Конспект лекцій з курсу " історія зарубіжної літератури" (ХVІІ поч. ХІХ ст.) Для студентів гуманітарного факультетуСторінка1/10
Дата конвертації11.04.2017
Розмір0,74 Mb.
ТипКонспект
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Запорізький нацiональний технічний університет


КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З КУРСУ

ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ” (ХVІІ – ПОЧ. ХІХ СТ.)ДЛЯ СТУДЕНТІВ ГУМАНІТАРНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

( СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 7.030507 “ПЕРЕКЛАД” )

2007

Конспект лекцій з курсу “Історія зарубіжної літератури” (ХVІІ – поч. ХІХ ст.) для студентів гуманітарного факультету (спеціальність 7.030507 “Переклад”) /Укл.: Катиш Т.В. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2007. – 74 с.

Укладач: Катиш Т.В., к.філ.н., доцент кафедри теорії та практики перекладу

Рецензент: Костенко Г.М., к.філ.н., доцент, завідувач кафедри теорії та практики перекладу


Відповідальний за випуск: Костенко Г.М.., к.філ н., доцент, зав. кафедри теорії та практики перекладу
Затверджено на засіданні

кафедри теорії та практики

перекладу

Протокол № 9 від 15.06.07


ЗМІСТ
Передмова…………………………………........................4

Тема 1. Бароко і класицизм – основні напрями літератури ХVІІ ст...........................................................................5

Тема 2. Французька література ХVІІ ст............................9

Тема 3. Англійська література ХVІІ ст...........................13

Тема 4. Німецька література ХVІІ ст..............................15

Тема 5. Просвітництво: провідні концепції, основні художні напрями доби...................................................19

Тема 6. Англійська література ХVІІІ ст..........................23

Тема 7. Французька література ХVІІІ ст.........................29

Тема 8. Німецька література ХVІІІ ст.............................32

Тема 9. Романтизм як літературний напрям....................39

Тема10. Англійський романтизм.....................................43

Тема11. Німецький романтизм........................................50

Тема12. Французький романтизм....................................56

Тестові завдання............................................................59

Література.....................................................................74

ПЕРЕДМОВА


У посібнику представлено літературний процес ХVІІ – початку ХІХ століть, характеризуються напрями й течії, висвітлюється творчість видатних представників бароко, класицизму, Просвітництва, романтизму. Подано матеріал як для оглядових тем, так і для текстуального вивчення творів із зарубіжної літератури. Пропонуються питання й завдання для студентів, а також тестові завдання, які дозволять перевірити рівень засвоєння знань із зарубіжної літератури ХVІІ – початку ХІХ століть.

ТЕМА 1. БАРОКО І КЛАСИЦИЗМ – ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЛІТЕРАТУРИ ХVІІ СТ.

План

  1. Основні ознаки бароко.

  2. Поетика та головні течії бароко.

  3. Основні принципи та ознаки класицизму.

1. Термін “бароко” пов’язують з італійським словом – barocco– “дивний, химерний”, а також із португальським виразом perolla barocca – “перлина неправильної форми”.

Словом “бароко” позначають стиль у мистецтві ХVІІ ст., художній напрям цієї доби і саму епоху.

Основні ознаки бароко:


– світ у культурі бароко постає в усій своїй складності, багатогранності виявів, безмежності і мінливості;

– в естетиці бароко посилюється інтерес не тільки до досконалих проявів буття, а й до дисгармонійного, фантастичного, гротескного, навіть потворного;

– особистість у мистецтві бароко складна й багатогранна, відзначається суперечливістю й напруженістю духовного буття, інтенсивністю емоцій, силою пристрастей;

– головним сюжетом барокового мистецтва стає духовне випробування людини;

– специфіка барокової культури полягає в тому, що вона є своєрідним художнім синтезом різних начал: Середньовіччя (готики) і Відродження, античних і християнських традицій;

– визначальною рисою бароко є універсальність художнього мислення, космобачення (митці зображують не просто епізоди із життя людей, а буття людства у всесвітньому, глобальному масштабі);

– характерною ознакою бароко є динамізм, що виявляється у постійному русі форм, які покликані відтворити рухливість світу і стан душевного неспокою людини;

– одним із важливих виявів динамізму в літературі бароко є тема швидкоплинності життя, марності існування (мотиви відчаю й песимізму і новий гедонізм – прагнення наповнити кожну мить повнотою відчуттів, насолодами, красою);

– поєднання несумісних начал: природи і Бога, реального та ірреального, вишуканості стилю та брутальності, абстрактної символіки та натуралістичних деталей;

– прагнення розбурхати, пробудити людську душу, спонукати її до пошуку вічних істин, себе, Бога;

– тяжіння до красивих, вишуканих форм, широке застосування системи тропів, символіки, метафоричності мовлення;

– пристрасність, рвучкість, артистизм форм, підкреслене особистісне начало, декоративність, пишність, вітіюватість засобів.


2. Поетика бароко:


  • динамізм;

  • перетворення дійсності уявою;

  • метафоричність;

  • універсалізм;

  • контрастність.

Течії бароко:


Маньєризм (італ. manierismo, від фр. maniera – прийом, манера) – стиль в європейському мистецтві ХVІ – ХVІІ ст., якому притаманні гострі зображально-виражальні дисонанси, ускладненість композиції, деформація пропорцій. Літературному маньєризму властива яскрава метафорична насиченість тексту, потяг до інтелектуального пафосу та штучної пристрасності, використання несподіваних метафор, оксиморонів, прагнення до оновлення традиційних жанрів. Новаторським характером позначена творчість Т.Тассо, П. Кальдерона, М. Сервантеса.

Маринізм (італ. marinismo, від прізвища поета ХVІІ ст. Дж. Маріно) – стильова течія в італійській літературі, представники якої (М.-А. Акілліні, Дж. Артале та ін.) абсолютизували наслідування художніх принципів доби Ренесансу, обстоювали гедоністичний критерій життя як запоруку протистояння космічній дисгармонії. Маринізм вважається відгалуженням маньєризму, характеризується посиленими формотворчими тенденціями (віртуозні тропи, алегорії).

Гонгоризм (ісп. gongorismo – від прізвища іспанського поета Л. де Гонгори-і-Арготе) – поетична школа в іспанській поезії ХVІ – ХVІІ ст., що розвивалася в річищі бароко. Гонгоризм тяжів до метафоризації, вишуканого поетичного мовлення, своєрідних перифраз, абсолютизації “аристократичного духу”.

Преціозна література (фр. precieux – дорогоцінний) – стильова течія бароко у французькій літературі ХVІІ ст., для якої характерні вишуканість лексики, метафоричність мовлення, витончена барвистість стилю тощо. Преціозна література була своєрідною школою галантності, вона обстоювала пріоритет прекрасного в мистецтві. Головна тема преціозної літератури – кохання, долання різних перешкод на шляху до нього, складні переживання, пов’язані з ним. Представники преціозної літератури – О. д’Юфре, М.Скюдері, д’Обіньяк та ін.

Консептизм – 1) течія в літературі бароко (А. Ледесма, Ф.Кеведо та ін.); 2) художній прийом у бароковій літературі, який полягає в парадоксальному зіставленні чи зіткненні двох або кількох образів (понять, ідей, думок), зв’язок між якими розкриває сутність предмета або явища з незвичайного боку; для створення вражаючого ефекту письменники-консептисти використовують антитези, гротеск, перебільшення, метафори.

Метафізична поезія” – стильова течія в ліриці бароко, яка яскраво репрезентована в англійській літературі ХVІІ с. (Джон Донн та ін.), але виявилася в інших літературах, наприклад, в іспанській (Ф.Кеведо). Для “метафізичної поезії” характерні посилена увага до філософських питань, проблем світопізнання, медитативний характер лірики, абстрактність образів і міркувань, містицизм, схильність до інтелектуалізації лірики. Основні образи у творах “метафізиків” – Смерть, Час, Бог, Любов, Світ, Людина.


3. Класицизм – художній напрям у західноєвропейському мистецтві та літературі, який став домінуючим у ХVІІ ст., в епоху становлення абсолютистських держав. Класицизм виник в Італії і поширився по всій Європі – у Франції, Англії, Іспанії, Німеччині та інших країнах.

Каталог: sites -> default -> files -> konf
files -> Інформація про готелі для учасників конференції Адреса, контактні телефони 12 жовтня (вівторок) 10 00 13 00 Пленарне засідання
files -> Худзік Марта
files -> Зміст 2 Коран та його переклади в контексті історії 5
konf -> Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Історія зарубіжної літератури. ХХ століття " для студентів спеціальності 0203 Гуманітарні науки
konf -> Методичні вказівки до самостійної роб оти з дисципліни "Історія зарубіжної літератури" для студентів
konf -> Методичні рекомендації до вивчення курсу «Cучасна українська публіцистика»
konf -> Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Літературна праця журналіста»
konf -> Тексти лекцій
konf -> Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу "Теорія перекладу" для студентів усіх форм навчання
konf -> Матеріали науково-технічної конференції студентів, аспірантів, докторантів та молодих учених «інноваційні технології» 12-13 квітня 2017 року Київ 2017


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Конспект лекцій з курсу \" історія зарубіжної літератури\" (ХVІІ поч. ХІХ ст.) Для студентів гуманітарного факультету iconКурс лекцій з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури» для студентів І курсу денної та заочної форм навчання
Курс лекцій з навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури» для студентів І курсу денної та заочної форм навчання за напрямом...
Конспект лекцій з курсу \" історія зарубіжної літератури\" (ХVІІ поч. ХІХ ст.) Для студентів гуманітарного факультету iconІмені в. Г. Короленка
Музичне мистецтво Західної Європи кінця XVI – початку XIX століття: Тексти лекцій з курсу «Історія зарубіжної музики» для студентів...
Конспект лекцій з курсу \" історія зарубіжної літератури\" (ХVІІ поч. ХІХ ст.) Для студентів гуманітарного факультету iconМетодичні вказівки до самостійної роб оти з дисципліни "Історія зарубіжної літератури" для студентів
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни „Історія зарубіжної літератури“ для студентів 1 курсу спеціальності „Переклад”...
Конспект лекцій з курсу \" історія зарубіжної літератури\" (ХVІІ поч. ХІХ ст.) Для студентів гуманітарного факультету iconКонспект лекцій з дисципліни „Історія театру України для студентів 3 курсу спеціальності 02020101 «Театральне мистецтво» спеціальності «Актор драматичного театру»
Конспект лекцій з дисципліни „Історія театру України” для студентов 3 курсу спеціальності 02020101 «Театральне мистецтво» спеціальності...
Конспект лекцій з курсу \" історія зарубіжної літератури\" (ХVІІ поч. ХІХ ст.) Для студентів гуманітарного факультету iconГ. В. Стадник історія мистецтва, архітектури та містобудування ХVІІ – XIX ст
Хvіі XIX ст. (Франція, Росія, Україна). (Лекції І матеріали для самостійного вивчення для студентів 3 курсу денної форми навчання...
Конспект лекцій з курсу \" історія зарубіжної літератури\" (ХVІІ поч. ХІХ ст.) Для студентів гуманітарного факультету iconКонспект лекцій з курсу «Економіка підприємств електротранспорту»
Економіка підприємств електротранспорту: Конспект лекцій для студентів 4-5 курсів денної І заочної форм навчання спеціальностей 092202...
Конспект лекцій з курсу \" історія зарубіжної літератури\" (ХVІІ поч. ХІХ ст.) Для студентів гуманітарного факультету iconНавчально-методичні матеріали до практичних занять з курсу «історія зарубіжної літератури ХІХ та ХХ століть»

Конспект лекцій з курсу \" історія зарубіжної літератури\" (ХVІІ поч. ХІХ ст.) Для студентів гуманітарного факультету iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури» Вивчення курсу «Історія зарубіжної літератури» ставить такі завдання: навчати студентів сукупності
Тому під час вивчення літературного твору викладач повинен чітко визначити основні та фонові завдання, добрати аналогічні факти з...
Конспект лекцій з курсу \" історія зарубіжної літератури\" (ХVІІ поч. ХІХ ст.) Для студентів гуманітарного факультету iconКонспект лекцій для студентів технічних спеціальностей Харків
України. / Г. Ю. Каніщев, Ю.І. Кисіль, В. О. Малишев, Г. Г. Півень, О. А. Яцина. – Конспект лекцій для студентів технічних спеціальностей....
Конспект лекцій з курсу \" історія зарубіжної літератури\" (ХVІІ поч. ХІХ ст.) Для студентів гуманітарного факультету iconКонспект лекцій для студентів спеціальності "208 " Агроінженерія машинобудівного факультету денної та заочної форми навчання
Електронна копія друкованого видання передана для внесення в репозитарій Луцького нту


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка