Книжкова палата україни імені івана федороваСторінка1/13
Дата конвертації10.03.2018
Розмір2 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА

"КНИЖКОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ

імені ІВАНА ФЕДОРОВА"

Національна

бібліографія України

ЛІТОПИС


АВТОРЕФЕРАТІВ

ДИСЕРТАЦІЙ

Державний бібліографічний покажчик України
№ 2
(1241—2160)

Виходить щоквартально

Видається з 1999 року

Київ • 2007

IVAN FEDOROV

BOOK CHAMBER OF UKRAINE

STATE RESEARCH INSTITUTION

National


bibliography of Ukraine

CHRONICLE OF

DISSERTATION

SYNOPSES


State bibliographic

index of Ukraine


№ 2
(1241—2160)

Issued quarterly

Published since 1999

Kyiv • 2007Національна бібліографія України

Серія заснована в 1999 р.


Виходить щоквартально

Видається з 1999 року

Укладачі: Кочупалова Віта Олександрівна,Мангова Лідія Олегівна

Редагування М.І.Давиденко

Коректура О.П.Дубовик

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 3730 від 17.03.99


Підп. до друку 10.07.2007. Формат 60х84/16. Папір офсет.

Ум. друк. арк. 6,61. Обл.-вид. арк. 8,16.

Тираж 233 пр. Зам. № 75.

Засновник, редакція і видавець

Державна наукова установа

"Книжкова палата України імені Івана Федорова"

02660 Київ-94, просп. Ю.Гагаріна, 27.

Тел. 292-30-11.


З питань придбання звертатись за тел. 292-02-94.

Виготівник

ТОВ "Видавництво Аратта"

02660 Київ-94, просп. Ю.Гагаріна, 27.

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб’єктів

видавничої справи ДК № 1107 від 06.11.2002.


© Книжкова палата України, 2007


ЗМІСТ
0 Загальний відділ 5

00 Загальні питання науки та культури 5

070 Газети. Преса. Журналістика 7

1 Філософські науки. Психологія 7

2 Релігія. Теологія (Богослов’я) 11

3 Суспільні науки. 12

311 Статистика як наука. Теорія статистики. Статистичні методи 13
316 Соціологія 13
32 Політика. Політологія 14
33 Економіка. Економічні науки 15
34 Право. Юриспруденція 18
35 Державне адміністративне управління. Військова справа 24

37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля 26

39 Етнологія. Етнографія. Звичаї. Традиції. Спосіб життя.

Фольклор 34

5 Математика та природничі науки. Загальні питання фізико-

математичних, природничих та хімічних наук 34

51 Математика 35
  1. Астрономія. Астрофізика. Дослідження космічного простору.
Геодезія 38
53 Фізика 38
54 Хімія. Кристалографія. Мінералогія 41
55 Геологія. Науки про Землю 43
57 Біологічні науки 44

  1. Ботаніка 47

  2. Зоологія 48

  1. Прикладні науки. Медицина. Техніка 48

61 Медичні науки. Охорона здоров’я 48
62 Інженерна справа. Техніка в цілому 65

  1. Сільське господарство. Лісове господарство. Мисливство.

Рибне господарство 75

64 Домоведення. Комунальне господарство. Служба побуту 81

66 Хімічна технологія. Хімічна промисловість. Споріднені галузі 83

67/68 Різні галузі промисловості та ремесла 85  1. Будівельна промисловість. Будівельні матеріали.

Будівельно-монтажні роботи 86

  1. Мистецтво. Декоративно–прикладне мистецтво. Фотографія. Музика.

Театр. Ігри. Спорт 86

  1. Мова. Мовознавство. Лінгвістика. Художня література.

Літературознавство 90

81 Лінгвістика. Мовознавство. Мови 90

82 Художня література. Літературознавство 91

9 Географія. Біографії. Історія 94
902/904 Археологія. Передісторія. Археологічні пам'ятки 94

  1. Географія. Географічні дослідження Землі й окремих країн.

Подорожі. Регіональна географія 94

93/94 Історія 95

Іменний покажчик 100

Географічний покажчик 109

*Передмова – див. № 1 "Літопису авторефератів дисертацій"

0 ЗАГАЛЬНИЙ ВІДДІЛ


00 Загальні питання науки та культури

001 Наука та знання в цілому. Наукознавство.
Організація розумової праці


На ступінь кандидата

1241. Щебетюк Н.Б. Українська академія сільськогосподарських наук: становлен­ня та діяльність (1956—1962 рр.): Автореф. дис. ... канд. іст. наук: (07.00.07) / Укр. акад. аграр. наук, Держ. наук. с.-г. б-ка. — К., 2007. — 22 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв) та в підрядк. прим. — [2007-0594 A] УДК 001.32:63](477)“1956/1962”004 Інформаційні технології. Комп'ютерна наука і технологія. Інтернет

На ступінь доктора

1242. Опанасенко В.М. Архітектурно-структурна організація, розробка і застосу­вання реконфігурованих пристроїв на базі ПЛІС: Автореф. дис. ... д-ра техн. наук: (05.13.05) / НАН України, Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова. — К., 2007. — 32 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—29 (48 назв). — [2007-0347 A] УДК 004.274На ступінь кандидата

1243. Ахмед Хусні Улеян Аль Таразі. Моделі оцінки та методи забезпечення функціональної безпеки інформаційно-управляючих систем з урахуванням помилок конт­ролю: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.13.06) / Нац. аерокосміч. ун-т ім. М.Є.Жуковсь­кого "Харк. авіац. ін-т". — Х., 2007. — 21 с. включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — [2007-0016 A] УДК 004.052

1244. Гладких Т.В. Верифікація динамічних параметрів електронних пристроїв на основі К-значного моделювання: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.13.05) / Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2007. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — [2007-0110 A] УДК 004.415.5

1245. Гордєєв О.О. Моделі, методи та інформаційна технологія оцінки якості про­грамного забезпечення на основі профілювання та засіву дефектів: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.13.06) / Нац. аерокосміч. ун-т ім. М.Є.Жуковського "Харк. авіац. ін-т". — Х., 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — [2007-0122 A] УДК 004.415.5.05

1246. Калита Н.І. Моделі та інструментальні засоби автоматизованого управління поведінкою соціальних груп: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.13.06) / Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2007. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — [2007-0199 A]

УДК 004.942+681.5

1247. Карпінський Б.З. Пристрої потокового шифрування підвищеної стійкості
до спеціальних впливів: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.13.05) / Терноп. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2007. — 20, [1] с., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19
(22 назви). — [2007-0202 A] УДК 004.3

1248. Кльоц Ю.П. Методи та засоби безсловникового тестування цифрових сис­тем: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.13.13) / М-во пром. політики України, Держ. п-во "Наук.-вироб. корпорація "Київ. ін-т автоматики". — К., 2007. — 20 с.: іл. — Біблі­огр.: с. 16—18 (16 назв). — [2007-0849 A] УДК 004.3:004.891.3

1249. Ліпінський О.Ю. Оптоелектронні високоточні операційні пристрої дискрет­ної обробки сигналів: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.13.05) / Нац. техн. ун-т Ук­раїни "Київ. політехн. ін-т". — К., 2007. — 23 с.: іл. — Бібліогр.: с. 20—21 (9 назв). — [2007-0744 A] УДК 004:621.39

1250. Манжос Ю.С. Семантичні моделі, методи та інформаційна технологія підви­щення надійності програмного забезпечення інформаційно-управляючих систем: Авто­реф. дис. ... канд. техн. наук: (05.13.06) / Нац. аерокосміч. ун-т ім. М.Є.Жуковського "Харк. авіац. ін-т". — Х., 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — [2007-0292 A] УДК 004.415.5.05

1251. Михайлова Т.В. Підвищення ефективності кластерних обчислювальних сис­тем на основі аналітичних моделей: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.13.13) / Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". — Донецьк, 2007. — 21 с., включ. обкл.: іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (19 назв). — [2007-0773 A] УДК 004.4

1252. Мутасім Якуб Ешхак Абу Шабан. Оптоелектронні образні нейроподібні мережі око-процесорного типу: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.13.13) / Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2007. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — [2007-0780 A] УДК 004.45

1253. Одокієнко С.М. Комп’ютерна реалізація непараметричних моделей динаміч­них об'єктів: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (01.05.02) / Черкас. держ. технол. ун-т. — Черкаси, 2007. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — [2007A] УДК 004.94

1254. Омельчук Л.Л. Аксіоматичні системи специфікацій програм над номінатив­ними даними: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.05.01) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев­ченка. — К., 2007. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). — [2007-0886 A]

УДК 004

1255. Песчаненко В.С. Методи комп'ютерної алгебри та символьних перетворень при проектуванні математичних систем учбового призначення: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (01.05.03) / Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України. — К., 2007. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — [2007-0370 A] УДК 004.421256. Шапорін Р.О. Моделі та методи проектування комунікаційних систем комп'ю­терних мереж масштабу підприємства: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.13.12) / Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2007. — 22 с.: іл. — Бібліогр.: с. 19—20 (11 назв). — [2007-0571 A] УДК 004.732

1257. Шевченко М.В. Моделі та інформаційна технологія розвитку та реінжи­нірингу просторово-розподіленої комп'ютерної мережі організації: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.13.06) / Нац. аерокосміч. ун-т ім. М.Є.Жуковського "Харк. авіац. ін-т". — Х., 2007. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — [2007-0579 A] УДК 004.725.7005 Управління. Менеджмент. Конторська справа. Сертифікація

На ступінь доктора

1258. Чернов С.К. Ефективні організаційні структури в управлінні програмами розвитку наукомістких підприємств: Автореф. дис. ... д-ра техн. наук: (05.13.22) / Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. — Миколаїв, 2007. — 43 с.: іл. — Біблі­огр.: с. 34—40 (61 назва). — [2007-0551 A] УДК 005.935На ступінь кандидата

1259. Борзенко-Мірошніченко А.Ю. Моніторинг якості освітніх проектів на основі моделей системної динаміки: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.13.22) / Київ. нац.


ун-т буд-ва і архітектури. — К., 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — [2007-0627 A] УДК 005.85:005.6

1260. Молоканова В.М. Інструменти управління реалізацією інноваційних проек­тів в умовах діючого підприємства: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.13.22) / Київ. нац. ун-т буд-ва та архіт. — К., 2007. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—17. — [2007-0777 A]

УДК 005.8

1261. Процик І.С. Мотивування керівників в системі управління підприємством: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2007. — 25 с., включ. обкл.: табл. — Бібліогр.: с. 19—22 (21 назва). — [2007-0406 A]

УДК 005.32:331.101.3

1262. Хтей Н.І. Формування системи логістичного обслуговування клієнтів промис­лового підприємства в ланцюгу поставок: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2007. — 24 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (13 назв). — [2007-0541 A] УДК 005.932:658.818

1263. Чижова Т.В. Інноваційна стратегія реформування житлово-комунального господарства: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.02.02) / НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. — Одеса, 2007. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—12 (12 назв). — [2007-0557 A] УДК 005.342:64

007 Діяльність і організація: загальна теорія інформації, комунікацій
та управління (кібернетика)


На ступінь кандидата

1264. Гученко М.І. Методи і моделі підготовки операторів рухомих об’єктів


в автоматизованих навчальних системах: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.13.06) / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 2007. — 32 с.: іл. — Бібліогр.: с. 27—29
(35 назв). — [2007-0659 A] УДК 007.51

070 Газети. Преса. Журналістика

На ступінь доктора

1265. Гоян О.Я. Комерційна радіожурналістика в Україні: становлення, розвиток, перспектива: Автореф. дис. ... д-ра філол. наук: (10.01.08) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 36 с. — Бібліогр.: с. 31—33 (32 назви та в підрядк. прим). — [2007-0826 A] УДК 070:621.396.71На ступінь кандидата

1266. Залізняк Ю.Б. Етичний інтелектуалізм публіцистики Івана Дзюби та Вацла­ва Гавела: Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.01.08) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчен­ка, Ін-т журналістики. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — [2007-0679 A]

УДК 070:82-92

1267. Ковпак В.О. Українська спортивна періодика Галичини 20—30-х рр. ХХ ст.: історико-функціональний аспект і проблемно-тематичні домінанти: Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.01.08) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — [2007-0218 A] УДК 070:796](477.83/.86)“192/193”

1268. Романюк С.Д. Публіцистична та редакторсько-видавнича діяльність Олек­сандра Барвінського: Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.01.08) / Київ. нац. ун-т
ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. — К., 2007. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — [2007-0422 A] УДК 070.4(092)

1269. Хітрова Т.В. Типологічні особливості періодичної преси Запорізького краю (1904—1920 рр.): Автореф. дис. ... канд. філол. наук: (10.01.08) / Київ. нац. ун-т ім. Та­раса Шевченка, Ін-т журналістики. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — [2007-0531 A] УДК 070.325(477.64)“1904/1920”1 ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ. ПСИХОЛОГІЯ

1/14 Філософія

На ступінь доктора

1270. Гаврилов М.І. Філософія демократичної державності: Автореф. дис. ... д-ра філософ. наук: (09.00.03) / Дніпропетр. нац. ун-т. — Дніпропетровськ, 2007. — 32 с. — Бібліогр.: с. 27—29 (34 назви). — [2007-0822 A] УДК 101.1:342.5

1271. Карпенко І.В. Філософська рецепція повсякденності в просторі культури: Автореф. дис. ... д-ра філос. наук: (09.00.04) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2007. — 36 с. — Бібліогр.: с. 30—33 (19 назв). — [2007-0695 A] УДК 130.3

1272. Сторіжко Л.В. Філософські інтерпретації проблеми несвідомого в контексті фройдистської та неофройдистських парадигм: Автореф. дис. ... д-ра філософ. наук: (09.00.05) / Ін-т філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України. — К., 2007. — 30 с. — Бібліогр.: с. 26—27 (21 назва). — [2007-0470 A] УДК 1(091)На ступінь кандидата

1273. Базалук О.О. Екзистенціально-філософський аналіз феномену життя в за­хідноєвропейській філософії кінця XIX — першої половини ХХ століття: Автореф.


дис. ... канд. філос. наук: (09.00.05) / Дніпропетр. нац. ун-т. — Дніпропетровськ, 2007. — 38 с. — Бібліогр.: с. 32—34 (37 назв). — [2007-0612 A] УДК 141.142:141.32

1274. Байрамова О.В. Знання у змісті свідомості: соціально-філософський аспект: Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: (09.00.03) / Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д.Ушинсь­кого. — Одеса, 2007. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — [2007-0806 A] УДК 130.1

1275. Горгота О.Б. Методологія історико-філософського дослідження: від раціона­лістичного монізму Г.В.Ф. Гегеля до комунікативного плюралізму К. Ясперса: Автореф. дис. ... канд. філос. наук: (09.00.05) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 17 с., включ обкл. — Бібліогр.: с. 14 (8 назв). — [2007-0654 A] УДК 1(091)

1276. Любасюк Т.І. Містичне спрямування духовної практики християнського Се­редньовіччя: Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: (09.00.05) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 15 (7 назв). — [2007-0747 A]

УДК 133.2“04/14”:27-9

1277. Неня Г.О. Містичні досвід і практика в концепції обоження (історико-філо­софський аналіз традиції ісихазму): Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: (09.00.05) / Ін-т філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України. — К., 2007. — 15 с. — Бібліогр.: с. 12—13


(6 назв). — [2007-0784 A] УДК 1(01)

1278. Осокіна Ю.С. Відповідальність соціального суб’єкта: філософський аналіз: Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: (09.00.03) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — [2007-0887 A] УДК 1:316.47

1279. Пастушенко Л.А. Історико-філософська спадщина Петра Кудрявцева: Авто­реф. дис. ... канд. філософ. наук: (09.00.05) / Ін-т філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — [2007-0895 A] УДК 1(477)“18/19”

1280. Прокопенко А.Л. Освіта як чинник соціальних змін (методичний аспект): Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: (09.00.03) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — [2007-0403 A] УДК [101:316.3]:37

1281. Шаповал О.Г. Екзистенційні тенденції української культури в європейсько­му контексті: Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: (09.00.12) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Ка­разіна. — Х., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — [2007-0568 A]

УДК 141.32:130.3](477)111.852 Естетика (об'єктивна та суб'єктивна)

На ступінь кандидата

1282. Доній Н.Є. Ціннісна динаміка масової культури: Автореф. дис. ... канд. філо­соф. наук: (09.00.08) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 16 с. — Біблі­огр.: с. 14 (8 назв). — [2007-0161 A] УДК 111.852159.9 Психологія

На ступінь кандидата

1283. Башмакова О.В. Емоційні та психосоціальні чинники ставлення до здоров'я: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: (19.00.01) / Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2007. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — [2007-0031 A] УДК 159.942:613.86

1284. Василенко С.В. Психологічне забезпечення діяльності операторів радіолока­ційних станцій в особливих умовах: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: (19.00.09) / Ун-т цивіл. захисту України. — Х., 2007. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — [2007-0815 A] УДК 159.9:007.51:621.396.96

1285. Гірняк А.Н. Психологічне обґрунтування змісту і структури модульно-роз­вивального підручника для середньої загальноосвітньої школи: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: (19.00.07) / Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. — Івано-Франківськ, 2007. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (19 назв). — [2007-0106 A] УДК 159.922.7

1286. Головльова О.В. Особливості психічних станів осіб з вираженим типом функціональної асиметрії мозку: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: (19.00.01) / Ін-т пси­хології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2007. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 18
(5 назв). — [2007-0114 A] УДК 159.91

1287. Гончарова Н.О. Психологічні особливості старших підлітків з низьким рів­нем навчальних досягнень в умовах профорієнтації: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: (19.00.07) / Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. — К., 2007. — 22 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — [2007-0651 A] УДК 159.922.7

1288. Грущенко Л.М. Формування професійно-орієнтованого ставлення до дис­циплін психолого-педагогічного циклу у студентів економічного університету: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти, АПН України. — К., 2007. — 20, [1] с., включ. обкл.: табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — [2007-0657 A]

УДК 159.9:378.6:33

1289. Гуляс І.А. Перфекціоністські настанови як чинник професійної готовності майбутніх практичних психологів: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: (19.00.07) / При­карпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. — Івано-Франківськ, 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — [2007-0135 A] УДК 159.922.6/.7

1290. Долгих Л.М. Вплив статеворольових стереотипів на кар’єрні домагання молоді: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: (19.00.05) / Ін-т соц. та політ. психології АПН України. — К., 2007. — 14 с.: табл. — Бібліогр.: с. 12 (3 назв). — [2007-0157 A] УДК 159.922.1

1291. Дубровинський Г.Р. Оптимізація формування особистості курсантів в про-цесі їх професійної підготовки у цивільному вищому навчальному закладі: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: (19.00.09) / Ун-т цивіл. захисту України. — Х., 2007. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — [2007-0833 A] УДК 159.923:[378.6:355

1292. Жердецька Л.Л. Когнітивні стилі як чинник професійного становлення май­бутніх психологів: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: (19.00.07) / Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. — Івано-Франківськ, 2007. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17


(7 назв). — [2007-0178 A] УДК 159.923.2

1293. Завірюха В.В. Формування здатності до професійного самозростання сту­дентів в умовах інноваційного навчання: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: (19.00.07) / Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — [2007-0183 A] УДК 159.923.2-057.875

1294. Кириленко О.А. Психологічні детермінанти професійного стресу у пред­ставників типу "людина — людина": Автореф. дис. ... канд. психол. наук: (19.00.03) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — [2007-0698 A] УДК 159.942.5

1295. Крилова-Грек Ю.М. Психолінгвістичні особливості перекладу семантичних одиниць іншомовних текстів: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: (19.00.01) / Ін-т психо­логії ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2007. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16


(5 назв). — [2007-0245 A] УДК 159.946.3:81’243’25

1296. Кубриченко Т.В. Формування гендерної ідентичності студенток педагогіч­ного коледжу: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: (19.00.07) / Прикарпат. нац. ун-т ім. Ва­силя Стефаника. — Івано-Франківськ, 2007. — 23 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (10 назв). — [2007-0246 A] УДК 159.922.7

1297. Кучеровська Н.О. Психосемантична структура професійної свідомості психолога-практика: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: (19.00.01) / Ін-т психології
ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2007. — 19 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — [2007-0732 A] УДК 159.922

1298. Лукаш Е.Я. Формування психологічної готовності майбутніх аудиторів до професійної діяльності: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: (19.00.07) / Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. — К., 2007. — 22 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 19


(9 назв). — [2007-0746 A] УДК 159.923:371.134

1299. Манилюк Ю.С. Креативність як чинник професійної успішності керівника дошкільного навчального закладу: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: (19.00.05) / Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2007. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.:


с. 15 (10 назв). — [2007-0758 A] УДК 159.954:373.21

1300. Мартиненко І.В. Формування мотиваційно-вольової готовності дітей шести­річного віку із загальним недорозвиненням мовлення до шкільного навчання: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: (19.00.08) / Ін-т спец. педагогіки АПН України. — К., 2007. — 22 с.: іл. — Бібліогр.: с. 19—20 (12 назв). — [2007-0760 A] УДК 159.922.7:376.36

1301. Михальченко Н.В. Динаміка розвитку патріотичної рефлексії у молодших школярів: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: (19.00.07) / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драго­манова. — К., 2007. — 20, [1] с., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — [2007-0309 A] УДК 159.922.7+37.035.6

1302. Муханова І.Ф. Психолого-педагогічна корекція шкільної неуспішності мо­лодших школярів: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: (19.00.07) / АПН України, Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти. — К., 2007. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — [2007A] УДК 159.922.7:37.015.3

1303. Павлюк Т.М. Емпатійні чинники професійної адаптації медичних сестер: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: (19.00.07) / Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефа­ника. — Івано-Франківськ, 2007. — 22 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — [2007A] УДК 159.942:614.253.5

1304. Портницька Н.Ф. Наслідування як психологічний механізм розвитку твор­чих здібностей у дошкільному віці: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: (19.00.07) / Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти АПН України. — К., 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.:


с. 17 (10 назв). — [2007-0397 A] УДК 159.922.4

1305. Пушкар В.А. Особливості розвитку образу "Я" дітей-сиріт у навчальному закладі інтернатного типу: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: (19.00.07) / Ін-т психоло­гії ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2007. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17—18


(6 назв). — [2007-0409 A] УДК 159.923.2:376.64

1306. Солодухов В.Л. Метафорнічність казки як засіб активного соціально-пси­хологічного навчання: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: (19.00.07) / Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. — Івано-Франківськ, 2007. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.:


с. 16 (10 назв). — [2007-0462 A] УДК 159.922.7

1307. Хабайлюк В.В. Психологічні особливості амбівалентності як чинника роз­витку особистості в ранньому юнацькому віці в умовах сім’ї: Автореф. дис. ... канд. пси­хол. наук: (19.00.07) / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2007. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — [2007-0527 A] УДК 159.922.7

1308. Шаркова Н.Ф. Психологічні засади організації навчання іноземної мови у дошкільних навчальних закладах: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: (19.00.07) / Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2007. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.:
с. 17—18 (9 назв). — [2007-0572 A] УДК 159.922.6
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Схожі:

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик УкраїниБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка