Курс "Педагогіка" є провідним у системі загальнопедагогічної підготовки студентів педагогічних спеціальностей університетуСкачати 211,31 Kb.
Дата конвертації16.01.2018
Розмір211,31 Kb.

Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Кафедра загальної та соціальної педагогіки

Факультет іноземних мов

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО ВИВЧЕННЯ КУРСУ „ПЕДАГОГІКА”

для студентів факультету іноземних мов

спеціальності “Переклад”


Львів

2016

Курс “Педагогіка” є провідним у системі загальнопедагогічної підготовки студентів педагогічних спеціальностей університету. Вивчення цього курсу передбачає підготовку фахівців до роботи у загальноосвітніх закладах різних типів і рівнів. Студенти, що прослухали курс, отримують знання з теоретико-методологічних основ педагогічної науки, її понятійно-категоріального апарату, засад навчально-виховного процесу, принципів, методів, форм навчання і виховання; набувають умінь і навичок психолого-педагогічного аналізу навчально-виховного процесу, критичної оцінки педагогічних теорій та концепцій, аналізу педагогічних ситуацій, підготовки до проведення навчально-виховних занять і заходів. Викладання курсу передбачає ознайомлення студентів з педагогічними поглядами, діяльністю визначних українських і зарубіжних педагогів та діячів освіти, головними досягненнями педагогічної науки в Україні й за кордоном.Матеріали курсу розподілено на три змістові модулі. Тематику семінарсько-практичних занять складено в органічній єдності з викладанням лекційного курсу. Ці заняття орієнтовані на формування у студентів головних педагогічних умінь, практичний аналіз педагогічних явищ і ситуацій, оволодіння головними методами та прийомами навчання і виховання. Обов’язковим видом робіт у підготовці до практично-семінарських занять є написання міні-проектів, які передбачають ознайомлення студентів з першоджерелами класиків педагогіки, формування власної думки про погляди на виховання та навчання видатних педагогів, психолого-педагогічний аналіз особистості підлітка, складання плану-конспекту уроку з англійської мови.
СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Тема

Кількість годин, відведених на:

Л

СЗ

СРІР


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ

Тема 1. Педагогіка як наука. Поняття про інклюзивну освіту

2

4

7Тема 2. Загальний огляд історичного розвитку освіти за кордоном та в Україні

2

2

8

Міні-проект

Тема 3. Розвиток і формування особистості

2

2

7

Міні-проект

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. Основи дидактики

Тема 4. Поняття про дидактику та сутність процесу навчання. Зміст освіти

2


2

7
Тема 5. Методи навчання

2

2

7
Тема 6. Форми організації навчання. Педагогічна діагностика

2

2

8

Міні-проект

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ТЕОРІЇ ВИХОВАННЯ

Тема 7. Сутність і зміст процесу виховання. Головні методи та форми виховання

2

2

7
Тема 8. Основи педагогічного спілкування

2

2

7
Всього год.

16

16

58

ТЕМИ І ЗАВДАННЯ ПРАКТИЧНО-СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИТема 1. Педагогіка як наука. Методи науково-педагогічного дослідження (2 год)


 1. Педагогіка як наука про виховання, навчання та розвиток особистості. Суспільне значення праці вчителя.

 2. Головні методи науково-педагогічного дослідження.

 3. Сутність методу спостереження. Розкрийте свої міркування щодо етичних засад у разі використання цього методу.

 4. Застосування в педагогіці соціологічних методів дослідження (анкетування, метод рейтингу, соціометрія тощо).

 5. Етапи педагогічного експерименту. Наведіть приклади його використання в педагогічній науці.


Список літератури

 1. Вишневський О. Теоретичні основи педагогіки. Дрогобич, 2003.

 2. Волкова Н.П. Педагогіка. К., 2001.

 3. Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л. Педагогіка: підручник. К., 2003.

 4. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка. К., 2001.

 5. Рудницька О.П., Болгарський А.Г., Свистельнікова Т.Ю. Основи педагогічних досліджень. К., 1998.

 6. Фіцула М. Педагогіка. К., 2002.

 7. Ягупов В. В. Педагогіка: Навч.посібник. К., 2002.

 8. Скаткин М. Методология и методика педагогических исследований. М., 1986.


Тема 2. Вибрані питання розвитку педагогічної думка та освіти в Україні (2 год)


 1. Навчально-виховні традиції Київської Русі. Головні пам’ятки науково-педагогічної думки.

 2. Особливості навчально-виховного процесу у братських школах. Козацька педагогіка.

 3. Виникнення перших університетів в Україні. Головні віхи діяльності Львівського, Харківського, Київського та Одеського університетів.

 4. Русифікаторська політика царського уряду в галузі освіти в Україні у ХУІІІ - на початку ХХ ст.

 5. Становище української школи в Галичині наприкінці ХУШ – у 20-30-х роках ХХ ст.

 6. Роль визначних українських діячів та педагогів у становленні освіти в Україні (К.Ушинський, Г.Ващенко, С.Русова, А.Макаренко, В.Сухомлинський, І.Франко та ін).

 7. Виконання міні-проекту №1 “Погляди відомого педагога або письменника на виховання та навчання (на прикладі прочитаного твору)”.


Список літератури

 1. Бойко А.М., Бардінова В.Д., Гриньова М.В., та ін. Персоналії в історії національної педагогіки. 22 видатних українських педагоги: Підручник / За заг. ред. А.М.Бойка. К., 2004.

 2. Волкова Н.П. Педагогіка. К., 2001.

 3. Герцюк Д.Д. Навчально-методичні матеріали до вивчення спецкурсу “Історія школи та освіти в Україні”. Львів, 1999.

 4. Зайченко І.В. Історія педагогіки. У двох книгах. К., 2010.

 5. Історія педагогіки / За ред. М.Гриценка. К., 1973.

 6. Микитась В. Давньоукраїнські студенти і професори. К., 1994.

 7. Науменко Ф.І. Школа Київської Русі: лекції з історії педагогіки для студентів університету. Львів, 1965.

 8. Педагогіка. Хрестоматія / Уклад.: А.І. Кузьмінський, В.Л. Омеляненко. К., 2003.

 9. Фіцула М. Педагогіка. К., 2002.

 10. Матеріали найновішої педагогічної преси (“Рідна школа”, “Шлях освіти” тощо).Тема 3. Розвиток і формування особистості (2 год)
1. Тест на перевірку знань з історії педагогіки.

2. Теорії та концепції розвитку особистості. 1. Вікові особливості школяра молодшого, середнього і старшого шкільного віку та їх урахування в навчально-виховному процесі.

 2. Інклюзивний підхід до виховання та навчання дітей з особливими потребами.

 3. Виконання міні-проекту № 2 “Мені тринадцятий минало...” .


Список літератури

 1. Волкова Н.П. Педагогіка. К., 2001.

 2. Кошманова Т.С. Методичні вказівки до вивчення теми “Концептуальні моделі розвитку особистості школяра” для студентів педагогічних відділень університетів. Львів, 1994.

 3. Костюк Г. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості. К., 1989.

 4. Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л. Педагогіка: підручник. К., 2003.

 5. Савчин М.В., Василенко Л.П. Вікова психологія: Навч. посібник. Дрогобич, 2001.

 6. Фіцула М. Педагогіка. К., 2002. С. 44-50, 59-60.

 7. Ярмощук І. Інклюзивне навчання в системі освіти // Шлях освіти, 2009. С.24-28.

 8. Выготский Л.С. Личность и её формирование в детском возврасте. М., 1968.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. Основи дидактикиТема 4. Зміст освіти в середній школі (2 год)


 1. Теорія формальної та матеріальної освіти.

 2. Види формування змісту освіти.

 3. На підставі навчально-методичних матеріалів “Зміст освіти в середній загальноосвітній школі” порівняйте зміст середньої освіти в Україні та Нідерландах. Які переваги і недоліки обох систем?

 4. Аналіз навчальних планів, програм, підручників і посібників з англійської мови (за вибором студента).


Список літератури

 1. Волкова Н.П. Педагогіка. К., 2001.

 2. Заячківська Н. Навчально-методичні матеріали “Зміст освіти в середній загальноосвітній школі” для студентів педагогічних спеціальностей. Львів, 2001.

 3. Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л. Педагогіка: підручник. К., 2003.

 4. Фіцула М. Педагогіка. К., 2002. С. 91-107.

 5. Оконь В. Введение в общую дидактику. М., 1990.

 6. Подласый И.П. Педагогика. М., 1999.Тема 5. Головні методи навчання (2 год)


 1. Характеристика головних методів навчання:

  • організації та здійснення навчальної діяльності;

  • стимулювання і мотивації навчальної діяльності;

  • контролю і самоконтролю за ефективністю навчально-пізнавальної діяльності.

 1. Продемонструйте різні методи передавання й отримання словесної інформації на уроці англійської мови.

 2. Інтерактивні методи навчання в сучасній школі (робота в групах).


Список літератури

 1. Ващенко Г. Загальні методи навчання. К., 1997.

 2. Волкова Н. Педагогіка. К., 2001.

 3. Мойсеюк Н. Педагогіка. К., 2007.

 4. Фіцула М. Педагогіка. К., 2002 р. С. 118-143.

 5. Педагогіка для громадянського суспільства / За ред. Кошманової Т.С. Львів, 2005. С.231-294.

 6. Пятакова Г., Глотов О. Інтерактивні методики та специфіка їх застосування у вищій школі. Тернопіль, 2002.

 7. Подкасистый И. Педагогика. М., 1998.


Тема 6. Підготовка вчителя до уроку. Педагогічна діагностика (2 год)

 1. Тест на перевірку знань з дидактики.

 2. Підготовка вчителя до проведення навчального заняття.

 3. Головні типи уроків (за класифікацією В.Онищука) та їх структура.

 4. Мікровикладання: продемонструйте фрагмент уроку з використанням різних методів навчання.

 5. Дванадцятибальна система оцінювання знань учнів у сучасній школі України. Розкрийте вимоги до оцінювання знань учнів з англійської мови.

 6. Обговорення підготовлених студентами міні-проектів №3: планів-конспектів навчального заняття з англійської мови.


Список літератури

 1. Волкова Н.П. Педагогіка. К., 2001.

 2. Касьяненко М.Д. Педагогіка співробітництва. К., 1993.

 3. І. Мищишин. Форми організації навчання у середній школі. Текст лекції. Львів, 2004. С. 31-35.

 4. Підласий І.П. Як підготувати ефективний урок. К., 1995.

 5. Сікорський П.І., Біляковська О.О. Моделювання контрольно-оцінювальних систем у середній школі: монографія, Львів, 2010.

 6. Фіцула М.М. Педагогіка. Тернопіль. 1997. С.158-171.

 7. Ингенкамп К. Педагогическая диагностика. М., 1991.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ

ТЕОРІЇ ВИХОВАННЯТема 7. Форми і методи виховання (2 год)

 1. Розкрийте головні форми та методи виховання, використовуючи власні приклади.

 2. Підготовка та планування виховного заходу. Демонстрація фрагментів виховних занять.

 • Для виконання завдання необхідно визначитися, в якому класі проводитимуть виховний захід, обрати тему та форму його організації, окреслити мету, зазначити методи проведення заходу, використане обладнання та літературу.

3. Рольові ігри на виховну тематику.
Список літератури

 1. Ващенко Г. Виховний ідеал. Полтава, 1994.

 2. Вишневський О. Сучасне українське виховання. Львів, 1996.

 3. Карпенчук С. Г. Теорія і методика виховання: Навч. посіб. К., 2005. С. 118-140, 186-208, 228-234.

 4. Концепція національного виховання // Рідна школа. 1995. №6.

 5. Сухомлинська О.В. Проблеми теорії виховання дітей і молоді в Україні // Педагогіка і психологія. 1997. № 4.

 6. Стельмахович М.Г. Народна педагогіка. К., 1985.

 7. Сявавко Є.І. Українська етнопедагогіка. Львів, 2002.


Тема 8. Педагогічне спілкування (2 год)

 1. Головні параметри, стилі та рівні спілкування (ситуативні ігри, наведення прикладів з власного досвіду).

 2. Найважливіші характеристики мовлення вчителя.

 3. Вирішення та усунення педагогічних конфліктів.

 4. Педагогічний такт та його ознаки.


Список літератури

 1. Абрамян В.Ц. Театральна педагогіка. К., 1996.

 2. Волкова Н.П. Педагогіка. К., 2001. С. 493-494

 3. Дубасенюк О.А. Практикум з педагогіки: навч. посіб. К., 2004.

 4. Ковальчук Л. Основи педагогічної майстерності: Навчальний посібник. Львів, 2007.

 5. Мойсеюк Н. Педагогіка. К., 2007.

 6. Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування. Львів, 2001.

 7. Їржі Томан. Мистецтво говорити. К., 1989.

 8. Ягупов В. В. Педагогіка: Навч.посібник. К., 2002. С.182-184.Індивідуальне навчально - дослідне завдання

Міні-проект № 1 Есе “Погляди відомого педагога або письменника на виховання та навчання (на прикладі прочитаного твору)”.

Рекомендовані персоналії: Г.Сковорода, Ю.Дзерович, О.Духнович, Т.Шевченко, К.Ушинський, Б.Грінченко, М.Коцюбинський, І.Франко, Леся Українка, Г.Ващенко, С.Русова, А.Макаренко, В.Сухомлинський, Я.-А.Коменський, Ж.-Ж.Руссо, Дж.Локк, Й.-Г.Песталоцці, Ф.-В.-А.Дістервег, Й.-Ф.Гербарт, М.Монтессорі, Я.Корчак, Дж.Дьюї.

Для виконання завдання необхідно дати коротку біографічну довідку про автора твору (4-5 речень), прочитати його одне або кілька першоджерел та розкрити основні педагогічні ідеї, що випливають із твору, використовуючи при цьому цитати з посиланнями, і зробити власні висновки про педагогічні ідеї та погляди обраного автора.

Обсяг міні-проекту – 2-3 друковані сторінки формату А-4.


Міні-проект № 2 “Мені тринадцятий минало...”

Для виконання завдання необхідно на основі власного досвіду розглянути характерні для цього віку світогляд та психологічні проблеми; взаємостосунки з батьками, учителями, ровесниками; труднощі, які виникали у процесі спілкування; погляди на світ, дружбу, перше кохання тощо.

Обсяг міні-проекту – 2-3 друковані сторінки формату А-4

Міні-проект № 3 “План-конспект навчального заняття з англійської (німецької) мови”

Для виконання завдання необхідно обрати тему та тип уроку. У плані-конспекті слід визначити мету, методи проведення заняття, засоби, літературу. Хід уроку повинен включати його основні етапи та короткий зміст навчальної діяльності.

Обсяг міні-проекту – 2-3 друковані сторінки формату А-4
ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
Оцінювання знань студентів передбачає:
поточний контроль навчально-пізнавальної діяльності студентів на практично-семінарських заняттях ­–


 • доповідь, повідомлення, ґрунтовне розкриття питання – 3 бали;

 • активна участь у дискусіях, доповнення – 2 бали;

 • доповнення – 1 бал.

Максимальна кількість балів, отриманих на практично-семінарських заняттях, – 18;

тестовий модульний контроль після вивчення кожного з трьох змістових модулів.

Максимальна кількість балів, отриманих на тестуванні, – 24 (8 б. Х 3);


перевірку трьох міні-проектів (3 + 2 + 3 бали).

Максимальна кількість балів – 8;


підсумковий тест (екзамен)

Максимальна кількість балів – 50.


Розподіл балів, які можуть отримати студенти, відображено в таблиці:


Модуль 1

(поточна навчальна діяльність)Модуль 2

(навчальні проекти)Модуль 3

(екзамен)змістовий модуль I

змістовий модуль II

змістовий модуль III

8

50


14

(6 + 8 Т)14

(6 + 8 Т)14

(6 + 8 Т)Т – Тестовий контроль

Шкала оцінювання: університету, національна та ECTS
Оцінка в балах

Оцінка ECTS


Визначення

За національною шкалою

Екзаменаційна оцінка, оцінка з диференційованого заліку


Залік

90 – 100

А

Відмінно

ВідмінноЗараховано


81-89

В

Дуже добре

Добре

71-80

С

Добре

61-70

D

Задовільно

Задовільно

51-60

Е

Достатньо


ЛІТЕРАТУРА

Базова 1. Волкова Н.П. Педагогіка. К., 2007.

 2. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. К., 1996.

 3. Державна національна програма “Освіта” (“Україна ХХІ ст.”). К., 1994.

 4. Закон України “Про освіту”. К., 2002.

 5. Карпенчук С. Г. Теорія і методика виховання: Навч. посіб. К., 2005.

 6. Кузьмінський О., Омеляненко В. Педагогіка: Підручник. К., 2003.

 7. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка. К., 2007.

 8. Педагогіка. Хрестоматія / Уклад.: А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко. – К., 2003.

 9. Теоретичні основи педагогіки / За ред. проф. О. Вишневського. Дрогобич, 2001.

 10. Фіцула М. Педагогіка. К., 2002.

 11. Ягупов В. В. Педагогіка: Навч.посібник. К., 2002.

Додаткова
 1. Абрамян В.Ц. Театральна педагогіка. К., 1996.

 2. Бойко А.М., Бардінова В.Д., Гриньова М.В., та ін. Персоналії в історії національної педагогіки. 22 видатних українських педагоги: Підручник / За заг. ред. А.М.Бойка. К., 2004.

 3. Ващенко Г. Вибрані педагогічні твори. Львів, 1977.

 4. Ващенко Г. Виховний ідеал. Полтава, 1993.

 5. Галузинський В.М., Євтух М.Б. Педагогіка: теорія та історія. К., 1995.

 6. Герцюк Д.Д. Навчально-методичні матеріали до вивчення спецкурсу “Історя школи та освіти в Україні”. Львів, 1999.

 7. Дубасенюк О.А. Практикум з педагогіки: навч. посіб. К., 2004.

 8. Зайченко І.В. Історія педагогіки. У двох книгах. К., 2010.

 9. Закон України “Про загальну середню освіту” (від 13.05.99) // Законодавство України про загальну середню освіту: Бюлетень законодавства і юридичної політики України. 1999. № 9.

 10. Заячківська Н. Навчально-методичні матеріали “Зміст освіти в середній загальноосвітній школі” для студентів педагогічних спеціальностей. Львів, 2001.

 11. Заячківська Н. Педагогіка: збірник тестів: навч.-метод. посіб. Львів, 2011.

 12. Конвенція ООН про права дитини. К., 1997.

 13. Кузьмінський О., Вовк Л., Омеляненко В. Педагогіка. Завдання і ситуації: Практикум. К., 2003.

 14. Куписевич Ч. Основы общей дидактики. М., 1980.

 15. Курляк І.Є. Загальний огляд історичного розвитку зарубіжної освіти (від стародавніх часів до ХІХ століття). Львів, 2000.

 16. Педагогіка / За ред. М.Д. Ярмаченка. К., 1986.

 17. Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування. Львів, 2001.

 18. Розвиток народної освіти і педагогічної думки в Україні. К., 1991.

 19. Сявавко Є.І. Українська етнопедагогіка. Львів, 2002.

 20. Українська педагогіка в персоналіях: у 2 кн. Навч. посібник / За ред. О. В. Сухомлинської. – К., 2005.EКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ
І. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ ТА ІСТОРІЇ ПЕДАГОГІКИ

 1. Педагогіка як наука. Об’єкт і предмет педагогіки. Етапи розвитку та головні категорії педагогіки.

 1. Теорії походження виховання.

 2. Система педагогічних наук. Зв’язок педагогіки з іншими науками. Поняття про народну педагогіку й етнопедагогіку.

 3. Головні методи науково-педагогічних досліджень.

 1. Виникнення організованих форм виховання. Виховання і школа країн Стародавнього Сходу.

 2. Виховання і навчання в античному світі Середземномор’я. Педагогічні погляди стародавніх грецьких і римських філософів.

 3. Виховання й освіта в Європі в період феодалізму. Головні типи шкіл. Виникнення перших університетів.

 4. Школа і педагогічна думка епохи Відродження.

 5. Педагогічна система Я.-А. Коменського.

 6. Педагогічні погляди Ж.-Ж. Руссо і Д. Локка.

 7. Внесок Й. Песталоцці, А.-Ф. Дістервега, І.-Ф. Гербарта в теорію та практику навчання і виховання.

 8. Перші школи в Київській Русі. Найдавніші пам’ятки педагогічної думки.

 9. Братські школи – осередки національної освіти і культури в Україні кінця ХУІ-ХУІІ ст.

 10. Школа Запорозької Січі. Сутність і специфіка козацької педагогіки.

 11. Виникнення та діяльність Харківського, Київського, Одеського університетів.

 12. Освітня діяльність і педагогічні погляди Г. Сковороди й О. Духновича.

 13. Русифікаторська політика царського уряду в галузі освіти в Україні у ХУІІІ - на початку ХХ ст.

 14. К. Ушинський – видатний український педагог та просвітитель.

 15. Освітня діяльність і педагогічні погляди Б. Грінченка, І. Франка, С. Русової.

 16. Становище української школи в Галичині наприкінці ХУШ – у 20-30-х роках ХХ ст. Боротьба прогресивних сил за національний характер українського шкільництва.

 17. Освітня справа в Україні в період державного відродження (1917-1920).

 18. Григорій Ващенко – видатний український педагог.

 19. Педагогічна система А. Макаренка.

 20. Освітня діяльність і науково-педагогічна спадщина В. Сухомлинського.

 21. Головні засади освітньої політики у сучасному світі. Система освіти однієї із зарубіжних країн (за вибором студента).

 22. Система освіти України: сучасний стан і перспективи. Головні принципи побудови системи освіти, її структура. Законодавство України про освіту.

 23. Поняття про особистість і розвиток людини. Головні чинники розвитку особистості.

 24. Вікова періодизація. Особливості фізичного і психічного розвитку учнів різного віку та їхнє врахування у педагогічній діяльності.

 25. Сучасні теорії розвитку особистості. Характеристика однієї з них за вибором студента.

ІІ. ОСНОВИ ДИДАКТИКИ

 1. Поняття про дидактику. Предмет і головні категорії дидактики.

 2. Історичний екскурс до вчень видатних дидактів. Теорія формальної та експериментальної освіти.

 3. Поняття і сутність змісту освіти в середній школі. Державний та шкільний компонент програмного матеріалу.

 4. Нормативні документи, що визначають зміст освіти.

 5. Підручник: призначення, структура, вимоги.

 6. Характеристика навчальної програми з фахового предмета.

 7. Поняття про процес навчання, його характерні ознаки. Головні функції процесу навчання.

 8. Головні компоненти процесу навчання.

 9. Принципи навчання, їхній об’єктивний характер. Принципи свідомості й активності, систематичності і послідовності навчання: сутність і головні шляхи (правила) їх реалізації.

 10. Принципи міцності знань і доступності навчання: сутність і головні шляхи реалізації.

 11. Принцип наочності навчання. Сутність і шляхи реалізації принципу науковості навчання.

 12. Принципи зв’язку навчання з життям і орієнтації на загальнолюдські та національні цінності.

 13. Поняття про метод навчання і методичний прийом. Методи в історії дидактики. Характеристика словесних методів навчання.

 14. Головні класифікації методів навчання.

 15. Характеристика наочних і практичних методів навчання.

 16. Характеристика методів стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності.

 17. Поняття про дидактичні засоби навчання.

 18. Поняття про форми організації навчання у середній школі. Становлення і розвиток форм навчання в історичному часі.

 19. Урок як головна форма організації навчання в сучасній школі. Типологія і структура уроків.

 20. Класифікація уроків за головною дидактичною метою. Поняття про нестандартні уроки.

 21. Головні вимоги до уроку. Шляхи вдосконалення уроку на сучасному етапі.

 22. Підготовка вчителя до уроку. Планування уроку. Аналіз і самооцінка уроку.

 23. Організація навчальної діяльності учнів на уроці: фронтальна, індивідуальна, групова, парна форма роботи. Самостійна робота учнів.

 24. Шкільна лекція, семінарські і практичні заняття, навчальні екскурсії та факультативи як форми організації навчання в середній школі.

 25. Сутність педагогічного діагностування в середній школі. Функції і педагогічні вимоги до контролю успішності навчання.

 26. Основні види, методи і форми контролю. Оцінка й облік успішності знань учнів.

 27. Причини і шляхи усунення неуспішності учнів.

 28. Переваги і недоліки 12-бальної системи оцінювання знань.

 29. Критерії оцінювання знань учнів з мови та літератури за 12-бальною системою.


ІІІ ОСНОВИ ТЕОРІЇ ВИХОВАННЯ

 1. Виховання як педагогічна категорія. Сутність і головні закономірності виховного процесу.

 2. Поняття про принципи виховання. Характеристика принципів народності, культуровідповідності, природовідповідності, гуманізації і демократизації виховання.

 3. Поняття мети виховання. Розвиток мети виховання в історичному часі. Мета, ідеал та головні напрями сучасного українського виховання.

 4. Українська етнопедагогіка – основа національної системи виховання. Головні шляхи і засоби національного виховання молоді.

 5. Суть самовиховання та перевиховання учнів.

 6. Поняття про методи і прийоми виховання. Класифікація методів виховання.

 7. Характеристика методів формування свідомості.

 8. Характеристика методів організації діяльності та формування позитивного досвіду суспільної поведінки.

 9. Характеристика методів стимулювання та регулювання поведінки і діяльності учнів.

 10. Зміст і головні завдання морального виховання молоді. Формування національної свідомості і самосвідомості учнівської і студентської молоді.

 11. Зміст і завдання розумового виховання молоді.

 12. Мета, зміст, методи і форми трудового виховання молоді. Система профорієнтаційної роботи в школі.

 13. Зміст естетичного виховання учнівської молоді.

 14. Зміст і завдання фізичного виховання молоді.

 15. Значення екологічного та економічного виховання в сучасній школі.

 16. Головні інститути соціалізації особистості.

 17. Виховні завдання сім’ї та родини. Традиції родинного виховання в Україні.

 18. Виховний процес у позашкільних закладах.

 19. Значення церкви у вихованні молоді.

 20. Дитячі та юнацькі організації. Їхня роль у соціологізації особистості.

 21. Поняття колективу: сутність, ознаки, функції та структура.

 22. Стадії розвитку учнівського колективу.

 23. Роль класного керівника у формуванні учнівської спільноти.

 24. Права, обов’язки, функції та напрями роботи класного керівника.

 25. Педагогічне спілкування. Головні складові і функції педагогічного спілкування.

 26. Параметри педагогічного спілкування.

 27. Стилі педагогічного спілкування.

 28. Головні рівні педагогічного спілкування.

 29. Педагогічний такт та його ознаки.

Кафедра загальної та соціальної педагогіки

вул. Туган-Барановського, 7

тел. 239-47-65Інтернет-сторінка: http://www.lnu.edu.ua/Pedagogika/indexukr.htm


Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Українська музична література
2017 -> Українська музична література
2017 -> Програма вступних випробувань з англійської мови для навчання за освітньо-кваліфікаційною програмою
2017 -> Конспект лекцій з дисципліни „Історія театру України для студентів 3 курсу спеціальності 02020101 «Театральне мистецтво» спеціальності «Актор драматичного театру»
2017 -> Галузь знань 101 Педагогічна освіта Спеціальність 010101 Дошкільна освіта І семестр – 32 год. (іспит) дитяча література з методикою навчання теми І плани лекцій (середа, пара
2017 -> Програма фахового вступного випробування для вступників на навчання за окр
2017 -> №1 Ф. Стендаль (1783-1842). “ Червоне і чорне ”


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Курс \"Педагогіка\" є провідним у системі загальнопедагогічної підготовки студентів педагогічних спеціальностей університету iconМетодичні рекомендації для студентів 1 курсу спеціальностей 012 «Дошкільна освіта»
Дит літ як навч дисципліна у системі підготовки вчителя поч школи І як складова поч освіти у загальноосв школі
Курс \"Педагогіка\" є провідним у системі загальнопедагогічної підготовки студентів педагогічних спеціальностей університету iconНавчальний посібник для студентів філологічних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів

Курс \"Педагогіка\" є провідним у системі загальнопедагогічної підготовки студентів педагогічних спеціальностей університету iconМетодичні рекомендації та практичні завдання для студентів гуманітарних та економічних спеціальностей
Основи риторики: Методичні рекомендації І практичні завдання для студентів гуманітарних та економічних спеціальностей / Укл.: Куньч...
Курс \"Педагогіка\" є провідним у системі загальнопедагогічної підготовки студентів педагогічних спеціальностей університету iconМетодичні вказівки до семінарських занять з дисципліни " культурологія" для студентів денної форми навчання всіх спеціальностей
Дисципліна “Культурологія” є складовою нормативної частини циклу професійної та практичної підготовки
Курс \"Педагогіка\" є провідним у системі загальнопедагогічної підготовки студентів педагогічних спеціальностей університету iconМережева взаємодія методичних служб І педагогічних працівників закладів освіти в системі післядипломної педагогічної освіти
Веліховська Алла Борисівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри природничо-математичної освіти та іт миколаївського оіппо
Курс \"Педагогіка\" є провідним у системі загальнопедагогічної підготовки студентів педагогічних спеціальностей університету iconКонспект лекцій для студентів технічних спеціальностей Харків
України. / Г. Ю. Каніщев, Ю.І. Кисіль, В. О. Малишев, Г. Г. Півень, О. А. Яцина. – Конспект лекцій для студентів технічних спеціальностей....
Курс \"Педагогіка\" є провідним у системі загальнопедагогічної підготовки студентів педагогічних спеціальностей університету iconМетодичні вказівки до вивчення курсу " Історія виникнення преси"
Курс “Історія виникнення преси” – відносно новий в ряду учбових предметів, що пропонуються за планом з журналістських спеціальностей....
Курс \"Педагогіка\" є провідним у системі загальнопедагогічної підготовки студентів педагогічних спеціальностей університету iconА. А. Сбруєва порівняльна педагогіка
Міжнародної Академії Акмеологічних наук, доктор педагогічних наук, професор О. А. Дубасенюк
Курс \"Педагогіка\" є провідним у системі загальнопедагогічної підготовки студентів педагогічних спеціальностей університету iconНавчальний посібник для студентів всіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр кременчук − 2011
Навчальний посібник. Кременчук, Кременчуцький льотний коледж Національного авіаційного університету, 2011. – 124 с


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка