Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Російська мова» Київ – 2012 Передмова Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни розробленоСкачати 172,35 Kb.
Дата конвертації19.04.2017
Розмір172,35 Kb.
ТипПротоколРосійська мова

Вищий навчальний закладУніверситет економіки та права «КРОК»
ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор О.І.Шаров

«___» ______________ 2012 р.КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

«Російська мова»

Київ – 2012

Передмова

Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни РОЗРОБЛЕНО

кафедрою спеціальної мовної підготовки

факультету міжнародних відносин
РОЗРОБНИК


І.М.Левон, викладач кафедри СМП

РЕЦЕНЗЕНТ

Зауваження враховані. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни відповідає стандартам вищої освіти, вимогам МОН молоді та спорту України та Університету «КРОК»

РОЗГЛЯНУТО ТА СХВАЛЕНО кафедрОЮ СПЕЦІАЛЬНОЇ МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ

Протокол

1

від

«29» вересня 2011 р.

Завідувач кафедри
Т.В.КарповаУХВАЛЕНО ВЧЕНОЮ РАДОЮ ФАКУЛЬТЕТУ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Протокол

2

від

«12» січня 2012 р.

Декан факультету
В.В.Рокоча


ЗМІСТ

 1. Сфера застосування

 2. Опис дисципліни

 3. Навчальна програма дисципліни

3.1. Мета та завдання навчальної дисципліни

3.2. Зміст навчальної дисципліни та завдань для самостійної роботи 1. Робоча навчальна програма дисципліни

4.1. Тематичний план дисципліни

4.2. Змістовні модулі курсу

4.3. Засоби для проведення поточного та підсумкового контролю

4.4. Перелік рекомендованих підручників, інших методичних та дидактичних матеріалів 1. Критерії оцінювання результатів навчання студентів

5.1. Схема нарахування балів з дисципліни

5.2. Умови нарахування балів

5.3. Критерії підсумкового оцінювання


 1. Комплексна контрольна робота (ККР) для перевірки знань з дисципліни

 2. Лист погодження комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни

 3. Лист подовження дії комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни кафедрою – розробником

1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей комплекс поширюється на всі структурні підрозділи Вищого навчального закладу «Університет економіки та права «КРОК», в яких вивчається навчальна дисципліна.

Навчальна дисципліна «Російська мова»

– вивчається згідно навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовкиГалузь знань

Напрям підготовки

0305

Економіка та підприємство

6.030503

Міжнародна економіка

2. ОПИС ДИСЦИПЛІНИШифр дисципліни (ідентифікатор)

1.50 НТип дисципліни

обов’язковаПопередні умови

досягнення першого рівня знання російської мови на підготовчому відділенні для іноземних громадянТриместр

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10Кредити ECTS

30Заняття з викладачем

688Форми підсумкового контролю

поточно-модульний контроль (ПМК)-3,6,9,10 триместр; Державний екзамен -10 триместр.Методи проведення

практичні заняття, робота у малих групах, рольові ігри
Результати навчання

Після закінчення курсу “Російська мова” очікується, що студент буде здатним:

 • робити монологічні висловлювання, підтримувати бесіду або брати участь в дискусії з визначеної тематики;

 • підтримувати бесіду відповідно до тематики професійного ситуативного спілкування (співбесіда з майбутнім роботодавцем, телефонні розмови, прийом відвідувачів фірми, бронювання готелів, квитків, купівля-продаж товарів, участь у ділових зустрічах та переговорах тощо);

 • знаходити конкретну інформацію в журналах, газетах та інтернет-ресурсах;

 • підготувати резюме та заявку на участь в конкурсі на заміщення вакантної посади;

 • продукувати письмово ділову кореспонденцію російською мовою (лист-запит, лист-пропозиція, тощо), користуючись відповідними фразами та структурами;

 • використовувати відповідні фрази та структури для ведення телефонних розмов у справах бізнесу;

 • спланувати презентацію, зібрати відповідний матеріал, провести презентацію.


Зміст дисципліни

Модуль 1 (1 курс 1 триместр). Основи спілкування в повсякденному житті та спілкування у суспільних місцях.

Модуль 2 (1 курс 2, 3 триместри). Стосунки в освітньому середовищі. Етика та культура поведінки у діловому світі.

Модуль 3 (2 курс 4 триместр). Спілкування в діловому середовищі (ділова кореспонденція, телефонні розмови, ділові переговори).

Модуль 4 (2 курс 5, 6 триместри). Працевлаштування. Компанія та її структура. Тенденції та розвиток. Презентація компанії.

Модуль 5 (3 курс 7 триместр). Гроші. Банківська справа.

Модуль 6 (3 курс 8, 9 триместри). Міжнародна економіка та торгівля.

Модуль 7 (4 курс 10 триместр). Корпоративне право. Корпоративні фінанси.
Література

 1. Беспаленко В.В. Русский язык как иностранный (элементарный курс): Учебник/ В.В. Беспаленко. - К.: Издательско-полиграфический центр "Киевский университет", 2002. - 485 с

 2. Пухаева Л.С. Русский язык в мире экономики/ Л.С. Пухаева, Л.Н. Ольхова. - М.: МГИМО МИД РФ, 2002. - 116 с

 3. Русский язык: Учебное пособие/ М.Н. Бондарчук. - К.: НАУ, 2004. - 156 с

 4. Учебник русского языка для студентов-иностранцев подготовительного факультета: В 3-х ч./ Витковская Э.В.. - Х.: Кода-Инфолайн, 1993

 5. Хавронина С. Русский язык в упражнениях: учебное пособие/ С. Хавронина, А. Широченская. - 9-е изд.. - М.: Русский язык, 1999. - 218 с.Мова

російська

3. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

Навчальна програма дисципліни «Російська мова» затверджена у встановленому порядку в складі Комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни рішенням Вченої ради Факультету міжнародних відносин Університету «КРОК» від « 12 » січня 2012р., протокол № 2.3.1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою курсу є формування навичок практичного володіння російською мовою в різних видах мовленнєвої діяльності, що обумовлена суспільними та професійними потребами.

Програма курсу передбачає реалізацію таких цілей:

Практична: Створити умови для:

 • формування навичок та розвитку вміння студентів ефективно використовувати російську мову в реальному житті та професійному середовищі; спілкуватися на різноманітні теми повсякденного життя; брати участь у переговорах, дискусіях, робити пояснення, презентації, висновки та доповіді;

 • повторення, закріплення та поглиблення знань граматики та лексики російської мови;

 • розвитку вмінь студентів, необхідних для сприйняття інформації на слух;

 • розвитку навичок роботи з текстом;

 • розвитку навичок письмово передавати інформацію, оформлюючи повідомлення у відповідному форматі (листи, есе, огляди, статті, доповіді);

 • розвитку вмінь читання аутентичних текстів, пов’язаних з їх спеціалізацією;

 • розвитку вмінь усного спілкування та листування з друзями.

Пізнавальна: створювати умови для участі студентів у комунікативній діяльності і розкривати їх пізнавальні здібності.

Освітня: створити умови для розвитку здатності студентів до самооцінювання, вміння самостійно навчатися та знаходити конкретну інформацію, пов’язану з процесом або предметом навчання, що в майбутньому дасть можливість продовжувати навчання самостійно в академічних, професійних та різноманітних життєвих ситуаціях і сферах.

Розвиваюча: допомагати студентам сформувати вміння розвивати особисті мотивації, набути впевненості у використанні російської мови.

Соціальна: створити умови для розвитку критичної самосвідомості та навичок спілкування, що в майбутньому допоможе студентам адаптуватися у сучасному російськомовному суспільстві.

Соціально-культурна: створити умови для розвитку глибокого розуміння різноманітних міжнародних соціальних культур та ефективно діяти в культурній різноманітності повсякденного життя.

Очікувані результати

По завершенню курсу студенти будуть здатні: • ефективного спілкуватись російською мовою в різних ситуаціях реального життя та професійного середовища;

 • вести бесіду на загальні теми в деталях; розвивати дискусію; виражати та обґрунтовувати свою думку; уточнювати, вносити корективи у висловлювання співрозмовника; давати пораду, пропонувати, виражати прохання; ефективно обмінюватись інформацією;

 • підсумовувати; порівнювати, аналізувати інформацію;

 • надавати та отримувати інформацію, ефективно використовуючи відповідні граматичні структури;

 • представити предмет розмови та зацікавити слухача у розмові або дискусії;

 • сприймати інформацію на слух, вилучати необхідну інформацію, виділяти тему, основні положення;

 • визначати структуру та стиль тексту;

 • робити записи, критично аналізувати, порівнювати, пояснювати, робити висновки та узагальнювати отриману інформацію;

 • писати есе, листи для передачі особистої інформації, запрошення, звіти, використовуючи певний стиль для письма.

3.2. Зміст навчальної дисципліни

Зміст курсу “Російська мова” спрямований на формування комунікативної компетенції, яка розглядається як мовна поведінка, що є специфічною для академічного та ділового середовища. Мовна поведінка вимагає набуття загальних та комунікативних мовленнєвих компетенцій. Розвиток загальних та комунікативних мовленнєвих компетенцій відбувається відповідно до здатності студентів навчатися, їх предметних знань та попереднього досвіду, і здійснюється в межах ситуативного контексту, пов’язаного з навчанням та спеціалізацією.Зміст тематичних модулів:

МОДУЛЬ 1. Вступ. Основи спілкування в повсякденному житті та у суспільних місцях

Комунікативні вміння: Ведення та підтримання бесід, використовуючи тематичні розмовні моделі. Побудова зв’язного монологічного повідомлення за тематикою модуля та його усне відтворення. Переказ прочитаного/прослуханого тексту. Проведення презентації.

Теми та поняття: Рідні, друзі. Життєвий досвід. Захоплення, уподобання, переконання. Біографія. На вулиці. У транспорті. На пошті. У магазині (у кафе, у ресторані, їдальні, на ринку). У банку. У касі вокзалу/аерофлоту. У касі театру/ кінотеатру/ музею. У посольстві. У готелі.

Мовленнєві функції: Привітання і відповідь на привітання. Представлення себе та інших, запит інформації про інших. Прощання. Знайомство. Вітання. Подяка. Запрошення. Поздоровлення. Запит інформації. Надання інструкцій.

МОДУЛЬ 2. Стосунки в освітньому середовищі. Етика та культура поведінки у діловому світі

Комунікативні вміння: Ведення та підтримування бесіди. Підготовлене монологічне повідомлення за тематикою модуля.

Теми та поняття: Університет. Деканат. Гуртожиток. Медпункт. Бібліотека. Суспільство: люди, культура, традиції, звичаї. Країни світу: культура та етика спілкування, правила поведінки, мова жестів та тіла, звичаї, національні стереотипи.

Мовленнєві функції: Звертання до уповноважених осіб (викладачів, працівників гуртожитку, деканату, бібліотеки). Прохання. Порада. Подяка. Вибачення. Згода. Відмова. Пропозиція допомоги. Висловлення необхідності, зобов’язань, відсутності необхідності, надання поради. Узагальнення – висновки за змістом тексту. Вираження власної думки. Порівняння. Протиставлення. Аргументування погодження чи непогодження.

МОДУЛЬ 3. Спілкування у діловому середовищі

Комунікативні вміння: Ведення та підтримання бесіди за тематикою модуля. Підготовлене монологічне повідомлення за тематикою модуля. Ділове листування. Складання автобіографії, заяви, довіреності, розписки, листа-запрошення, листа-повідомлення про приїзд, листа-подяки. Ведення переговорів. Проведення неформальних та ділових зустрічей. Опис основних рис та переваг продукту.

Теми та поняття:

Публічна сфера спілкування: лексика для спілкування телефоном, телефонний етикет.

Професійна сфера спілкування: конференція, нарада, засідання, кореспонденція, послуги, продукція.

Мовленнєві функції: Повідомлення про наміри. Запит інформації. Вираження власної думки, обґрунтування, погодження/непогодження з різними точками зору, наведення аргументів. Порівняння та протиставлення різних видів продукції та послуг.

МОДУЛЬ 4. Працевлаштування. Структура та культура компанії. Тенденції та розвиток. Презентація компанії

Комунікативні вміння: Ведення та підтримання бесіди за тематикою модуля. Підготовлене монологічне повідомлення за тематикою модуля. Написання листів та документів, необхідних для влаштування та прийому на роботу (анкета, оголошення про вакансії, резюме). Опис змін та тенденцій. Опис та презентування структури, філософії та культури різних компаній. Проведення презентації.

Теми та поняття:

Професійна сфера спілкування: Працевлаштування, співбесіда.. Структура компанії, функціональні обов’язки персоналу компанії, характеристика персоналу. Продукція, послуги. Історія, філософія та культура компанії .

Мовленнєві функції: Запит та надання інформації при прийомі на роботу. Підсумовування та узагальнення. Отримання та надання необхідної інформації. Прогнозування майбутнього розвитку.

МОДУЛЬ 5. Гроші. Банківська справа

Комунікативні вміння: Ведення та підтримання дискусії за тематикою модуля. Підготовлене монологічне повідомлення за тематикою модуля. Написання порівняльної характеристики банків. Презентація результатів порівняльного аналізу інформації за тематикою модуля з використанням таблиць, графіків, діаграм з наочною підтримкою в програмі Power Point.

Теми та поняття: Гроші. Типи та функції грошей. Фінансові установи. Банківська справа. Типи банків. Послуги банків. Кредити та позики. Інвестування та примноження капіталу. Процентні ставки. Грошовий ринок. Інфляція.

Мовленнєві функції:

 • Доповідь/презентація: Початок та закінчення виступу, структурування виступу, виділення головної ідеї, орієнтування аудиторії щодо загальної побудови виступу, посилання на джерела інформації, порівняння, протиставлення, підсумовування, укладення висновків, прогнозування.

 • Дискусія:Початок дискусії, представлення теми, надання слова для виступу, запитання, відповіді, повернення до теми дискусії; розширення та розвиток аргументу; висловлення своєї точки зору; висловлення свого ставлення щодо різних точок зору, порівняння та протиставлення; підведення підсумків.

МОДУЛЬ 6. Міжнародна економіка та торгівля

Комунікативні вміння: Ведення та підтримання бесіди за тематикою модуля. Підготовлене монологічне повідомлення за тематикою модуля. Проведення презентації. Написання порівняльної характеристики систем оподаткування в формі звіту.

Теми та поняття: Міжнародна торгівля та її фінансування. Валютний курс, валютні операції. Стандартні процедури експорту та імпорту товарів. Страхування, види страхування. Розвиток бізнесу. Система оподаткування. Бізнес план.

Мовленнєві функції:

 • Письмовий звіт: початок та кінець, визначення мети дослідження, відображення послідовності, посилання на джерела інформації, наведення прикладів, висловлення переваг та недоліків.

 • Презентація: уточнення, пояснення, посилання на візуальні матеріали, перефразування, прогнозування, висловлення причини/наслідку, власної думки, мети.

МОДУЛЬ 7. Корпоративне право. Корпоративні фінанси.

Комунікативні вміння: Ведення та підтримання дискусії за тематикою модуля. Підготовлене монологічне повідомлення за тематикою модуля. Написання порівняльної характеристики компаній, прогнозування на майбутнє. Виступ. Проведення презентації.

Теми та поняття: Корпоративне право. Акції та їх види та категорії. Купівля та продаж акцій. Акціонери та їх дивіденди. Типи ризиків. Облігації. Ф’ючерси та їх класифікація. Управління активами. Приватні інвестиційні фонди. Злиття та поглинання компаній. Конгломерати. Планування, регулювання та контроль фінансів.

Мовленнєві функції:

 • Письмова порівняльна характеристика: Представлення теми, порівняння та протиставлення, виділення головного та другорядного, підведення підсумків.

 • Виступ: Висловлення причини/наслідку; уточнення, пояснення, узагальнення та деталізація.

 • Прогнозування на майбутнє: Посилання на існуючі дані, прогнозування результатів, підведення підсумків..

4.4. Перелік рекомендованих підручників,

інших методичних та дидактичних матеріалів

Основна література:

 1. Беспаленко В.В. Русский язык как иностранный (элементарный курс): Учебник/ В.В. Беспаленко. - К.: Издательско-полиграфический центр "Киевский университет", 2002. - 485 с

 2. Введенская Л.А. Русский язык и культура речи: Учебное пособие/ Л.А. Введенская, Л.Г. Павлова, Е.Ю. Кашаева. - Ростов-н/Д: Феникс, 2000. - 544 с

 3. Гладченко Е.Н. Русский язык в вопросах и заданиях: Учебное пособие для средних общеобразовательных школ, лицеев, гимназий, колледжей/ Е.Н. Гладченко, Н.Т. Пронина, Г.В. Содоль. - К.: Абрис, 1998. - 256 с

 4. Ожегов С.И. Словарь русского языка: Около 53 000 слов/ С.И. Ожегов; Под ред. Л.И. Скворцова. - 24-е изд., испр.. - М.: ООО "Издательский дом "ОНИКС 21 век", 2005. - 896 с

 5. Орфографический словарь русского языка : около 100000 слов/ АН СССР.Ин-т русского языка; Ред.В.В.Лопатин. - М.: Русский язык, 1992. - 416 с

 6. Панов Б.Т. Типы и структура уроков русского языка: Пособие для учителя/ Б.Т. Панов. - М.: Просвещение, 1986. - 208 с

 7. Потиха З.А. Школьный словарь строения слов русского языка: Пособие для учащихся/ З.А. Потиха. - М.: Просвещение, 1987. - 319 с

 8. Пухаева Л.С. Русский язык в мире экономики/ Л.С. Пухаева, Л.Н. Ольхова. - М.: МГИМО МИД РФ, 2002. - 116 с

 9. Русский язык: Учебное пособие/ М.Н. Бондарчук. - К.: НАУ, 2004. - 156 с

 10. Учебник русского языка для студентов-иностранцев подготовительного факультета: В 3-х ч./ Витковская Э.В.. - Х.: Кода-Инфолайн, 1993

 11. Хавронина С. Русский язык в упражнениях: учебное пособие/ С. Хавронина, А. Широченская. - 9-е изд.. - М.: Русский язык, 1999. - 218 с

 12. Цыганенко Г.П. Этимо-логический словарь русского языка: Более 5 000 слов/ Г.П. Цыганенко. - К.: Радянська школа, 1989. - 511 с

Додаткова література:

 1. Аникина М.Н.. Лестница: Учебник-книга по русскому языку. – М.: Русский язык медиа, 2007. – 342 с.

 2. Аникина М.Н. В Россию с любовью: Учебное пособие по русскому языку. – М.: Русский язык медиа, 2006. – 144 с.

 3. Аникина М.Н., Кутукова Н.В. и др. Русский язык. Синтаксис сложноподчиненного предложения. - М.: Рус.яз.,2000.-176с.
 1. Деловая переписка на английском и русском языках. - Будапешт: ПАННОНАРТ,1996

 2. Еремина Л.И., Любимцева С.В., Тарковская Б.М. Русский язык для бизнесменов: Интенсивный курс. – М., 2006. – 240 с.

 3. Навчальні програми (довузівська підготовка іноземних громадян): Частина друга. – К.: Політехніка, 2005. – С. 78 -132.

 4. Еремина Л.И., Любимцева С.В., Тарковская Б.М. Русский язык для бизнесменов: Интенсивный курс. – М.: Русский язык, 2006. – 240 с.

 5. Лебедев В.К., Петухова Е.Н. Деловая поездка в Россию. – СПб.: Златоуст, 2002. – 120 с.

 6. Ключи к общению. Основы теории коммуникаций. – СПб., «Авалон», «Азбука-классика», 2006.-240с.

 7. Агапова И.А., Давыдова М.А. Лучшие игры и развлечения со словами.- М.: ООО ИКТЦ «Лада», 2008.- 224с.,ил.

 8. Розенталь Д.Э., Голубь И.Б., Теленкова М.А. Современный русский язык (от А до Я).-М.: Айрис-пресс, 2009.-448с.

 9. Партола И.Н., Лукьяненко С.В. Русский язык: Практический справочник.- Харьков: ФОП Спивак Т.К., 2009.- 288с.

 10. Беспаленко В.В.Русский язык как иностранный: Учебник. 1 и 2 части. – К.: Издательско-полиграфический центр “Киевский университет”,2006.- 544с.

 11. Вишняков С.А. Русский язык как иностранный. – М.: Флинта-Наука, 2001. – 128 с.

 12. Глазунова О.И. Давайте говорить по-русски. – М.: Русский язык, 2001. – 336 с.

 13. Кулькова Р.А. Я хочу тебя спросить... – М.: Граница, 2005. – 304 с.

 14. Марсакова Т.Т. Русский язык для бизнеса. – М.: Дело, 1994. – 112 с.

 15. Филатов Л.К., Филатова В.Л., Башкирова М.А. Русский язык для иностранных студентов. Учебное пособие.-3-е изд., испр. и доп. - К.: «Фирма ИНКОС», 2008 - 357с.

 16. Соколовская К.А. Виды глагола в русской речи. Пособие по русскому языку. – М.: Русский язык медиа ДРОФА, 2008

 17. Аникина М.Н. Книга практикум. Начинаем изучать русский язык. – М.: Русский язык медиа ДРОФА, 2008

 18. Пулькина И.М., Захава-Некрасова. Русский язык. Практичесская грамматика с упражнениями. – М.: Русский язык, 2002

 19. Хавронина С.А. Говорите по-русски. – М.: Русский язык медиа ДРОФА, 2008

 20. Муравьева Л.С. Глаголы движения в русском языке. – М.: ДРОФА, 2006

 21. Тягунова М.М., Хруцкая Н.В. Русский язык. Учебное пособие для учащихся старших классов, студентов и учителей. Под общей редакцией проф. Гончарова В.И. – К: Освита Украины,2009. – 320с.

 22. Кожина М.Н., Дускаева Л.Р., Салимовский В.А. Название:Стилистика русского языка : учебник Раздел:Речь, язык, общение Переплет:Переплет Страниц:464 с. Издание:2-е. - М.: Флинта: Наука, 2010

Підпис розробника:______________

Каталог: media -> library -> category -> knmzd
knmzd -> Робоча програма навчальної дисципліни теорія та практика перекладу
knmzd -> «Іноземна мова» (англійська) Київ – 2012 Передмова Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни розроблено
knmzd -> Робоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури»
knmzd -> Робоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури»
knmzd -> Робоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури»
knmzd -> Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Історія української культури» Київ – 2012 Передмова Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни розроблено
knmzd -> Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Історія вчень про державу та право» Київ – 2012
knmzd -> М. М. Корінний кандидат історичних наук, доцент кафедри
knmzd -> Робоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури»
knmzd -> Робоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури»


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Російська мова» Київ – 2012 Передмова Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни розроблено icon«Іноземна мова» (англійська) Київ – 2012 Передмова Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни розроблено
Зауваження враховані. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни відповідає стандартам вищої освіти, вимогам монмолодьспорт...
Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Російська мова» Київ – 2012 Передмова Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни розроблено iconКомплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Історія української культури» Київ – 2012 Передмова Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни розроблено
В. М. Лободаєв, доцент кафедри міжнародних відносин та інформації, кандидат історичних наук
Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Російська мова» Київ – 2012 Передмова Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни розроблено iconКомплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Історія вчень про державу та право» Київ – 2012
М. А. Панфьорова доцент кафедри теорії та історії держави І права, к.іст н., доцент
Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Російська мова» Київ – 2012 Передмова Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни розроблено iconМ. М. Корінний кандидат історичних наук, доцент кафедри
Зауваження враховані. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни відповідає стандартам вищої освіти, вимогам мон молодь...
Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Російська мова» Київ – 2012 Передмова Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни розроблено iconНавчально-методичний комплекс з курсу
Навчально-методичний комплекс забезпечення викладання навчальної дисципліни «Історія економіки та економічної думки» для студентів...
Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Російська мова» Київ – 2012 Передмова Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни розроблено iconБ. В. Новіков, д-р філос наук, проф в. о зав кафедри філософії нтуу «кпі ім І. Сікорського»
Текст]: Комплекс навчально-методичного забезпечення з навчальної дисципліни «Соціально-методологічний вимір сучасної науки» для аспірантів...
Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Російська мова» Київ – 2012 Передмова Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни розроблено iconСистема менеджменту якості навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни
Професійний відбір та професійна орієнтація для галузі знань 1301 Соціальне забезпечення
Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Російська мова» Київ – 2012 Передмова Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни розроблено iconНавчально-методичний комплекс навчальної дисципліниБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка