Конкурсу «кращий державний службовець»Сторінка1/4
Дата конвертації21.07.2017
Розмір0,51 Mb.
ТипКонкурс
  1   2   3   4

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ І ТУРУ

ЩОРІЧНОГО ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ

«КРАЩИЙ ДЕРЖАВНИЙ СЛУЖБОВЕЦЬ»

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ В ЧАСТИНІ ЗНАННЯ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ
ТА ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ


Номінація “Кращий керівник

1. Конституція України набула чинності:

а) з дня її підписання Президентом України;

б) з дня її прийняття;

в) з дня офіційного оприлюднення;

г) з дня ухвалення Конституційним Судом України рішення про її конституційність.
2. За формою державного устрою Україна є:

а) унітарною державою;

б) конфедеративною державою;

в) федеративною державою;

г) республікою.

 

3. За формоюправління Україна є:а) республікою;

б) монархією;

в) федерацією.

 

4. На сучасному етапі в Україні запроваджена:

а) парламентська форма правління;

б) парламентсько-президентська форма правління;

в) президентсько-парламентська форма правління;

г) президентська форма правління.

 

5. Єдиним джерелом влади вУкраїні є:

а) народ;

б) територіальна громада;

в) Президент України;

г) Конституція України.

 

6. Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить:

а) виключно Президентові України;

б) виключно народові України;

в) виключно Конституційному Суду України;

г) виключно Верховній Раді України.

 
7. Питання про відповідальність Кабінету Міністрів України може розглядатися Верховною Радою України за пропозицією:

а) Президента України;

б) більшості народних депутатів України;

в) Президента України або не менш як однієї третини народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України;

г) Голови Верховної Ради України.

 

8. Право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України належить:

а) Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини та Міністерству юстиції України;

б) Президентові України та Кабінету Міністрів України;

в) Президентові України, народним депутатам та Кабінету Міністрів України;

г) Президентові України, народним депутатам та Вищій раді юстиції.

 

9. Парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина здійснює:

а) Комітет Верховної Ради України з питань законності та правопорядку;

б) Уповноважений Верховної Ради України з прав людини;

в) Президент України;

г) Міністерство юстиції України.

 

10. Президента України приводить до Присяги:

а) Прем’єр-міністр України;

б) Голова Верховної Ради України;

в) Голова Центральної виборчої комісії України;

г) Голова Конституційного Суду України.

 

11. У разі дострокового припинення повноважень Президента України виконання його обов’язків покладається на:

а) Голову Верховної Ради України;

б) Прем’єр-міністра України;

в) Голову Конституційного Суду України;

г) Главу Адміністрації Президента України.

 

12. Кабінет Міністрів України складає повноваження:

а) перед новообраним Президентом України;

б) перед новообраним Головою Верховної Ради України;

в) перед новообраним Головою Конституційного Суду України;

г) перед новообраною Верховною Радою України.

 

13. Державну політику у сфері державної служби визначає:

а) Національне агентство України з питань державної служби;

б) Міністерство юстиції України;

в) Верховна Рада України;

г) державні органи у межах своєї компетенції.

 

14. Відповідно до Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII на державну службу не може вступити особа, яка:

а) досягла шістдесятип’ятирічного віку;

б) в установленому законом порядку визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;

в) має судимість за вчинення умисного злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;

г) відповідно до рішення суду позбавлена права займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, або займати відповідні посади;

д) піддавалася адміністративному стягненню за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення - протягом трьох років з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

е) має громадянство іншої держави;

ж) не пройшла спеціальну перевірку або не надала згоду на її проведення;

з) підпадає під заборону, встановлену Законом України "Про очищення влади".

и) усі відповіді правильні.

 

15. Законом України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII визначено:

а) Дев’ять рангів державних службовців;

б) Десять рангів державних службовців;

в) Сім рангів державних службовців;

г) П'ятнадцять рангів державних службовців.

 

16. Серед дисциплінарних проступків державних службовців відповідно до Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII є:

а) недотримання правил внутрішнього службового розпорядку;

б) перевищення службових повноважень, якщо воно не містить складу злочину або адміністративного правопорушення;

в) прийняття державним службовцем необґрунтованого рішення, що спричинило порушення цілісності державного або комунального майна, незаконне їх використання або інше заподіяння шкоди державному чи комунальному майну, якщо такі дії не містять складу злочину або адміністративного правопорушення.

г) усі вказані пункти.

 

17. До державних службовців згідно із Законом України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII застосовується такий вид дисциплінарного стягнення:

а) зауваження;

б) догана;

в) звільнення з посади державної служби

г) зауваження, догана, попередження про неповну службову відповідність, звільнення з посади державної служби.

 

18. Обмеження, пов’язані з проходженням державної служби, можуть встановлюватись:

а) виключно законом;

б) законом та прийнятими відповідно до нього підзаконними актами;

в) локальними нормативно-правовими актами;

г) нормативно-правовими актами центрального органу виконавчої влади уповноваженого на реалізацію державної політики у сфері державної служби.

 

19. Спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції є:

а) органи прокуратури, Національної поліції, Національне антикорупційне бюро України, Національне агентство з питань запобігання корупції;

б) Спеціалізована антикорупційна прокуратура;

в) Національна поліція;

г) Національне антикорупційне бюро України та Національне агентство з питань запобігання корупції.

 

20. Реальний конфлікт інтересів це:

а) суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень;

б) неузгодженість між різними повноваженнями особи, що негативно впливає на ефективність їх виконання, призводить до неналежної реалізації функцій держави;

в) конфліктна ситуація, яка викликана необ’єктивністю прийнятого рішення приватної особи під час виконання нею службових повноважень;

г) наявність у особи приватного інтересу під час здійснення нею службових повноважень.

 

21. Центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, який забезпечує формування та реалізує державну антикорупційну політику є:

а) Національне агентство з питань запобігання корупції;

б) Національне антикорупційне бюро України

в) Міністерство юстиції України;

г) Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

 

22. Державним правоохоронним органом, на який покладається попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття корупційних правопорушень, віднесених до його підслідності, а також запобігання вчиненню нових є:

а) Спеціалізована антикорупційна прокуратура;

б) Національне антикорупційне бюро України;

в) Національна поліція;

г) Національне агентство з питань запобігання корупції.

 
23. Засади антикорупційної політики (Антикорупційна стратегія) визначаються:

а) Верховною Радою України;

б) Національним агентством з питань запобігання корупції;

в) Національним антикорупційним бюро України;

г) Міністерством юстиції України.

 

24. Антикорупційна експертиза нормативно-правових актів здійснюється:

а) Міністерством юстиції України;

б) Національним антикорупційним бюро України;

в) Комітетом Верховної Ради України;

г) Верховною Радою України.

 

25. Очищення влади (люстрація) – це:

а) практика, яка полягає у законодавчому обмеженні прав деяких категорій осіб на недоторканність особистого життя (допускається публічне розповсюдження будь-якої інформації про походження, деталі біографії тощо);

б) встановлена законом або рішенням суду заборона окремим фізичним особам обіймати певні посади/перебувати на службі (крім виборних посад) в органах державної влади та органах місцевого самоврядування;

в) комплекс заходів і практика недопущення в апарат управління, правоохоронні органи, на інші важливі пости і до установ системи освіти осіб, неугодних правлячим колам.

 

26. Згідно з антикорупційним законодавством обмеження щодо вартості подарунків не поширюється на подарунки, які:

а) даруються особою, яка перебуває в підпорядкуванні;

б) здійснюються юридичною особою у вигляді благодійного внеску (пожертви) на банківський рахунок державного службовця;

в) даруються (здійснюються) близькими особами та одержуються як загальнодоступні знижки на товари, послуги, загальнодоступні виграші, призи, премії, бонуси.

 

27. В який строк особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зобов’язана повідомити керівника або визначений законом орган про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів?

а) протягом 10 календарних днів з моменту, коли особа дізналася чи повинна була дізнатися про наявність конфлікту інтересів;

б) законом не передбачено такого обов’язку;

в) протягом 5 робочих днів з моменту, коли особа дізналася чи повинна була дізнатися про наявність конфлікту інтересів;

г) не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа дізналася чи повинна була дізнатися про наявність конфлікту інтересів.

 

28. Які механізми усунення ситуації прямого підпорядкування близьких осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, застосовуються, якщо вказаними особами у встановлений строк добровільно такі обставини не усунуто:

а) до обох застосовується звільнення;

б) застосовується переведення, яке усуває пряме підпорядкування, а у випадку неможливості переведення – звільнення підпорядкованої близької особи;

в) обидві особи продовжують працювати в умовах прямого підпорядкування до самостійного усунення відносин прямого підпорядкування;

г) до обох застосовується дисциплінарне стягнення у вигляді позбавлення права займати посади, пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування строком до 1 року.

 

29. Вкажіть алгоритм дій керівника органу, який отримав від підлеглої особи, щодо якої у нього наявні повноваження з її призначення/ звільнення, про наявність у неї реального конфлікту інтересів:

а) протягом 5 робочих днів після отримання повідомлення виносить підлеглій особі попередження про неприпустимість зловживань при прийнятті рішень в умовах конфлікту інтересів;

б) протягом 30 календарних днів надсилає повідомлення до Національного агентства з питань запобігання корупції, після роз’яснення від якого вирішує питання про врегулювання конфлікту;

в) протягом 2 робочих днів після отримання повідомлення приймає рішення щодо врегулювання конфлікту інтересів, про що повідомляє відповідну особу;

г) протягом 3 робочих днів приймає рішення про відсторонення підлеглої особи від виконання службових повноважень до самостійного врегулювання конфлікту інтересів.

 

30. За вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування притягаються до:

а) адміністративної, конституційної, цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності;

б) кримінальної, адміністративної, цивільно-правової, фінансової відповідальності;

в) кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності.
Номінація “Кращий спеціаліст

 

1. Згідно з Конституцією Україна є:

а) федеративною державою;

б) монархією;

в) республікою;

г) конфедерацією.

 

2. На сучасному етапі державотворення в Україні запроваджена:

а) парламентсько-президентська форма правління;

б) парламентська форма правління;

в) президентсько-парламентська форма правління;

г) президентська форма правління.

 

3. Згідно з Конституцією України, найважливішими функціями держави та справою всього Українського народу є:

а) забезпечення ефективного розвитку економіки та запровадження інноваційних моделей управління економічною сферою;

б) забезпечення територіальної цілісності, обороноздатності країни та формування дієздатної армії;

в) захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки;

г) розвиток міжнародного співробітництва та європейська інтеграція.

 

4. Народ України здійснює владу:

а) через органи державної влади;

б) безпосередньо і через органи державної влади, органи місцевого самоврядування;

в) через органи місцевого самоврядування;

г) через вибори та референдуми.

 

5. Відповідно до Конституції України державна влада в Україні здійснюється на засадах:а) суверенності, демократичності, асоціальності та правонаступності;

б) принципу верховенства права та директивності;

в) поділу на законодавчу, виконавчу і судову;

г) поділу на виконавчу владу та місцеве самоврядування.

 

6. Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно:

а) Верховній Раді України;

б) Президентові України;

в) Кабінету Міністрів України;

г) народові України;

д) Конституційному Суду України.

 

7. Який з перелічених органів державної влади є найвищим в системі органів виконавчої влади в Україні ?

а) Президент України;

б) Адміністрація Президента України;

в) Кабінет Міністрів України.

 


8. Президент України є:

а) найвищою посадовою особою;

б) главою держави і главою виконавчої влади;

в) главою держави і виступає від її імені;

г) главою виконавчої влади.

 

9. Парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина здійснює:

а) Верховна Рада України;

б) Уповноважений Верховної Ради України з прав людини;

в) Рахункова палата України;

г) Президент України.

 

10. Державна служба – це:

а) суспільно-політична діяльність осіб, які займають посади в державних органах спрямована на задоволення потреб громадян;

б) публічна, професійна діяльність осіб, які займають посади в державних органах та їх апараті щодо надання адміністративних послуг;

в) публічна, професійна, політично неупереджена діяльність із практичного виконання завдань і функцій держави.

 

11. Органом управління державною службою в Україні є:

а) Міністерство соціальної політики України;

б) Координаційна рада з питань державної служби;

в) Національне агентство України з питань державної служби;

г) Кабінет Міністрів України.

 

12. Законом України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII визначено:

а) дев’ять рангів державних службовців;

б) десять рангів державних службовців;

в) сім рангів державних службовців;

г) п'ятнадцять рангів державних службовців.

 

13. Серед дисциплінарних проступків державних службовців відповідно до Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII є:

а) недотримання правил внутрішнього службового розпорядку;

б) перевищення службових повноважень, якщо воно не містить складу злочину або адміністративного правопорушення;

в) прийняття державним службовцем необґрунтованого рішення, що спричинило порушення цілісності державного або комунального майна, незаконне їх використання або інше заподіяння шкоди державному чи комунальному майну, якщо такі дії не містять складу злочину або адміністративного правопорушення.

г) усі вказані пункти.

 

14. До державних службовців згідно із Законом України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII застосовується такий вид дисциплінарного стягнення:

а) зауваження;

б) догана;

в) звільнення з посади державної служби

г) зауваження, догана, попередження про неповну службову відповідність, звільнення з посади державної служби.

 

15. Не можуть бути обраними або призначеними на посаду в державному органі та його апараті особи, які:

а) визнані у встановленому порядку недієздатними;

б) мають не зняту або не погашену судимість за вчинення злочину або на яких протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

в) у разі прийняття на службу будуть безпосередньо підпорядковані близьким їм особам та в інших випадках, встановлених законами України;

г) правильна відповідь а) + б) + в).

 

16. Службові відносини особи, яка вступає на державну службу вперше, розпочинаються:

а) з дня складення громадянином України присяги державного службовця та видання наказу про зарахування його на посаду державної служби;

б) з дня подання громадянином України заяви на конкурс для вступу на державну службу;

в) з дня оформлення особової справи.

 

17. При прийнятті на державну службу:

а) встановлюється випробування;

б) може встановлюватися випробування терміном до 6 місяців;

в) може встановлюватися випробування терміном до 12 місяців;

г) не встановлюється випробування.

 

18. Підтвердьте або спростуйте твердження:

Державні службовці можуть бути відкликані із щорічної або додаткової відпустки за рішенням керівника органу.

а) ні;

б) так.


 

19. Однією із підстав для припинення державної служби є:

а) виїзд за межі України на строк, який перевищує термін офіційно наданої відпустки;

б) відмова державного службовця від прийняття або порушення Присяги державного службовця;

в) нез’явлення державного службовця на службу протягом більше як


20 календарних днів підряд внаслідок тимчасової непрацездатності (без урахування часу відпустки у зв’язку із вагітністю та пологами);

г) все вище перелічене правильно.

 

20. Очищення влади (люстрація) – це:

а) практика, яка полягає у законодавчому обмеженні прав деяких категорій осіб на недоторканність особистого життя (допускається публічне розповсюдження будь-якої інформації про походження, деталі біографії тощо);

б) встановлена законом або рішенням суду заборона окремим фізичним особам обіймати певні посади/перебувати на службі (крім виборних посад) в органах державної влади та органах місцевого самоврядування;

в) комплекс заходів і практика недопущення в апарат управління, правоохоронні органи, на інші важливі пости і до установ системи освіти осіб, неугодних правлячим колам.

 

21. Потенційний конфлікт інтересів на державній службі - це:

а) наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень;

б) суперечність між особистими інтересами державного службовця та інтересами громадян, наявність якої може вплинути на імідж органу влади (в якому працює чиновник);

в) суперечність між інтересами державної служби, або органу, у якому працює особа та інтересами інших юридичних осіб.

 

22. Державним службовцям за сумісництвом не дозволено займатись:

а) викладацькою, науковою, творчою діяльністю;

б) медичною практикою, інструкторською та суддівською практикою із спорту, підприємницькою діяльністю;

в) іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю, якщо інше не передбачено Конституцією або законами України;

г) викладацькою діяльністю, судово-експертною практикою, консалтинговою діяльністю, підприємницькою діяльністю.

 

23. Згідно з антикорупційним законодавством обмеження щодо вартості подарунків не поширюється на подарунки, які:

а) даруються особою, яка перебуває в підпорядкуванні;

б) здійснюються юридичною особою у вигляді благодійного внеску (пожертви) на банківський рахунок державного службовця;

в) даруються (здійснюються) близькими особами.

 

24. За корупційні правопорушення передбачено такі види відповідальності:

а) кримінальна, адміністративна, цивільно-правова та дисциплінарна;

б) кримінальна, адміністративна, фінансова;

в) конституційна, кримінальна, адміністративна та дисциплінарна.

 

25. Спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції є:

а) органи прокуратури, Національної поліції, Національне антикорупційне бюро України, Національне агентство з питань запобігання корупції;

б) органи прокуратури;

в) Національна поліція,

г) Національне антикорупційне бюро України та Національне агентство з питань запобігання корупції.

 

26. Державним правоохоронним органом, на який покладається попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття корупційних правопорушень, віднесених до його підслідності, а також запобігання вчиненню нових є:

а) Спеціалізована антикорупційна прокуратура;

б) Національне антикорупційне бюро України;

в) Національна поліція;

г) Національне агентство з питань запобігання корупції.

 

27. Особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняні до них особи у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка, незважаючи на приватні інтереси, зобов’язані невідкладно вжити таких заходів:

а) відмовитися від пропозиції;

б) за можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію та залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа співробітників;

в) письмово повідомити про пропозицію безпосереднього керівника (за наявності) або керівника відповідного органу, підприємства, установи, організації, спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції;

г) а), б), в).

 


Каталог: store -> files -> file
files -> Інформація Про діяльність служби у справах дітей облдержадміністрації у сфері захисту суспільної моралі при обігу комп’ютерних ігор на території області
files -> Повідомлення до контролюючого органу. Зазначений порядок визначено пунктом 4. статті 44 Кодексу
files -> Рішення про припинення підприємницької діяльності, поновила реєстрацію протягом поточного року, то така особа вважається платником інших податків і зборів
files -> Влада для людей
files -> В’ячеслав липинський: доля, вчення, актуальність
file -> Рішення від 015 року № м. Новий Буг сесія скликання Про хід виконання районної Програми розвитку сільського, зеленого туризму в Новобузькому
file -> Рішення №1 17 На аркушах перелі к рішень, прийнятих на І сесії Вознесенської районної ради


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4

Схожі:

Конкурсу «кращий державний службовець» iconРозпорядження 04 березня 2013 року №119 Про проведення щорічного конкурсу „ Кращий державний службовець Городоцької райдержадміністрації
Нацдержслужби від 15. 02. 12р. №29 „Про затвердження методичних рекомендацій щодо проведення Всеукраїнського конкурсу „Кращий державний...
Конкурсу «кращий державний службовець» iconЗ віт про роботу облдержадміністрації за січень 2011 року
Про щорічний Всеукраїнський конкурс “Кращий державний службовець” та нововведення у законодавстві про державну службу”, “Про новий...
Конкурсу «кращий державний службовець» iconКартка заповнюється державною мовою, в називному відмінку. Фотокартки : кольорові розміром х см штуки
Пункти 1-11 заповнює державний службовець (кандидат на участь у конкурсі) відповідно до записів у паспорті, дипломі, свідоцтві, атестаті...
Конкурсу «кращий державний службовець» iconДержавний архів полтавської області підсумки діяльності архівних установ області
Забезпечення збереженості та державний облік документів національного архівного фонду
Конкурсу «кращий державний службовець» iconЗ 24 лютого по 03 березня школі проводиться
«Я обізвуся до тебе». Конкурс на кращий віртуальний лист літературному героєві або письменнику
Конкурсу «кращий державний службовець» iconКонкурсна робота на кращий проект моделі навчального закладу Зміст
Формування моральних цінностей через вивчення педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського
Конкурсу «кращий державний службовець» iconНаказ №827 Про результати проведення міського етапу Обласного конкурсу-виставки декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва «Квітуча Україна»
Центум згідно з інформаційно-методичними рекомендаціями було проведено міський етап конкурсу-виставки
Конкурсу «кращий державний службовець» iconКонкурс на кращий сценарій виховного заходу
«Хто попереджений, той захищений», саме так говорить французьке прислів’я сьогоднішня акція – це попередження всім про болючу рану...
Конкурсу «кращий державний службовець» iconIssn 0130-0914 книжкова палата україни літопис нот Державний бібліографічний покажчик України
Літопис нот –– державний бібліографічний покажчик, що виходить один раз на рік та інформує про нотні видання, зареєстровані Книжковою...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка