Книжкова палата україни імені івана федорова


Хвороби рослин. Шкідники рослин. Захист рослинСторінка17/23
Дата конвертації16.03.2018
Розмір3,29 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   23

632 Хвороби рослин. Шкідники рослин. Захист рослин

На ступінь кандидата

3305. Притуляк Р. М. Біологічні особливості застосування гербіцидів і регуля­тора росту рослин на посівах тритикале озимого в умовах Лісостепу України : авто­реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.12 "Фізіологія рослин" / Притуляк Руслан Миколайович ; Уман. держ. аграр. ун-т. — Умань (Черкас. обл.), 2009. — 20 с. : іл.. табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 100 пр. — [2009-2139 А] УДК 632.954:633.19633/635 Рослинництво в цілому. Рільництво. Садівництво

633.1 Хлібні злаки. Зернові культури

На ступінь кандидата

3306. Аксиленко М. Д. Особливості фосфорного живлення нових сортів пше­ниці озимої на темно-сірому опідзоленому ґрунті Лівобережного Лісостепу : авто­реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.04 "Агрохімія" / Аксиленко Марина Дмитрівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування Ук­раїни. — К., 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (7 назв). — 100 пр. — [2009-2522 А] УДК 633.14"324":631.526.3

3307. Бараболя О. В. Вплив агроекологічних факторів на урожайність та якість зерна пшениці твердої ярої в лівобережній Лісостеповій зволоженій підзоні : авто­реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Бараболя Ольга Валеріївна ; Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр'єва, Укр. акад. аграр. наук, [Полтав. держ. аграр. акад. Мінагрополітики]. — Х., 2009. — 20 с. : табл. — Біб-ліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2009-2587 А] УДК 633.11"321":631.5](477.5)

3308. Братущак С. П. Мутаційна мінливість озимої пшениці за умов хронічної дії радіонуклідних забруднень в зоні аварії Чорнобильської АЕС : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.15 "Генетика" / Братущак Сергій Петрович ; НАН України, Ін-т фізіології рослин і генетики. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 100 пр. — [2009-1448 А]

УДК 633.11"624":575.2

3309. Костиря І. В. Оптимізація прийомів технології вирощування озимої пше­ниці в умовах південного Степу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Костиря Ігор Васильович ; Ін-т зерн. госп-ва Укр. акад. аграр. наук, [Генічес. дослід. станція]. — Дніпропетровськ, 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2009-1547 А]

УДК 633.11"324":631.5

3310. Криворученко Р. В. Створення вихідного матеріалу для селекції ячменю ярого з використанням малих доз радіаційного опромінення : автореф. дис. на здо­буття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція рослин" / Кривору­ченко Роман Володимирович ; Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр'єва Укр. акад. аграр. наук, [Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва М-ва аграр. політики України]. — Х., 2009. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (20 назв). — 100 пр. — [2009-2287 А]

УДК 633.16"321":631.528

3311. Марочко В. А. Добір вихідного матеріалу при гетерозисній селекції кукурудзи на харчові цілі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція рослин" / Марочко Валентина Анатоліївна ; Ін-т зерн. госп-ва Укр. акад. аграр. наук. — Дніпропетровськ, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Біб­ліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 100 пр. — [2009-2417 А] УДК 633.15:631.52

3312. Ободянський М. А. Продуктивність сортів ярого ячменю залежно від норм і способів застосування регуляторів росту в західному Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослин­ництво" / Ободянський Михайло Анатолійович ; Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т. — Кам'янець-Подільський (Хмельниц. обл.), 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (4 назви). — 100 пр. — [2009-2121 А] УДК 633.16"321":631.811.98](477.86)

3313. Федько М. М. Селекційна цінність самозапилених ліній кукурудзи різ­них зародкових плазм при створенні гібридів адаптованих до умов Степу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція рослин" / Федько Микола Миколайович ; Ін-т зерн. госп-ва Укр. акад. аграр. наук. — Дніпропетровськ, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2009-2436 А] УДК 633.15:631.52633.2/.3 Кормові рослини

На ступінь кандидата

3314. Панахид Г. Я. Створення та ефективне використання різновікових сія­них травостоїв в Західному Лісостепу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.12 "Кормовиробництво і луківництво" / Панахид Галина Ярославівна ; Нац. наук центр "Ін-т землеробства Укр. акад. аграр. наук". — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2009-2125 А]

УДК 633.2.0.31:631.816.1/.2

3315. Шепілова Т. П. Формування високопродуктивних посівів сої під впли­вом агротехнічних прийомів в умовах Кіровоградської області : автореф. дис. на здо­буття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Шепілова Та­мара Петрівна ; Ін-т зерн. госп-ва Укр. акад. аграр. наук. — Дніпропетровськ, 2009. — 16 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (6 назв). — 100 пр. — [2009-2228 А]

УДК 633.34:631.5](477.65)

633.6 Цукристі та крохмалисті рослини

На ступінь кандидата

3316. Мотренко С. М. Фізико-механічні та біологічні властивості дражованого насіння цукрових буряків залежно від маси дражувальної оболонки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.14 "Насінництво" / Мотренко Сергій Миколайович ; Ін-т цукр. буряків Укр. акад. аграр. наук. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — 100 пр. — [2009-2493 А] УДК 633.63:631.531.02634.8 Виноградарство

На ступінь кандидата

3317. Могилюк Н. Т. Особливості забур'янення та удосконалення системи захисту промислових виноградників у південно-західному Степу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 16.01.13 "Гербологія" / Мо­гилюк Наталія Тимофіївна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Ін-т цукр. буряків УААН]. — К., 2009. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (10 назв). — 100 пр. — [2009-2308 А] УДК 634.8:632.954](477)

3318. Шинкарюк А. І. Розробка нетрадиційних способів закладання виноград­нику у фермерському господарстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.
с.-г. наук : [спец.] 06.01.08 "Виноградарство" / Шинкарюк Анатолій Іванович ; Укр. акад. аграр. наук Нац. наук. центр "Ін-т виноградарства і виноробства ім. В. Є. Таїро­ва", [Одес. держ. аграр. ун-т]. — Одеса, 2009. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — 100 пр. — [2009-2599 А] УДК 634.8:631.53

635.1/.8 Овочівництво. Городництво

На ступінь кандидата

3319. Азарков О. М. Біологічне обгрунтування заходів зниження інфекційного потенціалу здобутків в'янення томата роду Fusarium Link ex Fr. у плівкових теплицях у Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 06.01.11 "Фітопатологія" / Азарков Олексій Михайлович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Укр. акад. аграр. наук]. — К., 2009. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — 110 пр. — [2009-2564 А] УДК 635.64:631.544

3320. Алмашова В. С. Формування продуктивності гороху овочевого під впли­вом мікроелементів та ризоторфіну в умовах зрошення півдня України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Алмашова Вікторія Сергіївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Херсон. держ. аграр. ун-т". — Херсон, 2009. — 16, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с.14—15 (12 назв). — 100 пр. — [2009-2567 А] УДК 635.656:631.82

3321. Дудчак Т. В. Оптимізація технології вирощування квасолі багатоквітко­вої (Ph. multiflorus Willd) в умовах південно-західної частини Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 01.06.09 "Рослин­ництво" / Дудчак Тетяна Віталіївна ; Ін-т цукр. буряків Укр. акад. аграр. наук. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2009-2464 А]

УДК 635.654:631.5](477.4)

3322. Пестіна Г. О. Технологія реструктурованого напівфабрикату з дині : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.16 "Технологія продуктів харчування" / Пестіна Ганна Олександрівна ; Харків. держ. ун-т харчуван­ня та торгівлі. — Х., 2009. — 17 с. : іл. — Бібліогр.: с. 12—14 (15 назв). — 100 пр. — [2009-2320 А] УДК 635.611

3323. Шляхтуров Д. С. Особливості формування продуктивності квасолі за­лежно від технології вирощування в умовах північного Лісостепу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Шляхтуров Денис Сергійович ; Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Укр. акад. аграр. наук". — К., 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — [2009-2230 А] УДК 635.652:631.5

635.9 Декоративні рослини. Декоративне садівництво

На ступінь кандидата

3324. Потапенко І. Л. Культивована дендрофлора східного району Південного берега Криму та перспективи її використання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / Потапенко Ірина Леонідівна ; НАН України, Нац. ботан. сад ім. М. М. Гришка. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (20 назв). — 100 пр. — [2009-2327 А] УДК 635.92(477.75-11)636 Загальні питання тваринництва. Розведення тварин і птахів

636.09 Ветеринарія

На ступінь доктора

3325. Яценко І. В. Структурні параметри скелета ссавців як об'єкти судово-ветеринарної експертизи при визначенні видової належності біологічного матеріалу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра вет. наук : [спец.] 16.00.02 "Патологія, онкологія і морфологія тварин" / Яценко Іван Володимирович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Харків. держ. зоовет. акад., Дніпропетров. держ. аграр. ун-т М-ва аграр. політики України]. — К., 2009. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—35. — 100 пр. — [2009-2240 А] УДК 636.09:[611.71:343.983]На ступінь кандидата

3326. Андрієць В. Г. Судинно-тромбоцитарний гемостаз та його корекція при абдомінальній хірургічній патології у собак і свиней : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.05 "Вет. хірургія" / Андрієць Володимир Гри­горович ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т. — Біла Церква, 2009. — 24 с. : іл., табл. — Біб­ліогр.: с. 20—21 (11 назв). — 100 пр. — [2009-2571 А] УДК 636.4.09+636.7.09:616.151.5

3327. Божик Л. Я. Профілактика аліментарної анемії поросят за корекції умов годівлі та утримання свиноматок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.06 "Гігієна тварин та вет. санітарія" / Божик Людмила Яросла­вівна ; Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. — Львів, 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2009-2541 А]

УДК 636.09:636.4

3328. Гудзь Н. В. Ріст і розвиток клоакальної сумки качок у постнатальному періоді онтогенезу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.02 "Патологія, онкологія і морфологія тварин" / Гудзь Наталія Вікторівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2009. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — 100 пр. — [2009-2255 А] УДК 636.597.09:612.65

3329. Захарін В. В. Перебіг родів та післяродового періоду у корів-первісток : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.07 "Вет. аку­шерство" / Захарін В'ячеслав Васильович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористу­вання України, [Житомир. нац. агроекол. ун-т М-ва аграр. політики України]. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 120 пр. — [2009-2469 А]

УДК 636.09:618.4:636.2

3330. Кравчук В. В. Критерії оцінки якості м'яса : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.09 "Вет.-сан. експертиза" / Кравчук Ва­силь Васильович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2009-1746 А]

УДК 636.09:637.5

3331. Криворучко Д. І. Участь молочної залози корів різних типів вищої нер­вової діяльності у білковому обміні під час лактації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Криворучко Дмитро Іванович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2009. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (21 назва). — 100 пр. — [2009-2288 А]

УДК 636.2.09:618.63

3332. Кручиненко О. В. Фасціольоз великої рогатої худоби у зонах Лісостепу і Степу України : (діагностика та заходи боротьби) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.11 "Паразитологія, гельмінтологія" / Кручинен­ко Олег Вікторович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Полтав. держ. аграр. акад. М-ва аграр. політики України]. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Біб­ліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2009-2291 А] УДК 636.2.09:616.995.122]-07-08

3333. Приходько Т. М. Становлення та діяльність Харківського науково-освіт­нього центру з ветеринарної паразитології (кінець ХІХ — початок ХХІ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.07 "Історія науки і техніки" / Приходько Тамара Миколаївна ; Укр. акад. аграр. наук, Держ. наук. с.-г. б-ка. — К., 2009. — 21 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2009-2505 А] УДК [636.09:616.99]:001.32](477.54)(091)

3334. Пукало П. Я. Лернеоз в коропових риб : (епізоотологія, патогенез, за­ходи боротьби) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.11 "Паразитологія, гельмінтологія" / Пукало Петро Ярославович ; Нац. ун-т біоре­сурсів і природокористування України, [Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького М-ва аграр. політики України]. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2009-2330 А] УДК 636.09:616.9:639.2

3335. Яненко У. М. Клініко-експериментальне обґрунтування діагностики пастерельозу великої рогатої худоби і свиней : автореф. дис. на здобуття наук. сту­пеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.03 "Вет. мікробіологія та вірусологія" / Яненко Уляна Миколаївна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Ін-т вет. ме­дицини Укр. акад. аграр. наук]. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 120 пр. — [2009-2439 А] УДК 636.2.09+636.4.09]:616.98

636.2 Велика рогата худоба

На ступінь доктора

3336. Дзіцюк В. В. Хромосомний поліморфізм окремих видів і порід сільсько­господарських тварин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 03.00.15 "Генетика" / Дзіцюк Валентина Валентинівна ; Укр. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин. — с. Чубинське (Київ. обл.), 2009. —


30 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—28 (32 назви). — 100 пр. — [2009-2046 А]

УДК 636.2.085.453На ступінь кандидата

3337. Болгова Н. В. Селекційно-генетична оцінка проміжних генотипів ук­раїнської бурої молочної породи, що створюється : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.01 "Розведення та селекція тварин" / Болгова Наталія Вікторівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Херсон. держ. аграр. ун-т", [Сум. нац. аграр. ун-т М-ва аграр. політики України]. — Херсон, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Біб­ліогр.: с. 15 (7 назв). — 100 пр. — [2009-2402 А] УДК 636.2.082.2(477)

3338. Галушко І. А. Селекційно-генетична оцінка продуктивних ознак корів голштинської породи зарубіжної селекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.01 "Розведення та селекція тварин" / Галушко Ірина Анатоліївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Херсон. держ. аграр. ун-т", [Миколаїв. держ. аграр. ун-т М-ва аграр. політики України]. — Херсон, 2009. — 23 с. : табл. — Біб­ліогр.: с. 19—20 (13 назв). — 100 пр. — [2009-2404 А] УДК 636.234.082.2

3339. Гальчинська І. А. Роль селекційно-генетичних факторів у формуванні заводського стада української червоно-рябої молочної породи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.01 "Розведення та селекція тварин" / Гальчинська Ірина Анатоліївна ; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин. — c. Чубинське (Київ. обл.), 2009. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2009-2556 А] УДК 636.22/.28.082.26

3340. Тимчак С. В. Використання поживних речовин кормів телятами абер­дин-ангуської породи при згодовуванні спеціальних балансуючих добавок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.02 "Годівля тварин і технологія кормів" / Тимчак Станіслав Володимирович ; Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького, [Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т М-ва аграр. політики України]. — Львів, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2009-2432 А] УДК 636.2.053-085

3341. Щербатюк Н. В. Селекційно-генетичні та біологічні особливості тварин подільського заводського типу української чорно-рябої молочної породи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.01 "Розведення та се­лекція тварин" / Щербатюк Наталія Володимирівна ; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т роз­ведення і генетики тварин. — с. Чубинське (Київ. обл.), 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2009-2234 А] УДК 636.2.034.06.082(477)636.3 Мала рогата худоба

На ступінь доктора

3342. Микитюк В. В. Науково-практичне обґрунтування акліматизації овець породи новозеландський корідель у степовій зоні України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 06.02.01 "Розведення та селекція тварин" / Ми­китюк Віктор Васильович ; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин, [Дніпропетров. держ. аграр. ун-т М-ва аграр. політики України]. — с. Чубинське (Київ. обл.), 2009. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 (43 назви). — 100 пр. — [2009-2107 А] УДК 636.32/.38.082.1(477.63)На ступінь кандидата

3343. Литвищенко Л. О. Продуктивні і біологічні ознаки овець м'ясо-вовно­вого напряму вітчизняної та зарубіжної селекції при різних методах розведення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.01 "Розведення та селекція тварин" / Литвищенко Людмила Олександрівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Херсон. держ. аграр. ун-т". — Херсон, 2009. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.:


с. 14—15 (6 назв). — 120 пр. — [2009-1901 А] УДК 636.32/.38.082.03

636.4 Свині

На ступінь кандидата

3344. Чернишов І. В. Підвищення відтворювальних і відгодівельних якостей свиней різного напрямку продуктивності шляхом оцінки і відбору за вирівняністю гнізд : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.01 "Роз­ведення та селекція тварин" / Чернишов Ігор В'ячеславович ; Держ. вищ. навч. закл. "Херсон. держ. аграр. ун-т". — Херсон, 2009. — 16, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (5 назв). — 100 пр. — [2009-1953 А] УДК 636.4.082.26636.7 Собаки

На ступінь кандидата

3345. Була Л. В. Оцінка службових собак, які дресируються по пошуку нарко­тичних засобів та зброї : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.01 "Розведення та селекція тварин" / Була Людмила Валер'янівна ; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин, [Сум. нац. аграр. ун-т М-ва аграр. політики України]. — с. Чубинське (Київ. обл.), 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2009-2031 А] УДК 636.7.043637 Продукти тваринництва

637.1/.3 Молоко і кисломолочні продукти (за винятком консервів)

На ступінь кандидата

3346. Мілаш Л. М. Управління маркетинговою діяльністю молокопереробних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Мілаш Леонід Миколайович ; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2009-1788 А] УДК 637.1:658.8637.5 М'ясо та м'ясні харчові продукти (за винятком консервів)

На ступінь доктора

3347. Коваленко В. О. Наукові основи технології переробки м'ясної сировини з використанням ферментних препаратів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня


д-ра техн. наук : спец. 05.18.16 "Технологія продуктів харчування" / Коваленко Ва­лентина Олексіївна ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. — Х., 2009. — 33 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 23—29 (60 назв). — 100 пр. — [2009-2412 А] УДК 637.5:001.891

На ступінь кандидата

3348. Аранчій Д. С. Розвиток і ефективність виробництва на підприємствах м'ясопродуктового підкомплексу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Аранчій Дмитро Сергійо­вич ; Дніпропетров. держ. аграр. ун-т, [Полтав. держ. аграр. акад. М-ва аграр. політи­ки України]. — Дніпропетровськ, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2009-2526 А] УДК 637.52:631.11654 Електрозв'язок (організація та експлуатація). Телерадіотрансляція. Телекомунікації

На ступінь кандидата

3349. Токар Л. О. Методика аналізу та забезпечення електромагнітної суміс­ності в задачах конверсії ресурсу радіочастотного спектру : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.02 "Телекомунікац. системи і мережі" / Токар Любов Олександрівна ; Харків. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2009. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2009-2516 А] УДК 654.16:621.391.82655 Поліграфічна промисловість. Поліграфічні підприємства. Видавництва. Книжкова торгівля

На ступінь кандидата

3350. Чепурна К. О. Удосконалення технологічного процесу експлуатації фар­бових валиків малоформатних офсетних друкарських машин : автореф. дис. на здо­буття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.01 "Машини і процеси полігр. вир-ва" / Чепурна Катерина Олександрівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2009. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (18 назв). — 100 пр. — [2009-2598 А]

УДК 655.024.1

656 Транспортне обслуговування. Транспорт у цілому.
Поштовий зв'язок


На ступінь кандидата

3351. Самойленко А. С. Удосконалення технології прискореної переробки тарно-штучних вантажів на терміналах в умовах ринку транспортних послуг : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.01 "Транспорт. системи" / Самойленко Анна Сергіївна ; Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. — Х., 2009. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (5 назв). — 100 пр. — [2009-1990 А] УДК 656.073.2656.1 Експлуатація наземного безрейкового транспорту.
Рух вулицями та дорогами


На ступінь кандидата

3352. Процик О. П. Підвищення ефективності перевезень твердих побутових від­ходів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.01 "Транс­порт. системи" / Процик Олександр Петрович ; Нац. транспорт. ун-т. — К., 2009. — 17 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14 (7 назв). — 100 пр. — [2009-2329 А] УДК 656.135:628.465

3353. Хмельов І. В. Підвищення енергоресурсної ефективності вантажних міжнародних автомобільних перевезень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.01 "Транспорт. системи" / Хмельов Ігор Володимиро­вич ; Нац. транспорт. ун-т. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2009-2351 А] УДК 656.13.072
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   23

Схожі:

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик УкраїниБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка