Конспект лекцій з навчальної дисципліни "Комп’ютерні технології в юридичній дільності"


Мал.1. Загальна структура обміну данимиСторінка8/25
Дата конвертації08.05.2017
Розмір5,55 Mb.
ТипКонспект
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   25

Мал.1. Загальна структура обміну даними

Середовище обміну даних забезпечує перенесення даних від одного учасника мережі до іншого.

Пристрій передавання (приймання) даних забезпечує передавання (приймання) даних, кодування (декодування) даних і пересилання для подальшого опрацювання.

Пристрій опрацювання даних — безпосереднє опрацювання даних.

Середовище обміну даними. Канали зв'язку.

У кожній комп'ютерній мережі для перенесення даних від одного учасника мережі до іншого використовується середовище обміну, в якому дані передаються у вигляді електричного, електромагнітного або світлового сигналу. Як середовище обміну використовують:

• коаксіальний кабель;

• виту пару;

• волоконно-оптичний кабель;

• радіоканал;

• інфрачервоні промені;

• супутниковий канал.

Перші три називають кабельним середовищем. Їх використовують найчастіше.

1. Коаксіальний кабель — це мідна жила в ді­електричній оболонці з екрануючим покриттям. Розрізняють одно- та багатоканальні кабелі. Особливості: висока стійкість до перешкод, легкість монтажу, висока швидкість (10-100 Мбіт/с), простота підключення нових вузлів.

2. Вита пара містить два або більше (парну кількість) взаємоізольованих, звитих між со­бою провідників. Скручування зменшує дію електромагнітних впливів. Існує кілька різних категорій (залежно від розмірів, ізо­ляції, кількості витків на одиницю довжини). Особливості: легкість монтажу, погана захи­щеність від електромагнітних впливів (особ­ливо для витих пар, уміщених в екрануючу оболонку) і механічних пошкоджень, викорис­тання в невеликих локальних мережах.

3. Волоконно-оптичний кабель скла­дається з оптичного волокна всередині за­хисної оболонки, вкритої іншою оболонкою. Його використовують для високошвидкісного передавання даних (до кількох гігабітів на се­кунду) з мінімальними втратами. За допомо­гою лазера дані попередньо перетворюються на світові сигнали, а на іншому кінці їх знову пе­ретворюють на електричні імпульси. Особли­вості: складний монтаж, складна технологія створення розгалужень, швидкість (до кількох гігабітів на секунду).

4. Радіоканал. Для обміну даними між ПК використовують засоби радіозв'язку. Особли­вості: відсутність кабелів, погана захи­щеність, екранування сигналу стінами буді­вель, труднощі з виділенням вільного діапазо­ну частот.

5. Інфрачервоні промені використовують для побудови бездротових мереж на невеликих відстанях. Особливості: мобільність у межах офісу, не потребують спеціального діапазону частот, зазнають впливу погодних умов, екра­нування сигналу фізичними перешкодами.

6. Супутниковий канал. Використання засобів супутникового зв'язку для об'єднан­ня учасників мережі на великих відстанях. Особливості: дорогий спосіб передавання да­них, але максимально можлива площа по­криття.

Пристрої передавання/приймання даних. Мережевий адаптер, модем

Ще одним компонентом мережі є пристрій для передавання/приймання даних. Викорис­тання таких пристроїв залежить від обраного середовища передавання даних. У локальних мережах застосовують спеціальні мережеві адаптери, що дають змогу передавати/прийма­ти дані з високою швидкістю та низьким рівнем помилок. Для об'єднання комп'ютерів на великих відстанях за допомогою телефон­них ліній використовують інші пристрої — мо­деми (від скорочення слів: модулятор, демодулятор), що дає змогу передавати дані на великі відстані, коригувати помилки тощо.

Мережевий адаптер.

Мережевий адап­тер — це пристрій розширення, що встав­ляється у гніздо розширення материнської плати комп'ютера. Нині набувають поширен­ня мережеві адаптери, інтегровані з мате­ринською платою, та адаптери, що приєдну­ються до USB (Universal Serial Bus) порта комп'ютера, що дає змогу приєднати робочу станцію або сервер до мережі без розкриття корпусу комп'ютера.

Всі мережеві плати характеризуються:

• унікальною адресою адаптера (МАС-адресою);

• підтримуваним мережевим середовищем передачі (network media), тобто: встановлени­ми на карті гніздами для приєднання мережево­го кабеля; AUI — коаксіальний кабель; BNC — коаксіальний кабель; RJ45 вита пара або гніздо для підключення до волоконної оптики;

розрядністю 8 біт (вийшли з викорис­тання), 16 біт і 32 біта. Слід очікувати появи 64 бітних мережевих карт;

шиною даних, яка забезпечує обмін інформацією між материнською платою та ме­режевою картою: ISA, EISA, VL-Bus, PCI тощо;

швидкістю роботи: 10 Mbit, 100 Mbit, 1000 Mbit;

типом мікросхеми контролера (chip, chipset), на якому дана плата виготовлена, який визначає тип використовуваного драйве­ра і все інше: розрядність, тип шини тощо.

Модем.

Модем використовують для переда­вання даних на великі відстані. Для цього екс­плуатують телефонні лінії. Перетворення циф­рових сигналів на телефонні називають «моду­ляцією», а телефонних на цифрові— «демоду­ляцією».Модем може «набирати» номер, «знімати трубку» під час вхідного дзвінка. Для керу­вання модемом використовують спеціальні АТ-команди, що починаються з літер AT (до­пускаються маленькі або великі літери):

• ATZ—ініціалізація модема;

• ATDP53007 -— набрати номер 53007, використовуючи імпульсний метод набору;

• ATDT53007 — набрати номер 53007, використовуючи тональний метод набору;

• АТА — ручна відповідь на дзвінок. Для встановлення сеансу зв'язку потрібно спе­ціально домовлятися, одночасно виконувати програму встановлення зв'язку, використову­ючи однаковий протокол.

Якщо врахувати вартість телефонного зв'язку, то використання модему доцільне під час передавання/приймання інформації неве­ликого обсягу.


Просторова структура мережі, топологія


Топологія — це просто­рова структура з'єднання учасників мережі (серверів, робочих станцій) мережі.

Правильно обрана топо­логія спрощує масштабу-вання (розширення) мережі у майбутньому. Назви різних топологій обумов­лені зовнішнім видом схеми підключення кабелів між серверами й робочими стан-ціями. Основні типи — шина, зірка і кільце. Якщо в мережі використовують кілька топологій одночас­но, то говорять про комбі­новану топологію.Шинна топологія. Під час використання топо­логії із спільною шиною (мал. 6), усі робочі станції та сервери підключені до одного спільного кабеля. Щоб зрозуміти особ­ливість цього варіанта то­пології, уявімо окремі ком­п'ютери та сервер як авто­бусні зупинки на маршруті автобуса. Встановлення постійного зв'язку між та­кими зупинками нази­вається мережевою ши­ною.

Основні властивості шинної топології: низька вартість; простота модер­нізації (нові пристрої мож­на легко підключити до шини), недостатня надій­ність. Надійність роботи мережі залежить від якості з'єднання в кожному сег­менті кабеля. Якщо шин­ний кабель розірветься внаслідок дефекту, то вся мережа вийде з ладу.Зірка. Під час викорис­тання топології «зірка» всі робочі станції підключають безпосередньо до спеціаль­ного розподільчого при­строю, що керує обміном даними (мал. 7).

Основні властивості то­пології «зірка»: простота розширення системи, приєднання нового учас­ника мережі здійснюється приєднанням його до розподільчого пристрою; надійність, у разі виходу з ладу або пошкодження мережевого кабеля мережа залишається у робочому стані;

кількість учасників мережі визначає розпод­ільчий пристрій; потрібно більше кабелю, ніж для шинної топології; складність монтажу, можуть виникнути проблеми з розміщенням розподільчого пристрою, який бажано вста­новлювати біля робочих станцій.

Кільце. Під час використання цієї топології (мал. 8) сервер підключається до робочих станцій так, як і у випадку мережі з загальною шиною — лише останні комп'ютери на шині також з'єднані між собою, утворюючи замкнене коло.

Основні властивості топології «кільце»:простота розширення системи; мала кількість кабелів; надійність роботи мережі залежить від якості кожного з'єднання. Якщо хоча б одне з'єднання буде порушено, мережа вийде з ладу. На практиці для забезпечення надійності мережі прокладають дублюючий кабель.Комбінована топологія. Дуже часто різні підрозділи використовують для локальних ме­реж різні топології. У такому разі говорять, що використовують комбіновану топологію. Наприклад, відділ кадрів використовує мере­жу із загальною шиною, бухгалтерія — «кільце», а адміністрація використовує топо­логію «зірка».

Пристрій опрацювання.


Ми розповіли про об'єднання комп'ютерів у мережу, але жодного разу не згадали про пристрої опрацювання даних, функції, які вони можуть виконувати. На рівні середовища обміну даних, пристроїв приймання та передавання всі учасники мережі є рівноправними. Відмінність між ними з'являється на рівні опрацювання даних. Основне призначення комп'ютерних мереж — спільне використання ресурсів, тобто якийсь комп'ютер виділяє ресурси, а інший їх використовує. Комп'ютер, який виділяє ресурси у мережу, тобто дає змогу користуватися своїми дисками, принтерами тощо, називають сервером. Комп'ютер, що використовує надані ресурси, — клієнтом, або робочою станцією.

Програми різних комп'ютерів мережі можуть використовувати файли, що зберігаються на сервері. Робочі станції можуть використовувати потужний лазерний принтер, приєднаний до сервера (що не забороняє іншим клієнтам мати локально приєднані принтери).Переваги: простота побудови мережі, всі комп'ютери залучені до роботи.

Недоліки: децентралізація ресурсів, складність адміністрування.

У разі, коли є один або кілька комп'ютерів, що надають свої ресурси для спільного використання та контролюють використання спільних ресурсів, говорять про мережу з виділеним сервером. У мережі два, три і більше серверів. Наприклад: перший виконує функції файлового сервера, другий — сервера друку і поштового сервера (див. мал. 6).

Мережі з виділеним сервером спеціалізовані. Їх використовують у мережах з великою кількістю робочих місць, де необхідно централізовано зберігати й опрацьовувати дані (документи, бази даних), забезпечити надійний контроль за використання мережевих ресурсів. Переваги: централізоване адміністрування, можливість контролю доступу, централізоване зберігання даних. Недоліки: виділення окремого комп'ютера (найпотужнішого) для виконання тільки функцій сервера.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   25

Схожі:

Конспект лекцій з навчальної дисципліни \"Комп’ютерні технології в юридичній дільності\" iconКафедра інформаційних технологій І математичних дисциплін «затверджую»
Робоча програма навчальної дисципліни я – студент для студентів галузі знань 12 «Інформаційні технології», спеціальності 122 «Комп’ютерні...
Конспект лекцій з навчальної дисципліни \"Комп’ютерні технології в юридичній дільності\" iconКурс лекцій до виконання самостійної роботи студентів з кредитного модуля «екологічний моніторинг»
«Комп'ютерні науки та інформаційні технології» спеціалізації «Інформаційні технології моніторингу довкілля»
Конспект лекцій з навчальної дисципліни \"Комп’ютерні технології в юридичній дільності\" iconКонспект лекцій з дисципліни «Юридична деонтологія»
Предмет та методи юридичної деонтології. Основні мотодологічні підходи, що використовуються в юридичній деонтології
Конспект лекцій з навчальної дисципліни \"Комп’ютерні технології в юридичній дільності\" iconКонспект лекцій з дисципліни «Соціологія еліт»
Бебик В. М. Менеджмент виборчої кампанії: ресурси, технології, маркетинг. – К., 2015
Конспект лекцій з навчальної дисципліни \"Комп’ютерні технології в юридичній дільності\" iconКонспект лекцій із навчальної дисципліни "Історія зарубіжної журналістики" Видавничо-поліграфічний центр

Конспект лекцій з навчальної дисципліни \"Комп’ютерні технології в юридичній дільності\" iconМетодичні рекомендації для проведення семінарських занять з навчальної дисципліни «історія І культура україни»
Програмна інженерія, 123 Комп‘ютерна інженерія, 151 Автоматизація та комп‘ютерно-інтегровані технології, 163 Біомедична інженерія,...
Конспект лекцій з навчальної дисципліни \"Комп’ютерні технології в юридичній дільності\" iconКонспект лекцій з дисципліни «українська мова за професійним спрямуванням»
Конспект лекцій з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форми...
Конспект лекцій з навчальної дисципліни \"Комп’ютерні технології в юридичній дільності\" icon122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології спеціалізації – Програмне забезпечення систем захисту інформації
Відомості про підвищення кваліфікації викладача
Конспект лекцій з навчальної дисципліни \"Комп’ютерні технології в юридичній дільності\" iconПрограма іспиту з навчальної дисципліни «Педагогічні технології в початковій школі» 2011 р
Програму іспиту складено на основі робочої програми з навчальної дисципліни «Педагогічні технології в початковій школі»
Конспект лекцій з навчальної дисципліни \"Комп’ютерні технології в юридичній дільності\" iconКонспект лекцій з дисципліни «Податкова система» для студентів напряму підготовки
Конспект лекцій з дисципліни «Податкова система» для студентів напряму підготовки 030504 «Економіка підприємства» денної та заочної...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка