Конспект лекцій з дисципліни «Соціологія еліт»Сторінка1/7
Дата конвертації09.04.2017
Розмір0,82 Mb.
ТипКонспект
  1   2   3   4   5   6   7

Додаток Г


до п.п. 3.6

Міністерство освіти і науки України

Національний авіаційний університет

Навчально-науковий Гуманітарний інститут

(назва інституту (факультету))

Кафедра Соціології та політології

(повна назва кафедри)Конспект лекцій

з дисципліни «Соціологія еліт»

за напрямом (спеціальністю) 6.030101 «Соціологія»

8.03010101 «Соціологія» (за видами діяльності)

(шифр та повна назва напряму (спеціальності))

Укладач: доктор політичних наук, доцент

Чупрій Л. В.

Конспект лекцій розглянутий та схвалений

на засіданні кафедри _______________

Протокол № ____ від «___»_____20__р.

Завідувач кафедри Хомерікі О.А.

Продовження Додатку ГЛекція № 1

Тема лекції: Соціологія еліт як наукаПлан лекції

 1. Об'єкт і предмет соціології еліт.

 2. Соціально-культурні та наукові передумови виникнення соціології еліт як науки.

 3. Місце соціології еліт в системі суспільствознавства.

 4. Категорії та закони соціології еліт. Наукові підходи до визначення моделювання.

Література

 1. . Бебик В. М. Менеджмент виборчої кампанії: ресурси, технології, маркетинг. – К., 2015.

 2. Чупрій Л. В. Становлення концепту «національна ідея» в контексті розвитку українознавства /Л. В. Чупрій // Українознавство: концептуальні та теоретико-методологічні основи розвитку: Монографія / П. П. Гай-Нижник (керівник проекту). – К.: «МП Леся», 2015.– С. 222–233.

 3. Ашин Г. Лидерство: социально-политические и психологические аспекты // Политика: проблемы теории и практики. – М., 1990. – Вып. 7. – Ч. 2.
 4. Г.Моска - теорія еліт. [ Електроний ресурс]. Режим доступу: http://the-law.at.ua/publ/politologija/politichna_elita/gmoska_teorija_elit/8-1-0-55

 5. В. Парето. Теория циркуляции елит. [ Електроний ресурс]. Режим доступу http://vikent.ru/enc/1946/


 6. Ашин Г. К. Современные теории элиты: критический очерк. – М., 1985.

 7. Блондель Ж. Политическое лидерство. Путь к всеобъемлющему анализу. – М., 1992.

 8. . Вебер М. Избранные произведения. – М.: Прогресс, 1990.

 9. Вятр Е. Социология политических отношений. – М.: Прогресс, 1979. 2002.

Зміст лекції

Лекція 1. Соціологія еліт як наука

1. Поняття, об’єкт і предмет соціології еліт. Соціологія еліт як самостійна наука з’явилась майже 200 років тому. Вона привернула увагу багатьох прогресивних мислителів того часу — філософів, психологів, істориків, економістів, етнографів, демографів та представників інших наук, які в той чи інший спосіб долучились до її становлення.  Як наука про еліти та її вплив на соціальні спільноти, соціологія еліт досліджує масові соціальні процеси і поведінку еліт, стани і форми соціальної взаємодії та соціальних взаємозв’язків людей, що утворюють соціальні спільноти. Вона вивчає як індивідуально-неповторні особистості, так і соціальні типи. Соціологія розглядає особистість не крізь призму індивідуально-неповторних властивостей та якостей (це предмет психології), а з позицій соціально-типових рис як суб’єкта розвитку суспільства. Для неї особистість — не тільки частинка малої контактної групи, а й типовий представник певної великої соціальної спільноти, носій властивих їй норм, традицій, цінностей, поглядів і відносин, оскільки вона керується у своїй поведінці передусім набутими та встановленими нормами, а її відносини формуються згідно з соціальними цінностями, правилами, законами. З’ясовуючи науковий статус соціології еліт важливо розрізняти об’єкт і предмет соціології. Об’єктом соціологічного пізнання є: Еліта як частина суспільства. Суспільство як цілісна соціальна реальність; • Об’єктивна реальність, що відбиває ту іншу сторону суспільного життя; • Розвиток і функціонування суспільства; • Такі об’єктивні явища суспільства, як соціальні відносини, соціальні зв’язки, соціальні організації, соціальні інститути. Предмет будь-якої науки — це не явище або предмет чи процес об’єктивного світу, а результат теоретичного обґрунтування, яке дає змогу виділити специфічні закономірності розвитку і функціонування об’єкта науки. Предмет соціології — загальні і специфічні закони та закономірності розвитку і функціонування історично визначених соціальних систем, механізм дії та форми цих законів і закономірностей у діяльності особистостей, соціальних груп, класів, народів. 

2. Соціологічні закони і категорії У процесі функціонування спільнот формується безліч різних соціальних зв’язків. Нерідко вони сприймаються як щось тимчасове, випадкове. Хоча насправді, всі вони зумовлені суспільними зв’язками, відносинами, що характеризуються загальністю, необхідністю та повторюваністю. Ці зв’язки називаються законами. Соціальний закон — об’єктивний і повторюваний причинний зв’язок між соціальними явищами та процесами, які виникають внаслідок масової діяльності людей. Соціальні закони визначають відносини між різними індивідами та спільнотами, виявляючись в їх діяльності. Соціальний закон — відносно сталі систематично відновлювані відносини між народами, націями, класами, соціально-демографічними групами, а також між суспільством і соціальною організацією, суспільством і трудовими колективами, суспільством і родиною, суспільством і особистістю, містом і селом, соціальною організацією та особистістю. Соціальні закони не створюються свідомо членами суспільства або групами, як, наприклад, юридичні закони. Вони є об’єктивними, оскільки нові покоління успадковують готові відносини, зв’язки, тенденції, сформовані без їх участі. З соціальними законами люди стикаються постійно. Вони підпорядковуються їх дії або намагаються їх уникнути, пристосувати свою поведінку до них чи протестувати проти них. Для соціології велике значення має типологізація, за допомогою якої виділяють наступні види (типи) соціальних законів: за масштабами реалізації: • загальні закони діють у всіх суспільних системах (закон товарно-грошових відносин); • специфічні закони — їх дія обмежується однією чи кількома суспільними системами (наприклад, закон пов’язаний з переходом від одного типу суспільства до іншого, приклад, США і Нова Зеландія) за часом дії: • соціальні закони безперервної дії; • закони тенденції, які діють у певний проміжок часу (норми юридичного права, моральні норми). за формами зв’язків: • закони, які відображають незмінне співіснування соціальних явищ (наприклад, якщо існує явище А, то існує явище Б); • закони, які відображають тенденції розвитку. Такими тенденціями можуть бути зміна структури соціального об’єкта, перехід від одного порядку взаємовідносин до іншого (наприклад, задоволення зростаючих матеріальних і культурних потреб, розвиток самоврядування); • закони, які встановлюють функціональну залежність між соціальними явищами (підготовка кваліфікованих кадрів для зайняття посад в державних органах залежить від рівня освіти, а рівень освіти залежить від політики державних органів); • закони, які фіксують причинний зв’язок між соціальними явищами (наприклад, роль способу виробництва при переході від однієї суспільної формації до іншої). Як і всі інші науки, соціологія має свою систему категорій. Під ними розуміють найбільш загальні поняття, які віддзеркалюють суттєві сторони предмета науки, розкривають механізм прояву законів і закономірностей, які нею визначаються. Понятійно-категорійний апарат соціології еліт охоплює: • Загальнонаукові соціологічні категорії (суспільство, соціум, соціальна система). • Безпосередньо соціологічні категорії (соціальний інститут, соціальна організація, соціальні норми, соціальні цінності); • Категорії дисциплін, суміжних з соціологією еліт (економічна соціологія, соціологія політики, соціологія культури). Соціологічна практика виділяє дві групи соціологічних категорій: 1. категорії, що пояснюють статику суспільства, його структуру, з виокремленням основних підсистем та елементів. Серед них такі категорії, як „особистість”, „соціалізація”, „соціальна група”, „соціальна спільнота”, „соціальний клас”, „соціальна діяльність”, „соціальний контроль” та інші; 2. категорії, що характеризують динаміку суспільства, його основні зміни, особливості його розвитку.

3. Методи соціології еліт. Соціологія еліт використовує певні методи та прийоми. Вони покликані забезпечити об’єктивність і надійність одержаних результатів. Осі три головні умови реалізації в соціології вимог наукової методології:

1. принцип емпіризму — використання емпіричних процедур з метою встановлення достовірності одержаних у дослідженні фактів та узагальнень; 

2. теоретичне обґрунтування (пояснення) одержаних результатів, які дають змогу розкрити причини, що лежали в основі емпіричних фактів, і водночас включити ці факти в систему теоретичного знання; 

3. нейтральність соціології, незалежність її від будь-яких заангажованих установ, які зазвичай пропонують різні класи і партії. 

Ознаки методу соціологічного дослідження: 

1. введення часового параметру в саму методологію мислення, гіпотези і концепції. В цьому випадку важливо від вивчення станів на конкретний момент часу переходити до вивчення процесу соціального розвитку; 

2. це врахування змін структури соціального простору: простежується ефект просторовоїтрансформації суспільств, переростання локальних соціальних процесів у регіональні, регіональних у глобальні. Глобалізм — важлива ознака сучасної соціології. 

3. активна участь соціології, як науки, а реальному житті, в соціальному процесі. Звідси посилюється тенденція до пошуку шляхів розв’язання соціальних проблем і конфліктів, прогнозування і проектування соціальних рішень. 
Лекція № 2

Тема лекції: Поняття еліти. Основні теорії елітПлан лекції

 1. Підходи до тлумачення еліти. Ознаки еліти

 2. Еліта як соціальна меншість.

 3. .Концепція еліт Парето і Моски

 4. Концепція еліт Міхельса

Література

 1. . Ашин Г. Лидерство: социально-политические и психологические аспекты // Политика: проблемы теории и практики. – М., 1990. – Вып. 7. – Ч. 2.

 2. Каталог: bitstream -> NAU -> 22769
  NAU -> Тема № Місце І значення конфліктології в системі юридичних наук- 2 год
  NAU -> Методичні рекомендації до семінарських занять, тематику домашніх завдань та понятійний апарат
  NAU -> Система менеджменту якості робоча навчальна програма
  NAU -> А. А. Заслужена, викладач актуальність формування компетентного філолога у системі вищої освіти швейцарської конфедерації
  NAU -> Система менеджменту якості навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни
  NAU -> Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт студентів усіх галузей знань І напрямів підготовки заочної форми навчання
  NAU -> Теоретико-методологічні засади роботи 7
  NAU -> Методичні рекомендації до проходження психолого-педагогічної практики Київ 2016 (076. 5)
  NAU -> Програма «Психодіагностика»


  Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Конспект лекцій з дисципліни «Соціологія еліт» iconОпорний конспект лекцій з дисципліни „ соціологія" м. Кременчук 2008 Тема соціологія як наука об’єкт І предмет соціології. Поняття „соціального"
В соціологічній літературі назва цієї науки конструюється з латинського слова societas (суспільство) та грецького слова „lodos”
Конспект лекцій з дисципліни «Соціологія еліт» iconКонспект лекцій з дисципліни «українська мова за професійним спрямуванням»
Конспект лекцій з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форми...
Конспект лекцій з дисципліни «Соціологія еліт» iconКонспект лекцій з дисципліни «Податкова система» для студентів напряму підготовки
Конспект лекцій з дисципліни «Податкова система» для студентів напряму підготовки 030504 «Економіка підприємства» денної та заочної...
Конспект лекцій з дисципліни «Соціологія еліт» iconРобоча програма навчальної дисципліни економічна соціологія
«соціологія», спеціальністю 030101 –«соціологія», 030102 «соціальна робота»
Конспект лекцій з дисципліни «Соціологія еліт» iconКонспект лекцій з дисципліни «сучасні жанри медіа» Модуль «Сучасні жанри преси»
Бахметьєва, А. М. Сучасні жанри преси [Текст] : конспект лекцій з дисципліни «Сучасні жанри медіа» / А. М. Бахметьєва. – Д.:, 2012....
Конспект лекцій з дисципліни «Соціологія еліт» iconКонспект лекцій з дисципліни „Історія театру України для студентів 3 курсу спеціальності 02020101 «Театральне мистецтво» спеціальності «Актор драматичного театру»
Конспект лекцій з дисципліни „Історія театру України” для студентов 3 курсу спеціальності 02020101 «Театральне мистецтво» спеціальності...
Конспект лекцій з дисципліни «Соціологія еліт» iconКонспект лекцій із навчальної дисципліни "Історія зарубіжної журналістики" Видавничо-поліграфічний центр

Конспект лекцій з дисципліни «Соціологія еліт» iconПрограма навчальної дисципліни соціологія реклами для студентів спеціальності 054 «Соціологія»

Конспект лекцій з дисципліни «Соціологія еліт» iconКонспект лекцій з дисципліни «Основи наукових досліджень»
З позиції системного підходу науку можна розглядати як систему, що складається з наступних елементів
Конспект лекцій з дисципліни «Соціологія еліт» iconКонспект лекцій з курсу «Економіка підприємств електротранспорту»
Економіка підприємств електротранспорту: Конспект лекцій для студентів 4-5 курсів денної І заочної форм навчання спеціальностей 092202...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка