Книжкова палата україни імені івана федороваСторінка1/23
Дата конвертації16.03.2018
Розмір3,29 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА

"КНИЖКОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ

імені ІВАНА ФЕДОРОВА"
Національна

бібліографія України

ЛІТОПИС

АВТОРЕФЕРАТІВДИСЕРТАЦІЙ
Державний бібліографічний

покажчик України


Виходить щоквартально

Видається з 1999 року

№ 3
(2401—3600)

Київ • 2010

IVAN FEDOROV

BOOK CHAMBER OF UKRAINE

STATE RESEARCH INSTITUTION
National

bibliography of Ukraine

CHRONICLE OF

DISSERTATION

SYNOPSES
State bibliographic

index of Ukraine


Issued quarterly

Published since 1999

№ 3
(2401—3600)

K


yiv • 2010

Національна бібліографія України

Серія заснована в 1999 р.

Укладачі: В. О. Кочупалова, Л. О. Очеретяна, Т. І. Коржановська
Редагування М. С. Пащенко

Коректура І. О. Сокол


Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 3730 від 17.03.99


Підп. до друку 12.10.2010. Формат 60х84/16. Папір офсет.

Ум. друк. арк. 9,76. Обл.-вид. арк. 14,10.

Тираж 208 пр. Зам. №. 178.

Засновник, редакція, видавець і виготовлювач

Державна наукова установа

"Книжкова палата України імені Івана Федорова"

просп. Ю. Гагаріна, 27, Київ-94, 02660.

Тел. 292-30-11.


З питань придбання звертатись за тел. 292-65-73.

©


Книжкова палата України, 2010

ЗМІСТ

0 Загальний відділ 5

00 Загальні питання науки та культури 5

06 Організації та інші типи об'єднань. Асоціації. Конгреси.

Виставки. Музеї 11

070 Газети. Преса. Журналістика 11

1 Філософські науки. Психологія 12

2 Релігія. Теологія (Богослов’я) 17

3 Суспільні науки 18

30 Теорія, методологія суспільних наук в цілому. 18

Соціографія. Гендерні дослідження 18

311 Статистика як наука. Теорія статистики

Статистичні методи 18

314 Демографія. Вивчення народонаселення. Міграція 18

316 Соціологія 18

32 Політика. Політологія 20

33 Економіка. Економічні науки 23

34 Право. Юриспруденція 34

35 Державне адміністративне управління. Військова справа 46

36 Забезпечення духовних та матеріальних життєвих потреб 50

37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля 51

39 Етнологія. Етнографія. Звичаї. Традиції. Спосіб життя. Фольклор 62  1. Математика та природничі науки. Загальні питання

фізико-математичних, природничих та хімічних наук 63

502/504 Наука про навколишнє середовище.

Енвіронментологія. Збереження природних ресурсів. Загроза

навколишньому середовищу та захист від неї. Екологія 63

51 Математика 65

52 Астрономія. Астрофізика. Дослідження космічного простору. Геодезія 68

53 Фізика 68

54 Хімія. Кристалографія. Мінералогія 72

55 Геологія. Науки про Землю 74

57 Біологічні науки 57

58 Ботаніка 78

59 Зоологія 79

6 Прикладні науки. Медицина. Техніка 79

61 Медичні науки. Охорона здоров'я 79

62 Інженерна справа. Техніка в цілому 102

63 Сільське господарство. Лісове господарство. Мисливство.

Рибне господарство 114

654 Електрозв'язок (організація та експлуатація).

Телерадіотрансляція. Телекомунікації 124

655 Поліграфічна промисловість. Поліграфічні підприємства.

Видавництва. Книжкова торгівля 124

656 Транспортне обслуговування. Транспорт у цілому.

Поштовий зв'язок 124

657 Бухгалтерія. Рахівництво 126

658 Організація виробництва. Економіка підприємств.

Організація та техніка торгівлі. Службові відносини 127

659 Реклама. Система інформації 131

66 Хімічна технологія. Хімічна промисловість. Споріднені галузі 131

67/68 Різні галузі промисловості та ремесла 136

69 Будівельна промисловість. Будівельні матеріали.

Будівельно-монтажні роботи 139


  1. Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво.

Фотографія. Музика. Театр. Ігри. Спорт 140

  1. Мовознавство. Лінгвістика. Мови. Художня література.

Літературознавство 142

80 Загальні питання лінгвістики та літератури. Філологія 142  1. Лінгвістика. Мовознавство. Мови 148

82 Художня література. Літературознавство 151

9 Географія. Біографії. Історія 151

902/904 Археологія. Передісторія. Археологічні пам'ятки 151

908 Краєзнавство 151  1. Географія. Географічні дослідження Землі й окремих країн.

Подорожі. Регіональна географія 151

93/94 Історія 152

Іменний покажчик 157

Географічний покажчик 165

Передмова ― див. № 1 "Літопис авторефератів дисертацій".

0 ЗАГАЛЬНИЙ ВІДДІЛ

00 Загальні питання науки та культури

004 Інформаційні технології. Комп'ютерна наука і технологія. Інтернет

На ступінь доктора

2401. Андрєєв Ю. М. Розробка аналітичних комп'ютерних методів аналізу та синтезу динаміки машин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.02.09 "Динаміка і міцність машин" / Андрєєв Юрій Михайлович ; Нац. техн. ун-т України "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2009. — 39 с. : іл. — Бібліогр.: с. 31—36 (40 назв). — 100 пр. — [2009-2524 А] УДК 004.4

2402. Голуб С. В. Методологія створення автоматизованих систем багаторів­невого соціоекологічного моніторингу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Голуб Сергій Васильович ; НАН України, Ін-т пробл. мат. машин і систем, [Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельниць­кого]. — К., 2008. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—32 (29 назв). — 100 пр. — [2009-1766 А] УДК 004.9+504.9

2403. Жежнич П. І. Методи та засоби організації реляційних баз часово-залеж­них даних : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 01.05.03 "Мат. та програм. забезп. обчисл. машин і систем" / Жежнич Павло Іванович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2009. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 (45 назв). — 100 пр. — [2009-2052 А] УДК 004.652.4

2404. Пасічник В. А. Основи комп'ютерно-інтегрованого механоскладального виробництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.02.08 "Технологія машинобуд." / Пасічник Віталій Анатолійович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2009. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—33 (44 назви). — 100 пр. — [2009-2318 А] УДК 004.4:658.512

2405. Пількевич І. А. Математичне моделювання динамічних характеристик об'ємно-розподілених елементів в спеціальних середовищах : автореф. дис. на здо­буття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / Пількевич Ігор Анатолійович ; НАН України, Ін-т пробл. моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова. — К., 2009. — 32 с. : іл. — Бібліогр.: с. 27—30 (28 назв). — 100 пр. — [2009-2322 А] УДК 004.942

2406. Снитюк В. Є. Еволюційні технології прийняття рішень в умовах невиз­наченності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Снитюк Віталій Євгенович ; НАН України, Ін-т пробл. мат. машин і систем, [Черкас. держ. технол. ун-т ]. — К., 2009. — 36 с. : іл., табл. — Біб­ліогр.: с. 30—34 (48 назв). — 100 пр. — [2009-2430 А] УДК 004.89

На ступінь кандидата

2407. Айрапетян Р. А. Методи захисту програмного забезпечення від несанк­ціонованого доступу та шкідливих програм : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.21 "Системи захисту інформації" / Айрапетян Роберт Арте­мович ; Одес. нац. акад. зв'язку ім. О. С. Попова, [Одес. нац. політехн. ун-т]. — Одеса, 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — 100 пр. — [2009-2565 А] УДК 004.056.53

2408. Бабков В. С. Ефективний метод реконструкції тривимірних моделей реальних об'єктів та його реалізація на паралельних комп'ютерних системах : авто­реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Бабков Віктор Світозарович ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". — Донецьк, 2009. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (12 назв). — 100 пр. — [2009-2579 А] УДК 004.925.83

2409. Бадьоріна Л. М. Інформаційна технологія природномовного контролю знань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Бадьоріна Любов Миколаївна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., [Нац. авіац. ун-т]. — К., 2009. — 15 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 10—12 (18 назв). — 100 пр. — [2009-1561 А] УДК 004.415:378.147

2410. Бєлий Ю. О. Моделі та метод підвищення надійності мультидиверсних інформаційно-управляючих систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Бєлий Юрій Олександрович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". — Х., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2009-2209 А] УДК 004.451.46

2411. Білова Т. Г. Моделі та інформаційна технологія процесів документо­обігу в системах організаційного управління : автореф. дис. на здобуття наук. сту­пеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Білова Тетяна Георгіїв­на ; Нац. техн. ун-т України "Харків. політехн. ін-т", [Харків. держ. акад. культури М-ва культури і туризму України]. — Х., 2009. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2009-2539 А] УДК 004.415:005.92

2412. Васил'єв М. В. Обстеження й посилення кам'яних будівель на базі чисель­ного моделювання несучих систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Васил'єв Михайло Вікторович ; Нац. акад. природоохорон. та курорт. буд-ва. — Сімферополь, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2009-1528 А] УДК 004.4:624.04

2413. Дзюба В. Г. Методи та засоби для розв'язку прикладних задач комп'ю­терного аналізу зображень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Дзюба Віталій Георгійо­вич ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2009-2047 А] УДК 004.932.2

2414. Єгошина Г. А. Моделі і методи організації семантичних одиниць при слово­творчому синтезі в експертних навчальних системах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.23 "Системи та засоби штуч. інтелекту" / Єгошина Ганна Анатоліївна ; Держ. ун-т інформатики і штуч. інтелекту. — Донецьк, 2009. —
19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2009-2265 А] УДК 004.84

2415. Жук О. В. Розробка методів і алгоритмів звуковисотного і темпоритміч­ного розпізнавання послідовності музичних звуків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.23 "Системи та засоби штуч. інтелекту" / Жук Олександр Вікторович ; Держ. ун-т інформатики і штуч. інтелекту. — Донецьк, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2009-2466 А] УДК 004.8

2416. Іванілов А. О. Реляційні засоби побудови моделей логічних мереж та їх застосування в штучному інтелекті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.23 "Системи та засоби штуч. інтелекту" / Іванілов Артем Олександрович ; Харків. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2009. — 19 с. : іл. — Біб­ліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. — [2009-1490 А] УДК 004.8

2417. Іванюк В. А. Комп'ютерне моделювання динамічних об'єктів на основі ланцюгово-дробової апроксимації складних передатних функцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / Іванюк Віталій Анатолійович ; Черкас. держ. технол. ун-т, [Кам'я­нець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. — Черкаси, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2009-2064 А] УДК 004.942

2418. Кузнецова Н. В. Інформаційна технологія та система підтримки прий­няття рішень з відбору кадрів для робіт підвищеної небезпеки : автореф. дис. на здо­буття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Кузне­цова Наталія Володимирівна ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". — Х., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2009-2089 А] УДК 004.4:331.108.37

2419. Кутейба Мох'д Фархан Аль-Шияб. Моделі бізнес-процесів для проек­тування інформаційних систем для медичних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.03 "Мат. та програм. забезп. обчисл. машин і систем" / Кутейба Мох'д Фархан Аль-Шияб ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2009-2414 А] УДК 004.9:61

2420. Куц В. Ю. Інформаційно-вимірювальна система оцінки параметрів цик­лічних сигналів на базі кругової медіанної фільтрації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Куц Володимир Юрійович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2009-1973 А] УДК 004.67

2421. Лещинська О. Л. Інтелектуальні методи синтезу семантичних моделей програм : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.23 "Системи та засоби штуч. інтелекту" / Лещинська Олена Леонідівна ; Харків. нац.


ун-т радіоелектрон. — Х., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2009-2484 А] УДК 004.89:004.423.4

2422. Марікуца У. Б. Інформаційно-вимірювальна система для оперативного виявлення отруйних хімічних речовин у повітряному середовищі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Марікуца Уляна Богданівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (19 назв). — 100 пр. — [2009-2300 А] УДК 004.45:502.3

2423. Олійник А. О. Інформаційна технологія структурно-параметричної іден­тифікації систем ГТД на основі адаптивних багатокомпонентних моделей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Олійник Антон Олексійович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". — Х., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2009-2495 А] УДК 004

2424. Растгу Садег. Методи та засоби підвищення ефективності обчислень у кластерних системах з мультиядерною архітектурою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Растгу Садег ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2009. — 20 с. : іл., тал. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 100 пр. — [2009-2423 А] УДК 004.93'14

2425. Сайед Мохаммад Таухід Сіддікі. Моделі і інформаційна технологія інтелектуальної обробки даних при створенні пакетів ділової документації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Сайед Мохаммад Таухід Сіддікі ; Нац. техн. ун-т України "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (4 назви). — 100 пр. — [2009-1939 А]

УДК 004.415:005.92

2426. Сенченко В. Р. Інформаційні технології підтримки процесів контролю виконання державного бюджету : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Сенченко В'ячеслав Родіонович ; НАН України, Ін-т пробл. моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова, [Ін-т пробл. реєст­рації інформації НАН України]. — К., 2009. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (9 назв). — 100 пр. — [2009-2156 А] УДК 004.658

2427. Сотула Ж. В. Вдосконалення п'єзокерамічних трансформаторів для дат­чиків механічних величин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Сотула Жанна Василівна ; Черкас. держ. технол. ун-т. — Черкаси, 2009. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—19 (34 назви). — 100 пр. — [2009-2164 А] УДК 004.3'144:621.314

2428. Терентьєв О. М. Моделі і методи побудови та аналізу байєсівських мереж для інтелектуального аналізу даних : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Терентьєв Олександр Мико­лайович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 150 пр. — [2009-2171 А] УДК 004.855

2429. Філімонов С. О. Вдосконалення п'єзокерамічних сканерів для зондових наномікроскопів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Філімонов Сергій Олександрович ; Черкас. держ. технол. ун-т. — Черкаси, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (25 назв). — 100 пр. — [2009-2184 А] УДК 004.352

2430. Шадхін В. Ю. Метод захисту програмних засобів від прихованого сканування в комп'ютерних системах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Шадхін Володимир Юхимович ; Черкас. держ. технол. ун-т. — Черкаси, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2009-2356 А] УДК 004.056

005 Управління. Менеджмент. Конторська справа. Сертифікація

На ступінь доктора

2431. Семенов А. Г. Методи стратегічного управління підвищенням ефектив­ності виробництва на підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Семенов Андрій Григорович ; Нац. гірн. ун-т, [Класич. приват. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2009. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—32 (51 назва). — 130 пр. — [2009-2337 А] УДК 005.21:[658.114.3:621]На ступінь кандидата

2432. Асаулко В. С. Підвищення ефективності управління валютними ризиками туристичних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Асаулко Василь Сергійович ; Таврійс. нац.


ун-т ім. В. І. Вернадського, [Ялтин. ун-т менедж.]. — Сімферополь, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с.16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2009-2575 А] УДК 005.5:338.48

2433. Баулін С. О. Моделі та методи управління космічною програмою України з урахуванням обмеженості ресурсів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.22 "Упр. проектами та прогр." / Баулін Сергій Олексійович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т", [Держ. п-во Н.-д. технол. ін-т приладодобування (м. Харків), Нац. косм. агентство України]. — Х., 2009. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв). — 100 пр. — [2009-2601 А] УДК 005.93:629.7](477)

2434. Безбожний В. Л. Вибір способу забезпечення соціально-економічної безпеки великих промислових підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Безбожний Володимир Леонідович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2009-2602 А] УДК 005.22

2435. Білоцерківський О. В. Розробка інструментарію управління розвитком малих промислових підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Білоцерківський Олександр Васильович ; НАН України, Ін-т економіки пром-сті, [Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт.]. — Донецьк, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2009-1526 А] УДК 005.41

2436. Босовська М. В. Управління якістю послуг підприємств готельного госпо­дарства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Босовська Мирослава Веліксівна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2009. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (24 назви). — 100 пр. — [2009-2028 А] УДК 005:640.4.018

2437. Гарачук Ю. О. Методичні основи оцінки динамічної конкурентоспро­можності підприємства автосервісу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Гарачук Юлія Олександрів­на ; Нац. транспорт. ун-т. — К., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2009-1652 А] УДК 005.332.4:656.13.062

2438. Гусаковська Т. О. Управління інтелектуальною власністю підприємст­ва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Еко­номіка та упр. п-вами" / Гусаковська Тетяна Олександрівна ; Нац. техн. ун-т України "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2009-1535 А] УДК 005.22

2439. Дякон Л. Л. Формування контролінгу операційної діяльності під­приємств машинобудування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Дякон Лідія Леонідівна ; ПВНЗ "Європ. ун-т". — К., 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 120 пр. — [2009-2261 А] УДК 005.85:621

2440. Жилінська Л. О. Система стратегічного планування на машинобудівних підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Жилінська Людмила Олександрівна ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв). — 150 пр. — [2009-2054 А] УДК 005.21:621

2441. Кудінова М. М. Інноваційна модель стійкого управління корпоративни­ми правами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Кудінова Марина Михайлівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2009. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — [2009-2480 А] УДК 005.35:347.191.11

2442. Кучер С. Ф. Організаційно-економічне забезпечення перетворень у ку­рортно-рекреаційній системі приморського міста : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Кучер Станіслав Федорович ; НАН України, Ін-т екон.-прав. дослідж., [Запоріз. нац. техн. ун-т]. — Донецьк, 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2009-2090 А] УДК 005.418:615.838(477.7)

2443. Лаврова Ю. В. Організація і оцінка управлінської діяльності на під­приємстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Лаврова Юлія Володимирівна ; Харків. нац. екон.


ун-т. — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (10 назв). — 100 пр. — [2009-2296 А] УДК 005.7

2444. Махова Г. В. Формування та функціонування стратегічних альянсів під­приємств в Україні: теоретико-методичні аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Махова Галина Вікторівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2009-2489 А]

УДК 005.21:658.1](477)

2445. Міцура О. О. Інвестиційне забезпечення товарної інноваційної політи-


ки підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук :
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Міцура Олена Олексіївна ; Сум. держ.
ун-т. — Суми, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2009-1624 А] УДК 005.342:330.322.5

2446. Нападовська Л. А. Системне планування господарської діяльності тор­говельних підприємств у нестабільному середовищі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Нападовська Лілія Анатоліївна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2009-1911 А] УДК 005.521

2447. Новікова М. В. Управління підготовчим етапом реструктуризації промислових підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Новікова Марія Володимирівна ; Харків. нац. екон. ун-т. — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2009-2120 А] УДК 005.591.4

2448. Подольна В. В. Формування позитивного гудвілу на малих під­приємствах : (на прикладі легкої пром-сті) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Подольна Валентина Вікторівна ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2009-1471 А] УДК 005.71:67

2449. Прокопішина О. В. Управління економічною безпекою зовнішньоеконо­мічної діяльності підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Прокопішина Олена Вікторівна ; Харків. нац. екон. ун-т. — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2009-1669 А] УДК 005.934

2450. Семенюк-Самсоненко В. П. Підвищення ефективності управління об'єк­тами державної власності в умовах реформування економічних відносин в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Семенюк-Самсоненко Валентина Петрівна ; Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". — К., 2009. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 150 пр. — [2009-2509 А] УДК 005.35:332.012.332

2451. Тараненко А. А. Економічний механізм стимулювання праці в іннова­ційній діяльності : (на прикладі п-в аерокосм. галузі) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Таранен­ко Андрій Анатолійович ; Харків. нац. екон. ун-т. — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2009-1587 А] УДК 005.32:331.101.3

2452. Титаренко Д. В. Моделювання процесів менеджменту якості об'єктів во­допровідно-каналізаційного господарства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в еконо­міці" / Титаренко Дмитро Вікторович ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2009-2515 А] УДК 005.6:644.6

2453. Фоміченко І. П. Управління процесами інформаційного забезпечення гірничорудних підприємств корпоративної структури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Фо­міченко Інна Петрівна ; Криворіз. техн. ун-т, [Донбас. держ. машинобудів. акад.]. — Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2009-1835 А] УДК 005:004:622.012

2454. Шарова О. С. Управління формуванням бачення продукту проекту девелоп­менту на фазі проектування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.22 "Упр. проектами та прогр." / Шарова Олена Степанівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., [Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля]. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2009-1560 А] УДК 005.7

2455. Шипулін О. І. Методи планування людських ресурсів проекту на основі функціонального резервування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.22 "Упр. проектами та прогр." / Шипулін Олексій Ігорович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". — Х., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (25 назв). — 100 пр. — [2009-1595 А] УДК 005.8:331.101.262

2456. Ягельська К. Ю. Організація управління та оцінка ефективності паблік рилейшинз підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Ягельська Катерина Юріївна ; НАН Украї­ни, Ін-т економіки пром-сті, [Донец. ун-т економіки і права]. — Донецьк, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (27 назв). — 100 пр. — [2009-1640 А] УДК 005:659. 4

2457. Яременко О. Ф. Механізм управління економічною безпекою машино­будівного підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Яременко Оксана Федорівна ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2009-1758 А] УДК 005.584:621
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

Схожі:

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик УкраїниБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка