Книжкова палата україниСторінка1/6
Дата конвертації08.05.2017
Розмір1,5 Mb.
  1   2   3   4   5   6


ISSN 0130-917X

ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА

КНИЖКОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ


імені ІВАНА ФЕДОРОВА

ЛІТОПИС

ГАЗЕТНИХ СТАТЕЙ
Державний бібліографічний покажчик України

14

2007

ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА

“КНИЖКОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ

імені ІВАНА ФЕДОРОВА"

Національна

бібліографія України

ЛІТОПИС


ГАЗЕТНИХ СТАТЕЙ

Державний бібліографічний

покажчик України
№ 14

Липень 2007

(11010—11676)
Виходить 2 рази на місяць

Видається з 1937 року


Київ • 2007

IVAN FEDOROV

BOOK CHAMBER OF UKRAINE,

STATE RESEARCH INSTITUTION

National


bibliography of Ukraine

CHRONICLE OF

NEWSPAPER ARTICLES

State bibliographic index of

Ukraine
№ 14

July, 2007

(11010—11676)
Issued semimonthly

Published since 1937


Kyiv • 2007


Національна бібліографія України

Серія заснована 1996 р.


Укладачі: В.В. Гладун, І.М. Кічкін, Ю.Г. Щербак

Редагування З.А.Медведєвої

Коректура О.П.Дубовик
Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 1992 від 12.05.96

Підп. до друку 24.07.2007. Формат 60х84/16. Папір офсет.

Ум.друк.арк. 3,72. Обл.-вид.арк. 4,02.

Тираж 166 пр. Зам. № 98.

Засновник, редакція, видавець і виготівник

Державна наукова установа

“Книжкова палата України імені Івана Федорова”

02660 Київ-94, просп. Ю.Гагаріна, 27.

Тел. 292-82-69.
З питань придбання звертатися за тел. 292-02-94.

 Книжкова палата України, 2007ЗМІСТ

0 Загальний відділ 5  1. Загальні питання науки та культури 5

  1. Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 6

050 Серіальні видання 6

  1. Організації та інші типи об’єднань. Асоціації. Конгреси.

Виставки. Музеї 6

070 Газети. Преса. Журналістика 7

1 Філософські науки. Психологія 7

2 Релігія. Теологія (Богослов’я) 8  1. Суспільні науки 8

30 Теорія, методологія суспільних наук в цілому.

Соціографія. Гендерні дослідження ….….8  1. Статистика як наука. Теорія статистики. Статистичні методи 8

314 Демографія. Вивчення народонаселення. Міграція 8

316 Соціологія 8

32 Політика. Політологія 8

33 Економіка. Економічні науки 14

34 Право. Юриспруденція 16

35 Державне адміністративне управління. Військова справа 17

36 Забезпечення духовних та матеріальних життєвих потреб 21

37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля 21  1. Етнологія. Етнографія. Звичаї. Традиції. Спосіб життя.

Фольклор 23

5 Математика та природничі науки. Загальні питання фізико-математичних,

природничих та хімічних наук. 23

55 Геологія. Науки про Землю 24  1. Біологічні науки 24

6 Прикладні науки. Медицина. Техніка 24

61 Медичні науки. Охорона здоров’я 24

62 Інженерна справа. Техніка в цілому 29

63 Сільське господарство. Лісове господарство. Мисливство.

Рибне господарство 31

654 Електрозв'язок (організація та експлуатація). Телерадіотрансляція.

Телекомунікації 32

66 Хімічна технологія. Хімічна промисловість. Споріднені

галузі 34

67/68 Різні галузі промисловості та ремесла 34

69 Будівельна промисловість. Будівельні матеріали.

Будівельно-монтажні роботи 34

7 Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Фотографія.

Музика. Театр. Ігри. Спорт 34

8 Мовознавство. Лінгвістика. Мови. Художня література.

Літературознавство 46

81 Лінгвістика. Мовознавство. Мови . 46

82 Художня література. Літературознавство 46

9 Географія. Біографії. Історія 51

908 Краєзнавство 51

929 Біографічні та подібні дослідження 52

93/94 Історія 52

Іменний покажчик 54

Географічний покажчик 62

Список газет, матеріали з яких уміщено в "Літописі

газетних статей" № 14 64

________

У номері зареєстровано матеріали з газет за січень, лютий, березень, квітень 2007 року.0 ЗАГАЛЬНИЙ ВІДДІЛ

00 Загальні питання науки та культури001 Наука та знання в цілому. Наукознавство. Організація розумової праці

11010. Гулько Л. Життєвість кожного народу визначається ступенем його ду­ховності: [Про фундатора і кер. Міжнар. Енцикл. Бюро Василя Шендеровського] / Лідія Гулько // Культура і життя. — 2007. — 4 квіт.

11011. Переможці — молоді вчені з Одеси: [Про Міжнар. наук. конф. "Медико-біол. та соц. пробл. сучас. людини у Придніпр. держ. ун-ті ім. Т.Г. Шевченка"] // Одес. вісті. — 2007. — 29 берез. (№ 26). — С. 7.

11012. Теленчі О. Сто мільйонів — на теплову революцію...: [За матеріалами бесіди з конструктором Олександром Анатолійовичем Єкимовських] / Оксана Теленчі // Голос України. — 2007. — 20 квіт. (№ 70). — С. 8.

11013. Чирва А. Про надтвердість у переконаннях: [Про дир. Ін-ту надтвердих матеріалів НАН України Миколу Васильовича Новикова] / Андрій Чирва // Уряд. кур’єр. — 2007. — 12 квіт. (№ 65). — С. 16.

Див. 11308004 Інформаційні технології. Комп'ютерна наука і технологія. Інтернет

11014. Моденова Н. Один комп’ютер на одинадцять осіб: Така невесела статис­тика впровадж. висок. технологій в Україні / Наталя Моденова // Хрещатик. — 2007. — 16 берез. (№ 39). — С. 8.005 Управління. Менеджмент. Конторська справа. Сертифікація

11015. Складанюк Л. Чого варта зірка на фасаді: [Про сертифікацію готел. по­слуг: За матеріалами бесіди з начальником від. методології сертифікації систем якості та послуг ДП НДІ "Система" Людмилою Шишкіною] / Людмила Складанюк // Уряд. кур’єр. — 2007. — 21 квіт. (№ 72). — С. 7.006 Стандартизація та стандарти

11016. Курінний В. Стандарти спотикання: За вступом у СОТ укр. товари ри­зикують виявитися неконкурентноспроможними: [За матеріалами темат. прес.-конф. представників Держспоживстандарту] / Віталій Курінний // Хрещатик. — 2007. —


21 берез. (№ 41). — С. 7.

11017. Полєтаєв І. Міжнародні норми ISO — це крок до світового ринку: [Про міжнар. орг., яка розробляє стандарти виробн. процесів на п-вах (ISO)] / Ігор Полєтаєв // Чорномор. новини. — 2007. — 29 берез. (№ 34). — С. 2.

Див. 11015, 11230

008 Цивілізація. Культура. Прогрес

11018. Баранчиков С. Хто захистить культуру?: Пробл. галузі обговорено на За­карпатті / Сергій Баранчиков // Профспілк. вісті. — 2007. — 30 берез. (№ 11). — С. 8.

11019. Богуцький Ю. Чи має Україна випрошувати свої культурні цінності?: [Бесіда з міністром культури і туризму України Юрієм Богуцьким] // Культура і життя. — 2007. — 18 квіт.

11020. Фесенко Л. Декларація про наміри: [Про прес.-конф. міністра культури і туризму України Юрія Богуцького на тему "Найближ. перспективи укр.-рос. культ. зв’язків"] / Ліліана Фесенко // Хрещатик. — 2007. — 23 берез. (№ 43). — С. 12.02 Бібліотечна справа. Бібліотекознавство

11021. Лопатіна І. Скільки коштуватимуть місту бібліотеки?: [Щодо прогр. "Розв. бібл. справи в Києві на 2007—2010 рр."] / Ірина Лопатіна // Хрещатик. — 2007. — 6 берез. (№ 33). — С. 2.050 Серіальні видання

11022. Коли сьогодення стає історією: Часоп. "Віче" — 15 років! // Голос Ук-раїни. — 2007. — 13 квіт. (№ 65). — С. 6.

11023. Кракалія Р. Дмитро Стус: "Патріотизм — намагання робити все най­краще": [Про журн. "Київ. Русь": За матеріалами бесіди з авт. журн. Дмитром Стусом] / Роман Кракалія // Чорномор. новини. — 2007. — 24 берез. (№ 32—33). — С. 7.

Див. 11107

06 Організації та інші типи об'єднань. Асоціації. Конгреси. Виставки. Музеї

061 Організації та інші типи об'єднань. Товариства. Асоціації. Конгреси. Виставки. Фірми. Наукові установи

11024. Давидов Р. Мало хто знав про Європейську хартію: [Про Фонд сприяння місц. самоврядуванню] / Ренольд Давидов // Голос України. — 2007. — 17 квіт. (№ 67). — С. 3.

11025. Магаль М. Спиратися на суспільну думку: [Про Міжнар. орг. "Громадян. ініціатива"] / Михайло Магаль // Уряд. кур’єр. — 2007. — 18 квіт. (№ 69). — С. 5.

11026. Олійник Б.І. Український центр народної культури: [Бесіда з поетом Борисом Іллічем Олійником / Записали Діана Ганущак, Олена Турченюк] // Уряд. кур’єр. — 2007. — 25 квіт. (№ 74). — С. 9.

11027. Плідне двадцятиліття Українського фонду культури: [Про уроч. зібр. з нагоди відзначення 20-річчя фонду, Київ] // Уряд. кур’єр. — 2007. — 17 квіт. (№ 68). — С. 5.

11028. Полякова І. Крок назустріч — наше "ремесло": [Про громад. орг. "Об-ня підприємців Львівщини "Крок": Бесіда з викон. дир. Іриною Поляковою / Записала Оксана Теленчі] // Голос України. — 2007. — 3 квіт. (№ 58). — С. 16.

11029. Тимошенко В. Українці Росії радяться: [Про Раду Об-ня українців Росії та Федер. нац.-культ. автономії українців Росії, Москва] / Віктор Тимошенко // Уряд. кур’єр. — 2007. — 20 квіт. (№ 71). — С. 8.

Див. 11156, 11234, 11236, 11419-20, 11425-26, 11428, 11433-36, 11442, 11444-47, 11449-50, 11452, 11454-56, 11458-63

069 Музеї

11030. Ларіонова Л. Щоб не міліла ріка любові до рідного гнізда: [Про приват. музей у м. Ржищеві Київ. обл.: За матеріалами бесіди з господарем музею Михайлом Трохимовичем Волошиним] / Лариса Ларіонова // Уряд. кур’єр. — 2007. — 6 квіт.


(№ 62). — С. 8.

11031. Назарчук Д. Усе починається з яйця: [Про музей писанки м. Коломне Івано-Франків. обл.: За матеріалами розповіді дир. музею Ярослави Юріївни Ткачук] // Голос України. — 2007. — 6 квіт. (№ 61). — С. 9.

11032. Шот М. Говорить історія у шкільних музеях: [Про історико-краєзн. музей ім. Галини Дидик в Шибалин. загальноосвіт. шк., Терноп. обл.] / Микола Шот // Уряд. кур’єр. — 2007. — 20 квіт. (№ 71). — С. 8—9

Див. 11418070 Газети. Преса. Журналістика

11033. Гуцуляк М. Реквієм військовій журналістиці? / Микола Гуцуляк // Уряд. кур’єр. — 2007. — 14 квіт. (№ 67). — С. 9.

11034. Долженко Г. Предтеча урядової преси / Георгій Долженко // Уряд. кур’єр. — 2007. — 4 квіт. (№ 60). — С. 6.

11035. За паспортом нам — 90, а духом ми ще молоді: [Про відзначення ювілею газ. "Київ. правда"] / Підгот. Тамара Бабич, Анатолій Задорога // Київ. правда. — 2007. — 29 берез.

11036. Іван Юліанович Кулик: (Редагував газ. "Голос Социал-демократа") // Київ. правда. — 2007. — 27 берез. (№ 33). — С. 3.

11037. Корнійчук О. Час закладати каміння: У сквері поблизу Музею Марії Заньковецької заклали наріж. камінь, на місці якого буде встановлено перший пам’ятник Георгію Гонгадзе та всім загиблим журналістам / Оксана Корнійчук // Хрещатик. — 2007. — 21 берез. (№ 41). — С. 2.

11038. Кульова В. "Літературній Україні" [газеті] — 80! / Віра Кульова // Уряд. кур’єр. — 2007. — 14 квіт. (№ 67). — С. 16.

11039. Лопатіна І. Аполітична газета лідера партії [Володимира Костеріна]: [Про нову щоден. "Газ. 24"] / Ірина Лопатіна // Хрещатик. — 2007. — 27 берез. (№ 44). — С. 5.

11040. Лопатіна І. Ціна об’єктивності: [Про презентацію "Нової газ." холдингу "Главред-медіа"] / Ірина Лопатіна; Комент. Володимира Костеріна // Хрещатик. — 2007. — 23 берез. (№ 43). — С. 4.

11041. Омелянчук І. "Пожежна команда" для районки: Про що говоритимуть на з’їзді журналістів України делегати з Рівненщини / Ірина Омелянчук // Уряд. кур’єр. — 2007. — 18 квіт. (№ 69). — С. 8.

11042. Поет, любов і редактор [Олександр Сергійович Мартиновський] // Київ. правда. — 2007. — 27 берез. (№ 33). — С. 3.

11043. Федоренко Б. Не забирайте ЗМІ [Засоби масової інформації] у влади / Борис Федоренко // Уряд. кур’єр. — 2007. — 4 квіт. (№ 60). — С. 17.

11044. Цибульський А. Ми вас пам’ятаємо...: [Про працівників газ. "Київ. правда" 20—30 рр.] / Анатолій Цибульський // Київ. правда. — 2007. — 27 берез.
(№ 33). — С. 6.

1 ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ. ПСИХОЛОГІЯ1/14 Філософія

11045. Грабовський В. Володар духовних скарбів: [Про філософа Григорія Савовича Сковороду] / Віктор Грабовський // Літ. Україна. — 2007. — 19 квіт. (№ 15). — С. 7.2 РЕЛІГІЯ. ТЕОЛОГІЯ (БОГОСЛОВ’Я)

11046. Лаврентій (ігумен) Ігумен Лаврентій: "Піст без духовності перетво­рюється на дієту": [Бесіда із священиком Свято-Михайлів. монастиря / Записала Інна Бі­рюкова] // Хрещатик. — 2007. — 23 берез. (№ 43). — С. 13.

11047. Сулима С. Бути чи не бути вірменському храму на Подолі?: [За матеріа­лами бесіди з духов. лідером вірмен України Григорісом Буніатяном] / Сергій Сулима // Голос України. — 2007. — 27 квіт. (№ 75). — С. 8.

11048. Юркова О. Перлина міста семи храмів [Корця]: [Про Свято-Воскресен. Троїц. Корец. ставропігійн. жіноч. монастир] / Олександра Юркова // Голос України. — 2007. — 7 квіт. (№ 62). — С. 8.

3 СУСПІЛЬНІ НАУКИ

30 Теорія, методологія суспільних наук в цілому. Соціографія.
Гендерні дослідження

11049. Лопатіна І. Гендерний закон — у небезпеці?!: В Україні серед високопоса­довців лише 10% жінок / Ірина Лопатіна // Хрещатик. — 2007. — 1 берез. (№ 31). — С. 14.

311 Статистика як наука. Теорія статистики. Статистичні методи

Див. 11014, 11088, 11105, 11141-42, 11147, 11149-51, 11231, 11233, 11267, 11270, 11279, 11291, 11294, 11343314 Демографія. Вивчення народонаселення. Міграція

11050. Щербань М. Демографічна ситуація в [Одеській] області складна: [Про підсумк. колегію Упр. охорони здоров’я та медицини катастроф, Одеса: З публ. стат. да­них] / Микола Щербань // Ваше здоров’я. — 2007. — 16 берез. (№ 10). — С. 4.316 Соціологія

11051. Ільчук Л. Портрет бездомного в інтер’єрі суспільства: [Про соціол. до­слідж. "Соц. портр. бездом. громадян": Бесіда з в.о. дир. Центру перспект. соціол. до­слідж. Леонідом Ільчуком та зав. від. пробл. соц. безпеки Оленою Давидюк / Записала Інна Косянчук] // Уряд. кур’єр. — 2007. — 21 квіт. (№ 72). — С. 9.

11052. Лобус С. "Золотий мільярд" починається із "золотої середини": [Про фор­мув. серед. класу в Україні] / Світлана Лобус // Уряд. кур’єр. — 2007. — 21 квіт. (№ 72). — С. 8.

11053. Свачій І. Соціологи підтримали політологів: Дострок. вибори не вирішать політ. конфлікту: [Щодо результатів черг. всеукр. дослідж. громад. думки: З публ. стат. даних] / Ігор Свачій // Хрещатик. — 2007. — 13 берез. (№ 36). — С. 3.

11054. Шаповал М. Бідність — проблема планетарного маштабу / Микола Ша­повал, Володимир Вітер // Уряд. кур’єр. — 2007. — 11 квіт. (№ 64). — С. 6.

Див. 11391, 1154432 Політика. Політологія

11055. Устиг створити "Газпром": [Про кн. ж-ста Олександра Гамова "Хотели как лучше...", присвяч. Послу РФ в Україні Віктору Чорномирдіну] // Голос України. — 2007. — 28 квіт. (№ 76). — С. 5.321 Форми політичної організації. Держава як політична влада

11056. Бебик В. Глобальна українська ідея / Валерій Бебик // Уряд. кур’єр. — 2007. — 25 квіт. (№ 74). — С. 16.

11057. Не загубитись у глобальному світі допоможе підручник: [Про навч. посіб. "Сучасна глобалістика: провідні концепції і модерна практика", авт. В. В. Бебик, С. Шергіна, Л. Дегтерьова] // Голос України. — 2007. — 3 квіт. (№ 58). — С. 7.

11058. Филипенко А. Технологія виборювання влади / Артем Филипенко // Чор­номор. новини. — 2007. — 17 берез. (№ 29—30). — С. 3. — Закінч. Початок: 15 берез.322 Відносини між державою та церквою

11059. Філіпова О. Конфесійна карта області: [Про прес-конф. заст. начальника упр. у справах національностей та релігій Одес. обл. держадмін. Анатолія Сенчука щодо конфес. ситуації в обл.] / Ольга Філіпова // Чорномор. новини. — 2007. — 17 берез.


(№ 29—30). — С. 1.

323 Внутрішня політика. Національні питання.


Національні та етнічні меншини

323(1-87) Внутрішня політика зарубіжних країн

11060. Кракалія Р. Свобода вимагає мужності: [Про святкування Дня нац. від­родження в Греції] / Роман Кракалія // Чорномор. новини. — 2007. — 29 берез. (№ 34). — С. 4.323(477) Внутрішня політика України

11061. Азаров М.Я. Завдання — не допустити перегріву політичної напруги: [Виступ першого віце-прем’єр-міністра фінансів України М.Я. Азарова на засід. Верхов­ної Ради України 17 квіт. 2007 р.] // Уряд. кур’єр. — 2007. — 19 квіт. (№ 70). — С. 5.

11062. В інтересах людей і України: Звернення Президента України Віктора Ющенка до українського народу // Уряд. кур’єр. — 2007. — 11 квіт. (№ 64). — С. 2.

11063. Головатий С. Сергій Головатий: "Жодна третя сторона не зможе перер­вати зв’язок між народом і виборцем": [Про взаємовідносини депутатів і виборців: Бесі­да з нар. депутатом України / Записали Дмитро Джангіров, Ігор Свачій] // Хрещатик. — 2007. — 23 берез. (№ 43). — С. 3.

11064. Грач Л. Фарс, що може стати кровавою драмою: [Про політ. ситуацію в Україні] / Леонід Грач // Голос України. — 2007. — 19 квіт. (№ 69). — С. 4.

11065. Дейч Б. "Вила не граблі": Виступ Бориса Дейча на пленар. засід. Верхов­ної Ради України 18.04.2007 р. // Голос України. — 2007. — 28 квіт. (№ 76). — С. 3.

11066. Джангіров Д. Ходи англійської королеви: [Про політ. ситуацію в Україні] / Дмитро Джангіров // Хрещатик. — 2007. — 16 берез. (№ 39). — С. 6.

11067. Для подальшого розвитку демократії: [Про виступ Прем’єр-міністра Ук­раїни Віктора Януковича у Парлам. Асамблеї Ради Європи (Страсбург) щодо подій в Ук­раїні] // Уряд. кур’єр. — 2007. — 19 квіт. (№ 70). — С. 3.

11068. Добкін М. Михайло Добкін: "У Києві повинні почути Харків!": [Про політ. ситуацію: Бесіда з міськ. головою Харкова / Записав Микола Косий] // Голос Ук­раїни. — 2007. — 25 квіт. (№ 73). — С. 7.

11069. Дума В. Багато київських політиків шукатимуть третейських суддів за кордоном: [Бесіда з головою ради Об-ня українців Росії і Федер. нац. культ. автономії "Українці Росії" Василем Думою / Записав Віктор Тимошенко] // Голос України. — 2007. — 5 квіт. (№ 60). — С. 3.

11070. За крок перед руїною: Лист до Президента України Віктора Ющенка / // Голос України. — 2007. — 12 квіт. (№ 64). — С. 13. — Авт.: Михайло Шевченко.

11071. Загорій В. Ми живемо за законами патріотизму: [Про Сьомий Міжнар. конкурс укр. мови: Бесіда з президентом Ліги укр. меценатів Володимиром Загорієм / Записала Світлана Короненко] // Уряд. кур’єр. — 2007. — 27 квіт. (№ 76). — С. 11.

11072. "Заради нашого народу ми готові до рішучих дій": Заява ["Нашої України" та "БЮТ"] // Чорномор. новини. — 2007. — 15 берез.

11073. Заява Верховної Ради України з приводу тиску Президента України Ющенка В.А. на Конституційний Суд України // Уряд. кур’єр. — 2007. — 11 квіт.


(№ 64). — С. 4.

11074. Заява Верховної Ради України щодо неприпустимості екстремістських дій навколо Конституційного Суду України // Голос України. — 2007. — 25 квіт. (№ 73). — С. 3; Уряд. кур’єр. — 20 квіт. (№ 71). — С. 3.

11075. Заява Коаліції національної єдності з приводу подій 18 квітня 2007 року довкола Конституційного Суду України // Голос України. — 2007. — 19 квіт. (№ 69). — С. 3; Уряд. кур’єр. — 19 квіт. (№ 70). — С. 4. — Підпис: Коаліція нац. єдності.

11076. Звернення Верховної Ради України до місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб // Голос України. — 2007. — 6 квіт. (№ 61). — С. 3.

11077. Звернення Верховної Ради України до Парламентської Асамблеї Ради Європи // Голос України. — 2007. — 21 квіт. (№ 71). — С. 3; Уряд. кур’єр. — 20 квіт. (№ 71). — С. 2.

11078. Звернення до членів Партії регіонів, Соціалістичної партії, Комуністичної партії України та українського народу // Голос України. — 2007. — 14 квіт. (№ 66). —


С. 3. — Підписи: Віктор Янукович, Олександр Мороз, Петро Симоненко.

11079. Звернення Кабінету Міністрів України до Президента України В. Ющен­ка // Голос України. — 2007. — 17 квіт. (№ 67). — С. 4; Уряд. кур’єр. — 14 квіт. (№ 67). — С. 2. — Підпис: Віктор Янукович.

11080. Звернення Президента України Віктора Ющенка до українського народу // Уряд. кур’єр. — 2007. — 27 квіт. (№ 76). — С. 2.

11081. Зупинити безвідповідальну політичну авантюру: Заява політвиконкому та парлам. фракції Соціаліст. партії України / // Голос України. — 2007. — 3 квіт. (№ 58). — С. 3. — Підписи: М. Мельничук, І. Бокий.

11082. Ілляшов Г. Довіра, добра воля і демократична законність — запорука злаго­ди у суспільстві / Григорій Ілляшов // Голос України. — 2007. — 28 квіт. (№ 76). — С. 8.

11083. Ключковський Ю. Проблема спільної мови політиків — це проблема консолідації суспільства: [Бесіда з нар. деп. України Юрієм Ключковським / Записала Галина Макаренко] // Київ. правда. — 2007. — 6 берез. (№ 25). — С. 1, 5.

11084. Колесников Б. Борис Колесников: "Досрочные выборы ввергнут Украи-ну в еще больший хаос": [Беседа с пред. ДОО Партии регионов / Записал Игорь Алек­сеев] // Жизнь. — 2007. — 29 марта.

11085. Копиленко О. Науково-експертний висновок щодо Указу Президента Ук-раїни від 2 квіт. 2007 р. № 264/2007 "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України" / Олександр Копиленко // Голос України. — 2007. — 17 квіт. (№ 62). — С. 5.

11086. Кравчук Л. Леонід Кравчук: "Якби ми з Іваном Плющем зійшлися на тому, що не потрібно ніяких дострокових виборів...": [Бесіда з екс-президентом України / Записав Володимир Королюк] // Голос України. — 2007. — 3 квіт. (№ 58). — С. 4—5.

11087. Лавренюк С. 11. Більшість голосує за обрання Президента [України] пар­ламентом / Сергій Лавренюк // Голос України. — 2007. — 4 квіт. (№ 59). — С. 10—11.

11088. Люди звертаються до уряду: [Стат. дані] // Уряд. кур’єр. — 2007. —
28 квіт. (№ 77). — С. 8.

11089. Меморандум примирення і співпраці: Голова Верховної Ради України Олександр Мороз має намір запропонувати Президенту України та ін. суб’єктам політ. процесу, представл. у парламенті, проект Меморандуму примирення і співпраці... // Го­лос України. — 2007. — 24 квіт. (№ 72). — С. 3.

11090. Момент істини: гарячі політичні події в документах і коментарях: [Про консультації Президента України Віктора Ющенка з керівництвом Верховної Ради, з лідерами фракцій щодо врегулювання криз. політики в країні] // Уряд. кур’єр. — 2007. — 4 квіт. (№ 60). — С. 1—3.

11091. Мороз О. Виступ Голови Верховної Ради України Олександра Мороза на мітингу на майдані Незалежності // Голос України. — 2007. — 6 квіт. (№ 61). — С. 3.

11092. Мороз О. Коментар Голови Верховної Ради України Олександра Мороза щодо ситуації в державі / // Голос України. — 2007. — 5 квіт. (№ 60). — С. 3.

11093. Мороз О. Повний текст виступу Голови Верховної Ради України Олек­сандра Мороза у дебатах про політичну ситуацію на пленарному засіданні 3 квітня


2007 року // Голос України. — 2007. — 5 квіт. (№ 60). — С. 4.

11094. Оніщук М. Право народу на позачергові парламентські вибори / Микола Оніщук // Голос України. — 2007. — 19 квіт. (№ 69). — С. 5.

11095. ПАРЄ [Парламентська асамблея Ради Європи] хоче допомогти, але не втру­чатиметься у внутрішні справи [України] // Голос України. — 2007. — 18 квіт. (№ 69). — С. 1—2.

11096. Петрушенко М. Дотримання законів — шлях до єднання: [Про прес-конф. Президента України Віктора Ющенка під назвою "Відповідальність. Законність. Вибір народу"] / Микола Петрушенко // Уряд. кур’єр. — 2007. — 14 квіт. (№ 67). — С. 2.

11097. Петрушенко М. Найоптимальніший спосіб врегулювання кризи — по­літико-правовий: [Про прес-конф. Президента України Віктора Ющенка] / Микола Петрушенко // Уряд. кур’єр. — 2007. — 24 квіт. (№ 73). — С. 2.

11098. Петрушенко М. Реакція інших держав на події в Україні спокійна / Микола Петрушенко // Голос України. — 2007. — 4 квіт. (№ 60). — С. 3.

11099. Плющ І. Іван Плющ: "Незалежність України — процес закономірний...": [Бесіда з політиком / Записала Наталя Філіпчук] // Голос України. — 2007. — 17 квіт. (№ 67). — С. 8—9. — Закінч. Початок: № 63.

11100. Правденко С. Гості вартістю у півмільярда: [Про дострок. вибори в Ук­раїні] / Сергій Правденко // Голос України. — 2007. — 12 квіт. (№ 64). — С. 3.

11101. Президенту Украни В.А. Ющенку (активу політичних партій, громадянам України) // Голос України. — 2007. — 26 квіт. (№ 74). — С. 2. — Підпис: Олександр Мороз.

11102. Припинити злочинні дії реваншистів: Заява фракції комуністів у Вер-ховній Раді України // Голос України. — 2007. — 19 квіт. (№ 69). — С. 3.

11103. Припинити наступ на українську мову!: [Заява] / // Голос України. — 2007. — 3 квіт. (№ 58). — С. 11. — Підписи: Олег Білоус, Олена Бондаренко, Олена Ві-тенко та ін.

11104. Резолюція Парлам. Асамблеї Ради Європи "Функціонування демократич­них інституцій в Україні", ухвалена у Страсбурзі (Французька Республіка) 19 квітня 2007 року // Голос України. — 2007. — 21 квіт. (№ 71). — С. 3.; Уряд. кур’єр. — 21 квіт. (№ 72). — С. 3.

11105. Рішення розширеного засідання Комітету Верховної Ради України з пи­тань економічної політики на тему: Соціально-економічні наслідки політичної нестабіль­ності, що виникла після підписання Указу Президента України про дострокове припи­нення повноважень Верховної Ради України 12 квітня 2007 року // Голос України. — 2007. — 17 квіт. (№ 67). — С. 4; Уряд. кур’єр. — 14 квіт. (№ 67). — С. 3. — Підпис: В.М. За­платинський.

11106. Ситуація в Україні: що думають люди?: [Матеріали експрес-опитування в обл. центрах і Автоном. Республіці Крим компанією Research Branding Group: Стат. дані] / Підгот. Євген Копатько // Уряд. кур’єр. — 2007. — 6 квіт. (№ 62). — С. 5.

11107. Сіренко В. Народ України примушують виконати указ Президента Ук­раїни і розтоптати Конституцію, законність та демократію в Україні / Василь Сіренко // Голос України. — 2007. — 13 квіт. (№ 65). — С. 7.

11108. Таран Л. "Біла книга-2006": [Про презентаію щорічника "Біла книга-2006: обо­ронна політика України"] / Людмила Таран // Вечір. Київ. — 2007. — 27 лют. (№ 35). — С. 3.

11110. Хара В. Для Президента закони не писано: [Щодо Указу "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України"] / Василь Хара // Голос України. — 2007. — 7 квіт. (№ 62). — С. 4; Уряд. кур’єр. — 7 квіт. (№ 63). — С. 4.

11111. Цвілюк С. В обороні національної ідеї: [Про зб. ст. публіцистики Михай­ла Мацюка "Бороню Україну"] / Семен Цвілюк, Любов Цвілюк // Чорномор. новини. — 2007. — 15 берез.

11112. Черевань В. Чи усунемо напругу [в Україні]?..: [Бесіда з ректором Київ. ун-ту ринк. відносин Володимиром Череванем / Записав Олександр Маслов] // Голос Ук­раїни. — 2007. — 14 квіт. (№ 66). — С. 6, 14.

11113. Чиж І. Криза як дзеркало української політики / Іван Чиж // Голос Украї­ни. — 2007. — 18 квіт. (№ 68). — С. 3.

11114. Шевчук Ю. 12. 2004 рік: вибори, майбутнє і політреформа / Юліана Шев­чук // Голос України. — 2007. — 18 квіт. (№ 68). — С. 6—7.

11115. Юхновський І. Ігор Юхновський: "Бідним бути нескромно...": [Про політ. ситуацію в Україні: Бесіда з академіком НАН України / Записали Галина Івасюк та ін.] // Профспілк. вісті. — 2007. — 9 берез. (№ 8). — С. 10—11.

11116. Ющик О.І. Указ — ще не указ: Про конституційність, дію, зупинення
та ін. указів Президента України від 2 квіт. 2007 р.: [Бесіда із зав. Центру теорет. пробл. законотворчості Ін-ту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України] // Голос Ук­раїни. — 2007. — 24 квіт. (№ 72). — С. 3.

11117. Янукович В. Виступ Прем’єр-міністра України Віктора Януковича перед представниками дипломатичного корпусу в Україні 4 квітня 2007 р.: [Щодо політ. ситуації в Україні] // Уряд. кур’єр. — 2007. — 5 квіт. (№ 61). — С. 3.

11118. Янукович В. Політики усвідомлюють відповідальність: [Інтерв’ю Прем’єр-міністра України Віктора Януковича пол. ЗМІ стосовно політ. ситуації в Ук­раїні: Витяги] // Уряд. кур’єр. — 2007. — 17 квіт. (№ 68). — С. 3.

Див. 11053

327 Міжнародні відносини. Світова політика. Міжнародні справи. Зовнішня політика

11119. Бути чи не бути Україні в НАТО: [Публ. відгуків] / // Одес. вісті. — 2007. — 29 берез. (№ 26). — С. 3. — Зміст: Нам не по дорозі / Вадим Сухомлинов; "За" й "про­ти" / Анатолій Клімов; Я за вступ до НАТО / Микола Олійник; Кому воно треба, це НАТО? / Олег Базак.

11120. Проекти ООН для Одещини // Чорномор. новини. — 2007. — 17 берез.
(№ 29-30). — С. 3.

11121. Пятницький В.Т. Стан виконання плану дій Україна—ЄС [Європейсь­кий союз] / В. Т. Пятницький // Голос України. — 2007. — 28 квіт. (№ 76). — С. 5.

11122. Радова М. ПРОамериканська агітація на тлі антиамериканської акції: [Щодо розташування амер. протиракет. баз у Європі] / Маша Радова // Хрещатик. — 2007. — 15 берез. (№ 38). — С. 3.

11123. У рамках роботи ОБСЄ [Організація з безпеки і співпробітництва в Європі]: [Про участь міністра закордон. справ України Арсенія Яценюка у засід. Коміс. Україна—НАТО, Осло] // Уряд. кур’єр. — 2007. — 28 квіт. (№ 77). — С. 3.

11124. Шануючи минуле, ми дбаємо про майбутнє: [Про участь в Екуменіч. мо­литві за жертвами та постраждалими внаслідок операції "Вісла" (1947 р.) Президента України Віктора Ющенка та Президента Польщі Лєха Качинського, Варшава] // Уряд. кур’єр. — 2007. — 28 квіт. (№ 77). — С. 1—2.

Див. 11067, 11157327(477) Зовнішня політика України

11125. Бичков С.А. Україна і Польща : через міжпарламентське співробітництво до спільної мети: [Про візит парлам. делегації України до Республіки Польща: Бесіда


з нар. деп. України Сергієм Анатолійовичем Бичковим] // Голос України. — 2007. —
3 квіт. (№ 58). — С. 7.

11126. Білозір О. Упевнені кроки на шляху до Європи: [Про вступ України до ЄС (Європейський Союз)] / Оксана Білозір // Голос України. — 2007. — 20 квіт. (№ 70). — С. 6.

11127. Хачатрян А. Армен Хачатрян: "Наші народи об’єднує духовність і куль­тура": [Бесіда з Надзв. і Повнов. Послом Республіки Вірменія в Україні / Записала Ната­лія Зінченко] // Хрещатик. — 2007. — 2 берез. (№ 32). — С. 11.

329 Політичні партії та рухи329(477) Політичні партії та рухи в Україні

11128. Бродський М. Михайло Бродський: "Я любив розважатися, забиваючи цвяхи в машину і сервант": [Бесіда з головою Партії вільн. демократів, депутатом Київ­ради] // Хрещатик. — 2007. — 27 берез. (№ 44). — С. 4.

11129. Свачій І. Київські праві вкотре об’єднуються: Після підписання загально­нац. меморандуму про об-ня, партії працюватимуть разом і на місцях / Ігор Свачій // Хрещатик. — 2007. — 27 берез. (№ 44). — С. 4.

Див. 11081, 11084, 11218

33 Економіка. Економічні науки

330 Економічні науки в цілому. Політична економія

11130. Бровченко Л. "Баланс незалежності" як путівник економічних реформ: [Про кн. Олександра Савченка "Баланс незалежності": хроніка економічних реформ 1989—2005 років"] / Леонід Бровченко // Голос України. — 2007. — 14 квіт. (№ 66).


— С. 10.

Див. 11159

331 Праця. Економіка праці. Організація праці. Ринок праці. Працевлаштування

11131. Кир’ян Т. Робітничі кадри — не данина моді: [Про створення єдиної нац. системи безперерв. проф. навчання] / Тетяна Кир’ян // Уряд. кур’єр. — 2007. — 25 квіт. (№ 74). — С. 5.

11132. Коцюбинський О. Європейцям довели, що Україна — теж Європа: [Про Міжнар. конф. "Роль і місце служб зайнятості в забезп. гідн. праці. Перспективи розв. Шляхи співпраці в умовах глобалізації", Київ] / Олександр Коцюбинський // Хрещатик. — 2007. — 30 берез. (№ 47). — С. 7.

11133. Про трудові договори та цивільно-правові угоди / Підгот. Ірина Сидоряк // Профспілк. вісті. — 2007. — 9 берез. (№ 8). — С. 11.

Див. 11228

331.105.44 Профспілки

11134. Мудрик В. Не тільки консультант, але й захисник: [Про інформ. день обл. ком. профспілки в Ананьєві] / Валентина Мудрик // Одес. вісті. — 2007. — 29 берез.


(№ 26). — С. 8.

11135. Перелигіна Л. Людмила Перелигіна: "Суспільству потрібен безперервний соціальний діалог": [Про Федер. профспілок України: Бесіда з головою ЦК профспілки працівників культури України / Записали Галина Івасюк та ін.] // Профспілк. вісті. — 2007. — 2 берез. (№ 7). — С. 10.

11136. Профспілки і колективізація: [З історії] / Підгот. Галина Івасюк // Проф­спілк. вісті. — 2007. — 23 берез. (№ 10). — С. 6.

11137. Профспілки домоглися змін Державного бюджету-2007 на краще: [З публ. стат. даних] // Профспілк. вісті. — 2007. — 30 берез. (№ 11). — С. 2—3.

11138. Пугачов С.Г. Найкраща політика — педагогіка: [Про Вінниц. профспілку працівників освіти і науки: Бесіда з головою обкому Сергієм Георгієвичем Пугачовим / Записала Луїза Білозерова] // Профспілк. вісті. — 2007. — 30 берез. (№ 11). — С. 8.

Див. 11386

332 Регіональна (територіальна) економіка. Земельне (аграрне) питання. Житлове господарство

11139. "Житлова нерухомість у Києві: стан і перспективи розвитку": [Матеріали темат. "круглого столу" в ред. газ. "Хрещатик": Висловлювання] / // Хрещатик. — 2007. — 28 берез. (№ 45). — С. 8—9. — Авт.: Дмитро Джангіров, Денис Басс, Василь Присяжнюк та ін.

11140. Земельна прозорість: Їх зебезпечить Єдина автоматиз. система земел. ка­дастру // Хрещатик. — 2007. — 7 берез. (№ 34). — С. 11.

336 Фінанси. Банківська справа. Кредит

11141. Звіт про витрачання коштів, затверджених Законом України "Про Держав­ний бюджет України на 2006 рік", на забезпечення діяльності Кабінету Міністрів Украї­ни та його Секретаріату // Уряд. кур’єр. — 2007. — 7 квіт. (№ 63). — С. 7—14.

11142. Литвицький В. Антиінфляційний ухил не підлягає ревізії: [З публ. стат. даних] / Валерій Литвицький // Уряд. кур’єр. — 2007. — 14 квіт. (№ 67). — С. 5.

11143. Миронівський І. Уряд ініціюватиме зміну керівництва Укрексімбанку / Іван Миронівський // Хрещатик. — 2007. — 27 берез. (№ 44). — С. 5.

11144. Павелко М.П. Схаменімося, та буде пізно...: [Бесіда з начальником Го-лов. упр. Пенс. фонду України Миколою Петровичем Павелком / Записав Петро Зубен­ко] // Київ. правда. — 2007. — 23 берез.

11145. Політизація заощаджень: Учора нове керівництво Ощадбанку провело прес-конф., на якій розповіло про свої плани щодо розв. банку // Хрещатик. — 2007. — 21 берез. (№ 41). — С. 3.

11146. Полозенко Д. Пріоритети бюджетної політики — основа економічного зростання: [З публ. стат. даних] / Дмитро Полозенко // Уряд. кур’єр. — 2007. — 12 квіт. (№ 65). — С. 8.

11147. Про виконання Державного бюджету-2006: [Стат. дані] // Житомирщи­на. — 2007. — 31 берез. (№ 35). — С. 3.

11148. Про повернення знецінених заощаджень часів СРСР // Уряд. кур’єр. — 2007. — 17 квіт. (№ 68). — С. 9.

11149. Фінансовий звіт Антимонопольного комітету України за 2006 рік: [Стат. дані] // Уряд. кур’єр. — 2007. — 14 квіт. (№ 67). — С. 12—13.

Див. 11199, 11232, 11253

338 Економічне становище. Економічна політика. Управління та планування в економіці. Галузева економіка. Виробництво. Послуги. Ціни

11150. Гайдуцький П. Зростання економіки і добробуту людей: пошук опти­мальних пропорцій: [З публ. стат. даних] / Павло Гайдуцький // Уряд. кур’єр. — 2007. — 13 квіт. (№ 66). — С. 5.

338(477) Економічне становище України

11151. Економіка України за січень—березень 2007 року: [Стат. дані] // Уряд. кур’єр. — 2007. — 24 квіт. (№ 73). — С. 7.

11152. Литвицький В. Енергія нарощування зберігається: [Про екон. розв. України: З публ. стат. даних] / Валерій Литвицький // Уряд. кур’єр. — 2007. — 17 квіт. (№ 68). — С. 7.

Див. 11061, 11146338.48 Туризм. Економіка туризму

11153. Гудзоватий І. Закарпаття хоче мати свій Буковель: [Про розв. турист. га-лузі: За матеріалами бесіди з начальником упр. з питань Європ. інтеграції, зовнішньо-екон. зв’язків та туризму облдержадмін. Олександром Марченком, головою пост. коміс. з питань розв. туризму та рекреації облради Василем Швардаком, головою облради Ми­хайлом Кічковським та головою Закарпат. облради Ігорем Олійником] / Іван Гудзоватий // Голос України. — 2007. — 21 квіт. (№ 71). — С. 7.

11154. Дружбинський В. Грецький марафон: [Дор. нотатки] / Валерій Друж­бинський // Київ. правда. — 2007. — 27 лют.

11155. Заєць В. Грані світового туристичного ринку: [Про XIII Міжнар. спеціаліз. вист. "Україна — подорожі та туризм-2007", Київ] / Василь Заєць // Культура і життя. — 2007. — 11 квіт.

11156. Седик О. Курортні принади із 60 країн: [Про ХІІІ Міжнар. спеціаліз. вист. ИІТТ-2007 "Україна — подорожі та туризм", Київ] / Олена Седик // Хрещатик. — 2007. — 28 берез. (№ 45). — С. 12.

Див. 11181339 Торгівля. Міжнародні економічні відносини. Світова економіка

11157. Іщенко Г. Спільні точки дотику України та Китаю: [Про зустріч віце-прем’єр-міністра Держ. ради КНР Хуея Ляньюея та Прем’єр-міністра України Віктора Януковича та підписання ними угоди про надання уряду України безоплат. допомоги, Ки­тай] / Галина Іщенко // Уряд. кур’єр. — 2007. — 13 квіт. (№ 66). — С. 4.

11158. Скрипченко С.П. Ніхто не любить бідних і убогих: [Про Торг.-пром. па­лату України: Бесіда з президентом ТПП Сергієм Парфеновичем Скрипченком / Записа­ла Лідія Тараненко] // Голос України. — 2007. — 14 квіт. (№ 66). — С. 11.

Див. 11016, 11191

34 Право. Юриспруденція

340 Право в цілому. Пропедевтика.
Юридичні методи та допоміжні правничі науки

11159. Гелетко Н. Знання, які допомагають будувати майбутнє: [Про моногр. "Теоретичні та практичні проблеми правового забезпечення соціально-економічного та політичного розвитку суспільства і держави" під. ред. В. Опришка та Ф. Шульженка] / Наталя Гелетко // Голос України. — 2007. — 5 квіт. (№ 60). — С. 22.

11160. Списи ламають, а Герба не мають: [Про Міжнар. наук. конф. "Треті юрид. читання"] // Голос України. — 2007. — 28 квіт. (№ 76). — С. 9.

342 Державне право. Конституційне право. Адміністративне право

11161. Богачов С.В. Податковий кодекс: виваженість і актуальність: [Бесіда з членом робоч. групи з підгот. нової ред. Податк. кодексу Сергієм Валентиновичем Бога­човим / Записала Зоя Краснодемська] // Уряд. кур’єр. — 2007. — 12 квіт. (№ 65). — С. 19.

11162. Журавський В. Порушення Конституції завершується майданом / Віта­лій Журавський // Уряд. кур’єр. — 2007. — 20 квіт. (№ 71). — С. 5.

11163. "Конституція України: нові виклики": Основ. тези учас. "круглого столу" // Голос України. — 2007. — 17 квіт. (№ 67). — С. 5.

11164. Краснодемська З. Проект Податкового кодексу готовий до розгляду уря­дом / Зоя Краснодемська // Уряд. кур’єр. — 2007. — 17 квіт. (№ 68). — С. 4.

11165. Прокопович Н. Подолання корупції — запорука авторитету країни у світі / Наталя Прокопович // Голос України. — 2007. — 28 квіт. (№ 76). — С. 4.

11166. Свачій І. Імператив Конституцією вибиватимуть: [За матеріалами прес-конф. деп. Верховної Ради України Анатолія Матвієнка та Сергія Головатого] / Ігор Сва­чій // Хрещатик. — 2007. — 22 берез. (№ 42). — С. 1, 3.

346 Господарське право.
Правові основи державного регулювання економіки

11167. Гетманцев Д. Азарт без правил?: [Про законопроект щодо ринку грал. бізнесу] / Дмитро Гетманцев // Уряд. кур’єр. — 2007. — 11 квіт. (№ 64). — С. 8.347 Цивільне право. Судовий устрій

11168. Оніщук М. Удосконалення правосуддя: засади реформування / Микола Оніщук // Голос України. — 2007. — 11 квіт. (№ 63). — С. 8—10.

11169. Онопенко В. Реформа судової влади: ефективність чи колапс?: [Бесіда з Головою Верхов. Суду України Василем Онопенком / Записала Галина Макаренко] // Київ. правда. — 2007. — 27 берез. (№ 33). — С. 2.

11170. Онопенко В. Судова реформа має бути виваженою / Василь Онопенко // Уряд. кур’єр. — 2007. — 14 квіт. (№ 67). — С. 6.

11171. Притика Д.М. Правосуддя — вершина моральних засад: [Бесіда із заст. голови Ком. з питань правосуддя Верховної Ради України Дмитром Микитовичем При­тикою] // Голос України. — 2007. — 3 квіт. (№ 58). — С. 14.

11172. Сухонос В.В. Кому вигідна усічена прокуратура...: [Бесіда з дек. юрид.


ф-ту Укр. акад. банк. справи Віктором Володимировичем Сухоносом / Записав Влади­слав Журков] // Голос України. — 2007. — 3 квіт. (№ 58). — С. 15.

347.6 Сімейне право. Спадкове право. Охорона дитинства

11173. Левченко К. Закон "Про попередження насильства в сім’ї" потребує не­гайного вдосконалення / Катерина Левченко // Голос України. — 2007. — 11 квіт. (№ 63). — С. 11.

349 Спеціальні галузі права. Галузі права змішаного характеру

349.2 Трудове право

11174. Пропонується встановити погодинну мінімальну зарплату: [Щодо прий­няття за основу проекту закону про внесення змін до Кодексу законів про працю Украї­ни та до Закону України "Про оплату праці"] // Голос України. — 2007. — 25 квіт.


(№ 73). — С. 3.

349.4 Земельне право. Аграрне право. Право планування населених пунктів. Будівельне право. Житлове право

11175. Корнійчук Є. Цивілізованим шляхом: [Про житл. прогр. в Україні] / Євген Корнійчук // Голос України. — 2007. — 3 квіт. (№ 58). — С. 6.

11176. Хіврич Ю. Ціна безоплатних послуг: [Щодо створення М-ва житл.-комун. госп-ва України] / Юрій Хіврич // Уряд. кур’єр. — 2007. — 11 квіт. (№ 64). — С. 7.

35 Державне адміністративне управління. Військова справа351/354 Державне адміністративне управління

11177. Басс Д. Денис Басс: "Якщо буде прагнення рухатися вперед, буде успіх": [Бесіда з першим заст. голови Київ. міськ. держадмін.] // Хрещатик. — 2007. — 16 берез. (№ 39). — С. 3.

11178. Бахін С. "На смітті треба заробляти!": Заявив на колегії Солом’ян. рай­держадмін. [Києва] її голова Іван Сидоров після розгляду питання ефективності вико­рист. комун. власності / Сергій Бахін // Хрещатик. — 2007. — 13 берез. (№ 36). — С. 2.

11179. Бердинських К. Рекламні війни: Затишшя перед бурею чи все ж таки пе­ремир’я?: [За матеріалами наради з питань реклами, що відбулася у Київ. міськдерж-адмін.] / Крістіна Бердинських // Хрещатик. — 2007. — 14 берез. (№ 37). — С. 5.

11180. Галега В. Тарифи очистять від сторонніх видатків: [Про прес-конф. віце-прем’єр-міністра України Володимира Рибалка щодо реформув. житл.-комун. сфери] / Володимир Галега // Хрещатик. — 2007. — 16 берез. (№ 39). — С. 7.

11181. Галега В. Туризм приєднають до "комуналки": Київ. Голов. упр. комун. госп-ва нарешті дістане нове положення / Володимир Галега // Хрещатик. — 2007. —


14 берез. (№ 37). — С. 6.

11182. Гальченко Я. Ліквідація наслідків аварії на ЧАЕС [Чорнобильська атом­на електростанція]: враження та висновки невтішні: [Про нараду з питань виконання за­конодавства України про ліквідацію наслідків Чорнобил. катастрофи та соц. захист по­терпілих від неї, провед. заст. Голови Верховної Ради України Миколою Томенком,


м. Славутич Київ. обл.] // Голос України. — 2007. — 14 квіт. (№ 66). — С. 2.

11183. Голубченко А. Анатолій Голубченко: "Лише конкуренція визначить справжню ціну на комунальну послугу...": [Про реформув. житл.-комун. госп-ва: Бесіда з пер­шим заст. голови Київ. міськдержадмін.] // Хрещатик. — 2007. — 20 берез. (№ 40). — С. 5.

11184. Горбаченко Н. Чи потрібна жителям столиці капіталізація ринку рек­лами: [Про нараду за участю представників Голов. упр. з питань цінов. політики Київ. міськ. держадмін., КП "Київреклама", Асоц. зовніш. реклами та Спілки п-в зовніш. рек­лами] / Наталія Горбаченко // Уряд. кур’єр. — 2007. — 25 квіт. (№ 74). — С. 4.

11185. Давиденко Л. Спільною об’єднані метою: [Про роботу Донец. облдерж­адмін.] / Людмила Давиденко // Уряд. кур’єр. — 2007. — 17 квіт. (№ 68). — С. 6.

11186. Джангіров Д. Місто Київ і Київська область: перспективи спільного роз­витку: [Матеріали темат. "круглого столу" в ред. газ. "Хрещатик": Висловлювання] / Дмит­ро Джангіров // Хрещатик. — 2007. — 7 берез. (№ 34). — С. 8—9. — Авт.: Володимир Майбоженко, Сергій Зімін, Володимир Яловий та ін.

11187. Захаричев Ю. Юрій Захаричев: "Віднині самі жителі визначатимуть, що будувати на вільних територіях": [Бесіда з головою Деснян. райради та райдержадмін. столиці / Записав Петро Щербина] // Хрещатик. — 2007. — 29 берез. (№ 46). — С. 3.

11188. Зоріна С. Світлана Зоріна: "Ситуацію в театральному житті столиці нині кардинально змінено": [Бесіда з начальником Голов. упр. культури і мистецтв Київ. міськ­держадмін. / Записав Петро Щербина] // Хрещатик. — 2007. — 15 берез. (№ 38). — С. 13.

11189. Ишков В.Н. Мы готовы взять на себя ответственность: [Беседа с зам. пред. Донец. обл. совета Владимиром Николаевичем Ишковым / Записал Максим Стре-лецкий] // Жизнь. — 2007. — 28 марта.

11190. Київ як середовище існування: [Матеріали темат. "круглого столу" в ред. газ. "Хрещатик": Висловлювання] // Хрещатик. — 2007. — 21 берез. (№ 41). — С. 8—9. — Авт.: Анатолій Голубченко, Анатолій Коваленко, Тетяна Тимочко та ін.

11191. Китик В. Роботу "Нижнього Дунаю" — на високий рівень: [Про прес-конф. щодо перспектив транскордон. співпраці Одес. обл. із партнерами, провед. Голов. упр. екон. розв. та європ. інтеграції облдержадмін.] / Владислав Китик // Одес. вісті. — 2007. — 29 берез. (№ 26). — С. 7.

11192. Кільчицька І. Ірена Кільчицька: "Вдало боремося з несанкціонованою торгівлею": [Бесіда із заст. голови Київ. міськдержадмін.] // Хрещатик. — 2007. —
28 берез. (№ 45). — С. 5.

11193. Кондрук В. Коли загояться смертельні рани на землі Київщини?: [Щодо соц. захисту населення, постраждалого внаслідок Чорнобил. катастрофи: Бесіда із заст. голови Київ. облдержадмін. Валерієм Кондруком / Записав Григорій Безверхий] // Голос України. — 2007. — 26 квіт. (№ 74). — С. 4.

11194. Кондрук В.П. Дума про серце: [Про створення Європ. кардіохірург. цент­ру на Київщині: Бесіда із заст. голови Київ. облдержадмін. з питань соц. та гуманіт. полі­тики Валерієм Петровичем Кондруком / Записали Іван Кокуца, Михайло Каменюк] // Чорномор. новини. — 2007. — 24 берез. (№ 32—33). — С. 3.

11195. Корнійчук О. Порядок денний — не догма: [Про сес. Київради] / Оксана Корнійчук, Лариса Дацюк // Хрещатик. — 2007. — 30 берез. (№ 47). — С. 2—3.

11196. Корнійчук О. Сесія без зайвої політики [в Київраді] / Оксана Корнійчук, Лариса Дацюк // Хрещатик. — 2007. — 16 берез. (№ 39). — С. 4—5.

11197. Курінний В. Метромагістраль: [За матеріалами темат. засід. київ. міс­тобуд. ради] / Віталій Курінний // Хрещатик. — 2007. — 29 берез. (№ 46). — С. 13.

11198. Курінний В. Старий фонд борозни не зіпсує: [За матеріалами нарад сто­совно спорудж. нових та реконструції старих об’єктів у Голов. упр. житл. забезп.:
З публ. стат. даних] / Віталій Курінний // Хрещатик. — 2007. — 20 берез. (№ 40). — С. 5.

11199. Курінний В. Фінансовий перерозподіл: Куди й скільки спрямувати до­датк. коштів, йшлося під час засід. бюджет. коміс. Київради / Віталій Курінний // Хре­щатик. — 2007. — 27 берез. (№ 44). — С. 5.

11200. Курінний В. Чисто не там, де підмітають...: Протягом міс. на порушників благоустрою складено 206 приписів та 55 адм. протоколів / Віталій Курінний // Хреща­тик. — 2007. — 30 берез. (№ 47). — С. 7.

11201. Лопатіна І. ЖЕКи стають заручниками неплатників: 2007 р. на оновлення житл. госп-ва у столиці планується виділити понад 95 млн грн / Ірина Лопатіна // Хреща­тик. — 2007. — 30 берез. (№ 47). — С. 6.

11202. Лопатіна І. Зони без будмайданчиків: "Дніпр. кручам" та "Замк. горі" пла­нують надати статусу пам’яток природи / Ірина Лопатіна // Хрещатик. — 2007. — 14 берез. (№ 37). — С. 5.

11203. Нонік В.В. Чому нахабніє криміналітет?: [Відповіді начальника УМВС України в Черніг. обл. Валерія Вікторовича Ноніка на запитання читачів в "Прямій лінії" в ред. газ. "Деснян. правда"] / Підгот. Людмила Пархоменко, Станіслав Клопот // Дес­нян. правда. — 2007. — 31 берез. (№ 35). — С. 1—2.

11204. Опанасенко Т. Права тварин під загрозою / Тетяна Опанасенко // Вечір. Київ. — 2007. — 28 лют. (№ 36). — С. 6.

11205. Павленко В. Сучасні технології у сфері соціальних послуг / Володимир Павленко // Уряд. кур’єр. — 2007. — 12 квіт. (№ 65). — С. 6.

11206. Петров Б. "Грати в любов народу й обманювати його — аморально!": [Щодо місцев. самоврядування] / Борис Петров, Валерій Баранов // Голос України. — 2007. — 11 квіт. (№ 63). — С. 12—13.

11207. Полюхович І.П. "Ми будуємо державу...": [Бесіда з головою Бориспіл. райдержадмін. Іваном Павловичем Полюховичем] // Київ. правда. — 2007. — 6 берез. (№ 25). — С. 3.

11208. Прогнімак О. Олександр Прогнімак: "Наша робота має бути адекватною викликам часу": [Бесіда з начальником Держ. упр. охорони навколиш. природ. середо­вища в м. Києві] // Хрещатик. — 2007. — 2 берез. (№ 32). — С. 5.

11209. Прокопчук С. Заморожені надії: [Пробл. об’єкту "Укриття" на Чорнобил. АЕС] / Станіслав Прокопчук // Уряд. кур’єр. — 2007. — 24 квіт. (№ 73). — С. 11.

11210. Ригун А. Як забудовується Житомир?: [За матеріалами темат. прес-конф. голови Житомир. міськдержадмін. Вірою Тимофіївною Шелудченко] / Аліна Ригун // Житомирщина. — 2007. — 29 берез. (№ 34). — С. 2.

11211. Свачій І. Чіткі межі між Києвом та областю з’являться вже до кінця 2008 року... / Ігор Свачій // Хрещатик. — 2007. — 21 берез. (№ 41). — С. 3.

11212. Сітар В.Д. На сторожі державних інтересів: [Бесіда з начальником упр. Служби безпеки України в Житомир. обл. генерал-майором Василем Дмитровичем Сіта-рем / Записала Аліна Ригун] // Житомирщина. — 2007. — 24 берез. (№ 32). — С. 3.

11213.
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Книжкова палата україни iconКнижкова палата україни імені івана федорова

Книжкова палата україни iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик УкраїниБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка