кредитів: 3

Кількість годин (лекції +практичні): 90 (18+18)

Передуючі дисципліни: «Основи економічної теорії», «Макроекономіка», «Гроші і кредит»

Відповідальний за курс: к.е.н., доцент Кушнір Леся Павлівна

Анотація. Проблему кредитних відносин необхідно вирішувати на макро- і мікроекономічному рівнях шляхом розвитку і вдосконалення кредитної системи та процесу кредитування, спрямованого у сферу аграрного виробництва. Розвитку аграрного сектора економіки України в першу чергу сприятиме забезпечення сільськогосподарських підприємств необхідними фінансовими ресурсами. У процесі навчання студенти вивчать механізми здійснення банківської кредитної діяльності, форми та види забезпечення банківських кредитів для сільськогосподарських підприємств та ще багато чого цікавого.

Мета дисципліни – сформувати у студентів систему теоретичних знань та практичних навичок у сфері кредитних взаємовідносин, що виникають між банками і позичальником.

Тематика курсу:

 • Сучасна банківська система України

 • Механізми здійснення банківської кредитної діяльності

 • Кредитні, вексельні та інвестиційні операції банків

 • Нетрадиційні банківські операції та послуги у сфері аграрного виробництва

 • Форми та види забезпечення банківських кредитів для сільськогосподарських підприємств

 • Кредитні ризики банку

 • Банківський моніторинг кредитування сільськогосподарських підприємств

Пропонований семестр: 7 семестр

Вид контролю: залік

Етнографія України

Кількість кредитів: 3

Кількість годин (лекції +практичні): 90 (18+18)

Передуючі дисципліни: «Історія України та цивілізаційний процес», «Філософія»

Відповідальний за курс: к.і.н., в.о. доцента Войтович Надія Миколаївна

Анотація. Дослідження історії України безпосередньо пов’язане з вивченням її народної культури, звичаїв, обрядів, традицій, тобто всього комплексу традиційного життя українського суспільства. Адже не знаючи, а тим паче не зберігаючи власних національних традицій ми не станемо нацією з чітко вираженою етнічною самосвідомістю та гордістю за приналежність саме до українського етносу. У процесі навчання досліджуватиметься не офіційна історія, а історія простого народу та повсякденні прояви його життя.

Мета дисципліни – ознайомлення із традиційною культурою та побутом українців, основами історико-етнографічного районування України; дослідження основних галузей народної духовної культури – громадського побуту, календарної та родинної обрядовості, народних знань та демонології.

Тематика:

 • Історико-етнографічне районування України

 • Традиційна українська громада та її побут

 • Календарна обрядовість українців

 • Сімейні обряди (родильні, весільні, поминальні).

 • Дошлюбне спілкування молоді. Вечорниці. Обряд «комора».

 • Традиційний шлюб і сім'я. Місце та роль жінки у традиційному українському суспільстві.

 • Народна демонологія українців.

Пропонований семестр: 4 семестр

Вид контролю: залік

Українська родина

Кількість кредитів -3

Кількість годин – 90 (16+16)

Відповідальний за курс: к.і.н., доцент Бежук О.М.

Анотація: Родина та сім’я має максимальні можливості порівняно з іншими соціальними інститутами для поступового залучення людини до традиційних історичних цінностей, виконання соціальних ролей, становлення емоційної компетентності громадян. Саме через це соціальне середовище, в якому перебуває людина, набуваючи знання, досвід і практичні вміння для налагодження стосунків з іншими людьми є сьогодні дуже актуальним. Адже майбутнє нашої держави залежатиме від змісту цінностей, що закладаються у світоглядні орієнтири молодих людей, а також від того, наскільки духовність стане основою їх життя.

Мета: Виховання молоді в традиціях української родини, їх підготовка до сімейного життя завжди була і є однією з найважливіших проблем у житті суспільства. Головним завданням цієї роботи є набуття теоретичних знань, формування сучасних уявлень і поглядів на шлюб, формування моральних та ціннісних орієнтирів, переконань у сфері сімейної політики.

Семестр: 6

Контроль: залік.


Краєзнавство та історія Львова

Кількість кредитів – 3

Кількість годин (лекції +практичні): 90 (20+20)

Передуючі дисципліни: «Історія України та цивілізаційний процес», «Культурологія»

Відповідальний за курс: к.і.н., доцент Бежук Ольга Миколаївна

Анотація: Необхідність у вивченні зазначеної дисципліни зумовлена глобалізаційними процесами сьогодення, що асимілюють історію національних меншин та їхніх регіонів. Львів як столиця Галицько-Волинської держави -спадкоємиці Київської Русі багатий на історичні факти, визначних персоналій, це- політичний та культурний П“ємонт української нації. Вивчення історії міста та історії Галицької землі сприятиме підвищенню національної свідомості молоді, розширить їх знання щодо історії розселення західних регіонів, етнічні та культурні особливості народів, що населяли Львів: українців, поляків, євреїв, вірменів, німців. Такий підхід у вивченні історії краю є визначальним у Східній та Західній Європі, де на порядок денний виноситься історія ментальності та соціальна історія.

Мета: зацікавити студентство історією Львова та краю, від часів заснування міста та передмість до сьогоднішнього дня з наголосом на західних Європейських традиціях в усіх соціальних та культурних апектах діяльності.

Тематика:

 1. Геополітичні особливості Львова, перші поселення на його територіях.

 2. Розвиток міста за часів Київської Русі та Галицько-Волинської держави.

 3. Соціальний склад населення Львова, їх розселення, побут, заняття, традиції.

 4. Львів- столиця ЗУНРу, українсько-польська війна.

 5. Міжвоєнна історія Львова, Львів- батярське місто.

 6. Доля населення Львова у часи ІІ світової війни.

 7. Культурні та економічні особливості західних регіонів: Лемківшина, Гуцульщина, Посяння, Волинський край, Закарпаття

Пропонований семестр: 6 семестр Вид контролю: залік

ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ КАФЕДРИ ПУПЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ
Зовнішнє моделювання бізнес-процесів

Кількість кредитів: 3,0

Кількість годин (лекції +практичні): 90 (16+32)

Передуючі дисципліни: «Економічна інформатика», «Інформаційні системи і технології»

Відповідальний за курс: в.о.доцента Матвеєва М.П.

Анотація. Завданнями, що мають бути вирішені у процесі викладання дисципліни, є теоретична та практична підготовка майбутніх спеціалістів з наступних питань: бізнес-процеси; сучасні інформаційні технології та їх вплив на бізнес-процеси; методи моделювання бізнес-процесів; технологія організації роботи з вдосконалення бізнес-процесів на підприємстві; оцінка залежності ефективності бізнес-процесів від способів їх організації; проектування нових бізнес-процесів; впровадження нових бізнес-процесів у роботу підприємства; керування бізнес-процесами.
Мета вивчення дисципліни — формування у майбутніх менеджерів системи знань та умінь для аналізу і моделювання діяльності підприємств і організацій, стратегічного прогнозування перспектив розвитку, управління бізнес-процесами підприємств.

Тематика:

 • Методологія бізнес-процесів

 • Теоретичні основи бізнес-систем

 • Процесний підхід до управління

 • Методологія IDEF, ARIS, VAD, DFD

 • Структури бізнес-систем

 • Стандарти моделювання бізнес-процесів

 • Удосконалення бізнес-систем


Пропонований семестр: 5 семестр

Вид контролю: залік

Антикризове управління

Кількість кредитів: 3,0

Кількість годин (лекції +практичні): 90 (16+16)

Передуючі дисципліни: «Менеджмент та адміністрування», «Зовнішнє моделювання бізнес-процесів»

Відповідальний за курс: в.о.доцента Матвеєва М.П.

Анотація. Завданнями, що мають бути вирішені у процесі викладання дисципліни, є підготовка майбутніх спеціалістів з питань: розпізнавання кризових явищ; прогнозування наслідків розвитку кризових явищ та їх впливу на результати діяльності підприємства; визначення можливостей запобігання кризи та пом’якшення її наслідків; забезпечення функціонування підприємства в умовах криз, зокрема локальної, системної та стратегічної; ліквідація наслідків кризи або ліквідація підприємства, в тому числі за процедурою банкрутства; розвиток підприємства на новій основі, якщо кризу вдалося подолати.

Мета вивчення дисципліни — є формування у майбутніх менеджерів системи знань та умінь для розпізнавання та діагностики кризових явищ, прогнозування розвитку кризових явищ та впливу на результати діяльності підприємства, визначення можливостей запобігання та забезпечення функціонування підприємства в умовах кризи, ліквідація наслідків кризи, прийняття та впровадження антикризових управлінських рішень.

Тематика:

 • Життєвий цикл підприємства. Криза, як одна з фаз життєвого циклу.

 • Кризові явища у виробничих системах.

 • Стійкість розвитку підприємства.

 • Види кризи: криза збуту, криза постачання, виробничо-технологічна криза, організаційна криза, фінансова криза.

 • Заходи антикризового управління.

 • Антикризове управління в процесі банкрутства

 • Інновації в антикризовому управлінні.

Пропонований семестр: 6 семестр

Вид контролю: залік

Вибіркові дисципліни кафедри української та іноземних мов імені Якима Яреми
Поглиблене вивчення англійської мови

Кількість кредитів – 3

Кількість годин – 90

Кількість тижнів – 48

Відповідальний за курс – асистент Подоляк М.В.Передуючі дисципліни – Англійська мова за професійним спрямуванням

Анотація. Пропонований предмет для вивчення "Поглиблене вивчення англійської мови" містить перелік корисних та часто вживаних тем в повсякденному житті. Також дисципліна вивчатиме правила написання англійською мовою резюме, формального та неформального листування. Курс до вивчення передбачає перегляд цікавих коротких відео з інтернет ресурсу TED.

Мета – навчити студентів використовувати вивчені засоби мовлення у різних ситуаціях, розуміти носіїв мови, спілкуватися на покращеному рівні англійської мови (B2 level) та навчити правил формального та неформального листування та написання резюме англійською мовою.

Тематика:

 1. Теперішні часи. Вживання дієслів: to be, to have, to do, to make.

 2. Минулі часи. Канікули, щоденна рутина, відпочинок вдома, щоденні дії.

 3. Майбутні часи. Фізичний світ.

 4. Іменник і артикль. Слова для позначення часу, днів тижня. Їжа і напої. Упакування і частки. Злічуванні та незлічуванні іменники.

 5. Прикметник. Ступені порівняння прикметників. Прислівник. Одяг. Подорожування.

 6. Інфінітив і герундій. Освіта. Школа, університет та навчання.

 7. Пасивний стан і форма have something done. Частини тіла, хвороби, медицина.

 8. Речення з if, wish, had better, would rather. Сільська і міська місцевість.

 9. Модальні дієслова. Праця, робота в офісі.

 10. Правила утворення запитань з питальними словами. Прийменники місця, часу і дії. Тварини і фермерство.

 11. Написання формальних і неформальних листів, резюме, правила проходження співбесіди.

Пропонований семестр – від 2 семестру

Вид контролю – залік

Англійська термінологія за фахом

(ветеринарія, біотехнологія, маркетинг)

Кількість кредитів – 2

Кількість годин – 60

Кількість тижнів – 32

Відповідальний за курс – ст. викладач Ваврін Н.П.

Передуючі дисципліниАнглійська мова за професійним спрямуванням

Анотація. Пропонована навчальна дисципліна "Англійська термінологія за фахом (ветеринарія, біотехнологія, маркетинг)" містить текти з фахової літератури для читання, перекладу та реферування. Навчальний курс передбачає вивчення лексики у професійному мовленні, а також особливості використання різних граматичних форм, синтаксичні особливості професійних текстів. Курс включає перегляд коротких відео мовою носія.

Мета – навчити студентів володіти професійною англійською лексикою, мати чітке уявлення про терміни і їх раціональне використання.

Тематика:

 1. Спеціальна лексика. Професійні і наукові терміни.

 2. Особливості використання граматичних форм іменників і займенників у професійному мовленні.

 3. Особливості використання дієслівних форм.

 4. Синтаксичні особливості професійних текстів.

 5. Загальнонаукові та вузькоспеціальні терміни.

Пропонований семестр – від 3 семестру

Вид контролю – залік
Англійська мова для початківців

Кількість кредитів – 3

Кількість годин – 90

Кількість тижнів – 48

Відповідальний за курс – ст. викладач Лісько Л.О.

Анотація структура курсу ґрунтується на методичних засадах сучасного навчання іноземних мов, яке передбачає оволодіння студентами іншомовним спілкуванням шляхом формування та розвитку міжкультурної компетенції та її складових.

Метанавчити студентів використовувати вивчені засоби мовлення у різних ситуаціях, створювати просту мовну комунікацію та навчитись правильного написання біографії, резюме, анкет і т.д. англійською мовою.

Тематика:

1. Phonetics /фонетика/.

2. Spelling /правопис/.

3. Vocabulary /словник/.

4. Grammаr /граматика/ подаються на базі тем:

– Lifestile,

–Travelling,


 • Eating Out,

 • An Offer,

 • Environmental Problems.

Пропонований семестр – від 2 семестру

Вид контролю – залік

Німецька мова

Кількість кредитів: 3,0

Кількість годин (практичні): 90 (72)

Передуючі дисципліни: «Німецька мова за професійним спрямуванням»

Відповідальний за курс: Зверюк Р.Я.

Анотація. Сучасні вимоги до підготовки кваліфікованого спеціаліста перш за все потребують від нього бути активним учасником всіх глобалізаційних процесів, тобто бути плідним учасником міжкультурної комунікації та мати необхідні комунікативні спроможності в сферах професійного та ситуативного спілкування в усній і письмовій формах, навички практичного володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, що обумовлена професійними потребами; та бути спроможним оволодіти новітньою фаховою інформацією через іноземні джерела. Все це підвищує попит на кваліфікованих випускників (фахівців), які вільно володіють іноземною мовою.

Мета даного курсу – формування необхідної комунікативної спроможності у сферах побутового та загальноосвітнього спілкування в усній і письмовій формах.

Завдання курсу: • набути навичок практичного володіння німецькою мовою в різних видах мовної діяльності в обсязі тематики;

 • одержувати новітню фахову інформацію через німецькомовні джерела;

 • використовувати мову для реальних цілей (користуватися монологічним та діалогічним мовленням).

Тематика:

 • Jugend (Молодь)

 • Kleidung (Одяг)

 • Mahlzeiten (Їжа)

 • Reisen (Подорожі)

 • Berufe (Професії)

 • Feste und Bräuche (Свята і звичаї)

 • Haus und Wohnung (Житло)

Пропонований семестр: від 3 семестру

Вид контролю: залік.

Поглиблене вивчення німецької мови

Кількість кредитів: 3,0

Кількість годин (практичні): 90 (72)

Передуючі дисципліни: «Німецька мова за професійним спрямуванням»

Відповідальний за курс: Зверюк Р.Я.

Анотація. Сучасні світові глобалізаційні процеси та тенденції економічного розвитку країн потребують навчання людини впродовж усього життя. Як вивчення, так і використання іноземних мов виходить далеко за межі обов’язкової загальної освіти та професійної підготовленості. Євроінтеграційні процеси в Україні та Болонський процес передбачають створення єдиної Єврозони вищої освіти задля забезпечення конкурентоспроможності українських фахівців у світі. Це вимагає від майбутніх фахівців певного рівня володіння іноземною мовою, яка повинна стати важливим елементом їхньої професійної підготовки.

Мета дисципліни навчити студентів іншомовному міжкультурному спілкуванню в типових комунікативних сферах та ситуаціях, що є важливими для студентів, і в межах передбаченої програмою тематики.

Досягнення цієї мети забезпечується формуванням і розвитком у студентів мовної компетенції, мовленнєвої компетенції, лінгвосоціокультурної компетенції та комунікативно-професійної компетенції.Тематика:

 • Freizeit (Вільний час)

 • Freundschaft und Liebe (Дружба і любов).

 • Aussehen. Schönheit und Mode (Зовнішній вигляд. Краса і мода)

 • Sport (Спорт)

 • Verkehr (Транспорт)

 • Wir lernen Fremdsprachen (Вивчення іноземних мов)

 • Umwelt (Навколишнє середовище)


Пропонований семестр: від 3 семестру

Вид контролю: залік.

Німецька фахова термінологія

Кількість кредитів: 3,0

Кількість годин (практичні): 90 (64)

Передуючі дисципліни: «Німецька мова за професійним спрямуванням»

Відповідальний за курс: Зверюк Р.Я.
Анотація. Сучасні вимоги до підготовки кваліфікованого спеціаліста потребують від нього бути плідним учасником міжкультурної комунікації та мати необхідні комунікативні спроможності у сфері професійного спілкування в усній і письмовій формах, навички практичного володіння іноземною мовою в обсязі тематики, що обумовлена професійними потребами; бути спроможним оволодіти новітньою фаховою інформацією через іноземні джерела. Курс німецької фахової термінології поглиблює знання студентів про актуалізацію спеціальних термінів у різних контекстах та формує комунікативні компетенції для адекватної поведінки в реальних ситуаціях академічної і професійної сфер.

Мета даного курсу – формування професійно орієнтованих комунікативних компетенцій (лінгвістичної, соціолінгвістичної і прагматичної) для забезпечення ефективного іншомовного спілкування.

Тематика:

 • Спеціальна лексика

 • Професійні і наукові терміни

 • Загальнонаукова та вузькоспеціальна термінологія

 • Синтаксичні особливості текстів професійного спрямування

 • Стилістичні особливості текстів професійного спрямування

 • Анотація та реферування текстів професійного спрямування


Пропонований семестр: від 3 семестру

Вид контролю: залік.
Ділова німецька мова

Кількість кредитів: 3,0

Кількість годин (практичні): 90 (72)

Передуючі дисципліни: «Німецька мова за професійним спрямуванням»

Відповідальний за курс : Зверюк Р.Я.
Анотація. Євроінтеграційні процеси в Україні та Болонський процес передбачають створення єдиної Єврозони вищої освіти задля забезпечення конкурентоспроможності українських фахівців у світі. Це вимагає від майбутніх фахівців певного рівня володіння іноземною мовою, яка повинна стати важливим елементом їхньої професійної підготовки.

Мета даного курсу – формування необхідної комунікативної спроможності у сфері ділового спілкування в усній і письмовій формах.

Завдання курсу: • засвоїти фахові мовні елементи для ділового спілкування;

 • володіти діловим спілкуванням німецькою мовою в типових ситуаціях;

 • вивчити основи ділового листування.

Тематика:

 • Візитна картка. Персонал фірми

 • Телефонна розмова з фірмою. Замовлення квитка на літак. Замовлення місця в готелі

 • Діловий лист. Митний і паспортний контроль. В аеропорту, на вокзалі

 • У готелі. Лист-запит. Проживання. Їжа

 • Влаштування на роботу. Огляд фірми. Лист-пропозиція.

 • Укладення договору

 • Види оплати, кошти, валюта, рахунок, купівля


Пропонований семестр: від 3 семестру

Вид контролю: залік.

Професійна наукова комунікація (українська мова)
Кількість кредитів – 3 кредити

Кількість аудиторних годин – 90

Відповідальний за курс – Тимочко М.М.
Анотація. Досконале володіння професійною науковою комунікацією, фаховою термінологією. Висока мовна наукова компетенція у галузі української ділової мови неможлива без знання загальних норм сучасної літературної мови. Велика увага приділяється проблемам культури мови, редагуванню, стильовим нормам. Досконале володіння офіційно-діловим стилем невід'ємне від опанування наукового стилю, що також враховано програмою курсу.

Мета вивчення „Професійна наукова комунікація (українська мова)” – розвиток комунікативних компетентностей майбутніх науковців; практична підготовка до реалізації студентами різних форм наукової діяльності: участі у конференціях, підготовки публікацій, написання курсових, дипломних, магістерських робіт.

Теми вибіркової навчальної дисципліни „Професійна наукова комунікація (українська мова)”

1. Предмет і основні завдання курсу „Професійна наукова комунікація (українська мова)”

2. Науковий стиль мовлення в сучасній українській літературній мові.

3. Терміни в науковому мовленні.

4. Морфологічні особливості наукових текстів.

5. Основні риси синтаксису наукового мовлення

6. Стилістика наукових текстів.

7. Усне мовлення в науковій сфері.

Пропонований семестр – від 5 семестру

Вид контролю – залік.Риторка і мистецтво фахового спілкування (українська мова)
Кількість кредитів – 3 кредити

Кількість аудиторних годин – 90

Відповідальний за курс – ст. викл. Тимочко М.М.

Анотація. Курс передбачає засвоєння основ риторичного мовлення, фахової термінології; підвищення культури мовлення, загального рівня володіння українською мовою; повторення складних випадків правопису. Кожне практичне заняття включає орфоепічний та орфографічний практикуми, лексико-граматичні завдання. Програму складено на основі чинного Правопису, праць із риторики, риторичного мистецтва мовлення, культури мовлення та деяких теоретичних положень з історії української літературної мови та її сучасного стану.

Мета вивчення „Риторка і мистецтво фахового спілкування (українська мова)” – оволодіти основами ораторського мистецтва, яке має два значення: 1) вид громадсько-політичної та професійної діяльності, мета якої – інформувати та переконувати аудиторію засобами живого слова; 2) високий ступінь майстерності публічного виступу, мистецьке оволодіння словом у професійній сфері.

Теми вибіркової навчальної дисципліни „Риторика і мистецтво фахового спілкування (українська мова)”

1. Публічний виступ як важливій засіб комунікації переконання.

2. Мистецтво аргументації у фаховому спілкуванні.

3. Презентація як різновид публічного мовлення.

4. Культура сприймання публічного виступу. Види запитань.

5. Мистецтво перемовин.

6. Збори як форма прийняття колективного рішення.

7. Мистецтво проведення нарад та дискусій.

Пропонований семестр – від 5 семестру

Вид контролю – залік.

Латинська мова для економістів
Кількість кредитів – 3

Кількість годин: 90 (практичних: 48 годин)

Передуючі дисципліни:

Відповідальний за курс: ст.викл. Карбовнік Іванна Володимирівна

Анотація. Латинська мова є професійною науковою мовою економістів усього світу, відтак є невід’ємною складовою мовної підготовки майбутніх фахівців даної галузі. Латинські і латинізовані грецькі слова складають основу субмови економіки.

Мета вивчення навчальної дисципліни – дати майбутнім фахівцям системні основи їх термінологічної грамотності, підготувати спеціалістів, здатних у своїй практичній і науковій діяльності свідомо і вільно використовувати професійну латинську термінологію. Навчальна дисципліна зорієнтована на вивчення тих лексичних, граматичних та словотвірних елементів, які формують терміни економіки .

Тематика:

1. Вступ. Фонетичні основи латинської субмови економіки.

2. Лексико-граматичні основи латинської економічної термінології та формування мовної компетенції студента. Іменник (nomen substantivum). Прикметник (nomen adjectīvum). Дієслово (verbum). Синтаксис простого речення.

3. Термінотворення. Способи словотвору: афіксація, складання основ. Греко-латинські еквіваленти іменників п’яти відмін, прикметників І та ІІ груп, кінцеві терміноелементи та їх роль у творенні термінів латинської субмови економіки.4. Герменевтика адаптованих текстів професійного та культурологічного характеру.

Пропонований семестр: від 2 семестру

Вид контролю: залік

Прискорений курс французької мови (друга іноземна мова)

Кількість кредитів – 3

Кількість годин – 90

Кількість тижнів

Передуючі дисципліни – Англійська, німецька мови за професійним спрямуванням

Анотація – Пропонований предмет для вивчення "Прискорений курс французької мови (друга іноземна мова)" містить перелік корисних та часто вживаних тем в повсякденному житті. Також дисципліна вивчатиме правопис, основний лексичний матеріал для формального та неформального спілкування. Курс до вивчення передбачає перегляд цікавих коротких відео з інтернет ресурсу TED, слухання аудіозаписів з дисків CD.

Мета – Навчити студентів правил читання, користування французько-українським словником, використовувати вивчені засоби мовлення у різних ситуаціях, розуміти носіїв мови, спілкуватися на початковому рівні французької мови та навчити основних правил формального та неформального спілкування французькою мовою.

Тематика:

 1. Фонетика. Правила читання. Правопис.

 2. Порядок слів у розповідному реченні. Питальні форми. Інверсія.

 3. Іменник і артиклі. Слова для позначення часу, днів тижня. Їжа і напої.

 4. Прикметник. Ступені порівняння прикметників. Прислівник. Одяг. Подорожування.

 5. Дієслово. Три групи дієслів. Теперішній час. Освіта. Школа, університет та навчання.

 6. Минулі часи. Частини тіла, хвороби, медицина.

 7. Майбутні часи. Сільська і міська місцевість.

 8. Утворення заперечної форми дієслова. Праця, робота в офісі.

 9. Числівник. Прийменники місця, часу і дії. Тварини.

 10. Присвійні прикметники та присвійні займенники. Написання формальних і неформальних листів, резюме.

Пропонований семестр – від 2 семестру

Вид контролю – залік
Каталог: images -> doc
doc -> Агропромисловий комплекс, лісове І садово-паркове господарство, ветеринарія
doc -> Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Практична робота на пк»
doc -> Програмами rita, Фондом «Освіта для демократії»
doc -> М. П. Драгоманова освіта І наука 2015 Матеріали звітно-наукової конференції студентів 27-30 квітня 2015 року Київ вид-во нпу імені М. П. Драгоманова 2015
doc -> Програма стажування складається з таких елементів: 360 mirror; план розвитку лідерства; коучинг; щорічний саміт
doc -> “Співець душі народної: творчі обрії Івана Карпенка-Карого (Тобілевича)”
doc -> Методичні вказівки для студентів І курсу медичного факультету денної форми навчання з «Історії України та української культури»


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Каталог вибіркових дисциплін програми підготовки бакалаврів факультету економіки та менеджменту iconРозвиток форм та методів сучасного менеджменту, економіки І права в умовах глобалізації том 1 5-7 квітня 2016 року м. Дніпропетровськ
Розвиток форм та методів сучасного менеджменту, економіки І права в умовах глобалізації (Т1)
Каталог вибіркових дисциплін програми підготовки бакалаврів факультету економіки та менеджменту iconТексти лекцій
Навчальна дисципліна «Практична стилістика» входить до програми професійної підготовки студентів-бакалаврів І є важливим структурним...
Каталог вибіркових дисциплін програми підготовки бакалаврів факультету економіки та менеджменту iconМетодичні вказівки та тестові завдання для проведення комплексного кваліфікаційного державного іспиту
З дисциплін освітньо-професійної програми підготовки фахівця рівня магістр на базі підготовки рівня бакалавр
Каталог вибіркових дисциплін програми підготовки бакалаврів факультету економіки та менеджменту iconПрограма з підготовки та складання вступного випробування з дисциплін "Маркетинг", "Основи менеджменту"
Менеджмент організацій І адміністрування (за видами економічної діяльності)” освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” / Укл проф....
Каталог вибіркових дисциплін програми підготовки бакалаврів факультету економіки та менеджменту iconФ. Кафки “Перевтілення
Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів І природокористування України “Бобровицький коледж економіки та менеджменту...
Каталог вибіркових дисциплін програми підготовки бакалаврів факультету економіки та менеджменту iconРобоча програма з курсу " Загальна теорія політики " для студентів факультету політико-інформаційного менеджменту спеціальності "
Вступ до політології”, що включений до більшості навчальних планів підготовки фахівців з політології. Така структура курсу дає змогу...
Каталог вибіркових дисциплін програми підготовки бакалаврів факультету економіки та менеджменту iconРобоча програма навчальної дисципліни соціологія праці ( назва навчальної дисципліни) рівень вищої освіти
Підпис голови нмк (для дисциплін загальної підготовки та дисциплін професійної підготовки за спеціальністю) або завідувача випускової...
Каталог вибіркових дисциплін програми підготовки бакалаврів факультету економіки та менеджменту iconРобоча програма навчальної дисципліни основи демографії ( назва навчальної дисципліни) рівень вищої освіти
Підпис голови нмк (для дисциплін загальної підготовки та дисциплін професійної підготовки за спеціальністю) або завідувача випускової...
Каталог вибіркових дисциплін програми підготовки бакалаврів факультету економіки та менеджменту iconПрограма нормативної навчальної дисципліни «культура наукової української мови» підготовки
Розробник програми: Попова Ольга Іванівна, к п н., доцент кафедри української мови та методики викладання фахових дисциплін


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка